Slabbecoornpolder helemaal nodig om vrouwen aan het werk te helpen Veel te raden op braderie Scherpenisse Impuls Rabobank S Van Boeijen vocht voor de binnenstad voor opleiding bejaardenhelpende Geslaagd! Haal de gratis Diplomap bij de Rabobank. Thoolse landbouw moet het veld ruimen voor de industrie NS-informatie ook in Tholen Donderdag 8 juni 1989 DE EENDRACHTBODE 13 Op het industrieterrein Slabbecoornpolder tussen Tholen en Oud-Vossemeer is van de nog beschikbare 1.8 ha industriegrond ruim 60°7o in optie uitgegeven. B en W willen de landbouw in deze polder helemaal la ten verdwijnen door nog eens 6 ha industriegrond bouwrijp te maken. Met name om vrouwen aan werk te helpen. "Binnen nu en 10 tot 15 jaar zal er in Tho len behoefte ontstaan aan honderden extra ar beidsplaatsen voor vrouwen." Naambordje Oude stadskern Helicoptervlucht Afstandelijk Onpartijdig Kwetsbaar Lange reizen Vlaamse Reus Afdeling 2 heet voortaan De Krab I 1 'Herindeling is goede zaak gebleken' Volksdansvereniging Dodi Dodi gaf zaterdagmiddag twee optredens tijdens de braderie in Scherpenisse. Daar mee werd de standhuur verdiend en de attracties in de stand leverden Dodi Dodi voor het eerst tijdens een braderie winst op. De raadscommissie ruimtelijke ordening sprak er gisteravond over. In hun voorstel spraken b en w over 'een logische afsluiting van dit terrein'. "Een verdere noorde lijke uitbreiding van de Slabbe coornpolder achten wij uit landschappelijke overwegingen ongewenst. Dan zou een niet groe- In het AVRO-radioprogramma 'De burgemeester is jarig' van Gerrit den Braber haalde burge meester J.E. van Boeijen (don derdag) herinneringen op aan zijn ambtsperiode in de gemeente Tholen van 1965 tot 1978. Van Boeijen was de eerste burgemees ter van 'groot-Tholen', dat na de herindeling van 1 juli 1971 een feit werd. Voor die tijd telde het gebied 7 ge meenten met 6 burgemeesters (burgemeester D.C. Bouwense combineerde Sint-Maartensdijk en Scherpenisse). Van Boeijen zelf was burgemeester van Tho len. Burgemeester W. Baas was degene die Van Boeijen op 20 juni 1971 tegen middernacht ontbood op diens ambtswoning aan de Voorstraat in Sint-Annaland. Sa men met zijn vrouw reed Van Boeijen naar het dorp, waar het donker en heel stil was. "Rond die tijd lagen de meeste Sint- Annalanders te slapen". Toen ze om vijf voor 12 bij de deur van Baas waren aangekomen, zagen ze de hoofdredacteur van de Een- drachtbode Briël Heijboer aanko men om de hoek van de Ring. "Om 12 uur kwam Willem Baas naar buiten met een schroeve- draaier en schroefde zijn naam bordje onder de bel los waarop stond: W. Baas, burgemeester van Sint-Annaland. Op die plaats schroefde hij een nieuw bordje met: W. Baas, oud-burgemeester van Sint-Annaland". De nieuwe gemeente was een feit maar Van Boeijen werd door zijn oud collega bovendien onthaald op een dineetje dat Baas zelf had klaargemaakt. "Fabuleus", her innerde Van Boeijen het moment nog waarop Baas zijn gasten aan tafel nodigde in de achterkamer van de woning. "Baas had een ze kere Bourgondische inslag", zo typeerde de burgemeester van Harderwijk de oud-burgmeester van Sint-Annaland tegenover Gerrit den Braber. De gemeentelijke herindeling is volgens Van Boeijen 'uiteindelijk een goede zaak gebleken'. "Ik heb er veel liefde en energie in gestoken om het zover te krijgen". Van Boeijen, die zijn 25-jarig burgemeestersjubileum vierde, zei verder 'verknocht te zijn aan de dijken op Tholen'. Ook bewaart hij speciale herinneringen aan de raadsvergaderingen in het stadje Tholen, wanneer de plannen voor de binnenstad werden besproken. Volgens de oud burgemeester van Tholen had het niet veel gescheeld of de oude stadskern was met de grond gelijk gemaakt om ruimte te maken voor nieuwbouw. "Het kostte heel wat moeite om een paar monumentale pandjes aan te kopen. Ik heb tegen de raad moe ten vechten om het stuk van het oude binnenstadje tussen het stadhuis en de 13de eeuwse kerk te behouden". Was dat niet gebeurd, dan was volgens Van Boeijen het middeleeuwse straten plan ten prooi gevallen aan de bulldozer. Voor zijn inspannin gen op het gebied van monumen- ne slurf in het landschap ontstaan en dat moet worden vermeden. Dat betekent dan tegelijkertijd, dat het eind van dit industrieter rein in zicht is. Op korte termijn moeten we ons beraden over de vraag waar en op welke wijze een uitbreiding plaatsvindt", aldus b en w. Met de commissie ruimtelij- tenbehoud werd Van Boeijen in 1975 onderscheiden. De viering van het zilveren burge meestersjubileum van dhr. Van Boeijen begon donderdagmorgen met een helicoptervlucht van een uur boven Harderwijk en omge ving. De Koninklijke Landmacht - Harderwijk is een garnizoensstad - bood dit als jubileumgeschenk aan, maar mevr. Van Boeijen mocht wegens 'militaire voor schriften' niet mee. Tijdens een bijeenkomst met het personeel verwoordde gemeente secretaris K. Dikkema de waarde ring en het respect dat de ambtenaren hebben voor hun bur gemeester. Hij noemde echter ook de afstand die Van Boeijen met name tegenover het lagere perso neel handhaaft. "U bent een ■bestuurder op afstand", sprak de secretaris onomwonden. "Ik ben die ik ben en dat laten we voorlopig maar zo", antwoordde de burgemeester, die de woorden van de secretaris wel kon waarde ren. "Ik denk dat ik de enige in het stadhuis ben die nog niet bij zijn voornaam wordt genoemd en dat vind ik prima zo. Neemt u echter van mij aan,dat ik in de geest annex ben met u." Van het personeel kreeg hij een enveloppe met inhoud en een re genpak, zodat de burgemeester geen excuus meer heeft om bij re gen de auto in plaats van de fiets te pakken. Tijdens een buitengewone raads vergadering zei loco-burgemeester P. van Kalsbeek de kennis, erva ring en wijsheid van de jubilaris als een grote steun in het plaatse lijk bestuur te ervaren. Hij herin nerde aan de gemeentelijke herindeling in Tholen op 1 juli 1971 en de emotionele schermut selingen. "Bestuurskracht moest het vaak afleggen tegen bestuur lijk inzicht en tact. De hitte van de dag en de koude van de nacht zijn u niet bespaard gebleven. Om dan na zo'n herindeling nog zeven jaar aan te blijven, getuigt van bestuurlijk elan. Van dat elan pro fiteren wij in Harderwijk al weer ruim elf jaar. Het komt regelmatig voor, dat de ervaringen uit uw Thoolse tijd worden gebruikt als toetssteen voor bestuurlijke besluitvorming van vandaag", zei de loco-burgemeester. Raadsnestor F.H. van Hoorn bracht naar voren, dat de burge meester het spel van geven en ne men in de raad zeer onpartijdig, zeer vriendelijk van afstand mee maakt. "Een breedsprakig raadslid het woord ontnemen, ge beurt zelden. Van partij trekken in discussies houdt u zich verre." Van Hoorn noemde Van Boeijen verder een grenzeloze, maar ook rechtvaardige optimist. "Uiterst stijlvol verricht u uw taak. Als u uw ambtsketen zou afdoen en u zou tussen de raadsleden in gaan staan, dan zou een vreemde be zoeker u tussen de sportieve truien ongetwijfeld aanwijzen als de voorzitter. U blijft op afstand en ke ordening zal daarover gespro ken worden. Volgens b en w zou door het lage werkloosheidspercentage van 6.9% op Tholen tegenover lande- llijk 13% de mening post kunnen vatten, dat er geen bedrijven meer aangetrokken zouden hoeven te worden. Het college blijft de Thoolse situatie echter kwetsbaar noemen omdat er 60% van de be roepsbevolking pendelt. Gezien het regeringsbeleid voor beper king van het woon- werkverkeer(schrappen van fisca le voordelen en verhoging van brandstofprijzen) wegens de druk op het wegenstelsel en de filevor- kiest voor een nuchtere, zakelijke omgang met de raad. Geen wan delgang, geen lobbyen. Ik denk wel eens: u praat vaker met onze vrouwen of mannen dan met ons. U bent echt u zelf en dat waarde ren we. Van ons mag u altijd blij ven", zei de raadsnestor. De burgemeester beschouwde die toespraak als 'het nieuwe rea lisme'. Hij erkende afstandelijk en soms moeilijk benaderbaar te zijn, maar popelt af en toe ook om met de raadsleden mee te doen. Van Boeijen blijft nog doorgaan in Harderwijk, waar hij in 1990 zijn 40-jarig overheidsjubileum en 12 1/2 burgemeestersjubileum hoopt te vieren. "Ik droom nog steeds van de gemeente en maak me druk als ik denk dat dingen niet gaan zoals ze moeten gaan. Elf jaar al heb ik het hier goed ge had. Dat is een perspectief waar mee je vooruit kunt. Ik hoop dit werk nog een aantal jaren met volle energie te kunnen doen", zei de burgemeester in zijn dank woord. Daarna volgde nog een receptie De bouw van een nieuw ver- zorgings- en verpleegtehuis voor Ten Anker in Tholen betekent te vens een impuls voor de opleiding tot bejaarden helpende. Het uitge breide Ten Anker zal meer en ge diplomeerd personeel kunnen aantrekken. De PBVE (primaire ming wordt de positie van de pen delende Thoolse werknemer nog zwakker en kwetsbaarder, aldus b en w. Andere argumenten zijn de uit stoot van personeel uit de land bouw, opheffing van landbouwbedrijven en toenemen de deelname van vrouwen aan het arbeidsproces, wat het college met een grafiek en internationale cij fers onder de aandacht van de commissie brengt. Van 44% in 1986 zal dit volgens prognoses kunnen stijgen tot 65% in 2000. "Binnen nu en 10 tot 15 jaar zal er in Tholen behoefte ontstaan aan honderden extra arbeidsplaat sen voor vrouwen." Volgens het college is de positie van Tholen ten opzichte van ande re regio's 'extra ongunstig'. "Voor vrouwen uit Stavenisse en St. An- naland is het bezwaarlijk om da gelijks betrekkelijk lange reizen te maken naar Bergen op Zoom en omstreken. Als antwoord op die ongunstige positie zijn twee mo gelijkheden denkbaar: of men verhuist naar Tholen om dichter bij werkgebied in Brabant te zit ten of men accepteert, dat men niet aan het arbeidsproces zal kunnen deelnemen. In beide ge vallen geeft dat een ongunstig perspectief voor het Thoolse. Een verhuizing naar - in het gunstigste geval - Tholen, waardoor een ver dere onevenwichtige ontwikkeling wordt doorgezet. In het andere ge val de situatie dat het gemiddeld Thools inkomen ten opzichte van andere regio's ongunstig wordt. Dat geeft weer zijn effecten op het bestedingspatroon, kwaliteit wo ningbouw, gemeenschapsvoorzie ningen, enz.", aldus b en w van Tholen. met zo'n 800 belangstellenden, waardoor ook verschillende gasten uit Tholen lang in de rij moesten wachten. De bloemstuk ken, boeken en flessen waren tal rijk. De drie plaatselijke muziekvereniging traden op en het mannenkoor de Veluwe Zan gers waarvan Van Boeijen be schermheer is. Vanaf acht uur tot half elf nam het burgemeesters echtpaar de tijd voor een praatje met iedere bezoeker, onder wie uit Tholen o.a. burgemeester Van der Munnik, secretaris Benou, de oud-wethouders C.J. Moerland en A.J. Scherpenisse, zijn vroegere secretaresse Lien van Sprundel- den Engelsman, de pud- ambtenaren W.C. Klippel en P.A. Boot en statenlid E.Ph. Nieuw- kerk. Zeer verrast toonde het echtpaar Van Boeijen zich met een schrifte lijke felicitatie uit Tholen, waarbij een miniatuur paraplu was ge voegd. Daarmee werd herinnerd aan de regenrijke intocht in Tho len, toen het water in het jacquet van de burgemeester liep. beroepsgerichte volwassenen edu catie), die vorig jaar is begonnen met een tweejarige opleiding tot bejaardenhelpende, wil eind au gustus opnieuw met een groep starten. Gediplomeerden hebben de zeker heid van een (part-time) baan in De attracties op de braderie in Scherpenisse mochten zich zater dag in een grote deelname verheu gen. De regen, die na een lange periode van droogte, voor velen welkom was, bedierf de pret ook nauwelijks. Volgens de organisa toren was het een hele goede, ge zellige dag. Er waren veel mensen op de been en er was van alles te doen, te ko pen, te zien en te winnen. Naast leden van de middenstandsvereni ging Samen Sterk waren er vereni gingen met attracties als ballen gooien, roos schieten, loten trek ken en getallen raden. Ook voor eten en drinken waren er verschil lende mogelijkheden. Een loopor kest uit Bergen op Zoom zorgde nog voor muziek. De supergrijper had niet over klandizie te klagen, terwijl de slangenmens zich op verbluffende wijze in zijn kleine box wrong. Hij trad twee keer een kwartier op. De volksdansvereniging Dodi Dodi voerde op de Hoge Markt enkele dansen uit. Het Hindelo per schilderwerk kreeg ook veel bekijks. Hier en daar plakte een suikerspin tegen je aan. De kinde ren konden nog meedoen aan po nyrijden. Een verklede panda van de stand van het Wereldnatuurfonds liep door het dorp om kleurplaten uit te delen. Interessant was ook de stand met karakterpoppen. De rommelmarkt had goede aftrek en veel spullen verhuisden van eige naar. Goederenstroom. Samenwerking van de Hogeschool Zeeland met de University of Wales College of Cardiff heeft geleid tot een nieu we opleiding aan de hogeschool 'Master of Science Transport Technology'. Het betreft een En gelse universitaire studie in goede renstroomverwerking. Ten Anker of Sint Maartenshof. De opleiding kent een theoretisch gedeelte - dat verzorgd wordt door de streekschool in Bergen op Zoom - en een praktijkgedeelte. Voor dat laatste lopen de cursisten stage in Ten Anker of Sint Maar tenshof. Volwassenen die voor de- Voor de Anib, bond van gehandi capten, is de braderie in Scherpe nisse goed verlopen. De eerste prijs van de verloting, een fiets, werd gewonnen door mevr. Nelis- se uit Scherpenisse. Een pen had men altijd, maar een aantal waren er gemerkt en dat leverde een prijs op. De Anib toonde ook nog een tinnengieterij in zandvorm. De Plattelandsvrouwen verkoch ten Brusselse wafels en cake met koffie ten bate van de kanker bestrijding. Dankzij de spontane medewerking van velen kon er 515 gulden overgemaakt worden aan het Kon. Wilhelminafonds. Dhr. D. Oudesluijs uit St. Maartens dijk won bij een raadwedstrijd van de Plattelandsvrouwen een grote fles advocaat. Hengelsportvereniging de Zee baars had een goede braderie met 700 deelnemers voor het winnen van het halve varken. De verkoop van zakjes lavendel en popcorn in de stad van Dodi Dodi liep even eens lekker. Veel bekijks kreeg de moeder Vlaamse Reus die met haar jon kies te zien was in de stand van de Kapsalon, recreatie, activiteiten begeleiding, bibliotheek. De be ginletters van deze onderdelen van afdeling 2 van ziekenhuis Lievens- berg vormen het woord Krab. Dat wordt de nieuwe naam van de af deling. Om daaraan te komen werd een prijsvraag uitgeschreven en van de 76 inzendingen vond de jury dit de origineelste. Het lever de mevrouw T. Verdult-de Waal uit Bergen op Zoom een cadeau bon van 250 gulden op. ze opleiding belangstelling hebben, kunnen terecht bij het ar beidsbureau in Tholen of bij de PBVE. De PBVE maakt deel uit van het REC in Goes. Als vooro pleiding is lagere school en een paar jaar voortgezet onderwijs voldoende. kleindiersportfokkersvereniging Animo. Tevens waren er weer Zeeuwse babbelaars(kokkienen) te koop, vervaardigd door mevr. De Wilde-Bolier. Ook kon er, ten bate van de verenigingskas, weer geraden worden naar het totaalge wicht van vier konijnen: 12 kilo. Er waren vijf goede antwoorden, zodat er geloot werd om de vier prijzen: 1. fam. J. Kloet uit Scher penisse, die de Frans hangoor van 4.5 kg won 2. fam. H. v.d. Jagt uit Poortvliet, rode Nieuw Zeelander 4.2 kg 3. Gerrianne Baay uit Tho len, Black and tan 2.3 kg 4. B. Bo- gers uit St. Maartensdijk, pool roodoog 1 kg. Animo keek terug op een geslaagde braderie. Verschillende bedrijven hadden ook raadwedstrijden. In de fles bij de fa. G. Larooy zaten 1567 uitjes. Dhr. J. Geuze had 1565 ge schat en daarmee won hij de he renfiets. De 296 deelnemers aan de gratis raadwedstrijd bij W.A. Donken kregen alvast een leren knijppor- temonnee, maar de prijswinnaars worden nog geselecteerd door het hoofdkantoor van de CDK-bank in Amsterdam. Men kon raden hoeveel chocolademunten er in een doorzichtige koffer zaten, maar bovendien moest er een slagzin compleet gemaakt wor- Voorzieningen gehandicapten. De provincie stelt geld beschikbaar voor aanpassing van toeristische en recreatieve voorzieningen ten behoeve van gehandicapten. Voor aanpassing van een rijtuig van de stoomtram Goes-Borsele wordt 20.000 gulden uitgetrokken, voor een hefplateau voor rolstoelge bruikers in CNV-vakantieoord Bos en Duin 10.000 gulden en voor gehandicaptentoiletten aan een pannekoekenboerderij in Sluis en een hotel in Wemeldinge 10.000 gulden. den. De winnaars van 3 zilver baarsjes worden nog bekend gemaakt. Het valutaspel bij de Rabobank werd gewonnen door Wilma Bo- lier uit Scherpenisse. De uitslag was 156,90. De Rabobank kon 485 gulden afdragen aan het Foster Parentsplan. De lengte van de draai worst bij slagerij Slager was 3.83 m. Win naar werd J. de Graaff uit Tholen. De winnaar van de hoofdprijs van de bowlingbaan, een rollade, was Gert Jan v.d. Werff uit Scherpe nisse. De rally-auto in de stand van de fa. Van As is na 423 uren rijklaar gekomen. Mevr. Hage-Giljam was daar het dichtst bij en won de eer ste prijs, een radio. Johan Bolier was nummer twee met een badset en dhr. Munter won de derde prijs, een barbecue. Alle drie prijswinnaars komen uit Scherpe nisse. Morgenmiddag, vrijdag, staat van twee tot vier uur de NS-informa- tie-auto op de Markt in Tholen. De Nederlandse Spoorwegen pro beert op die manier zoveel moge lijk mensen te informeren over het reizen per trein in binnen- en bui tenland. Dat kan via een persoon lijk gesprek of door middel van in de auto aanwezige brochures en folders. Daarnaast zijn er in de informatie-auto aantrekkelijke aanbiedingen, die niet aan het sta tionsloket verkrijgbaar zijn. Vrijdagmorgen staat de NS op de weekmarkt voor De Vossemeren in Nieuw-Vossemeer, zaterdag morgen op de weekmarkt in Halsteren en zaterdagmiddag op het St. Josephplein in Bergen op Zoom. Deelnemers aan de PBVE-opleiding voor bejaardenverzorgende zijn verzekerd van een baan in Ten Anker of Sint Maartenshof Een leerling uit St. Annaland geeft hier de bloemetjes water bij een bewoonster van Ten Anker in Tholen. Ben je geslaagd? Proficiat. Bij de Rabobank in je eigen woonplaats ligt dan ook nog gratis een Diplomap voor je klaar. Voor het zorgvuldig opbergen van je diploma! Je moet natuurlijk wél je diploma meenemen. En bij de Diplomap krijg je ook nog eens drie waardebonnen voor een gratis kopie van je diploma. Voor als je gaat solliciteren of wanneer je om andere redenen je diploma op moet sturen of tonen. Kom naar de Rabobank en we leggen je graag uit wat we je nog meer te bieden hebben. geld en goede raad Advertentie I.M. Uitbreiding van industrie in de Slabbecoornpolder. De eerste opdracht in deze bedrijvige polder voor het Oud-Vossemeerse bouwbedrijf Uijtdewilligen: 240 m2 voor De Klerk Electrotechniek uit Bergen op Zoom. Daarnaast bouwt constructiebedrijf Steur uit Steenbergen 500 m2.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 13