Buitenzorg III 100% vol met bouwopties Tholen trekt zich aan Bergse bedrijvigheid verder hogerop Bejaardenhelpsters zijn ook ontevreden Hommel voert uniek kabelproject uit Platanen op de Spuidam Zeeuwse brandweer oefent in Tholen Dieprose sierkers laat bloesem weer al vallen BOUMAN POTTER M.J. Giljam in de V.U.T. Thoolse politie werd versterkt Prof.dr. A. van der Zwan ziet 'schitterende vooruitzichten' Tijdig inspelen op milieu-eisen ufil- Donderdag 5 april 1989 45e Jaargang no. 21 c N c r |I CQ 'C 7J cé Lijnbach De sierkers Prunus Invenzii is één van de vroegst bloeiende vruchtbomen. Hoveniersbedrijf G. Manneke in St. Maartensdijk kocht er destijds vijf, maar twee werden er doorverkocht aan een klant. De vroege sierkers vormt de omlijsting van molen de Hoop die op dit doorkijkje te zien is. Al 2de en 3de gegadigde voor enkele percelen Bestemmingsplan Buitenzorg III in Tholen is inmid dels voor bijna 100% in optie uitgegeven aan gegadig den die er een huis willen bouwen. Volgende uitbreiding Tholen heeft geprofiteerd van het industrieel reveil in West-Brabant, met name Bergen op Zoom. Dat zei prof.dr. A. van der Zwan donderdagavond in Haestin- ge te St. Maartensdijk voor een belangstellend gehoor. Prikkelend Weinig uitbundig Investeringen Particulieren Prof.dr. A. van der Zwan op het bordes van het voormalige gemeentehuis in Scher penisse. Hij komt daar al 20 jaar bij zijn schoonouders in de Schoolstraat. Situatie slechter dan in ziekenhuizen Vertegenwoordigers van veertien bejaardenverzor gingstehuizen van het eiland Tholen en uit West- Brabant hebben zich gisteravond beraden over acties om de eis van 5% loonsverhoging kracht bij te zetten. Achterstand 12% Werkdruk Vossemeers bedrijf legt glasvezel naar Engeland Zes keer was het al uitgesteld, maar vorige week woensdag werd bij Domburg de glasvezelkabel aange land, die in opdracht van PTT Telecom en British Tele com van de Walcherse badplaats naar Aldeburgh in het zuiden van Engeland wordt gelegd. Het aanlanden en ingraven aan Nederlandse kant gebeurt door mede werkers van aannemingsbedrijf Hommel uit Oud- Vossemeer. Visitekaartje c CL) NS. x 'o ws O. O l— i a> AA <U O 1- CU 03 t 0) 2 4* O w- T3 <D -* TD Z 3 Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement f 21,— per halfjaar. Per jaar f 38,75, per post f 48,50 per jaar Losse nummers f 1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f. 0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contanct. Inclusief btw op rekening f 9,— Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Onder het toeziend oog en met hulp van scholieren uit Stavenisse en Sint-Maartensdijk heeft com missaris der koningin dr. C. Boer- tien gisterenmorgen in Scherpenisse 24 bomen geplant. Hij benadrukte bij die gelegen heid het belang van openbaar groen. Tot elf uur volgde de com missaris de verschillende programma-onderdelen in het ka der van de nationale boomfeest dag. Tholen was dit jaar in de provincie aandachtsgemeente. De leerlingen van De Schalm en de Rehobotschool uit Stavenisse en van de Juliana van Stolberg- school en De Rieburch uit Sint- Maartensdijk werden van tevoren in het Holland Huis toegesproken door burgemeester H.A. van der Munnik. Vervolgens vertrok men voor het planten naar de Spui- damstraat/Stoofdijk. Daarbij was ook PZC-directeur F. v.d. Velde aanwezig, omdat een deel van de bomen door zijn krant werd ge schonken. Aan het invullen van vragenlijsten door de kinderen waren prijzen verbonden. Uitslag woensdag: 1. de Schalm, 2. Rehobothschool, 3. Juliana van Stolbergschool en De Rieburch. Uitslag dinsdag: 1. De Veste, 2. Montessorischool, 3. Ter Tolne. Twaalf Zeeuwse brandweerlieden die in Vlissingen de driejarige cur sus voor bevelvoerenden volgen, namen gisteren in Tholen deel aan een oefening. Onder hen Adrie Geuze en Johan Nieuwenhuize uit Tholen en Rien Moerland uit Sta venisse. Vrijwilligers van het korps Tholen leverden de beman ning voor het in Stavenisse gesta tioneerde voertuig van de regionale brandweer, dat bij deze oefening ingezet werd. De leerling-bevelvoerden werkten met een 'vreemde' bemanning de inzet van stralen en de bevelvoering. De 'brand' was in de schuur van fruitkweker C. v.d. Berge aan de Hertenkamp, die binnenkort toch het veld moet ruimen voor de nieuwbouwwijk Buitenzorg III. De brandweerkazerne bij het Slachtveld in Tholen was het ver zamelpunt. De Thoolse brand weer voelde zich vereerd, dat Tholen als oefenplaats voor heel Zeeland was uitverkoren. Tholen valt onder de regionale brandweer West-Brabant, maar de cursus voor bevelvoerenden wordt pas in Breda gegeven. De Thoolse brandweerlieden gaven de voor keur aan Vlissingen. AUTOMATISERING Slingerweg 25 4613 BR Bergen op Zoom Tel 01640 - 41087 MEESTERLIJK ONDERBOUWD De groep Tholen van de rijkspoli tie heeft sinds 1 april versterking gekregen van twee wachtmeesters. Mej. G.A. Wind en dhr. C. Schaart komen rechtstreeks van de politieschool in Harlingen en zijn ingedeeld bij het rayon Tho len. Overigens vertrekt per 1 mei F. v.d. Scheer (wachtmeester I) bij dat rayon. Hij heeft een betrek king gevonden bij de Algemene Inspectie Dienst. De sollicitatie voor commandant van het rayon Tholen is nu ook opengesteld. Waarnemend groepscommandant Verkerke verwacht heel wat sollici taties: "Het rayon Tholen is één van de grootste rayons in Zee land." Deze sierkers bij de familie Man neke aan de Veerhoekseweg te Sint-Maartensdijk bloeide vorige week voluit. De zachtrose bloe sem trok de aandacht van voor bijgangers/Ook van veraf is de sierkers -er staan er drie- een blik vanger. De vroege bloeier profi teerde wellicht van de hoge voor- jaarstemperaturen die rontf de twintig graden lagen. De school jeugd kon zich geen betere Paas vakantie denken. Op dinsdag 28 maart werd in deze contreien de hoogste temperatuur genoteerd: J. Stouten in Sint-Philipsland re gistreerde 21.6 graden Celsius, M. Ligtendag aan de Winkelzeeseweg bij Sint-Annaland 19.2 en L. van Driel in Sint-Maartensdijk 20.4 graden Celsius. Van Driel, die sinds 1968 exact de buitentempe ratuur in zijn weerhut registreert, zegt dat het vanaf die tijd niet eer der zo vroeg zo warm is geweest. Stouten wijst erop dat het opval lend lang warm bleef. Op maan dag 27 maart lag de temperatuur achter zijn huis al op 20.7, bij Van Driel op 19.8. De tempera tuur zakte op woensdag naar 16.6 en 15.2, respectievelijk. Op don derdag 30 maart noteerde Stouten 16.5 en Van Driel 16.0. Het kwik steeg op vrijdag naar 19.5 en 18.0. Zondag 2 april lag de tem peratuur onder de 10 graden. De sierkers laat nu de bloesem vallen. Een paar weekjes per jaar vormt het de omlijsting van molen de Hoop, die op dit doorkijkje te zien is. "Zolang ik bij de gemeente werk, heb ik nog nooit eerder meege maakt dat er een bestem mingsplan zo snel vol is", zegt dhr. M.L. van Poortvliet, de amb tenaar ruimtelijke ordening die bij de gemeente Tholen belast is met #de grondverkopen. "Er zijn al kandidaat-bouwers die zich als tweede of zelfs derde ge gadigde voor een bepaald perceel hebben laten inschrijven", zegt Van Poortvliet. "Het is namelijk niet zeker of de optie ook daad werkelijk uitgevoerd wordt. Daar hebben we geen kijk op. B en W beraden zich nog, hoelang de op ties duren." Burgemeester H.A. van der Mun nik deelde onlangs in de raads commissie ruimtelijke ordening mee, dat er 65% in optie uitgege ven was. Dat cijfer bleek niet ac tueel, maar wel kondigde hij al aan, dat er dit jaar plannen voor bereid worden voor een volgende fase van Buitenzorg Tholen. Buitenzorg III is helemaal vol aan opties op een strook grond langs de door te trekken Jhr van Vre- denburchlaan na, maar daar is al een verzoek voor binnen. In het eerdere Buitenzorg II zijn nog twee bungalowkavels niet be bouwd, maar daar is een optie voor verleend. Hoofd technische dienst waterschap Dhr. M.J. Giljam(60) uit Scherpe nisse maakt per 1 februari 1989 gebruik van de VUT-regeling. Daarmee sluit hij een periode van 37 jaar af bij het waterschap Tho len. Na de februariramp in 1953 was het herstel van de dijken bij St. Annaland zijn eerste karwei en momenteel is hij hoofd van de technische dienst. Het voorberei den van de zoet watervoorziening is momenteel het belangrijkste werk dat het waterschap onder handen heeft. "Wanneer dat in een paar jaar afgerond zou zijn, bleef ik aan om de afronding mee te maken, maar dat duurt veel langer. Als het doorgaat!", aldus Giljam. Hij noemt zijn besluit om volgend jaar te stoppen 'een grote stap'. "Ik werk prettig bij het water schap, maar vele factoren hebben er toch toe geleid, dat ik er per 1 februari een punt achter zet. De VUT-regeling is er nu nog en mis schien over een paar jaar niet meer. Bovendien moet je het werk toch een keer overgeven aan ande ren. Je wordt ook steeds zwaarder' belast en ik ben nu nog gezond." Voor het waterschap betekent de zoet watervoorziening een mooi karwei. In eigen beheer is de tech nische dienst begonnen met het voorbereiden van de proef in Mosselhoek bij Tholen. Daarvoor is een inlaatwerk, stuw, een kleine duiker bij de Boomdijk en elektri citeit nodig. "Wanneer het de landbouw financieel beter zou gaan en er een paar droge jaren waren geweest, was het plan voor zoet water beter ontvangen", meent Giljam. WONINGINRICHTING s.1 1 1L Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet "Er is hier de laatste jaren iets moois tot stand gebracht", merk te de buitengewoon hoogleraar ondernemingsbeleid en manage ment aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op. Hij vleide de orga- nisatoren(gemeente, Rabobanken, Overleg Orgaan Industrie) nog meer met de verwachting, dat er na het wegvallen van de grenzen binnen de EEG in 1992 helemaal 'schitterende vooruitzichten' zijn. Volgens Van der Zwan is de Thoolse economie geïntegreerd in de economie van West-Brabant. "Brabant heeft in de zeventiger jaren de volle klap gekregen, maar op wonderbaarlijke wijze is de situatie hersteld." Doelend op de grote investeringen bij o.a. Ge neral Electric Plastics in Bergen op Zoom zei hij, dat die ontwik keling allerlei activiteiten aan trekt. "Toeleveringsbedrijven, de dienstverlening en het transport leeft op. Dat schept kansen en mensen met durf, ideëen en initia tief kunnen omstandigheden ge deeltelijk naar hun hand zetten. Die mentaliteit is nodig en als je dan nog een overheid hebt met be grip en ondernemers die er op in spelen, dan kan dat zeer aanstekelijk werken. Succes kweekt succes", aldus Van der Zwan. Naast ondernemers van Tholen, medewerkers van banken en admi nistratiekantoren, bestuurders van middenstandsverenigingen en ver tegenwoordigers van instellingen, waren er ook gasten uit St. Phi lipsland en Brabant aanwezig, die door burgemeester H.A. van der Munnik begroet werden. Hij sprak over al het moois van Tho len, een vruchtbare akker in de nijvere Delta, waar gepoot en ge oogst wordt. Het thema van de le zing 'Nederland als achterblijver' noemde hij 'prikkelend' en de spreker - bekend van radio, t.v. en uit de kranten - 'zeer deskundig'. Prof. van der Zwan - 'ik kom al 20 jaar op Tholen' - noemde het 'een zeer bijzondere eer' zo'n ont vangst ten deel te vallen. De grote belangstelling relativeerde hij met een opmerking van zijn schoonfa- milie(Slager in Scherpenisse): 'die komen die snoeshaan bekijken die vorig jaar zomer zo in de pers is geweest'. "Buiten mijn schuld overigens", zo voegde de vice- id: wi.»rder»**i.«ï»"«' voorzitter van de hoofddirectie van het Vendex concert eraan toe. In een deskundig college schetste de professor, dat we nog nooit zo'n lange periode van economi sche groei gekend hebben. West- Duitsland, Nederland en België vormen toch een uitzondering op de rest. Gezien de uit de hand ge lopen overheidsfinanciën is een matigingsbeleid gevoerd met een op herstel gericht beleid. Dat laat weinig ruimte open voor uitbun digheid. In de jaren 1986 en 1987 is het herstel ingetreden, maar de regering hield vast aan matiging. Ik laat me niet door partijpolitie ke motieven leiden, maar heb de Oesoe als onverdachte getuige. Die organisatie liet in februari 1988 een heel kritisch rapport ver schijnen, waaruit bleek, dat de bestedingsruimte gebruikt moest worden om de groei te stimuleren. De situatie is nu totaal anders dan een jaar geleden. De economische groei is het laatste halfjaar bijge trokken, want onder het kabinet De toenemende milieu-eisen worden een knelpunt voor het bedrijfsleven, zo maakte prof. Van der Zwan duidelijk. "Er is een kentering gaande bij de overheid en de bevolking, waardoor veel stringentere ei sen zijn te verwachten. Hoe eerder bedrijven daarop in spelen, hoe beter het uitpakt. Met tijdig inspelen heb je een veel gunstiger positie, want een inhaalinvestering is heel duur", aldus prof. Van der Zwan. klimaat. Dat is immers een bron van toekomstige welvaart. Hij ging daar verder op in aan de hand van drie punten: 1. het totale beeld in Nederland 2. hoe denken ondernemers over investeren 3. perspectieven voor de toekomst Van der Zwan signaleerde ten aan zien van punt 1 na de na-oorlogse inhaal een schrikbarend laag in vesteringsniveau in de jaren 1981-1985. In de jaren 1986-1988 kwam er een herstel, maar we zit ten nog niet op het niveau van de zeventiger jaren. Ten aanzien van de investeringen in machines is er een volledig herstel, maar de in vesteringen in gebouwen zijn nog sterk achtergebleven, constateerde Van der Zwan op basis van cijfers tot en met de eerste helft van 1988. Lubbers II krijgt de vraag steeds IfTipulSCII meer kracht. Van der Zwan signaleerde een aantal problemen als hoge werk loosheid, achterblijvende sectoren die op de binnenlandse markt aangewezen zijn, looneisen, het aanwakkeren van de inflatie en milieu-eisen. De belangrijkste graadmeter voor wat er in de economie aan de hand is, noemde de professor de investeringen en het investerings- Als impulsen om te investeren gaf hij vier factoren aan: 1. de hoogte van de winst 2. de groei van de afzet en bezettings graad 3. fiscale faciliteiten als de WIR-premie 4. het renteniveau Het achterblijven van de investe ringen is niet toe te schrijven aan de winst, maar met name aan de beperkte groei van de afzet en de VERVOLG PAG. 11 De grond in Buitenzorg III is wel bijna voor 100% gereserveerd voor gegadigden, maar daadwer kelijk verkocht is er nog maar één perceel. Dat is de kavel aan burge meester Van der Munnik in de bocht van de Ten Ankerweg/Post- weg. Zijn woning is inmiddels in snel tempo in aanbouw. Bij de op ties in Buitenzorg III is volgens Van Poortvliet 'een fiks aantal particulieren' naast bouwonder nemingen en makelaars. Die zijn met de voorbereiding van hun plannen bezig. Nieuwe particulie re gegadigden worden door de ge meente naar die aannemers en projectontwikkelaars verwezen om alsnog een perceel te bemach tigen. Vindt er nog overleg plaats over de optietermijn, na verkoop van de grond moet er binnen 6 maan den met de bouw begonnen wor den en binnen twee jaar moet het karwei klaar zijn. Dat zijn de al gemene voorwaarden. DEZE WEEK Loongolf de prijs voor te lang matigen, zegt prof. v.d. Zwan Investeringen graadmeter voor de economie ZLM Poortvliet positief over zoet water Biologisch evenwicht en mi lieuvriendelijke gewasbescher ming in de Thoolse glastuinbouw Watersportvereniging de Kog ge wil gebouw de Waag kopen FNV Tholen wil bouwvakker in het bestuur Dubbel jubileum bij peu terspeelzaal 't Hummeltje in St. Maartensdijk Oud-Vossemeerse tachtigjari ge wint biljartbeker Spannende nationale dam- wed$trijden toch nog verras send gunstig voor 2 Thoolse deelnemers Thoolse struikelen KNVB-koplopers EIS METEEN HET HELE FORT ALS GE OM EEN KAZEMAT WIL VRAGEN Dit nummer pagina's bestaat uit 16 Personeel van de Vossemeren in Nieuw-Vossemeer had het initia tief genomen voor het overleg. "We hebben jaren onze mond ge houden, maar in de verzorgingste huizen is de situatie veel slechter dan in de ziekenhuizen", zegt Ri- ny Duine uit St. Philipsland, al ve le jaren werkzaam in de Vossemeren. Zij hield gisteravond een toespraak naast vertegen woordigers van de vakbonden CFO(CNV) en AbvaKabo(FNV). De organisatiegraad in de bejaar dentehuizen is heel laag. Slechts enkele procenten is lid van een vakbond. Ten Anker uit Tholen, Sint Maar- tenshof uit St. Maartensdijk en de Schutse uit St. Annaland waren gisteravond ook in de Vossemeren aanwezig. Bij Ten Anker hingen naast pamfletten ook twee span doeken op met de tekst: 'Hard ge noeg gerend, daarom 5%' en 'Specialisten wel, wij trekken ook aan de bel'. Riny Duine vindt dat de verzor gingstehuizen niet achter mogen blijven bij de acties van verpleeg kundigen uit de ziekenhuizen. "Anders gebeuren er de gekste dingen. De werkdruk neemt als maar toe en we zijn met onze wen sen steeds met een kluitje in het riet gestuurd. We eisen gelijk waardige onregelmatig heidstoeslag als in de ziekenhuizen en een functiewaar- dering(Suwa) zoals die in de zie kenhuizen is ingevoerd. Dat zorgt voor betere arbeidsvoorwaarden. Onze c.a.o. rammelt aan alle kan ten en je rilt van van de ongelijk heid met het bedrijfsleven. Daarop hebben we een achter stand van 12%." Volgens mevr. Duine hebben de directies van de verzorgingstehui zen in een brief aan minister De Koning de eis voor 5% loonsver hoging onderstreept. "Ze vinden het niet meer dan normaal." Het initiatief voor de gezamenlij ke bijeenkomst ontstond tijdens een gesprek van personeelsleden in de koffiekamer van de Vosse meren. "We zitten eigenlijk in hetzelfde schuitje als de verpleeg kundigen en de werkdruk zorgt voor een psychische belasting. Er is geen geld voor vervanging bij ziekte na veertien dagen. Het ver zorgen van ontspanningsactivitei ten voor de bewoners gebeurt voor 90% in de vrije tijd van het personeel." Gisteravond werd besproken of er collectief actie gevoerd gaat wor den en in welke vorm. "Ons zwakste punt is, dat de acties niet ten koste mogen gaan van de be woners, dat staat voorop!" "We zijn geselecteerd om bij dit project te assisteren omdat we een goede reputatie hebben op het ge bied van gevoelige glasvezelka bel," zegt directeur C. Hommel. Voor de bijzonder weergevoelige operatie was een speciaal draai boek gemaakt en werden van te voren instructies gegeven. Het unieke aan het project is, dat de kabel tussen beide landen uit één stuk zal bestaan, dus zonder las sen. Daardoor is de kans op sto ring kleiner en de zendsnelheid groter. Hommel benadrukt het specialistische werk, omdat de glasvezel niet beschadigd mag worden. "Een kink - letterlijk - in de kabel kost goudgeld." De twaalf-aderige glasvezel met sta len bepantsering kost meer dan 200 gulden per meter. Woensdagmorgen om vijf uur wa ren 25 medewerkers van Hommel op het Domburgse strand in de weer. Vanaf het anderhalve kilo meter uit de kust liggende kabel- legschip Flexservice 3 moest de VERVOLG PAG. 2

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1