EHBO St. Maartensdijk dankzij VZOS royaal kringkampioen J. Leune voorzitter van Philadelphia Postbestellers voortaan met de auto Lelijke val dirigent en twee koorleden in Haestinge Geslaagden arbeidsrecht BOUMAN POTTER TWINTIG PAGINA'S NIEUWS VAN THOLEN EN FLUPLAND Nieuwbouw Ten Anker vertraagd Politieactie preventie in bedrijven Rabobank wil alles aan gemeente verkopen Trouwzaal wordt stijlvoller Solistenduo uit Scherpenisse wint ereprijs Sortering uit St. Annaland overgebracht naar St. Maartensdijk "A Donderdag 16 maart 1989 45e Jaargang no. 18 Leidster A. Scherpenisse-Eerland van de EHBO-ploeg Sint Maartensdijk neemt de wisselbeker in ontvangst. Naast haar H. Hartog-Verwijs en A. Weggemans-Dorst. Het EHBO-team van Sint-Maartensdijk mag op vrij dag 14 april de kring Tholen en Sint-Philipsland verte genwoordigen op de Zeeuwse districtswedstrijden in Wilhelminadorp. Maandagavond behaalde de ploeg uit Smurdiek de meeste punten tijdens de kring wedstrijden in het recreatiecentrum Haestinge. Zangkoor Tumult Zeeuws volkslied Afscheid ds. M.A. Jansens na 7 jaar J. Leune uit Sint-Annaland is dinsdagavond gekozen tot voorzitter van Philadelphia, de oudervereniging voor het afwijkende kind, afdeling Tholen en Sint- Philipsland. Hij volgt ds. M.A. Jansens uit Tholen op die op de jaarvergadering in het Holland Huis te Scherpenisse terugtrad uit het bestuur. Geen subsidie PTT Post heeft maandag in St. Annaland het integraal bestel systeem(I.B.S.) ingevoerd. Dit viel tegelijk met het overbrengen van de sortering naar St. Maartens dijk. Van daaruit rijden 's morgens twee auto's naar St. Annaland om de post te gaan bestellen. De beken de karretjes zullen daar bijna niet meer gebruikt wor den. Postbussen later De laatste postsorteerders van de PTT in St. Annaland, Jo Ridderhof (links) en Nemi Potappel(rechts). Zij en het sorteerrek zijn naar St. Maartensdijk overgeplaatst. Voor tijdelijk kantoorhouder Heieen Scherpenisse is het een stuk stiller geworden. Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement f 21,— per halfjaar. Per jaar f 38,75, per post I 48,50 per jaar. Losse nummers f 1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f 0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contanct. Inclusief btw op rekening f 9, Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. De trouwzaal van het gemeente huis te St. Maartensdijk wordt aangepast omdat het representa tief karakter nu te wensen over laat, schrijven b en w aan de gemeenteraad. Voorgesteld wordt de herinrich ting en aankleding als volgt uit te voeren: verwijderen van een radia tor, camoufleren van de kluisdeur door een gipsplatenwand waarin een stel dubbele deuren worden geplaatst, verwijderen van de gor dijnen en het aanbrengen van ver ticale lamellen van een lichte kleur aan de achtergevel, schilderen van de rode deur in een passende kleur, alsmede het aanbrengen van een eikenhouten plaat achter de eiken glasdeurtjes in het loket, zodat een vitrinekast ontstaat. De directie van bejaardencentrum Ten Anker in Tholen heeft de be woners gisteren in een rondschrij ven meegedeeld, dat de definitieve toestemming voor de start van de nieuwbouw van het tehuis nog niet is gegeven. Het is niet duide lijk wanneer de voorbereidingen voor de bouwwerkzaamheden zullen beginnen en of het project in de eerste week van mei - zoals was gepland - kan beginnen. De problemen doen zich voorna melijk voor op het financiële vlak, zo blijkt uit het schrijven. Het gaat om de toerekening van de boekwaarde van de huidige ge bouwen van Ten Anker. Op korte termijn vindt er overleg plaats tussen de Stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland, het architec tenbureau en de dienst volkshuis vesting van de provincie. "Bij deze bespreking hopen we uit de problemen te kunnen komen en alsnog op zeer korte termijn defi nitieve toestemming te krijgen," aldus de brief aan de bewoners. De politie gaat beginnen met een actie om het aantal inbraken in bedrijven op Tholen en Sint- Philipsland terug te dringen. Bij een honderdtal bedrijven zal wor den gekeken naar het hang- en sluitwerk, de verlichting, de be reikbaarheid en of er om de ge bouwen veel materialen liggen opgeslagen. Daarvoor is een spe ciale 'check-list' ontworpen, die in de politiecomputer wordt gezet. Als dat allemaal gebeurd is, gaat de politie met het bedrijfsleven voor overleg rond de tafel zitten. Deze actie vloeit voort uit de doel treffendheid van preventieve acties in het verleden. Het evenementenzaaltje van Haestinge diende als lokatie; we gens het grote aantal belangstel lenden moesten er stoelen bij en daar waren de organisatoren zeer mee ingenomen. Hoewel de avond bedoeld was voor de hele kring bleek het voor de EHBO-afdeling Sint-Philipsland niet mogelijk een ploeg samen te stellen om aan de wedstrijden deel te nemen. In hun plaats - maar buiten mededinging - trad een EHBO-team uit Bergen op Zoom op dat de spits af mocht bijten. Voorzitter Tjid Heijboer van de studiekring Landelijke Opleiding tot Uitbeelding van Slachtoffers (LOTUS) Noord en Midden Zee land schetste voor het publiek de zogenaamde ongevalsituatie. LOTUS-medewerkers beelden zo natuurgetrouw mogelijk onge valslachtoffers uit waarmee EHBO-ers in staat worden gesteld te oefenen zodat ze met minder schroom hulp kunnen verlenen wanneer dit werkelijk noodzake lijk is. De scène die voor de kring wedstrijd was bedacht, bleek bepaald geen compliment voor Haestinge. Tijdens een uitvoering van het zangkoor 'Vooruitgang Zij Ons Streven' in het dorpshuis in St. Maartensdijk raken drie le- deri van het koor gewond. De diri gent komt ten val omdat de kistjes waarop hij staat, zijn gaan schui ven; de man komt lelijk te vallen waarbij hij de muziekstandaard wegslaat. Hij valt met het hoofd op de grond, verstuikt zijn enkel en loopt een schaafwond op aan het scheenbeen. De dirigent klaagt over hoofdpijn en heeft bo vendien een wond op zijn hand als gevolg van de onbedoelde en har de aanraking met de muziekstan daard. Een zangkoorlid die de standaard wil opvangen, krijgt door de scherpe randen aan de standaard een doorbloedende wond aan de onderarm. De gitariste die het koor begeleidt op d.e Spaanse gitaar, kan haar virtuositeit op het muziekinstru ment niet bewijzen. Zij schrikt zo van de val van de dirigent, dat ze een snaar breekt die een snij- wondje veroorzaakt boven haar oog en naast haar neus. Hoewel niet erg gewond, blijkt ze voor het nodige tumult te kunnen zorgen. De EHBO-ers die (een beetje ver laat) naar de voorstelling zijn ge komen, horen bij binnenkomst geen gezang, maar gekerm. In vijftien minuten moet het drietal zorgen dat de eerste hulp bij onge lukken is verleend. Daarbij worden ze bekeken door een jury, die de punten verdeelt. Er worden punten toegekend aan de leiding van het team en aan het team als geheel. Als beste leid(st)er scoorde mevrouw A. Scherpenisse-Eerland van het winnende team het hoogst. Van de te behalen 50 punten haalde ze er 34, gevolgd door de leidster van de EHBO-ploeg uit Stavenisse: 31 punten. De leiding van de ploeg uit Tholen eindigde op de derde plaats met 18 punten gevolgd door Sint-Annaland met JA De ploeg uit Bergen op Zoom haalde 11 punten voor de leidinggevende. Uitslag team: Sint-Maartensdijk 192 punten, Stavenisse 179'/2 pun ten, Bergen op Zoom 164 punten, Sint-Annaland 159 punten en Tholen 134 punten. In totaal kon den 255 punten worden gehaald. VERVOLG PAG. 7 In de vacature die vorig jaar was ontstaan na het vertrek van G. Heijboer uit Poortvliet is nu ook voorzien. Het bestuur breidde zich zelfs uit. De nieuwe leden die met applaus werden verwelkomd, zijn M. Moerland uit Stavenisse en A. van de Perk uit Sint- Annaland. Secretaris G. Quaak en penningmeester A. Beurkens werden herkozen. De scheidende voorzitter zei dat persoonlijke motieven aan zijn besluit ten grondslag hebben gelegen. Hij wilde er verder niet op ingaan, maar blikte terug op de 7 jaar dat hij voor de afdeling optrad als voorzitter. "Ik heb het altijd met veel vreugde en heel veel liefde ge daan, met overgave en inzet van mijzelf, met enthousiasme omdat het werk zo na aan mijn hart ligt". Jansens vertelde dat hij 15 jaar geleden in de regio Kampen begonnen was om actief deel te nemen aan de activiteiten van Philadelphia. Hij verzorgde on der andere een aangepaste kerk dienst. Dergelijke diensten wil de afdeling ook op Tholen en Sint- Philipsland verwezenlijkt zien. Hierover zijn besprekingen gaan de in de Hervormde gemeenten. Jansens sprak de hoop uit dat Leune datgene van God mag ont vangen, wat nodig is om deze taak te volbrengen. "Ik hoop dat u net als ik bezield ben met een ontzaglijke liefde voor de mede mens die weliswaar andersbedeeld is 'maar daarom zeker niet min der, zoals wel eens wordt gezegd". Het is Philadelphia niet gelukt om op enigerlei wijze subsidie los te krijgen voor het onderhoud van het clubgebouw aan de Langeweg in Scherpenisse. Verzoeken hier toe richtte het bestuur aan 'Jon geren bouwen voor jongeren' en de gemeente Tholen. Secretaris Quaak lichtte toe dat er verschil lende gesprekken met wethouder J. Versluijs hebben plaatsgevon den waarin duidelijk werd ge maakt dat de gemeente geen geld beschikbaar wil stellen voor het onderkomen. De wethouder zou gewezen hebben op de mogelijke nieuwbouw voor de basisscholen in Scherpenisse waardoor het hui dige gebouw vrijkomt dat even tueel ruimte biedt voor het club gebouw van Philadelphia. De se cretaris beantwoordde hiermee een vraag van de heer J. Nelisse uit St. Maartensdijk die zich er over verbaasde dat er geen subsi die wordt verstrekt, terwijl zoveel anderen verzoeken wel gehono reerd worden. Jansens raadde aan om als ouder eens bij gemeente raadsleden aan te kloppen: "Mis schien bereikt u meer dan wij". Het jaar werd afgesloten met een nadelig saldo van 1015,15 gul den. Het vermogen van ruim 20.000 gulden slonk derhalve tot 19.253,93. De vergadering van de afdeling werd bijgewoond door stafmede werker P.M. Jille van het lande lijk bm&au van de oudervereni ging. Hij ondersteunt onder meer afdelingsbesturen en bevordert de onderlinge ouderhulp binnen de vereniging. Het zangkoor V.Z.O.S. onder lei ding van J. Wesdorp zorgde voor een optreden. Tevens was er een verloting en een verkoping. Kantoor Sint-Philipsland De Rabobank wil desnoods het volledige pand aan de Schoolstraat/Oostdijk in St. Phi lipsland aan de gemeente verko pen voor uitbreiding van het gemeentehuis. "Als de gemeente een acceptabele prijs biedt, zijn we bereid om op te stappen en een nieuwe bank te bouwen", zegt di recteur W.H. Louwerse van de Ra bobank Tholen. "Als het nieuwe hoofdkantoor in Tholen voorjaar 1990 klaar is, zitten we in St. Phi lipsland veel te ruim in ons jasje. Wegens de veiligheidseisen moe ten we dan toch voorzieningen gaan treffen omdat er dan net zo als in Oud-Vossemeer maar twee personeelsleden meer overblij ven." Het gemeentebestuur van St. Phi lipsland heeft voor het oplossen van de ruimtenood al gekozen voor uitbreiding van het bestaan de gebouw. Het kantoor met par keerplaats van de aangrenzende Rabobank is een goede oplossing voor de gemeente. Volgens wethouder A. Kosten is er nog niets definitiefs. "De centrale dienst gemeentewerken maakt een globaal schetsplan voor ons." Aan de hand daarvan wordt bekeken hoeveel grond of kantoor er nodig is voor een goede uitbreiding van de gemeentesecretarie. DEZE WEEK Bol van de toren in de smalstad J. Leune voorzitter van Phila delphia Fotoboek over de kerken op Tholen en Sint-Philipsland verschenen Uurwerk van de Grote Kerk in Tholen hersteld SGP: kleine kernen slecht af met hoge grondprijzen Vrijwilligerswerk alleen voor werklozen is een misverstand Vier jubilarissen bij De Trou we Duif Landelijk damavontuur voor de Eendracht voorbij, maar Thoolse scholen bereiken na tionale wedstrijd DE GROTE MOMENTEN IN HET LEVEN KOMEN ONVERWACHTS. 'T IS ZINLOOS OP HEN TE GAAN ZITTEN WACHTEN Dit nummer bestaat uit 20 pagina's Het duo Pia Jansens (accordeon) en Johan Bijl (orgel) uit Scherpe nisse heeft op het solistencon cours in Hillegom de ereprijs gewonnen. Ze kregen in de tweede afdeling een eerste prijs met 180 punten en met lof van de jury. Al le 13 Thoolse deelnemers op één na behaalden de eerste prijs! De enige tweede prijs was voor Petrina den Engelsman uit St.- Annaland, die op orgel 147 p. be haalde in de eerste afdeling. Op accordeon waren er vier eerste prijzen: Esther den Engelsman, St.-Annaland (vierde afd. 160 p.), Geertrude Moerland, Scherpenis se (derde afd. 156 p.), Jantien Moerland, Scherpenisse (derde afd. 150 p.) en Pia Jansens (eerste afd. 174 p.). Het aantal Thoolse deelnemers dat het orgel bespeelde was groter. Hier vielen acht eerste prijzen: El- ma Polderman, St.-Annaland (vierde afd. 168 p.), Melanie v.d. Maas, St.-Annaland (derde afd. 159 p.), Dia Gunter, St.-Annaland (derde afd. 162 p.), Miranda Pol derman, St.-Maartensdijk (derde afd.' 169 p.), Johan Bijl (tweede afd. 174 p.), Marianne Vroegop, St.-Annaland (tweede afd. 155 p.), Lené de Graaf, St.-Maartensdijk (tweede afd. 165 p.), Imanda Goe- degebuure, St.-Annaland (eerste afd. 162 p.). Watersnip. De stichting Reddings organisatie Oosterschelde, die opereert vanuit het haventje De Flaauwers bij Kerkwerve, heeft onlangs de nieuwe reddingsboot De Watersnip in gebruik genomen. Ook de vaste bestellers per dorp verdwijnen. Ze wisselen geregeld, zodat ze in alle woonkernen een keer aan de beurt komen. "Voor het eiland is het IBS nieuw, maar in den lande is het al veel langer in trek", zegt besteller-voorman P. Aan een door het CNV georgani seerde cursus Arbeidsrecht namen verschillende inwoners van Tho len en Sint-Philipsland deel. De geslaagden: W.J. v.d. Meer, mevr. M. van Luinen en mevr. C.A. Ver kouteren uit Tholen, J.C. Bazen en G. de Jonge uit St.-Annaland, A. Kersbergen uit Oud-Vossemeer, B. Hermansen uit Anna Jacoba- polder en C. Wesdorp uit Sta venisse. van Lit uit St. Annaland, die in St. Maartensdijk de leiding, heeft over negen bestellers. Voorheen was hij in het postkantoor Tholen werkzaam, waar hij na het sorte ren van de ochtendpost met een auto de bestelling in het buitenge bied verzorgde. Van Lit bestelt nu nog een klein deel van de post in de kom van St. Maartensdijk. Voor St. Annaland er maandag bijkwam, werd al eerder de post voor Scherpenisse in St. Maar tensdijk gesorteerd. In de toe komst komt Stavenisse er nog bij. Volgens Van Lit kunnen de taken met het nieuwe systeem beter ver deeld worden. "De bestellers sor teren in een grotere groep en dezelfde man krijgt niet steeds de zwaarste wijk. We beschermen de medewerkers op die manier en voor het bedrijf zijn ze beter in zetbaar wanneer ze in verschillen de dorpen post bestellen. Op deze manier hopen we ook voordeliger en klantgerichter te werken." Vanuit Bergen op Zoom wordt de post aangevoerd naar Tholen, St. Maartensdijk en Stavenisse. De laatste plaats valt in de toekomst nog af. De sorteerrekken uit St. Annaland zijn zaterdag overge bracht naar St. Maartensdijk, waar ruimte is geschapen voor het meerdere werk. Ook de polders rond St. Annaland, waar voor heen een auto van het kantoor Tholen kwam, krijgen sinds maandag post vanuit St. Maar tensdijk. De auto die daardoor in Tholen vrijkwam, wordt nu ingezet om de post en de besteller in Oud- Vossemeer en Poortvliet te bren gen. In St. Annaland beschikt elke besteller over een eigen postauto. "De post kan daarin beter be schermd worden dan in een kar retje dat soms op de hoek van een straat stond", aldus de besteller voorman. Voor de postbushouders in St. Annaland betekent het overbren gen van de postsortering naar St. Maartensdijk een achteruitgang. Konden ze voorheen vanaf circa half acht al om hun post en tot half negen ook om de grote stuk ken die niet in de postbus pasten, nu is de kleine post er pas om acht uur en de grote stukken kunnen alleen van acht uur tot kwart over acht afgehaald worden. De zaterdagopenstelling en het verstrekken van kentekenbewijzen blijft wel gehandhaafd op het postkantoor St. Annaland. WONINGINRICHTING t t 1 Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1