Tholen ziet af van Gebako-veld Magere oogst, redelijke prijs Poortvliet krijgt geen tennisbaan Tulap M.van Beveren wordt 100 jaar H. Venekamp vroege vogel Vergaderingen Oosterschelde BOUMAN POTTER us i Gemeente 20 jaar garant voor strandje bij Gorishoek Eerste aardappelveiling dag vroeger dan vorig jaar Ruim 13 mille voor Rode Kruis Ambachtsheren tegen aanwijzing Oosterschelde natuurmonument Bewoner Sint Maartenshof: 'ik mag niet klagen' Zondag op radio Tholen houdt vier ton over Donderdag 8 juni 1989 45e Jaargang no. 30 Zandtrainingsveld in Stavenisse De proefperiode met een Gebako-oefenveld is niet goed verlopen. "De positieve indruk omtrent een der gelijk trainingsveld is bij de voetbalverenigingen ver dwenen," concluderen b. en w. in een schrijven aan de commissie sport. Voor de renovatie van het trainings veld in Stavenisse kiest het college daarom voor een zandtrainingsveld. De eerste veiling van vroege aardappelen heeft dins dagochtend in St. Annaland voor gewone Doré's prij zen opgeleverd van 1,47 tot 2,05 per kg tegenover vo rig jaar 1.51 tot 1.75. De aanvoer was 7 juni vorig jaar met 35 ton echter de helft meer dan dinsdag, toen er maar 16 1/2 ton via de klok werd verkocht. Wél zandkunststof in Sint-Annaland Ondanks een door 17 personen ondertekend verzoek daartoe willen b. en w. geen tennisbaan aanleggen in Poortvliet. Het geringe aantal ondertekenaars is mede de oorzaak van dit besluit. Het verzoek van de tennis vereniging Sint-Annaland voor een derde baan wil het gemeentebestuur wél inwilligen. Overdag Tholen raadpleegt deskundige over aanschaf computer Koper minder Over Oesterdam Krieltjes Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet Lijnbach Stavenisse Sigaartjes 'Ik, kom alleen buiten als het mooi weer is'. M. van Beveren uit Stavenisse, kwam op 96-jarige leeftijd naar het bejaardentehuis in St. Maartensdijk. DEZE WEEK Sv>- r - Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement f 21,— per halfjaar. Per jaar f 38,75, per post f 48,50 per jaar. Losse nummers f 1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f 0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contant. Inclusief btw op rekening f 9,—. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Het rijk geeft alleen maar subsi die voor verbetering van het strandje bij Gorishoek wanneer de gemeente Tholen garandeert dat deze voorziening tenminste 20 jaar in stand blijft. De afschrij ving van dergelijke projecten ligt veelal op 7 tot 9 jaar, aldus het provinciaal bestuur van Zeeland. Bij wijze van uitzondering is de minister van landbouw en visserij bereid nu al zes recreatieprojecten vast te leggen voor het rijkspro gramma openluchtrecreatie 1990. De provincie had daarom ge vraagd aangezien er elk jaar ge plande projecten om uiteenlopende redenen geen door gang kunnen vinden. Op het mo ment dat dit duidelijk wordt, is veelal de voorbereidingstijd voor nieuwe werken te kort om nog te kunnen profiteren van het be schikbare budget. Daarom heeft men nu het strand je bij Gorishoek, evenals voorzie ningen voor het recreatieve fietsveer Gorishoek-Yerseke en nog vier andere projecten elders in Zeeland achter de hand. De bestekken voor de zes projecten zijn nagenoeg gereed. De betrok ken gemeenten zijn bereid tot voorfinanciering over te gaan, zo meldt het provinciaal bestuur. Zowel de raadscommissie ruimte lijke ordening als de commissie bedrijfsleven van de gemeente Tholen houden dinsdag en woens dag een extra vergadering. Dit in verband met de aanwijzing van de Oosterschelde tot beschermd na tuurgebied krachtens de Natuur beschermingswet. Beide vergaderingen beginnen om half acht in het gemëentehuis te St. Maartensdijk. Aan het begin van de vergaderingen is er totaal een halfuur spreekrecht voor Thoolse belanghebbenden. Inmiddels zijn er al Doré's, maar hier nog een beeld van het sorte ren van de Silla's voor Zweden in de veiling St. Annaland met v.l.n.r. J. Vroegop, A.G Breure, A. Ooms, A. Snoep en D.L. Hage. De wat rossige aardappelen zijn uitstekend van smaak. Ze zijn klein gebleven, onder meer door de nachtvorstschade waarmee de gebr. Den Engelsman in de Wei- hoek werden geconfronteerd, ook al zaten ze onder plastic. Deze ex perimentele teelt werd echter goed betaald. De opbrengsten zijn door nacht vorsten in april en droogte in mei De Sint-Annalandse tennisclub zag het ledental stijgen naar 181 en heeft daarnaast te maken met een toename van het aantal com petitieteams. Daardoor moeten de twee bestaande banen steeds vaker beschikbaar zijn voor competitie wedstrijden, trainingen en in structie. Dat heeft tot gevolg dat er minder tijd overblijft voor de recreatiespelers. Voor een vereniging zoals in Sint- Annaland, met dames- en jeugd leden die overdag kunnen spelen, geldt een norm van 70 spelers per baan. Als er verlichting is, kan die norm met 20 spelers verhoogd worden. Overigens hangt veel af van de structuur van de vere niging. In de Thoolse sportnota, geba seerd op cijfers uit 1986, werd Een externe deskundige gaat de gemeente Tholen adviseren over de aanschaf van nieuwe compute rapparatuur. De commissie finan ciën stelde wél de voorwaarde, dat dat advies er dan moet liggen vóór de gemeenteraad een besluit neemt. "Het huidige systeem kan het niet meer bolwerken," deelde ambtenaar Van Rooij mee. Door invoering van de Wet op de ge meentelijke basisadministratie per 1 januari a.s. moet ook de bevol kingsadministratie geautomati seerd worden. Met de geplande investering is 650.000 gulden ge moeid, twee ton meer dan gedacht was. Dat komt door een voortijdi ge vervanging van de programma tuur voor financiën en sociale zaken (f. 70.000,-) en een duurder aan te leggen lokaal netwerk voor het hele systeem. gesteld dat de tennisaccomodatie op dat moment voldoende was. Sint-Annaland wil liever een zand- kunstof dan een gravel baan. Het college stelt dat de meerkosten daarvan in een kostendekkend ta rief bij de vereniging in rekening moet worden gebracht. Woensdag geeft de commissie sport hierover advies. zeer matig met schommelingen tussen de 7 en 15 ton per ha. De maatschap Van de Repe kwam dinsdagochtend aan de Plaatweg op een door nachtvorst aangetast perceel bij enkele bossen op 3 kilo per roe! Totaal werden dinsdag 506 kisten Doré gewoon, 95 kisten drielingen en 59 kisten kriel aangevoerd door 9 telers uit St. Annaland, St. Maartensdijk, Poortvliet en Yerse- ke. De aardappelen zijn op 4 kisten na uit de kas, allemaal in de koude grond onder plastic ge teeld. De prijs van de drielingen liep uit een van 1.25 tot 1.49 tegenover 0.65 tot 0.86 vorig jaar op 7 juni. Ook de kriel was beter ge prijsd met 1.97 tot 2.02 tegen over 1.43 tot f 1.45 vorig jaar. Waren de verwachtingen bij de te lers hoger gespannen, aardappel handelaar M. Bijl uit Poortvliet vond 't een goed begin. Hij had van zijn opdrachtgevers geen machtiging om boven de f 1,60 per kg te kopen aangezien er voor die prijs goede aardappelen uit Zuid Europa te koop zijn. De eerste partij die geveild werd, waren 84 kisten Doré van de fa. M. Gunter en Zn. Veilingmeester David Hage begon met 22.00 per 10 kg. De gebr. H.J. en M. Westdorp uit St. Annaland druk ten op 19.00 voor 40 kisten. Het restant van 44 kisten werd voor f 17.58 gekocht door J.W. van Houdt uit Scherpenisse. Toen veilingmeester David Hage om half tien het seizoen opende, waren onder de vele belangstellen den ook oud-collega's als de 88-jarige C. v.d. Hoek uit St. Maartensdijk, A.J. Duyzer uit St. Annaland en A.L. Kampman uit St. Maartensdijk. Bij de kopers ontbrak commissio nair W. Rijnberg uit St. Anna land, die zijn aardappelhandel heeft beëindigd. De grootste partij van dinsdag, 110 kisten van W.L. v.d. Male uit St. Maartensdijk, werden voor 17.30 gekocht door Ruitenberg uit Willemstad. Van Houdt kocht 17 kisten van de maatschap Moerland voor 17.51 en de gebr. Westdorp 57 kisten van W.L. v.d. Male voor 18.00. Kruithof uit Strijen drukte bij 44 kisten van maatschap Van de Re pe 17.52. De 13 kisten van A.A. Geluk kregen op 16.00 nog geen koper, waarna de veilingmeester ze inhield. Na de veiling had Krui thof er nog 15,50 voor over. De 76 kisten van de gebr. M. en M. den Engelsman werden door Van Houdt gekocht voor 17.01, He 19 kisten van JrA. van Houdt- Bolijn voor 14.74 door West dorp, de 81 kisten van v.o.f. Den Engelsman voor 18.59 door Kruithof en de hoogste prijs werd behaald door Zoeteweij uit Yerse- ke: 20.51 per 10 kg. Hij was ech ter maar met 4 kisten de Oesterdam over gekomen. Deze grote, schone in de kas geteelde aardappelen werden gekocht door de gebr. Westdorp. Veilingmeester Hage noemde het een opmerkelijk feit, dat men ook vanuit Zuid- Beveland van de primeurprijzen wilde profiteren. Overigens voer de Zoeteweij vorige seizoen tus sentijds ook wel aardappelen aan. De 95 kisten drielingen werden in zes partijen verkocht. Westdorp kocht twee partijen van 15 kisten voor 14.99 en 12.50, Kruithof VERVOLG PAG 2 De aanlegkosten van een zandtrai ningsveld zijn lager dan van een Gebako-veld, maar er is meer on derhoud aan. Naast het slepen, wat de vereniging zelf moet doen, komen doorzaaien, bemesten en maaien aan de orde. Door zelf werkzaamheid realiseert SC Sta venisse een groter oefenveld. Het achter het veld gelegen parkeerter rein wordt erbij betrokken. Na de aanleg van een Gebako-veld in Oud-Vossemeer, in 1987, werd 1988 als proefperiode aangewe zen. "De problemen met dit veld en wat nu precies de oorzaak is, behoeven we hier niet verder te verhalen," aldus b. en w. Verder ontwikkelingen werden in de ga ten gehouden en in september vo rig jaar werd met een delegatie van de voetbalverenigingen (uitge zonderd Vosmeer) een bezoek ge bracht aan door de firma Oranjewoud aangelegde zandtrai- ningsvelden in Barendrecht, Wou- drichem en Rotterdam. Deze velden hedden een gras bestand met een intensief en goed ontwikkeld wortelstelsel, waar mee een stevig en stabiel opper vlak verkregen wordt. De gebruikmakende verenigingen wa ren erg te spreken over de moge lijkheden en de vertegenwoordigers van de Thool se verenigingen spraken al hun voorkeur er voor uit boven Geba- ko. Na de winter werd onaange- Op Sint-Philipsland en Tholen werd voor het Nederlandse Rode Kruis f. 13.355,20 bijeen gebracht. Dat is zonder Oud-Vossemeer, want de gegevens uit dat dorp kwamen nog niet binnen. De collecte-resultaten per plaats: Sint-Philipsland f. 1.901,75; Tho len f. 3.224,85; Poortvliet f. 1.639,30; Scherpenisse f. 1.218,15 (f. 2,80 meer dan vorig jaar); Sint- Maartensdijk f. 2.326,50; Stave nisse f. 1.215,40; Sint-Annaland f. 1.829,25. Dat laatste was iets meer dan vorig jaar, maar wel kwamen er vijftig zakjes leeg terug! Gevers en collectanten wordt in ieder ge val dank gezegd voor de bijdrage. kondigd nog een kijkje genomen in Barendrecht en Rotterdam. Gras stond er niet meer op (dat was ook door Oranjewoud ge zegd), maar het speelvlak was nog steeds prima: goed waterdoorla- tend, stevig en stabiel. Ook de Thoolse verenigingen (in clusief Vosmeer) gingen er nog eens kijken. Dat resulteerde in een brief van de voetbalfederatie, waarin werd gevraagd om voor de nog te renoveren trainingsvelden te kiezen voor het zandveld van het type Oranjewoud. "Gegeven de situatie lijkt het niet verstandig om het experiment met Gebako een vervolg te geven. De voetbal federatie heeft haar standpunt duidelijk weergegeven," aldus b. en w. De commissie sport brengt woensdag een advies uit. WONINGINRICHTING c - s.1 IL—i. AUTOMATISERING Slingerweg 25 4613 BR Bergen op Zoom m 01640 41087 Advertentie I.M. De Ambachtsheerlijkheid Oud en Nieuw-Vossemeer en Vrijberg- he N.V. is tegen de aanwijzing van de Oosterschelde als staatsnatuur- monument. Er zal formeel protest worden aangetekend, zo werd za terdag besloten tijdens de jaarlijk se aandeelhoudersvergadering in het Ambachtsherenhuis te Oud- Vossemeer. De ambachtsheren vrezen beknotting van hun eigen domsrechten, die sinds 1410 bestaan. Met name geldt dit voor de schorren tussen Oud- Vossemeer en St. Annaland. Een klein schor tussen Oud- Vossemeer en Tholen werd ver kocht aan Staatsbosbeheer. Om het aandeel onroerend goed in de beleggingsportefeuille te handha ven, is de Ambachtsheerlijkheid geïnteresseerd in de aankoop van verpacht land in de streek. Er waren zaterdag 21 van de 30 aandeelhouders aanwezig, die zich traditioneel te goed deden aan een koffiemaaltijd met bolus sen, nieuwe haring en aardbeien. "Ik ben altijd een zwakkeling ge weest", zegt M. van Beveren die volgende week woensdag 14 juni in Sint Maartenshof honderd jaar wordt. "Tot mijn dertigste mocht ik geen ei eten omdat ik het aan mijn maag had". Tussen zijn dertigste en zijn hon derdste is er toch enige verbete ring in zijn gezondheid gekomen, want Van Beveren mag alles eten en drinken. 's Ochtends twee boterhammen, de middagpot en 's avonds twee boterhammen". Wordt er een gekookt eitje bij ge serveerd, dan raakt Van Beveren het niet aan. "Ik lust alles. Ik ben hier nu vier jaar en ik heb nog geen ene keer mijn eten laten staan, maar op een ei ben ik niet gesteld. Je moet er altijd eerst die schaal afdoen. Dat is veel te veel werk. Dat staat me niet aan. Dan geef ik het ei maar mee terug". Drie keer per dag loopt Van Beve ren, weliswaar met behulp van een stok, naar de recreatiezaal van Sint-Maartenshof om er een kopje koffie of thee te drinken. "Over mijn gezondheid mag ik niet klagen. Ik doe alles zelf. Het is net het eten dat ze komen bren gen". Voor een fikse wandeling is Van Beveren echter te oud. "Ik kom nog wel eens buiten, maar dan moet het mooi weer wezen. Dan loop ik naar de straat toe en weer terug". Van Beveren werd op 14 juni 1889 aan de Achterweg (nu Wilhelmi- nastraat) in Stavenisse geboren. Na de lagere school werkte hij in de landbouw en hielp in de haven met het laden en lossen van kolen en grind. Van Beveren behoorde ook tot de groep Tholenaren die in het begin van deze eeuw (rond 1912) de Noordzee overstak om de Engelsen te leren om suiker- peën te botten. "Draineren heb ik ook veel gedaan", vertelt de Sta- venissenaar. "In Ouwerkerk heb ik eens een hrippe gedraineerd op een plek waar een vlaeje mee wa ter stond. Dat water is helemaal weggelopen. De Ouwerkerkers kwamen er allemaal bij kijken". Het leggen van poreuze stenen buizen in de akkers om overtollig water naar sloten af te voeren, was in die tijd handwerk. "Met een krau'er aan een lange stele maakte je geultjes". In 1917 huw de Van Beveren met Tannetje Quist die in 1957 overleed. Vier jaar later trad Van Beveren in het huwelijk met Marina Wesdorp, weduwe van M.C. van Oudenaar de. Tot april 1985 bewoonde het echtpaar een huis aan de Poststraat in Stavenisse dat Van Beveren zelf liet bouwen. Voor die tijd woonde hij in aan de Mo lendijk. In de Nieuwe Polder be boerde Van Beveren een gemet land. Hij verbouwde er onder meer aardappelen en uien. Later werkte hij als opperman in de bouw. Zijn tweede vrouw (bei de huwelijken bleven kinderloos) stierf in januari dit jaar. Van Be veren verhuisde nadien van een tweepersoonskamer naar een een persoonskamer. De eeuweling krijgt wekelijks bezoek van neven en nichten. Van Beveren overleef de zijn 2 broers en zijn zuster. Na mevrouw Koopman-Bijl is Van Beveren de oudste bewoner van Sint Maartenshof. Hoewel rede lijk gezond laat zijn gehoor het wel eens afweten: "Ik ben een beetje doof. Als ik in de zaal zit en er wordt gepraat, dan versta ik er niks van". Ook het beluisteren van de kerkdiensten op de radio kost hem moeite. Lezen doet Van Beveren niet meer, maar sigaar tjes roken hoort tot het vaste dag menu van de 100-jarige. Expositie boekeleggers van Thoolse in Zeeuwse Bibli otheek Slabbecoornpolder nodig voor vrouwen Rust op Tholen is trekpleister voor recreanten Zonder vergunning nog nau welijks schorren rond Sint- Philipsland en Tholen toegan kelijk Eerste kerkdienst voor geeste lijk gehandicapten in de regio Stemmen van lezers over Sloth, properheid en peu terspeelzaal Voor de derde keer Europese verkiezingen Eerste prijs voor Canticum Scholieren enthousiast voor volleybaltournooi, maar schoolsportdag ingekort door slecht weer De Eendracht besluit seizoen met bliksemsneldamtournooi Eendracht Boys winnen Meul- vlietcompetitie EEN HOOFD IN ZIJN EEN TJE KOMT NIET TOT BE RAADSLAGING Dit nummer bestaat uit 16 pagina's Zondagochtend tussen acht en tien uur is dhr. H. Venekamp uit Tholen op Radio 2 te horen in het VAR A-programma Vroege Vogels. Gedurende tien minuten worden eigen opnamen van hem uitgezon den over de eendenkooi bij Anna Jacobapolder van de stichting het Zeeuws Landschap. Hij heeft on geveer een uur aan eigen waarne mingen ingesproken en vogelgeluiden vastgelegd waaruit het programma van tien minuten is samengesteld. De presentatie van Vroege Vogels is in handen van Ivo de Wijs en Letty Koster man. VARA-medewerkster Carla van Lingen maakte onlangs met Vene kamp opnamen in het natuurge bied Rammegors bij St. Philipsland. Deze worden later uitgezonden. Tijdens de opnamen zag Venekamp twee steltkluten - 'die heb ik nog nooit van mijn le ven gezien' - en tien lepelaars. De gemeenterekening 1988 sluit met een batig saldo van f. 445.782,67. Deze meevaller maak te wethouder P. van Schetsen be kend in de Thoolse commissie financiën. Hij stelde voor 250.000 gulden toe te voegen aan het werkgelegenheidsfonds en 200.000 gulden aan de reserve au tomatisering. De commissieleden wezen dat voorstel weliswaar niet af, maar hadden de stukken pas in hun be zit en daarom nog niet met hun fracties kunnen overleggen. De wethouder wilde de zaak echter donderdag in b. en w. brengen en vroeg daarom een advies. P. van Belzen (RPF/GPV) en M. Dijke (SGP) roerden nog de bezuinigin gen van de rijksoverheid aan, waardoor de bijdrage voor stads en dorpsvernieuwing verlaagd dreigt te worden. Dat kan voor de gemeente betekenen dat er extra gereserveerd moet worden. Bij zijn voorstel hield de wethou der rekening met de eerder door de raad gevolgde lijn. Het werkge legenheidsfonds, dat op 1 januari nog f. 570.000,- bevatte, vermin derde door een besluit van de raad met f. 350.000,- voor de premiere geling bedrijven. Verder was voor het faillissement van drukkerij Sa- charias f. 20.000,- nodig, zodat nog maar twee ton resteert. De twee ton voor automatisering houdt verband met de vervanging van de computer en invoering van de gemeentelijke basisadministra tie. Daarvoor is 6.5 ton nodig, waardoor de jaarlijkse kosten met 20.000 gulden stijgen. Door toe voeging van twee ton aan de reser ve dalen de jaarlijkse lasten echter met bijna 50.000 gulden. De commissie adviseerde positief over het aangaan van een overeen komst geïntegreerde dienstverle ning voor betalingsverkeer met de Bank voor Nederlandsche Ge meenten.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1