Hitte en spanning tijdens eindexamen Eerste geldautomaat bij nieuwe Rabobank Thoolse garages letten op milieu Jacht blokkeert Bergsediepsluis jioV ksj i II L BOUMAN POTTER Talkabout babbelbox THEORIE-CURSUS Autorijschool J. van Haatten Dertig schepen moesten overnachten bij de Oesterdam r Donderdag 25 mei 1989 45e Jaargang no. 28 c c g g 2 O- Friendship Force bezoekt Vossemeer G.N. Geschiere directeur van mik de Veste Fancy fair Lijnbach LTO-klas in de kantine van de TSG te Sint-Maartensdijk aan het begin van het examen Engels. Vlnr.: Nel van Damme, Marie Janse, Addie Oostdijk, Betsie Verjaal, zittend vlnr.: Jeitje Viergever, Wies Hoogendoorn, Mini van de Hout en Maartje Otte. Terwijl buiten de temperaturen tot zomerse hoogten zijn gestegen, zoeken even voor half twee maandag middag 34 leerlingen van de afdeling lager technisch onderwijs van de Thoolse scholengemeenschap hun plaatsje in de kantine van het schoolgebouw in St. Maartensdijk. Twee uur lang mogen de eindexamen kandidaten zich buigen over de vijftig vragen die bij het vak Engels horen. Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet Bij verbouwing hoofdkantoor Brugstraat Tholen Met trots maakte voorzitter J.L. van Gorsel dinsdag avond bekend, dat de eerste gelduitgifteautomaat in de streek bij de Rabobank in de Brugstraat te Tholen komt. Dag en nacht kan men daar geld opnemen. Uijtdewilligen DEZE WEEK THOOLSE VISHANDEL A.J. Schot Zn. b.v. Vrij moeilijk Toeslag bij kleine of grote autobeurt 3,00 De Thoolse autobedrijven trekken zich meer aan van een schoon milieu. Ze hebben besloten gezamenlijk hun chemisch afval te laten ophalen. Gezien het lande lijke uitgangspunt 'de vervuiler betaalt', wordt er bij elke kleine of grote autobeurt voortaan een toeslag van 3 gulden gerekend. De nieuwe begint 30 mei van 19.30 tot 22.00 uur op video. Nijverheidsweg 17 - St. Maartensdijk Van kwart over zes zondagavond tot één uur 's nachts is de Bergsediepsluis in de Oesterdam bij Tholen ge blokkeerd geweest door een gezonken kajuitjacht. Zo'n 35 schepen moesten daardoor uren wachten. Schadeclaim Leden van de Wilde Vaart van scouting Heenetrecht uit Tholen houden de moed erin in de file voor de Bergse diepsluis. N I <^3 o:=r .£3 5 l rt <U -o S~ OG c R O o E i s CQ O ri e -ë i I U S3 Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement f 21,— per halfjaar. Per jaar I 38,75, per post f 48,50 per jaar. Losse nummers 1 1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f 0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contant. Inclusief btw op rekening f 9,—. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Rosalyn Carter, echtgenote van de ex-president Jimmy Carter van de U.S.A. richtte tijdens de bestuursperiode van haar man een vereniging op die als naam kreeg "The Friendship Force". De bedoeling daarvan was om tot een wereld van vrede te komen. Een ideaal streven en waarschijn lijk een utopie, maar de achter grond was dat door het in contact brengen van alle volken en natio naliteiten er meet begrip en ken nis voor eikaars culturen en ge woonten zou ontstaan. In '88 was Jimmy Carter zelf in Nederland in het kader van deze 'Hosts and Ambassadors" Club. Vanaf van daag is er een gezelschap Ameri kanen uit Atlanta in Zeeland te gast. Enkele families in Steenber gen, die in de organisatie zitten, zullen de gasten eerst daar ont vangen, om dan naar de Middel burgse gastgezinnen te vertrek ken. Mevr. E. de Jonge uit Tho len, die lid is van The Friendship Force, heeft samen met de organi satie gemeend dat tijdens een reis naar Zeeland zeker ons eiland niet mag worden overgeslagen. De Tholen-dag, die maandag ge pland is, heeft een vol program ma: om 10.00 uur wordt het ge zelschap ontvangen in het ge meentehuis te St. Maartensdijk, daarna volgt een rondleiding (door dhr. P. Bakx) door Oud- Vossemeer. Met dit dorp voelen de Amerikanen zich - door het Roosevelthuis - het meest verbon den. In de Lagune te St. Anna land wordt de lunch gebruikt, waarna streekmuseum De Meestoof wordt bezocht. Na af loop vertrekt het gezelschap naar Bergen op Zoom, om te winkelen of ook daar van de monumenten te genieten. Dhr. G.N. Geschiere uit Nieuw- Vossemeer is benoemd tot direc teur van de chr. school voor moei lijk lerende kinderen de Veste en de school voor voortgezet speciaal onderwijs de Burcht in Tholen. Hij volgt dhr. W. Peeks uit Poort vliet op, die is benoemd tot direc teur van de St. Maartenschool in Nijmegen. Geschiere is sinds augustus 1981 al aan de Thoolse school verbon den. Hij is coördinator van de Burcht en tweede orthodidact van het zorgverbredingsproject. De Veste houdt zaterdag a.s. een fancy fair in en om de school aan Schuttershof in Tholen. Van ne gen tot vijf uur kan men meedoen aan allerlei spelletjes en het rad van avontuur. Er is ook een rom melmarkt en om kwart voor vijf de trekking van de loterij. Daarnaast geeft Dodi Dodi om elf uur een demonstratie volksdansen en van drie tot vier uur is er een judodemonstratie. AUTOMATISERING Slingerweg 25 4613 BR Bergen op Zoom Tel 01640 41067 Advertentie I.M. de afgelopen jaren voor het eigen lijke examen in de klas gemaakt. De uitslag van dit onderdeel gaat het eindcijfer voor het vak bepa len; opgeteld bij het cijfer van de schoolonderzoeken levert het ge middelde eindresultaat op. Na de eerste week van juni weten de leerlingen hoe ze het examen heb ben gemaakt. Tot die,tijd en met nog een aantal vakken te gaan, blijft het een spannende tijd. Leraar Engels J. Goossens wijst de leerlingen op het potlood, de gum, het formulier voor de ant woorden en naar een kladblaadje waarop de kandidaat zijn ant woorden kan overschrijven om het te vergelijken met de antwoor den die de volgende dag in de krant verschijnen. Daarmee kun nen de leerlingen redelijk bepalen of ze het examen goed of slecht hebben gemaakt. Schooldecaan J. de Kerf snijdt de enveloppen open waarin zich de examenopga ven bevinden: een blad met 17 pa gina's waarvan de eerste tien op drachten bestaan uit zogenaamde communicatieve vragen. Korte berichten of advertenties uit En gelse kranten of tijdschriften (veelal geïllustreerd) waarbij de kandidaat vragen en antwoorden in het Nederlands krijgt gepresen teerd. De rest zijn leesstukken die wel in het Engels beantwoordt moeten worden volgens het 'mul tiple choise'-principe, een meer- keuzentoets. Het examen wordt op C-en D-niveau afgenomen. Op 2 na maken de leerlingen allemaal het C-niveau. 120 minuten nodig. Twee leerlin gen geven na afloop te kennen het examen 'vrij moeilijk' te hebben gevonden. De leerlingen zijn overigens wel gewend aan de me thode waarop de examens zijn vorm gegeven. Bij wijze van voor bereiding worden de examens van WONINGINRICHTING Ib il 1 1 De Rabobank beschikt over meer dan de helft van de geldautoma ten in ons land. Iedere dag komt er één bij en 1 op de 5 kasopna men wordt met een geldautomaat gedaan. Van alle banken op Tholen en St. Philipsland heeft het kantoor Tholen de meeste kasopnamen, zei Van Gorsel. "Daarom is het meer dan rendabel als eerste in onze streek tot aanschaf van een gelduitgifteautomaat over te gaan. Na de verbouw van het kan toor aan de Brugstraat kunnen we de leden en klanten van optimale service voorzien." Dhr. K. Jansen liet blijken, dat hij beslist niet op zo'n automaat, cre ditcards en pincodes zit te wach ten. Directeur W.H. Louwerse stelde hem gerust, dat het moge lijk blijft om op de oude manier tijdens de openingsuren van de bank geld op te nemen. Er komt na de verbouwing in Tholen ook een aparte balie voor bedrijven, zodat men niet in de soms lange rij voor particulieren hoeft aan te sluiten. Dhr. J. Verkamman uit Tholen en dhr. A. de Wit uit Oud-Vossemeer hielden een pleidooi voor meer privacy omdat andere klanten soms op je lip staan bij het opne men van geld. Mede gezien de vei ligheid in het tijdelijke kantoor aan de Botermarkt in Tholen wil de Verkamman maatregelen. De Wit begreep niet, dat er bij de laatste verbouwing in Oud- Vossemeer geen rekening met meer privacy gehouden was. Bo vendien bleek de spreekkamer ge horig te zijn. De voorzitter meende, dat sommi gen het nooit leren om meer af stand tot de balie te bewaren. "Het is een stukje opvoeding." Dhr. I.C. Hage uit Oud-Vossemeer merkte op, dat het werken met open balies een stukje gewenning vereist. "In postkantoren en win kels zie je het ook en wanneer ik bij de bank om 500 gulden van mijn eigen geld kom, mag ieder een dat weten." De sloop van het bankgebouw aan de Brugstraat/Eendrachtsweg in Tholen is inmiddels begonnen. Met uitzondering van de voorge vel wordt alles afgebroken. Op vragen van J. Verkamman zei de voorzitter dat er voor de bouw vakvakantie nog geheid/geboord wordt, rond Sinterklaas moet het pand wind- en waterdicht zijn en 31 maart 1990 is de opening ge pland. Dan loopt het huurcon tract voor het tijdelijke kantoor aan de Eendrachtsweg af. Het karwei is begin deze maand met open begroting gegund aan bouwbedrijf Uijtdewilligen uit Oud- en Nieuw-Vossemeer, lid van de Rabobank Tholen en door het bestuur capabel geacht voor dit omvangrijke karwei. De onder aannemers worden ook zoveel mogelijk onder de eigen leden ge zocht. "Maar we blijven zake lijk", zei de voorzitter. De voorbereiding heeft lang ge duurd omdat er in oude bebou wing gewerkt moet worden en twee adviseurs(van Uijtdewilligen en de Rabobank) kort na elkaar overleden. In Tholen komt het hoofdkantoor van de Rabobank Tholen, dat nu nog in St. Philipsland is gevestigd. Voorzjtter Van Gorsel zei, dat de gemeente St. Philipsland belang stelling heeft voor de vrijkomende ruimte, terwijl de voormalige di recteurswoning gemakkelijk van het kantoor kan worden los ge koppeld en als woning of bedrijfs ruimte kan worden verhuurd. Er blijft dan een kleiner bankge bouw over met twee perso neelsleden. Pagina 11: Financiële gevolgen van twee kapiteins Wethouder Walpot heropent op stoomwals Stationsstraat in St. Philipsland Politie en provincie praten over Oesterdam Thools leerlingenvervoer kan niet goedkoper Wisselbeker voor mannenkoor Smalstads Faillissement Laura Products vernietigd na betaling schuld eisers Tankauto's zoet water voor tulpen, knolselderij en bloem- koolplanten Vroege aardappelen van 2.00 tot 2.40 per kilo Financiële gevolgen twee ka piteins bij Rabobank Tholen en nek-aan-nek race verkie zing bestuurder Huis en Heem wil stravaljes behouden Thovo dames zonder trainer toch kampioen MEN MOET ZICH NIET AAN KLEINE DINGEN STOTEN ALS MEN VOOR GROTE OP PAD IS Dit nummer pagina's bestaat uit 22 Het betere adres voor al uw vissoorten. Specialiteit in tong, paling en mosselen. Eigen vervoer direct van de aanvoerplaats naar de consument. Eendrachtsweg 15 - 4691 EK Tholen Tel. 01660-2540. Ze zijn er weer de echte: HOLLANDSE NIEUWE MAATJES HARING Regelmatige aanvoer ANSJOVIS en GEEP Advertentie I.M. In Tholen op de afdeling LHNO en MAVO zitten nog eens 80 leer lingen over het examen gebogen, samen met duizenden andere leer lingen in den lande. In totaal doen dit jaar 135.000 LBO/MAVO-leerlingen examen, waarvan 60.000 op C-niveau en 75.000 op D-niveau. Sommige leerlingen zijn na ruim een uur klaar, anderen hebben de volle 2 m Wat is de Talkabout service van British Telecom? Het is een nummer dat mensen kunnen bellen wanneer zij a een feestje willen laten organiseren. b een vaste levenspartner zoeken. c gezellig met een aantal mensen tegelijk willen telefoneren. d iemand zoeken om mee uit te gaan. e informatie willen over allerlei jongerenzaken. What are you doing tonight? Staying in to watch telly? Staying in to wash your hair? Just staying in? Well, why don't you stay in and go to a party? Sounds silly? Well, if you live in London, you can benefit from British Telecom's Talkabout service which is basically a party on the phonel Up to ten callers can be linked up on one line for a good old natter. You can talk about pop music, politics, make up, boys... whatever you like! So, if you live in London, the number to dial is 0055 0033 but there are also similar services in many other areas: phone directory enquiries for more n- details. Happy chatting! Ooooh I know... Zoals uit deze examenopgave blijkt, is de babbelbox van het geprivati seerde Engelse Telecom aan het adverteren geslagen. Het lijkt vooral op jongeren gericht en daarom geschikt als tekst 2 voor het examen LBO-MAVO-C. You can talk about pop music, politics, make-up, boys...De kosten worden hier niet vermeld, maar daarvoor kan men 'enquiries' bellen. Het onderschrift 'Ooooh I know...slaat hopelijk op de goede keuze die de examenkandidaten maken wanneer ze na het lezen van de tekst uit de antwoorden A, B, C, D of E moeten kiezen. De Thoolse Bovag-leden besloten daartoe donderdagavond tijdens een bijeenkomst in de Gouden Leeuw te St. Annaland. Er waren 10 van de 16 leden aanwezig. Dhr. P. van Zijst, toezichthoudend mi lieuambtenaar van de gemeente Tholen, gaf een uiteenzetting over de strengere milieu-eisen. Hij hield de garagehouders voor, dat ze nu eigenlijk al in overtreding waren met een aantal zaken om dat die niet thuishoren in de con tainer. Het deed de vertegenwoordiger van de gemeente Tholen goed, dat de Bovag-leden van de noodzaak tot verbetering doordrongen wa ren. Afgewerkte olie, accuzuur, remolie, koelvloeistof, oliefilters en poetslappen zijn milieuschade lijk. Poetslappen zitten bij vele garages in de recycling, maar de rest gaat meestal in de container. Bij drie ondernemingen hebben de Thoolse Bovag-bedrijven prijs gevraagd voor het gezamenlijk ophalen van het chemisch afval. Van Zijst is ingenomen met die plannen. Hij wijst erop, dat 80% van het chemisch afval van bedrij ven afkomstig is. Controle bij een aantal Thoolse ondernemingen leerde hem, dat er nog veel te ver beteren valt. Zo bleken er bij gara ges in het bedrijfsverzamelgebouw te St. Maartensdijk weinig voorzienin gen voor de opvang van milieu schadelijke stoffen te zijn. Particulieren kunnen klein che misch afval in aparte, gele plastic zakjes met de vuilnisophaaldienst meegeven. Batterijen kan men bij fotozaken, een elektriciteitszaak en een supermarkt afgeven. Advertentie I.M. De bemanning van de Kreeft en de Dolfijn van scouting Heene trecht uit Tholen stond erop te kijken toen het ongeluk tijdens het schutten gebeurde. Het 6 m lange en 2 1/2 m brede kajuitjacht Odiekedie van dhr. F. van Wezel uit Halsteren lag bij het schutten van de Oosterschelde naar het Zoommeer een meter voor de sluisdeur. Tijdens het dalen van het water, kwam de boot naar vo ren en bleef op een balk van de sluisdeur hangen. De achterkant liep vol water, waarna het schip binnen een minuut zonk. Ver moed wordt, dat de boot niet goed was vastgemaakt of dat er tijdens het schutten niet goed is opgelet. Schipper Ger Simons uit Bergen op Zoom merkte het niet op, evenmin als sluismeester Jos Molenaar uit Tholen. "Bij ons kan zoiets niet gebeuren, want wij hebben luchtkasten in onze vletten", vertelden de leden van de Wilde Vaart van scouting Heenetrecht. Ze waren zondag morgen om tien uur vanuit Veere vertrokken en waren tegen vijf uur bij de Bergsediepsluis. Voordat de Kreeft en de Dolfijn aan de beurt waren om geschut te worden, was de sluis geblokkeerd. De Odiekedie lag vooraan en daarachter de 57 ton metende Rijnland III van F. de Vries uit Alphen a.d. Rijn. Voorts was er nog ruimte voor 10 speedbootjes. Die konden na het ongeluk toch nog de sluis uit, langs het gezon ken jacht, dat 50 cm onder water lag. Eigenaar Van Wezel van de Odie kedie was zelf niet op zijn boot. Hij had het vaartuig geleend aan Ger Simons, die een dagje was gaan vissen op de Oosterschelde. Ger Simons kon overstappen op een ander schip in de sluis, zodat hij droog aan wal kwam. Aan de zoute kant van de sluis la gen 32 schepen te wachten, die hun plan voor terugtocht naar de haven in Tholen of Bergen op Zoom in mist zagen opgaan. Bij het steiger voor sportvissersvaar tuigen lagen nog drie jachten. En kele schepen voeren om via de VERVOLG PAG. 15

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1