'Via sluipweg gaat alles naar St. Maartensdijk' Medezeggenschapsraad en Abop zetten wethouder van onderwijs in de hoek Landbouwschuur Postweg uitgebrand BOUMAN POTTER ACHTTIEN PAGINA'S NIEUWS VAN THOLEN EN FLUPLAND Drs. Boissevain is overleden Van Schetsen wel voor de scholenacties BZN weer naar Oud-Vossemeer Jantje Beton steunt Poortvliet Directeur van arbeidsbureau Tholen in VUT ZLM Vossemeer vraagt actie Van Dongen: Versluijs leidt aandacht van doel acties af Uien 17 cent Donderdag 23 februari 1989 45e Jaargang no. 15 DEZE WEEK Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet Scherpe kritiek PvdA-statenlid Venekamp Oud-PvdA-statenlid en milieuman Tijdens scherpe en openhartige discussies heeft de PvdA-afdeling Tholen dinsdagavond tijdens de jaar vergadering in Havenzicht te St. Annaland langdurig over het kernenbeleid gesproken. Statenlid H. Vene kamp uit Tholen merkte op, dat 'alles via een sluipweg en salamipolitiek' toch in St. Maartensdijk terecht komt. "De voorzieningen moeten gelijker verdeeld worden." Het Thoolse onderwijs loopt inmiddels meer te hoop tegen wethouder Versluijs en b en w, dan tegen minis ter Deetman en het kabinetsbeleid. De gemeenschap pelijke medezeggenschapsraad(MR) en de Algemene Bond van Onderwijzend Personeel(Abop) hebben b en w brieven geschreven, waarin de afkeurende houding van het college ten aanzien van de onderwijsacties scherp aan de kaak wordt gesteld. Zuur Hartverwarmend Voorgekookt Billen bloot Westkant Bedrijven lokken per kabelkrant Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement f 21,per halfjaar. Per jaar f 38,75, per post f 48,50 per jaar. Losse nummers f 1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs/ 0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contanct. Inclusief btw op rekening f 9,—. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. VERVOLG PAG. 11 VERVOLG PAG. 5 Veel heibel over opstelling b en w bij acties Thoolse open bare basisscholen Weer een landbouwschuur door brand verloren Barenbrug Oud-Vossemeer verwacht veel van Unilever Gevarieerde stemmen van le zers over onderwijs, Sloth en verkeer Uytdewilligen bouwt nieuw arbeidsbureau in St. Maar tensdijk Thools college studeert op ja ren negentig De Meestoof opent al 15 april met nieuwe tentoonstelling Thoolse werkgevers laten dui zenden guldens subsidie liggen Alles onder één dak bij Ter Tolne, maar kleine scholen be zorgd over personeelsin krimping Promotiewerkgroep van Thoolse ondernemers Nieuw-Vossemeer wil zelfstan dig blijven Gymnasten in het donker EEN GEDACHTE IS VAAK OORSPRONKELIJK, HOE WEL JE HEM AL HON DERD MAAL HEBT GEUIT Dit nummer bestaat uit 18 pagina's WONINGINRICHTING r ll 1' i i__—jJ Wethouder P. van Schetsen blijkt in het college van b en w als enige voor de onderwijsacties te zijn ge weest en tegen het sturen van de brief aan de directeuren van de openbare basisscholen. Hij be vestigde dat dinsdagavond na aandringen van enkele leden tij dens de jaarvergadering van de PvdA in Havenzicht te St. An naland. "Ik had liever gehad dat je dat maandagavond in de gemeente raad had gezegd om onze partij te zuiveren van blaam", merkte raadslid I.C. Moerland op. Van Schetsen: "Dan moet je daar de ruimte voor krijgen." Fractievoorzitter J. de Bres: "Dan moet je die nemen!" De PvdA-wethouder zei het overi gens te betreuren, dat er geen goed overleg had plaatsgevonden tussen het wettig gezag van de openbare basisscholen - de ge meente - en de directeuren met het personeel. "We hebben immers dezelfde zorgen en dan hadden we mogelijk op één lijn uitgekomen." De overbekende Volendamse pop groep BZN komt dit jaar opnieuw naar Oud-Vossemeer. Het bestuur van de stichting Promotie Oud- Vossemeer (SPV) heeft zich, naar aanleiding van de vele positieve reacties na het succesvolle optre den in mei vorig jaar, uitvoerig beraden en vervolgens contact ge zocht met de manager van de band. De contracten voor een op treden op 23 juni a.s. zijn inmid dels getekend. De speeltuinvereniging Rekelstad uit Poortvliet krijgt van het natio naal jeugdfonds Jantje Beton een bijdrage van 9.000,Herdoor kon in Poortvliet onlangs de speeltuin gerealiseerd worden. Dat gebeurde in het kader van de rijksinvesteringsregeling 'Jonge ren bouwen voor jongeren', een jeugdwerkgelegenheidsplan dat in 1984 tot stand kwam op initiatief van onder andere het nationaal jeugdfonds. Directeur J.P.M. van der Male van het arbeidsbureau Tholen maakt na een dienstverband van 35 jaar per 1 november gebruik van de VUT-regeling. "In oktober hoop ik 60 jaar te worden en dan vind ik het welletjes. Ik ben de oudste van alle 60 mensen in het rayon Goes, dat Tholen/St. Philipsland, Schouwen-Duiveland en Noord en Zuid-Beveland omvat." Van der Male werkte na het vol gen van de ulo in de landbouw, maar na de februariramp in 1953 raakte hij bij de dijkwerken be trokken als chef tijdschrijver bij de Amsterdamse Ballastmaat- schappij. Na een korte periode bij de Nederlandse Spoorwegen in Roosendaal kwam Van der Male in 1954 in dienst van het arbeids bureau in Zierikzee. In augustus 1955 volgde hij in Tholen C. Wis se op, die predikant werd in de Gereformeerde Gemeente. Rond 1965 werd Van der Male directeur. "Ik zat hier goed, want werken in eigen streek is mooi. Ik was tevree op Tholen en ging altijd graag naar mijn werk. Er komen echter allerlei vernieuwingen en de toe nemende automatisering brengt veel apparatuur met zich mee, waarvan je op een klein kantoor als Tholen toch ook op de hoogte moet zijn. Om me daar nu nog bij aan te passen, vind ik een stap te veel. Daarom maak ik gebruik van de VUT-regeling. Totaal 35 jaar arbeidsbureau is ook een stuk van je leven", aldus Van der Male. Hij hoeft misschien niet meer te verhuizen naar St. Maartensdijk, waar het nieuwe arbeidsbureau gebouwd wordt of zal daar maar kort meer werken voordat hij met de VUT gaat. Op het arbeidsbu reau Tholen werken nu twee men sen met een volledige baan, twee deeltijdwerkers en een administra tieve kracht. Op 67-jarige leeftijd is dinsdag morgen plotseling drs. E.C. Bois sevain uit Tholen overleden, oud-lid van de provinciale staten voor de P.v.d.A. en voorman in di verse milieu-organisaties. Drs. Boissevain vestigde zich ruim vijftien jaar geleden in Tholen, toen hij als EEG-ambtenaar voor tijdig werd gepensioneerd in ver band met de toetreding van Engeland, die ook een deel van de EEG-ambtenaren mocht leveren. In Tholen raakte hij betrokken bij de plaatselijke politiek, waar hij afdelingsvoorzitter van de PvdA werd. Drs. Boissevain was één van de intellectuele nieuwelingen, die de traditionele kern van de socia listen kwam versterken. In 1974 stond hij zevende op de kandida tenlijst voor de gemeenteraadsver kiezingen. Vier jaar later was zijn vrouw als vierde geplaatst en zij werd ook raadslid tot 1986. In 1978 stond dhr. Boissevain wel op de kandidatenlijst voor provin ciale staten. Hij werd toen nog niet direct gekozen, maar kwam tussentijds in 1979 toch in de sta ten als opvolger van L.J. Maas uit Breskens. Met H. Venekamp telde de PvdA-statenfractie toen twee Tholenaren. Bij de verkiezingen in 1982 verloor de PvdA 6 zetels, waardoor Boissevain niet werd herkozen. Hij was verder bijzonder actief op milieugebied, met name als coör dinator van SOS, waar Boissevain de krachten van de actiegroepen voor het open houden van de Oosterschelde bundelde. Als voorzitter van het Delta-overleg, een koepel van milieuorganisaties, zette hij zich verder in op dat ter rein. Boissevain was voorts lande lijk bestuurslid van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumen ten. Ook als watersporter deed hij bestuurlijk werk bij de w.s.v. St. Annaland. De PvdA Tholen, die dinsdag avond in jaarvergadering bijeen was in Havenzicht te St. Anna land, werd overvallen door het be richt van het plotselinge overlijden van drs. Boissevain. De crematie vindt zaterdagmor gen te Breda plaats. De grote, karakteristieke landbouwschuur van de gebroeders De Jonge in de bocht aan de Postweg tussen Tho len en Poortvliet ging donderdagmiddag door een uitslaande brand verloren. Rechts de woning die gespaard bleef. Zie verder pagina 11. De leden van de ZLM afdeling Oud-Vossemeer zijn dermate boos over de overheidsmaatregelen die met name de akkerbouw treffen, dat ze tot actie willen overgaan. Tijdens de jaarvergadering, vori ge week woensdag, werd besloten dat via het hoofdbestuur aan te kaarten. "De voorgestelde heffing op kunstmest is de druppel die de emmer doet overlopen; er komt actie!" vertelt de nieuwe voorzit ter G.L.D. Gaakeer. In de ogen van de ZLM'ers wor den ze gestraft, omdat de Oost brabantse en Gelderse boeren met een mestprobleem zitten. De hef fing op kunstmest beoogt het ge bruik van dierlijke mest te bevorderen. Dat vinden de Oud- Vossemeerse boeren onaanvaard baar. Op milieugebied staat de landbouw eveneens een reeks van maatregelen te wachten waarvoor de sector nog geen alternatieven heeft. Dinsdag bespreekt de afdeling Oud-Vossemeer het standpunt van het kringbestuur inzake de zoet watervoorziening. De openbare Oosterscheldeschool in Scherpenisse werd bezet als protest tegen de bezuinigingen op de perso neelssterkte op kleine scholen. De gemeenschappelijke medezeg genschapsraad (waarin alle Thoolse openbare basisscholen zijn vertegenwoordigd) heeft het dagelijks bestuur van de gemeente een brief gestuurd als reactie op uitlatingen van wethouder J. Ver sluijs van onderwijszaken in deze krant van vorige week. De mede zeggenschapsraad vindt dat via de reactie van de wethouder in de pers de aandacht wprdt afgeleid van de acties. Voorzitter E. van Dongen van de gemeenschappelij ke medezeggenschapsraad is bang dat hierdoor de acties schade wordt berokkend. Van Dongen wijst er verder op, dat voorkomen moet worden dat de zaak tussen het bevoegd gezag en de scholen escaleert. "Het gaat om de acties tegen de bezuinigingen in het on derwijs, in de publiciteit draait het om zaken waar het eigenlijk niet om gaat. Daarover hebben we een brief gestuurd". Op de vergadering van vanavond (don derdag) zal de voltallige medezeg genschapsraad (14 leden) beslui ten of de brief wel of niet naar buiten zal worden gebracht. De Abop heeft de brief aan b en w dinsdagavond wel vrij gegeven. Voorzitter H. Venekamp stelt eerst, dat de protestacties in het basisonderwijs ook op Tholen een succes waren. "Het was hartver warmend dat zoveel ouders van hun onvrede met de onverant woorde bezuinigingen op onder wijs blijk hebben gegeven door hun kinderen 15 februari thuis te houden, dan wel de school te be zetten. Het steekt de direct be trokkenen een hart onder de riem en het zou verantwoordelijke bestuurders aan het denken moe ten zetten. Het was dan ook hoogst verba zingwekkend via de pers te verne men, dat b en w van Tholen de acties verwerpen. In plaats van onder de indruk te zijn van het protest, in plaats van instemming met de strekking ervan, in plaats van tevredenheid over de goede organisatie zonder wanklank, valt het college totaal uit de toon. B en W reageren op enigszins overspannen wijze met een spoed- brief aan de directies van de scho len, waarin een aantal wat lachwekkende instructies staan en vervolgens worden tegenover de pers een aantal zure opmerkingen gemaakt met onterechte insinua ties. Terwijl overal in de actievoerende provincies wethouders van onder wijs de acties onderschrijven en steunen, haalt Tholen de pers met het tegenovergestelde. Dat heeft wederom het beeld op geroepen van een Tholen, zoals veel inwoners gelukkig niet meer kennen en dat Tholen ook naar buiten toe kwijtraakte. Op Tholen werkt het? ....AveRECHTS! len, door omstandigheden niet di rect bij de voorbereidingen betrokken, onderschrijf ik deze acties uiteraard volkomen. Ik maak dan ook ernstig bezwahr te gen de voorstelling van zaken, zo als de wethouder van onderwijs die meent te moeten geven in de Eendrachtbode van 16 februari over het niet ingelicht zijn van het bestuur. Volgens Venekamp was er bij de discussie in de provinciale staten over de aanwijzing van Tholen als regionalé groeikern geen twijfel mogelijk of het betrof hier alleen de stad Tholen. Burgemeester Van der Munnik en PvdA-fractie- voorzitter De Bres woonden bei den die vergadering bij en knoop ten een uitspraak van gedeputeer de mevr. Maris-Koster in hun oren: "Maar dan moet Tholen nog wel kiezen." Venekamp noemde dat een foute opmerking, want volgens hem is er geen keus. "Regionale groei kern slaat op één kern, dat is een plaats zoals Zierikzee en Oost burg, maar geen gemeente. De staten hebben met algemene stem men de stad Tholen als groeikern aangewezen. Wij hebben de knoop doorgehakt, maar de ge meente Tholen heeft dat niet in de gaten." De Bres merkte op, dat de ge meente het gehele eiland als groei kern wilde hebben, maar de staten beslisten voor de stad Tholen. Nog feller bracht het statenlid naar voren, dat provinciale staten uitsluitend Tholen stad aanwezen als groeikern. "B en w moeten met het maken van de nota over het kernenbeleid nu eindelijk met de billen bloot. We hebben ze graag ter wille willen zijn en het verzoek vriendelijk beloond, maar nu moeten ze niet zo door gaan. Dat is een politiek spelletje van mensen met invloed die in een bepaalde kern wonen." Van Schetsen: "Die laatste op merking is misplaatst. Op wie dat slaat, weet ik niet." Venekamp wees op het arbeidsbu reau dat van Tholen naar St. Maartensdijk verhuist en het stre ven van b en w om ten aanzien van het politiebureau hetzelfde te doen. "Het wordt allemaal een beetje voorgekookt. Bij een ar beidsbureau beroept het college zich op een hogere macht, maar met veel moeite is er ook in Tho- "Dat is een feit en wanneer b en len wel een plaats voor nieuw- w dan zeggen: provinciale staten hebben het verzoek van de ge meente volledig gehonoreerd, is dat niet waar." De PvdA- fractievoorzitter maakte zich heel boos door sommigen 'voor stom merd te worden versleten'. Wethouder P. van Schetsen her haalde aan de hand van brieven over deze kwestie, dat duidelijk heel Tholen als groeikern ge vraagd is. "De opmerking van mevr. Maris geeft ook duidelijk aan, dat Tholen niet hoeft te kie zen. Venekamp heeft het nog steeds niet begrepen." Als voorzitter van de ABOP Tho- bouw te vinden. Er zit bij b en w gewoon een gedachte in een be paalde-richting achter, maar er wordt niet echt een keuze ge maakt. Via een sluipweg en sala mipolitiek komt het allemaal in St. Maartensdijk. Het moet gelij ker verdeeld worden." Volgens raadslid mevr. Snoep wordt Tholen 'een kern zonder in houd' als na het arbeidsbureau, ook het politiebureau en het kan toor van maatschappelijk werk en gezinsverzorging naar St. Maar tensdijk gaan. Haar fractiegenoot I.C. Moerland dacht er anders over. "Wanneer er een goede onderbouwing is voor het stimuleren van de westkant van de gemeente, dan moet je daar toch voor zijn." Venekamp benadrukte nog eens dat Tholen de groeikern is. "Dat ligt vast door het statenbesluit en daar kun je niet onderuit. Tholen kan nooit de enige gemeente in Zeeland zijn, waar het gehele ei- Veiling Sint-Annaland, dinsdag 21 februari. Uien maat 40 opwaarts klasse twee f. 17,30. Aanvoer 15 ton. Vanaf zaterdag 11 maart zijn er op drie Westbrabantse kabelkran ten 2 advertentiepagina's te zien van de gemeente Tholen over de mogelijkheden van bedrijfsvesti ging op Thoolse industrieterrei nen. De kabelkranten van Bergen op Zoom, Roosendaal en Breda zullen in 5 cyclussen van 24 uur het plaatselijk nieuws na 20 minu ten steeds afwisselen met de spot jes die betrekking hebben op Tho len. Dit gebeurt steeds tijdens een weekenddag. De eerste adverten tiepagina wordt gevuld met het vignet 'In Tholen werkt het..', be- drijfslokaties in een dijk van een gemeente. De tweede pagina geeft •een overzicht van onder meer de premieregeling en de grondprij zen van de industrieterreinen. De gemeente verwacht zeker belang stelling voor deze manier van ac quisitie. Voor adverteerders op kabelkranten bestaan namelijk wachttijden, zo liet gemeente- voorlichter F.A.P.M. Backx weten. Van 15 tot en met 17 maart pre senteert Tholen zich voor de twee de keer op de beurs Bedrijfshuis vesting in de Jaarbeurshallen in Utrecht. 0

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1