Gemeente mag geen statuten voor Wezen Armen vaststellen Woonschuur bij Scherpenisse brandt uit na kortsluiting F. Schoep legde veel sportvelden aan Twee brandweerkorpsen zaten krap in het water 36% Ouderen doet mee aan enquête WvO BOUMAN POTTER Fanfares willen meer muziekles Uien 18 cent Braderie los van wielerronde St. Maartensdijk Turkse vlag bij Goedhart li ii Twee Vossemeerders jubileren bij FNV Voedingsbond Botshoofd Donderdag 9 februari 45e Jaargang no. 13 I BROEKHUIS De gemeente Tholen blijkt maar voor een derde haar zin gekregen te hebben in het rechtsgeding tegen het Wezen Armbestuur te St. Annaland. De rechtbank heeft het verzoek van de gemeente namelijk afgewezen om de raad de bevoegdheid te geven, statuten voor de Wezen Armen vast te stellen. Kortsluiting in de leidingen van de centrale verwar mingsketel is hoogstwaarschijnlijk de oorzaak van de felle brand, die zondagmorgen de woonschuur van de fam. J. van der Werf-Slager aan de Krokkeweg te Scherpenisse in de as legde. 28 kandidaten voor Thoolse gemeentesecretaris Woekeren Hooi en stro Weldadigheid Mislukt DEZE WEEK De afdeling Botshoofd van de Voedingsbond FNV heeft twee leden gehuldigd wegens langdurig lidmaat schap. Voorzitter A.P. Hommel reikte vrijdag aan F.P. Schoep uit Oud-Vossemeer een gouden speld met bril jant uit. Hij is 60 jaar lid. Zijn plaatsgenoot J.F. Hom mel, die de vakbond 40 jaar trouw is, kreeg een gouden speld. Sportvelden Spuitcombinatie Twee afdelingen I I— l| De klokkenspecialist in het hartje van Steenbergen KLOKKENMAKERIJ Grote Kerkstraat 13 4651 BA Steenbergen Telefoon (01670) 6 39 25-6 33 85 Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philjpsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement f 21,— per halfjaar. Per jaar f 38,75, per post f 48,50 per jaar. Losse nummers f 1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f 0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20.woorden f 7,50 contanct. Inclusief btw op rekening f 9,— Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Gemeente verliest op twee punten door vonnis rechtbank Het woonhuis van de familie Van der Werf-Slager aan de Krokkeweg te Scherpenisse bleef gespaard, maar de daarnaast gelegen verbouwde boerenschuur ging verloren. Rechts naast de garagedeur de uitgebrande keu ken. Daar boven staat de c.v.-ketel. Totaal 28 mannen hebben zich kandidaat gesteld voor de functie van gemeentesecretaris van Tho len. De leeftijd varieert van 33 tot 55 jaar. Er hebben naast die 28 nog 15 mensen naar aanleiding van de advertentie een informatie map gevraagd over Tholen, maar uiteindelijk toch niet gesolli citeerd. Burgemeester Van der Munnik noemt de 28 kandidaten 'tamelijk veel'. "Tholen is ook een mooie gemeente voor een ambtenaar die secretaris wil worden en een prachtige promotieplaats voor ie mand die nu al gemeentesecretaris is." Hij wil in verband met de bescher ming van de privacy niet meedelen of er Thoolse sollicitanten zijn. B en W gaan een voorselectie ma ken, die aan de vijf fractievoorzit ters uit de gemeenteraad en aan een personeelscommissie voorge legd wordt. B en W moeten de le den van die personeelscommissie nog benoemen, maar er zit in elk geval 1 lid van de medezeggen schapscommissie in. Op basis van die adviezen komen b en w met een voorstel naar de gemeente raad, die in maart een beslissing zou moeten nemen. De hafa(harmonie-fanfare)- opleidingen van de Zeeuwse Mu ziekschool op Tholen cn St. Phi- lipsiand dienen uitgebreid te worden. Er is meer behoefte dan er nu plaatsingsmogelijkheden zijn, vooral voor slagwerk. Daar om wordt geprobeerd bij de ge meentebesturen meer subsidie los te krijgen. Dat bleek zaterdagmiddag in zaal Odéon te Oud-Vössemeer, waar de Bond van Muziekgezelschappen Tholen/St. Philipsland bijeen kwam. Directeur P. van Belzen van de Zeeuwse Muziekschool gaf de bestuurders van de vijf aan gesloten verenigingen een toelich ting bij de stand van zaken. Twee muziekverenigingen vieren dit jaar een jubileum: Euterpe St. Maartensdijk op 9 september het 25-jarig bestaan en Concordia Tholen 17 juni of 1 juli het 105-jarig bestaan. In beide geval len zullen alle korpsen van de Bond een rondgang maken en een concert geven. O.V.M. gaat 28 oktober de vijfde play-in organiseren. Na een volle dag repeteren, voert het groot Thools orkest dan de ingestudeer de nummers uit. Eerder gebeurde dat in St. Annaland, Tholen, St. Maartensdijk en St. Philipsland, zodat Oud-Vossemeer als vijfde en laatste de rij sluit. Het is daar wel schipperen met de krappe ruimte voor de uitvoering in de Vossen- kuil. Voor de repetitie kan men wel over voldoende lokalen be schikken. De vergadering stond onder lei ding van Concordia-voorzitter A.C. Quist, die officieel tot vice- voorzitter van de Bond werd geko zen. Voorzitter M. van Damme was op zakenreis. De verbouwde houten boeren schuur zit vast aan de stenen wo ning, die geheel gespaard bleef, maar overigens viel er voor de brandweer niets meer te redden. De schade wordt geschat op bijna 200.000 gulden. Omstreeks kwart over zeven werd mevr. Van der Werf wakker van la waai. In de keuken, die voor de op de begane grond gelegen slaapka mer in de schuur ligt, zag ze het licht aan en uit gaan. Met haar in middels gealarmeerde man ging ze verder op onderzoek uit, waar een vonkenregen en vlammen hen tegemoet kwamen. Een poging om 06-11 te bellen, mislukte om dat de telefoon niet meer werkte. Jo van der Werf kon zijn auto nog uit de naast de keuken gelegen ga rage rijden om Arie Hage aan de enkele honderden meters verder gelegen Randweg te alarmeren. De brandweerkorpsen van St. Maartensdijk en St. Annaland werden om 7.33 uur gealarmeerd en rukten met hun blusvoertuig uit, alsmede de waterwagen uit St. Annaland. Die bleek hard nodig. Intussen had beroepschauffeur Van der Werf de bij de schuur staande twee trucks naar elders gereden om het pad vrij te maken voor de brandweer. Dertig brandweerlieden met vier hoge druk en vier lage druk stra len bestreden de brand, waarbij in eerste instantie het sparen van de woning voorop stond. "De schuur was niet meer te redden, want de vlammen kwamen al volop door het dak toen we aankwamen", liet centraal commandant L.T. Steen- poorte weten. "Het was ook woe keren met water, want we hadden bijna geen blusmogelijkheden. We hebben direct een pomp in een vlakbij gelegen sloot gezet, maar na een halfuur was die sloot leeg en dan moesten we weer wachten. Met een andere pomp stonden we aan het begin van de Krokkeweg in een sloot. Met de tankwagen, die zes keer gevuld is via een brandkraan aan de Spuidamstraat bij het chinees restaurant in Scherpenisse, werden de tanks van de twee blusvoertuigen gevoed." De c.v.-ketel stond boven de keu ken en de slaapkamer. Daarnaast was de garage. Vervolgens was in Bij Goedhart koel- en luchttech- nische apparaten in St. Maartens dijk hing dinsdag de Turkse vlag uit. Het bedrijf aan de Nijver- heidsweg ontving een delegatie van Turkse zakenlieden. Het ge zelschap kwam bij Goedhart een kijkje nemen naar apparatuur voor een aantal koelhuizen dat in Turkije voor de opslag van fruit gebouwd zal worden. Turkije richt zich de laatste jaren steeds meer op de Westerse markt en versoepelt de importbeperking voor die Turkse bedrijven die zelf produkten exporteren. Goedhart de voormalige schuur een woon- en slaapverblijf voor de jongste zoon, die zaterdag naar zijn vrien din was gegaan. Daarnaast was er nog een zomerverblijf in de schuur, dat aan derden werd ver huurd. Op de zolder lag hooi en stro voor het paard, dat ook in de schuur stond, maar in veiligheid kon worden gebracht. Een open paardenwagen, twee diepvries- kisten, vier fietsen, een compres- VERVOLG PAG. 12 heeft al geruime tijd zakelijke re laties met het land. De levering in het verleden van apparaten aan Saoedi-Arabië geschiedde via Turkije. Directeur J. Matthijssen zei te verwachten, dat het bezoek een gunstig resultaat voor het be- drijf zal opleveren. Over een aan tal weken wordt beslist of de Turkse bedrijven apparatuur zul len afnemen van Goedhart. Ove rigens is het de gewoonte van het bedrijf om buitenlandse delegatie te verwelkomen met hun nationa le vlag. Het bedrijf heeft zo'n 30 nationaliteiten in voorraad. Ook heeft de rechtbank de vorde ring van de gemeente om de We zen Armen de kosten van het geding te laten betalen, verwor pen. Iedere partij moet de eigen proceskosten betalen. Zoals vorige week in het kort ver meld, is de gemeente wel in het ge lijk gesteld ten aanzien van de Van de inwoners van Tholen van 65 jaar en ouder heeft 36% mee gewerkt aan het door de stichting Welzijn voor Ouderen uitgevoerde onderzoek naar de wensen, me ningen en behoeften van ouderen. Van de 1.965 uitgedeelde enquête formulieren werden er 735 terug ingeleverd. Daarvan waren er 35 niet bruikbaar. In vijf kernen wer den de vragenlijsten (met 20 vra gen) opgehaald. De inwoners van Stavenisse en St.-Annaland kon den de lijst itfceen bijgesloten en gefrankeerde enveloppe terugstu ren. Per kern was de respons (met tus sen haakjes het aantal uitgereikte formulieren): Scherpenisse 54% (168), Oud-Vossemeer 52% (220), Poortvliet 40% (186), St.- Maartensdijk 40% (338), Tholen 39% (496), Stavenisse 18% (198) en St.-Annaland 16% (350). In 46% van de gevallen werden de lijsten ingevuld door echtparen, 32% door alleenstaande vrouwen en 9% door alleenstaande man nen. De meeste lijsten (30%) zijn ingevuld door ouderen in de cate gorie 65-69 jaar, gevolgd door de groep 70-74 jaar (26%). De resultaten worden, met een be geleidende brief, verstuurd naar onder andere de gemeente, de wo ningcorporaties, de kruisvereni ging, de Federatie Maatschappelijke Dienstverlening en de besturen van de ouderen bonden. Medewerkers van Welzijn voor Ouderen gaan in elke kern voor de ouderen de resultaten toelichten en verdere actie naar de gemeente toe op poten zetten. Gisteren ge beurde dat al in Scherpenisse en Oud-Vossemeer. Op 14 maart komt Tholen aan de beurt, maar voor de andere plaatsen is nog geen datum bekend. ZIE OOK PAGINA 11 eerste eis: nietig verklaring van de 2 februari 1988 vastgestelde statu ten. Dit waren 'kleine' statuten, alleen bedoeld voor het beperken van de aansprakelijkheid van de bestuursleden gezien de lange pe riode van onzekerheid. Onbekend was vorige week, dat de andere twee vorderingen waren afgewe zen. De gemeente wint dus slechts één punt en verliest er twee van de Wezen Armen. De Wezen Armen, die bijna 90 huizen verhuurt, land verpacht, tuintjes verhuurt en jaarlijks voor 10.000 gulden garant staat voor het gezinsvervangend tehuis voor geestelijk gehandicapten van Phi ladelphia, is sinds 1965 een instel ling van weldadigheid volgens artikel 2a van de Rompwet Instel lingen van Weldadigheid. Door de inwerkingtreding van Boek II Burgerlijk Wetboek in 1976 is de Wezen Armen van rechtswege een stichting geworden. Volgens arti kel 57 van de Overgangswet dien de het bestuur van de instelling bij notariële akte statuten vast te leg gen. Dit is döör onwetendheid bij de Wezen Armen, het gemeente bestuur, het provinciaal bestuur en het ministerie van volkshuis vesting dat steeds bouwplannen goedkeurde, nooit gebeurd. De zaak kwam aan het rollen toen een nieuwe ambtenaar bij het mi nisterie de tekortkoming bij de fi nanciële beoordeling van een plan van het Wezen Armbestuur voor woningbouw aan het Havenplein te St. Annaland ontdekte. Wezen Armen en gemeente pleeg den na veel vertraging tenslotte overleg over nieuwe statuten, maar de besprekingen liepen zeer stroef. Ben W wilden de bevoegd heid hebben om statuten vast te stellen en te wijzigen, maar het Wezen Armbestuur wenste zelfstandig te blijven. Wel met twee raadsleden in het bestuur en goedkeuring van begroting en re kening door de gemeenteraad, zo als altijd al gebeurde. Er werd geen overeenstemming bereikt. De gemeenteraad stelde op voorstel van b en w op 23 fe bruari 1987 ontwerp-statuten vast, die het Wezen Armbestuur notariaal zou moeten doen verlij- VERVOLG PAG. 12 Smalstads Mannenkoor aan vernieuwing toe Scheidende ZLM kringvoor zitter M.GJ. Kosten Gepromoveerde oud- Scherpenissenaar Jan Rijsten- bil is adviseur in Tunesië Gat in stadskern Tholen gevuld Tienjarige Vossemeerder wint landelijke tekenwedstrijd Enquête wijst uit: ouderen op Tholen zijn best tevreden Zilveren Vereniging voor Be drijfsvoorlichting staat stil bij milieu-vragen Fanfares willen meer mu ziekles Sloth moet op zoek naar 5.000 gulden Toby Hage grijpt naast pro vinciale damtitel, maar Jac queline Schouten gaat naar de landelijke finale Experiment zorgteam Sint- Philipsland begint 1 maart ZONDER BEGINSELEN IS EEN MENS ALS EEN SCHIP ZONDER ROER EN KOMPAS Dit nummer bestaat uit 16 pagina's Veiling Sint-Annaland, dinsdag 7 februari. Uien maat 40 opwaarts klasse II f. 18,20. Aanvoer 20 ton. De middenstandsvereniging Smalstad heeft vorige week beslo ten deze zomer de jaarlijkse bra derie niet samen te laten vallen met de jaarlijkse wielerronde en de kermis. Deze verschillende ac tiviteiten werden sinds een aantal jaren op één zaterdag gehouden met vooraf enkele dagen kermis achtige attracties op de Markt on der de naam Zomerfeesten. Deze week was nog niet bekend op wel ke zaterdag de braderie dan wel zal plaatsvinden. De vereniging stapt volgende week naar de ge meente om een andere dag te bespreken. De wielerronde van St. Maartensdijk wordt op 15 juli verreden. Volgens een opgave van de Thoolse Middenstandsfedera tie zijn er twee data gepland voor de Smurdiekse braderie: 17 of 24 juni. De meeste van de 40 bij de vereniging aangesloten mid denstanders geven er de voorkeur aan om de braderie apart van de overige geplande evenementen te houden. Ideeën voor de verdere invulling van de braderie worden momenteel geïnventariseerd. WONINGINRICHTING Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet Frans Schoep (73) werd in 1929 aspirant-lid van wat toen nog de Katholieke Arbeiders Bond (KAB) heette. Meteen van de lage re school ging hij de landbouw in en werkte tot aan de evacuatie bij Jac. Ooms op de Witte Hoeve in de Broekpolder. Toen Tholen on der water kwam, week het gezin Schoep uit naar Halsteren. Om niet in Duitsland te hoeven gaan werken nam Frans Schoep het aanbod aan van Frans Hommel (die later een eigen aannemings bedrijf begon) om in Baarle- Nassau bij de Ned. Heidemij. te gaan werken. Schoep zou bij dit bedrijf 35 dienstjaren volmaken en opklimmen tot uitvoerder en vervolgens opzichter. Na de bevrijding bestond het werk uit het opruimen van ver sperringen, waarna Schoep twee jaar lang in de Biesbosch werkte. Daarna kwam hij in Steenbergen terecht. "Ik heb altijd in de west hoek van Brabant gewerkt, nooit op Tholen," vertelt hij. Voorzitter Hommel zei in zijn felicitatie dat heel wat sportvelden onder leiding van Schoep zijn aangelegd. De vakbondsjubilaris werkte tot zijn 65-ste bij de Heidemij. Daar naast had hij een behoorlijk stuk land om bij te houden, wat Schoep nu nog als hobby doet. Ook is hij wekelijks in de weer in de werkploeg die de rooms- katholieke begraafplaats on derhoudt. Jan Hommel Jac.zn. (55) begon veertig jaar geleden eveneens in de landbouw en hij werkt nu nog in die sector. De laatste vijf jaar als chauffeur op de sproeiwagen van de coöperatieve vereniging tot ex ploitatie van landbouwwerktui gen Oud-Vossemeer en omstreken (beter bekend als de sproeicombi- natie). Daarvoor werkte Hommel bijna dertig jaar bij P.W.C. van Westen en later diens zoon A.A. van Westen op de Gankelhoeve. Uit de schoolbanken kwam hij bij J. Hage op de Duivekeet terecht, waar hij 5 1/2 jaar werkte. Jan Hommel is al vele jaren bestuurslid van de voedingsbond. In 1914 - dit jaar 75 jaar geleden - werd in Oud-Vossemeer een af deling van de KAB opgericht, de landarbeidersbond Sint Deusde- dit. Later werd het de Voedings bond NKV. Toen de landelijke vakbonden NKV en NVV tot een fusie besloten, was men daar niet gelukkig mee. Hoewel de naam veranderde in FNV, wist de afde ling het eigen karakter te bewaren door als afdeling Botshoofd ver der te gaan. De voedingsbond heeft daardoor in Oud-Vossemeer twee afdelingen (het vroegere NVV is nu de FNV afdeling Oud- Vossemeer met 57 leden). Bots hoofd telt nog 22 leden. Het bestuur bestaat uit voorzitter A.P. Hommel, secretaris/penning meester M.C. Havermans en lid J.F. Hommel. De jubilarissen van afdeling Botshoofd van de Voedingsbond FN V: rechts J.F. Hommel (40 jaar lid) en tweede van links F.P. Schoep (60 jaar lid). Tüssen hen in secretaris/penningmeester M.C. Havermans en uiterst links voorzitter A.P. Hommel.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1