Jf u 1 Strijdbare A. Gunst: 'Ik hield voor een boer nooit mijn mond' Oesterdam onveilig door strandverkeer Steun voor Voorhoeve maar Nijpels keldert Corsage met vreugde en eensgezindheid BOUMAN POTTER Oud-Vossemeerder gehuldigd voor 60 jaar lidmaatschap CNV PTT benoemt drie vrouwen Dag van de verpleging met accent op 5% loonsverhoging \MSI Donderdag 18 mei 1989 45e Jaargang ndQ.TjS^, "■Ofte Scouts gestrand Goede opbrengst eerste Doré's Een geheel verzorgde week vakantie in Driebergen en een oorkonde. Dat ontving dhr. A. Gunst(78) uit Oud- Vossemeer vrijdagmiddag uit handen van CNV- districtsbestuurder S. Jorritsma voor 60 jaar lidmaat schap van de christelijke vakbeweging. Politie: met de pinksteren een 'gekkenhuis' Op de Oesterdam tussen de Thoolse zeedijk en de sluis bestaat een ernstig verkeersveiligheidsprobleem. En op de rest van de dam is er sprake van rustverstoring. G.s. van Zeeland stellen daarom de staten voor om 26.000 gulden uit te trekken voor het nemen van maatregelen. De politie spreekt van een 'gekkenhuis" tijdens het pinksterweekeinde en heeft de provincie om structure le maatregelen gevraagd. Surfers Bode Landbouw Veel bereikt Ledenverlies VVD Tholen/St. Philipsland Nu er op 6 september vervroegde verkiezingen plaats vinden voor de leden van de Tweede Kamer na de val van het kabinet Lubbers, enkele weken geleden, is het zaak voor de verschillende partijen kandidatenlijsten te maken. Bestuur DEZE WEEK .1 LL4J Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet Uitkeringen Kloof kleiner Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement f 21,— per halfjaar. Per jaar f 38,75, per post f 48,50 per jaar. Losse nummers f 1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f 0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contant. Inclusief btw op rekening f 9,— Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Leden van de scoutinggroep Karei Doorman uit Bergen op Zoom, die vrijdagmiddag in negen vlet ten naar Veere wilden varen, zijn niet eens tot de Bergsediepsluis in de Oesterdam gekomen. Eén vaar tuig belandde tegen de dam, waar de opvarenden door de Thoolse politie werden opgepikt. In totaal gingen 35 kinderen het water op, terwijl er een harde wind stond. Drie vletten zonken en de overige liepen vast op verschillende zand platen in het Zoommeer. De sleep boot Annie van sleepvaartbedrijf Jansen uit Tholen kwam er aan te pas om de vletten en de kinderen te bergen. De eerste vroege aardappelen zijn gisteren gerooid bij St. Annaland. De maatschap J.B. Moerland en de fa. M. Gunter en Zn. noteerden goede opbrengsten van 15 tot 16 kilo per roe. Vanochtend zouden de aardappelen worden geveild bij ZHZ in Barendrecht. "We zitten veel vroeger dan vorig jaar en we hebben een betere op brengst", vertelt Gunter. "Met 15 kg grote aardappelen en nog wat kleintjes hebben we een redelijke opbrengst van hele mooie aardap pelen." Moerland heeft, ondanks dat hij halve aardappelen heeft gepoot OVn grotere Doré's te krijgen, veel aardappelen aan een bos, zodat het doorsnijden voor hem niet zo succesvol leek. Toch haalde hij een opbrengst van 16 kg. Beide percelen lagen onder plastic, bij Moerland 10 m breed over 12 bed den en bij Gunter smalle stroken plastic over 4 bedden. Door die laatste methode hebben ze meer van de vorst geleden. "De twee buitenste bedden laten we daarom nog groeien", vertelt Gunter, die al op 11 februari heeft gepoot. In verband met de droogte heeft hij een dag water gereden op het te rooien perceel. Daarvoor werd eerst het zoutgehalte in de sloot gemeten. Moerland heeft aan de Winkel- zeeseweg grond die vocht opgeeft, wat het rooien vergemakkelijkt, al vertoont een deel ook veel kluiten door de droogte. Hij had gisteren middag om half één 40 kisten vol, die met transportbedrijf Van Driel uit Stavenisse - die ook produkten van diverse glastuinders vervoert - naar veiling ZHZ in Barendrecht zouden gaan. Vandaag is men be nieuwd naar de eerste prijzen. Districtsbestuurder Jorritsma overhandigt dhr. Gunst de oorkonde ter gelegenheid van zijn 60-jarig lidmaat schap van het CNV. Naast de jubilaris zijn vrouw en afdelingsvoorzitter Weggemans van de industrie- en voe dingsbond. Samen met dhr. J. Weggemans uit St. Maartensdijk,' voorzitter van de Industrie en Voedingsbond Tholen van het CNV, bracht de districtsbestuurder de jubilaris hulde voor zijn trouw lidmaat schap. "Zestig jaar lid, dat is bui- Op pinksterzaterdag werden nog 13 automobilisten bekeurd, maar 's maandags stonden zoveel auto's fout geparkeerd dat de politie het bijltje er bij neer gooide. "We gaan hier echt niet meer dagelijks surveilleren, want daarin gaat veel te veel tijd zitten. We stellen ande re prioriteiten," aldus een woord voerder. G.s. willen het strandje aan de zoete Zoommeerkant bij Tholen afgraven (deels is dat al gebeurd). Parkerende auto's en overstekende voetgangers brengen daar nu - bij mooi weer - de veiligheid in ge vaar. "Vóór het zomerseizoen is het recreatiesteunpunt gereed, waardoor veel royalere strandca- paciteit geboden zal worden," me nen g.s. Aan het afgraven zijn geen kosten verbonden, omdat het zand elders gebruikt kan worden. Het strandje aan de zoute kant neemt door de werking van het water vanzelf in grootte en hoogte af, waardoor het zijn aantrek kingskracht verliest. Overigens constateren g.s. dat de Zoom meerzijde van de Oesterdam bij recreanten niet in trek is. Het probleem van de rustversto ring langs de rest van de dam is, aldus het college, ingewikkelder. Er is sprake van een belangente genstelling tussen natuurwaarden en een grote groep recreanten. Op verkeersgebied doen zich hier geen problemen voor. Langs het damvak Marollegat (nabij de Kreekraksluizen) zijn er pjroblemen met surfers en pie- renspitters. Voor surfers is het er zo aantrekkelijk, dat ze door hun aanwezigheid de sportvissers en oeverrecreanten grotendeels ver jaagd hebben (en voor die catego rieën was dit gedeelte door de plannenmakers juist bestemd). Pierenspitters komen op de grote hoeveelheden zeeaas af. Afsluiten van de parallelweg zou hier de oplossing zijn, maar dan kan het landbouwverkeer geen kant op. Daarom wordt voorgesteld die weg voorlopig voor een jaar geslo ten te verklaren voor verkeer dat harder kan en mag rijden dan 20 km/uur. Op het damvak Zuid wordt voor eenzelfde periode de aansluiting tussen hoofdrijbaan en parallelweg afgesloten en een afscheiding tussen beide wegen aangebracht. Omdat de maatrege len uitsluitend in het belang van de natuurbescherming moeten worden uitgevoerd, willen g.s. de benodigde 26.000 gulden halen uit het natuurbeschermingsfonds. Provinciale staten spreken zich morgen over de voorstellen uit. tengewoon", zei Jorritsma. "Er was ook lef voor nodig om in mei 1929, in de crisistijd, lid te worden van een werknemersorganisatie. Van sommige werkgevers mocht je niet eens lid zijn. Een tweede barrière was de contri butie, want je moest 10 tot 13% van je loon afstaan. Vijftig cent was twee uurlonen. Ten derde is je keuze voor de chr. vakbeweging, die dit jaar 80 jaar bestaat, hulde waard, want de ver houding met de socialistische bond was toen vuur en water", al dus Jorritsma. Het lidmaatschap van de vakbond kreeg Gunst van zijn vader mee. "Die zat in het bestuur en bracht krantjes rond, maar hij is toen nog een periode gestopt, want sa men met mijn broer en mijn vader werd ik lid. Mijn vader was toen zonder werk komen te zitten. Als 7- en 8-jarige jongen hielp ik mee om krantjes rond te brengen voor de bond. Toen mijn oom bode werd, hielp ik in de winter mee als bode. Elke week contributie opha len bij de 150 leden die de voe dingsbond CNV toen had in Oud-Vossemeer. In 1946 werd ik zelf bode en dat heb ik tot 1976 gedaan, 30 jaar lang. Eerst je plicht en dan je recht, zei mijn vader altijd, maar sta dan ook op je loon. Voor een boer heb ik dan ook nooit mijn mond ge houden. Wanneer ik 66 gulden per gemet kreeg en de opbrengst was 33.000 gulden, dan zei ik daar wat van. Ik kreeg er 10 gulden bij. Bij een andere werkgever voelde ik me gewoon bestolen. Hij verkocht ook nog fietsen en toen heb ik een keer een fiets uitgezocht, zonder te betalen. Dat is omdat je me zo bestolen hebt, voegde ik eraan toe. Hij heeft er nooit meer wat van gezegd." Vader Gunst werkte 25 jaar op Botshoofd, waar nu landbouwer M. Boonman zit. Zijn zoon volg de op 18-jarige leeftijd zijn voetsporen, maar hij had veel ver schillende werkgevers. Negen jaar vast bij A.M. van Engelen was de langste periode, want de land bouw stond Gunst jr. toch niet zo aan. Op zijn 45ste stopte hij er mee. Gunst ging over naar de we genbouw en werkte o.a. bij Rasenberg uit Breda - dit bedrijf legt nu de weg naar de Oesterdam aan - en in Rotterdam en Zwijn- drecht. Voor de Casema legde hij in Breda kabel t.v. aan. Al die tijd bleef Gunst toch de voedingsbond trouw, ook na zijn pensioen. "Men zegt weieens, wat moet je nog lid blijven als je oud bent, maar je kunt altijd een beroep op de bond doen", aldus de jubilaris. "Dankzij zulke trouwe leden die meebetalen en meepraten bestaan we nog steeds", benadrukte dis trictsbestuurder Jorritsma. Hij schetste de veranderingen in de loop der jaren. "Na de oorlog de wederopbouw. Eerst de schouders eronder en pas als het beter ging, meer loon. We knokten voor een paar cent per week en de verhou dingen met de werkgevers waren niet zo vriendschappelijk. Na de ramp van 1953 kwam er opnieuw een periode van wederopbouw; er moest weer gematigd worden. De werkgever ziet ons soms nog niet staan en helaas zitten we nog met veel werklozen, maar in 60 jaar zijn de verhoudingen toch veranderd. Er is verschrikkelijk veel bereikt met 8% vakantie toeslag, vakantiedagen, vrij rede lijke salarissen en pensioenopbouw." vereniging in Oud-Vossemeer. Vanaf de oprichting was Gunst er bijna 40 jaar bij betrokken. "Ik ging na mijn werk soms eerst zin gen in plaats van eten", vertelde Gunst. Hij vond het dan ook heel jammer dat de zangvereniging stopte. Hij is ook bijna 25 jaar koster in de N.H. Kerk, welke taak Gunst nog steeds vervult. De VVD, afdeling Tholen en Sint- Philipsland hield zich daar tijdens de jaarvergadering donderdag in café Tolrust mee bezig. Het dage lijks bestuur had een lijst met vijf tig namen samengesteld die door de leden kon worden bijgestuurd. Minister Ed Nijpels van VROM komt niet in de top-tien van de Thoolse -en Fluplandse liberale afdeling voor: het dagelijks bestuur had hem op een dertigste plaats gezet maar de meeste leden vonden dat te laag. Nijpels mocht 7 plaatsen omhoog, behalve van bestuurslid C. Breure die de mi lieuminister -met zijn bij boeren en tuinders impopulaire maatregelen- het liefst op een on verkiesbare 63ste plaats zag eindi gen. Unaniem (met de voordracht van het hoofdbestuur) waren de leden over de plaats voor Joris Voorhoeve, de fractievoorzitter van de VVD door wiens toedoen het coalitie-kabinet CDA-VVCD ten val kwam: nummer één, ge volgd door het Zeeuwse kamerlid J. te Veldhuis, R. Linschoten, S. van Heemskerk-Duvekot en F. de Grave, J. van Erp, L. Hermans, J. Fransen, P. Blauw, E. Terpstra, H. Koning, F. Bol- kenstein, F. Korthals-Altes, N. Ginjaar-Maas, A. Ploeg, F. Weisglas, R. de Korte (vice- premier onder Lubbers). De leden betreurden het overigens dat de lijst niet eerder was ver spreid, zodat men er langer op had- kunnen studeren dan nu op de bijeenkomst mogelijk was. Se cretaris R. Ravenstein wees erop, dat de lijst voor 16 mei bij het lan delijk secretariaat binnen moet zijn. L.A.M. Elenbaas merkte op, dat het aantal kandidaten met kennis van de landbouw beperkt was tot P. Blaauw (9de). Gek scherend stelde toen de vergade ring voor C. Breure kandidaat te stellen. Deze was samen m§t K. Saris uit Stavenisse in het afde lingsbestuur herkozen. De laatste ook als voorzitter van de P.R.- commissie. Er waren geen tegen kandidaten. Het bestuur bestaat uit acht leden (voorheen 9). Vol gens voorzitter P. Versluijs is dit aantal voldoende om de afdeling te besturen. Buiten het dagelijks bestuur zijn er 4 bestuursleden die in commissies zitting kunnen ne men. "We stellen voor het bestuur alleen uit te breiden wan neer dit echt nodig is", lichtte hij toe. Wegens het ledenverlies -van 142 naar 124 in 1988- komt er minder contributie binnen wat zijn weerslag heeft op de financië le positie van de afdeling. Op 1 juni gaan de dames A. van Laarhoven uit Nieuw-Vossemeer en J.P. Lokker uit Sint-Annaland beginnen aan hun opleiding tot kantoorhouder van PTT Post in respectievelijk Oud-Vossemeer en Sint-Annaland. Beide postkanto ren hebben op dit moment een waarnemer. In Stavenisse wordt momenteel mevrouw P. Aarnoud- se opgeleid als vervangster. Haar werkgebied omvat heel de regio Bergen op Zoom. Vijftig jaar Gereformeerde Gemeente in Sint-Philipsland Molen in Stavenisse met blote benen op de molendag Sleepnetverbod Tholen •k Mieke en BOOS Oud-Vossemeer dupeert bij SPV in VVD-kandidaat: Europees parlement te vrijblijvend Molenbrood vindt gretig af trek in Sint-Philipsland Thoolse moeder van het jaar: Doe wel en zie niet om Betere kwaliteit drinkwater kost WMZ 125 miljoen IJsclub Scherpenisse zet oud bestuurder Van Doorn in het zonnetje Smerdiek en WHS in finale Eendrachtcup Jan Hage naar kersverse twee deklasser Goes Wielrennner Hans Lindhout Zeeuws kampioen bij lief hebbers VOLSLAGEN BLINDHEID IS BETER DAN EEN ZAAK VAN SLECHTS EEN KANT BEKIJKEN Dit nummer pagina's bestaat uit 16 Info epilepsie. De Epilepsie Vere niging Nederland houdt op 20 mei in de stadsschouwburg in Middel burg een informatie-markt over deze ziekte. Deze duurt van 13.30 tot 17.00 uur en is gratis toegan kelijk. WONINGINRICHTING De districtsbestuurder kondigde aan, dat het CNV zich nu met na me voor de uitkeringstrekkers wil inzetten. "Dat is namelijk langza merhand een trieste zaak aan het worden. Ook voor AOW'ers die steeds op hetzelfde peil gebleven zijn. Op 1 juni wilden we een ac tiedag houden, maar het kabinet is inmiddels demissionair", aldus Jorritsma. Hij overhandigde Gunst de reis naar het pas gemoderniseerde CNV-oord in Driebergen. Drie jaar geleden was hij daar ook met zijn vrouw en daarvoor had het echtpaar Gunst opnieuw plannen gemaakt, zodat het geschenk uit stekend van pas kwam. Dit ca deau voor 60 jaar lidmaatschap is er pas bij het CNV. Men kan ook kiezen voor een waardebon van 250 gulden, want speldjes zijn er voor zo'n lange staat van dienst niet meer. Die worden alleen bij 25, 40 en 50 jaar uitgereikt. Voor mevr. Gunst waren er nog bloe men, want de districtsbestuurder herinnerde eraan, dat de vrouwen veelal de contributie betaalden. Het echtpaar Gunst was ingeno men met de hulde. "Alle mensen beleven het ook niet: 60 jaar lid van de bond", aldus Gunst, die in juli 79 jaar hoopt te worden. Naast zijn werk was hij actief lid van de inmiddels opgeheven zang- De dag van de verpleging - en wat de bejaardentehuizen betreft ook verzorging - heeft donderdag een extra accent gekregen door de ac ties voor 5% loonsverhoging. De personeelsleden in Ten Anker te Tholen, Sint Maartenshof te St. Maartensdijk en de Schutse in St. Annaland waren getooid met een corsage en de bewoners kregen ge bak bij de koffie. Daarnaast wer den de zusters en broeders nog extra verwend: in Ten Anker en Sint Maartenshof met een bloe menbon, in de Schutse met een fles wijn. Na eerdere spandoeken en leuzen in Ten Anker en Sint Maartenshof haakte de Schutse op de actie voor 5% loonsverhoging in met het hijsen van een 5% vlag. Perso neelsleden en enkele bewoners kwamen daarvoor na de koffie pauze even naar het gazon. In de recreatiezaal sprak directeur, J. Wesdorp personeel en bewoners toe. "Aan de corsages kan ieder- Lichtpuntje een zien dat het vandaag - 12 mei, de dag van de verpleging - een beetje bijzondere dag is. De ge boortedag van Florence Nightin gale wordt gevierd, maar deze dag is ook aangegrepen om actie te voeren voor 5% loonsverhoging. Ik denk dat die eis gerechtvaar digd is als men weet, dat de ach terstand ten opzichte van het bedrijfsleven en de c.a.o. zieken huiswezen 17% is. Om ook in de toekomst een goed personeelsbe leid te kunnen voeren, is het zaak om de kloof niet nog groter te la ten worden, maar indien mogelijk kleiner. Op dit moment zijn er nog geen c.a.o.-onderhandelingen gaande tussen werkgevers en werknemer sorganisaties, zodat er eigenlijk nog geen reden tot actievoeren is. Nochthans is er door veel bejaar dentehuizen nu al actie onderno men om de komende onderhandelingen kracht bij te zetten. De kans op succes is mijns inziens niet bijzonder groot, maar er is toch een lichtpuntje gezien de uitspraak van minister De Ko ning. Los van dit alles zou ik op deze speciale dag alle medewer kers willen bedanken voor de inzet die zij het afgelopen jaar hebben getoond. De corsage is de illustra tie van onze dank. Laten we ho pen, dat de 5% er komt, maar laten we bovenal onze bewoners die zorg blijven bieden, waar ze recht op hebben, kon het zijn met vreugde en eensgezindheid", al dus directeur Wesdorp van de Schutse. Personeel en bewoners van de Schutse tijdens de dag van de verpleging en verzorging bij het hijsen van de 5% vlag.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1