THOLENDERWIJS informatierubriek van de gemeente tholen WIJZIGINGEN INDIVIDUELE HUURSUBSIDIE PER 1 JULI AANWIJZING OOSTERSCHELDE TOT STAATSNATUURMONUMENT GEMEENTEHUIS GESLOTEN. VERGADERING KOMMISSIE SPORT IEDERE DAG GOOIEN WE 50.000 KILO CHEMISCH AFVAL WEG NIEUW OP DE "TUTTELHOEK WAT LIGT TER INZAGE? INZAMELING LANDBOUWPLASTICS ANJERCOLLECTE VAN 12 T/M 25 JUNI 1988 DE NIEUWE GEMEENTEGIDS IS UIT!! Donderdag 8 juni 1989 DE EENDRACHTBODE HOORZITTING EN KOMMISSIEVERGADERINGEN: WOENSDAG 14 JUNI: Als we daarmee doorgaan.... Schilders en tuinders opgelet! Redactie: Voorlichtingsambtenaar Gemeentehuis Tholen Markt 1-5 Sint-Maartensdijk Tel. 01666-8200 Telefax: 01666-3553 Ondanks de sombere verhalen die af en toe in de pers verschijnen over de toekomst van de individuele huursubsidie is staatsecretaris Heerma van plan de subsidie ook in de jaren negentig te handhaven. In deze rubriek "Tholenderwijs" zetten wij voor u de wijziging van de regeling, zoals die per 1 juli 1989 van kracht worden, op een rijtje. Belangrijke wijzigingen die per 1 juli 1989 ingaan zijn: aanpassingen door de trendmatige 3% huurverhoging; verhoging van de maximum huurgrens naar f 750, op het inkomen van 1988 wordt een correctie toegepast van 1 voor een verwachte inkomensstijging. Huurprijs Over welke huur krijgt u eventueel subsidie? Dat is over de kale huur voor het 'enkele gebruik' van de woning, minus de kosten voor een garage of bedrijfsruimte, plus de volgende service-kosten: kosten van verlichting van gemeenschappelijke portalen, portie ken, trappenhuizen, galerijen, kelder-, recreatie- en dienstruim ten; energiekosten van lift-, ventilatie-, hydrofoor- en alarminstal laties; schoonmaakkosten van liften en van de hierboven genoemde collectieve ruimten tot maximaal f 25,— per maand; kosten van huismeester tot maximaal f 25,— per maand; onderhoudskosten voor collectieve groenvoorzieningen tot maxi maal f 5,— per maand; als in de 'kale' huurprijs geen bedrag is opgenomen voor recreatie- en dienstruimten, maar de kosten van deze ruimten aan bewoners worden doorberekend in de servicekosten, zal als maximaal te subsidiëren bedrag f 25,— per maand worden aan gehouden; administratiekosten en servicekostenderving over bovenstaande tot maximaal f 15,— per maand. Aanpassing bedragen Huishoudens van twee of meer personen (partners en/of;huisge- t noten) krijgen huursubsidie als hun maandhuur op 1 juli of op de ingangsdatum van de subsidie tenminste f 271,67 bedraagt, maar de huur niet boven f 750,— per maand uitkomt. De som van de belastbare inkomens over 1988 mag niet hoger zijn dan f 37.000, Alleenstaanden van 18 jaar en ouder komen voor subsidie in aanmerking als de maandhuur per 1 juli of op de ingangsdatum van de subsidie tenminste f 271,67 en niet meer dan f 750,— per maand bedraagt en het belastbaar inkomen over 1988 niet hoger is dan f 33.000, Alleenstaanden van 18 t/m 22 jaar die in het vorige tijdvak voor dezelfde woning ook wegens deze tabel werden gesubsidieerd, blijven recht op huursubsidie volgens tabel III houden, als de huur op 1 juli tenminste f 203,33 en niet meer dan f 600,— per maand bedraagt. Het belastbaar inkomen over 1988 mag niet hoger zijn dan f 29.000, Verhuist u naar een andere woning, dan gelden de voorwaarden van de categorie alleenstaanden van 18 jaar en ouder. De bovengenoemde minimale huurbedragen (vóór IHS- toekenning) zijn t.o.v. het vorige subsidietijdvak met 3 procent verhoogd (het trendmatige huurverhogingspercentage). Kwaliteitskorting In de tabellen is een kwaliteitskorting verwerkt. Hoe hoger de huur, hoe groter de woonlast voor de huurder. Het maakt dus wel degelijk uit of u met een laag inkomen een heel dure of minder dure woning huurt. De extra kwaliteit moet in de maandelijkse huurlast tot uit drukking komen, vindt het Ministerie. Belastbaar inkomen Er wordt van uitgegaan dat het belastbare inkomen in het nieuwe tijdvak met 1% zal stijgen. Daarom moet het belastbaar inkomen over 1988 met 1% worden gecorrigeerd. Voor een huishouden van 2 of meer personen geldt de som van die inkomens. Het gaat daarbij om partners of huisgenoten. Als inkomsten tellen voor de be paling van het belastbaar inkomen mee: salaris, uitkering, pensioen, bijverdiensten enz. Per huisgenoot is een bedrag van f 7.000,— van het belastbaar in komen vrijgesteld. Dit telt niet mee voor het berekenen van de huur subsidie. Is te voorzien dat het belastbaar inkomen voor 1989 een kwart (25%) hoger of lager zal zijn dan in 1988 dan moet een ge schat inkomen voor 1989 worden opgegeven. Geschat inkomen Aanvragers die op grond van een geschat inkomen subsidie voor het tijdvak 1989-1990 aanvragen, hebben wettelijk de plicht om op ei gen initiatief de juiste gegevens te verstrekken. Bent u alleen maar loonbelastingplichtig, dan geldt als inkomen het bruto-loon of de bruto-uitkering verminderd met: vaste aftrek voor onkosten; l reiskostenaftrek; ingehouden premies AOW/AWW; op u verhaalde premies voor AWBZ, AAW en AKW (ziekte kosten, arbeidsongeschiktheid en kinderbijslag). Voor alle andere uitkeringen geldt: jaaropgave minus AOW/AWW- premies en vaste aftrek. Voor de bepaling van het inkomen tellen niet mee: zeevarende en dienstplichtige huisgenoten en kinderen voor wie kinderbijslag wordt ontvangen. Vermogen U hebt geen recht op huursubsidie als u op 1 januari 1 988 vermo gensbelasting betaalde of bent gaan betalen. Een huishouden komt evenmin voor subsidie in aanmerking als een partner of huisgenoot vermogensbelasting verschuldigd is. Huishoudens Huishoudens kunnen voor de huursubsidieberekening bestaan uit een enkele persoon, partners, huisgenoten of samenwoners. U vormt een eenpersoons-huishouden, als u alleen in een huis woont of met anderen, die niet uw partner of huisgenoot zijn. Een partner is gehuwd met de huurder of woont er duurzaam mee samen. Er is sprake van duurzaam samenwonen als de huurder met één of meer anderen (die geen familie zijn) tenminste één jaar een gemeenschappelijke huishouding voert. Als de inschrijvingsperiode als woningzoekende en de samenwoningsperiode samen één jaar duurden, is er eveneens sprake van duurzaam samenwonen. Een huisgenoot is een inwonend kind, kleinkind, pleegkind, aangehuwd kind, broer, zuster, ouder of grootouder van de huurder of partner. Onderhuur Als de huurder een deel verhuurt aan iemand die niet tot zijn gezin of huisgenoten behoort, is er sprake van onderhuur. Wordt voor 1/4 onderverhuurd, dan wordt de huurprijs van de hoofdhuurder voor i het berekenen van de huursubsidie verlaagd tot 75%. Voor de huur subsidieregeling telt alléén een onderverhuur van 1/4 of 3/4 van de woning. Samen huren Als meer personen gezamenlijk huren op één contract, zonder dat een gemeenschappelijke huishouding wordt gevoerd, dan hebben we met gezamenlijk huren te maken. Bij twee huurders is de subsi diabele huurprijs dan 50%, bij drie wordt dat 33%, enz. Woongroepen (een aantal huishoudens in één woning) kunnen on der de regeling voor gezamenlijk huren vallen. Inlichtingen Wanneer u nadere informatie wenst over dit artikel, dan wel over het aanvragen van huursubsidie in zijn algemeenheid, kunt u kontakt opnemen met het buro volkshuisvesting van de gemeente Tholen, tel. 01666 - 8240 of 8241. Wacht u in uw eigen belang niet te lang met het indienen van uw aanvraag. Formulieren daartoe zijn verkrijgbaar bij het reeds eerder genoemde buro volkshuisvesting. Ontvangt u reeds huursubsidie, dan krijgt u het aanvraagformulier automatisch thuisgezonden. De aanvraagtermijn sluit 1 januari 1990. De minister van Landbouw en Visserij heeft het voornemen om gro te delen van de Oosterschelde aan te wijzen als Staatsnatuurmonu- ment. De minister heeft over zijn voornemen voor aanwijzing van de gronden in eigendom bij de staat o.a. advies gevraagd aan het ge meentebestuur van Tholen. In verband hiermee worden op respektievelijk dinsdag 13 en woens dag 14 juni a.s. een 2-tal kommissievergaderingen gehouden en wel voor de kommissie ruimtelijke ordening en de kommissie voor het bedrijfsleven. Beide vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis te Sint- Maartensdijk, aanvang 19.30 uur. Elke belangstellende is van harte welkom en kan vooraf gebruik maken van het spreekrecht. De beschikking tot voorlopige aanwijzing als beschermd natuurmo nument van particuliere gronden ligt, met bijbehorende toelichting, vanaf vrijdag 9 juni a.s. voor een ieder ter inzage op het buro ruimte lijke ordening en grondzaken van de gemeente-secretarie te Sint- Maartensdijk. De beide kommissies worden geacht een advies uit te brengen aan burgemeester en wethouders. Op 19 juni a.s. wordt in gemeenschapscentrum "Meulvliet" te Tho len een hoorzitting over de aanwijzing gehouden. Vóór de pauze licht het ministerie van Landbouw en Visserij de achtergronden, de rechtsgevolgen en de gevolgen voor de verschillende functies toe. Na de pauze worden schriftelijk ingediende vragen beantwoord. Ook tijdens deze hoorzitting is elke belangstellende van harte welkom. In verband met de arbeidsduurverkorting voor het gemeenteperso- neel is het gemeentehuis vrijdagmiddag 9 juni 1989 gesloten en te vens telefonisch niet bereikbaar. Houdt u daar rekening meeU Op woensdag 14 juni a.s. komt de kommissie voor de sport voor een vergadering bijeen in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk. Deze bijeenkomst die om 20.00 uur begint is openbaar. Elke be langstellende is van harte welkom en kan vooraf gebruikmaken van het spreekrecht. Op de agenda staan de navolgende onderwerpen: Verzoek uitbreiding tenniskomplex te Sint-Annaland met een derde baan; De tennisvereniging "Sint-Annaland" heeft het gemeente bestuur verzocht een derde tennisbaan aan te leggen op het ten- niscomplex aldaar. De vereniging wijst op een toename van het aantal leden (thans 181) en op de toename van het aantal kom petitieteams, waardoor de druk op de huidige twee banen via kompetitiewedstrijden, trainingen en instruktie, steeds groter wordt. De recreatiespelers komen daardoor minder aan hun trekken. Voor een vereniging met een struktuur als die te Sint-Annaland hanteert de K.N.L.T.N. (de tennisbond) en de N.S.F. (de Neder landse Sportfederatie een norm van 70 spelers per baan. De tennisvereniging "Sint-Annaland" heeft zich ten aanzien van een eventuele uitbreiding uitgesproken voor een zandkunststof tennisbaan. Burgemeester en wethouders staan hier in principe niet onwelwillend tegenover, maar stellen wel dat de meerkosten t.o.v. de traditionele gravelbaan in een kostendekkend tarief bij de vereniging in rekening dient te worden gebracht. De kommissie wordt om advies gevraagd. Renovatie trainingsveld te Stavenisse; Op 10 april jongstleden heeft een gesprek plaatsgevonden met de besturen van de voetbalvereniging "Stavenisse" en de voet balfederatie inzake de voor dit jaar op het programma staande re novatie van het trainingsveld te Stavenisse. Zoals bekend is bij de aanleg van het Gebaco-trainingsveld te Oud-Vossemeer in 1987 gesteld dat, hoewel er na informatie en onderzoek van de mogelijkheden er een positieve indruk van de konstruktie van Gebaco was verkregen, er toch nog te weinig er varingen mee opgedaan waren om nu al meteen te kunnen stel len dat dit de beste oplossing is voor onze trainingsakkommoda- ties. Vanuit dat oogpunt gezien werd besloten om zelf in onze gemeente eerst de ervaringen hiermee eens op een rijtje te zet ten. Het jaar 1988 werd dan ook aangewezen als proefperiode, zodat eerst in 1989 de aanleg van meer Gebacovelden eventueel een vervolg zouden krijgen. Dat de proefperiode niet in het voordeel van het Gebaco is verlo pen moge duidelijk zijn. Het gevolg is wel dat de positieve indruk omtrent een dergelijk trainingsveld bij de voetbalverenigingen is verdwenen. Ondertus sen zijn echter ook andere ontwikkelingen nauwlettend gevolgd. Inmiddels zijn een aantal zogenaamde zandtrainingsvelden beke ken in andere gemeentes. Deze velden hebben een grasbestand met een intensief en goed ontwikkeld wortelbestand. De eilande- lijke voetbalverenigingen hebben inmiddels te kennen gegeven voor de nog te renoveren trainingsvelden de keuze te laten vallen op het zandtrainingsveld van^iet type Oranjewoud (de firma die deze velden aanlegt). De vereniging "Stavenisse" heeft schrifte lijk kenbaar gemaakt het dagelijkse onderhoud dat aan een der gelijk veld noodzakelijk is voor haar rekening te nemen. Gegeven de situatie lijkt het niet verstandig om het experiment met Gebaco een vervolg te geven. De voetbalfederatie heeft haar standpunt duidelijk weergegeven. Derhalve wordt voorgesteld om bij renovatie van het trainings veld te Stavenisse te kiezen voor een zandtrainingsveld. De aanlegkosten van een zandtrainingsveld zijn weliswaar goed koper dan de kosten van een Gebacoveld, maar daar tegenover staat dat het onderhoud van een zandtrainingsveld meer aan dacht vraagt dan een Gebacoveld. Want naast het dagelijks on derhoud (slepen) dat net als bij Gebaco door de vereniging zal moeten geschieden, komt hier het jaarlijks doorzaaien, bemesten en maaiwerkzaamheden in zomer en najaar weer aan de orde. In een eerder stadium is met de vereniging reeds gesproken over vergroting van de bestaande trainingsakkommodatie. Door mid del van zelfwerkzaamheid zal vergroting plaatsvinden door het achter het veld gelegen parkeerterrein - dat als zodanig niet funk- tioneert - erbij te betrekken. Als dan ontstaat een acceptabel trai ningsoppervlak. De kommissie wordt gevraagd advies uit te brengen. Met chemisch afval gooit u meer weg dan u denkt Ook u gooit vast wel eens eep lege batterij, een kwikthermometer of een restje verf weg. Misschien weet u wel dat die stoffen slecht zijn voor ons milieu, maar denkt u "ach, dat beetje van mij maakt ook niet zoveel uit". Helaas maakt dat beetje van u juist alles uit. Want met z'n allen gooien we iedere dag ruim 50.000 kilo chemisch afval weg. Dat is maar liefst 20 miljoen kilo per jaar. Uiteindelijk komen al die stoffen in ons milieu terecht. Het effect laat zich raden: langzaam maar zeker wordt het milieu doodziek. Kleine hoeveelheden hebben grote gevolgen Zoals gezegd, gooien we met z'n allen per dag ruim 50.000 kilo che misch afval weg. Batterijen verdwijnen in de vuilnisbak, oude medi cijnen in het toilet en bijvoorbeeld kwastreiniger in de gootsteen. Al die kleine hoeveelheden samen hebben grote gevolgen. De bodem raakt ernstig vervuild, de kwaliteit van ons drinkwater wordt aange tast en ook de lucht wordt steeds vuiler. Om u een indruk te geven hoe vervuiling door chemisch afval in z'n werk gaat, volgen we een batterij die in de vuilnisbak wordt gegooid. Gooit u een batterij weg, dan is er 40 procent kans dat die batterij in een vuilverbrandingsinstallatie terecht komt. Daar verbrandt hij maar gedeeltelijk. Het kwik in de batterij verdampt en komt via de schoorsteen in de lucht terecht. En uiteindelijk weer in de bodem. Andere chemicaliën uit een batterij, zoals cadmium, zijn niet af breekbaar en hopen zich op in de as van de installatie. Er is dus 60 procent kans dat uw batterij naar een vuilstortplaats gaat, die daar voor niet geschikt is. In dat geval is het verhaal een stuk simpeler, maar niet minder ernstig. Want alle zware metalen uit de batterij komen uiteindelijk in de bo dem terecht en vervuilen daarna het grondwater. En op dat moment is dat achteloos weggegooide batterijtje van u een bedreiging voor ons drinkwater geworden. Want niet minder dan 70 procent van ons drinkwater wordt gewonnen uit grondwater. Hetzelfde verhaal gaat op voor medicijnen. Eenmaal door de WC gespoeld, maken ze ons milieu doodziek. Want per jaar gaat het om niet minder dan één miljoen kilo poeders, pillen en drankjes. Onze ri oolzuiveringsinstallaties kunnen zo'n grote hoeveelheid chemicaliën nooit aan. Het gevolg is dus dat allerlei schadelijke stoffen in ons mi lieu terecht komen. Natuurlijk, de grond, de lucht en het water kun nen worden gezuiverd. Maar dat kost honderden miljoenen guldens per jaar. En dan nog is het de vraag of we alle schadelijke stoffen weg kunnen krijgen. Het niet vuil te laten worden is dus verreweg het beste. Wat kunt u zelf doen? Wat kunt u doen om problemen met het milieu te voorkomen? U kunt ervoor zorgen dat er niet nog meer chemisch afval bijkomt. Bijvoorbeeld door niet vaker dan strikt noodzakelijk de olie van uw auto te verversen. Of door geen liters kwastreiniger te gebruiken als het ook met de helft kan. Gebruik ook niet meer bestrijdingsmiddelen in uw tuin dan strikt noodzakelijk is. Maar het allerbelangrijkste is: gooi chemisch afval niet weg. Stop het nooit in de vuilniszak en laat het nooit zomaar weglopen in de WC, de gootsteen of in een putje in uw tuin of op straat. Omdat het vaak om kleine hoeveelheden gaat, is het handig om chemisch afval een tijdje te sparen in de door de gemeente Tho len uitgereikte gele plastic draagtas. Zodra de draagtas vol is biedt u die persoonlijk aan aan het personeel van de huisvuilwagen. Bij het opsparen van klein chemisch afval moet u natuurlijk wel voorzichtig zijn. Houdt chemisch afval altijd buiten bereik van kinde ren. Zet u het dus ook nooit naast de normale huisvuilzak! Wat gebeurt er met ingezameld chemisch afval? Ingezameld chemisch afval wordt in speciale verbrandingsovens verwerkt of veilig opgeslagen tot er een verwerkingsmethode ge vonden is. Met behulp van zeer moderne technieken is het tegenwoordig steeds vaker mogelijk om chemische afvalstoffen opnieuw te ge bruiken. Afgewerkte motorolie bijvoorbeeld kan na bewerking zo weer als brandstof worden gebruikt. En van resten verf kan weer grondverf worden gemaakt. Door chemisch afval in te leveren spaart u dus niet alleen het milieu, maar draagt u ook een steentje bij aan het hergebruik van allerlei stoffen. Wat is er bereikt? De inzameling van chemisch afval verloopt in Nederland steeds be ter. Overal starten provincies en gemeenten nieuwe initiatieven. Over een 2-tal nieuwe initiatieven van het gemeentebestuur van Tholen informeerden wij u enkele weken geleden. Het betreft de mogelijkheid tot inzamelen van plat of vlak glas en de inzameling van landbouwplastics. Voor de goede orde herhalen wij onderstaand beide artikelen. ff Bouwen in afwijking van bestemmingsplan: Er is een aanvraag om vergunning ingediend door de heer J. Geuze, Burgemeester Sluijmersstraat 11 te Stavenisse voor het verbouwen van een woning op het perceel kadastraal be kend Stavenisse, sektie F, nummer 1121, plaatselijk ge merkt Bos 49. Dit plan is niet in overeenstemming met het ter plaatse gel dende bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders van Tholen zijn voornemens met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, na verkregen toestemming van het kollege van gedeputeerde staten van Zeeland, ver gunning te verlenen voor onderhavig plan. Alvorens hiertoe over te gaan wordt een ieder in de gelegen heid gesteld om van 9 juni 1989 tot en met 22 juni 1989 schriftelijk bezwaar in te dienen bij burgemeester en wethou ders van Tholen. De bouwtekeningen liggen gedurende deze termijn ter gemeentesekretarie te Sint-Maartensdijk, afdeling gemeentelijke ontwikkeling, ter inzage. Sint-Maartensdijk, 8 juni 1989 De burgemeester van Tholen, H.A. van der Munnik. Voorbereiding bestemmingsplannen; De burgemeester van de gemeente Tholen maakt ter voldoe-, ning aan het bepaalde in artikel 22, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van 9 ju ni 1989 voor een ieder ter sekretarie van de gemeente, Markt 1-5 te Sint Maartensdijk, ter inzage ligt het besluit van de raad van de gemeente Tholen van 29 mei 1989, waarbij wordt verklaard, dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de volgende gebieden: a. een gebied aan de Philips van Dorpstraat 1 t/m 9 (oneven) te Oud-Vossemeer; b een gebied aan de Kastelijnsweg te Sint-Maartensdijk. De begrenzing van de genoemde gebieden staat aangegeven op de bij bovengenoemd besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekeningen. Tegen dit besluit kan binnen 30 dagen na publikatie schrifte lijk bezwaar worden gemaakt bij de gemeenteraad. Sint-Maartensdijk, 8 juni 1989 De burgemeester van Tholen, H.A. van der Munnik. Voorbereiding bestemmingsplan: De burgemeester van de gemeente Tholen maakt ter voldoe ning aan het bepaalde in artikel 21 van de Wet op de Ruimte lijke Ordening bekend, dat met ingang van 9 juni 1989 voor een ieder ter secretarie van de gemeente, Markt 1-5 te Sint- Maartensdijk, ter inzage ligt het besluit van de raad van de gemeente Tholen van 29 mei 1989, waarbij wordt verklaard, dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor een gebied aan de Hoge weg te Sint-Maartensdijk. De begrenzing van dit gebied staat aangegeven op de bij bo vengenoemd besluit behorende en als zodanig gewaarmerk te tekening. Tegen dit besluit kan binnen 30 dagen na publicatie schrifte lijk bezwaar worden gemaakt bij de gemeenteraad. Sint-Maartensdijk, 8 juni 1989 De burgemeester voornoemd, H.A. van der Munnik. Aanwijzing Oosterschelde als beschermd natuurmo nument; De burgemeester van de gemeente Tholen maakt ter voldoe ning van het bepaalde in artikel 9, lid 2, van de Natuurbe schermingswet bekend, dat vanaf vrijdag 9 juni, gedurende dertig dagen, ter secretarie van de gemeente Tholen, Markt 1-5 te Sint-Maartensdijk, ter inzage wordt gelegd: de overweging om te komen tot aanwijzing van de Ooster schelde als natuurmonument. Binnen veertien dagen na verloop van de termijn van ter inza ge legging kunnen de eigenaren, de ingeschreven hypothe caire schuldeisers en andere belanghebbenden schriftelijk bezwaar aantekenen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland te Middelburg. Sint-Maartensdijk, 8 juni 1989 De burgemeester voornoemd, H.A. van der Munnik. Sinds kort staat vlakbij de ingang van de gemeentelijke stortplaats "Tuttelhoek" een grote container, waarin afvalgas kosteloos kan worden gestort. Afvalverwerker Coppens uit Bergen op Zoom heeft deze container als proefobjekt ter beschikking gesteld. Gedurende een reeks Van jaren kunnen particulieren op verschillen de plaatsen in de Thoolse woonkernen lege flessen en potten stor ten in de glasbakken. Die glasbakken bieden echter geen mogelijk heden voor het storten van het platte of zo u wilt vlakke glas. In het bijzonder schilders en glastuinbouwers beschikken nog al eens over plat afvalglas. Dit afvalglas kan dus vanaf heden gratis in de door Coppens geplaatste container worden gestort. Natuurlijk kunnen ook particulieren van deze mogelijkheid gebruik maken. Helpt u alle maal mee dit projekt tot een sukses te maken, zodat het afvalglas op een milieuvriendelijke wijze kan worden hergebruikt. Alhoewel de industrialisatie van Tholen langzaam op gang komt, is Tholen bij uitstek nog steeds een agrarische gemeente. De laatste decennia is het gebruik van landbouwplastics steeds meer toegeno men. Alhoewel de kwaliteit van deze plastics van dien aard is dat er sprake is van meermalig gebruik, komt er een moment dat de landbouwer er vanaf wil. Vaak komt dit materiaal in de bodem te recht of - erger nog - wordt het verbrand. Vanwege de samenstel ling is dit zeer schadelijk voor het milieu. In samenwerking met een bedrijf, dat van dit plastic opnieuw te ge bruiken materialen maakt, organiseert het gemeentebestuur, in eer ste instantie bij wijze van proef, een inzamelingsaktie van land bouwplastics. Het gaat hierbij overigens uitsluitend om de volgende landbouwplastics: zwarte kuifolie (het welbekende landbouwplastic); lege veevoederzakken en lege kunstmestzakken. Deze landbouwplastics kunnen tijdens de openingstijden van stort plaats "Tuttelhoek" via een apart geplaatste container kosteloos worden ingeleverd. Van belang is nog dat het plastic zelf geen ste nen, landbouwvoorwerpen, gereedschappen, hout, textiel e.d. mag bevatten. Een normale verontreiniging van zand en stro is geen probleem. EEN SCHOON MILIEU OP THOLEN IS UW EN ANDERMANS BELANG) In de periode van 12 tot en met 25 juni aanstaande wordt in Zee land, dus ook op Tholen, de jaarlijkse Anjercollecte gehouden. Deze collecte heeft tot doel de financiële positie van het Anjerfonds te versterken. Hierdoor kan het fonds culturele voorzieningen en aktivi- teiten, met name door verenigingen subsidiëren. Het Anjerfonds Zeeland is, evenals de fondsen van dezelfde naam in de andere pro vincies, een onderdeel van het landelijk Prins Bernhardfonds. Het Prins Bernhardfonds richt zich op zaken van landelijk belang. De An jerfondsen houden zich bezig met initiatieven van regionale en plaat selijke betekenis, yun taak bestaat vooral uit het financiëel on dersteunen van organisaties op cultureel gebied en op het terrein van monumenten- en natuurbehoud. Ook zang- en muziekverenigin gen, amateurtoneel enz. vallen hieronder. De Anjerfondsen worden van twee zijden van financiën voorzien. In de eerste plaats zijn er de eigen inkomsten in de vorm van giften, de opbrengst van collecten enz. In de tweede plaats ontvangen de fondsen volgens een verdeelsleutel, een bijdrage van het Prins Bern hardfonds. De belangrijkste bron van eigen inkomsten is de op brengst van de jaarlijkse Anjercollecte. De opbrengst van de eigen collecte is tevens van invloed op de bijdrage die van het Prins Bern hardfonds wordt ontvangen. Hoe hoger de opbrengst van de eigen collecte, des te hoger kan de bijdrage uit het Prins Bernhardfonds zijn. Een aantal Thoolse verenigingen bouwde een plaatselijke collecte-organisatie op en werkte ook mee aan de collecte door het beschikbaar stellen van de collectanten. Voor de deelnemende vere nigingen is dit een goede zaak, omdat met ingang van 1988 33 1/3% van de collecte-opbrengst de verenigingskas ten goede komt. Het slagen van de Thoolse Anjeraktie is daarom van rechtstreeks belang voor het plaatselijke culturele leven. In 1988 was de Thoolse opbrengst ruim f 4700, Hiervan kon f 1504,93 aan de plaatse lijke verenigingen worden uitbetaald. De Anjercollecte wordt ook nu weer door diverse plaatselijke verenigingen georganiseerd. &ƒ■- Morgen verschijnt de nieuwe gemeentegïds van Tholen 1989-1990. De gids wordt nog deze week en begin volgende week huis-aan-huis bezorgd. De gids is u behulpzaam bij het vinden van de weg in het gemeente lijk apparaat, maar ook daarbuiten. De gids zal er toe bijdragen dat het sociaal, maatschappelijk en cultureel leven op Tholen zo goed mogelijk kan plaatsvinden. Voor het buro voorlichting en de uitgever is de uitgifte van de ge- meentegids telkens opnieuw een heel karwei. Er komt nogal wat kij ken voordat alle gegevens binnen en verwerkt zijn. Dank wordt ge zegd aan allen die voor toezending van gegevens of correcties daar op hebben zorg gedragen. VERVOLG PAG. 6 i i

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 5