Blij met eerste paal omstreden arbeidsbureau St. Maartensdijk Vijf jongeren bezorgen politie handenvol werk Smalstads mannenkoor zingt voor gasten van de HenryDunant BOUMAN POTTER Ophokgebod postduiven «j'aÉSr nH.lIffOT "la A. v.d. Zwan vanavond in Haestinge Paasdrukte op Thoolse wegen Risico's voor laag gelegen plaatsen 2200 gulden voor couveuse Vier zilveren havenwerkers Donderdag 30 maart 1989 45e Jaargang no. 20 EHBO-jeugd oefent Burgemeester: percentage werkers buiten gemeente moet dalen tot 50% De gemeente Tholen vindt het aantal burgers dat bui ten de gemeente werkt te hoog. Zo'n 60% van de be roepsbevolking gaat de brug over om de kost te ver dienen. De volgende tien jaar moet dit percentage te ruggebracht zijn naar 50. Aangever Bol Met de aanhouding van M. van der A. (17), M.B. (15), K.B. (15) en M.A.J. van der S. (14) uit Tholen, alsmede de 15-jarige A.P.H. uit Oud-Vossemeer heeft de politie een aantal diefstallen van fietsen, bromfietsen, vlag gen en kleding opgelost. De vijf minderjarigen zijn in middels allen in vrijheid gesteld, maar het onderzoek duurt nog voort. Honorarium afgestaan aan het Thoolse Rode Kruis t.b.v. actie couveuse Niet van boord 40 reizen a a o X3 T «HF IIIIIIHWf Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement f 21,per halfjaar. Per jaar f 38,75, per post f 48,50 per jaar. Losse nummers f 1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f 0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contanct. Inclusief btw op rekening f 9, Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Al 300 aanmeldingen Per 1 juni a.s. stapt prof. dr. A. van der Zwan op als vice- voorzitter van de hoofddirectie van Vendex, het moederconcern van V D. Een nieuw bijbaantje heeft hij al: bestuurslid van het Holland Festival en verder is Van der Zwan nog buitengewoon hoogleraar ondernemingsbeleid en management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Wie de veelvuldig in de publiciteit staan de oud-president-directeur van de Nationale Investingsbank en oud hoogleraar commerciële econo mie, marktanalyse en bedrijfssta- tistiek wil horen, is vanavond om acht uur welkom in sportzaal Haestinge te St. Maartensdijk. Van der Zwan, die ook in de poli tiek actief was binnen de PvdA, spreekt over 'Nederland als ach terblijver'. Een uitdagend thema, waaraan echter ook de ontwikke ling en perspectieven van Zuid- West Nederland en Tholen in het bijzonder zijn gekoppeld. Van der Zwan komt op uitnodi ging van de gemeente Tholen, de Rabobanken op Tholen en St. Philipsland en het Overleg Or gaan Industrie Tholen. Het eiland is voor de professor niet onbe kend, want zijn vrouw, Ina Slager, komt uit Scherpenisse. Gezien de grote belangstelling is aanmelding vooraf bij de gemeen- tesecretarie(01666-2955) of de plaatselijke Rabobanken noodza kelijk. Het prachtige voorjaarsweer zorg de in het paasweekeinde voor heel wat drukte op de wegen. Dat bracht ook weer de nodige over tredingen met zich mee. Op de Philipsdam kregen meerdere au tomobilisten een bekeuring we gens parkeren langs de autoweg. Datzelfde gebeurde op de Oester- dam. Daar kreeg C.A.H. uit Roo sendaal een boete van 70 gulden omdat hij met zijn racefiets over de autoweg reed. Twee jeugdige lifters werden weggestuurd. Op de Oesterdam kreeg verder een automobilist een bekeuring, om dat zijn auto niet APK gekeurd was. Dat overkwam bij een con trole maandag eveneens drie in woners van Tholen en één van Poortvliet. Op 10 april wordt in de Wellevaete in Sint-Annaland een oefenavond gehouden voor alle jeugd- EHBO'ers van Tholen en Sint- Philipsland. Ook de Lotusgroep Noord- en Midden-Zeeland ver leent medewerking. Iedereen is welkom op de avond die om half acht begint. Dinsdagmorgen ging de eerste paal van het nieuwe arbeidsbureau de grond in. Burgemeester H.A. van der Munnik begroet de machinist van de heimachine. Het arbeidsbureau komt naast het kantoor van de Stichting Beter Wonen aan de Haven in St. Maartensdijk. Genodigden staan achter de afrastering om de verrichting en van de eerste burger (die wethouder P. van Schetsen verving omdat deze door ziekte verhinderd was) gade te slaan. komst voor ogen staat. Van der Munnik was blij dat het arbeids bureau op Tholen behouden is ge bleven. De rol van de gemeente bij de nieuwbouwplannen van de Rijksgebouwendienst was volgens Van der Muruaik die van 'aange ver van bouwlocaties' geweest. De burgemeester herinnerde er aan, dat na het wegvallen van de Doelweg in Tholen er nog eens 14 plekken in Tholen-stad bekeken werden. Die vielen echter een voor een af, zo zei hij, waarna St. Maartensdijk in het vizier kwam. De burgemeester zei dat de rol van de gemeente als aangever 'naar beste weten was uitge voerd': "De uiteindelijke beslis sing lag bij de Rijksgebouwen dienst". Overigens deed het plan van ar chitect ir. P.L.M. van Huiten, het Dat kondigde burgemeester H.A. van der Munnik aan na het slaan van de eerste paal voor het Ge westelijk Arbeidsbureau (GAB) aan de Haven te Sint- Maartensdijk. "Het zal echter een enorme krachtsinspanning vergen", zo liet hij weten, nadat hij de Thoolse werkgelegen- heidsstructuur als 'precair' had omschreven: "Een werkloosheid van 8 9 procent is te hoog". De nieuwbouw van het arbeidsbu reau in de smalstad noemde de eerste burger een 'goede toevoe ging aan het westelijk deel van het eiland'. Hij bedankte de directie van het GAB voor het feit dat de ze instelling meewerkt aan het be leid dat de gemeente voor de toe college 'wat schrikken'. Het plat te dak op het ontwerp viel niet bij iedereen in goede aarde. "Op het platteland moet er een dak op". Er waren volgens Van der Mun nik enige discussies met de welstandscommissie, gemeente bestuur en de Rijksgebouwen dienst voor nodig om een en an der aanvaardbaar te maken. Ar chitect Van Huiten die de directie Zuid-West van de Rijksgebou wendienst vertegenwoordigde, kwam ook nog even terug op de weerstand die zijn ontwerp had opgeroepen. "Een jaar geleden heb ik een tweetal bezoeken aan het gemeentebestuur gebracht en werd ik vriendelijk en degelijk aan de tand gevoeld over de enigs zins controversiële aanpak". On der meer naar aanleiding hiervan bracht Van Huiten enige aanpas singen aan. Van Huiten, die eer der een arbeidsbureau in Lisse ontwierp en daar soortgelijke obstakels te nemen had, las 3 maanden na het in gebruiknemen van het gebouw in een regionale krant; 'Alles went, ook het ar beidsbureau', zo liet hij de geno digden met enige zelfspot weten. Directeur J.P.M. van der Male schetste in het kort de voorge schiedenis van de nieuwbouw. Hij herinnerde eraan dat het gebouw in Tholen in 1981 niet meer vol deed aan de eisen die aan een der gelijke instelling werden gesteld. Vooral de zogenaamde info- ruimte moest groter worden. Ook een vergadervertrek ontbrak. Van der Male vond dat het arbeidsbu reau dankzij de commotie die was ontstaan over de vestigingsplaats van het nieuwe bureau (Tholen of Sint-Maartensdijk) goed aan de weg had getimmerd: "De kranten stonden er bol van". De directeur onderstreepte het belang van het arbeidsbureau voor de streek: "Het is bloedarmoede wanneer dergelijke diensten hier zouden verdwijnen. Het bedrijfsleven VERVOLG PAG. 11 Diefstallen van (brom)fietsen en vlaggen opgelost Van donderdag tot dinsdag heeft de Thoolse politie met alle be schikbare mensen aan deze zaak gewerkt, waardoor een aantal minder ernstige klachten van in woners noodgedwongen bleef lig gen. De vader van mejuffrouw L.B. uit Tholen verspreidde op advies van de politie in de omgeving huis- aan-huis een brief met de oproep aan getuigen om zich te melden. Gemeente aan waterschap B en W van Tholen signaleren in een brief aan het waterschap risi co's voor laag gelegen plaatsen na uitvoering van het basisplan zoet watervoorziening. Burgemeester Van der Munnik spreekt overigens liever over een waterbeheer- singsplan dan een zoet watervoor ziening. Hij vraagt zich af wat de gevolgen zijn van verhoging van het waterpeil van 20 cm voor sportvelden, begraafplaatsen, hui zen en het rioleringsstelsel. De burgemeester benadrukt, dat er van een formeel bezwaar nog geen sprake kan zijn. De officiële procedure is nog niet begonnen, maar het waterschap heeft vooraf de mening van de gemeente ge vraagd. "Zoet water voor de land bouw juichen we toe omdat het de inkomenssituatie alleen maar kan verbeteren", aldus de burgemees ter. "Er rijzen wel vragen, of fi nanciële deelname van het gebouwd haalbaar is. Ook in landbouwkringen gaat het om een heel gevoelige zaak. Het is alle maal nog heel moeilijk te over zien", aldus de Thoolse burgemeester. Daarom wil hij eerst meer informatie van het wa terschap op een aantal vragen. De bromfiets van B. werd name lijk woensdag 22 maart bij de wo ning weggehaald. Na binnengekomen tips werden M. v.d. A., M.B. en K.B. aangehou den. Die bekenden enkele brom fietsen en fietsen te hebben gestolen, alsmede kleding uit een winkel in Bergen op Zoom. Die kleding werd bij een van hen thuis aangetroffen. Het was de jonge ren om onderdelen te doen, waar na ze de restanten van de rijwielen in het water dumpten. Vrijdag viste de politie van onder de brug bij Tholen het frame met achterwiel op van de brommer van L.B., alsmede een kaal frame en een achterbrug van een Honda. Zaterdag trof men in een sloot langs de Molenvlietsedijk de ben zinetank van een brommer aan. Bij M.B. thuis werden bijna alle overige onderdelen van de brom mer van L.B. gevonden en ook de vlag die enkele weken geleden uit de tuin van F.A.P.M.B. in Tholen verdween. Aan de brommer van de zus van M.B. werden gestolen onderdelen herkend en bij A.P.H. thuis zijn een aantal gestolen vlaggen aangetroffen. De stand van de actie couveuse van de stichting Ambulancedienst Tholen is 2200 gulden. Er is 695 gulden op de bankrekening ont vangen en 1500 gulden aan toe zeggingen binnen. Meer dan 300 Thoolse bedrijven, instellingen en organisaties zijn aangeschreven voor een bijdrage. Het Smalstads mannenkoor schonk het honora rium voor het optreden op de Henri Dunant in Tholen aan de actie couveuse. WONINGINRICHTING Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet DEZE WEEK Jachthoornkorps viert derde lustrum Henk Elsink niet naar Tholen Aanleg aansluitingsweg Oesterdam vordert Groenstrook schermt bedrij ven in Slabbecoompolder af Gemeente Tholen betwijfelt lasten zoet water Politie heeft handenvol werk aan zaak met vijf jongeren Sint-Maartensdijk krijgt nieuw trapveld Bestuursperikelen bij t.v. Ee- gedima Kom zaterdag ook op Tholen in de kas Vosmeer bij laatste zestien in bekerstrijd WIE IN DOORNEN GRIJPT, PRIKT ZICH Dit nummer bestaat uit 16 pagina's Bij Seaport Terminal in Rotter dam wordt woensdag een aantal jubilarissen in het zonnetje gezet. Onder hen zijn vier Tholenaren: Kees Schot uit Tholen, Rinus Quist uit Poortvliet, Jan op den Brouw uit Sint-Maartensdijk en Jan de Leeuw uit Oud-Vossemeer. Zij zijn 25 jaar in dienst bij dit ha venbedrijf. Tevens zijn ze nog als enigen over van een volle bus ha venarbeiders die destijds naar de Maasstad pendelden. De jubila rissen worden 's morgens om half elf met hun gezinnen in Rotter dam verwacht. De Tholenaren vierden het zilve ren dienstverband eigenlijk in ja nuari. Toen werd hun in Hof van Holland in Tholen een koffietafel aangeboden door het bedrijf. Van 10 april t/m 26 mei geldt een ophokplicht voor postduiven in Zeeland. Dat zijn de belangheb bende organisaties in de provincie overeengekomen. Het ophokge bod geldt tussen 10.00 en 17.00 uur, maar niet op zondagen en in de maand mei ook niet op zater dagen. Postduiven die zich in deze perio de toch op het veld bevinden, lo pen een grote kans ten offer te vallen aan maatregelen die nood zakelijkerwijs getroffen zullen worden ter bestrijding van wilde en verwilderde duiven. Jammer dat het weer zich woens dagavond 22 maart van zijn slechtste kant liet zien, want het bekijken van het vakantieschip Henry Dunant aan de steigers in de haven van Tholen is beslist de moeite waard. Hopelijk zullen de inwoners van het eiland op 20 ju li, wanneer het Rode Kruisschip nogmaals Tholen hoopt aan te doen, er meer van kunnen ge nieten. De gasten aan boord genoten wel, o.a. van het Smalstads mannen koor. Zij brachten de aanwezigen - waarvan de meesten uit de om geving van Dordrecht kwamen - een programma van religieuze muziek en een lichter genre liede ren. Het koor zong a capella en men besloot het programma, dat tweemaal 35 minuten duurde, met 'de topper' Laughing, een lied dat ook hier veel hilariteit veroor zaakte. Het avondprogramma werd besloten met een geestelijk woord van een der vrijwilligers, een geestelijk verzorger van het Leger des Heils. Burgemeester H.A. van der Mun nik had de gasten en vrijwilligers aan boord in Tholen verwelkomt. Hij vertelde hen over de geschie denis, van de stad en over andere wetenswaardigheden. Tevens wa ren er een aantal leden van het Thoolse Rode Kruis aanwezig en enkele mensen van het Welfare- werk. Zij overhandigden de 70 gasten een zelfgemaakte onder legger in een tasje met de opdruk Tholen. Ook waren er zelfgebrei de eierwarmers, gemaakt door mevr. J. Quist-Beukelaar. Dit ge schenk sloeg voor Pasen wel aan. Ook kreeg men namens Tholen Stad Actief echte Thoolse Babbe laars. De boot was rond 5 uur aan de steigers van Rijkswaterstaat gearriveerd. Dhr. A. Eveleens, die het woord voerde namens de bemanning van de Henry Du nant, vertelde dat de aanlegplaats niet optimaal is, aangezien men niet met de mensen van boord kan en men zou graag eens een bezoekje aan de stad zelf willen brengen. De boot was maandag in Dor drecht begonnen en vandaar naar Bruinisse gevaren. De tweede nacht verbleef men in Terneuzen om woensdag in Tholen aan te meren. Heusden was het volgende doel en vrijdag was de slot-avond in Dordrecht. Het programma van de laatste avond wordt meestal door de vrijwilligerstaf verzorgd. De avonden die men aan de kaden van de verschillende steden doorbrengt, brengen een wisselend beeld omdat men deze door de plaatselijke Rode Kruis- afdelingen aangeboden krijgt. Naast een mooi optreden van een koor, solist, goochelaar of andere activiteiten, zijn er ook steeds ge schenken beschikbaar. Voor een vakantiereis per schip is er een open inschrijving. De pro cedure is bij de plaatselijke afde ling bekend. Als men na onder zoek in aanmerking komt, wordt een derde van de onkosten van de reis op de gast verhaald, de ande re kosten worden gedekt door de plaatselijke afdeling en het hoofdbureau van het Rode Kruis. Dit geld komt weer beschikbaar uit de jaarlijkse collecten van de Nederlandse bevolking. Er wor den 40 reizen per jaar gemaakt, op verschillende niveaus. Er zijn jongerenreizen, maar sinds kort ook reizen met psycho geriatrische patiënten en weken voor niet-rokers. De vrijwilliger die gedurende de reizen de boot bevolken (meestal zijn dat er 50 op de 68 gasten) krijgen ook hulp van een arts, verpleegkundigen en een fysiotherapeut. Er is een vaste bemanning van 12 leden. De mo gelijkheid om boottochten te ma ken met het Rode Kruis bestaat al sinds 1951. De Henry Dunant werd bij elkaar gebracht met gel den uit de televisie-actie 'Schip Ahoy'. Op 4 november 1972 werd het schip door H.K. Pr. Margriet gedoopt en te water gelaten. In 1986 werd het vakantieschip grondig gerenoveerd en gemoder niseerd. Naast twee salons zijn er 22 gastenhutten, met liften kan men de verschillende dekken be reiken. In de voorsalon is een ge zellige bar. Woensdagavond was er behalve een optreden van het Smalstads mannenkoor ook een voetbalwedstrijd op de t.v., ook daar konden de gasten naar kij ken. Want het principe luidt, al dus dhr. Eveleens, dat iedereen gedurende deze reizen doet wat hij of zij zelf graag wil. Degenen die van het optreden van het man nenkoor genoten, wisten niet dat ook dit optreden in het teken stond van de vrijgevigheid waar van het Rode Kruis het moet heb ben. De heren schonken hun ho norarium namelijk aan de actie couveuse voor de Thoolse am bulance. Enkele technische gegevens van de J. Henry Dunant voor ken ners: het schip is 80,4 m. lang, 11,2 meter breed, het heeft een diepgang van 1,95 m, de water verplaatsing is 185 ton, de snel heid 20 km. per uur, voortstu wing 2 x 525 pk, boegschroef 250 pk, stroomvoorziening 3 x 300 pk, drinkwatervoorraad 90.000 li ter en diesel olievoorraad 40.000 liter. *ss*lL I j.HEwyovm De J. Henry Dunant donderdagochtend bij het vertrek uit de haven van Tholen met op de achtergrond drie monumenten: het stadhuis, de Grote Kerk en de molen. J

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1