Avondcursussen chr. mavo en TSG voor particulieren en bedrijven Kosten leerlingenvervoer nauwelijks beheersbaar Thoolse peuterspeelzalen zijn onvoldoende voor kinderopvang SCHOOLKAMP LEERLINGEN CHR. MAVO Computerlokalen bij Thools voortgezet onderwijs geopend Tholen betaalde vorig jaar bruto 3.75 ton Europa kiest voor 3e keer REGENMANTELS COATS JACKS Nota, die geen ladestuk mag worden, toont behoefte aan Donderdag 8 juni 1989 DE EENDRACHTBODE 11 Met de overdracht en in gebruikname van 2 compu terlokalen op de christelijke mavo te Tholen en op de Thoolse scholengemeenschap (TSG) te Sint- Maartensdijk heeft dinsdagmiddag het onderwijs in informatica op Tholen een belangrijke steun in de rug gekregen. Up to date Computers Openbaar vervoer Huisvuil Provinciaal ambtenaar P.J.. Filius stelde dinsdagmiddag in de chr. mavo in Tholen het computerlokaal in ge bruik onder het oog van mavo-voorzitter T.A. Vogel en TSG-voorzitter J. Versluijs. De ceremonie herhaalde zich diezelfde middag in de TSG te St. Maartensdijk. Avondcursus AANBIEDING: nu extra voordelig! bosstraat 34 - bergen op zoom Meer voorzieningen voor kinderopvang op Tholen ge wenst. Volgens het onderzoek 'Kinderopvang op Tho len' spreekt één op de vijf ondervraagde Thoolse vrouwen zich hiervoor uit. De behoefte aan een kin derdagverblijf (voor groepsopvang van kinderen van 0 tot 4 jaar) doet zich het sterkst gelden. Maar ook buitenschoolse opvang en gastouderprojecten zouden op Tholen in een behoefte voorzien. Verhuren 40% respons .diTHh i Oppas Mevr. Roggeband uit Tholen overhandigt het rapport over kinderopvang aan wethouder Versluijs. 'Geboren kind' Op beide scholen kunnen de leer lingen van het voortgezet onder wijs zich wegwijs (laten) maken in de informatica dankzij het zoge naamde NIVO-project (Nieuwe Informatietechnologie Voortge zet Onderwijs). Daarmee wordt het streven om in 1990 alle leerlin gen in Nederland in het voortge zet onderwijs kennis te laten ne men van dit nieuwe vak een stukje dichterbij gebracht. Het project moet er bovendien voor zorgen dat Nederland zijn achterstand op dat gebied ten opzichte van het buitenland inhaalt. Dat streven ligt ten grondslag aan het initia tief van overheid en bedrijfsleven om via het NIVO het tij te keren. Beleidsmedewerker economische zaken P. J. Filius van de provincie Zeeland noemde de aanschaf 'een uitstekende investering' die 'vruchten zal afwerpen'. "De achterstand moet worden inge haald. Zou die blijven bestaan dan betekent dat voor Zeeland een negatieve vestigingsvoor waarde". sche zaken, vast dat er op het ge bied van de informatica een en ander moest gebeuren, wilde Ne derland niet verder achterop ra ken. De kosten werden geraamd op 130 miljoen waarvan het minis terie 50 en de bedrijven 30 mil joen op tafel legden. Voor de resterende 50 miljoen werd de stichting NIVO in het leven geroe pen om geld los te maken uit het bedrijfsleven. De provincies wer den ook benaderd wegens de kor te lijnen tussen de provincie en de bedrijven. de 35 jn Zeeland was de helft al van com puters voorzien, voor de andere helft was 6 a 7 ton nodig. Het Overleg Organ Industrie Tholen bood in januari 10.000 gulden aan voor dit project. "De actie is vlot en succesvol verlopen". Fili us feliciteerde de scholen namens het provinciaal bestuur. Beide scholen beschikken nu over 10 leerlingencomputers en één lera- rencomputer. Filius schetste in kort de voorge schiedenis van de NIVO. In 1985 stelden de bedrijven IBM, Philips en Tulip in overleg met het minis terie van onderwijs en economi- Deze kruiwagen vol met software vervulde dinsdagmiddag een bijzon dere rol bij het ingebruiknemen van het computerlokaal op de Thoolse scholengemeenschap, afdeling L.T.O. te Sint-Maartensdijk. Examenklas-leerling Jan Rijstenbil is de maker van de kruiwagen waarmee het computerlokaal werd overgedragen: het oude ambacht te genover de moderne communicatiemiddelen. Het valt niet mee om de kosten van het leerlingenvervoer naar scholen voor basis- en speciaal onderwijs te beperken. Vorig jaar kostte het de gemeente Tholen meer dan 375.000 gulden. I.C Moerland (PvdA) vroeg in de commissie financiën naar de mo gelijkheden om de kilometergrens - genoemd in de verordening Leer lingenvervoer - te verhogen. Van M. Dijke (SGP) hoefde dat niet zo nodig. Ook het draagkrachtbegin sel stelde Moerland aan de orde. P. van Belzen (RPF/GPV) vond de manier, waarop het rijk de kosten vergoedt, niet juist. Dat ge beurt sinds enkele jaren via het gemeentefonds op basis van woonruimte, hectare en een vaste bijdrage. "Dat kan echter van streek tot streek sterk verschillen. Nu wordt het een pure bezuini ging," constateerde Van Belzen. Ambtenaar C. Meertens beaamde dat. "Het is bewust rijksbeleid ge weest." Bij de invoering daarvan hebben de Zeeuwse gemeenten nog wel een brief aan de Tweede Kamer geschreven, maar tever geefs. Daarom betwijfelde Meer tens of er nu iets aan veranderd kan worden. De huidige verordening kent voor het basisonderwijs een vergoeding toe als de afstand tussen de wo ning en de school meer dan vier kilometer bedraagt. Voor het spe ciaal onderwijs geldt een mini mum van twee kilometer en voor het voortgezet speciaal onderwijs van vier kilometer. De verordenig gaat in eerste instantie uit van de vergoeding van de kosten van het openbaar vervoer. Indien van een leerling, jonger dan 9 jaar, wordt aangetoond dat zelfstandig reizen niet mogelijk is, worden de kosten van een begeleider vergoed. De verplichte eigen bijdrage leverde vorig jaar 16.000 gulden op. Verder is de bepaling opgenomen dat een leerling die met gebruik making van het openbaar vervoer meer dan 1 1/2 uur (basisonder wijs) onderweg is - en de reistijd met aangepast vervoer tot 50% of minder van de reistijd per open baar vervoer kan worden terugge bracht - recht heeft op vergoeding van de kosten op basis van aange past vervoer. De commissie kreeg een financieel overzicht voorgelegd van de sane ringsplannen en het bijbehorende dekkingsplan. Ten laste van de ge meente komt f. 3.151.000,-. Ervan uitgaande dat de uitvoering in ze ven jaar gebeurt, zal de gemiddel de netto-investering f. 450.000,- per jaar zijn. Voor de dekking wordt al sinds de herindeling jaar lijks een bedrag geraamd. Voor gesteld werd om tot en met 1993 daarvoor f. 185.500,- uit te trek ken. "In 1994 komt er dan een be drag op de gewone dienst beschikbaar van f. 185.500,-. Rond die tijd zullen wij worden geconfronteerd met hogere kosten van de huisvuilverwerking. Finan cieel gezien komt genoemd bedrag op een gunstig moment beschik baar," aldus het voorstel van b. en w. Moerland, Van Belzen en Van Beek vonden dat de zin over het huisvuil eruit moest. "Die koppe ling is niet juist," zei Moerland. "Het is aan de raad om die 185.500 gulden te besteden," vond Van Belzen. De commissie adviseerde positief over de instelling van een subsi diereserve. Dat is een hulpmiddel om de gemeenterekeningen bin nen de voorgeschreven termijn voorlopig te kunnen vaststellen. Daarbij stuit men namelijk op het probleem, dat de werkelijk ver leende subsidies aan verenigingen en instellingen niet tijdig bekend zijn. In Tholen sprak voorzitter T.A. Vogel van de christelijke mavo een welkomstwoord. Volgens Vo gel is de computer niet meer weg te denken. 'Wat moeten jongelui zonder informatica-onderwijs?". Hij noemde het in gebruik nemen van de apparaten 'een stap voor uit'. Als streekmavo wil je up-to- date blijven". Wethouder J. Versluijs stond in Sint-Maartensdijk stil bij het be gin van het vak informatica dat in 1983 op de TSG vorm begon te krijgen en hoe de school zich vroeg wist in te schrijven voor het NIVO-project. Versluijs zei als voorzitter van de TSG blij te zijn geweest met het initiatief van het Thoolse bedrijfsleven om finan- cieeel bij te springen. Secretaris A. Uijl van het O.O.I-Tholen zei, dat het geld niet voor niets is ge geven. Hij hoopt dat er met de in- Donderdag kunnen 320 miljoen Europeanen naar de stembus voor het kiezen van een Europees par lement. Eerder gebeurde dat in 1979 en in 1984. De opkomst op Tholen en Sint-Philipsland was toen respectievelijk 59.2% en 50.5%. De stembureaus zijn geo pend van 's morgens acht tot 's avonds zeven uur. Dit keer kan de kiezer een keuze maken uit tien partijen. Lijst 1: Partij van de Arbeid/Europese Socialisten; lijst 2: CDA-Europese Volkspartij; lijst 3; VVD- Europese Liberaal-Democraten; lijst 4: Regenboog (ppr, psp, cpn, evp, gpn, onafh.); lijst 5: SGP, GPV en RPF; lijst 6: D'66; lijst 7: Socialistiese Partij; lijst 9: God met Ons; lijst 10; Initiatief voor Europese Democratie IDE; lijst 11: Lijst Janmaat/Centrumdemo- craten. Het Europees parlement telt 518 zetels. Nederland levert daarvoor 25 afgevaardigden. De verdeling op dit moment is: 9 socialisten, 8 EVP, 5 liberaal-democraten, 2 Re genboogfractie en 1 onafhankelij ke. Het Europees parlement komt maandelijks in Straatsburg en Brussel bijeen. formaticalessen betere opgeleide schoolverlaters komen die ge schikt zijn voor het midden- en kleinbedrijf. Was het in Tholen de heer Filius die met het onthullen van een pla quette het computerlokaal open de en één van de apparaten be diende, in Sint-Maartenshof was het de heer Uijl die het lokaal overdroeg door de plaquette te overhandigen aan Versluijs. Directeur K. Flikweert van de christelijke mavo vroeg het schoolbestuur een voorschot van 200 gulden om een tweetal com puters aan te sluiten op het net werk. Flikweert lichtte de opzet van de nieuwe cursus toe. Brug klassers krijgen 1 uur per week verplicht les in informatica. Ne gentig leerlingen van klas 2 tot en met 4 hebben zich ingeschreven voor 40 lessen informatica. Bo vendien wil de school ook een avondcursus starten voor particu lieren. Medewerkers van bedrij ven en instellingen die het project hebben gesteund kunnen daar te gen gereduceerde prijzen aan deel nemen. Directeur A. Meloen van de TSG zei in Smurdiek, dat naast de bij scholing voor leraren er ook ge dacht wordt om cursussen te be ginnen voor ouders. Ook voor het bedrijfsleven zouden die op de TSG kunnen plaatsvinden. Me loen blikte verder in de toekomst wat de financiële gevolgen betreft van het gebruik van de com puters, modehuis Advertentie I.M. 46 Leerlingen van de 3e klassen van de Chr. Mavo hadden woens dag, donderdag en vrijdag hun schoolkamp. Samen met 5 docen ten reden de jongelui woensdag ochtend om 8 uur uit Tholen weg om via het mooie natuurschoon van o.a. Fort de Rovere bij Halsteren en langs de rhodonden- drons van de Wouwse Plantage in Huijbergen in kampeerboerderij de Grenshoeve te arriveren. Van daaruit werden diverse excursies gemaakt: naar de Wildert te Es sen, waar o.a. midgetgolf werd gespeeld, en 's middags was er een zeskamp georganiseerd, terwijl 's avonds een levend strategospel werd gespeeld. Ook was er die avond een kampvuur en kon men zich tegoed doen aan grote stapels pannekoeken. Donderdagochtend werd de Wouwse Plantage bezocht. Daar is een brandweerkazerne oude stijl, een houtzagerij en ook werd een natuurwandeling gemaakt, 's Middags bezocht men de Kon. Wilhelminakazerne te Ossen- drecht en Sgt. Tjalsma leidde de nieuwsgierige leerlingen rond. Natuurlijk nam men een storm- baantje en mocht men meerijden met instructeur Snijders. Deze keer waren er geen 'rats, kuch en bonen' op het soldatendiner, maar waren er slaatjes en een mars. 's Avonds genoot men van de barbecue, terwijl in het bos een dierenspel was georganiseerd. Het waren drukke dagen want vrijdag werd Familyland bezocht een werd gebowld, terwijl men te vens nog eens levend stratego speelde, want dat bleek leuk te zijn. Het diner dat deze gezellige schoolkampdagen afsloot werd gebruikt in de Raayberg te Bergen op Zoom. Bijzondere complimen ten waren er voor mej. van Veen die voor de inwendige mens had gezorgd. De leerlingen van de brugklas maakten op 16 mei een excursie in het kader van de biolo gie lessen naar Ouwehand's Die renpark te Rhenen. Daar moesten opdrachten worden gemaakt, na dat men vooraf in de lessen alle dieren had belicht. Ook was er tij dens de wandeling door het prachtige park een puzzel op gesteld, die later in de les werd doorgesproken. Er was tevens een diaserie beschikbaar. Veel plezier beleefden de jongelui aan de pa pegaaienshow met dressuur e.d. die in Ouwehand te zien was. De leerlingen van de 2e klassen gin gen eveneens in verband met de z.g. zaakvakken-(geschiedenis, aardrijkskunde) naar het Mari tiem Museum in Rotterdam. Ool^ zij hadden van de educatieve dienst van dit museum een blad met opdrachten gekregen en de afloop daarvan werd naderhand in de les besproken. Natuurlijk werd tijdens het leerzame bezoek aan dit museum niet vergeten ook 'de Buffel' te bekijken. Middel-,1 bare scholieren zijn misschien te groot voor zg. 'schoolreisjes', maar ook deze excursies, die pas sen in het onderwijs, vallen zeer in de smaak. EP Europees Parlement TK Tweede Kamer P.v.d.A. Lijst 1 CDA Lijst 2 VVD Lijst 3 Regenboog Lijst 4 SGP, GPV, RPF Lijst 5 D'66 Lijst 6 SP Lijst 7 G.o.M. Lijst 9 IDE Lijst 10 CD Lijst 11 Overig EP 89 TK 86 EP 84 EP 89 TK 86 EP 84 EP 89 TK 86 EP 84 EP 89 TK 86 EP 84 EP 89 TK 86 EP 84 EP 89 TK 86 EP 84 EP 89 TK 86 EP 89 EP 84 EP 89 EP 89 TK 86 EP 84 TK 86 Tholen 767 406 1.064 404 516 353 48 68 946 632 145 41 6 3 8 38 18 Poortvliet 169 99 304 122 108 62 27 21 323 155 19 4 1 3 3 12 2 Scherpenisse 239 147 201 75 123 77 5 11 347 202 39 3 2 3 15 5 St. Maartensdijk 911 563 373 118 306 222 19 26 443 231 76 13 6 10 17 7 Stavenisse 163 60 179 31 129 84 6 9 392 95 8 1 4 4 11 3 St. Annaland 563 290 395 115 287 177 17 20 661 390 40 6 1 2 7 19 3 Oud-Vossemeer 498 288 508 217 230 171 38 24 153 105 33 5 3 4 15 5 Totaal Tholen 3.310 1.853 3.024 1.136 1.699 1.146 141 179 3.312 1.810 360 73 11 20 39 127 43 St. Philipsland 322 160 362 165 136 104 15 25 677 419 39 6 1 3 21 9 TOTAAL 3.632 2.013 3.386 1.301 1.835 1.250 156 204 3.989 2.229 399 79 11 21 42 148 52 Deze voorzieningen zouden als aanvulling kunnen dienen op de al bestaande peuterspeelzalen die bestemd zijn voor 2- en 3-jarigen en die slechts een gedeelte van de opvangbehoefte vervullen. Om een en ander voor ouders in de toekomst te regelen, doet het rapport, dat in opdracht yan de gemeente Tholen is gemaakt, vier aanbevelingen. De samenstellers (de emancipatiewerkgroep van de gemeente Tholen, vertegenwoor digers van de peuterspeelzalen en de stichting Overleg Kindercentra Zeeland) pleitten voor het oprich ten van een stichting voor kinder opvang Tholen. Hierin kunnen alle werkvormen worden onder gebracht wat duidelijkheid schept voor de ouders en doelmatig wer ken bevordert. In deze stichting zouden de peuterspeelzalen (on der bepaalde voorwaarden) kun nen worden ondergebracht die ta ken van huidige besturen kan overnemen. Verder zou er in Tholen een cen trum voor halve dagopvang (voor kinderen van 0 tot 4 jaar) kunnen worden opgericht dat 'kindplaat sen' verhuurt aan werkgevers op Tholen en in West-Brabant waar van de exploitatie voor 50% door werkgevers wordt gedragen. Daarnaast pleit de nota voor het aanvragen van een regionaal gastouderproject dat kan bemid delen in kinderopvang. Conclu sies en aanbevelingen werden maandag overhandigd aan wet houder J. Versluijs van welzijn door Nel Roggeband van de werkgroep vrouwenemancipatie. Dat 20% van de geënqueteerden een kinderdagverblijf wil, is vol gens mevrouw Roggeband 'vrij veel'. "Dat is tien procent van de Thoolse bevolking". Zij drong er bij wethouder Versluijs op aan de nota serieus te bestuderen: "Laat het geen ladestuk worden. Het is een goed en gedegen rapport waarin niet wordt gevraagd naar zaken, die niet verwezenlijkt kun nen worden". De samenstellers hebben becijferd voor hoeveel kinderen er op Tholen meer kin deropvang gewenst wordt. Dat zou neerkomen op 704 kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar, er van uitgaande dat het gemiddeld aantal kinderen van de onder vraagde ouders 2.18 is op een to taal van 3518 Thoolse kinderen. Volgens het onderzoek is het op vallend dat de belangstelling voor kinderopvang bij het bedrijfsle ven minder groot is dan bij bij voorbeeld bejaardenoorden, zie kenhuizen, de zogenaamde non- profitsector. In deze sector zijn voornamelijk vrouwen werkzaam die voor de opvang regelingen treffen in de privé-sfeer. Uit de enquête over kinderopvang op Tholen blijkt, dat ruim een kwart van de vrouwen op Tholen vuld ingeleverd. Volgens Els Ak kerman van de stichting Overleg Kindercentra is de respons van ruim 40% een reden om trots op te zijn. De enquête is steekproefs gewijs uitgevoerd, onder meer re kening houdend met het openbare of bijzondere karakter van basis scholen, kern en regio. Van de 338 ingevulde formulieren kwa men er 94 uit Tholen, 42 uit Sint- Maartensdijk, 25 uit Poortvliet, 84 uit Sint-Annaland, 30 uit Scherpenisse, 23 uit Stavenisse en 40 uit Oud-Vossemeer. (zo nu en dan) betaald werk bui tenshuis verricht. 22% zou meer willen gaan werken, 55% niet. Dit beeld komt overeen met de uit komsten van een landelijk onder zoek waaruit blijkt dat 24,4% be taalde arbeid verricht en 23,5% van de vrouwen dat zou willen. In totaal zijn 828 enquêteformulie ren verspreid op basisscholen, peuterspeelzalen en via het Kruis werk. Daarvan zijn er 338 inge- Uit de cijfers blijkt, dat van de ondervraagde vrouwen 14% wel eens mee werkt in het eigen be drijf. Dat gebeurt meestal in deel tijd. Ook voor die vrouwen die buitenshuis werken (92%). Het aantal uren varieert van 1 tot 24. Acht procent van de geënquêteer den volgt een opleiding, 32% zou een opleiding of studie willen be ginnen. Uit de onderzoeksgroep blijkt 20% aan vrijwilligerswerk te doen, 32% wil dat misschien gaan doen. Meer dan de helft van de vrouwen uit het onderzoek wil niet (meer) werken omdat dit 'niet goed voor de kinderen zou zijn of omdat men dan teveel van de kin deren mist'. Het ontbreken van kinderopvang is voor 11% reden om niet (meer) te werken (lande lijk is dat 13%). Bijna 70% maakt gebruik van een of meerde re vormen van opvang. Een kleine 40% van peuterspeelzalen, bijna 20% betaalde oppas aan huis, 10% opvang door familie en 4% maakt gebruik van gastgezin. Vooral vrouwen die buitenshuis werken, hebben te kennen gege ven prijs te stellen op een kinder dagverblijf, buitenschoolse op vang en betaalde oppas aan huis. Het voordeel van voorzieningen voor kinderopvang is dat het 'goed is voor de kinderen', het 'dicht bij huis' is, men er voor 100% op kan rekenen, het geen verplichtingen geeft, er deskundi ge leiding is. Het voornaamste na deel is, dat de vrouwen niet kun nen kiezen uit verschillende vor men van kinderopvang. Bijna 20% heeft meer uren per week opvang nodig. Voor de op vang wil 78% tot 50 gulden per maand betalen, 9% van 50 tot 100 gulden en 7% vanaf 150 tot meer dan 200 gulden. Wat de financiering betreft van de kinderopvang op langere ter mijn zijn de tekenen uit politiek Den Haag gunstig. Volgens wet houder Versluijs komt er vanaf 1990 zo'n 130 miljoen gulden ex tra voor nieuwe kinderopvang plaatsen. Dat geld zou via de ge meente, met ondersteuning van de provincie, voor deze voorzie ningen aangewend kunnen wor den. Het bedrag zou per gemeente verschillen, afhankelijk van het aantal woningen. Versluijs wees erop, dat in Nederland voor de 1 miljoen kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar slechts voor 1 a l'/2% ruimte is in kinderdagver blijven terwijl de behoefte op 10 a 15% ligt. De wethouder zei dat het onderzoek na de zomervakan tie in de verschillende commissies besproken zal worden voordat de raad er een beslissing over neemt. Hij bedankte de werkgroep voor het 'geboren kind' en beloofde zijn waardering voor het werk tot uiting te brengen in een goede aandacht die de nota zal krijgen. Het onderzoek vond in Tholen en in West-Zeeuws Vlaanderen plaats. Daar werden drie gemeen ten in de studie betrokken. Een en ander was mogelijk door subsidie van de provincie Zeeland en het ministerie van WVC. I V 1

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 11