Glazen BEKENDMAKING DE NMS VOERT OOK ACTIE! Waterschap verliest 2 bestuurszetels wand bij de Rozeboom Branddrama in St. Maartensdijk door familie en buren voorzien Zes windmolens bij Sint-Philipsland BOUMAN POTTER Kijk snel op pagina 16 D.C. Kaashoek in commissie bedrijfsleven Donderdag 13 april 1989 45e Jaargang no. 22 DEZE WEEK ,1 II -L Geen opvolgers voor Kooijman en Boudeling voorverkoop voor concert op 23 juni a.s. TIJDENS OCCASIONSHOW op vrijdag 14 en zaterdag 15 april. HAL BARENBRUG L. de Rijke (40) uit Stavenisse Wegwerker onder wals omgekomen Veel te zien op bibliotheekdag Gedeputeerde Staten van Zeeland willen het aantal bestuurszetels bij het waterschap Tholen met twee in krimpen. Dat houdt in dat voor J.C. Kooijman uit St. Annaland en L. Boudeling uit Anna Jacobapolder geen opvolgers benoemd worden. Twee mannen van 60 en 50 jaar omgekomen in huis aan de Markt Milieu-premie Al jaren waren de familie en de buren er bang voor en maandagochtend om vier uur werd het werkelijkheid: de woning Markt 54 in St. Maartensdijk brandde uit en kostte de 60-jarige bewoner M.C. den Engelsman en zijn 50-jarige kennis J.J. Lindhout uit Poortvliet het leven. Het drama vormde de climax van de machte loosheid van velen om verbetering te brengen in de door drankproblemen ellendige toestand van de bewo ner. Nog in leven Genoeg energie voor hele eiland '4 Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement f 21,— per halfjaar. Per jaar I 38,75, per post f 48,50 per jaar. Losse nummers f 1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs F 0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contanct. Inclusief btw op rekening f 9, Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. WONINGINRICHTING Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet maar we konden door de hitte niet bij de mannen komen", zegt brandweercommandant R.J. Weg- gemans. Bovendien was de brand weer er niet van op de hoogte, dat de kennis uit Poortvliet in het pand was. Wel bekend was, dat hij daar nogal eens kwam, zodat de brandweer de politie vroeg om in Poortvliet te gaan kijken of hij thuis was. Voor het zover was, had de brandweer de tweede man al VERVOLG PAG. 9 Het woon-zorg project voor ouderen in Sint-Philipsland krijgt steeds meer gezicht. Werd on langs het kantoortje voor de drie bejaarden/ziekenverzorgsters in het dienstencentrum De Roze boom in gebruik genomen, op het ogenblik ondergaan de noord-en de oostgevel van dit gebouw een gedaanteverwisseling. De galerij wordt namelijk afgedicht met een pui van aluminium stijlen en glas Openingstijden: vrijdag van 14.00 tot 22.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 21.00 uur. Molenweg 149 Oud-Vossemeer Driekwart eeuw Rabobank Sint-Maartensdijk Uit op Tholen presenteert nieuw programma Dansen met de Zeeuwse Reie, Laura Ouwens en Sophia van Oeveren FNV Tholen: Werk en sociale voorzieningen niet opzij voor loonacties Haagse ambtenaren op be zoek bij REC Tholen Europarlementariër Sonne- veld wil landbouwgrond uit productie nemen op in schrijving Atlier Mireille verfraait Thoolse binnenstad Zuivere koffie in Smerdiek Zeeuwse onderbrandmeesters oefenen in Tholen Ex-SPS'er Jan Hage nu ook weg bij Halsteren WHS-erevoorzitter Soeters en Tholense Boysman Van der Vlies kijken vooruit naar der de klassederby Judovereniging Oud- Vossemeer viert koperen ju bileum HET OOG WEENT SLECHTS WANNEER HET HART GEWOND IS Dit nummer bestaat uit 22 pagina's De 40-jarige wegwerker L. de Rij ke uit Stavenisse is door nog on opgehelderde oorzaak onder zijn eigen wals om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde woensdag morgen omstreeks kwart voor elf op rijksweg A 58 voorbij de oprit Middelburg bij het viaduct Oost- Souburg. Aannemingsbedrijf Van Dijck Pe tit uit Bergen op Zoom had de rechter rijstrook en de in- voe'gstrook afgezet wegens asfal- teringswerkzaamheden. De Rijke was machinist op de 2740 kilo zware wals van de NBM uit Den Haag. De recherche van de gemeentepo litie Vlissingen heeft uit het on derzoek niet precies kunnen opmaken hoe het ongeluk ont staan is. Vermoed wordt, dat de bestuurder op de een of andere manier van zijn wals is gestapt of onwel is geworden. Daarbij zou een handle geraakt zijn die de wals vooruit in beweging zette. De man kwam voor de wals terecht en werd gedeeltelijk overreden. Hij was op slag dood. Collega's die in de directe omge ving aan het werk waren, consta teerden later het tragische ongeval. De verslagenheid was groot. De politie lichtte ook de Arbeids inspectie in over dit bedrijfs- ongeluk. In de openbare bibliotheken in Tholen en Sint-Annaland wordt op 22 april de bibliotheekdag ge vierd met extra activiteiten. In Tholen kan men zich (tot 21 april) opgeven voor de poëzie- werkplaats. Daarbij krijgt men verschillende schrijf- en dichtop- drachten op markante Thoolse plekjes. Van tevoren wordt een en ander over dichtvormen verteld. Verder is er een voorstelling van de toneelgroep Quibus en simul taan dammen en schaken. In Sint-Annaland treden een bla- zersgroep van Accelerando en leerlingen van de Zeeuwse Mu ziekschool op. Ook een jazz- balletgroep is te zien en leerlingen van de cursus tekenen en schilde ren van Jos Boogaard exposeren hun werkstukken. Verder is er ver koop van boeken en tijdschriften. In beide bibliotheken - eerst in Tholen en daarna in Sint- Annaland - is er een tentoonstel ling van kijkdozen, gemaakt door cursisten van het REC. In Sint-Maartensdijk wordt de bi bliotheekdag gecombineerd met de braderie op 29 juli. Dhr. D.C. Kaashoek(62) uit St. Maartensdijk is maandagavond tijdens de jaarvergadering van de FNV Tholen gekozen in de ge meentelijke commissie voor het bedrijfsleven. Hij vervult daarmee de vacature die was ontstaan na het overlijden van Joh. Snoep. Be halve Kaashoek had ook R.P. van der Wal uit St. Annaland, voorzit ter van de Industriebond Tholen van de FNV, zich kandidaat gesteld voor deze functie. Kaashoek maakte twee weken ge leden gebruik van de VUT- regeling na de laatste tien jaar bij HAK pijpleidingen te hebben ge werkt. Op bestuurlijk terrein was hij al lang actief binnen de FNV en de PvdA. Voor de gemeentelij ke herindeling was hij raadslid in St. Maartensdijk en momenteel is hij voorzitter van het district Tho- len/St. Philipsland van de Voe dingsbond FNV, alsmede voorzitter en penningmeester van de plaatselijke afdeling. Verder is Kaashoek bestuurslid van het Agrarisch Sociaal Fonds te Til burg. Hij maakte zes jaar deel uit van de gemeentelijke RWW- commisssie. j De hoofdingelanden in hun dis tricten I en V zijn het daarmee niet eens en willen die twee bestuurszetels handhaven. Het dagelijks bestuur van het water schap Tholen stemmen wel in met de inkrimping, waardoor het aan tal bestuurszetels voor de onge bouwde eigendommen daalt van 5(uit elk district 1) naar 3. G.S. willen de afvloeiing langs na tuurlijke weg doen verlopen om gedwongen ontslagen en daarmee kosten voor wachtgeldregelingen, te voorkomen. Op Tholen komt dat goed uit, want J. Boudeling blijkt per 1 februari wegens ge zondheidsredenen al gestopt te zijn en J.C. Kooijman moet we gens het bereiken van de 65-jarige leeftijd in juni stoppen. Voor 25 april kunnen bij g.s. be zwaren tegen de inkrimping wor den ingediend. Daarom is er voor de hoofdingelanden maandag avond om acht uur in het Holland Huis te Scherpenisse een speciale vergadering uitgeschreven. Er zal dan ook informatie worden gegeven over het basisplan zoet watervoorziening. 1542 m, Plaatweg St. Annaland 1070 m, Oude Sint- Annalandseweg 1100 m, Kleine Dijk St. Annaland 220 en 1175 m, Hogeweg St. Maartensdijk 1757 m, Molenweg Scherpenisse 310 m, Platteweg Scherpenisse 800 m en de Bartelmeetweg Poortvliet 997 m. De aankoop van computers en programma's voor de administra tieve en technische dienst vergt meer geld dan is voorzien. Kafi uit Arnhem mag een IBM 36 leveren voor 63.000 gulden. De appara tuur voor de technische dienst kost 35 mille. De jaarlijkse kosten worden op 70.000 gulden bere kend, terwijl 60 mille begroot was. Door het vervallen van kosten in de toekomst zal de nettolast maar 30 mille per jaar worden. De algemene vergadering behan delt verder een voorstel om 887.500 gulden beschikbaar te stellen voor de verbetering van 8971 meter polderwegen. Het gaat niet om verbreding, maar alleen om herstel door vervorming en scheuren. Opgeknapt worden: Vierde Dijk St. Maartensdijk Advertentie I.M. (600 m2). Dat betekent vooral in de winter dat de koude noord oostenwind wordt geweerd. Bo vendien zal er minder onderhoud gepleegd hoeven worden aan de bestaande gevels die door de gla zen wand beschermd blijven tegen extreme weersinvloeden. De nu aangebrachte stijlen zijn gemof felde exemplaren in grijs/groene tint. De drie deuren in deze pui zullen duidelijk herkenbaar wor den door de witte stijlen waarin ze komen te staan. Het karwei van het aanbrengen van het alumini um materiaal verloopt vlot al zal het 'afstellen' zeker nog enige tijd vergen. De raamstijlen worden bevestigd aan de stalen balken van het dak en verankerd in de betonnen fundering. Voor de be woners geven de werkzaamheden enig overlast, vooral van 'vuile schoenen', zo liet beheerster me vrouw C.J. Kolthoorn-van de Beek weten. Dat zal echter van korte duur zijn want de klus zal binnen enkele weken geklaard- zijn. De afdichting van de galerij maakt deel uit van het woonzorg project waarvoor het ministerie van WVC en de provincie Zee land (flankerend ouderenbeleid) 350.000 gulden beschikbaar stelt. Langs de dijk van de Willemspol der op Sint-Philipsland komen zes windmolens. Ingenieursbureau Energy Connections heeft daar toe, in opdracht van de Tridos- bank te Zeist, een verzoek ingediend bij het gemeente bestuur. De molens gaan ruim twee miljoen kWh per jaar produ ceren, dat is bijna het totale ener gieverbruik van de Sint-Philipslandse gezinnen. De kleinste Zeeuwse gemeente zou daardoor in de eigen energie behoefte met schone energie kun nen voorzien. Contractueel moet alle stroom aan de PZEM worden geleverd, zodat de inwoners er niets van zullen gaan merken. De zes turbines worden op 125 meter van elkaar langs de dijk op gesteld. Ze hebben een mastlengte van 31 meter boven NAP en een rötordiameter van ongeveer 25 Advertentie I.M. De achterkamer waar de brandhaard was in het pand Markt 54 te St. Maartensdijk, waarin zich maandagoch tend het drama afspeelde. De brandweer had de verstopte schoorsteen 7 maart pas geveegd, zodat eerder ge dacht wordt aan onvoorzichtigheid met een sigarettenpeuk. Het raam is al dicht gespijkerd. meter. Het geïnstalleerd vermogen per stuk is 250 kW. Bij de masten worden drie trafostations ge bouwd. Een onderzoek wees enke le jaren geleden uit, dat de zuid-westpunt van Sint- Philipsland zeer geschikt is voor windenergie. Een maand geleden, op 7 maart, was de brandweer nog in het pand om de schoorsteen te vegen in ver band met rookoverlast voor de naast gelegen bakkerij Van den Hoek. De schoorsteen bleek ver stopt te zijn. Op 11 maart van het vorig jaar rukte het korps van St. Maartens dijk uit voor een binnenbrand in dezelfde woning. De brandweer vermoedde dat het vuur door on voorzichtigheid met een sigaret tenpeukje was ontstaan. De versufte bewoner kon nog uit het huis worden gehaald. Hij werd per ambulance naar het zieken huis gebracht en keerde na enkele weken naar zijn woning terug. In het najaar van 1987 was de brandweer ook al in het pand ge weest voor de schoorsteen. Pogingen om de bewoner via de rechter te dwingen zich te laten behandelen voor zijn alcoholpro bleem, mislukten echter steeds. Ook na de binnenbrand van 11 maart 1988, toen de burgemeester een rapport van de brandweer in stuurde dat er sprake was van ver storing van de veiligheid en gevaar voor de omgeving. Verder dan-een tijdelijke opname kwam het niet. "Er moesten eerst ongelukken ge beuren", constateerde een familie lid. Hij verweet diverse instellingen onvoldoende oog voor de situatie te hebben gehad. "Ik heb dit drama al zien aanko men." De naast gelegen buren hadden met behulp van een advocaat ook al vele keren geprobeerd om de ernst van de situatie onder de aan dacht te brengen. Gezien de vori ge gevallen verkeerden ze steeds in angst dat er weer een keer brand zou ontstaan. Maandagochtend vroeg gebeurde het. "Het is verschrikkelijk triest, Minister Nijpels van VROM heeft inmiddels bepaald, dat de locatie aan de Willemspolder voldoet aan alle criteria om te worden aange wezen als milieu-premiegebied. Daardoor wordt het voor de fi nancier nog aantrekkelijker. Het plan is verder getoetst aan het be leidsplan Oosterschelde. Belasting van het milieu is er niet en geluidsoverlast is te verwaarlo zen. Het gebied langs het Mastgat valt juist buiten het stiltegebied Oosterschelde, omdat er scheep vaartroutes langs lopen. Ook het waterschap Tholen staat positief tegenover het plan, hoewel ont heffing nodig is van het Zeeuws waterschapsreglement. Dit, om dat een gedeelte van de zeewering in het plan betrokken is. De ge meenteraad wordt woensdag ge vraagd om een voorbereidingsbesluit te nemen tot wijziging van het bestem mingsplan Buitengebied. Op Tholen is nog geen windmo lenpark tot stand kunnen komen. Bij Stavenisse waren er problemen met een radarpost voor de scheep vaart en bij de Oesterdam was de vogeltrek in het geding. De noodgevel van De Rozeboom is reeds voorzien van een nieuwe aluminium pui. Alleen de ruiten ontbreken nog. De oostgevel wordt deze week klaargemaakt. I

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1