Gemeentesecretaris van Zierikzee naar Tholen? Bromfietser overlijdt na botsing tegen boom Uitbreiding Timpa is nu al te klein Muurschildering siert Heenetrechtschool ACHT PAGINA'S NIEUWS VAN THOLEN EN FLUPLAND 407 Donors Rode Kruis St.Philipsland geeft subsidie op compostvat Jubilarissen Trouwe Duif Burgemeester vestigt zich in Buitenzorg Stakingsactie Openbare basisschool als tweede in Oud-Vossemeer geïntegreerd Maandag 13 maart 198%t 45e Jaargang no. 17b A.G. Izeboud 1, Tholenaar A.G. van de Sande 2 Dhr. A.G. Izeboud(46), nu gemeentesecretaris van Zierikzee, staat nummer één op de aanbeveling van b en w om T.C. Benou op te volgen als gemeentesecretaris van Tholen. Tweede is de enige interne sollicitant, dhr. A.G. van de Sande(42), hoofd algemeen bestuur en welzijn van de gemeente Tholen. Beiden zijn geen lid van een politieke partij. De huidige secretaris Benou behoorde tot het CDA. Algemene zaken 15 jaar De vertrekkende gemeentesecretaris T.C. Benou en één van zijn kandidaat-opvolgersA.G. v.d. Sande, de eni ge interne sollicitant. Hij staat echter tweede op de aanbeveling van b en w. Leon v.d. Sluijs (19) uit Stavenisse De 19-jarige Leon v.d. Sluijs uit Stavenisse is in de nacht van zaterdag op zondag bij een eenzijdig onge val op de Postweg tussen Tholen en Poortvliet om het leven gekomen. De Stavenissenaar reed ter hoogte van de kruising met de Ketting- en Vrouwendijk op zijn brommer tegen een boom en overleed ter plaatse. Een passerende EHBO-er paste tevergeefs reanimatie toe. De politie vermoedt, dat er alcohol in het spel is. De Stavenissenaar had samen met A.H. uit Sint- Maartensdijk een bar in Tholen bezocht, waarna ze omstreeks half twee naar huis gingen. Op de terugweg kwam het tweetal ten val, waarna H. besloot om ver der naar huis te lopen. Leon v.d. Sluijs reed toen alleen door, maar raakte in de bocht van het fietspad en reed tegen een boom met een fatale afloop. Onderzoek van de bromfiets leverde geen technische gebreken op. 29 sollicitanten Bouw van nieuwe fabriek in Slabbecoornpolder De uitbreiding van de fabriek en de kantoorruimte van Timpa Foundations aan de Wattstraat in Tholen is nog niet gereed en nu heeft het bedrijf al weer behoef te aan meer produktie- en opslagcapaciteit. Daarom heeft de directie besloten om in de Slabbecoornpolder een nieuwe fabriek te bouwen. De Klerk Interpak Rijnberg DEZE WEEK Kringwedstrijden EHBO in Haestinge Hoogste urgentie Tevredenheid Twee keer geopend Pijpenla Wethouder Versluijs en mevr. Brouwer bewonderen het kunstwerk dat werd onthuld bij de heropening van de Die Heenetrechtschool in Oud-Vossemeer. Zandbak Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 - Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement f 21,— per halfjaar. Per jaar I 38,75, per post f 48,50 per jaar. Losse nummers f 1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f 0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contanct. Inclusief btw op rekening 1 9, Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Izeboud is in Koudekerke op Wal cheren geboren en getogen. In 1959 kwam hij in gemeentedienst te St. Laurens, waar W. Baasfnu woonachtig in St. Annaland) bur gemeester was. Zoutelande was de volgende kleine en inmiddels her ingedeelde gemeente op Walche ren. Almkerk in het land van Heusden en Altena was de derde standplaats totdat per 1 februari 1969 Zeeland weer terugkwam met een benoeming in Goes, dat Izeboud zowekvoor als na de her indeling meemaakte. Op 1 decem ber 1978 werd hij gemeentesecretaris van het bijna 10.000 inwoners tellende Zierik zee. Na ruim tien jaar maakt Ize boud maandagmiddag grote kans naar Tholen te kunnen verhuizen. "Het lijkt een beetje op een ron dreis door midden- en noord- Zeeland", zegt de grootste kans hebber voor de opvolging van T.C. Benou. Izeboud, die getrouwd is en vier zonen heeft, kent zijn voorganger Op 2 maart gaven 407 donors een halve liter bloed tijdens de bloe- dafnameavond van het Rode Kruis in Haestinge. Dat was vier meer dan vorig jaar september. Vooral uit Scherpenisse kwamen er veel meer donors dan een half jaar geleden. Er meldden zich 40 nieuwe donors en 17 mensen wer den afgewezen. Het aantal donors per plaats, met tussen haakjes de aantallen in september: Tholen 66(60) Oud-Vossemeer 24(19) St.-Annaland 66(73) Stavenisse 45(47) St.-Maartensdijk 86(90) Scherpenisse 61(48) Poortvliet 57(63) Diversen 2(3) uit verschillende vergaderingen, evenals zijn collega van St. Phi lipsland, mevr. J.P.A. de Kok. Mevr. Izeboud komt uit Bergen op Zoom en op weg daarnaar toe werd Tholen en St. Maartensdijk al eens aangedaan. Izeboud is naast zijn baan als ge meentesecretaris - 'dat vraagt al veel, met name ook leeswerk' - ac tief in het jeugdwerk van de Gere formeerde Kerk. In Goes was hij jeugdouderling, in Zierikzee lei der van het catechesewerk voor jongeren vanaf 17 jaar en voorzit ter van de beroepingscommissie. Izeboud is in zijn dertigjarige ge meentelijke loopbaan vooral in de algemeen bestuurlijke sfeer werk zaam geweest. In de kleine ge- Het zelfcomposteren wordt in Sint-Philipsland gestimuleerd. De gemeente wil 80 gulden subsidie geven op de aanschafkosten van een compostvat. Op basis van er varingen elders gaat het gemeen tebestuur ervan uit, dat 10% van de huishoudens overgaat tot zelf composteren. Dan zouden voor Sint-Philipsland 85 vaten nodig zijn, die 120 gulden per stuk kosten. Het gaat om zogenaamde VAM-vaten. Aangetoond is, dat per vat gemid- deld 300 kilo huisvuil de ophaal dienst niet bereikt. Dat bespaart de gemeente 1.820 gulden. "Wij zijn van mening dat de maatrege len die genomen worden teneinde ons milieu te verbeteren in de eer ste plaats de verbetering van het milieu ten doel hebben en niet de besparing van geld, waarmee wij dan tevens de conclusie trekken dat een financiële bijdrage voor dit doel een verantwoorde uitgave is," aldus b. en w. Aan rente en af schrijving kost het plan 1.904 gul den, terwijl de subsidie 6.800 gulden vergt. De gemeenteraad moet het plan nog goedkeuren. meenten deed hij alles, te beginnen met bevolking en ar chief. Later algemene zaken, waarvan hij in Goes chef werd. Daaronder vielen volkshuisves ting, ruimtelijke ordening, bijzon dere wetten en voorlichting. Hij heeft ook in Zierikzee niet zoveel met financiën te maken gehad. Van de Sande staat bij b en n qua voorkeur als tweede op de aanbe veling. "Ik had liever een andere keuze gezien, maar ik moet me bij die realiteit neerleggen", zegt Van de Sande. "Bij een open sollicita tie loop je nu eenmaal meer risi co's." Het zou een uitzonderlijke situatie zijn wanneer hij door de raad zou worden uitverkoren. Van de Sande werd in Kruiningen geboren en begon zijn ambtelijke loopbaan in de gemeente 's Heer Arendskerke. Krabbendijke en Dinteloord volgden, totdat hij 1 mei 1973 chef sociale zaken werd bij de gemeente Tholen, waar hij nu ruim 15 jaar werkzaam is. Het welzijnspakket kreeg hij er al gauw bij en in 1985 werd Van de Sande hoofd algemeen bestuur en welzijn en waarnemend gemeente secretaris. Van de Sande(getrouwd, 4 kinde ren) bekleedt nog verschillende bestuursfuncties. Hij is voorzitter van de mlk-school de Veste, bestuurslid van de stichting ge zinsvervangend tehuis Philadelp hia, Welzijnsorgaan Tholen en federatie maatschappelijke dienst verlening, alsmede kerkvoogd van de Hervormde Gemeente Tholen. Er waren 29 sollicitanten van 33 tot 55 jaar, vanwie er 5 voor een nader onderzoek zijn gekozen. Daarmee was de commissie bestuurlijke aangelegenheden(BA - daarin zitten de vijf fractievoor zitters van de Thoolse gemeente raad -) het eens. Vervolgens heeft een uitgebreide gespreksronde plaats gevonden, waarbij de sollicitanten voor drie colleges verschenen: de commissie BA met C. Meertens als secretaris, een personeelsdelegatie(ir. Van Veen, J. v.d. Merbel, J. de Kok, E. van Dongen, F. Keur, A. Quist o.l.v. L.T. Steenpoorte van de me dezeggenschapsraad) en als derde het college van b en w. Daarna vond een gezamenlijke bespreking plaats van de drie col leges, terwijl de selectie tenslotte is afgerond met beraad in b en w, gevolgd door een vergadering van de commissie BA. De voorkeur van b en w gaat uit naar dhr. Izeboud met dhr. Van de Sande als nummer twee. De ge meenteraad beslist maandagmid dag. De benoeming gaat in met ingang van een nader door b en w te bepalen datum. De raad beslist dan tevens over het verlenen van eervol ontslag aan dhr. T.C. Benou(61) per 1 juli a.s. Hij maakt gebruik van de VUT- regeling en stopt als gemeentese cretaris en als ambtenaar van de burgerlijke stand. B en W stellen de raad voor hem 'op de meest eervolle wijze ontslag te verlenen onder dankzegging voor de uit muntende diensten'. Het plan is om in twee bouwlagen te bouwen met een totaal be bouwd oppervlak van 12.000 m2. De eerste fase omvat 4.000 m2 en zal aan ongeveer 20 mensen werk bieden, deelt de gemeente Tholen mee. Op middellange termijn voorziet men een verdere uitbrei ding tot ruim 40 mensen. De bad- pakkenproduktie en -verkoop, een nieuwe activiteit van Timpa, blijkt een groeimarkt te zijn. Het bedrijf begon in 1960 aan de Brugstraat met 5 arbeidsplaatsen en heeft inmiddels vestigingen in Tunesië, Frankrijk en de Verenig de Staten. Totaal zijn er 400 ar beidsplaatsen. De gemeenteraad moet het besluit voor de grondverkoop aan Timpa nog goedkeuren. Het bedrijf maakt gebruik van de gemeente lijke premieregeling. Vanuit Bergen op Zoom wil De Klerk Electrotechniek zich op Tholen vestigen. Het bedrijf houdt zich bezig met het installe ren, repareren en adviseren van electrische installaties voor fabrieks-, utiliteits- en woning bouw. De bedoeling is om met vijf personeelsleden te beginnen, wat tot ongeveer twintig zou kunnen uitgroeien. De directie wil zich vanuit Tholen met name richten op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse markt. De vestiging in Bergen op Zoom - waar ook 20 mensen wer ken - is geörienteerd op de Bra bantse markt. De Klerk wil in de Slabbecoorn polder grond in erfpacht hebben om er een bedrijf van 240 m2 te stichten. Op datzelfde industrieterrein wil Interpak een kavel van 3.217 m2 aankopen. Men hoopt daarop eind dit jaar of begin volgend jaar een uitbreiding te realiseren. Op dit moment is Interpak gegroeid naar 20 vaste werknemers, met daarnaast in de drukke perioden nog eens 20 uitzendkrachten. Gezien de grote belangstelling voor de Slabbecoornpolder beslist de gemeenteraad maandagmiddag over de vierde wijziging van het bestemmingsplan. Er dient 2.3 ha industriegrond bij te komen. Eén van de kandidaten wil een hoge opslag- en distributieruimte, zo dat de goothoogte 9 meter moet worden. Ook voor het bedrijventerrein in Sint-Annaland is belangstelling. M.L. Rijnberg wil er 1.647 m2 grond aan de Bronsgeestweg ko pen, om zijn drankenhandel te vestigen. Het gemeentebestuur verwacht dat door de verplaatsing van het bedrijf een stukje be lasting van met name de Suzanna- weg wordt weggenomen. Tijdens een feestelijke voorjaars vergadering huldigde postduiven vereniging de Trouwe Duif in Tholen vier trouwe leden. De he ren Joh. Deurloo en L. Soomers waren 40 jaar lid, bestuurslid P. Laban en voorzitter Jac. van Dij- ke vierden hun zilveren jubileum. Behalve een insigne kregen ze ook bloemen. De jubilerende voorzit ter werd gehuldigd door penning meester J. van Dijke. Burgemeester H.A. van der Mun- nik gaat in de nieuwe wijk Buiten zorg III in Tholen een huis bouwen. Het uitbreidingsplan na bij Hertenkamp wordt momenteel bouwrijp gemaakt. Er komen ver schillende vrijstaande huizen. B en W hebben de burgemeester 21 februari grond verkocht, wat de zelfde dag nog goedgekeurd is door gedeputeerde staten van Zeeland. Sinds zijn benoeming tot burge meester van Tholen per 1 juli 1986 huurde de fam. Van der Munnik de bovenwoning van de Verenigde Spaarbank in de Hoogstraat. Een verlaat nummer na de staking van zetters en drukkers Poortvlietse ouderen praten overdekt Ambulancedienst op zoek naar 12 mille voor couveuse Herinrichtig Stationsstraat in St. Philipsland Voorlichting over hoge bloed druk in Scherpenisse Groots afscheid van ZLM- kringvoorzitter M.GJ. Kosten Zestig jaar huwelijkstrouw in St. Annaland Modeshows in Tholen en Oud-Vossemeer Stichting Promotie Oud- Vossemeer breidt programma fors uit Peuterspeelzaal de Fabeltuin in Tholen vierde verhuizing Koploper WHS verspeelt kostbare punten tegen rivaal Dinteloord TOORN HEEFT ALTIJD EEN REDEN, MAAR ZEL- DEN EEN GOEDE Dit nummer bestaat uit 8 pagina's Een staking bij drukkerij Vink te Axel heeft tot onze grote te leurstelling vorige week de norma le verschijning van de Eendrachtbode onmogelijk ge maakt. Wij betreuren deze gang van za ken ten zeerste, maar het was vol ledige overmacht. Op deze ongebruikelijke dag - maandag - ontvangt u daarom alsnog een krant, zij het nog niet met de normale inhoud. Donderdag a.s. hopen wij u weer wel een volledige Eendrachtbode te bezorgen. De uitgever, W. Heijboer. Alle EHBO-verenigingen van Tholen en Sint-Philipsland doen maandag 13 maart mee aan de kringwedstrijden. Die beginnen om 20.00 uur in Haestinge in Sint- Maartensdijk. De winnaar gaat door naar de provinciale wed strijd. Inzet daarvan is een plaats in de landelijke finale. Met de onthulling van een muur schildering door wethouder J. Versluijs vierde Die Heenetrecht school in Oud-Vossemeer woens dagmiddag het gereedkomen van de geïntegreerde bouw van de openbare basisschool. Alle groe pen kinderen krijgen voortaan les in één gebouw aan de Burg. Ver- sluijsstraat. De schildering van de Bergse kunstenaar G Warmoes- kerken beeldt het binnenkomen in de school uit, de leer- en speel- middelen die men onderweg te genkomt en het uit de school gaan. Het is de eerste muurschil dering in een Thoolse school. "Daarmee wordt bevestigd, dat ook in de school kunst goed op zijn plaats is," zei Versluijs. De onderwijswethouder sprak van een 'passende verrijking van het gebouw'. Via de beschilderde wand voert een korte gang naar het aangebouwde werklokaal voor de onderbouw (groepen 1 en 2). Het speellokaal met multifunctio nele vloer gebruikt men samen met de School met de Bijbel, zo dat als bijzonderheid een isoleren de schuifwand is aangebracht (de ruimte doet namelijk voor beide scholen ook dienst als gemeen schapsruimte). Tevens kreeg de school een nieuwe hoofdingang naast de docentenkamer. Versluijs memoreerde, hoe beide scholen - tot de invoering van de basisschool op 1 augustus 1985 - hun leerlingen van de kleuter school Hummelvreugd kregen. Dat gebouw werd na die datum het onderkomen voor de onder bouw van beide scholen. "Dat werd gedaan in de wetenschap, dat er tussen de scholen een goede samenwerking mogelijk was." Volgens het eerste huis vestingsplan (uit 1986) werd aan Oud-Vossemeer de hoogste urgen tie toegekend. De uitbreiding zou op 1 augustus 1987 rond moeten zijn. In november 1986 ging het ministerie accoord met het starten van integratiebouw voor de drie basisscholen in dit dorp. Omdat het aanvankelijke plan qua opper vlakte veel te groot was, moest er een aangepast plan komen. Dat zorgde voor vertraging en op 18 april 1988 vond pas de aanbeste ding plaats. Het ontwerp van ar chitect Tom Moerland werd uitgevoerd door hoofdaannemer Muller-Franke. De wethouder vond dat er een prettige en functionele huisvesting tot stand was gebracht. "Dat maakt, dat, hoewel we weten dat er wensen en zorgen zijn in het onderwijs, er toch ook een stuk tevredenheid moet zijn over wat er is. Bij voorbeeld dit schoolge bouw, het nieuwe gymlokaal, een uitbreiding van schoolzwemmen voor kleine kernen, een zorgver bredingsproject en computers in het basisonderwijs." Versluijs zei enthousiast bezig te blijven met de zorg voor het Thoolse onderwijs, zoals de inte gratie van gebouwen in Scherpe- 1985 werd Die Heenetrechtschool basisschool; vandaag heeft Die Heenetrechtschool een basis school. Naar de toekomst moet Die Heenetrechtschool zich verder ontwikkelen in het functioneren als basisschool. Ik wens u daar mee veel succes," besloot wethou der Versluijs. Inspectrice mevr. A.A. Kolste haalde aan, dat het speellokaal nu voor de tweede keer geopend werd. "Maar dat heb je met zo'n unieke situatie: twee scholen die dat lokaal samen gebruiken." Ze wees op de belangrijke plaats, die bewegingsonderwijs binnen het basisonderwijs inneemt. Het staat iedere week negen keer op het ac tiviteitenplan. "Men wil tegemoet komen aan de natuurlijke bewe- gingsdrang van het kind. Doel is te komen tot een harmonische groei en persoonlijkheidsontwik keling." Over het lokaal zei de in spectrice nog "eigenlijk zou het nauwelijks leeg moeten staan. Het moet een centrale plaats in deze beide scholen zijn." A.P. Douw - die de verhinderde ds. A.J. de Kieviet verving - bracht de felicitaties over namens de ker- keraad van de n.h. gemeente. "We hopen dat u een gezegende arbeid tegemoet mag gaan," zei hij. Douw herinnerde eraan, hoe het onderwijs in Oud-Vossemeer eens in de kleine consistorie van de n.h. kerk begon (tot 1836, toen een school aan de Molenstraat werd gebouwd). Hij overhandigde di- het interieur van de kerk, met o.a. de koperen kroonluchter geschon ken door Johannes van Rosevelt (schoolmeester van Scherpenisse in de tweede helft van de 18e eeuw), wiens vader Pieter (1704-1747) schoolmeester in Oud-Vossemeer was. nisseen 1 holen. "Per 1 augustus cecteur J.D. Vroege een foto van Directeur A. Rijk van de Sint- Anthoniusschool zei te hebben meegeleefd met de buren van Die Heenetrechtschool tijdens de ver bouwing. "Jullie zijn ons voorge gaan en nu er bij ons is begonnen, weten we al wat ons te wachten staat." Directeur Vroege keek met ge mengde gevoelens terug naar de verbouwing. "Ik ben blij dat de bouwers de deur uit zijn en de rust is weergekeerd. Want we hebben wat afgezien. Ook ben ik blij dat de kleuters en juf Anja nu met ons in één gebouw zitten." Minder tevreden was hij met het verlies van de gemeenschapsruim te. "Die hebben we zuinig bij el kaar geschraapt door in 1969 alles aan minimale maten te bouwen. Wat ik er voor teruggekregen heb is een pijpenla." Hij vond dat het ontwikkelingsproces van de basis school nog niet zo rooskleurig verliep en staafde dat met gege vens uit een enquête van het NGL. Slechts twee procent van de on dervraagden gaf aan dat de doelstelling van de basisschool ge haald was. Daarvoor werden als oorzaken genoemd de bezuinigin gen, gebrek aan tijd en rust bin nen de school en toenemende leer- en gedragsproblemen. Vroege zag echter ook positieve zaken: het in voeren van de vakken Engels en informatica en een meer planma tige manier van werken. De directeur gaf daarna een wat luchtiger wending aan zijn praat je. Met architect Moerland was er blijkbaar een verschil van mening geweest over het juiste zand voor de zandbak. Hij kreeg van Vroege een monster, een potje zand met het opschrift 'echt Brabants zand- bakkenzand'. Vervolgens reikte deze een aantal 'erkentelij kheidsbetuigingen' uit, zoals hij dat in het leger had ge zien. Voor de vier bouwvakkers (W. Potappel, M. Priem, J. Pol derman en J. van Iwaarden) ging dat vergezeld van enkele flesjes bier. De dames Douw en De Ron de, die extra hadden moeten schoonmaken, kregen eenzelfde oorkonde met een boeket bloe men. Daarna werd juf Anja onder de cadeaus bedolven. Vroege over handigde haar een geborduurd schilderij. Namens de ouderraad bood voorzitter mevr. J.M. Brou wer een zitfiets aan. En directeur Vroege kreeg de twee ingelijste ontwerpen, die voor de muur schildering gemaakt waren. Kunstenaar Warmoeskerken had voor de kinderen een aantal kleu rige ballen meegebracht, zoals die op de muur was afgebeeld. De kinderen ontbraken woensdag middag, maar dat werd vrijdag goedgemaakt. Toen was er een ge zellige middag, er werd frites ge geten en er trad een goochelaar op.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1