PLAATSELIJK NIEUWS PLAATSELIJK NIEUWS «PLAATSELIJK NIEUWS AFWEZIG HOORTO EST ELLEN DEURLOO EN ZOON Vers vlees, lekker mals en mager, koopt u bij uw slager 2 DE EENDRACHTBODE Donderdag 16 februari 1989 THOLEN SCHOL KABELJAUWFILET e Dagelijks aanbiedingen in de winkel BETAALBARE HAARMODE /H«R4lNDA OUD- VOSSEMEER SINT-ANNALAND Dit alles bij uw Thoolse slagers J. AARTS, STAVENISSE F. GRAAUWMANS, OUD-VOSSEMEER C. SLAGER, SINT-ANNALAND J. GEILINGSM, THOLEN STAVENISSE SINT MAARTENSDIJK Dr. J. H. E. Janssen SCHERPENISSE SINT- PHILIPSLAND NIEUW- V0SSEMEER AUDICIENS PENSTRAAT 37, BERGEN OP ZOOM, TELEFOON 01640-45264 Vlakbij Grote Markt en Parkeergarage. THOIEN STAVENISSE SCHERPENISSE SINT PHIl IPSl AND OUDVOSSrMIFR POORTVLIET SINT ANNALAND SINT MAARTENSDIJK ANNA JAfOBAPOl OER JACOBAPOLDER NIEUW VOSSEMEER THOUN STAVENISSE SCHERPENISSE STAVENISSE SCHERPENISSE SINT PHUIPSI AND CSSEMEER OUD VOSSEMEER POORTVLIET SINT ANNAl AND SINT MAARTENSDIJK ANNA JACOBAPOLDER NIEUW VOSSEMEER THOIEN STAVENISSE SIHERPENISSE Mossel- en Zeevishandel Cont'r Escarpe 11 Tholen Tel. 01660-2799-2550-2504-3257 3 kilot 10, 500 gramI 6, Advertentie I.M. Speelterrein Buitenzorg Het gemeentebestuur wil een speelterrein aanleggen aan de Zoutziedersdreef. Na overleg met de voormalige buurtvereniging is daarvoor destijds een plan ont worpen. De gemeenteraad wordt maandagavond gevraagd daar voor geld beschikbaar te stellen en het bestemmingsplan Buitenzorg II te wijzigen. Voor de aanleg van een bergings riool tussen de Zoekweg en de Ten Ankerweg is het nodig een recht van opstal te vestigen op een per ceel grond van de firma C. en M.A. Moeliker. Ook daarover spreekt de raad. Tenslotte stellen b. en w. voor om de exploitatiesom voor de jacht haven, ten laste van w.s.v. de Kog ge, voor dit jaar vast te stellen op 115.000 gulden. Dat is 4.000 gul den meer dan vorig jaar, doordat 50% van de kosten van het aan te brengen golfremmend element zijn doorberekend. Duizend gulden boete Op de Markt lagen vorig jaar juli om zes uur 's avonds twee dron ken mannen, die weer overeind krabbelden en zelfs per auto ver trokken bleken te zijn, toen de po litie aankwam. De patrouillewagen ontdekte ze gauw, want de bestuurder maakte gebruik van de linker weghelft. Op het politiebureau kon de auto mobilist nauwelijks de blaastest uitvoeren. De Middelburgse politierechter veroordeelde P.V. uit Bergen op 'Zoom daarvoor met,twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf en eveneens voorwaardelijk negen maanden niet rijden onder voor waarde dat V. meedoet aan een alcohol-verkeerscursus in Vlissin- gen. Daarnaast nog 1000 gulden boete, hoewel de officier van justi tie 1500 gulden had gevraagd. X/ Stoofstraat, Tholen Telefoon: 01660-2028 Advertentie I.M. Springgroep Olympia naar N.K. Zaterdag gaat het erom spannen voor de springgroep van gym nastiekvereniging Olympia. Zij neemt dan in de Roelenga spor thal Schatzenburg Menal- dum/Drinrijp (Friesland) deel aan de nationale groeps- springkampioenschappen. 's Middags rond vier uur moeten de Thoolse turnsters onder leiding van Magda van de Hoven en Ja cob Pekelsma de kleuren van Olympia verdedigen op het on derdeel mini-trampoline sprin gen. S.V. Volharding uit Goes is eveneens bij deze kampioen schappen vertegenwoordigd, evenals nog 30 andere clubs uit heel Nederland. De organisatie is in handen van G.V. DOS in sa menwerking met de afd. springen van de KNGB, met dhr. G. de Wilde uit Overdinkel als wedstrijdleider. De grote afstand is er de reden van dat Olympia zich deze keer zonder supporters tussen de 114 deelnemers zal moeten pre senteren. Reddingsbrigade kreeg al aanmeldingen Zaterdagmiddag hield onderwa- tersportvereniging De Snotdolf in Meulvliet haar ledenvergadering. Voorzitter J. van Meggelen keek in zijn openingswoord terug op een actief 1988. Dankzij een goe de inzet van zowel bestuur als le den werden vele initiatieven met succes ontwikkeld. Ook het fi nancieel beleid van penning meester i_. de Graaf en de versla gen van secretaris J. Verkammen werden met aller instemming goedgekeurd. Er moesten tijdens deze vergadering 2 nieuwe leden in het bestuur worden gekozen, aangezien men met de oprichting van de reddingsbrigade veel meer mankracht nodig heeft. Deze mankracht zal deels door een vrouw worden geleverd: Connie Priem komt samen met Arno Jan sen het bestuur versterken, Peter Gerritsen en Johan Verkammen werden unaniem herkozen. Tijdens de bijeenkomst w,erd over de brevetten gesproken. Voor de zomervakantie hoopt men nog een aantal 1- en 2-sters brevetten af te leveren. De jeugdcommissie, die bestaat uit Patrick de Graaf, John Nuytemans en Arie Rijn berg, gaat het komende seizoen wat meer werkzaamheden ver richten, en men zal weer op jeugdkamp gaan. De reddingsbri gade kreeg uiteraard ook de aan dacht. "Er zijn al een aantal aan meldingen, maar ik weet zeker", zo zei voorzitter van Meggelen, "dat er op Tholen nog veel goede zwemmers zijn die zich bij onze nieuwe vereniging willen aanslui ten. Er is ondertussen een trainer aangetrokken terwijl deze week reeds met het district zal worden vergaderd. Deze contacten zijn uitstekend". De bestuursleden ge ven graag informatie aan die mensen die belangstelling hebben: tel. 01660-3106/01665-2219. Het is de bedoeling dat door De Snotdolf een uitgebreider info- pakket zal worden samengesteld. Er werd nog meedegedeeld dat vorige week 15 mensen van de vereniging (die ondertussen 50 le den telt) slaagden voor de cursus hart-reanimatie. Ook komt er binnenkort een cursus beade ming. De zuurstofkoffer is al in het bezit van De Snotdolf. Ten behoeve van de reddingsbrigade wordt door de vereniging ook een EHBO-cursus georganiseerd. "De Snotdolf kan dankzij nauw keurige budgettering nog steeds zonder subsidie werken", vertelt voorzitter Van Meggelen trots. Tevens verhuur zonnebank Ring 14, St. Annaland tel.: 01665-2102 Advertentie I.M. Gehandicaptenzorg Helpende Handen Zaterdagmiddag werd in de kerk- zaal van de Rehobothkerk aan de Hoogaarsstraat een bijeenkomst gehouden van de Gehandicapten zorg van de Gereformeerde Ge meenten Helpende Handen. De activiteiten van de afdeling Flakkee/Schouwen/Tholen zijn dankzij de nieuwe verbinding via de Philipsdam, voor alle dona teurs van deze vereniging beter mee te beleven. "Het is namelijk zo", aldus secretaris E. Boender, "dat Helpende Handen één of tweemaal per jaar een bijeen komst houdt voor de lichamelijk gehandicapten en eenmaal per jaar voor de geestelijk gehandi capten. Men komt dan bijeen in bijvoorbeeld Dirksland of Nieu- werkerk. De Oudervereniging bestaat ongeveer 10 jaar en voor het eerst was men in Tholen te gast". De opkomst was prima te noemen en voorzitter A. ten Hove uit Dirksland opende de samen komst met schriftlezing en gebed. Daarna vertelde bestuurslid D. Knuist, over de theologen uit de 16e, 17e en 18e eeuw die een stem pel op het kerkelijk leven hebben gezet. Na afloop van deze interes sante lezing was er een diaserie over hetzelfde onderwerp die als titel droeg "Diamanten uit de gouden eeuw schitteren nog tot in 1989". De middag werd door ouderling S. Maljaars besloten met dankge bed. Het orgel werd bespeeld door dhr. Van der Giessen uit Stellendam. Kruidenier grijpt dief Kruidenier Schot uit de Vosse- meersepoort heeft vrijdag een dertienjarigejongen in de kraag gevat toen deze samen met drie vriendjes een krat met lege bier flesjes probeerde te stelen. Bij Meulvliet is zondagmiddag tussen half vijf en zes uur een brommer gestolen die niet op slot stond. Volgens getuigenverklarin gen kwamen de daders uit Bergen op Zoom. De Honda was eigen dom van dhr. N. uit Scherpenisse. Computer gestolen In de nacht van vrijdag op zater dag hebben onbekenden uit de m.l.k. school De Veste een compu ter gestolen. Deze computer werd later terug gevonden in De Burcht in de Brugstraat. Daar hebben de dieven de computer blijkbaar be keken en hebben toen de compu ter van De Burcht meegenomen en die van De Veste laten staan. Caught In Meulvliet wordt zaterdagavond om acht uur de speelfilm 'Caught' vertoond. Dat gebeurt op initiatief van Youth for Christ Tholen. Oriëntatierit De eerste oriëntatierit van de MAC voerde 24 equipes via de polders en de brug naar de finish bij café De Kroon. Winnaar in de A-klasse werd J. Huige (Middel burg) met 30 strafp., 2. K. Gunst (Wemeldinge) 33 p., 3. I. de Graaf (Sliedrecht) 37 p., 4. C. de Waard (Roosendaal) 63 p., 5. A. van Loo (Kapelle) 95 p., 6. C. Droogers (Oud-Vossemeer) 107 p., 7. I. Jan- sen 122 p., 8. J. van Vossen (St.Annaland) 124 p., 9. M. Vinjé 152 p., 10. J. Weele 154 p. In de B-klasse won M. v.d. Berg (Steenbergen) 154 p., 2. N. de Kok 211 p., 3. C. Heijnen (Roosendaal) 217 p., 4. H. Jansen (Poortvliet) 273 p., 5. M. de Visscher 332 p., 6. M. de Groen (St.Maartensdijk) 338 p., 7. P. v.d. Kasteele (Poort vliet) 341 p. Op 11 maart staat de wijnrit op het programma. Ouderen bespreken enquête Ongeveer 40 mensen toonden vo rige week woensdag belangstelling voor de resultaten van de onder de ouderen gehouden enquête. Els van Tilburg van Welzijn voor Ouderen lichtte de uitslag toe. Vanuit de aanwezigen werden nog de slechte ervaringen met het ver blijf in de serviceflat van Ten An ker aan de orde gesteld. Het heeft niets om 't lijf, je hebt nergens recht op en zit volledig op jezelf, zo was de teneur van het verhaal. Weer kleuterschool geïntegreerd Ook de kleuters van de School met de Bijbel hebben inmiddels hun oude lokaal aan de Bou Kooijmanstraat verruild voor de nieuwe aanbouw bij de school aan de Burg. Versluijsstraat. Vrijdag 24 februari verricht de inspectrice de officiële opening en vieren de kinderen dat met een spelmiddag. De kinderen van de groepen 7 en 8 hebben dindag het EHBO- diploma behaald. Speellokaal De gemeenteraad bespreekt maandagavond een voorstel, om aan de stichting Katholiek Onder wijs geld beschikbaar te stellen voor de aanschaf van materialen ten behoeve van de inrichting van een speel-/werklokaal. Het betreft de uitbreiding van de Sint Antho- niusschool met een lokaal voor de kleuters van groep 1 en 2. De ver bouwing gebeurt over enkele maanden. Om de bouw van een woning met garage/berging aan de Veerstraat mogelijk te maken, wordt de ge meenteraad gevraagd het bestem mingsplan Kom te wijzigen. Het betreffende perceel, waarop aan- nemersbedrijjf Suurland-Hage uit Scherpenisse wil bouwen, heeft nu de bestemming 'landbouw, geen gebouwen toegestaan'. Gedeputeerde staten hebben de verkoop van grond aan dhr. A. Duine goedgekeurd. Vrijdagavond en zaterdag haalt muziekvereniging OVM oud pa pier op. Inbraak tenniskantine Tussen vorige week zondag en af gelopen zondag is er ingebroken in de kantine van de tennisvereni ging. Er wordt echter niets ver mist. Men wakde kantine binnengekomen via een raam. Biljarten Uitslagen Treffers: B. den Hollander-C. Burgers 2-0, P. de Leeuw-J. Geuze 2-0, W. Pons-C. Burgers 0-2, J. Etienne-L. van We zel 0-2, W. Pons-H. Hommel 0-2, P. Hommel-J. Verhees 2-0. Hoog ste serie (14 brt.) C. Burgers, beste gemiddelde (3.17) H. Hommel, kortste partij (47 car. in 19 brt.) B. den Hollander. K.O.T. A-team: P. Moerland-A. Brusselaars 2-0, P. Timmermans- H. van Daalen 2-0, M. Goudzwaard-M. van Hees 2-0, C. de Koning-W. Heijboer 2-0, P. Timmermans-A. Brusselaars 2-0. Hoogste serie (27 car.) W. Heij boer, kortste partij (22 brt.) en beste gemiddelde (3.09) P. Tim mermans. K.O.T. B-team: H. van Herpen-A. Kruf 2-0, A. Havermans-C. van Steenpaal 2-0, J. Kruf-P. de Jager 2-0, A. Zwegers-M. Potappel 0-2, W. de Leeuw-A. van Daalen 0-2. Hoogste serie (8 car.) en beste ge middelde (1.85) A. Havermans, kortste partij (20 brt.) M. Po tappel. Poedelaars: L. Klippel-M. van Poortvliet 4.37-10, J. van Wezel- M. Pipping Jzn. 3.87-10, D. Vaders-T. Schot 10-8, J. van Gorsel-J. Plandsoen 10-6, D. Vaders-A. v.d. Houten 5.31-10, M. van Poortvliet-D. Vaders 10-10. Kortste partij (17 brt.) D. Vaders en M. van Poortvliet, hoogste se rie (11 car.) D. Vaders. Zang jubileert Het chr. gemengd zangkoor V.Z.O.S. organiseert op 25 februa ri een jubileumzangavond in ver band met het vijftigjarig bestaan. Het koor is destijds opgericht door onderwijzer K. Koetsdijk. Aan deze avond, die om zeven uur in de n.h. kerk begint, wordt mee gewerkt door dhr. A. Keijzer op het orgel en sopraan mevr. P. van der Werff. Er zullen liederen wor den gezongen uit de tijd van ver schillende dirigenten. Deze avond is vrij toegankelijk, de kerk is om 18.30 uur open. Van de dienst worden opnamen gemaakt, zodat belangstellenden naderhand nog eens kunnen luisteren. Bouw garages Dhr. J.C. van Dijke wil zijn wo ning in de Tienhoven uitbreiden en vier garages bouwen. Maan dagavond bespreekt de gemeente raad of ze daarvoor het bestem mingsplan Kom wil veranderen. De raad wordt tevens gevraagd om een in augustus 1987 genomen besluit in te trekken. Het betreft Donderdag, vrijdag en zaterdag 16, 17 en 18 februari HAASKARBONADE 1 kg10,98 RIBKARB0NADE 1 kg9,98 NASI OF BAMI 500 gram3,— C0RNEDBEEF 100 gram1,25 CASSELERIB 100 gram1,95 ROSBIEF 100 gram2,50 BECKERS FRIKANDELLEN 104,50 Maandag en dinsdag 20, 21 februari RIBLAPPEN 1 kg13,50 GEHAKT 500 gram5,- S0EPVLEES 400 gram5,— SLAVINKEN 5 halen4 BETALEN! Woensdag 22 februari allen gesloten i.v.m. Biddag Advertentie I.M. de uitgifte in erfpacht van een stuk grond op het bedrijventer rein, op de hoek Veilingweg/Ceci- Iiaweg, aan dhr. A.I. van Paassen. Gezien zijn bedrijfsvoering heeft hij behoefte aan een andere kavel- vorm en zou daarom liever een perceel aankopen dat direct aan het veilingterrein grenst. Omdat alle beschikbare grond in fase I van het bedrijventerrein is uitgegeven, moet tot uitbreiding worden overgegaan. De raad wordt daarom om een bedrag ge vraagd, zodat de toegangsweg kan worden doorgetrokken. Project straatmakers Ten behoeve van een leer- lingstraatmakersproject zijn aan gebr. Moerland en Zn. door de ge meente herbestratingswerkzaam- heden in verschillende kernen gegund voo f. 42.304,50. Rabocup Zaterdag worden in de Wellevaete de eerste voorronden gehouden voor de Rabocup-wedstrijden van de Zebra. Voor het eerst doen er enkele jongensploegen aan de turnwedstrijden mee. Ongeveer 250 deelnemers komen in 43 groe pen tegen elkaar uit. Alle Thoolse gymnastiekverenigingen zijn ver tegenwoordigd. Zij worden door 16 juryleden beoordeeld. Aan een jury-cursus eind vorig jaar namen 25 cursisten deel, zodat er voor dit niveau nu voldoende juryleden zijn. De wedstrijden duren van 9.30 tot ongeveer 16.30 uur. Op 11 maart zijn de tweede voorronden in Oosterland. Bus raakt auto Vrijdagavond heeft een B.B.A. bus in de Hoenderweg een gepar keerde auto geraakt. De bus chauffeur had blijkbaar de bocht 'verkeerd ingeschat. Het bleef be perkt tot lichte materiële schade. Nieuwe voorzitter Vogelvreugd Tijdens de jaarvergadering van vogelvereniging Vogelvreugd, maandagavond in Havenzicht, is secretaris M. Giljam gekozen tot voorzitter. Hij volgt de aftredende L. Ponse op. Bestuurslid J. v.d. Ree was ook niet meer herkies baar. M. Jansen en A.P. Goedege- buure vullen de opengevallen bestuursvacatures op. De even eens aftredende tweede voorzitter J. van Aart is met algemene stem men herkozen. In de kascommis- sie kwam K. Bikker in de plaats van J. Walhout. Uit het verslag van de penning meester bleek dat de vereniging een goed jaar had gehad en dat er acht nieuwe leden waren bijgeko men. Dhr. Ponse bedankte de le den voor het genoten vertrouwen in de afgelopen tijd en zijn mede bestuursleden voor voor de prima samenwerking. Hij overhandigde de voorzittershamer aan M. Gil jam, die op zijn beurt de schei dende bestuursleden bedankte voor hun inzet en na de rondvraag de vergadering sloot. Kleuters bekijken brandweerauto De heer A. Riedijk en zijn zoon William brachten vrijdagmiddag met een brandweerauto een be zoek aan de groepen 1 en 2 van de Schalm. Onder leiding van mevr. J. den Engelsman stapten alle kleuters in voor een rondje om het dorp. Buiten het dorp liet men de sirene loeien. Dhr. Riedijk liet zien hoe de mobilofoon werkt en riep de alarmcentrale op. Ook bracht hij een gesprek tot stand met zijn zoon, die thuis de mobi lofoon bediende. Weer terug bij de school zochten de kleuters in de Schoolstraat een brandkraan op, te herkennen aan het gele dek sel. Dhr. Riedijk sloot een slang aan en de kinderen mochten die om beurten vasthouden. Met ont zag keken ze naar de enorme wa terstraal, die door de stralende zon een mooie regenboog te zien gaf. Vervolgens werden de zwaailich ten, gasmaskers en kleding van de brandweerman gedemonstreerd. Vooral de (pas aangeschafte) laar zen met stalen neuzen en zolen maakten veel indruk. De kinderen probeerden om het hardst tegen de laarzen aan te schoppen, maar William voelde het niet. Als dank boden de kleuters een rode plaat aan in de vorm van een brand weerwagen met al hun namen er op. Het bezoek van de brandweer vond plaats in het kader van het project 'beroepen'. In de loop van februari en maart bezoeken de kinderen nog de slagerij, de mo len en de huisartsenpraktijk. Op dinsdag 21 februari wordt er oud papier opgehaald door S.G Stavenisse. Advertentie I.M. ZLM verhoogt contributie De leden van de ZLM-afdeling gingen dinsdag tijdens de jaarver gadering accoord met een verho ging van de contributie van 6 naar 8 gulden (vanaf 1990). Zij herko zen bij acclamatie bestuurslid W.J. van Putte en benoemden M.J. de Rooij in de kascommissie in de plaats van N. Knuist. De re kening van de penningmeester sloot met een tekort van f. 9,99. Voorzitter L.C.J. Potappel las de verklaring voor, die M.C.J. Kosten tijdens de kringvergadering afleg de over de zoet watervoorziening. De aanwezige leden reageerden daar nauwelijks op. De nieuwe kringvoorzitter L.J. van Gorsel woonde de vergadering bij. Ing. J. Markusse van de ZLM hield een inleiding over de administra tieve ruilverkaveling. Goten aan school De gemeenteraad wordt maan dagavond gevraagd om ruim 8.400 gulden beschikbaar te stel len. Dat geld is nodig om de goten te vervangen aan het hoofdge bouw van de Juliana van Stol- bergschool. is van 17 februari t/m 6 maart. Waarneming alleen in dringende gevallen door dr. J. M. v. d. Bel. De apotheek blijft geopend. Advertentie I.M. Kinderjury Vrijdag en maandag kunnen kin deren ouder dan 8 jaar zich bij de openbare bibliotheek nog opge ven voor de kinderjury. De kinde ren moeten tien leuke boeken lezen. Maandagmiddag om vier uur is de eerste bijeenkomst, maar tot nu toe gaven zich nog weinig kinderen op. Deze maand is in de bibliotheek een foto-tentoonstelling te zien van Hans Schot. Als natuurlief hebber maakte hij opnamen van fazanten, zwanen, kokmeeuen en een ransuil in de Pluimpot. Ook zijn vakanties in IJsland en de Dolomieten (huttentrektochten) leverden prachtige plaatjes op. Aanrijdingen Woensdagmorgen vond er een aanrijding plaats op de kruising Westvest/Korte Vest/Haven. Dhr. R.W.T. uit Den Haag reed met z'n auto over de Korte Vest en wilde linksaf de Haven oprijden, waar E. van D. uit Sint-Annaland reed. T. nam de bocht te klein, Van D. zag dit, wilde remmen, maar gleed door. Beide auto's hadden lichte materiële schade. Dhr. o.d. B. belandde woensdag middag ter hoogte van de boerde rij Reygersburch met z'n auto in de sloot, toen hij een reiger wilde ontwijken en daarbij de macht over het stuur verloor. R.V., die zaterdagmiddag met z'n brommer over de Sportlaan reed, kwam in botsing met automobilist Van G. uit Oud-Vossemeer. De brommerbestuurder verleende geen voorrang aan de automobi list die over de Nijverheidsweg reed. De brommer is voor tech nisch onderzoek uit het verkeer genomen. Frontale botsing Maandagmorgen vond er op de Provincialeweg naar Scherpenisse een frontale botsing plaats tussen twee personenauto's. Mevr. A.C.G.H. reed in de richting Scherpenisse en raakte in de bocht (bij Rinses) in de slip, kwam op de linkerweghelft terecht en botste frontaal op het voertuig van G.Q. uit Scherpenisse, die uit tegeno vergestelde richting kwam. Beide auto's raakten total loss en dank zij het feit dat de inzittenden de autogordels om hadden, raakte alleen de vrouw van Q. gewond aan het hoofd. Klaverjassen De uitslag van de vrijdag gespeel de competitiewedstrijd van De Pendelaars luidt als volgt: 1. J. v. Zetten, 5502; 2. M. v. Bloppoel, 5059; 3. J. v. Gorsel, 5013; 4. M. Kwaak, 4989; 5. W. Dane, 4942; 6. J. Knuist, 4840; 7. C. Landa, 4706; 8. A. Arts, 4446; 9. J. v.d. Werf, 4443; 10. mw. Waasdorp, 4396; 11. J. v. Splun- ter, 4289; 12. P. v. Bloppoel, 4287; 13. M. den Haan, 4070; 14. H. Zwagemaker, 4023; 15. Mw. Franke, 3881; 16. L. Kampman, 3422. Vrijdag wordt een inhaal wedstrijd gespeeld. Kantine op camping Dhr. J.P. Vogelaar wil een kantine bouwen op camping De Zeester. Het gemeentebestuur wil daaraan medewerking verlenen en vraagt de raad maandagavond om het bestemmingsplan Kampeerterrei nen te wijzigen. Ook wordt de raad om geld ge vraagd voor het plaatsen van een lichtmast bij de garageboxen aan de Burg. Bouwensestraat. Het besluit van b. en w. om grond te verkopen aan M.J. Elenbaas is door gedeputeerde staten goed gekeurd. Bedankt Dominee Mondria uit Waarden burg heeft bedankt voor het be roep dat door de Gereformeerde Gemeente op hem was uitge bracht. Elke derde maandag van de maand, dus nu 20 februari, haalt voetbalvereniging SPS oud papier op. Zet u het gereed a.u.b. Biljarten Uitslagen biljartvereniging Tol- rust: L. Bijl-K. Zwagenaker 10-7.67, A. Burgers-K. Bolier 10-7.55, J.K. Elenbaas-H. Antho- nisse 10-7.55, K. Lisseveld-D. Sak- ko 5.16-10, Joh. Uijl- J. Elenbaas 10-5.52, A. Schot-T. Hage 10-5.76, T. Hage-K. Zwagemaker 6.06-10, Lab. Hage-J.K. Elenbaas 10-8, R. Geuze-D. Sakko 7.2-10, K. Lisseveld-H. Anthonisse 10-9.73.Kortste partij: Joh. Uijl 19 beurten, langste partij: J.K. Elen baas 31 beurten, meeste poedels?' T. Hage en R. Geuze 16, hoogste serie: K. Zwagemaker 11 en beste gemiddelde 3. Toneelstuk afgelast Toneelvereniging 't Centrum moet het toneelstuk 'Celien slaat toe' wegens een langdurige knieblessu re van één van de hoofdrolspelers uitstellen tot november. Verhuur woningen Door het gemeentebestuur zijn een viertal woningen verhuurd: Karreveld 4a aan mevr. L.V. Jo- hanns, Krabbekreekstraat 30 aan C. Mol, Karreveld 1 aan mevr. E.A. v.d. Ouderaa-Savelkouls en Steintjeskreek 7 aan J.P. Verhage. Aan mevr. S.H. Faber is geen wo ning toegewezen. Aan M.C. Ver- kerke wordt een garage aan de Deensestraat verhuurd. In verband met de aankoop van een woning is gemeentegarantie verleend aan A. Verwijs, C.M. Lisseveld (Poortvliet), M.H. Leb bink (Krimpen a.d. Lek) en J.A.F.J. Verbraeken (Hoogerhei- de). Stopverbod wordt parkeerverbod In de vergadering van de gemeen teraad van januari kwam intrek king van het stopverbod in de Deldensestraat aan de orde. De raad wilde daar toen liever een parkeerverbod aan de noordzijde zien. Gisteravond kwamen b. en w. met een voorstel. Ook kwam aan de orde om de stopverboden aan de westzijde van de Achter straat en de westzijde van de Wil- predikbeurten Zondag 19 en woensdag 22 fe bruari THOLEN HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds. Van Herk, St.- Annaland 18.30 u. kand. Emaus wo 9.30 en 19 u. ds. Verheul HERV. GEM. IMMANUEL 10 u. ds. Meyburg, Prinsenbeek wo 19 u. ds. Ystma, Rotterdam GEREF. KERK 10 (H.A.) en 17 u. ds. Wulffraat, Hoogerheide wo 10 en 19 u. ds. Klap, Oosterbeek CHR. GEREF. KERK 10 en 18.30 u. ds. Boogaard wo 10 u. ds. Beekhuis 18.30 u. ds. Boogaard GEREF. GEM. 10 en 18.30 u. ds. Gunst 14.30 u. leesdienst wo 10 en 18.30 ds. Gunst 14.30 u. leesdienst NED. PROT. BOND 10.45 u. dhr. Hulsbos, Sassenheim R.K. KERK za 19 u. en zo 10.45 u. H. Mis OUD VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE 10 en 18.30 u. ds. De Kieviet wo 10 u. ds. Lammers, St- Philipsland 19 u. ds. De Kieviet (in geref. kerk) GEREF. KERK 10 en 15 u. ds. Moolenaar, Ul- venhout wo 10 u. ds. Hoekstra, Hoo gerheide 19 u. ds. De Kieviet CHR. GEREF. KERK 10 en 18.30 u. leesdienst 14.30 u. ds. Boogaard wo 10 en 14.30 ds. Boogaard 18.30 u. ds. v.d. Sluys, Kerkwerve GEREF. GEM. IN NED. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst wo 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst R.K. KERK za 17.30 u. en zo 9.30 u. H. Mis SINT ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE 10 en 18 u. ds. Verheul, Tholen wo 10 en 18 u. ds. Van Herk GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst wo 9.30, 14 en 18 u. ds. Van Stuij- venberg GEREF. GEM. IN NED. 9.45, 14.15 en 18.15 u. leesdienst wo 9.45 en 14.15 u. leesdienst 19 u. ds. Verhoeks STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Vos, Den Bommel helminastraat te wijzigen in parkeerverboden. De aanwezig heid van een supermarkt in de Achterstraat speelde daarbij een rol. Landbouwer loost gif Zaterdagavond kreeg de politie de melding dat er in een sloot, die uitkomt in de Bruintjeskreek, een gele vloeistof dreef. De gifsporen leidden naar de boerderij van A.A. van N. Bij deze landbouwer vond de politie ook nog verboden bestrijdingsmiddelen, die in beslag werden genomen. De Alge mene Inspectiedienst, die monsters heeft genomen, onder zoekt de zaak verder. Bekeurd voor mest Landbouwer M.M. van N. is maandag bekeurd omdat hij op een perceel aan de Oudeweg mest had uitgereden en dit niet binnen 24 uur omgeploegd had. In de nacht van vrijdag op zater dag is er een ruit ingegooid van het politiebureau. Tennisvereniging opgericht Donderdagavond is de tennisvere niging Sint-Philipsland opgericht. De 63 aanwezige leden kozen W. Drenth, die al een jaar bezig is de ze vereniging in het dorp te krij gen, tot voorzitter. M. Bomas werd penningmeester en A.M. Mol secretaris. De bestuursleden M.J.Reijngoudt en A. den Engels man zullen als begeleiders funge ren bij de aanleg van de tennisbaan aan de Zijpestraat. Volgens de secretaris telt de nieu we vereniging nu al 196 leden. Profielschets Vanavond neemt commissaris der koningin mr. F.J.M. Houben in het gemeentehuis de door de ge meenteraad opgestelde proefiel- schets in ontvangst voor de nieuw te benoemen burgemeester. Die moet de opvolger worden van bur gemeester A.A. Rijstenbil, die op 29 april met pensioen gaat. Al jarenlang het adres voor vakkundige en vertrouwde aanpassing van: Gediplomeerd FIDA lid Lid Ned. Vereniging voor Audiologie Gediplomeerd electrotechniseh Ingenieur. Met de auto voor de deur bereikbaar Ingang ook voor rolstoelen geschikt Indien nodig ook bezoek aan huis. Alle merken en typen hoortoestellen Leverancier van ziekenfondsen Vervaardiging van oorstukjes en mini-in-oor toestellen in eigen bedrijf Moderne test- en meetinstrumenten voor controle en aanpassing van Uw toestel. Gewaarborgde Service door: Gratis halfjaarlijkse controle en service abonnement. Gratis Proefperiode. 18 u. ds. Verboom, Ooltgensplaat wo 10 u. ds. Van Gorsel, Schoonhoven 19 u. ds. Born OUD GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst wo 10, 14.30 en 18.30 u. ds. Muil wijk, Dordrecht SINT MAARTENSDIJK HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. kand. Van Rooy- en, Wassenaar wo 9.30 en 14.30 u. ds. De Jong, Garderen HERV. GEM. REHOBOTH 10 u. ds. Otte, Middelharnis 19 u. drs. Kruis, Rosmalen wo 19 u. ds. Mast, Slikkerveer OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst 9.30, 14 en 19 u. ds. v.d. Meer, Krimpen a.d. Yssel GEREF. GEM. IN NED. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst wo 9.30 en 14 u. leesdienst 19.30 u. ds. Mallan, Alblasserdam (H.D.) SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. Van Bergen Bravenboer wo 9.30 en 19 u. ds. Van Bergen Bravenboer GEREF. GEM. 9.30 en 18.30 u. ds. Beens 14 u. leesdienst wo 9.30, 14 en 18.30 u. ds. Beens POORTVLIET HERVORMDE GEMEENTE 10 en 18 u. ds. Egas wo 10 en 19 u. ds. Egas GEREF. KERK 10 u. en 14.30 u. ds. Meijer, Mid delburg wo 10 u. ds. Kerssies, Breda 19 u. ds. Alblas, Heinenoord GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst wo 10, 14.30 en 18.30 u. ds. Hon- koop, Zwijndrecht SINT PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE 9.30 (H.D.) en 17 u. ds. Lammers wo 9.30 u. ds. De Kieviet, Oud- Vossemeer 19 u. ds. Lammers GEREF. GEM. 9.30 en 15 u. leesdienst wo 9.30, 14.30 en 18 u. ds. Karens, Opheusden OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst wo 9.30, 14.30 en 18.30 u. ds. v.d. Meer, Wekerom ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK 10 en 15 u. ds. Smit, Heemstede wo 19.30 u. ds. v.d. Hoek, Middel harnis Advertentie I.M. Zaterdag 18, zondag 19 en woens dag 22 februari Tholen, Poortvliet, Oud Vosse- meer en Scherpenisse (dr.Padt): Dr. Smits, Molenvlietsestr. 11, Tholen, tel. 01660-2016 'St.-Maartensdijk, St.-Annaland, Stavenisse en Scherpenisse (Dr. vd. Bel): Dr. Veldman, Stavenisse, tel. 01663-2400 wo dr. Noteboom, St.-Annaland, tel. 01665-2400 St.-Philipsland en Nw.-Vossemeer: Dr. Van Doesburg, tel. 01677-2500 AMBULANCEVERVOER Tel. 01650-40000 TANDHEELKUNDIGE HULP Bomas, St.-Philipsland, 01677-3232 DIERENARTS W. BRONS Tholen spr.u. za 11-12 u., Poort vliet za. 8.30-9 u„ tel. 01666-2596 WIJKVERPLEGING Bellen naar de alarmcentrale, tel. 01184-14444 WELZIJNSORGAAN THOLEN Alg. maatsch. werk, gezinsverzor ging en informatieadvieswerk, dag. 8.30-10 u., geestelijke volks gezondheid di, do, vr. morgen 9-10 u. en volgens afspr. Hoogstr. 12, Tholen. Di. cons.bur. alc. en drugs 19-20.30 u. TUBERCULOSEBESTR. Rijdende bus GGD, Molenvliet sestr. 11, Tholen, elke do. 13-14.30 u. Afspraak maken 01184-18395 PATIËNTEN VER. Vertrouwenstelefoon NPV 01660-3727, b.g.g. 01663-2605 CONSULT. ALC EN DRUGS Afspraken: tel. 01100-23420 TELEFON. HULPDIENST Tel.01180-15551 d/n 01180-36251 (chr) kindertel.: 01180-38080 of 01650-56600 KINDERMISHANDELING Bureau vertrouwensarts, tel. 01180-28800 MAATSCHAPPELIJK WERK Voor hulp alg. maatschappelijk werk buiten kantooruren (noodsi tuaties) tel. 01110-13184 LAAT LEVEN Hulp bij ongewenste zwanger schap, 01662-2974 en 033-620244 RUTGERSHUIS Parallelweg 39, Bergen op Zoom, tel. 01640-40424, ma. en vr.avond 19-21 u. Do.mi. 14-16 u. Tel. tij dens speekuren 01640-55878, in het weekend (19-21 u.) 01640-40424 BLIJF VAN M N LIJF Opvangtehuis voor vrouwen, tel. 01184-14645 WERKGR. ALLEENSTAAND. Tel. 01662-2830 of 01676-3113 START Uitzendbureau START, ma. 9-12 u., arbeidsbur. Tholen STORINGEN ENERGIE Tel.01180-38888 HOOGWATERSTANDEN Donderdag 16 t/m vrijdag 24 febr. donderdag 16 vrijdag 17 zaterdag 18 zondag 19 maandag 20 dinsdag 21 woensdag 22 donderdag 23 vrijdag 24 12.12 - 1.02 - 13.37 2.12 - 14.42 3.07 - 15.27 3.47 - 16.07 4.17 - 16.32 4.47 - 17.07 5.17 - 17.37 5.42 - 18.07 ma. 20/2 VM 16.32 u. Tijden gelden voor Stavenisse. Voor Gorishoek steeds twee minu ten later. Bel voor gecorrigeerde getijverwachtingen 01184-15600.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 2