Polder en smalstad zorgen voor Roemenië Aanleg strandjes kost 1.6 ton meer Weer ongeluk met wagen mosselzaad Thoolse aardappelen Zweedse delicatesse Verrassende ontknoping bij Eendrachtcup Videofilm over verkeer UTUH^ Vlag in top bij Ten Anker Slangemens op braderie in Scherpenisse Uitblijven subsidies werkt vertragend op uitvoering BOUMAN POTTER Werkgroep 25% minder slachtoffers Donderdag 1 juni 45e Jaargang no. Weg Oesterdam op 6 november officieel open Een busje van de Oost-Europazending haalt bij de Juliana van Stolbergschool de voedselpakketten voor Roe menië op, die door de leerlingen zijn ingezameld. De aanleg van een strandje bij Sint-Annaland, de ver betering van het strandje bij Gorishoek en de aanleg van een fietsveer-/passantensteiger bij Gorishoek gaan 160.000 gulden meer kosten dan aanvankelijk was ge dacht. Bovendien komen de voorzieningen er dit sei zoen niet meer door het uitblijven van de subsidies, die volgens wethouder J. Versluijs inmiddels wel zijn toe gezegd. Twee kranen van 50 en 25 ton nodig Op de haven in St. Annaland is dinsdagochtend op nieuw een ongeluk gebeurd met een vrachtwagencom binatie met mosselzaad. Twee mannen konden zich op 't nippertje in veiligheid brengen. Meerpaal Geschrokken Een werkgroep gaat in het kader van de actie 25% minder verkeersslachtoffers op Tholen een aantal acti viteiten ontplooien. De gemeenteraad stelde voor het programma van de werkgroep 7.660,- beschikbaar. Spandoeken Busboekje BBA te laat klaar Voor de fijnste Hollandse Nieuwe naar THOOLSE VISHANDEL A.J. Schot Zn. b.v. DEZE WEEK Speculaties 7 tot 8 gulden per kilo Met alle zorg omgeven, zijn dinsdagmiddag 5 ton vroege Silla aardappelen vanuit de veiling St. Anna land in een koelwagen naar Zweden vervoerd. Gisteren lagen ze daar in de winkel en binnenkort staan ze als delicatesse op tafel in menige Zweedse huiskamer ter gelegenheid van de midzomerfeesten. Dolle pret bij Smerdiek dat zaterdagavond in Oud-Vossemeer verrassend de Eendrachtcup won toen WHS een strafschop tegen de lat schoot. In de normale speeltijd en verlenging was het bij 1-1 gebleven. Voor trainer Dick Soomers, alsmede de spelers Wim Scherpenisse en Wim Vroegop betekende dat een mooi afscheid van het eer ste elftal. Zie verder pagina 15. Sorteren Welkom Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement f 21,— per halfjaar. Per jaar f 38,75, per post f 48,50 per jaar. Losse nummers f 1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs"/ 0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contant. Inclusief btw op rekening f 9,— Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Bij het bejaardentehuis Ten Anker in Tholen wapperde gisterenmor gen de vlag. Dinsdagnamiddag kwam namelijk uit Middelburg het bericht, dat gedeputeerde sta ten de verklaring van geen be zwaar hadden verleend voor de bouw van een verzorgingstehuis. Directeur Aertssen van de SVRZ liet eerder al weten, dat bouwbe drijf Adr. de Kok uit Bergen op Zoom na de bouwvakvakantie zal kunnen beginnen. Van de totale bouwkosten - ruim 6.5 miljoen gulden - neemt de provincie 1.3 miljoen voor haar rekening. Op deze eerste fase van het Thool se project moest de SVRZ nog wat bezuinigen - zoals wij eerder be richtten - om binnen de norm van 81.000 gulden per bed te vallen. De gemeenteraad van Tholen ging maandag overigens stilzwijgend accoord met het beschikbaar stel len van 80.000 gulden voor verhuis- en inrichtingskosten voor bewoners van in totaal 20 bejaar denwoningen in de M. van Gel- restraat. Die woningen worden gesloopt voor het te bouwen ver pleegtehuis. De commissaris van de koningin in Zeeland, dr. C. Boertien, opent op maandag 6 november de weg over de Oesterdam officieel. De weg is dan al meer dan een jaar in gebruik, want op 15 september vorig jaar gaf provinciale wa terstaat de verbinding vrij voor het verkeer. Momenteel wordt aan Thoolse kant hard gewerkt aan de aansluiting op de Postweg. Vanaf november zal de route ook voor zien zijn van bewegwijzering. De braderie in Scherpenisse is za terdag groter dan ooit. De organi satie heeft meer dan 50 inschrijvingen ontvangen. Behal ve presentatie van plaatselijke middenstanders en verenigingen zijn er verschillende demonstra ties. Zo komt er een poppen- maakster, een tingieter en is er Hindeloopen schilderen. Om 14.30 en 15.15 uur treedt een slan gemens (Jack in the box) op en daarna treedt volksdansvereni ging Dodi Dodi voor het voet licht. Voor de kleintjes is er de mogelijkheid om pony te rijden. En een pandabeer deelt kleurpla ten uit. Vanaf vijf uur loopt een dweilband rond. De braderie duurt van twee tot negen uur. Bij een transport levensmiddelen dat dinsdag uit Krimpen aan de Lek naar Roemenië vertrok, wa ren goederen uit Anna Jacobapol- der en Sint-Maartensdijk. De School met de Bijbel en de Julia na van Stolbergschool hadden ge reageerd op een brief van de Oost-Europazending om aan zo'n transport mee te werken. Door de kinderen werden van thuis en van familie allerhande levensmiddelen meegebracht. In Anna Jacobapol- der werden vier flinke dozen ge vuld en in Sint-Maartensdijk in één week tijd 41 pakketten. In Zeeland deden vier scholen deze actie mee. aan Vrijdag haalde de heer Kalkman van de Oost-Europazending de dozen bij de scholen op. In Sint- Maartensdijk vertelde hij in alle groepen over de toestand in Roe menië, dat hij zelf had bezocht. Er is daar er veel armoede en ge brek aan spullen. Bovendien viert de corruptie er hoogtij onder het bewind van Ceaucescu. Ook beantwoordde de heer Kalkman vragen van de kinderen over het land en de christenen daar. gemeenten Tholen, Goes, Duive- land en Reimerswaal. Van de 7 in schrijvers was Heeren b.v. te Roosendaal de hoogste met f. 865.000,-. Laagste inschrijver was de Zeeuwse Aannemingsmij. te Hansweert met f. 549.000,-. Dit bedrijf schreef voor Gorishoek in met f. 302.233,- en voor Sint- Annaland met f. 45.575,-. De overige inschrijvers waren J.D. Janse uit Middelburg, Duijnhou- wer uit Goes, Van Oort uit Odijk, Holland b.v. uit Hardinxveld- Giessendam en De Jager Kleyn en Co. uit Steenbergen. In november vorig jaar stelde de raad voor de werken aarzelend f. 971.000,- beschikbaar en besloot de begroting 1988 te wijzigen. Omdat de definitieve toekenning Mossellosser J. Fraanje uit Yerse- ke en J. van Strien uit St. Anna land, die op de haven allerlei hand- en spandiensten verleend, keken bij het achteruit rijden van de trekker met trailer van Tiltrans uit het Friese Bergum. In de haven lag de Dennis van Zoetweij sr. uit Yerseke, die het mosselzaad moest laden voor kweker C. van IJssel- dijk van de YE 82. Bij het kippen ging het mis. Volgens de chauf feur stond de trekker scheef voor de trailer en dat moet de oorzaak van het ongeluk geweest zijn. De met 35 ton mosselzaad gela den trailer kapte helemaal om en het onderstel kwam vervormd achter de trekker te hangen, waar van de achterste wielen werden opgelicht. De zijkant van de alu minium trailer viel op een meer paal, die zich door de trailer boorde, waardoor een groot gat ontstond. Fraanje en Van Strien konden maar net wegspringen. Het ongeluk gebeurde omstreeks zeven uur. Een laadschop van straatmakersbedrijf C.W. van Haaften uit Stavenisse, die in de Weststraat met een karwei bezig was, werd ingeschakeld om de mossels van de straat en uit de ge kantelde wagen te halen, 's Middags arriveerden twee Lo- komo kranen van 50 en 25 ton van Jac. Goud uit Waarde. Omdat de meerpaal door de trailer stak, was het niet mogelijk het karwei met één kraan te klaren. Toen de trai ler eenmaal in de takels zat, stond die met het onderstel zo weer recht. Rond half drie was het ge beurd en de chauffeur dacht zon der direct herstel naar Friesland te kunnen rijden. De trailer werd wel goed vastgebonden. De cilinder die het kipmechanisme vormde, was helemaal los geraakt. Dit is het tweede ongeluk op de haven in St. Annaland voor Til trans. Woensdag 10 mei kwam een andere vrachtwagencombinatie van dit bedrijf in de problemen, maar toen was de schade minder en hoefde er maar één kraan aan te pas te komen. Dinsdagochtend waren er zeven vrachtwagencombinaties met mosselzaad op de St. Annalandse haven. De aanvoer van de Friese Wadden naar mosselbanken in de Oosterschelde gaat onverminderd voort. van subsidie uitbleef, onthielden g.s. hun goedkeuring daaraan en deelden dat in april per brief mee. B. en w. verwachten elke dag de schriftelijke bevestiging van die subsidie. Daarom werd de raad gevraagd, nu ten laste van de be groting 1989, opnieuw geld be schikbaar te stellen. De meerkosten zijn ontstaan doordat het strandje bij Goris hoek niet voor de volle 75% wordt gesubsidieerd, maar maar slechts voor 75% in een deel van de kosten. Verder is voor Sint- Annaland de zandhoeveelheid aangepast. Daarnaast heeft de provincie nog 50.000 gulden toe gezegd, "mits er een volwaardige voorziening komt," aldus Ver sluijs. I.C. Moerland (PvdA) was ge schrokken van de verhoging en ook P. van Belzen (RPF/GPV) merkte op dat goedkoop duur koop dreigde te worden. "De aan leiding in november was immers het goedkope zand," zei hij. J.L. van Gorsel (VVD) beaamde dat. Bovendien had hij, evenals W.C. van Kempen (CDA) vragen bij het tijdstip dat de werken gereed kun nen zijn. Voor de veersteiger wordt dat volgens Versluijs 1990. Het strandje in Sint-Annaland moet, aldus de wethouder, nu worden aangelegd, want anders wordt het na 1992. Moerland in formeerde naar de zandstrook tussen de zeedijk en het basin bij Gorishoek en Van Gorsel vroeg aandacht voor parkeergelegen heid bij het strandje Sint- Annaland. De SGP-fractie stemde tegen het voorstel, uit oogpunt van de kosten en om principiële redenen. P. van Belzen was tegen de steiger bij Gorishoek, wat overigens een meerderheidsvoorstel van b. en w. was. Dinsdagmiddag werd door de Heidemij. in Goes de aanleg van de strandjes bij Sint-Annaland en Gorishoek aanbesteed als onder deel van een pakket werken in de WONINGINRICHTING te i 1' 1 L—i Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet Voornaamste punt was het maken van een videofilm van de school- routes voor kinderen van groep 8 van de basisscholen. M. Dijke (SGP) wilde daarnaast een dia klankbeeld realiseren, omdat 'vele scholen tegen het gebruik van vi deo zijn'. De burgemeester wees op de extra kosten die dat mee brengt, maar zou dat onderzoe ken. "In technische zin verschilt een dia niet van een film. Het is een serie van stilstaande plaatjes die snel wordt afgespeeld," verdui delijkte hij voor Dijke. W.C. van Kempen (CDA) vond dat in dit ge val een dringend beroep op de scholen moet worden gedaan om gebruik te maken van de moge lijkheid van een stukje aanschou welijk onderwijs. P. van Belzen (RPF/GPV) wilde de beelden ook vertonen aan de brugklassers in het voortgezet onderwijs, zowel op Tholen als in Bergen op Zoom. kwam aan de orde. In de werkgroep zitten vertegen woordigers van de rijkspolitie, Veilig Verkeer, het Regionaal Or gaan Verkeersveiligheid Zeeland en de gemeente. De werkgroep heeft nog speciale acties gepland over alcohol en ver keer, gebruik van de autogordel en landbouwverkeer. Verder wil men bij het begin van het nieuwe schooljaar spandoeken ophangen met de tekst 'Wij gaan weer naar school'. I.C. Moerland (PvdA) wees op de noodzaak van vol doende inzetbaarheid en controle door de politie. "Zowel de ge meente als de politie zelf onder zoeken op dit moment waar de prioriteiten van het werk moeten komen. We moeten kijken of dat spoort," zei de burgemeester. Een opmerking van M.A. van Beek (CDA) dat hij een actie voor ouderen in het verkeer miste, zou de burgemeester meenemen naar de werkgroep. Ook de situatie op de Tholense- en Halsterseweg Nieuwbouw MTS. Voor de nieuw bouw van de r.k. MTS Antonie Keldermans in Bergen op Zoom is onlangs de eerste steen gelegd aan de Nobellaan. De BBA voert de nieuwe bus dienstregeling niet op 28 mei in, maar pas op 20 augustus. Het streek vervoerbedrijf slaagde er niet in om alle wijzigingen op tijd in het busboekje te krijgen. Daar om werd bij de Rijksverkeers inspectie om uitstel gevraagd, wat werd toegestaan. Er is voor 20 au gustus gekozen omdat dan het schoolseizoen begint. Voor de BBA gaat dan de zogenaamde winterdienst in. Het betere adres voor al uw vissoorten. Eendrachtsweg 15 4691 EK Tholen Tel. 01660-2540 Advertentie LM. Op 19 juni inspraak over Oosterschelde natuurmo nument Industrie leent dubbel zoveel als landbouw bij Rabobank St. Maartensdijk Sloth-voorzitter Burgers treedt af en zegt huur studio op Henk Rijnberg begint inter nationaal rotanbedrijf in St. Maartensdijk Provincie en gemeente praten langs elkaar over groeikern Opening keukenshowroom te kent groei fa. Potter in St. Maartensdijk Ziekenhuis Lievensberg richt zich op de jaren negentig Amerikanen vergapen aan Thoolse properheid zich Vier dagen lopen in St. Anna land, drie dagen fietsen in Stavenisse André Kousemaker Thools damkampioen Erik Nieuwkoop ruilt Dosko voor Tholense Boys NIETIGE WATERDRUP PELS VULLEN SAMEN DE SCHAAL Dit nummer pagina's bestaat uit 18 "Het zijn de eerste primeur con sumptieaardappelen die vanuit Nederland naar Zweden gaan", zegt Ad Ooms van Wolf Wolf uit Lelystad. "We verkeren nu nog in de experimentele fase, maar dit geeft wel perspectief. Zweden voert al lang vroege aardappelen in uit Italië en Cyprus, die qua prijs sterk concurrerend zijn: f 1.33 per kilo. Er zijn speculaties, dat de Silla 7 tot 8 gulden per kilo gaat kosten. Daarvoor leveren we kwaliteit met een hele goede, vaste aardappel, een goede smaak en verwerkbaarheid." Volgens Ad Ooms is de Silla te vergelijken met de Doré, maar de Silla is rossiger. Door de minder goede structuur en de droogte zijn de aardappelen maar klein. Op de sorteerband in de St. Annalandse veiling is een jutezak gelegd om de val van de aardappelen te breken. "Aan vellen ontkom je echter niet", zegt Ad Ooms, "maar voor de Zweden is dat een teken van versheid en het is de smaak die telt. We willen echter een goed, net produkt afleveren." Controleur C. Joziasse van de Plantenziektekundige Dienst uit Wageningen keurt de aardappelen en geeft aan, dat er op twee maten gesorteerd moet worden: 28 (in plaats van 35 en daar beneden. Daar was eerst niet op gerekend, maar het gebeurt alsnog: dozen gewone en dozen kriel. De aard appelen gaan in geplastificeerde dozen van 25 kg met het opschrift Farsk Potatis. Aan de bovenkant blijven ze open, even wegen en een etiket erop, dat pootaardappel- handelaar A.C. Breure dinsdag ochtend per expresse vanuit Zwe den heeft ontvangen. De totaal 65 are aardappelen zijn geteeld door de gebr. Den Engels man uit de Weihoek(34 are), gebr. Den Engelsman uit de Veiling- weg(13 are) en de fa. M. Gunter en Zn.(18 are). Ad Ooms raamt de opbrengst op 10 ton per ha. De drie telers hebben gratis pootgoed gekregen en een garantiestelling voor de prijs op basis van Doré's. Ad Ooms noemt dit experiment met de Silla's 'een welkome aan vulling'. "We hebben goede be trekkingen in Zweden gezien ons onderzoek naar nieuwe aardap pelrassen. Hieruit is een stuk han del voortgevloeid, maar in Zweden gaan de grenzen voor consumptieaardappelen half juni al dicht." Hoewel Wolf en Wolf in Lelystad zit en uit heel Nederland maar 5 ton Silla's naar Zweden uitvoert, heeft hij deze aardappelen niet vlakbij huis in Flevoland laten te len. "Vroege aardappelen moet je hier op Tholen denken, waar je acht mensen op een rooier bezig ziet. Dat is bij ons niet zo en hier is het enthousiasme van de telers erg groot." De maandag gerooide Silla's zijn dinsdagmiddag samen met groen ten uit het Westland naar de Zweedse stad Helsingborg ge bracht. De eerste veiling van vroege aard appelen in St. Annaland is dins dag 6 juni a.s. om 9.30 uur.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1