THOLENDERWIJS Geld voor verplaatsing v.d. Klundert O Vossemeren blijft toch half Zeeuws Liefhebberij voor wilgen informatierubriek van de gemeente tholen MAANDAGAVOND VERGADERT DE GEMEENTERAAD VANAVOND WERKGEVERSBIJEEN KOMST IN SINT-MAARTENSDIJK WAT LIGT TER INZAGE? WIJZIGINGEN OPHALEN HUISVUIL I.V.M. BIDDAG OPENBARE BIBLIOTHEKEN GESLOTEN GEMEENTEHUIS GESLOTEN Kamercommissie volkshuisvesting in Middelburg Donderdag 16 februari 1989 DE EENDRACHTBODE 5 MARTIN VAN WAARDENBURG WILFRIED DE JONG "DE GEKKENGALERIJ" SPREEKUUR B EN W Lobby Tholen/St.-Philipsland heeft gewerkt Zeeland blijft betalen voor 30 van de 66 plaatsen in het bejaardentehuis De Vossemeren in Nieuw- Vössemeer. Daarover is overeenstemming bereikt tus sen de provinciebesturen van Zeeland en Noord- Brabant. "We zijn erg blij en tevreden," reageert direc teur M.M.C.J. Suykerbuyk. Hij wijt het succes aan de lobby die vooral vanuit Zeeuwse heeft plaatsgehad. Het tehuis gaat nu met Brabant praten om van de resterende 10 plaatsen (voorheen nam Zeeland er 40 voor zijn rekening) verpleegbedden te maken. Redactie: Voorlichtingsambtenaar Gemeentehuis Tholen Markt 1-5 Sint-Maartensdijk. Tel. 01666-2955 150.000,- 500.000,- 108.300,- 68.600,- 57.300,- 152.488,86 Op maandag 20 februari a.s. komt de Thoolse gemeenteraad voor een vergadering bijeen in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk. Aamvang 19.30 uur. Deze vergadering is zoals altijd openbaar. El ke belangstellende is van harte welkom. De vergadering wordt bovendien door de lokale omroep Sloth rechtstreeks via de radio uitgezonden en wel via de kabel op de 89.9 Mhz en via de ether op FM 106.5 Mhz. Op de agenda staan onder meer de navolgende onderwerpen: - Aanbieding gemeenterekening 1987: Burgemeester en wethouders bieden de gemeenteraad de ge meenterekening over het jaar 1987 aan. De rekening sluit met een batig saldo van f 1.036.688,86. Besloten is aan dit saldo de navolgende bestemming te geven: Toevoeging aan de reserve openbare werken Vorming egalisatiefonds afvalstoffenheffing Extra afschrijvingen: Reconstructie Poststraat Stavenisse Reconstructie riolering Poortvliet Aanleg persgemaal/-leiding Tholen Bouw kleedlokalen tennisbanen Voordat de raad tot voorlopige vaststelling kan overgaan is het nodig dat de rekening door de commissie financiën wordt on derzocht. - Wijziging subsidiëring Stichting Dierenasiel voor Bergen op Zoom en omstreken: In Bergen op Zoom staat aan de Calandweg 65 een dierenasiel. Ook de gemeente Tholen brengt in dit asiel zwerfhonden en kat ten onder. Er is momenteel reden om de geldenden tarieven te verhogen. Het betreft: a. verhoging van de bijdrage voor zwerfhonden van f 11, naar 7 13,— per dag; b. verhoging van de bijdrage voor zwerfkatten van f 4,75 naa 7 7,— per dag; c. vergoeding van de kosten van inenting en tatouage op grond van de bepalingen van het honden en katten besluit. Deze be dragen voor honden 7 53,50 en voor katten 7 27,50; d. verlenging van de maximale verzorgingstermijn van 14 naar 21 dagen. Een en ander houdt in dat de gemeentelijke subsidie van 7 5.680,— naar circa 7 15.000,— wordt getild. De raad wordt voorgesteld het benodigde bedrag beschikbaar te stellen. - Uitvoeren speelgelegenheidsplan in Buitenzorg (Tholen); Met de voormalige buurtvereniging in de wijk Buitenzorg is in het verleden verscheidene keren overleg gevoerd over de inrich ting van het bestemmingsplan. Daarbij is o.a. gepleit voor de aanleg van een speelgelegenheidsplan, waarvoor ook ruimte in het bestemmingsplan is gereserveerd. Het plan zal worden uit gevoerd op een terrein aan de Zoutziedersdreef en is in overwe gende mate door de buurtvereniging ontworpen. Het draagt vooral het karakter van een ontmoetingsplaats met hier en daar wat kleine speelvoorzieningen. De raad wordt gevraagd het benodigde geld beschikbaar te stellen. Autovrij maken plein vóór het gemeentehuis; Het voornemen bestaat om het gedeelte van de Markt te Sint- Maartensdijk vóór het gemeentehuis vrij te houden van gepar keerde auto's. Momenteel is er geen parkeerverbod van kracht. Indertijd is volstaan met het plaatsen van een bord met de tekst. "Verzoeke niet te parkeren". De plannen van burgemeester en wethouders kunnen worden uitgevoerd door plaatsing van een parkeerverbordsbord bij de oprit van het plein met een onder bord "uitgezonderd bij huwelijksvoltrekking". Nabij de oprit wordt tevens een parkeerplaats gemaakt voor minder-validen. Langs de rest van het plein wordt een hardsteenkleurige trot toirband geplaatst. Ook nu wordt de raad gevraagd de uitvoering van het plan fi nancieel mogelijk te maken. - Verbetering en herprofilering ged. teriaireweg nr. 15; Tertiaireweg nr. 15 wordt gevormd door de wegen Kadijk, Ho- geweg, Duivekeetseweg en Molenweg ged. In de lijst van in uitvoering te nemen werken behorend bij de ge meentebegroting 1988 is de verbetering van een gedeelte van deze weg opgenomen. Het betreft het deel tussen de als Moer dijk bekend staande weg en de bebouwde kom van Oud- Vossemeer. Het opgestelde plan voorziet in het uitvullen van verzakkingen in lengterichting en het herprofileren in dwarsrich- ting met open asfaltbeton. Daarnaa wordt het geheel voorzien van een deklaag van dicht asfaltbeton. Het is aan de raad in te stemmen met het plan en het benodigde krediet beschikbaar te stellen. - Verlenen subsidie aan de organisatie "Artsen zonder grenzen"; "Artsen zonder grenzen" is een instelling die medische hulp verleent op plaatsen waar dit noodzakelijk is. Te denken valt aan oorlogssituaties en natuurrampen. Vaak zijn zij in dergelijke gevallen als eerste ter plekke, maar ook als een ramp al uit het "nieuws" verdwenen is, blijven zij hulp verlenen. Voorgesteld wordt een jaarlijkse subsidie toe te kennen van 7 0,01 per inwoner. - Aanpassing gemeentebegroting 1989; Diverse oorzaken leiden er toe dat de gemeentebegroting moet worden aangepast, met als resultaat een verhoging van de post voor onvoorziene uitgaven. Zo zijn er wijzigingen opgetreden in de algemene uikering uit het gemeentefonds, zijn uit de over schotten uit de gemeenterekening 1 986 en 1987 extra afschrij vingen op kapitaalwerken toegepast, is aan de reserve bijzonde re mavo-school een andere bestemming gegeven e.d. Al dit soort zaken maakt dat de post onvoorziene uitgaven (na vaststelling van de 29e wijziging van de gemeentebegroting voor 1989) een bedrag telt van 7 448.587, In de oorspron kelijke begroting is uitgegaan van een bedrag van 7 300.000,-. - Uitbreiding schoolzwemmen en verhogen diverse zwembadta rieven; In de voor de gemeenteraad in juli 1988 vastgestelde sportnota is melding gemaakt van een aanvullende studie naar de toekom stige funktie van de 2 openluchtzwembaden in de gemeente. Burgemeester en wethouders menen dat beide baden gehand haafd moeten worden en in de loop van de komende jaren aan gepast moeten worden aan de eisen die gesteld worden in de Wet Hygiëne en Veiligheid Zwemgelegenheden. In het onderzoek is ook aandacht besteed aan de diverse zwem badtarieven. Deze tarieven, betrekking hebbend op toegangs bewijzen en abonnementen zijn al geruime tijd niet meer gewij zigd en wijken af van de tarieven die andere gemeenten reke nen. Vooral de tarieven voor de zwemabonnementen liggen ge middeld lager. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor de tarieven voor "dagkaarten", "seizoenkaarten" (lees: abonne menten) en zwemleskaarten als volgt te wijzigen: dagkaarten, thans 7 1,95 en 7 3,05, voorstel 7 2,— en 7 3, seizoen kaarten, thans 7 102, 7 105, 7 108, 7 1 1 1,— en 7 114,-, voorstel: 7 102,-, 7 108,-, 7 114,-, 7 120,- en 7 126, zwemleskaarten, thans 7 31,— en 7 51, voorstel: 7 45,- en 7 60,-. Uit een ingesteld onderzoek is gebleken dat leerlingen afkom stig uit de woonkernen waar een openluchtzwembad aanwezig is, zwemvaardiger zijn dan leerlingen uit andere woonkernen. De aanwezigheid van een zwembad maakt dat kinderen sneller aan particuliere zwemlessen deelnemen en ook vaker gaan vrij- zwemmen. Dit alles leidt tot een voornemen van burgemeester en wethou ders het schoolzwemmen van de kernen Poortvliet, Oud- Vossemeer, Sint-Annaland, Stavenisse en Scherpenisse met één jaar uit te breiden tot de groep 6/7 jaar (groep 4) en wel per het schoolzwemseizoen 1989. Deze uitbreiding gaat circa 7 3.500,— extra kosten. De raad wordt voorgesteld daartoe te besluiten. - Benoeming bestuurslid Stichting Welzijn voor Ouderen; Nu de heer J. de Bres per 1 januari 1989 is afgetreden als bestuurslid van de Stichting Welzijn voor Ouderen wordt de raad gevraagd een opvolger voor te dragen. De verschillende frakties in de Thoolse gemeenteraad hebben inmiddels verklaard akkoord te kunnen gaan met de naar voren geschoven kandidaat, de heer I.C. Moerland, raadslid voor de P.v.d.A. De formele aanwijzing dient nog door de raad te geschieden. - Vaststelling exploitatiesom jachthaven Tholen; Met het bestuur van de watersportvereniging "de Kogge" is overleg gevoerd over de vaststelling van de exploitatiekosten 1989 voor de jachthaven te Tholen. Vorig jaar was dit 7 111.000, Voor 1989 is de exploitatiesom berekend op 7 115.000, De stijging wordt veroorzaakt i.v.m. het aan brengen van een golfremmend element in de haveh, waardoor schade aan de jachthavenvoorzieningen kan worden voorkomen. De raad wordt voorgesteld met de hoogte van de exploitatie kosten in te stemmen. - Vaststelling grondprijzen in bestemmingsplan "Buitenzorg III" (Tholen) Op 5 juli 1 988 heeft het provinciaal bestuur goedkeuring ver leend aan het bestemmingsplan "Buitenzorg III" te Tholen. De noodzakelijk onroerend-goed-transakties zijn inmiddels afge rond en ook de aanbesteding voor het bouwrijp maken heeft al plaatsgevonden. Met de werkzaamheden is een begin gemaakt. Medio 1989 moet alle uit te geven grond bouwrijp zijn. Burge meester en wethouders hebben de uitgifteprijzen van bouw grond berekend. De raad wordt gevraagd deze als volgt vast te stelllen: 1voor eenvoudige woningen met normale ligging per kavel 7 14.129,- 2. voor eenvoudige woningen met gunstige ligging per kavel 7 17.520,- 3. voor betere woningen met normale ligging per kavel 7 15.966,- 4. voor betere woningen met gunstige ligging per kavel 7 18.650,- 5. voor middelhoge bouw van eenvoudige woningen met gunstige ligging 7 8.477- 6. voor half vrijstaande woningen per kavel tot. 225 m2 7 22.183,- 225 tot 250 m2 7 25.008,- 250 tot 275 m2 7 27.552,- 275 tot 300 m2 7 30.236,- 300 tot 325 m2 7 32.779, 325 tot 350 m2 7 35.464,- 350 tot 375 m2 7 38.007,- 7. voor vrijstaande woningen per kavel van 400 tot 450 m2 7 44.648,- 450 tot 500 m2 7 49.452,- 500 tot 550 m2 7 55.103,- 550 tot 600 m2 7 60.331,- 600 tot 650 m2 7 65.559,- 650 tot 700 m2 7 69.232,- Het loonbedrijf Van de Klundert aan de Patrijzenweg in Oud-Vossemeer, dat gemeente en provincie willen ver plaatsen naar het bedrijventerrein. De provincie gaat 75.000 gulden reserveren voor de sanering van loonbedrijf Van de Klundert in Oud-Vossemeer. De verplaatsing vanuit de Patrijzenweg naar het bedrijventerrein aan de Molenweg wordt 'zeer urgent' genoemd. Het geld komt uit de rentebaten over 1987 en 1988 van het fonds voor de stads- en dorpsvernieuwing. De provinciale planologische dienst adviseerde in april vorig jaar, om Van de Klundert als zes de op de lijst te plaatsen. Zowel uit een oogpunt van dorpsver nieuwing als vanuit de milieuhy giëne is sanering wenselijk. Het bedrijf bezorgt de omgeving nog al wat overlast. Behalve aan de Patrijzenweg, heeft Van de Klun dert nog een opslagterrein aan de Kalisbuurt. De sanering van het bedrijf is door de gemeente Tho len al geregeld in het bestem Vanavond organiseert het gemeentebestuur van Tholen in samen werking met het arbeidsbureau een werkgeversbijeenkomst in het rekreatiecentrum "Haestinge" te Sint-Maartensdijk. Deze avond be gint om 19.30 uur. Aan de avond is voorts een infomarkt ge koppeld. Doel van de avond is om een aktueel inzicht te verschaffen in het totale dienstverleningspakket dat het arbeidsbureau en de gemeen te Tholen in de sfeer van werkgelegenheidsbevordering kan bieden. Duidelijk is dat het gespreksonderwerp aktueel is als gelet wordt op de grote subsidiestromen en -mogelijkheden met betrekking tot plaatsingsmogelijkheden van langdurig werklozen, waarbij onder be paalde voorwaarden en besparing kan optreden van 33% van het bruto (jeugd)loon... Aan de hand van een 4-tal korte inleidingen zal die informatie wor den verstrekt door: dr. W. Vermeend, lid van de Tweede Kamer voor de P.v.d.A. en mede-initiatiefnemer van de loonkostensubsidierege ling Vermeend/Moor; de heer J. Vermeulen, directeur van het ar beidsbureau Goes over de taak en funktie van het arbeidsbureau in relatie tot het midden- en kleinbedrijf; de heer J. Versluijs, wethou der van economische zaken van de gemeente Tholen over de speci fieke taken en funkties van de lokale overheid, in het bijzonder infra- struktuur en faciliteiten van de gemeente Tholen; inleiding door de heer J. de Kort, personeelsfunktionaris van Nobo b.v. over zijn erva ringen met de diverse regelingen met gemeente en het arbeidsbu reau. Na de gehouden inleidingen vindt o.l.v. burgemeester H.A. van der Munnik een forumdiskussie plaats. In het complex "Haestinge" is bovendien een info markt ingericht waar u op infor mele wijze kunt napraten en ook informatiepakketten kunt ver krijgen. Niet alleen werkgevers Ondanks het feit dat de naam 'werkgeversbijeenkomst' suggereert dat alleen werkgevers welkom zijn, willen wij duidelijk aangeven dat een ieder die via zijn of haar werk betrokken is bij de onderwerpelijke materie of er belangstelling voor heeft, van harte welkom is. Zaterdag 25 februari Dorpshuis "de Vossenkuil" te Oud-Vossemeer Aanvang 20.15 uur De werkgroep "Uit op Tholen" presenteert het optreden EN met hun cabaretprogramma: De titel is veelzeggend. Van Waardenberg en De Jong halen in hun programma alleen maar doldwaze dingen uit en kun nen daarmee - schijnbaar moeiteloos - het publiek anderhalf uur amuseren. Dat 'amuseren' is dan nog maar een beschei den uitdrukking voor de perfecte manier waarop beiden de zaal weten te bespelen. Er is sprake van pure slapstick met de traditie van Laurel en Hardy. Tijdens de 2e cabaretmara thon in Rotterdam waren beide heren 'de klapper'. Entree: Leden 7 9,— Niet-Leden 7 10,— CJP en 65+ 7 6,50 Kaartverkoop: VVV-Tholen, Haven 48 te Sint-Maartensdijk, tel. 01666-3771 A. Volwerk, tel. 01660-3366 Bouwen in afwijking van bestemmingsplan Er is een aanvraag om vergunning ingediend door: 1De heer J.C. van Dijke, Tienhoven 7 te Sint-Annaland voor het bouwen van vier garages op het perceel ka dastraal bekend Sint-Annaland, sektie G, nummers 539 (gedeeltelijk), 1 566 (gedeeltelijk) en 1 567 (gedeeltelijk), plaatselijk gemerkt Tienhoven. 2. Bouwbedrijf A.W. Walpot b.v., Gibsonstraat 4 te Steen bergen voor het aanpassen van een woning op het per ceel kadastraal bekend Oud-Vossemeer, sektie K, num mer 725, plaatselijk gemerkt Patrijzenweg 27. 3. Bouwbedrijf Suurland-Hage, Lage Markt 7 te Scherpenis se voor het bouwen van een woning met een garage/ber ging op het perceel kadastraal bekend Oud-Vossemeer, sektie H, nummer 103, plaatselijk gemerkt Veerstraat 66. Deze plannen zijn niet in overeenstemming met de ter plaat se geldende bestemmingsplannen. Burgemeester en wet houders van Tholen zijn voornemens met toepassing van ar tikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, na verkregen toestemming van het kollege van gedeputeerde staten van Zeeland, vergunning te verlenen voor de onderhavige plannen. Alvorens hiertoe over te gaan wordt een ieder in de gelegen heid gesteld om van 17 februari 1989 tot en met 2 maart 1989 schriftelijk bezwaar in te dienen bij burgemeester en wethouders van Tholen. De bouwtekeningen liggen gedu rende deze termijn ter gemeentesekretarie te Sint- Maartensdijk, afdeling gemeentelijke ontwikkeling, ter inzage. Sint-Maartensdijk, 16 februari 1989 De burgemeester van Tholen, H.A. van der Munnik. Bouwen in afwijking van bestemmingsplan Er is een aanvraag om vergunning ingediend door de heer J. Goedegebuure, Zuidsingel 37 te Sint-Maartensdijk voor het uitbreiden van een keuken op het perceel kadastraal bekend Sint-Maartensdijk, sektie N, nummer 103, plaatselijk ge merkt Zuidsingel 37. Dit bouwplan is niet in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders van Tholen zijn voornemens om op grond van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het desbetreffende bestemmingsplan. Alvorens hiertoe over te gaan wordt een ieder in de gelegen heid gesteld om van 17 februari 1989 tot en met 2 maart 1989 schriftelijk bezwaar in te dienen bij burgemeester en wethouders van Tholen. De bouwtekeningen liggen gedu rende deze termijn ter gemeentesekretarie te Sint- Maartensdijk, afdeling gemeentelijke ontwikkeling, ter inzage. Sint-Maartensdijk, 16 februari 1989 De burgemeester van Tholen, H.A. van der Munnik. In verband met de Biddag, woensdag 22 februari, treedt er een wij ziging op in het ophaalschema van de gemeentelijke reinigings dienst. Het huisvuil en bedrijfskontainers in de kern Oud-Vossemeer en Poortvliet (totaal) zal worden opgehaald op dinsdag 21 februari. De gemeentelijke stqrtplaats "Tuttelhoek" is op woensdag 22 fe bruari 1989 de gehele dag gesloten. Houdt u daar rekening mee! Op woensdag 22 februari a.s. zijn de openbare bibliotheken en uit- leenposten in de gemeente Tholen de gehele dag gesloten i.v.m. de jaarlijkse Biddag. Houdt u daar rekening mee! In verband met de arbeidsduur-verkorting voor het gemeenteperso- neel is het gemeentehuis vrijdagmiddag 17 februari 1989 gesloten en tevens telefonisch niet bereikbaar. Houdt u daar rekening mee! De eerstvolgende spreekuren van de leden van het college van bur gemeester en wethouders worden gehouden op maandag 20 fe bruari 1989 in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk. Burgemees ter H.A. van der Munnik en wethouder L.J. Koopman houden hun spreekur van 11.00 tot 12.00 uur. Het spreekuur van de wethou ders P. van Schetsen en J. Versluijs komt te vervallen. Wilt u op een ander tijdstip met een van de collegeleden spreken, belt u dan even naar het gemeentehuis, telefoon 01666-2955, toestel 330. mingsplan Kom Oud-Vossemeer. Op de vrijkomende ruimte wordt woningbouw gepland. De provin cie houdt er rekening mee, dat ter plaatse bodemsanering nodig zal zijn. De commissie ruimtelijke or dening van provinciale staten bespreekt dit voorstel morgen. Zeeuws gedeputeerde W. Don liet begin december weten dat alle ver zorgingsplaatsen voor Tholen/St.- Philipsland verbruikt waren met de uitbreiding van Ten Anker. De besturen van de drie betrokken ge meenten en van de Vossemeren spraken daarop hun verontrusting uit met betrekking tot het voort bestaan van het tehuis. Begin ja nuari voerden ze gezamenlijk overleg, waarna de provincie besturen werden benaderd. Ook de stichting Promotie Oud- Vossemeer en de Anbo-afdeling in die plaats wilden zich voor be houd van de Zeeuwse bedden sterk maken. In afwachting van het overleg op bestuurlijk niveau schortten zij hun activiteiten op. Woordvoerder L.J.L. Hendrikse van de provincie Zeeland deelde desgevraagd mee dat het gegeven van ruim 40 Zeeuwse bewoners van de Vossemeren deze situatie wettigt. "Daarom is het volstrekt in de rede om maximaal 30 plaat sen te betalen." Volgens hem past het volledig in het spreidingsplan en kan Ten Anker gewoon door gaan. "Wel is de planmatige ruimte voor Tholen en St.- Philipsland daarmee volledig in gevuld." Deze uitspraak bevestigt min of meer het vermoeden van directeur Suykerbuyk, dat er nog ergens 30 bedden moesten zijn (zie E.B. 22 december 1988). Suykerbuyk noemt Don een knap bestuurder, die terecht de Zeeuwse belangen voorop stelde, maar nu toch een andere kijk op de situatie heeft gekregen. In het overleg tus sen de gedeputeerde en zijn Bra bantse collega Hubers is niet over een termijn gesproken dat Zee land blijft betalen. "Er ontstaat pas een nieuwe situatie als De Vossemeren gerenoveerd moet worden. Dan bekijken beide besturen dat opnieuw, maar zijn we inmiddels vele jaren verder," deelde Hendrikse mee. Provincia le staten moeten de principe overeenkomst weliswaar nog goedkeuren, maar Hendrikse ver wacht daarbij geen problemen. Overigens krijgt de provincie Zee land voor 1989 mogelijk meer dan 5 miljoen gulden extra voor de be jaardenoorden. Minister Brink man van WVC heeft bij de Tweede Kamer een voorstel ingediend om de Wet op de bejaardenoorden te wijzigen. Hoofdpunt is een betere verdeling van de gelden: naar rato Van de 300 beschikbare wilgenpo- ten zijn er bij de natuurverenigin- gen in Tholen en Sint-Philipsland inmiddels 245 besteld. In het ka der van de 'Actie Wilgenpoot' worden deze gratis beschikbaar gesteld. Op 25 februari is de af- haaldag, tussen 9 en 12 uur bij M. Geuze, Lange Zandweg 1 te Poortvliet. Bestellers krijgen ter plaatse een uitgebreid plant- en snoeiadvies. Bestellen kan telefo nisch, 01660-2836 of 01677-2806. van het aantal inwoners van 75 jaar en ouder in plaats van 65 jaar, stelt de minister voor. De vaste kamercommissie voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening brengt op 23 februari een werkbezoek aan Zeeland. Na een korte rondrit over Neeltje Jans wordt de commissie om 10.30 uur in het provinciehuis ont vangen door gedeputeerde staten. Na een inleiding door gedeputeer de mevr. E. Maris-Koster wordt de film 'Zeeland voortvarend' ver toond en is er gelegenheid om van gedachten te wisselen. Na de lunch vertrekt de commissie via het Sloegebied naar Noord- Brabant. Voor de bijeenkomst zijn een aan tal maatschappelijke organisaties, de Zeeuwse kamerleden en de le den van de statencommissie ruim telijke ordening uitgenodigd. De kamercommissie bezoekt in een week tijd alle provincies, als voorbereiding op de behandeling van de Vierde nota ruimtelijke or dening.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 5