Voorzitter wilde zendmast van de Sloth omver halen Start proef zoet water in Deurloopolder Tholen Markante watertoren verliest functie 225% Meer bisamratten op Tholen r* Gemeente schort subsidie op; secretaris en 11 medewerkers weg Hals over kop naar de V.S. Vijf jaar water uit Zoommeer voor 200 ha BOUMAN POTTER Jeugdvereniging maakt bandje voor bijbelactie Museum pakket Extra transportleiding compenseert verlies ruimschoots Donderdag 27 april 1989 45e Jaargang no. 24 2 w u c N f Een crisis binnen de Thoolse lokale omroep Sloth heeft geleid tot het opschorten van de gemeentelijke subsidie van 12.500 gulden en het vertrek van secreta ris J. van Elsacker en 11 medewerkers. Volgens een ver klaring van het bestuur 'is de rust binnen de Sloth hersteld'. Een telefonische enquete onder 38 van de 52 medewerkers leverde grote steun op om door te gaan. Pressie Advies Ontslagen Juffrouw Jo Burgemeester hoorde vinger van Dijke niet L Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet Monsters DEZE WEEK "Bij de watertoren linksaf", is het antwoord van een Tholenaar wanneer een bezoeker vraagt waar Scher- penisse ligt. De toren die zo bij Scherpenisse lijkt te horen, gaat echter een onzekere toekomst tegemoet. Misschien gaat het beeldbepalende gebouw wel tegen de vlakte en zal er een ander herkenningspunt gezocht moeten worden om aan te geven waar Scherpenisse ligt. In 1923 Valhelm A.J. Schot Zn. b.v. Q cC w w 2 hJ cc O O w CO H W I H 14 W k Cc flï <u ca 2^ OJ) c O J2 C si Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement f 21,— per halfjaar. Per jaar f 38,75, per post f 48,50 per jaar. Losse nummers f -1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f 0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contant. Inclusief btw op rekening f 9,—. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Dinsdagavond 18 april stormde het binnen de studio aan de Re- gentessestraat in Tholen. Sloth- voorzitter C.A. Burgers liep met snode plannen rond om de zend mast, die zijn eigendom is, omver te halen. Op die zendmast staat de antenne die de etheruitzendingen van de lokale omroep mogelijk maakt. Secretaris J. van Elsacker had al een bericht gemaakt voor de dienstdoende omroepers om de luisteraars mee te delen, dat Sloth uit de ether ging en alleen via de kabel te bereiken zou zijn. De waarnemende programmalei ders Piet Jeroense en Laban Hage - de nog niet officieel benoemde opvolgers van Joke Bos en Elly Burgers(vrouw van de voorzitter) - wisten Burgers toch nog om te praten, waardoor het ultimatum dat om zeven uur zou aflopen, om vijf voor zeven werd ingetrokken. Toen was het bericht echter al een paar keer voorgelezen en de voor zitter nam dat de secretaris hoogst kwalijk. Het was buiten zijn me deweten gebeurd. Over het-ultimatum zei Burgers: "Ik heb het puur gedaan om pres sie uit te oefenen op de overige bestuursleden(J. van Elsacker en A. Smout) die geen beslissingen wilden nemen over het ontslag van een aantal medewerkers. Ik ben van nature erg driftig en ik was 't op dat moment zat. Het was ook pressie op het gemeente bestuur, dat geen antwoord gaf op het vorig jaar gedane verzoek om de antenne op de toren van de Grote Kerk in Tholen te plaatsen. Als we binnenkort geen accoord krijgen, dan plaats ik een stuk op de mast om een beter bereik te krijgen." Voorzitter Burgers zegt niet alleen de mast weg te kunnen halen, maar ook de huur van de studio - eveneens zijn eigendom - per 1 ok tober op te kunnen zeggen. "Mijn streven is echter, dat de lokale ra dio moet kunnen draaien zonder mij. Als men van mij onafhanke lijk wil zijn, moet iedereen daar aan meewerken. De gemeente schrapte echter steeds uitgaven die daarop betrekken hadden, van de begroting. Met de zendmast kan ik doen wat ik wil. Als ik hem vandaag wil slopen, doe ik dat. Ik ben wel bereid de mast in het huurcontract op te nemen, mits men onderhoud e.d. gaat betalen. Naast het gebouw wordt ook een deel van de apparatuur door de Sloth gehuurd van mij. De on langs op de eerste verdieping ge bouwde studio is wel van de Sloth, die op de begane grond is mijn eigendom", aldus Burgers. Vrijdagavond 14 april was er in Meulvliet een vergadering van de Sloth-medewerkers geweest, waar de spanningen ook al hoog waren opgelopen. Dat kreeg dinsdag avond 18 april een vervolg, maar op de vergadering van de stich- tingsraad(het hoogste bestuursor gaan van de Sloth) werd daar donderdagavond 20 april met geen woord over gerept. Vragen daarover wimpelde voorzitter Burgers af met de mededeling dat alles opgelost was. Ook van de ontslagbrief van se cretaris Van Elsacker - die nog wel op de vergadering present was - maakte hij geen melding. Volgens de voorzitter is zijn secretaris, die zelf wegens vakantie onbereikbaar was, vertrokken wegens het perso neelsbeleid. "Hij durfde geen beslissingen te nemen over ontsla gen, terwijl er een schriftelijk ad vies van de programmaleiders Jeroense en Hage lag." dom zestig(ouderenprogramma) nam zelf ontslag, evenals de tech nici L.J. Mayer en L. Lindenberg. Ook de bekende juffrouw Jo, mevr. J.J. Boot-Ketelaars, die sinds oktober het kinderuurtje presenteerde, heeft per 1 juni haar ontslag aangekondigd. "In een slechte sfeer kan ik niet werken, dan functioneer ik niet", zo laat ze weten. "Toen ik woensdag avond in de studio was, werden de platen verzegeld. Ik heb tegen nie mand iets en wil problemen voor komen, zodat ik geen partij ga trekken. Ik ben echter in de VUT gegaan om plezier te hebben en Tholen ligt me nog steeds na aan 't hart. Voor ik ruzie krijg, stop ik ermee", aldus juffrouw Jo. Voorzitter Burgers en penning meester Heijndermans, die als kersvers bestuurslid gelijk ook de taak van secretaris heeft gekregen, zijn niet onder de indruk van de ontslagen. "Het is al eens erger geweest met de bezetting", zegt de voorzitter. "Vijf mensen uit de oude kern zorgen voor Sloth Ac cent, naast J.J. Flikweert', die is aangebleven. Ook volgens de secretaris lopen de programma's 'totaal geen ge vaar'. "Slechts 1 1/2 uur op dins dagavond komen te vervallen: het programma Aan de afwas. Pagina 9: Gemeente onzeker over juiste golflengte Wantrouwen op de Thoolse matras Deels door onderlinge ruzies van medewerkers en voor een ander deel uit onvrede met de handels wijze van voorzitter Burgers, zijn machtspositie en de veel te smalle bestuurlijke structuur en pro grammaleiding, zijn er 11 mede werkers ontslagen of zelf opgestapt. Onder hen de dames G. Boelhouwers-Stigter, J.M. v.d. Donker-Opgelder en E. Frigge- Hogesteeger van Sloth Accent, de nieuwsrubriek die zaterdagmid dag van half één tot twee uur wordt uitgezonden. Drie weken geleden al nam Jan Voormeulen van het zaterdagse platenprogramma de Verzoek- hoek ontslag. Greetje Mayer van Pardoes en Sloth Accent werd door het bestuurfvoorzitter Bur gers en de donderdag nieuw geko zen P. Heijndermans) ontslagen. Datzelfde lot ondergingen Tanja Geuze en Nel Aalbrechtse van het dinsdagavondprogramma 'Aan de afwas'. Henk Boer van 'Er is een brug'(geestelijke liederen) en Ron De 19-jarige Martin Verburgh uit Sint-Maartensdijk won vrijdag ochtend een reis naar Las Vegas in de Verenigde Staten na het juist raden van een muziekfragment in een radioprogramma van Veroni ca. De reis naar Amerika mocht Verburgh maken met een vriend, Marco Duine uit Oud-Vossemeer, op voorwaarde dat ze zondagoch tend (twee dagen na de radio uitzending) op het vliegtuig kon den stappen. Verburgh en Duine reisden vrijdag naar Amsterdam om op de Amerikaanse ambassa de visa voor de States te halen. Verburgh en Duine zijn naar Las Vegas gereisd in het kielzog van Tijdens de meer dan drie uur du rende Thoolse raadsvergadering werd de ernst van soms zware dis cussies maandagavond even on derbroken voor een lachsalvo. Er was een rumoerige en lacherige sfeer ontstaan omdat het voor de tweede keer behandelde voorstel over het onderhoud van de tuin bij de TSG in St. Maartensdijk opnieuw geen beslissing bracht. Burgemeester Van der Munnik was er zichtbaar woedend over en zette er flink de vaart in om het volgende voorstel te behandelen. In het rumoer ontging hem, dat M. Dijke het woord wilde. Toen de hamer al was gevallen en de rust wat weerkeerde, werd de wens van Dijke duidelijk toen de voorzitter het volgende punt aan de orde was. Ik stak mijn vinger op, maar u hoorde het niet", merkte het SGP- raadslid heel serieus op. De burge meester vergat zijn boosheid snel en moest er met velen hartelijk om lachen. de popgroep Bon Jovi. Vandaag (donderdag) wordt het tweetal op Nederlandse bodem terugver wacht. Verburgh loopt als leerling bouwkunde aan de MTS in Ber gen op Zoom stage bij bouwbe drijf Van Bergen - Henegouwen in Tholen. Het afgelopen jaar zijn op Tholen 1.289 muskus- of bisamratten ge vangen. Ten opzichte van 1987 be tekent dat een stijging met maar liefst 225 Ook in dat jaar was het aantal gevangen dieren al toe genomen. In heel Zeeland werden 18.643 muskusratten gevangen, waarvan dus ruim 14% op Tho len. In heel de provincie zijn 11 bestrijders en 2 rayonambtenaren hiermee bezig. Omdat over heel de provincie de stijging slechts 9% bedroeg, te genover voorgaande jaren steeds 40%, concludeert provinciale wa terstaat voorzichtig dat de bestrij ding vruchten begint af te werpen. Op Sint-Philipsland werden vorig jaar slechts enkele muskusratten gevangen en gemeld. r' Zoet water uit het Zoommeer stroomt in een sloot van de Deurloopolder bij Tho len. Met paraplu geeft hoofd technische dienst van het waterschap dhr. M.J. Gil- jam uitleg aan de genodigden. Dinsdagmiddag is in de Deurloo polder bij Tholen een begin ge maakt met het inlaten van zoet water uit het Zoommeer voor het proefgebied van 200 hectare, waar de komende vijf jaar onder zoek verricht zal worden naar de gevolgen van het zoete water op de van oudsher brakke waterlo pen op Tholen. Het inlaatwerk dat voor dit on derzoek is gebouwd, werd door een druk op een knop in gebruik WONINGINRICHTING s.1 genomen onder het toeziend oog van vertegenwoordigers van bij dit project betrokken organisa ties. Het proefgebied voor zoet water is het enige in de provincie Zeeland en valt onder de commis sie waterbeheer en ontzilting (CWO) dat samen met een bege leidingsgroep onderzoek water (BOW) metingen zal verrichten. Het initiatief voor dit project is genomen door de CWO die res sorteert onder de stichting voor de bedrijfsontwikkeling in de landbouw in Zeeland. In de begeleidingscommissie zit hoofd technische dienst M.J. Gil- jam van het waterschap Tholen, die nauw betrokken was bij de aanleg van onder meer het inlaat werk, stuwen en het aanpassen van waterlopen in het proefge bied. Met de inrichting van het gebied was anderhalve ton ge moeid. Giljam: "Het gaat er bij deze proefneming om te onder zoeken, wat er gebeurt wanneer je gebiedsvreemd water inlaat. In dit geval via de Rijn, Maas, Hollands Diep, Zoommeer. Wat gebeurt er als het zoutgehalte door de inlaat van zoet water in de polder veran dert en wat breng je via dit water in het gebied, zoals zware meta len, pcb's die schadelijk kunnen zijn voor het milieu". Giljam noemt het een 'watersysteembe- heersonderzoek'; er worden op verschillende punten metingen verricht, water bemonsterd. Hoe wel het gebied volgens Giljam maar klein is, worden ook in de omringende polders metingen verricht waardoor het totale ge bied dat in het onderzoek betrok ken is, 4 a 5 keer groter is dan dat gedeelte van het proefgebied dat met zoet water wordt door- VERVOLG PAG 5 Heel Tholen en Sint- Philipsland feesten op konin ginnedag Wantrouwen op de Thoolse (omroep)matras Kerkepit in Sint-Annaland is dicht Vijfde studieclub beleggers Gemeenteraad Sint- Philipsland geeft groen licht voor windmolens VVV Eiland Tholen komt met beleidsplan Bibliotheekdag: nog nooit zó druk in de bieb Glazen wand aan Rozeboom Sint-Philipsland voltooid ie Herstel van relatie met onder wijs nodig Dammers in finale beker Zilver voor SPS en brons voor WHS in competitieslot ANDEREN BEGRIJPEN IS DE GROTE LE VENSKUNST Dit nummer bestaat uit 20 pagina's Met groot enthousiasme hebben de ongeveer vijftig leden van de 16 jeugdvereniging 'Unum Ne- cessarium' uit Tholen zich ingezet om een bandje uit te geven. Het repertoire bevat uitsluitend vader landse liederen, die op een geva rieerde wijze uitgevoerd worden: koorzang, solo, duet, dwarsfluit, blokfluit, citer en orgel. De netto opbrengst is bestemd voor o.a. Bijbelverspreiding in Rusland en China. De verkoop van het bandje, geti teld 'Laet sang en spel', verloopt erg goed, want in één week tijd was men er ruim 600 kwijt. Mor genavond (vrijdag) begint men met huis-aan-huis verkoop in Sta- venisse, vervolgens Sint- Maartensdijk en dan Scherpenis- se. Dat wordt op 3 mei voortgezet, als er dan nog bandjes zijn. Men kan ze ook telefonisch bestellen, 01660-4175. Als alle bandjes verkocht zijn, heeft de Thoolse jeugd zo'n 10.000 gulden verdiend voor de actie. In streekmuseum De Meestoof in Sint-Annaland werd vorige week een museumpakket uitgereikt aan de 25e bezoeker dit voorjaar, me vrouw Corrie Bruijnzeel uit Borssele. De watertoren, hier verscholen achter de boomgaard van M.J. Klippel aan de Langeweg, hoort al sinds 1923 bij het dorpsbeeld van Scherpenisse. Vorige week namelijk maakte de directeur ir. P. Stoter van de NV Watermaatschappij Zuid-West- Nederland in Goes bekend dat - op één na- alle watertorens af gestoten gaan worden omdat ze niet meer strikt noodzakelijk zijn voor de distributie van het (drink)water. Bovendien is het onderhoud en de exploitatie van deze gebouwen groot. De water maatschappij zoekt gegadigden om de torens over te nemen en zal met de gemeentebesturen overleg gen om een andere bestemming voor de karakteristieke bouwsels te zoeken. Naast de watertoren van Scherpenisse staan ook die van Middelburg, Axel en Vlissin- gen op de nominatie van eigenaar te veranderen. De toren in Scherpenisse aan de Langeweg is overigens 45 meter hoog en werd in 1923 in gebruik genomen. De watertoren is uit grijs beton opgetrokken. De dia meter in het waterreservoir in de top van de toren bedraagt 8,65 meter. Door middel van dit reser voir is het mogelijk het water op 41,96 meter boven N.A.P. te brengen. Het vat in de top is 350.000 kubieke meter groot. L. Gijzel, districtshoofd in Tholen van de WMZ, bevestigt het voor nemen van de maatschappij de to ren van de hand te doen. "De watertorens zijn uit de tijd, duur in onderhoud en exploitatie en de voorraad die erin kan wor den opgeslagen, stelt in feite niet zoveel voor. Die is te klein. Vol gens Gijzel verliest de toren zijn functie. "De laatste die in Neder land gebouwd is, was in 1960 bij Eindhoven", weet Gijzel. Vol gens het districtshoofd kan de functie van de toren overgenomen worden door de aanleg van een extra transportleiding die zodanig van afmeting is dat de voorraad in de watertoren ruimschoots kan worden gecompenseerd. "Daar wordt op het ogenblik aan gere kend. Er is een apart projectbu reau ingeschakeld om voor het hele voorzieningengebied zo'n be rekening te maken". Een extra leiding geeft volgens Gijzel -naast minder onderhoud- nog een voor deel: "Heb je een lek in één van de leidingen, dan hou je er eentje over waarmee toch water aange voerd kan worden". Het voornemen dat Stoter vorige week bekend maakte is overigens niet helemaal nieuw. Bij de ge meente Tholen was dit enkele ja ren geleden ook al bekend. Toen bleef het bij een mondelinge me dedeling, nu lijkt een en ander een officieel karakter te krijgen. In de woonkrant 'Zeeland', het bewo nersinformatieblad van zes Zeeuwse woningcorporaties (maart 1987) wordt ook al gewag gedaan van het zoeken naar een andere bestemming van de toren. 'De watertoren(...) verkeert over igens niet meer in een al te beste staat. In de buurt ervan rondlo pen zonder valhelm is verbo den...' zo staat in het artikel. THOOLSE VISHANDEL Het betere adres voor al uw vissoorten. Specialiteit in tong, paling en mosselen. Eigen vervoer direct van de aanvoerplaats naar de consument. Eendrachtsweg 15 - 4691 EK Tholen Tel. 01660-2540. Er is weer: GEEP ZEEUWSE PALING ONGEPELDE GARNALEN '/2 kgf 5,25 Advertentie I.M. Kinderspeelhoek. Het personeels- fonds 'De Helpende Hand' van GE Plastics heeft ziekenhuis Lie- vensberg in Bergen op Zoom een kinderspeelhoek aangeboden voor afdeling 2.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1