Zaterdag jaarmarkt Vossemeer Bezoek de 2e Ringjaarmarkt in Oud-Vossemeer Faillissement drukkerij Sacharias Zeven lintjes flinke strop voor de gemeenschap Een heerlijke koninginnedag op 6 mei van 11.00 tot 21.00 uur. W. Peeks van mik de Veste naar Nijmegen r l< Lli--—ÏJ BOUMAN POTTER Sint-Annalander vangt hondshaai Rijk, provincie en gemeente leenden 275.000 gulden jjt=5l- Woensdag 3 mei 1989 45e Jaargang no. 25 Nederlands record 68 cm Lijnbach Thoolse boeren houden ministers hun zorgen voor M.C.J. Kosten, Tholen, voorzitter ZLM-kring en Thoolse Dagen, ridder O.N. Ir. G.M. van Loon, St. Annaland, voorzitter hoofddirectie CSM, offi cier O.N. C. Meertens, Poortvliet, A.A. Rijstenbil, St. Phi- chef financiën gemeente, lipsland, burgemeester penningmeester Groene van Nieuw-Vossemeer, en Rode Kruis, ridder ridder O.N. O.N. M.Ph. van der Weele, St. Annaland, secretaris vei ling en voorzitter Wezen Armen, goud W.L. Bijl, Tholen, pen ningmeester Concordia, provinciaal bestuurslid KNF, zilver Het faillissement van drukkerij Sacharias b.v. in het bedrijfsverzamelgebouw te St. Maartensdijk betekent een grote strop voor rijk, provincie en gemeente, die samen 275.000 gulden in de drukkerij hadden gesto ken. Inmiddels is de inventaris door een ander opge kocht. De drukkerij draait door en zou naar Bergen op Zoom willen verhuizen. Derde verlies Een heerlijke koninginnedag, ook voor deze peuter in Sint-Philipsland. Op geheel Tholen en Sint- Philipsland waren er festiviteiten. Zie voor uitgebreide informatie in woord en beeld de pagina's 15 en 17. Zeer positief Omstreden Belg Dodenherdenking morgen in Tholen Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement f 21,— per halfjaar. Per jaar f 38,75, .per post f 48,50 per jaar. Losse nummers f 1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f 0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contant. Inclusief btw op rekening f 9,—. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. «ees; DEZE WEEK Oktober vorig jaar kreeg drukkerij Sacharias in het bedrijfsverzamelgebouw te St. Maartensdijk nog bezoek van minister De Koning. Directeur W.J.M.M. Sachari- as(rechts) geeft uitleg. Dhr. W. Peeks uit Poortvliet, al 11 jaar directeur van mlk-school de Veste en de school voor voortgezet speciaal onderwijs de Burcht in Tholen, is benoemd tot directeur van de St. Maartenschool te Nij megen. De juiste datum van ver trek is nog niet precies bekend: op z'n vroegst 1 augustus, uiterlijk 1 december. Peeks begon destijds nog in de Toetssteen te St. Maartensdijk, die een jaar na zijn komst naar Tholen verhuisde, waar aan Schuttershof een betere huis vesting werd gevonden in de Veste. De school voor moeilijk lerende kinderen werd uitgebouwd met de Burcht aan de Brugstraat, de school voor voortgezet speciaal onderwijs. Directeur Peeks speel de een belangrijke rol binnen het experiment funderend onderwijs Tholen(ForT) en het zorgverbre dingsproject. "Het was een hele turbulente, maar ook dynamische tijd op Tholen", zegt Peeks. "On ze zorgverbreding is landelijk tot de meest interessante projecten uitgegroeid en zelfs in de EEG is er belangstelling voor." Zijn nieuwe baan betekent een he le verandering. De school telt 135 leerlingen van basisonderwijs tot en met l.b.o. en v.w.o. bij het voort gezet onderwijs. De St. Maarten school is een school voor speciaal onderwijs voor lichamelijk en meervoudig gehandicapten. "Het is een heel andere categorie kinde ren en een complexe schoolorga nisatie die me uitermate boeit", aldus Peeks. Over de toekomst van de Veste is hij nuchter. "Klein, maar fijn. De Thoolse mlk-school heeft een be wezen plaats, maar de Veste is kwetsbaar. Niet direct bedreigd, maar er zal toch steeds op allerlei ontwikkelingen ingespeeld moe ten worden", zegt de vertrekkende directeur Peeks. WONINGINRICHTING Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet Voor dhr. C. v.d. Repe uit St. An naland was het dinsdag in meer Een fakir, exotische dierenshow, wervelwindspel. Het zijn slechts enkele van de attracties die zater dag staan opgesteld in Oud- Vossemeer tijdens de tweede Ringjaarmarkt. De mid denstandsvereniging (die dit jaar dertig jaar bestaat) noteerde al meer dan honderd inschrijvingen voor dit gebeuren. De kramen staan opgesteld aan de Ring, Raadhuisstraat, Voorstraat, Zil verstraat, ED. Rooseveltstraat en gedeelte Molenstraat. Behalve verschillende koopjes bij de deel nemende middenstanders, zijn ook weer diverse verenigingen ac tief met spelletjes. Naast de al ge noemde attracties is er nog een ilusionist, bowlingbaan en kop- van-jut. Bovendien is zaterdag de hervormde kerk opengesteld voor bezichtiging en verzorgt de zendings- en evangelisatiecom missie verschillende activiteiten. De Ringjaarmarkt duurt zaterdag van 11.00 tot 21.00 uur. dan één opzicht een zeldzame vis dag op de Oosterschelde. Hij ge noot met 23 andere leden van de Anib Tholen/St. Philipsland op de Zwerver III van de fa. Moerland-v.d. Velde uit Tholen van bijzonder fraai voorjaars weer. Bij de 40 vissen die hij aan de haak sloeg, was echter ook een zeldzaam exemplaar: een honds haai van 68 cm lang, een omvang van 24 cm en een gewicht van 1200 gram. Daarmee vestigde Cent v.d. Repe een nationaal re cord, dat stond op 57 cm. Jan Bos ving vorig jaar oktober vanaf zijn sportvissersvaartuig in 't Keeten een hondshaai van 66 cm, maar hij liet die niet registreren. Van de Repe ving de haai dinsdag middag om drie uur tussen Tho len en Yerseke. Als aas had hij zagers gebruikt. Hij dacht eerst een zeebaars aan de haak te heb ben geslagen, maar het bleek een hondshaai te zijn. De hondshaai heeft 2 grote kopvinnen, 4 buik vinnen, 3 rugvinnen en 2 rijen tanden. Hij hoort thuis in de At lantische oceaan en komt hier sporadisch voor. Zandhaaien wor den vrij veel in de Oosterschelde gevangen. Momenteel zit er overi gens van alles. Van de Repe ving ook een kleine kabeljauw, lom pen, bot en schol. De Anib-vissers hadden een goed resultaat met vangsten van 20 tot 50 vissen. De stemming was dan ook opperbest. Vier ridders, een officier, goud en zilver bij lintjesregen Opnieuw zonnige koninginne dag van koraalmuziek tot lampionoptocht Grote Kerk in Tholen betaalt grote tol voor stenen gewelf Thoolse bejaardenver zorgsters willen betere c.a.o. Belangstelling voor Chili- karavaan tijdens 1 mei viering beneden verwachting Verbouwde auto's trekken ruim 1000 bezoekers Vliegtuigongeluk op Molen plaat bij Tholen eiste in 1942 zes slachtoffers Houdt koopkracht in St. Phi lipsland, zegt burgemeester bij heropening bloemenwin kel Voorstraat Thoolse dammers verspelen beker EEN WINTER IN HET VA DERLAND IS BETER DAN HONDERDMAAL EEN VOORJAAR IN DE VREEMDE Dit nummer bestaat uit 20 pagina's AUTOMATISERING Slingerweg 25 4613 BR Bergen op Zoom Tel 01640 - 41087 Zeven Thoolse akkerbouwers heb ben vrijdag op het Binnenhof in Den Haag een prikactie gehouden om het kabinet op de moeilijke si tuatie in hun bedrijfstak te wij zen. G.L.D. Gaakeer, K.J. van Gorsel en M. Veraart uit Oud- Vossemeer, alsmede D. Vermaas uit St. Maartensdijk waren met hun tractor naar de Residentie ge gaan. J. Akkermans uit St. Anna land, E. Hage uit Scherpenisse, C.P. de Rijke en M. Stoutjesdijk uit Tholen volgden per auto. Onder politiebegeleiding gingen de tractoren naar het Binnenhof, waar het kabinet een belangrijke vergadering had over de financie ring van milieumaatregelen. Daarbij was er een crisissfeer om dat de VVD-fractie onoverkome lijke bezwaren tegen de kabinetsplannen had. In het NOS-journaal was o.a. te zien, hoe Lies Hage aan minister Korthals Altes van justitie een brief met het eisenpakket van de akkerbouwers overhandigde. Ver schillende andere ministers kregen hetzelfde pamflet. "Minister Van Dijk(binnenlandse zaken) zei te gen me: minister Braks is een warm pleiter voor jullie. Daarmee zijn wij het niet eens. De prikactie is juist gevoed door het optreden van Braks bij het EEG-beraad in Luxemburg. Hij maakte toen op merkingen als 'de marktprijs ligt toch boven de interventieprijs', terwijl pessimisten in de land bouw de prijsdaling voor graan op 11 hebben berekend", aldus Lies Hage. Premier Lubbers wenste de boeren niet te ontvangen, waardoor de Groningse actieleider Leeuwma zoals destijds Maarten Luther de brief op de deur van de Trèveszaal en de ingang van de Tweede Ka mer spijkerde. Volgens Hage wordt er een landelijke actie voor bereid, want 'de akkerbouw is binnen de kortste keren ten dode opgeschreven'. Overigens realiseert hij, dat er te gen een demissionair kabinet wei nig actie te voeren valt. Inmiddels is de val van het tweede kabinet Lubbers een feit. De indiener van de motie waardoor het kabinet over de financiering van het natio nale milieuplan sneuvelde, VVD- fractieleider dr.ir. J. Voorhoeve, is voor Tholen niet onbekend. Hij had hier eens een spreekbeurt in café Tolrust te Poortvliet, een in agrarische kringen overbekende vergaderplaats. Advertentie LM. Ter gelegenheid van koninginne dag zijn zeven inwoners van onze streek extra in het zonnetje gezet. Minister-president Lubbers, land bouwminister Braks en de Bra bantse commissaris der koningin Houben namen elk een onder scheiding voor hun rekening, de Thoolse burgemeester Van der Munnik speldde vier medailles op. U vindt hiernaast maar zes foto's, want één gedecoreerde mocht ge zien zijn functie niet op de foto. Meer over de lintjesregen in wóórd en beeld op de pagina's 9 en II. Morgen, donderdag 4 mei, is het behalve Hemelvaartsdag ook Do denherdenking. In Tholen worden de slachtoffers van de Tweede We reldoorlog herdacht bij de vorig jaar onthulde gedenksteen in het Bosje aan de Vossemeerse- poort/Schuttershof. Leden van de Nationale Reserve, het gemengd zangkoor Canticum en de kon. muziekvereniging Concordia ver lenen medewerking vanaf kwart voor acht tot half negen. Zie ook Tholenderwijs op pagina 5. Sacharias, die als één van de eer ste gegadigden 450 m2 in het eer ste BVG in St. Maartensdijk huurde, kreeg de lening van 25 mille van de gemeente met 9 tegen 7 stemmen. De SGP was voor met 3 leden van het CDA en 2 van de PvdA. Tegen stemden de VVD, RPF/GPV, J. de Bres en mevr. N.M.J. Boissevain-van Riet van de PvdA en mevr. J.M. Deurloo-van Broekhoven van het CDA. Het ze ventiende raadslid, M. Dij- ke(SGP), was bij de stemming niet meer aanwezig wegens verplich tingen als statenlid in Middelburg. Voor de stemming was er een besloten raadsvergadering van ruim een uur. Hier vlogen spaan ders en wethouder L.J. Koopman sprak over 'een zwarte bladzijde'. Bij de discussie speelde concur rentievervalsing ten opzichte van andere drukkerijen op Tholen een rol. De statenleden L.A.M. Elen- baas, H.J. Colijn en P. Roose stel den hier nog vragen over aan gedeputeerde staten. In november 1985 had drukkerij Sacharias al financiële proble men, zo bleek uit de aankondi ging van een executieverkoop door de deurwaarder van de be lastingen. Die werd nog terugge draaid, waarbij het gemeentebestuur een bemiddelen de rol vervulde. "De belasting dienst heeft het hard gespeeld", zei wethouder Versluijs toen. Hij sprak destijds van 'een ernstige waarschuwing dat de betalingster mijnen in acht genomen moeten worden'. Van de in 1984 verstrekte geldle ning van 25.000 gulden zou vol gens de gemeentebegroting 1989 een bedrag van 1666,67 afgelost moeten worden, terwijl de rente op 1458,34 werd geraamd. In 1988 was de rente nog 1604,17. Van de 15-jarige lening zou dus vier keer afgelost zijn, waardoor de gemeente er naast de rente 18.339 bij in zou schieten. Voor provincie en rijk zijn de stroppen veel groter. Wethouder Versluijs stelt, dat de gemeente bij achtergestelde lenin gen een zeker risico neemt in het belang van de werkgelegenheid. "Het gaat 9 van de 10 keren ook goed, maar de resultaten zie je al tijd pas achteraf. We lenen overi gens alleen als er positieve adviezen zijn en het vermogen bij een startend bedrijf ontbreekt. De lening wordt tegen de normale marktrente verleend." Na de stroppen bij de Thoolse Be ton Industrie en Kvaco Food is dit de derde keer dat de gemeente ver lies lijdt bij de steun aan bedrij ven. "Toch zijn achtergestelde leningen niet onvoordeliger dan de premieregeling", stelt Versluijs. "De premieregeling ben je als ge meente direct kwijt, maar daar zijn arbeidsplaatsen aan gekop peld. Nu wordt er een stuk uit de algemene middelen beschikbaar gesteld voor de werkgelegenheid." delsonderneming R. Mekes uit Roosendaal, die dat alles verhuurt aan Nauwelaerts Printing^ uit het Belgische Leuven. De boekhouder en een drukker zouden ook een aandeel in de nieuwe onderne ming hebben. Er zijn plannen om vanuit het bedrijfsverzamelge bouw in St. Maartensdijk naar Bergen op Zoom te verhuizen. Van de 10 personeelsleden(9 man nen en 1 vrouw) zijn de directeur, de vertegenwoordiger en een drukker niet naar de nieuwe on derneming overgegaan. Gezien de hoogte van de schuld gelooft de curator niet dat rijk, provincie en gemeente nog wat geld terug zullen zien. "Van de 275.000 gulden die de fiscus en de bedrijfsvereniging te vorderen hebben, schiet nog een klein beet je over. De goederen waren van de bank en daarop had de fiscus weer bodembeslag gelegd. Van de schuld aan de NMB van 250.000 gulden kan de bank wegens een garantie 150.000 gulden terugvra gen van het rijk", zegt de curator. De gemeente had 25 mille ge leend, de provincie 50 mille en het rijk 2 ton. In 1984 had de Rijks- nijverheidsdienst een onderzoek ingesteld en gezien de levensvat baarheid van drukkerij Sacharias - die eerder overigens in Roosen daal failliet was gegaan - een ver- mogensversterkingskrediet en een langlopende lening als verant woord had geadviseerd. Het on derzoek van het Economisch Technologisch Instituut voor Zee land was eveneens positief. Sacharias, die voornamelijk recla medrukwerk in meerdere kleuren maakte, kreeg ook van b en w groen licht. "Het feit dat de totale kapitaalverstrekking zal leiden tot een uitbreiding van de werkgele genheid met circa 5 structurele ar beidsplaatsen op Tholen - naast het bestaande aantal van 9 - is te zamen met de zeer positieve on derzoekingen voor ons aanleiding geweest om tot een gunstige eind conclusie te komen", schreven b en w in mei 1984 aan de gemeente raad. Het is bij 10 personeelsleden gebleven, vanwie 2 van Tholen. Zij zijn na 1 dag werkloos te zijn geweest, door de nieuwe onderne ming in dienst genomen. Wethouder J. Versluijs was giste ren officieel nog niet van de misè re op de hoogte. Hij had er wel zijdelings wat van vernomen. "Ons hadden geen signalen over huurachterstand bereikt en voor zover mij bekend, was er ook geen achterstand bij het betalen van rente en aflossing van de gemeen telijke geldlening. Het blijven ech ter risicovolle zaken", aldus de wethouder. Volgens curator mr. A.H. Stoffels 'ging het al jaren niet goed'. "Er was een zodanige achterstand op gelopen, dat de bank stopte met de kredietverstrekking." De schuld bedraagt meer dan 1 mil joen gulden. "De fiscus en de be drijfsvereniging hebben 275.000 gulden te vorderen, de NMB 250.000 gulden en verdere credi teuren onder wie rijk, provincie en gemeente 475.000 gulden. Daar naast heeft het personeel nog 75.000 gulden aan achterstallig loon tegoed. Op 31 maart verleende de recht bank surseance van betaling, maar toveren kunnen we geen van allen. Het faillissement was onver mijdelijk", aldus de curator. Hij is er trots op in drie weken een oplossing te hebben kunnen vin den om verder te gaan. "Via het faillissement hebben we een sane ringsoperatie kunnen uitvoeren, dat na de surseance op 31 maart op 21 april was Voltooid. In drie weken was 't geregeld en 7 van de 10 personeelsleden zijn weer aan de slag." De machines en de inventaris zijn gekocht door de grafische han- Advertentie I.M.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1