Unanieme benoeming van A.G. Izeboud Helft gemeenteraad wil gras TSG maaien r i - Tulwp Beperkt bodemonderzoek Poortvliet/Scherpenisse BOUMAN POTTER Heitje voor karweitje Zierikzee verliest een voortreffelijk adviseur VIERENTWINTIG PAGINA'S NIEUWS VAN THOLEN EN FLUPLAND Jan-Kees Hage kaal voor hulp aan Liberia Nieuwe Thoolse gemeentesecretaris L_XüJ Fiets-loop in Sint-Annaland Klok vooruit Gospelconcert in Tholen Stemmen staken over voorstel van Thoolse CDA-fractie Donderdag 23 maart 1989 45e Jaargang no. 19 Lijnbach Honderd procent vertrouwen voor A.G. Izeboud. Dat was maandagmiddag het resultaat van de stemming in de Thoolse gemeenteraad bij de benoeming van een nieuwe gemeentesecretaris. Uitmuntend 0p zes plaatsen niet zondermeer woningbouw ti\ Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet Puin DEZE WEEK Paau weGeeft Jonge Kunstenaars Een Kans! A.J. Schot Zn. b.v. Drie locaties Entree Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement 1 21,per halfjaar. Per jaar f 38,75, per post f 48,50 per jaar. Losse nummers f 1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f 0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden t 7,50 contanct. Inclusief btw op rekening f 9,— Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. De 18-jarige meao-leerling Jan- Kees Hage uit Tholen heeft zich dinsdagmiddag voor 1100 gulden laten kaal scheren ten bate van een hulpproject aan het Afrikaanse land Liberia. De totale opbrengst van de actie op het Johannes Col lege te Roosendaal was maar liefst 33.000 gulden, waarvan ruim 2000 gulden van Tholen. "Met een aantal meisjes had ik 't erover om mijn haar helemaal af te knippen voor 500 gulden", ver telt Jan-Kees Hage. "Ik dacht, dat lukt toch nooit, maar ze gingen op pad en haalden in 20 klassen 800 gulden op. Als je dan A ge zegd hebt, moet je ook B zeggen, zodat ik me maar kaal heb laten knippen. Ik heb het wel door een kapster uit Roosendaal laten doen, want ik wil toch weer graag dat het snel aangroeit en daarom moest het vakkundig gebeuren. Alleen één meisje dat jarig was heeft een stukje mogen knippen." Via vrienden en kennissen uit Tholen verzamelde Jan-Kees nog 280 gulden. "Omdat ik 1080 gul den een vreemd bedrag vond, heb ik er zelf twee tientjes bijgelegd, zodat het totaal mooi afgerond 1100 gulden werd." Jan-Kees Hage treft het met zijn kale hoofd overigens niet best ge zien de maartse buien. "Het is nogal koud zonder hoofddeksel." De derde klasser heeft nu weer an dere zorgen aan zijn hoofd: het eindexamen meao afdeling be drijfsadministratie. "Misschien dat daardoor de animo voor de Liberia-actie in de derde klassen minder was. Klas 1 en 2 waren het meest enthousiast." De leerlingen die aan de actie deelnamen, tekenden een contract voor minimaal 50 gulden, waar voor men recht had op een lot. Daarmee maakt men kans op een reis naar Liberia. Voor elke tien mille stelde een bedrijf zo'n reis beschikbaar, zodat er met 33.000 gulden totaal drie leerlingen op reis kunnen. Bij de kanshebbers zijn ook ruim dertig leerlingen van Tholen en St. Philipsland die de Roosendaalse meao bezoeken. Zaklopen van Roosendaal naar Wouw, het verkopen van koffie en koek, auto's wassen en een mara- thonles, die acties droegen alle maal bij tot de 33 mille. Het geld is bestemd voor het meisjesinter naat dat de broeders van Saint Louis uit Oudenbosch beheren aan de zuidwestkust van Afrika. Met eerdere acties heeft het Jo hannes College daar de inrichting bekostigd van een kantine en een natuurkundelokaal, alsmede het slaan van zes waterputten. AUTOMATISERING Slingerweg 25 4613 BR Bergen op Zoom Tel. 01640 - 41087 De huidige gemeentesecretaris van Zierikzee gaat op 1 juli naar Tho len, waar T.C. Benou per gelijke datum gebruik maakt van de VUT-regeling. Izeboud(46) kreeg alle 16 stemmen. Het 17de lid van de Thoolse gemeenteraad, wet houder P. van Schetsen, was we gens ziekte verhinderd. De als tweede op de aanbeveling staande A.G. van de Sande, hoofd van de afdeling algemeen bestuur en welzijn van de gemeente Tho len, kreeg daarmee geen enkele stem. PvdA-fractievoorzitter J. de Bres voerde als enige het woord bij het voorstel van b en w. "Binnen de grenzen van het toelaatbare en met inachtneming van de geheim houding over personen", stelde hij vooraf met nadruk. De Bres sprak over een 'totale vergelijking van capaciteiten' en een 'zeer ge degen functiebeschrijving'. Hij had zijn bevindingen in de com missie bestuurlijke aangelegenhe den teruggekoppeld naar zijn fractieleden. "Die hebben ook het volle beslissingsrecht", aldus De Bres, die tenslotte verklaarde, zich volledig achter nummer 1 van de aanbeveling van b en w te stellen. Het college had de keuze bepaald na adviezen van de vijf fractie voorzitters en een delegatie van het personeel. Izeboud zal in de loop van juni al kennis maken met het personeel van de Thoolse gemeentesecreta rie en daar ook wegwijs worden gemaakt omdat hij in juli vakantie-afspraken heeft. In dezelfde raadsvergadering werd de huidige gemeentesecretaris van Tholen, T.C. Benou(61), per 1 juli op de meest eervolle wijze ontslag verleend onder dankzegging voor de uitmuntende diensten. Tevens kreeg hij eervol ontslag als onbe zoldigd ambtenaar van de burger lijke stand onder dankzegging voor de diensten. Raadslid De Bres kreeg de verze kering van de burgemeester, dat hij op 30 juni bij het afscheid van Benou gelegenheid krijgt om de dank van de gemeenteraad over te brengen. De gemeenteraad heeft f. 3.610,- beschikbaar gesteld voor een be perkt aanvullend onderzoek naar de omvang van de verontreiniging van de bodem met olie aan de Achterstraat in Poortvliet en aan de Zuidstraat/Julianastraat in Scherpenisse. De verontreiniging is aangetroffen bij een onderzoek ten behoeve van gesubsidieerde woningbouw op die plaatsen. In Poortvliet is een lichte oliegeur waar te nemen. In het grond- mengmonster is een licht ver hoogd loodgehalte aangetroffen en in het grondwatermonster een verontreiniging met zware olie. In Scherpenisse zijn in de monsters geen afwijkende waarden gevon den, maar er werd wel een matige oliegeur waargenomen. Verwijzend naar een krantenbe richt merkte raadslid P. van Bel- zen maandag op: "Bij oppervlakkige lezing zou je bijna denken dat er daar een olietanker gezonken is!" De burgemeester voelde dat ook zo aan: "Het valt allemaal best mee." Het afvoeren van de verontreinigde grond is voor rekening van de gemeente. Woensdag 29, donderdag 30 en vrijdag 31 maart kan men weer jongelui aan de deur verwachten die zeer beleefd de vraag stellen "Hebt U nog een heitje voor een karweitje, mevrouw of meneer?" Deze jongens en meisjes, allemaal lid van Scouting Heenetrecht, bel len op diverse plaatsen op het ei land aan, want overal zitten de kabouters, welpen, padvindsters, zeeverkenners enz. De jeugd is herkenbaar aan de uniforme kle ding, en ze hebben een zg. 'Klus- senboekje' bij zich. Want daarin moeten de bedragen die verdiend worden met boodschappen doen, auto wassen, lege flessen weg brengen, enz. enz. geschreven worden. De opbrengst is bestemd voor het clubgebouw. Dus als U een karweitje heeft, bewaar het voor volgende week. Een heitje (25 cent) is een beetje weinig, maar ze zijn snel tevreden! WONINGINRICHTING "We gaan enerzijds verarmd ver der, maar anderzijds ook verrijkt omdat we hem herinneren als een meer dan voortreffelijk vakman." Zo omschreef burgemeester mr. J.J.P.M. Asselbergs maandag avond in de gemeenteraad van Zierikzee de gemengde gevoelens over de benoeming van dhr. A.G. Izeboud tot gemeentesecretaris van Tholen. Even over vijven kwam het bericht in Zierikzee binnen, dat de Thoolse gemeente raad maandagmiddag unaniem Izeboud had benoemd. Een vleugje droefenis was merk baar omdat Zierikzee een voor treffelijk adviseur kwijt raakt, zo maakte burgemeester Asselbergs duidelijk. Izeboud kreeg na de raadsvergadering in Zierikzee een fleurig boeket van de gemeente, waar hij ruim tien jaar werkzaam is. "Of er moeten daders zijn zoals in Tholen de visfabriek," zei wet houder L.J. Koopman. Op nog vier plaatsen moet grond worden afgevoerd, omdat ze is verontreinigd met puin. Dat is het geval aan de Westpoort in St.- Maartensdijk, Kerkplein in Poort vliet, Weststraat/Noordstraat in St.-Annaland en Weststraat in Scherpenisse. B. en w. willen dat doen op het moment dat de perce len verkocht worden. Verschillen de raadsleden waren bang dat de bouwgrond door dit soort kosten onbetaalbaar wordt. In totaal zijn 17 plaatsen op Tholen bekeken. De gemeenteraad ging verder ac- coord met de aankoop van een nieuwe maaimachine. Ook werd de burgemeester met algemene stemmen aangewezen als verte genwoordiger in de adviescom missie Schelde-Rijnverbinding van het Streekgewest westelijk Noord-Brabant. Een aantal subsi dies kreeg eveneens de instem ming van de raad. De SGP was tegen het toekennen van een bij drage aan het Voorzieningenfonds voor kunstenaars. Verder stond men niet achter alle activiteiten van VOGG Bergen op Zoom en samen met RPF/GPV en CDA was men ook niet gelukkig met al le voorlichting van de GGD. De triathlongroep van Spado uit Bergen op Zoom organiseert op zaterdag 8 april een fiets-loop in Sint-Annaland. Het evenement is bedoeld als voorbereiding op het wedstrijdseizoen van de tri atleten. Om 10 uur wordt bij de Wellevaete gestart met het fietsgedeelte. De af te leggen 35 kilometer voeren over een verkeersarm parcours. Deze afstand wordt als tijdrit ver reden, zodat elke 30 seconden een deelnemer start. Na het volbren gen van dit onderdeel wordt me teen vervolgd met het lopen. Er wordt een parcours van 9 kilome ter afgelegd. De totaaltijd is bepa lend voor de uitslag. Iedereen die redelijk tot goed ge traind is, kan aan deze fiets-loop deelnemen. Voor informatie en inschrijving kan men terecht bij Ad Kuzee, A. van Bourgon- diëstraat 14 in Sint-Annaland, tel. 01665-2756. Op de laatste zondag in maart, dus 25 maart a.s., gaat de zomer tijd weer in. Om 2.00 dient de klok een uur vooruit gezet te wor den naar 3.00 om weer bij de tijd te zijn. 's Avonds kan men dan weer van de zomertijd profiteren door o.a. in de tuin te werken, wat in deze inzaaiperiode goed van pas komt. Verplaatsing van transportbe drijf Steketee in Poortvliet urgent Ui met spek of liever abrikozen? Snelheid in de buurt van scho len Sint-Philipsland moet omlaag Vijf leden van gemeenschap pelijke medezeggenschaps raad afgetreden Kantonrechter beboet za- gerspitters Nieuwe secretaris voor Anib Toby Hage prolongeert Zeeuwse sneldamtitel MEN KAN MAAR EEN MAAL EEN RAAP VOOR EEN EI LATEN DOORGAAN Dit nummer bestaat uit 24 pagina's Het eerdere succes met Gert en Hermien Timmerman heeft Wil- ma en Piet Jeroense uit Tholen er toe gebracht opnieuw een gospelconcert te organiseren. Voor 22 april staat in Meulvliet een optreden gepland van de groep 'The Burning Candles'. De ze populaire gospelgroep telt 28 leden en maakte sinds 1970 al tien langspeelplaten. 'The Burning Candles' is in 1966 gevormd uit vier leden van een voormalige rockformatie en leden van de Zwolse jeugdgroep 'Vrije Evangelisatie'. Zij wilden zingen en getuigen van het Licht Jezus Christus en deden dat de afgelo pen jaren in bijna 20 landen. Tijdens de Paasshow exposeren wij schilderijen van Marjanka. Thema: mens en natuur. Zuidweg 20A, Zonnemaire Tel. 01112-1318 Vrijdag koopavond. Advertentie I.M. Het gras rond de gebouwen van de Thoolse scholengemeenschap kan nog een maandje doorgroei en. Na uitvoerige discussie, een schorsing en twee stemmingen kwam de gemeenteraad maandag middag niet tot een besluit over wie de kosten van het maaien van de gazons moet dragen. De TSG kreeg daarvoor een rijksvergoe ding, maar die is op 1 januari vo rig jaar komen te vervallen. Een meerderheid van b. en w. wilde niets betalen aan de TSG. Daarop stelde de PvdA-fractie voor om het volledige tuinonderhoud voor rekening van de gemeente te laten komen, maar dat werd door geen enkele andere fractie on dersteund. Het CDA kwam met een voorstel om als handreiking het maaien van het gras voor reke ning van de gemeente uit te voe ren. Hierover staakten echter de stemmen (8-8), zodat in de eerst volgende raadsvergadering op nieuw gestemd moet worden. Het bestuur van de TSG diende al op 28 maart vorig jaar een ver zoek in om het tuinonderhoud voor rekening van de gemeente te laten uitvoeren. Met het maaien, schoffelen en snoeien is jaarlijks ongeveer 20.000 gulden gemoeid. Een meerderheid van b. en w. vond het niet verantwoord om die rijksbezuiniging over te nemen. Het schoolbestuur werd erop ge wezen dat naar oplossingen moet worden gezocht in de exploitatie vergoeding, het geven van een an- THOOLSE VISHANDEL Het betere adres voor at uw vissoorten. Specialiteit in tong, paling en mosselen. Eigen vervoer direkt van de aanvoerplaats naar de konsument. Eendrachtsweg 16 - 4691 EK Tholen Tel. 01660-2540 Zeewolf f 8,— p. 1/z kg. Deze week: Grote Kreukels Crabsticks pakjes 200 gram van 5.75 voor4.75 Kabeljauw v.a. 6.50 p.kg. Rode poon f 4,50 p.kg. Advertentie I.M. dere bestemming aan de tuin of het verzilveren van formatie eenheden. In een brief van 3 fe bruari 1989 verzocht de bestuurs commissie van de TSG om de schooltuinen op te nemen als openbaar groen en als zodanig het onderhoud in de gemeentebegro ting op te nemen. Het bestuur deelde mee niet over het materieel voor dat onderhoud te beschikken en de exploitatie-vergoeding daar voor niet te mogen gebruiken. Volgens b. en w. is dat laatste on juist. Materieel zou niet nodig zijn, omdat het onderhoud ook kan worden uitbesteed. Tenslotte willen b. en w. het tuinonderhoud niet prgens anders op laten druk ken dan op onderwijs. Om die re denen wijst de meerderheid van het college de bestemming als openbaar groen af. Wethouder J. Versluijs - bestuursvoorzitter van de TSG - was het daarmee niet eens. Versluijs was het wel met de rest van het college eens, dat de ge meente niet de volledige rijkskor ting moet opvangen. Maar hij vond het niet langer vergoeden van het tuinonderhoud en het gla zenwassen een te grote tegenvaller voor de TSG. De CDA-wethouder wees erop dat het maaien, wat we kelijks gebeurt, met drie locaties een grote investering vraagt. "Dat zou door de gemeente kunnen worden meegenomen en met de school verrekend," vond hij. De kosten voor de gemeente zouden dan 2.200 gulden zijn. Vervolgens zette hij de pet op van wethouder van onderwijs om het standpunt van de meerderheid van het college toe te lichten. Wet houder L.J. Koopman vond ech ter, dat zijn collega dat maar 'sobertjes' deed en gaf daarom nog een aanvulling. Volgens hem betekende de 'kleine handreiking' van Versluijs geen 2.200 gulden maar het dubbele, omdat voor het bijzonder voortgezet onderwijs (de chr. mavo - red.) dezelfde maatstaf gehanteerd zou moeten worden. Versluijs wees er nog eens op, dat de TSG op drie locaties zit en de chr. mavo niet. Koopman zei verder dat b. en w. naar de londo-normen toe willen. I.C. Moerland (PvdA), zelf bestuurslid van de TSG, wees er op dat vier raadsfracties in het VERVOLG PAG. 15 De tuin van de lts-afdeling van de Thoolse scholengemeenschapOnder de Linden te St. Maartensdijk, is hier nog bedekt met pas gerooide bomen. Tijdens de raadsvergadering zag men maandagmiddag soms ook door de bomen het gras niet meer. Wie het gaat maaien? Het gras kan nog een maandje groeien. t I

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1