Provincie en zwart-witte-scholen VARA tegen een commercieel net Voorlichting radioactief afval aanvragen covra Aanvragen Covra ter inzage Donderdag 16 februari 1989 Op de Sandenburghschool in Middelburg en de Paauwen- burgschool in Vlissingen bestaat tachtig procent van de leer lingen uit etnische minderheidsgroepen. Steeds meer van oorsprong Nederlandse ouders halen hun kinderen van die scholen, waardoor "zwarte" en "witte" scholen ontstaan. OM M I SS i i:s I X BKHOEV STEMMEN VAN LEZERS Subsidie SLOTH Met de VARA gaat het goed maar buiten deze omroe porganisatie heerst onweer. Er is een politiek streven om het omroepbestel uit te roken zodat er vanzelf wel wat anders zal ontstaan in de vorm van een commer ciële omroep. De VARA wil daar niet niet aan mee werken. De vereniging ziet liever het bestaande systeem verder uitgebreid met meer zendtijd van de STER op de bestaande tijdstippen. De Nederlandse markt is te klein voor een commerciële omroep die zichzelf naast de vijf omroepen zou moeten gaan beta len. Deze visie bracht vice-voorzitter Herman van Wijk van de VARAdinsdagavond naar voren tijdens de ledenvergadering in café Smerdiek. PAK EVEN UW ZAKBOEKJE provinciale griffie ABDIJ Van 16 februari tot en met 15 maart liggen ter inzage de aanvragen van de Covra voor de opslag en verwerking van radioactief afval in het Sloegebied. Onderdeel van de stukken is ook het milieu effectrapport. In het rapport worden de gevolgen van de Covra- activiteiten op het Sloegebied beschreven. Covra staat voor Cen trale Organisatie Voor Radioactief Afval. De vergunningen, die Covra no dig heeft, zijn een bouwvergun ning van de gemeente Borsele, een vergunning kernenergiewet van het rijk (de ministers van economische zaken, van volks huisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer, van sociale za ken en werkgelegenheid en van welzijn, volksgezondheid en cul tuur) en een vergunning voor het lozen van afvalwater op de Westerschelde, ook van het rijk (de minister van waterstaat en verkeer). De aanvragen, inclusief het milieu-effectrapport, liggen ter inzage in: het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10, Heinkenszand, op werkdagen geopend van 9-12 en 14-16 uur; de openbare bibliotheek. Sten geplein 1, Heinkenszand, vrij dags van 17-20 uur; het provinciehuis, bureau mi lieuzaken, Sint Pieterstraat 42, Middelburg, op werkdagen van 9-12 en 14-16 uur; rijkswaterstaat. directie Zee land, Koestraat 30, Middelburg, op werkdagen van 9-12 en 13-16 uur; ministerie volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu beheer, bibliotheek directoraat- generaal milieubeheer, Dr. Van der Stamstraat 2, Leidschen- dam, op werkdagen van 9-12 en 14-17 uur. Tot en met 15 maart kunnen be zwaarschriften tegen de vergun ningaanvragen worden inge diend. Alle bezwaarschriften moeten worden gezonden aan Gedeputeerde Staten van Zee land, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, maar zij moeten worden gericht aan de instantie waaraan de vergunning wordt gevraagd. Voor de bouwvergun ning is dat dus het college van burgemeester en wethouders van Borsele, voor de vergunning kernenergiewet de ministers van economische zaken, van volks huisvesting ruimtelijke ordening en milieubeheer, van sociale za ken en werkgelegenheid en van welzijn, volksgezondheid en cul tuur, en voor de lozing van het afvalwater de ministers van wa terstaat en verkeer. Bij de rijksvergunningen kan in het bezwaarschrift worden ge vraagd persoonlijke gegevens uit het bezwaarschrift niet bekend te maken. Maandag 6 maart, van 19-22 uur, wordt in De Stenge in Hein kenszand, Stengeplein 1, een openbare zitting belegd. Er kun nen dan mondelinge bezwaren worden ingediend en er kan worden gepraat over de vergun ningaanvragen en het milieu effectrapport. Op werkdagen kan telefonisch nadere informatie worden ge vraagd over de aanvraag bouw vergunning bij het gemeentehuis van Borsele 01106-1730, toestel 244; over de aanvraag kernener giewet bij de directie stralingsbe scherming van het ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer 070-209367, toestel 2795 of 2207 en voor de vergunning lo zing afvalwater rijkswaterstaat Zeeland, 01180-86000, toestel 505. Het milieu-effectrapport is te koop bij het informatiecentrum van de provincie. Abdij 9, post bus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180-31400. Het rap port kost vijftien gulden, de bij lagen kosten negen gulden. Mi Het gemeentebestuur van Borsele houdt in drie kernen voorlich tingsavonden over het opslaggebouw voor radioactief afval, dat de Centrale organisatie voor radioactief afval (Covra) in Vlissingen- Oost wil bouwen. In het gebouw moet het afval worden opgesla gen en verwerkt. De voorlichtingsavonden zijn op: donderdag 16 februari, Borssele, verenigingsgebouw Vijverzicht, Plein 3; dinsdag 21 februari, 's-Heerenhoek, verenigingsgebouw De Jeugd- hoeve, Deken Holtkampstraat 7; donderdag 23 februari, Nieuwdorp, verenigingsgebouw. Herten- weg 2. Alle bijeenkomsten beginnen om half acht. Het college van burgemeester en wethouders van Borsele is de in stantie, waar de bouwvergunning is aangevraagd. Volgens het hui dige bestemmingsplan zou de vergunning niet verleend kunnen worden. Vorige week dinsdag heeft de gemeenteraad het besluit genomen het bestemmingsplan zo te wijzigen, dat het afvalge- bouw erin past. Op basis daarvan kan via een speciale procedure in de wet op de ruimtelijke ordening de bouwvergunning worden verleend. Het Borselse gemeentebestuur wil zijn inwoners informeren over de Covraplannen en hen in de gelegenheid stellen daarover te dis cussiëren. Hl IEUWS Bijkomend effect is, dat de scholen te weinig leerlingen krij gen om te kunnen voort bestaan. Om dat probleem aan te pak ken, wil het provinciaal bestuur, samen met de gemeentebestu ren, een breed beleid voeren. Daarbij zal niet alleen aandacht bestaan voor het onderwijs, maar ook voor de volkshuisves ting en voor het sociaal- cultureel werk in de wijken. Op volkshuisvestingsgebied kunnen de gemeenten via hun bestemmingsplannen verschei denheid in woningbouw voor schrijven, waardoor variatie ontstaat in de huur- en koopprij zen van de huizen. Op die manier kan worden bereikt, dat de be volkingsopbouw in een wijk ook verscheidenheid te zien geeft. Het sociaal-cultureel werk in de wijken zou vooral een taak heb ben in de bewustwording van de bewoners. Ook andere instanties zouden daarbij behulpzaam kun nen zijn, zoals het consulent schap minderhedenbeleid. Door gezamenlijke activiteiten te ont wikkelen voor de hele wijkbevol- king kan bereikt worden, dat de diverse bevolkingsgroepen el- kaars achtergronden leren ken nen en elkaar respecteren en waarderen. Nederlandse ouders hebben nogal eens de indruk, dat bui tenlandse kinderen meer aan dacht krijgen op school dan hun kinderen. Die gedachte vloeit voort uit de extra begeleiding die de kinderen uit etnische minderheidsgroepen krijgen, bij voorbeeld bij het taalonderwijs. De school krijgt ook extra mid delen voor deze groep leerlin gen. Door samenwerking tussen de school enerzijds en het buurthuiswerk en instellin gen voor volwasseneneducatie anderzijds kan het gevoel van onvrede bij de Nederlandse ouders worden weggenomen. Paauwenburgschool Vlissingen. Voorwaarde is natuurlijk wel, dat de ouders vanuit alle bevol kingsgroepen meedoen. Het provinciaal opbouworgaan Stichting Zeeland onderzoekt hoe de situatie op de Sandexh» burghschool en de Paauwen burgschool heeft kunnen ontstaan. Inmiddels is al duide lijk, dat het leerlingenbestand van de Middelburgse school niet overeenkomt met de samenstel ling van de woonwijk (de Stro- menwijk). Ook is vastgesteld, dat op andere scholen in de Vlis- singse wijk Paauwenburg aan zienlijk minder buitenlandse kinderen zitten. Dit voorjaar moet het onderzoek worden af gerond. De provincie en de ge meenten Middelburg en Vlissingen zijn erbij betrokken. Als door de brede aanpak blijkt, dat de schotel weer levensvat baar worden en een afspiege ling te zien geven van de bevolkingssamenstelling in de wijk, dan is het provinciaal bestuur van mening, dat de school drie jaar de tijd moet krij gen om die positieve ontwikke ling voort te zetten. Overigens zal ook in dat geval aan de wet telijke normen voor het voortbe staan van scholen voldaan moe ten worden. Vrijdag 17 februari, 9.30 uur, vergadert de statencommissie ruimtelijke ordening. Besproken worden een bijdrage aan het Focusproject (aange paste woningbouw voor gehan dicapten), voor de Vrouwen Advies Commissie in de woning bouw en voor de studiedag Kerk en Milieu. Andere agendapunten zijn het structuurschema verkeer en vervoer, en de provinciale no ta Golfen in Zeeland. De statencommissie milieuhy giëne vergadert 17 februari, 14.00 uur, in het gebouw van provinciale waterstaat, Het Groene Woud 1, Middelburg. Ook hier wordt gepraat over het structuurschema verkeer en vervoer. Maandag 20 februari, 13.30 uur, vergadert de statencommissie waterstaat en verkeer. Verbete ring van enkele Zeeuwse wegen komt aan de orde, evenals het structuurschema verkeer en ver voer. Verder evalueert de com missie de fietspaden, die tussen 1981 en 1985 zijn aangelegd. De provinciale raad voor de volksgezondheid vergadert maandag 20 februari, 14.45 uur, in het gebouw van het zieken fonds, Achter de Houttuinen 8, Middelburg. De raad beraadt zich over zijn ei gen toekomst aan de hand van de (landelijke) nota Provinciale raden - nu en in de toekomst en aan de hand van het werkplan voor 1989. Andere punten zijn de vergrijzing van geestelijk ge handicapten, uitbreiding van het Zeeuws radiologisch instituut in Vlissingen en een aanvraag voor beschermd wonen, uitgaand van gereformeerde landelijke instel lingen. De statencommissie economi sche zaken, vergadert 20 fe bruari, 16.00 uur. Op de agenda staan geldelijke bijdragen in de bewegwijzering van lange-afstands-fietsroutes en in het Focusproject. Andere onderwerpen zijn de afstem mingsnotitie cultuur, recreatie en toerisme, de provinciale golf- nota, het tweede structuursche ma verkeer en vervoer, het rapport Langdurige werkloos heid en gezondheid in Zeeland De beleidsnotitie instandhou- dingsverzoeken concentratie scholen, waarin de provincie haar plannen heeft verwoord, is verkrijgbaar bij het informatie centrum van de provincie, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Mid delburg, 01180-31400. en de voortgang bij de stichting Bedrijfsopleidingscentrum Zeeuwsch-Vlaanderen. Ook de havenschapsstukken staan op de agenda. Alle vergaderingen zijn open baar. Met uitzondering van de raad volksgezondheid bieden de vergaderingen spreekrecht voor het publiek. Tenzij anders bij de betreffende commissie ver meld, zijn de vergaderingen in het provinciehuis, Sint Pie terstraat 42, Middelburg. De vergaderstukken liggen ter inzage in het informatiecentrum van de provincie. Abdij 9, Mid delburg. M Dinsdag 21 februari, 10.00 uur, zal de tweede kamer uit gedepu teerde staten zitting houden om een algemene bijstandszaak te behandelen. Een inwoonster van Middelburg is het niet eens met een beslissing van haar gemeen tebestuur. Daarom heeft zij een beroepschrift ingediend. De AROB-commissie uit gs be handelt op 21 februari, 10.20 uur, een bezwaarschrift van het college van b en w van Kapelle. Het college heeft de provincie verklaringen van geen bezwaar gevraagd voor het bouwrijp ma ken van het plan Smokkelhoek in Kapelle. De provincie heeft geweigerd deze verklaringen af te geven. De heren G.J. van Waveren uit Aerdenhout en D. Aarnoutse uit Koudekerke hebben de provincie om vernietiging gevraagd van besluiten van het waterschap Walcheren. Het waterschap heeft beide heren opgedragen de sloot tussen hun percelen en de weg Oostkapelle-Domburg en Koudekerke-Vlissingen uit te diepen. De eerste kamer uit gs hoort par tijen op 21 februari, 11.00 uur. De zittingen zijn openbaar en worden gehouden in het provin ciehuis, Sint Pieterstraat 42 in Middelburg. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 Al vanaf het begin rijdt de SLOTH kar niet soepel, het blijft een voertuig met vierkante wie len. Opvallend is dat de SLOTH, ook nu weer in de laatste ontwik kelingen, het voor de zoveelste keer niet zo nauw neemt met de spelregels die onverbrekelijk ver bonden zijn aan een te ontvangen subsidie. Steeds weer verliest men uit het oog dat subsidie geld is, dat door de belastingbetaler moet worden opgehoest. Men dient daar zorgvuldig mee om te gaan. Juist daarom is het college terecht verbolgen over het feit, dat de omroep zijn boekje te buiten is gegaan door het in gebruik nemen van een tweede studio én de uit breiding van het aantal zenduren zonder toestemming te vragen. Ook de samenwerking met BEZT is niet optimaal te noemen en zelfs over de financiële gevo|gen van de samenwerking van beide omroepen is - merkwaardig ge noeg - niets afgesproken. Dat B en W denken aan het be grenzen van subsidie is een goede zaak, want het is gebleken dat de SLOTH werkt vanuit de losse pols. Mede daarom zou het te overwegen zijn, dat het gemeente bestuur meer controlebevoegd heid geeft - ten aanzien van de SLOTH - aan de commissie sociaal-cultureel werk. Al met al zullen B en W iets op korte termijn moeten doen, want op deze manier aan blijven mod deren kan natuurlijk niet. B.C.M.Th. Derwig Oudvossemeersedijk 9 Oud-Vossemeer Vice-voorzitter Van Wijk op afdelingsvergadering Tholen Zijn komst naar Tholen bracht heel wat minder mensen naar de vergadering dan Sonja Barend vo rig jaar. Toen bezochten zo'n 60 leden de vergadering. Nu kon de voorzitter van de afdeling slechts een veertiental personen verwel komen. Van Wijk betoogde dat de omroepen in het huidige bestel niet die programma's kunnen ma ken die ze graag zouden willen maken. Hoewel de inkomsten vann de STER boven het miljard uitstijgen moeten de omroepen het met veel minder doen. "De minister houdt ons kort," stelde de spreker. Om die reden is de VA RA (en ook de KRO en NCRV) genoodzaakt goedkope series uit het buitenland aan te kopen. Een doorsnee programma kost 120 a 150.000 gulden per uur terwijl de omroep niet meer dan 85.000 ver goed krijgt. De plannen van de drie grote om roepen om meer commercie in het omroepbestel toe te laten, waar door hun zendtijd kan worden uitgebreid, noemde Van Wijk het scheppen van ongelijkheid.De VARA voelt zich enigszins gesteund door minister-president Lubbers die de reclame wil uit breiden tot de drie t.v.-netten. Maar volgens Van Wijk moet dat niet betekenen dat daarmee over een aantal jaren de omroepbijdra ge zou kunnen vervallen. "Dat is verkiezingspropaganda," vond de vice-voorzitter. Van Wijk zei dat de VARA bezig is zich sterk te moderniseren. Dat werpt vruchten af: het vorige kwartaal trok de omroep gemid deld de meeste kijkers. Ook het le dental is stijgende. Volgend jaar wil de omroep bij haar 65-jarig bestaan streven naar een ledental van 550.000. Volgens Van Wijk dient de omroep steeds meer uit te groeien naar een zakelijke onder neming, wil ze opgewassen zijn te gen de toenemende concurrentie in omroepland. Ook het ledental van de afdeling toont een stijgende lijn. Vorig jaar konden 29 nieuwe leden worden ingeschreven en 7 tien-gulden le den, waardoor de afdeling 450 le den is gaan tellen. Vanuit de zaal werd het voorstel gedaan om een huisbezoek af te leggen bij die le den die hun lidmaatschap opzeg gen. Hierdoor zou het eventuele ledenverlies tegen kunnen worden gegaan. Dit voorstel zal binnen het bestuur aan de orde worden gesteld. Kees Quist, Pie Bazen en Liesbeth van de Berghe werden herkozen in het bestuur. Als le denwerfactie wil de afdeling bij VARA-symphatisanten een tijd lang het TV-magazine bezorgen om daarna te peilen of deze lid willen worden van de vereniging. Op 3 juni organiseert de VARA weer een voorjaarsfeest. Dit keer zal de stoomtrein Goes-Borssele de rijdende spil van het evenement vormen. THOLEN 16 feb. Begin cursus Vrouw en Werk, Meulvliet 17 feb. Alg. ledenverg. bejaardensoos, Ten Anker 18 feb. Competitietournooi badmintonver. Batho 18 feb. Filmvertoning 'Caught', Meulvliet 20 u. 23 feb. Informatie- en discussie-avond over de rotgans, Meulvliet 19.30 u. 23 feb. Toneelavond Rederijkersk. Eendracht, Ten Anker 19.30 u. 1 mrt. Volksdansgr. Ivanicia, Ten Anker 19.30 u. OUD-VOSSEMEER 24 feb. Gezinsexcursie Plattelandsvr. en ZLM naar Cehave, vertrek 9 u. 25 feb. De gekkengalerij (cabaret), Vossenkuil 20.15 u. I mrt. Alg. ledenvergad. Anbo, Vossenkuil SINT-ANNALAND 18 feb. Voorronde turnwedstr. Rabocup, Wellevaete 20 feb. Bijeenkomst Plattelandsvr. over Polen, café Van Dij- ke 19.30 u. 24 feb. Donateursavond Accelerando 6 mrt. Plattelandsvr. 'Kleur in kleding', Gouden Leeuw 19.30 u. SINT-MAARTENSDIJK 16 feb. Dia-avond Sint Maartenshof 19.30 u. SCHERPENISSE II mrt. Ruiteravond Eendrachtruiters, Holland Huis 20 u. POORTVLIET 27 feb. Alg. vergad. Zeeuws Rundvee Syndicaat, Tolrust 19.30 u. SINT-PHILIPSLAND 24 feb. Jaarverg. Rode Kruis, Wimpel 19.30 u. 24 feb. Muziekavond, Wimpel 19.30 u. BERGEN OP ZOOM 19 feb. t/m 19 mrt. Tentoonst. beelden, reliëfs, email en pasteltekeningen, Markiezenhof (Etcetera) 17 feb. Africa Soli (percussiemuziek), Botte Hommel 20.15 u. 18 feb. De drie Musketiers, Stoelemat 20.15 u. 18 feb. Orgelconcert Erwin Neve, St. Gertrudiskerk 16 u. 19 feb. Orchestra Salsa d'Amsterdam, Stoelemat 14.30 u. 19 feb. De barbier van Sevilla, Hofzaal Markiezenhof 12 u. 21 feb. Voorl. over botontkalking, Lievensberg 19.30 u. 4 mrt. Natuur- en milieudag Wereld Natuur Fonds, Grote Markt filmfilm film film+ +film+ +film+ ROXY 1: Jan Rap en z'n maat - a.L, dag 20.15 u., vr 19 en 21.30 u„ za 14, 19 en 21.30 u„ zo 14, 16.30, 19 en 21.30 u. ROXY 2: 18 again - a.L, do, ma en di 20 u., vr en za 21.30 u., wo 14 en 20 u. License to drive - a.L, vr 19 u., za 14 en 19 u., zo 14, 16.30, 19 en 21.30 u., wo 14 u. CINEMACTUEEL 1: A fish called Wanda - a.L, dag 20 u., vr 19 en 21.30 u., za 14, 19 en 21.30 u., zo 16.30, 19 en 21.30 u. Don Giovanni - zo 12 u. CINEMACTUEEL 2: Cocktail - a.L, dag 20 u„ vr 19 en 21.30 u„ za 14, 19 en 21.30 u„ zo 14, 16.30, 19 en 21.30 u. CINEMACTUEEL 3: Who framed Roger Rabbit - a.L, dag 20 u., vr 19 u., za 14 en 19 u., zo 14, 16.30, 19 en 21.30 u. Cocktail - vr en za 21.30 u. In het kader van de coördinatieprocedure op grond van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne maken Gedeputeerde Staten van Zeeland het volgende bekend. Met het oog op de realisering van een centrale faciliteit voor de opslag en verwerking van radioactief afval op een perceel aan de Belgiëweg te Nieuwdorp, kadastraal bekend gemeente Borsele, sectie A, no. 827, zijn door de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) NV te Petten op 11 januari 1989 bij hen de volgende stukken ingediend: 1. het verzoek aan burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele om bouwvergunning voor het bouwen van een complex gebouwen behorende tot de eerste bedrijfsfase. De aanvraag is in strijd met het geldende bestemmingsplan. De gemeenteraad heeft op 7 februari 1989 verklaard dat in verband met voornoemde plannen een (herziening van het) bestemmingsplan wordt voorbereid. Het ingedien de verzoek is niet in strijd met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan. Daardoor ontstaat de mogelijkheid om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 8 van de Woningwet de ge vraagde vergunning te verlenen. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op deze stukken worden verkregen bij het bureau ruimtelijke ordening en volkshuisvesting van de gemeente Borsele (tel. 01106-1730, tst. 244). 2. het verzoek aan de Ministers van Economische Zaken, van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Welzijn. Volksgezondheid en Cultuur om vergunning ingevolge de Kernenergiewet voor - het oprichten van een inrichting als bedoeld in artikel 15 onder b van de Kernenergiewet waarin splijtstoffen kun nen worden bewerkt en verwerkt en worden opgeslagen; het in voornoemde inrichting voorhanden hebben van splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen, zoals bedoeld in artikel 15 onder a en artikel 29 van de Kernenergiewet; het in werking brengen en houden van de gedeelten van voornoemde inrichting, die behoren tot de eerste be drijfsfase, welke gedeelten zijn aangeduid in paragraaf 1.6 van hoofdstuk 1 van de van deze aanvraag deel uitma kende gegevens; alsmede is ingediend het bij deze aanvraag behorende locatiegebonden milieu-effectrapport (MER). Desgewenst kan een mondelinge toelichting op deze stukken worden verkregen bij de Directie Stralenbescherming van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (tel. 070-209367, tst. 2795 of 2207). 3. het verzoek aan de Minister van Verkeer en Waterstaat om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlakte wateren voor het lozen van afvalwater op de Westerschelde ten behoeve van een inrichting waarin radioactief afval zal worden verwerkt en opgeslagen; alsmede is ingediend het bij deze aanvraag behorende locatiegebonden milieu-effectrapport (MER). Desgewenst kan een mondelinge toelichting op deze aanvraag worden verkregen bij Rijkswaterstaat, directie Zee land (tel. 01180-86000, tst. 505). Ter inzage De aanvragen, het MER en overige stukken liggen voor een ieder ter inzage van 16 februari 1989 tot en met 15 maart 1989 op de volgende plaatsen en tijden: in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10, Heinkenszand op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur en iedere vrijdagavond in de openbare bibliotheek, Stengeplein 1, Heinkenszand van 17-20 uur; in de bibliotheek van het directoraat-generaal voor het milieubeheer van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimte lijke Ordening en Milieubeheer, dr. Van der Stamstraat 2, Leidschendam op werkdagen van 9-12 en van 14-17 uur; bij Rijkswaterstaat, directie Zeeland, Koestraat 30, Middelburg op werkdagen van 9-12 en van 13-16 uur; op het bureau Milieuzaken van de provinciale griffie, St. Pieterstraat 42 te Middelburg op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Na 15 maart 1989, tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de beschikkingen, liggen de stukken ter inzage op bovengenoemde plaatsen op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur (met uitzondering van de openbare bibliotheek Heinkenszand). Bezwaren Een ieder kan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen het verlenen van de gevraagde vergunningen en wel tot en met 15 maart 1989. Een bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele (voor wat betreft 1), aan de ministers van Economische Zaken, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Or dening en Milieubeheer, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (voor wat betreft 2) en aan de minister van Verkeer en Waterstaat (voor wat betreft 3), doch dient te worden gezonden aan Gedepu teerde Staten van Zeeland, St. Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg. Tegelijkertijd met het indienen van een bezwaarschrift tegen de onder 2 en/of 3 genoemde aanvragen kan een verzoek worden ingediend om persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Mondelinge bezwaren kunnen worden ingediend tijdens de openbare zitting in het ontmoetingscentrum "de Stenge", Stengeplein 1 te Heinkenszand op 6 maart 1989 van 19-22 uur. Hierbij wordt gelegenheid geboden over de aanvragen en het MER van gedachten te wisselen. Een exemplaar van het milieu-effectrapport (MER) kan worden opgevraagd bij het informatiecentrum van het bureau Voor lichting van de provincie Zeeland, Abdij 9 (ingang Kloostergangen), Postbus 6001, 4330 LA Middelburg (tel. 01180-31400). De kosten van het hoofdrapport bedragen f 15,— en van de bijlagen f 9,— Middelburg, 15 februari 1989 sint pieterstraat 42, postbus 6001, 4330 la middelburg, tel. 01180-31011 PECHINEY H0ECHST s-Heerenhoek Borssele

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 7