Staatsbosbeheer: 'Behoud natuur de Pluimpot gaat ons allen aan' Belgische firma én ijsfabriek op Tholen B. en w. Tholen wijst onderwijsacties af Massale ondersteuning acties VEERTIEN PAGINA'S NIEUWS VAN THOLEN EN FLUPLAND Provinciaal commandant Rode Kruis 1" 1 1 -i- BOUMAN POTTER Landbouw weifelt over zoet water "^36 Diefstal uit politiebureau Oorlogje spelen, hutten bouwen en loslopende honden in natuurgebied I.C Moerland in bestuur Welzijn voor Ouderen Scholen in Tholen, Scherpenisse en Stavenisse bezet Woensdag Biddag Uien 18.5 cent Brede steun voor nieuwe Z.L.M. Kringvoorzitter Donderdag 16 februari 45e Jaargang no. 14 i 1#V -O# Telefooncentrales Poortvliet en Stavenisse digitaal College verwacht op korte termijn nog meer Het wervingsbeleid van de gemeente heeft opnieuw succes opgeleverd. In het bedrijfsverzamelgebouw in St.-Maartensdijk vestigt zich een ijsfabriekje en een handelsonderneming uit Antwerpen wil een bedrijfs ruimte bouwen in de Slabbecoornpolder. Ongeveer 20 mensen kunnen bij beide bedrijven aan de slag. Oesterdamweg Het natuurgebied de Pluimpot bij Sint-Maartensdijk is een kwetsbare plek. Het 27 hectare grote terrein, ei gendom van staatsbosbeheer, ligt tussen het recreatie gebied bij Gorishoek en de kern Smurdiek. De smalstad wordt momenteel in de Muijepolder met een nieuwe woonwijk uitgebreid. Deze polder grenst aan het natuurgebied. De Pluimpot is een beschermd na tuurgebied maar heeft als subbestemming recreatief medegebruik. 'Vrije wandeling op wegen en paden' is toegestaan. Overigens 'Verboden toegang' en 'Hon den aan de lijn', vermelden de bordjes van staatsbos beheer bij de ingang van het terrein. Deze regels wor den niet altijd door iedereen in acht genomen. Directies basisscholen kregen spoedbrief Het college van burgemeester en wethouder van Tho len heeft in een brief aan de directeuren van de open bare basisscholen op Tholen de actie in het basisonderwijs van gisteren afgewezen. In de 'spoed brief' van 14 februari noemt het college het onjuist dat het gemeentebestuur niet op de hoogte is gesteld van de te verwachten acties op de basisscholen. Andere wegen Huttenbouw Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet Sorbets Woensdagmorgen is op 8 openbare basisscholen en 2 bijzondere scholen op Tholen en Sint Philipsland massaal gehoor gegeven aan de oproep van de ouderraad en de medezeggenschapsraad om de kinderen thuis te houden als protest tegen de be zuinigingsmaatregelen van minister Deetman van onderwijs. Drie scholen werden door de ouders bezet: de Algemeen Bijzondere Montessori basisschool in Tholen (telt 84 leerlingen)de Openbare basisschool 'Oosterscheldeschool' in Scherpenis se (telt 90 leerlingen) en de Openbare basisschool 'De Schalm' in Stavenisse (telt 74 leerlingen). De andere scholen bleven op de leerkrachten na nagenoeg leeg. Spandoeken Normaal les Breed gedragen DEZE WEEK Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement f 21,— per halfjaar. Per jaar I 38,75, per post f 48,50 per jaar. Losse nummers f 1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f 0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contanct. Inclusief btw op rekening f 9,— Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. In de nacht van vrijdag op zater dag hebben onbekenden uit de ga rage van het politiebureau in Tholen een in beslag genomen brommer, merk Honda, gestolen. De brutale dieven lieten geen braaksporen na. Men is dus blijk baar met een 'loper' binnengeko men, of de garagedeur was niet op slot. De politie heeft een onder zoek ingesteld. De telefooncentrales van Poort vliet en Stavenisse worden van daag vervangen door digitale computergestuurde telefooncen trales. Tot nu toe was alleen de knooppuntcentrale van Tholen (die een sturende functie heeft in de opbouw van interlokale en in ternationale verbindingen) van dit systeem. Met die knooppuntcen trale worden Poortvliet en Stave nisse met glasfiber kabels verbonden. De telefoongebruikers zullen van de vervanging weinig merken. De overstap naar het digitale systeem maakt het mogelijk om, zonder speciale voorzieningen in de centrale, eigentijdse randappa ratuur zoals toestellen en be drijfstelefooncentrales met digitale systemen aan te sluiten. De verbindingsopbouw via com putergestuurde telefooncentrales komt vlugger tot stand dan bij electromechanische centrales. Ook de andere centrales komen aan de beurt. Omstreeks april vol gen St.-Annaland en St.- Maartensdijk; St.-Philipsland wordt eveneens dit jaar vervangen en begin volgend jaar sluit Oud- Vossemeer de rij. Met deze digita lisering door PTT Telecom zijn enkele tientallen miljoenen gul dens gemoeid. Als het hele Nederlandse tele foonnet gedigitaliseerd is - binnen nu en tien jaar - wordt het moge lijk om via dat net extra diensten te verlenen. De heer P.G.M. van Even te Bos koop is per 1 februari benoemd tot provinciaal commandant van het Rode Kruis Korps in Zeeland. Op dit moment is dhr. Van Even nog chef-staf van het nationaal territoriaal commando te Gouda. Hij heeft de rang van brigade generaal. Op 1 mei a.s. zal hij de militaire dienst verlaten. Een afvalbak van 300 gulden. Binnen een handomdraai gemold", zegt opzichter Van Vessem van staatsbosbe heer. "Het is toch de belastingbetaler die hiervoor moet opdraaien. Uiteindelijk is dit allemaal gemeenschaps geld". Bij de gevelde eik vraagt Van Vessem zich af of deze boom bedoeld is als speelobject of dat iemand het 20 jaar oude exemplaar wilde voor brandhout. Houtroof komt de laatste jaren veel voor", aldus Van Vessem. Associated Antwerp Exporters (AAE) Trading heeft belangstel ling voor ruim een hectare in- dustriegrond. De gemeenteraad wordt maandagmiddag gevraagd die in erfpacht uit te geven. AAE richt zich op de in- en uitvoer van industriële grondstoffen. Daar naast verpakt, behandelt en distri bueert men industriële grondstoffen (zeepproducten, kalk voor zuiveringsinstallaties, grondstoffen voor coatings, kunstmestproducten). AAE kan haar bestaande vesti ging in Antwerpen niet verder uit breiden en heeft gezocht naar een centrale positie ten opzichte van het Rotterdamse havengebied. De Oesterdamweg en het randwe genstelsel rond Bergen op Zoom hebben de keuze voor Tholen beïnvloed. Bij het bedrijf werken 17 mensen, waarvan er 4 meever huizen. Voor de rest wil het be drijf een beroep doen op de Thoolse arbeidsmarkt. Met de bouw (2000 m2 bedrijfshal en 300 m2 kantoor), inrichting en ver plaatsing is ruim 1.2 miljoen gul den gemoeid. Volgens b. en w. wil de directie zoveel mogelijk Thool se bedrijven bij de bouw inscha kelen. AAE maakt gebruik van de premieregeling voor vestiging en uitbreiden van bedrijven. Voor de vestiging AAE Trading moet het industrieterrein Slabbe coornpolder verder bouwrijp wor den gemaakt. B. en w. vragen de raad om de benodigde gelden. De directeuren hadden het bestuur op de hoogte moeten stel len van de bijzondere ontwikke lingen. Het college wijst erop dat het onderwijs aan leerlingen van ouders die niet aan de actie deel wensen te nemen normaal door gang moet vinden. Het onderwij zend personeel mag zich verder niet bezighouden met de opvang van kinderen als zodanig. Het col lege verzoekt de directies om uit erlijk op 17 februari een schriftelijke rapportage van het verloop van de acties aan het col lege te overleggen. Wethouder J. Versluijs zei in een toelichting de acties te betreuren. Het college vindt het niet juist dat er op deze manier schooldagen verloren gaan. 'Daarmee wordt het onderwijs geweld aangedaan', aldus Versluijs. De wethouder vindt dat er andere wegen gezocht moeten worden om uiting te geven aan het ongenoegen dat bestaat ten opzichte van bezuinigingen in het onderwijs. Hij wees erop dat het college dat onlangs in een aparte brief reeds heeft gedaan naar aanleiding van de 125 leerlin gen maatregel. Bovendien acht hij het niet juist dat alleen de kleine scholen door de maatregelen wor den getroffen. 'Zeker de platte- landsscholen worden daardoor gedupeerd'. De acties zijn niet alleen ter ore gekomen van de gemeentelijke overheid, aldus de wethouder, ook de onderwijsinspectie is ervan op de hoogte. Over de acties is inten sief overleg gevoerd tussen de in spectie en de gemeente. 'Deze geluiden zullen via de inspectie naar het ministerie worden door geseind'. Verder heeft Versluijs enige twijfels over de organisatie van de acties. 'Eerst werd ons wel door de ABOP de mogelijkheid van een stakingsactie van leer krachten gepresenteerd. Nu wordt dan de actie gevoerd door de ouders. Als de ABOP op deze ma nier buiten schot wil blijven dan heb ik daar geen waardering voor. Er had veel ondervangen kunnen worden als ze ons eerst op de hoogte hadden gesteld. Is het spontaan uit de ouders geboren of is het ze aangepraat?, vraagt Ver sluijs zich af. Regelmatig worden er in het ge bied loslopende honden gesigna leerd, rijden er brom/crossfiet sers over de paden en vinden er vernielingen plaats. Enkele weken geleden werd er door onbekenden een 20 jaar oude eik geveld en moest een afvalbak, geplaatst door staatsbosbeheer, het ontgel den. Het bosje op het -door Smurdiekenaars zo genoemde- 'eerste schorretje' is verder een geliefd speelterrein voor kinderen die er met takken sjouwen, kuilen graven en hutten bouwen. Staatsbosbeheer bezit op en rond Tholen zo'n 200 hectare natuur gebied. Dat bestaat naast buiten dijks gelegen terrein, zoals schor ren, voornamelijk uit dijken. Daarnaast voert de instantie het beheer over kleine reservaatjes zoals Het Stinkgat in de Van Haaftenpolder, de Weeltjes bij Stavenisse en de Pluimpot tussen St. Maartensdijk en Scherpenisse. Opzichter C. van Vessem van het districtskantoor in Zonnemaire bestrijkt met een aantal andere collega's Schouwen Duiveland, Sint-Philipsland en Tholen. Wan delend door de Pluimpot zegt Van Vessem naar aanleiding van het oneigenlijk gebruik van het natuurgebied: "Het is een ontzet tend mooi gebied maar het is niet zo dat staatsbosbeheer alléén de natuur hier kan beschermen. Er ligt een opvoedkundige taak voor de ouders om hun kinderen erop te wijzen dat ze niet zo maar hun gang kunnen gaan in het bos. Het is niet mogelijk om hier elke dag een mannetje neer te zetten. Dat is niet betaalbaar en niet uitvoer baar. Het is een zaak die ons allen aangaat." Van Vessem zegt er alle begrip voor te hebben dat de jeugd graag hutten bouwt maar ziet dat liever niet in de Pluimpot gebeuren: "Als jë ziet dat de jeugd hier naar toe komt om te spelen dan vraag je je af of er op andere plekken binnen de gemeente wel voldoen de speelterreinen zijn. Daar zou de gemeente eens naar moeten kijken." Verder wijst Van Ves sem op de taak van het onderwijs. De schoonmaakactie die de basis school 'De Rieburch' een aantal jaren in de Pluimpot hield, juicht de opzichter toe, maar hij voegt er wel onmiddellijk aan toe dat er meer scholen zijn die zich actief met de bescherming van de na tuur zouden kunnen bezighou den. "Om te oogsten zul je aan de basis moeten beginnen. Achter de feiten blijven aanhollen helpt niet." Van Vessem legt uit dat staatbos- beheer de 'eerst verantwoordelij ke' instantie is om de natuurbe- langen in de Pluimpot te beharti gen. De kwetsbaarheid van het gebied verklaart Van Vessem door de ligging van de Pluimpot op Tholen als 'een betrekkelijk natuurarme omgeving'. De druk op het gebied -met alle negatieve gevolgen vandien- is derhalve groot. De opzichter meent dat VERVOLG PAG. 13 I.C. Moerland I.C. Moerland (40) uit Scherpenis se gaat de gemeente Tholen verte genwoordigen in het bestuur van de stichting Welzijn voor Ouderen Tholen/St.-Philipsland. Hij volgt J. de Bres (70) op, die zijn functie per l januari heeft neergelegd. Moerland maakt sinds 1982 voor de Partij van de Arbeid deel uit van de Thoolse gemeenteraad. Hij is directeur van de Oosterschelde- school in Scherpenisse. De gemeenteraad moet de benoe ming van Moerland maandag avond nog wel officieel bekrachti gen, maar door de andere fracties zijn geen tegenkandidaten gesteld. WONINGINRICHTING Daarbij gaat het om een groter stuk terrein, omdat wordt ver wacht dat binnen zes weken nog een aantal contracten voor vesti ging van kleinschalige bedrijven wordt getekend. Het ijsfabriekje Sapido komt van uit Zierikzee naar de smalstad. Het bedrijf bereidt op ambachte lijke wijze sorbets, roomijs en melkijs. Het gaat om een vers pro duct zonder chemische toevoegin gen of vershoudende substanties. Afnemers zijn de grote hotels, restaurant- en supermarktketens. Sapido zal werk gaan bieden aan vier mensen, "met goede perspec tieven tot uitbreiding" aldus b. en w. De laatste dagen is in landbouw- kringen weer volop gediscussieerd over de zoet waterplannen. Tij dens de kringvergadering van de ZLM in Scherpenisse bleek, dat de standsorganisatie het basisplan van het waterschap steunt, maar dat--die goedkeuring niet automa tisch een accoord gaan met de ver fijning inhoudt. Dat zou te zijner tijd opnieuw moeten worden be keken. Ook de ZLM en CBTB in Sint- Philipsland wilden geen groen licht geven aan het door het wa terschap voorgestelde verdich tingsplan. Het basisplan werd wel geaccepteerd. In Sint-Annaland werd er zelfs over het plan gestemd: 18 leden waren voor, 9 tegen en 4 stemden blanco. In Stavenisse reageerden de ZLM-leden nauwelijks op het tijdens de kringvergadering ver woorde standpunt. Zie voor uitgebreidere informatie pagina 9. Het protest van de ouders, on dersteund door de Algemene Bond van Onderwijzend Perso neel, richt zich tegen de bezuini ging van 50 miljoen gulden op de rijksbegroting van 1989 waardoor scholen met minder dan 125 leer lingen te maken krijgen met per soneelsinkrimping (0,2 formatieplaats). Hierdoor zullen de groepsgroottes toenemen het geen de kwaliteit van het onder wijs nadelig zal beinvloeden. De medezeggenschapsraden en ou derraden laten in de oproep tot actie aan de ouders weten dat de maat vol is. 'De afgelopen jaren is door allerlei bezuinigingen een ware slag toegebracht op het ge bied van de personeelsformatie'. Voor scholen met 80 leerlingenbe- tekende dat bijvoorbeeld het ver lies van 1,5 leerkracht. De actiebereidheid op Tholen en Sint Philipsland bleek woensdag groot. Op de Openbare basis school 'Ter Tolne' (260 leerlingen) in Tholen was sprake van een soli dariteitsactie. Er verschenen geen kinderen op school. Voor een aan tal kinderen was opvang geregeld. Ouders spanden een spandoek voor het raam:'Niet meer leer krachten op de stoep en onze kin deren in een grotere groep'. De Montesorrischool was door zo'n 20 ouders bezet. De leerkrachten kwamen voor een afgesloten hek en werd de toegang tot het ge bouw geweigerd. Het gebouw was van onder tot boven behangen met spandoeken waarop duidelijk werd gemaakt dat de plannen van Deetman voor deze kleine 'groei- school' ondeugdelijk zijn. Het bestuur van de school schaarde zich achter de actie van de ouders. Om uiting te geven aan hun onge noegen probeerden ouders het mi nisterie van onderwijs in Den Haag te bellen. Eerder verstuurde het bestuur al een aangetekende protestbrief naar de minister over de voorgestelde bezuinigingsmaa tregelen. Op de Openbare basisschool 'De Eevliet'in Poortvliet waren de leerkrachten in teamvergadering bijeen. De leslokalen bleven leeg. Drieënvijftig van de 55 ouders on dersteunden de actie. De school telt 93 leerlingen. De Oosterscheldeschool in Scher penisse werd gisterenmorgen door 7ouders bezet. Aan de gevel kwa men spandoeken te hangen met leuzen tegen minister Deetman. Drie kinderen kregen 'normaal' les. Voor kinderopvang kon men terecht in het nabij gelegen Hol land Huis. Daar hadden ook de leerkrachten hun toevlucht ge zocht. Deze basisschool telt 90 leerlingen. Ook aan het hek van de kleuterschool hing een doek waarop te lezen stond dat de school bezet was. Op de openbare basisschool 'De Rieburch' (200 leerlingen) ver schenen geen leerlingen. Evenals bij 'Ter Tolne' gold de actie bij de Rieburch als ondersteuning voor het protest van de bedreigde klei nere scholen. De grotere basis scholen vrezen dat de bezuinigingen niet beperkt zullen blijven tot die scholen met minder dan 125 leerlingen. Bij de Openbare basisschool 'De Schalm' in Stavenisse werden de leslokalen bezet. Leerkrachten konden wel het schoolgebouw binnengaan. Hier steunde 90% van de ouders de actie. Zeven kin deren kregen les. Spandoeken we zen erop dat 'De Schalm' BEZET was. Op de Openbare basisschool 'Die Heenetrechtschool'in Oud- Vossemeer (80 leerlingen) ver scheen geen enkele leerling. De leerkrachten hielden zich bezig met andere schoolwerkzaamhe- den. De Rooms-Katholieke basis school Sint Anthonius (65 leerlingen) ontving 4 leerlingen die les volgden. Ook hier werd de actie breed gedragen. In Sint Philipsland nam de open bare basisschool 'De Luijster' deel aan de protestactie. In plaats van 114 leerlingen kregen er slechts elf onderwijs. Het perso neel was geheel aanwezig. ZLM bespreekt zoet water in alle toonaarden De Vossemeren voor Zeeland behouden Provincie trekt geld uit voor verplaatsing Vossemeers bedrijf Onderscheiding gouden ZLM-lid De Wilde Acties op openbare scholen door b. en w. Tholen af gewezen Stemmen van lezers over sub sidie Sloth Milieu ter sprake bij CDA in Anna Jacobapolder Toerclub De Bidon jubileert Zaterdag voetbalderby Stavenisse-Smerdiek WIE GROTE DINGEN TOT STAND WIL BRENGEN MOET VELE NACHTEN DOORWAKEN Dit nummer bestaat uit 14 pagina's Woensdag 22 februari wordt in de protestantse kerken op Tholen en St.-Philipsland de Biddag voor ge was en arbeid gehouden. Er zijn dan zowel 's morgens, 's middags als 's avonds kerkdiensten. Scholen, winkels, gemeentehui zen, postkantoren en de meeste bedrijven zijn dan de gehele dag gesloten. Veiling Sint-Annaland, dinsdag 14 februari. Uien maat 40 opwaarts klasse II f. 18,^0 tot f. 18,50. Aan voer 50 ton. J.L. van Gorsel Tijdens de algemene ledenverga dering van de kring Tholen en Sint-Philipsland in het 'Holland Huis' in Scherpenisse, is J.L. van Gorsel gekozen als nieuwe voor zitter van het kringbestuur. Van Gorsel, al vijftien jaar bestuurslid, volgt M.C.J. Kosten op, die zich niet herkiesbaar stel de. Op de voordracht van het bestuur stond naast Van Gorsel uit Oud-Vossemeer ook A.A. van Nieuwenhuijzen uit Sint- Philipsland. Van de 104 uitge brachte stemmen kreeg Van Gor sel er 85. Van Nieuwenhuizen kreeg 16 stemmen, C. Priem 1 stem. Twee biljetten bleven blan co. De ZLM-kring telt momenteel 720 leden, 43 minder dan twee jaar geleden. Kosten toonde zich verheugd dat de vergadering de voordracht van Van Gorsel in de stemming honoreerde. Van Hor- sel zit na Kosten (die 34 jaar in het bestuur zitting had) het langst in het kringbestuur. "Wellicht kun je de 34 jaar overtreffen", zei Kosten tegen de nieuwe voorzit ter. Van Gorsel op zijn beurt be dankte het bestuur en de leden in de bomvolle zaal voor het ver trouwen dat in hem wordt gesteld. "Toen het bestuur mij voor deze functie vroeg heb ik be denktijd gevraagd, want het is geen gemakkelijke taak. De pro blemen die op de landbouw afko men zijn groot en ook de vraag wat een verstandige beslissing is ten aanzien van de zoet water voorziening is geen gemakkelij ke". Verder wees Van Gorsel op de toenemende verscheidenheid in de bedrijven op Tholen en Sint- Philipsland, waardoor tegen gestelde belangen kunnen ont staan. De voorzitter riep echter op om één front te vormen ten opzichte van Den Haag en Brus sel, die de landbouw steeds meer beperkingen opleggen. "We moe ten niet lijdzaam toezien maar zelf initiatieven nemen. Dat is in het belang van alle mensen die werkzaam zijn in de land- en tuinbouw".

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1