THOLEN DERWIJS BOUMAN POTTER informatierubriek van de gemeente tholen BINNENKORT VASTSTELLING VOLUMEBESLUIT 1989 WET OP DE STADS- EN DORPSVERNIEUWING HINDERWET: OPENBARE KENNISGEVING OVERSCHRIJDING TERMIJN INVALIDEN-PARKEERPLAATS NABIJ SUPERMARKT TE OUD-VOSSEMEER HINDERWET: KENNISGEVING BEKENDMAKING ONTWERPBESCHIKKINGEN WAT LIGT TER INZAGE? /HITANIjA j j*5i- -A°fc BROEKHUIS NOODUITGAVE INVALLERS (M/V) HET SMALSTADS MANNENKOOR SPREEKUUR B EN W. DEURL00&Z00N VERSE SPIERING Lijnbach Doktersdiensten BETAALBARE HAARMODE JAIUUN SINT-ANNALAND liL. Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet Donderdag 9 niaari WW* 45e Jaargang no.\t fo/r U De klokkenspecialist in het hartje van Steenbergen KLOKKENMAKERIJ Grote Kerkstraat 13 4651 BA Steenbergen Telefoon (01670) 6 39 25-6 33 85 Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement f 21,— per halfjaar Per jaar f 38,75, per post f 48,50 per jaar. Losse nummers f 1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f 0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contanct. Inclusief btw op rekening f 9,—. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Redactie: Voorlichtingsambtenaar Gemeentehuis Tholen Markt 1-5 Sint-Maartensdijk. Tel. 01666-2955 Jaarlijks dient het volumebesluit ingevolge de Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing te worden vastgesteld. Op donderdag 23 maart a.s. wordt voorafgaande aan de kommissievergadering ruimtelijke ordening (aanvang 19.30 uur) een hoorzitting belegd. Elke be langstellende krijgt dan de gelegenheid in te spreken op het on derstaande voorstel, dat vanaf 16 maart t/m 23 maart in het ge meentehuis ter inzage zal liggen. Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu hygiëne heeft bekend gemaakt dat een bedrag van f 1.439.064,— in het Stadsvernieuwingsfonds voor 1989 voor de gemeente Tholen wordt gestort. In 1988 was dit f 1.407.600, Dit bedrag moet worden verdeeld over een 5-tal sektoren van het stads- en dorpsver- nieuwingsgebied: a. Bijdragen aan door eigenaren van panden bewoonde woningen welke worden verbeterd c.q. verbouwd: f 500.000, b. Rioleringswerken in stadsvernieuwingsgebieden: f 1.300.000, Evenals vorige jaren is er ook nu weer sprake van een situatie dat de werkelijk gepleegde investeringen voor riolerings werken in stadsvernieuwingsgebieden het beschikbare budget be hoorlijk overschrijden. Volgens de lijst van uit te voeren kapitaalwer- ken in 1989 is voor de financiering van rioleringswerken een bedrag van f 100.000,— uit het stadsvernieuwingsbudget gereserveerd. Voor 1989 zijn de volgende werken gepland: Aanleg bergingsriool Provincialeweg te Sint-Maartensdijk f 950.000,- Riolering Bloemenlaan te Sint-Maartensdijk f 350.000,— Totaal f 1.300.000,- In feite zou dat bedrag geheel uit het stadsvernieuwingsfonds be taald moeten worden. Dat zou echter leiden tot een onverantwoord grote vertraging in de uitvoering van de werken. Door het overgrote deel van die werken te financieren met andere middelen, wordt in Burgemeester en wethouders van Tholen maken gelet op artikel 33, 1e lid, van de wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne bekend, dat bij hen op: -29 april 1988 een aanvraag is ingekomen van de heer INI. op den Brouw, Markt 10 te Sint-Maartensdijk voor een vergunning ingevol ge de Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben van een slagerij; -21 januari 1988 een aanvraag is ingekomen van timmerfabriek De Pluumpot B.V., Nijverheidsweg 3 te Sint-Maartensdijk voor een ver gunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben van een timmerfabriek; -10 maart 1988 een aanvraag is ingekomen van Interpak B.V., Slabbecoornweg 11 te Tholen voor een vergunning ingevolge de Een staking bij drukkerij Vink in Axel heeft tot onze grote teleurstelling de nor male verschijning van de Eendrachtbode op donderdagmorgen verhinderd. Hoewel wij ons bewust zijn, dat wij met deze nooduitgave verre van volledig kun nen zijn, hopen wij hiermee de moeilijkheden gedeeltelijk te hebben opgelost. Wij streven ernaar om op zo kort mogelijke termijn weer een Eendrachtbode in de normale vorm te laten verschijnen. De uitgever, W. Heijboer. feite berust in een jaarlijks tekort van het stadsvernieuwingsfonds ten laste van de algemene middelen van de gemeente. c. Plankostenprocedure beschermd stadsgezicht Sint-Maartensdijk 40.000, Ook voor 1988 was een dergelijk bedrag gereser veerd. Dit bedrag is toen niet voor dat doel benut, omdat de proce dure nog niet was opgestart. Binnenkort zal overleg plaatsvinden met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, waarbij de vraag aan de orde zal komen of de definitieve aanwijzing van de kern Sint- Maartensdijk (maar ook die van Tholen) als beschermd stadsgezicht dit jaar valt te verwachten. Op basis van die aanwijzing zullen de planologische procedures ter hand genomen kunnen worden. Tegen die achtergrond is veiligheidshalve toch weer f 40.000,— gere serveerd. d. Restauratie woonhuismonumenten: f 5.000, Tot 1 januari 1989 kon voor de restauratie van een woonhuis een bijdrage wor den verkregen van het Rijk en de Provincie. Onlangs is bekend ge worden dat de Provincie is gestopt met de subsidiëring, omdat zij van oordeel is dat dit in eerste instantie een gemeentelijke verant woordelijkheid is. In het kader van het gemeentelijk stadsvernieuwings- en monumentenbeleid vinden burgemeester en wethouders het te verdedigen dat een partikuliere eigenaar voor de restauratie van zijn woonhuis op dezelfde aanvullende bijdrage moe ten kunnen rekenen als voor 1 januari 1989. De gemeentelijke bij drage wordt bepaald op 5% van de door het rijk vast te stellen sub sidiabele restauratiekosten van maximaal f 100.000, Voor 1989 is alleen een subsidiebeschikking te verwachten voor de restauratie van het woonhuis Markt 26 te Tholen. e. Verwerving van gronden en panden en verplaatsing van milieu- hinderlijke bedrijven: f 795.000, De totale kosten voor stads- en dorpsvernieuwing bedragen voor 1989 dus f 2.640.000, terwijl er slechts f 1.439.064,— be schikbaar is. Een tekort van f 1.200.936, Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben van een loon- pakbedrijf; -28 april 1988 een aanvraag is ingekomen van de heer J.W. van Po- pering, Kloosterstraat 17 te Sint-Annaland voor een vergunning in gevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben van tankstation voor motorbrandstoffen, een autorijschool en taxibedrijf en een autowasserette. Door hen zijn de beschikkingen op de aanvragen niet binnen de inge volge artikel 43, 1e lid, geldende termijn van 7 maanden na datum van ontvangst van de aanvraag of binnen de ingevolge artikel 43, 2elid, verlengde termijn gegeven. Sint-Maartensdijk, 9 maart 1989 Burgemeester en wethouders van Tholen. Burgemeester en wethouders heben het verzoek van de firma Klippel-Roggeband te Oud-Vossemeer, om reservering van een alge mene invaliden-parkeerplaats nabij haar supermarkt Molenstraat 1 te Oud-Vossemeer ingewilligd. Het gemeentebestuur vindt het wen selijk voor invalide klanten een dergelijke voorziening te reserveren. De maatregel wordt van kracht zodra ter plaatse het vereiste ver keersbord (nr. 54c van het R.V.V.) is geplaatst. Ten behoeve van de openbare basisscholen in de gemeente Tholen is er met ingang van heden plaats voor die in geval van afwezigheid van de groepsleerkrachten de les sen waarnemen. Van de sollicitant wordt verwacht dat hij/zij voldoet aan de wette lijke bevoegdheidseisen. Sollicitaties kunnen worden gezonden aan het college van bur gemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Markt 1-5, 4695 CE te Sint-Maartensdijk. Zaterdag 11 maart Dorpshuis 't Ouwe Raed'uus te Poortvliet Aanvang 20.00 uur De beheerscommissie van het dorpshuis te Poortvliet presen teert een optreden van: Het Smalstads Mannenkoor o.l.v. Jan Wesdorp behoeft geen nadere toelichting. Dit gerenommeerde gezelschap ver zorgt een avondvullend programma voor de ware koorlief hebber. De entree bedraagt f 3,50 p.p. en ouderen met een pas 65 betalen slechts f 2,50. Op vertoon van het toegangsbewijs wordt in de pauze een gratis kopje koffie geschonken. Bij bin nenkomst is er voor een ieder een gratis programmaboekje beschikbaar. Burgemeester en wethouders van Tholen maken gelet op artikel 24, tweede lid, onder c, van de wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne bekend, dat zij voornemens zijn gunstig te beschikken onder opleg ging van de nodige voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen op de aanvragen om een vergunning ingevolge de Hinderwet van: a. de heer N. op den Brouw, Markt 10 te Sint-Maartensdijk voor het oprichten en in werking hebben van een slagerij, gelegen aan de Markt 10 te Sint-Maartensdijk; b. de heer J.W. van Popering, Kloosterstraat 17 te Sint-Annaland voor het oprichten en in werking hebben van een tankstation voor motorbrandstoffen, een autorijschool, taxibedrijf en een autowasse rette, gelegen aan de Veilingweg 17 te Sint-Annaland; c. garage- en taxibedrijf J. Hommel Zn. v.o.f., Veilingweg 13-15 te Sint-Annaland voor het oprichten en in werking hebben van een garagebedrijf met wasplaats voor voertuigen en tankstation voor motorbrandstof, gelegen aan de Veilingweg 15 te Sint-Annaland; d. schietvereniging SV Eendracht, Wattstraat 4 te Tholen (een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning) in verband met het uitbreiden/wijzigen van de schietbaan, gelegen aan de Wattstraat 4 te Tholen. De ontwerp beschikkingen, alsmede de aanvragen en andere ter za ke zijnde stukken liggen met ingang van 10 maart 1989 gedurende een termijn van veertien dagen ter inzage op de secretarie van de gemeente Tholen te Sint-Maartensdijk van 9.00 - 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur, alsmede elke maandag van 17.00 tot 20.00 uur in de openbare bibliotheek, Markt 58 te Sint-Maartensdijk. Van af 24 maart 1989 tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen het geven van de aangevraagde be schikking ligt bovengenoemde aanvrage en andere ter zake zijnde stukken elke werkdag ter inzage van 09.00 tot 12.00 op de secreta rie van de gemeente Tholen te Sint Maartensdijk. De aanvrager als mede degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van de aanvrage(n)en ieder die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest kunnen gedurende de hierboven genoemde termijn van veertien dagen gemotiveerde bezwaren inbrengen naar aanleiding van de ontwerpbeslissing. Degene, die een bezwaar schrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet be kend te maken. Een bezwaarschrift dient te worden gericht aan het kollege van burgemeester en wethouders van Tholen. De ingeko men bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd. Sint-Maartensdijk, 9 maart 1989 Burgemeester en wethouders van Tholen. De eerstvolgende spreekuren van de leden van het college van bur gemeester en wethouders vinden plaats opmaandag 13 maart 1989 in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk. Burgemeester H.A. van der Munnik en de wethouders P. van Schetsen, L.J. Koopman en J. Versluijs houden hun spreekuur van 11.00 tot 1 2.00 uur. Wilt u op een ander tijdstip met een van de collegeleden spreken, belt u dan even naar het gemeentehuis, telefoon 01666 - 2955, toestel 330. Aanleg speelterrein in afwijking van bestemmingsplan Er is een verzoek om toestemming ingediend door het college van burgemeester en wethouders van Tholen, Markt 1-5 te Sint-Maartensdijk tot: -de aanleg van een speelterrein aan de Zoutziedersdreef te Tholen. Deze bestemming is niet in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Burgemeester en wet houders van Tholen zijn voornemens met toepassing van ar tikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, na verkregen toestemming van het college van gedeputeerde staten van Zeeland, vergunning te verlenen voor het onderhavige bouwplan. Alvorens hiertoe over te gaan wordt een ieder in de gelegen heid gesteld om van 10 maart tot en met 24 maart 1989 schriftelijk bezwaar in te dienen bij burgemeester en wethou ders van Tholen. De schetstekening ligt gedurende deze termijn ter gemeente secretarie te Sint-Maartensdijk, afdeling gemeentelijke ont wikkeling, ter inzage. Sint-Maartensdijk, 9 maart 1989 De burgemeester van Tholen, H.A. van der Munnik. Mossel- en zeevishandel Contr' Escarpe 11 Tholen Tel. 01660-2799-2550-2504- 3257 1 GEBAKKEN SCHAR 1,00 GEBAKKEN KIBBELINGEN 250 gram 4,50 Er is weer volop Advertentie I.M. AUTOMATISERING Slingerweg 25 4613 BR Bergen op Zoom Tel 01640 - 41087 Zaterdag 11 en zondag 12 maart: Dr. de Looze, Oud-Vosse meer, 01667-2400. Dr. v. d. Bel, St. Maartens dijk, 01666-2400. Dr. de Groot, Nieuw-Vos- semeer, 01676-2545. Ambulance 01650-40000. Tevens verhuur zonnebank Ring 14, St. Annaland tel.: 01665-2102 Advertentie l.M. Elke tweede maandag van de maand, dus nu 13 maart, haalt muziekver. Accele rando oud papier op. Advertentie I.M. WONINGINRICHTING

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1