C. Scherpenisse gouden jubilaris VZOS Verdeeldheid over brief Van Dongen s"oiiU**21S VERBOUWINGSUITVERKOOP verspuy Vil $^>2 I Ir 2 Vanavond bloed geven ZLM: Stop EEG prijsafbraak BOUMAN POTTER Vrouwendag op Tholen PZC kSi- k SS Commissaris plant bomen in Scherpenisse Inbraken in De Veste opgelost li1* 10 tot 50% korting Fokveedag pas 9 september met boerendag Donderdag 2 maart 1989 45e Jaargang no. 16 fr^V'>^wC>c R'°' z 02 z Het 50-jarig bestaan van het christelijk gemengd zang koor VZOS uit Sint-Annaland is zaterdagavond op grootse wijze gevierd. Een jubileumconcert met so listen, huldiging van twee trouwe leden, presentatie van nieuwe koorkleding en een druk bezochte receptie met veel sprekers en geschenken maakten het zangfeest compleet. Vijftig leden K. Koetsdijk W. Fase Moeilijke keuze Vier dames Doorzettingsvermogen Zonder medeweten GMR naar b en w gestuurd Raadsvergadering Van Schetsen Evenementenkalender streek VVV Tholen Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet ciekcentrum Tholen gaat verbouwen en daarvoor hebben wij ruimte nodig. Vandaar dat wij ons totale assortiment muziekinstrumenten aanbieden met DEZE WEEK 2 WEKEN GRATIS ALS Z Q _l O W U UJ C/2 uj d c N -1— u- <U <o O U 00 _o B V- TS D JS. PQ O -C t— <v O A4J 'C IJ "O Z p có Lu Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement f 21,per halfjaar. Per jaar f 38,75, per post f 48,50 per jaar. Losse nummers f 1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f 0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contanct. Inclusief btw op rekening f 9, Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Dr. C. Boertien, commissaris der koningin in Zeeland, luistert woensdagmorgen 5 april de boomfeestdag in Scherpenisse op. Aan de Spuidamstraat plant hij 20 platanen langs het parkeerter rein bij het chinees restaurant. Vijf daarvan zijn geschonken door de PZC ter gelegenheid van de opening van het nieuwe kan toor van dat dagblad in Vlissin- gen. De commissaris stelt zich verder op de hoogte van andere activitei ten rond de Thoolse boomfeest dag/zoals de vertoning van dia's in het Holland Huis, een rondlei ding door de gemeentelijke plan tentuin aan de Langeweg, het maken van bloemstukjes en het bezichtigen van machines van de plantsoenendienst in de gebouwen van gemeentewerken. Er is ook een stand van de Natuurvereni- ging aanwezig met als thema 'Een boom als huis'. Woensdagmorgen 5 april worden er van 9 tot 11 uur leerlingen van de basisscholen uit Scherpenisse en Stavenisse verwacht, dinsdag 4 april kinderen van de vier basis scholen uit Tholen. Met de aanhouding van twee mannen uit Ossendrecht en een 17-jarige jongen uit Tholen heeft de politie twee inbraken in de m.l.k.-school De Veste aan het Schuttershof in Tholen opgelost. De verdachten S., N. en de Thole- naar hebben allen bekend. In de nacht van 10 op 11 januari werd uit de school voor ongeveer 6.000 gulden aan spullen meege nomen en vernielingen aange richt. De politie heeft één computer teruggevonden. De rest van de spullen is doorverkocht. Ook bekenden de drie de diefstal van vier siervelgen van een auto in Ossendrecht. Ook de diefstal van een bromfiets, op 12 februari bij Meulvliet is op gelost. Twee minderjarige jongens uit Bergen op Zoom namen het voertuig van N. uit Scherpenisse die dag mee. De daders hebben bekend en de brommer is terugge vonden in de Vijverberg in Bergen op Zoom. Vanavond vanaf half zeven tot ne gen uur is er in Haestinge te St. Maartensdijk gelegenheid om bloed te geven. Het Thoolse Rode Kruis organiseert dan de halfjaar lijkse donoravond. "Geef uw bloed, het is broodnodig", zegt het Rode Kruis in een oproep. Gouden jubilaris C. Scherpenisse van VZOS is trots op zijn wandbord dat hij zaterdagavond ontving. Rechts zijn vrouw met de bloemen. uitvoering was totaal anders dan de repetities. Vooral bij eenvoudi ge, christelijke liederen gaat de routine een rol spelen en is de zeg gingskracht en spanning soms af wezig. De dirigent zei vooraf: ik wil 120% inzet en dat is uitgeko men. Dank voor het welslagen van deze avond", zei Fase. Dirigent Johan van Broekhoven was uitermate tevreden over zijn koor. "De uitvoering was werke lijk grandioos. Jullie kunnen het wel, als er maar inzet is", zei de dirigent in zijn dankwoord tegen elf uur, toen de jubileumviering met het zingen van het bondslied werd afgesloten. Van Broekhoven gaf de leden echter niet veel tijd om op de lauweren te rusten. "We moeten weer hard gaan studeren op zeven Paasnummers." Voorzitter P.M. Mosselman zette tijdens de receptie in het N.H. ver enigingsgebouw oud-voorzitter en oud-dirigent C. Scherpenisse in de schijnwerpers. Hij behoorde 50 jaar geleden bij de oprichters, was secretaris, voorzitter, dirigent van VZOS en leider van het kinder koor. Voor zijn verdiensten kreeg Scherpenisse al een koninklijke onderscheiding en zaterdagavond werd hij benoemd tot erelid. We gens zijn gezondheid moest hij vorig jaar tot spijt van de voorzit ter thuis blijven, maar de laatste repetities was hij weer present. Namens het bondsbestuur kreeg Scherpenisse een wandbord met een certificaat voof 50 jaar trouw en toegewijd lidmaatschap. De Thoolse brug vormde dinsdagmorgen om half ne gen het decor van protesterende boeren. Daar kwa men alle trekkers van de demonstratie door Thoolse en Fluplandse akkerbouwers bijeen om gezamenlijk, in een lange met zwaailichten verlichte sliert, de rit naar Bergen op Zoom te vervolgen. De nieuwe voorzitter van het D. Vermaas, die in zijn inleiding kringbestuur Tholen en Sint- Philipsland van de Zuidelijke Landbouwmaatschappij J.L. van Gorsel, riep donderdag tijdens de jaarvergadering van de afdeling Sint-Maartensdijk de leden op om mee te doen aan de acties tegen de beleidsmaatregelen vanuit Brussel en Den Haag. "Er is reden ge noeg om op de onrechtvaardige maatregelen te wijzen. We gaan geen auto's omver gooien, maar we blijven ook niet bij voorbaat thuis zitten. Als ons door Den Haag en Brussel onrecht wordt aangedaan, dan moeten we dit op kunnen brengen. Laat de voor mannen niet in de steek". Van Gorsel benadrukte op deze wijze de oproep van afdelingsvoorzitter al op de acties had gewezen. De landbouworganisaties hebben twee eisen op tafel gelegd die met de acties ondersteund worden: er moet een eind komen aan de prijsafbraak door de EEG. Zo niet, dan moet minister Braks met nationaal compenserende maatre gelen komen en er dienen afspra ken te komen over de milieumaa tregelen die minister Nijpels heeft voorgesteld (het uit de markt ne men van een aantal bestrij dingsmiddelen, heffing op kunst mest). De boerenorganisaties kunnen hier alleen mee instem men wanneer deze maatregelen economisch haalbaar zijn. Geen dictaat vanuit Den Haag, zo luidt de boodschap van de landbouw. Voorzitter Mosselman bracht in het volle verenigingsgebouw in herinnering, dat ds. W. van Griet- huysen op 24 januari 1939 de oprichtingsvergadering van VZOS leidde. Er waren 18 heren en 5 da mes aanwezig en onderwijzer K. Koetsdijk was de naamgever van de vereniging: Vooruitgang Zij Ons Streven. Eigenlijk ging het om een heroprichting, want eer der was er al een zangvereniging van wijlen D. Manteau. Op 25 fe bruari 1939 was de eerste bestuursvergadering o.l.v. voorzit ter Koetsdijk en secretaris D. Hen- drikse. Tijdens de Duitse bezetting bloeide de vereniging op tot 97 leden! Een ander voorbeeld voor de grote belangstellig was een uitvoering in de open lucht ten bate van de militairen die naar het toenmalige Nederlands Indië moesten: er waren maar liefst 800 luisteraars. Er werd veel samen gewerkt met andere koren, mooie concoursen werden bezocht en VZOS kwam op een heel hoog niveau terecht, zo meldde voorzitter Mosselman. In de afgelopen vijftig jaar had hij zes voorgangers: Koetsdijk, Dake, Ridderhof, J. Bruynzeel, C. Scherpenisse en W. Fase. De laatste kreeg van voorzitter Mosselman nog een speciale hul de, want 24 jaar diende Fase de zangvereniging als voorzitter en dirigent. "Waarom dit nu net geen 25 jaar geworden zijn? Dat typeert de bescheidenheid van Fa se. Hij maakte niet de gemakke lijkste jaren mee, want door de opkomst van de welvaart kwam er toch een zekere laksheid. Televisie en auto droegen bij aan een slecht repetitiebezoek. Je bleef je inzet ten, met de steun van je vrouw en nam het voortouw om de Verenig de Koren op Tholen/St. Philips land op te richten. Voor die 24 jaar als voorzitter en dirigent van VZOS willen we bij dit jubileum toch een blijk van waardering geven. Bij de officiële instanties is geen speldje voor 24 jaar te krijgen. Daarom geven wij als VZOS zelf een gouden speld in de vorm van een muzieksleutel", aldus voorzitter Mosselman. "Ik had gehoopt deze avond in rustige anonimiteit door te bren gen", zei Fase, "maar nu is er on evenredig veel aandacht aan mij besteed. Niettemin ben ik er er kentelijk voor. Namens de leden wil ik bestuur en dirigent ook be danken voor deze jubileumvie ring. De voorbereiding is niet altijd optimaal geweest, maar de Voorzitter Mosselman maakte verder melding van een trouw le denbestand bij VZOS, want onder de 48 leden, 1 erelid en 1 erevoor zitter zitten velen die al 25 jaar lid van de zangvereniging zijn. Dat baarde de voorzitter deels ook zorgen, want te weinig jonge leden melden zich aan. Vooral mannen laten het afweten. Daarom hoopte Mosselman op versterking van de gouden vereniging. Hij herinnerde met een citaat uit de notulen van 20 februari 1947 tenslotte aan de doelstelling van VZOS: zingen tot Gods eer. C. den Braber uit St. Philipsland bracht de felicitaties over van de afdeling Zeeland van de Kon. Ned. Chr. Zangersbond. Hij vond vijftig jaar een felicitatie waard, want er zijn weinig koren die zo ver komen. "Verschillende vereni gingen hebben al afgehaakt en landelijk is de zangerij aan het verzwakken. Daarom temeer is onze bond ingenomen wanneer ie mand 50 jaar lid is. Het is van bij zondere betekenis voor een vereniging." Den Braber overhandigde dhr. Scherpenisse een certificaat als trouw en toegewijd lid, alsmede een wandbord. Voor de jubileren de vereniging was de gebruikelijke enveloppe. Burgemeester H.A. van der Mun- nik, die met zijn echtgenote de zangavond en receptie bijwoonde, bracht de felicitaties van het ge meentebestuur en van de ook aan wezige oud-burgemeester W. Baas over. "Hoe kun je een gouden ju bileum beter vieren, dan met een gezongen lof en danklied op de Heer", zei de burgemeester. "Zin gen wordt vooral met de blijde kanten van het leven in verband gebracht, mede door het gladde uiterlijk van de wereld en de recla me. Toch heeft zingen ook in droeve dagen betekenis." De burgemeester vond, dat VZOS in St. Annaland een belangrijk gegeven is. "Het is een contactge legenheid voor allerlei mensen; een zangvereniging is voor het ge meenschapsleven belangrijk." Van der Munnik vond wel, dat VZOS eens achter de heren moet gaan, want hoewel ze met z'n tie nen hun best deden, dienen ze meer steun te krijgen. "Het is een moeilijke keuze voor mensen, want je wordt door zoveel dingen in beslag genomen, maar blijf praten met kandidaat-leden en laat ze niet los", aldus de burge meester. Hij complimenteerde de vier da mes die voor het gehele koor de nieuwe kleding hadden gemaakt: Annie Geluk, Betsie van Driel, Cobie Heijboer en Lena van Dijke kregen applaus van de leden voor hun inzet. De burgemeester had genoten van de jubileumuitvoering. "Het straalde eraf. Wat een fraaie stem had ook de soliste Pauline van der Werf en wat haalde organist An- dré Keijzer allemaal niet uit het instrument met goed, ingetogen gezang van VZOS. Goud krijgt geen vlekken zegt men wel en de zangvereniging is steeds nog jong van geest. Ik wens bestuur en le den van harte geluk en Gods ze gen voor de toekomst." De burgemeester liet zijn felicita ties vergezeld gaan van een enve loppe. Ds. A. van Herk sprak namens kerkeraad, kerkvoogdij en alle kerkelijke verenigingen van de Hervormde Gemeente. "Fan tastisch dat we zo'n vereniging in de gemeente mogen hebben. Ik hoop ook van ganser harte, dat er liefhebbers van zang blijven, want koor en gemeente horen bij el kaar. Hopelijk blijft er een 'zang- schole' tot aan de jongste dag." De predikant sprak met name di rigent Johan van Broekhoven toe, die hij veel zegen toe wenste met zijn leiding. "Dat het een werken onder verlichting van de Heilige Geest mag zijn, dat is het een zui vere toon", zei ds. Van Herk, die de pennnigmeester een enveloppe overhandigde. Ook dhr. A. van Gorsel uit Oud- Vossemeer had namens Woord en Daad een attentie meegebracht. Hij bracht VZOS en het kinder koor dank voor de medewerking aan de activiteiten van zijn stich ting voor reformatorische hulp actie aan ontwikkelingslanden. Dhr. P. Priem van het chr.-gem. koor Laudate Dominum uit Sta venisse sprak van een geden kwaardige en vreugdevolle dag. VERVOLG PAG. 15 De brief die namens de gemeen schappelijke medezeggenschaps raad van de openbare basisscholen aan b en w van Tho len is gestuurd, blijkt een soort solo-actie van het dagelijks bestuur van de GMR te zijn geweest. De veertien leden(van elke open bare school 1 ouder en 1 leer kracht) waren niet geraadpleegd, waardoor de brief zonder hun me deweten was verzonden. Daarop werd donderdagavond fel gerea geerd tijdens dë vergadering van de GMR. Hoewel de brief al bij b en w was, evenals in afschrift aan de gemeenteraad, namen verschil lende leden afstand van de brief, die verzonden was naar aanlei ding van uitlatingen van wethou der J. Versluijs in de E.B. over de onderwijsacties. Gezien de verdeeldheid werd besloten het afschrift aan de E.B., dat in de brief aan b en w was ver meld, niet te verzenden. Voorzit ter E. van Dongen vindt het niet nodig, dat de brief openbaar wordt gemaakt, ook al bestaat de GMR voor 50% uit ouders. "Zo'n medezeggenschapsraad is te vergelijken met een gemeente raad. Raadsleden gaan ook niet altijd met de zaken waarmee ze bezig zijn naar hun achterban." Secretaris J.D. Vroege wil alleen bevestigen, dat de GMR unaniem besloten heeft om geen medede lingen over de brief te doen. Argu menten hiervoor wenste hij niet te geven. "Wij denken hier goed aan te doen", wilde Vroege alleen nog kwijt. Van Dongen zegt overigens erg verheugd te zijn met de beslissing van minister Deetman om de 50 miljoen aan bezuinigingen op kleine scholen te niet te doen. "Dat is het resultaat van de actie geweest." Wethouder Versluijs heeft inmid dels ook begrepen, dat de brief aan b en w niet ondersteund wordt door de GMR. Het college heeft nog geen antwoord klaar, maar zal dat in de maart vergadering van de gemeenteraad wel gereed hebben. Dan wordt de GMR-brief openbaar bij de inge komen stukken. Wethouder Versluijs en burge meester Van der Munnik waren donderdagavond eerst ook uitge nodigd voor een al lang gepland gesprek met de GMR over andere zaken. Dit werd echter maandag door de GMR ingetrokken. De brief die b en w voor de onder wijsacties aan de directeuren van de openbare basisscholen op Tho len hadden gestuurd, blijkt door het voltallige college gesteund te De streek VVV eiland Tholen brengt omstreeks Pasen weer de evenementenkalender uit. Wie daarin nog activiteiten opgeno men wil hebben, kan dat vandaag en morgen tussen half twee en vier uur en zaterdag van tien tot twaalf uur nog doorgeven: tel. 01666-3771. Men kan het ook schriftelijk doen: VVV, Haven 10, St. Maartensdijk. WONINGINRICHTING Enkele merken: Johannus, Domus, Viscount, Eminent, G.E.M., Yamaha, Kawai, Farfisa, Casio, Fender, Ibanez, Aria, Squier, Condor, Jupiter, Gemeinhardt enz. enz. Prijzen zolang de voorraad strekt. Hoogstraat 20-22 tel. 01660-3775 zijn. Wethouder Van Schetsen heeft geen minderheidsstandpunt ingenomen, zoals hij dat tijdens de PvdA-jaarvergadering wel be weerde onder druk van de leden. Eerder had de PvdA-fractie daar ook in de raadsvergadering al naar gevraagd. Volgens wethouder Versluijs is de brief aan de directeuren unaniem verzonden, ook met steun van wethouder Van Schetsen. Burge meester Van der Munnik bevestigt dat. "Er was best wel verschil van me ning over de acties, maar niet over de brief", aldus Versluijs. Advertentie I.M. Met als thema 'Studie en/of werk? Niets is (on)mogelijk!' zijn woensdag op de vrouwendag in Meulvliet verschillende activitei ten gepland. Van twee tot vijf uur zijn informatiestands aanwezig van het centrum van Vakopleiding voor Volwassenen, het arbeidsbu reau, uitzendbureau Start, stich ting Vrouw en Werk, stichting Overleg Kindercentra Zeeland, uitzendbureau Randstad en het REC. Om drie uur brengt Els Austman de eenakter 'de strijkplank', ter wijl tussen twee en vijf uur twee grimeuses van ieder kind iets aparts kunnen maken, 's Avonds van zeven tot tien uur zijn video films te zien van Vrouw en Werk. De stichting Eva, die de vrouwen dag op Tholen organiseert, wil in formatie geven over de mogelijkheden op het gebied van cursussen, studie, kinderopvang en (on)betaalde arbeid. Om negen uur treedt het cabaret Panter op met een vrolijk, satirisch en hu moristisch nummer. De vrouwen dag in Meulvliet is vrij toegankelijk. In Goes staat de vrouwendag in het teken van de 'vrouwengeschie denis'. In de Prins van Oranje is een tentoonstelling ingericht en worden twee workshops gegeven. Bewoners willen veiliger ver keer Onder de Molen in Oud- Vossemeer GP. Burgers neemt afscheid van ZLM Nieuw repetitielokaal voor muziekvereniging Concordia Veehouders op Tholen en Sint-Philipsland steeds kleine re club Rode Kruiscollecte in Sint- Philipsland minder door ver dwijnen veer Zijpe-Anna Ja- cobapolder Boeren op de barricaden te gen overheidsbeleid Resultaat actie wilgenpoot snel zichtbaar Assurantiekantoor Lindhout in smalstad uitgebreid Opstapbemanning brandweer Tholen voor calamiteiten op Schelde-Rijnkanaal De Eendracht gedegradeerd uit landelijke damklasse Dit nummer bestaat uit 18 pagina's BEWERK GEWOON ERTS LANGDURIG, HET WORDT TOT STAAL De traditionele fokveedag van de Thoolse Dagen wordt pas 9 sep tember gehouden en dan als on derdeel van een boerendag aan de Langeweg tussen Tholen en Oud- Vossemeer. Er zijn dan ook ploeg- wedstrijden e.d. Vorig jaar werden de Thoolse Da gen op de voormalige oesterput ten in Tholen georganiseerd, tegelijk met de tweedaagse brade rie, wielerronde en een reünie van motorboten in de haven. Dit op verzoek van de stichting Thoolse stadsactiviteiten, die meer evene menten wilde. De combinatie bleek voor de Thoolse Dagen, die voorheen altijd in Scherpenisse werden gehouden, toch geen suc ces. 14... J XI NAAM: Adres: PC/Plaats: Tel.: (U kunt deze bon zonder postzegel aan ons terugsturen). afdeling abonnementen Antwoordnummer 123 4380 VB Vlissingen

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1