Boerderij en platteland de moeite waard Opnieuw geld nodig voor premieregeling Winkeliers protesteren tegen sluiting op Koninginnedag Twee doden en één gewonde bij frontale botsing auto's /jg~^ Tulsp BOUMAN POTTER Veel mitsen en maren bij windmolens AJ. Polder Historisch hoogtepunt Streekmuseum De Meestoof blij met samenwerking met Huis en Heem Oud-Vossemeer zelfstandig? Bestuurder reed eerder fietser aan en was onder invloed Donderdag 20 april 1989 45e Jaargang no. 23 Met het in werking stellen van een miniatuur dorsmachine opende burgemeester T.A. Vogel van Sint-Philipsland zaterdag in De Meestoof officieel de tentoonstelling 'Boerderij en platteland'. Het publiek kan er overigens pas vanaf 13 mei terecht. Van de~spe- ciale openstelling in het kader van het nationaal mu seumweekend maakten zaterdagmiddag 24 belangstellenden gebruik. Schoonheid Eigen talenten Machinefabriek met lening naar smalstad Lening halve ton Toonaangevend Dorsmachine Lijnbach Gemeente vroeg advies aan middenstandsfederatie Stouten lid TSG-commissie ..1 IL i- Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet Weinig kans Twee doden en een ernstig gewonde was de trieste ba lans van een frontale botsing tussen twee personenau to's, zaterdagmiddag omstreeks vijf uur op de Oude Zeedijk bij St. Annaland. Linker weghelft Alcohol DEZE WEEK Rabobank St. Maartensdijk Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement f 21,— per halfjaar. Per jaar f 38,75, per post f 48,50 per jaar. Losse nummers f 1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f 0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contant. Inclusief btw op rekening f 9,— Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Met een druk op de knop stelt burgemeester T.A. Vogel van Sint-Philipsland de miniatuur-dorsmachine in wer king, die werd gemaakt door A.W. Steijns uit Oud-Vossemeer (links). Voorzitter ir. M.A. Geuze (uiterst rechts) en bestuurslid L.K. Breure van streekmuseum De Meestoof kijken aandachtig toe. "De moeite waard en geen moeite gespaard," typeerde Vogel de ex positie. Hij vond dat een schat aan gegevens met betrekking tot de boerderij op Tholen en Sint- Philipsland bijeen was gebracht. "Ik kan begrijpen dat 't je niet loslaat en je steeds meer wil we ten," zei de burgemeester. Volgens hem is het heel goed om je op al lerlei terreinen in de historie te verdiepen, omdat je anders in het heden niet goed bezig kunt zijn. "Het begin van de lijnen van nu en van de toekomst liggen achter ons." Vogel concludeerde uit de afbeel dingen van boerderijen dat men ook in het verleden gevoel voor schoonheid had en niet alleen naar de functie keek. "Ook de ge wone man voelde dat aan. Ik denk weieens van nog beter dan sommi gen die zich tegenwoordig archi tect plegen te noemen." De burgemeester wees, als bestuurslid, op de mogelijkheden van een financiële bijdrage uit het Anjerfonds. Daarvan maakte De Meestoof al gebruik voor de aan schaf van een luchtontvochtiger. Als die bevalt, overweegt men een tweede aan te schaffen. Voorzitter ir. M.A. Geuze van De Meestoof gaf aan dat er keihard was gewerkt om op tijd klaar te zijn. "De tong hangt op ons on dervest." Hij vermoedde dat nog wel enkele schoonheidsfoutjes weggewerkt zouden moeten wor den. Geuze wees erop dat de groep vrijwilligers de laatste jaren flink is gegroeid. "En dat was no dig omdat de oorspronkelijke top ouder werd." Hij omschreef de medewerkers als 'een heterogene B. en w. van Tholen willen uit het werkgelegenheidsfonds voor de derde keer 350.000 gulden reserve ren voor de premieregeling bedrij ven. De eerder daarvoor uitgetrokken zeven ton is volledig benut. In hun voorstel aan de raad schrijft het college, dat de tweede 350.000 gulden zijn toegezegd ten behoeve van vijf nieuwe industrie vestigingen. Volgens b. en w. zijn daarmee ongeveer 116 nieuwe ar beidsplaatsen gemoeid. Omdat nog steeds ruim 60*% van de Tholenaren buiten de gemeente werk moet vinden, meent het col lege dat er voldoende aanleiding is om de premieregeling te voeden. Bovendien moet geprofiteerd wor den van de huidige economische groei en de bereidheid tot investe ren en bedrijfsverplaatsing. Het gemeentebestuur overlegt nog met het ministerie van sociale zaken over een financiële bijdrage. Als de gemeenteraad maandag avond accoord gaat, krijgt Machi nefabriek Van Overveld te Hoo- gerheide (met vestigingen in Essen, Leimuiden, Rotterdam en Den Bosch) een achtergestelde le ning van 50.000 gulden. Het be drijf wil op het industrieterrein in Sint-Maartensdijk 4.360 m2 grond kopen om er een bedrijfs hal met kantoor en showroom (oppervlakte 1.500 m2) te bou wen. De nieuwe fabriek zal vol gens b. en w. aan 12 tot 15 mensen werk bieden. In de smalstad gaat Van Overveld zich richten op me taalconstructie, fabricage van ma chines en onderdelen en landbouwmechanisatie. Ook komt er een handelsonderneming op het gebied van de aandrijftech- niek. Momenteel werken bij het bedrijf zo'n 70 mensen. "De kleine ma chinefabriek van destijds is uitge bouwd tot één van de meest toonaangevende bedrijven in Ne derland van machines en installa ties, waarin aandrijftechniek een essentieel ondereel is van het eind product," schrijven b. en w. Ook gedeputeerde staten van Zeeland hebben besloten om Van Overveld een lening van 50.000 gulden te verstrekken. Behalve met de lening wordt de raad ook gevraagd accoord te gaan met de grondverkoop. van Overveld zal tevens gebruik ma ken van de premieregeling bedrij ven. groep met eigen talenten, ideeën en voorkeuren'. De tentoonstelling 'Boerderij en platteland' is in hoofdzaak opge zet en verzorgd door de vereniging Huis en Heem. "We stellen ons 't nodige positiefs voor van de sa menwerking," aldus Geuze. Hij gaf aan dat op het vloertje in de werktuigenschuur een ruimte blijft voor projectie van beelden en dat de tweede stijlkamer in mei ook gereed zal zijn. Verder stak hij een pluim op de hoed van de nieuwe provinciale museumcon sulent dhr. Scholte. De affiche voor de tentoonstel ling, gemaakt naar een schilderij dat in De Meestoof geëxposeerd is, werd zo positief ontvangen dat is besloten deze in de verkoop te brengen. Ook is door Huis en Heem een lesbrief 'De Zeeuwse Boerderij' samengesteld. Voorzitter Geuze deed een oproep om van publicaties over Tholen en Sint-Philipsland of van de hand van inwoners een exemplaar aan het museum te schenken. Na de toespraken in het schoollo kaal van De Meestoof ging het ge zelschap (bestuursleden, vrijwilligers en gemeentebestuur ders) naar het museum. Daar stond een miniatuur dorsmachine, gemaakt door de heer A.W. Steijns uit Oud- Vossemeer. Met een druk op de knop stelde burgemeester Vogel de machine in werking en opende daarmee de tentoonstelling of ficieel. De expositie geeft een goed over zicht van het werk in de land bouw. De verwerking van verschillende gewassen (vlas, zil veruien, suikerbieten) is in foto's uitgebeeld, alsmede de werktui gen die daarbij gebruikt werden. Ook de verschillende typen boer derijen worden belicht. Fraai is ook dat van een aantal boerderij en de huidige situatie te zien is naast die van vijftig jaar geleden. Door Cebeco Zuid-West werden monsters van landbouwgewassen (erwten, granen) beschikbaar gesteld. Verder liggen er een aan tal oude documenten die op het boerenbedrijf betrekking hebben. De Meestoof is van 13 mei tot 30 september geopend, van dinsdag t/m zaterdag én op tweede Pinksterdag. De lesbrief 'De Zeeuwse Boerde rij' is besproken op Thoolse basis scholen. Op 29 april organiseert Huis een Heem een puzzel fietstocht (voor zowel scholieren als volwassenen) waarbij de schuur van boerderij Kouwenberg aan de Molenweg in Oud- Vossemeer bekeken wordt. AUTOMATISERING Slingerweg 25 4613 BR Bergen op Zoom Tel. 01640 - 41087 Advertentie I.M. Negen middenstanders, in hoofd zaak uit Tholen-stad, hebben bij het gemeentebestuur bezwaar aangetekend tegen het feit dat de winkels op het eiland op Konin ginnedag niet open mogen zijn. De gemeente Tholen kwam tot dit besluit na overleg met de mid denstandsfederatie. Hieruit bleek dat alleen de Sint-Annalandse middenstandsvereniging Activa de winkels graag open had. Bij de overige middenstandsverenigin gen wilde de meerderheid van de winkeliers hun deuren gesloten houden. "Bij de winkeliers van Tholen- stad is er inderdaad een aanzien- De Z.L.M. heeft P.K.M. Stouten uit Stavenisse voorgedragen voor het lidmaatschap van de commis sie Thoolse scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. Hij moet de plaats innemen van dhr. Paauwe. In de commissie zitten drie ZLM-vertegenwoordigers. B. en w. van Tholen stellen de ge meenteraad voor met de benoe ming accoord te gaan. Verder heeft de Z.L.M. commis sielid mevr. Van Gorsel-de Oude uit Oud-Vossemeer voorgedragen als secretaris. lijk aantal dat op Koninginnedag graag open wil zijn", deelt dhr. v.d. Heijden van de Thoolse on dernemersvereniging desgevraagd mee. "Op de ledenvergadering was de meerderheid voor sluiting en daar moet je je dan bij neerleg gen. Bij de federatievergadering hebben we dus voor sluiting gestemd". "Het kost omzet", zegt mevrouw Kok, winkelier in de Kerkstraat te Tholen. "Op Tholen zijn er op Volgens het jaarverslag van de stichting Proefproject Kort Mid delbaar Beroepsonderwijs volle- tijd West-Brabant/Zeeland (KMBO) volgden vorig jaar 42 leerlingen van Tholen een oplei ding aan dit instituut. De verde ling per kern was: Poortvliet 1, Scherpenisse 7, Sint-Annaland 6, Sint-Maartensdijk 8 en Tholen 20. Opmerkelijk is, dat iets eerder op de lijst met gemeenten Oud- Vossemeer (met 3 cursisten) af zonderlijk vermeld wordt. Kent de samensteller van het verslag zijn aardrijkskunde niet al te best? Of heeft hij zich misschien laten beïnvloeden door de stichting Promotie Oud-Vossemeer? WONINGINRICHTING Koninginnedag altijd veel toe risten en als je dan niet open mag zijn, is dat erg jammer. Vorig jaar kon je ontheffing krijgen, maar nu ineens niet meer". Mevrouw Kok is ook niet te spreken over de gemeente Tholen die in de infor matierubriek Tholenderwijs (E.B. 5 april) bekend maakte dat de Thoolse winkeliers dit jaar Twee de Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en Tweede Kerstdag open mogen zijn. "Het is een vreemde zaak dat je als ge meente schrijft dat de winkels op Tweede Paasdag open mogen, terwijl Pasen al twee weken voor bij is. Daarom vind ik dat we als compensatie Koninginnedag open mogen zijn", aldus mevrouw Kok, die hoopt dat de gemeente alsnog tot openstelling overgaat. Dhr. Huybrechts, medewerker op de afdeling algemene zaken van de gemeente, geeft de voorstan ders van openstelling weinig kans. "Het is een besluit van algemene strekking. Op grond van de win kelsluitingswet mag de gemeente 4 dagen ontheffing geven voor de gehele gemeente. Te kiezen uit 1 zondag, nieuwjaarsdag, Konin ginnedag, Tweede Pinksterdag enz. Na overleg met de mid denstandsfederatie hebben we vier dagen vastgelegd en daar is Koninginnedag niet bij. De meer derheid van de winkeliers wilde op die dag niet open. Alles is in goed overleg gebeurd. De winke liers moeten hun stem duidelijker laten horen in de middenstandsfe deratie", aldus dhr. Huybrechts, die het te laat publiceren van de openstelling op Tweede Paasdag een 'schoonheidsfoutje' noemde. "Het is geen fout die het besluit op zich ongedaan maakt". De materiële gevolgen van de frontale botsing op de Oude Zeedijk met links op de voorgrond de auto van A. Goedegebuure en rechts al in de takels de auto van W.A. Weijdt. De 44-jarige mevr. M. Goedegebuure-van Dijke uit St. Annaland en de 48-jarige W.A. Weijdt uit Bergen op Zoom kwa men om het leven. Dhr. Adr. Goe degebuure uit St. Annaland, echtgenoot van het eerste slacht offer, werd met een verbrijzelde heup en knie, een hoofdwond en schaafwonden per ambulance van het Thoolse Rode Kruis naar zie kenhuis Lievensberg in Bergen op Zoom gebracht. Hij verkeert niet in levensgevaar en zou vandaag per ambulance naar zijn woon plaats worden gebracht om de be grafenis van zijn vrouw bij te kunnen wonen. Het ongeluk gebeurde om 17.13 uur tussen de boerderij van A. de Wilde en het fietstunneltje. Op basis van het onderzoek komt de politie tot de conclusie, dat dhr. Weijdt door hoge snelheid voorbij een flauwe bocht op de linker weghelft is gekomen, waardoor hij frontaal tegen de uit de rich ting Oud-Vossemeer komende au to van het echtpaar Goedegebuure reed. De gevolgen waren verschrikke lijk. Dhr. Weijdt en mevr. Goede gebuure kwamen om het leven, dhr. Goedegebuure was zwaar ge wond. Van de gealarmeerde am bulances bleek er maar één nodig te zijn. Twee wagens van rouwon- derneming Schot uit Tholen brachten de slachtoffers naar de aula op de begraafplaats te St. Annaland. Overigens moest de brandweer er aan te pas komen om dhr. Weijdt uit het autowrak te bevrijden. Aangezien de brandweer St. An naland daarvoor niet over de no dige materialen beschikte, werd de brandweer St. Maartensdijk nog opgeroepen. Bergingsbedrijf Faassen uit Steen bergen sleepte de wrakken weg, waarna de brandweer het met olie besmeurde wegdek schoon spoot. Aan de Oud-Vossemeerse kant leidde de politie het verkeer om via de Kleine Dijk. Aan de St. An- nalandse kant was er - tot onge noegen van de brandweer - geen omleiding via de Oostweg wegens gebrek aan mankracht van de po litie. Uit nader onderzoek van de poli tie bleek, dat dhr. Weijdt een dag je met een sportvissersvaartuig vanuit de haven van St. Annaland was gaan vissen. Uit diverse ver klaringen bleek de politie, dat hij onder invloed van alcohol ver keerde. Nog bij de haven reed de stapvoets rijdende man fietser P.P. uit St. Annaland aan, die daardoor van zijn tweewieler viel. Hij stapte in de vlakbij staande auto van een kennis om de auto mobilist die hem aangereden had, achteraan te gaan. De politie besloot in de loop van zondag tot het afnemen van een bloedproef. De officier van justi tie houdt dit bloedonderzoek ge heim, zo deelde de Thoolse politie mee. Bewoners Vossemeersepoort Tholen niet tegen parkeer verbod Sint-Philipsland betreurt uit blijven zoet water Zilveren jubileum Euterpe werd reünie in de smalstad Uit op Tholen scoort prima met Eendrachtpop Hoofdingelanden waterschap Tholen tegen inkrimping bestuur Judovereniging Öud- Vossemeer zet leden eerste uur in het zonnetje bij koperen ju bileum Jeugd toont interesse voor EHBO in Sint-Annaland; EHBO-ploeg Sint- Maartensdijk vierde in dis trictswedstrijd Wel kijkers, nauwelijks ko pers bij occasionshow in Oud- Vossemeer Couveuse en koor varen wel bij 75 jaar Rabobank Sint- Maartensdijk Eerste (zaal)voetbalkampioe- nen zijn er, maar twee elftal len vechten nog tegen degradatie Voor het eerst zijn er eilande- lijke badmintonkampioenen DENKEN BRENGT VAAK MEER OP DAN VELE ZA KEN DIE U DUUR BETAALT Dit nummer bestaat uit 20 pagina's Het waterschap Tholen heeft 'een hele rij mitsen en maren' gesteld bij de eventuele bouw van wind molens bij Anna Jacobapolder. Dijkgraaf I.C. Hage zei dat maan dagavond op vragen van hoofdin- gelande A.G.M. Wisse. "Hoe zijn nu windmolens te rij men met waterschapsbelangen? Zeker op de dijk in de Wil lemspolder, die door konijnen on dergraven is. Het is een rare toestand", aldus Wisse, die ook nog op het zand in de dijk wees. De dijkgraaf gaf toe, dat je in principe van een waterkerende dijk zoals hier af moet blijven. "Maar moet je die regel nu altijd zo strak en stijf hanteren? Wij hebben ons hier niet op voorhand tegen verklaard. Onze grondhou ding is voorzichtig positief, even als van andere instanties. Technisch moet men echter reke ning houden met een dijkverho ging in verband met het rijzen van de zeespiegel", aldus de dijkgraaf. De gemeenteraad van St. Philips land besprak het plan voor de bouw van zes windmolens in de buurt van het voormalige veer Zij- pe/Anna Jacobapolder gis teravond. Voorzitter J.L. Noom heeft bij de viering van het 75-jarig bestaan van de Rabobank St. Maartens dijk donderdagavond melding ge maakt van 'een historisch hoogtepunt'. In 1988 stegen de toevertrouwde middelen zoals spaargeld en rekening-courant van 97 naar 106 miljoen gulden en de uitzettingen(leningen) van 81 naar 91 miljoen gulden. De afde ling verzekeringen vertoonde een sterke groei met 9%. Gastspreker ir. D. Luteijn keek al vast in de toekomst en voorspelde bij de Rabobanken een 'meegaan met de schaalvergroting, maar wel op menselijke schaal'. "Aan de ene kant, naar buiten toe, groot en krachtig, maar intern kleinscha lig, met een open oor naar de le den toe. Het proces om samen te werken, moet echter van binnen uit komen en niet van bovenaf ge dirigeerd worden", aldus ir. Luteijn. Pagina 11: Couveuse en koor va ren wel bij jubileum

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1