Beter Wonen solidair met plan zoet water [l_—jJ Buitenzorg III Tholen raakt snel vol Tholen damt subsidie Sloth in Gatze de Moed doet zijn naam eer aan op 40 meter hoogte Scholieren op de vuist BOUMAN POTTER Als het voor de streek duidelijke voordelen oplevert In nieuwe woonwijk al 88 van de 200 kavels in optie Uitbreiding zendtijd zonder toestemming én tweede studio storen b. en w. Gemeente wint van Wezen Armen Heao'ers ver diepen zich in Thools BVG Herstel van zes grote gaten in haan van kerktoren St. Maartensdijk UsvMfS" Donderdag 2 februari 1989 45e Jaargang no. 12 VERBOUWINGS A UITVERKOOP nu kortingen tot 50% BROEKHUIS Geen stemrecht Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet Het gaat zo hard met de eerste fase van bestem mingsplan Buitenzorg III in Tholen, dat het gemeente bestuur voorbereidingen treft voor een volgende uitbreiding. Niet minder dan 88 adspirant-bouwers hebben een optie op een kavel grond achter de Her tenkamp. De gemeente Tholen heeft plannen om de subsidie aan de lokale omroep Sloth te begrenzen. B. en w. denken aan een bovengrens van 15.000 gulden. Aanleiding vormt het begrotingstekort van de omroep, dat in een jaar tijd is verdubbeld tot 25.620 gulden. Het college wil ook inzicht in de financiën van de Vrienden van de Sloth. Vrienden Winkel Rijenbouw Voor al het fijne uit de zee naar Thoolse Vishandel A.J. Schot Zn. b.v. VERSE SPROT SCHARDMNEN LEVENDE THOOLSE BOT ROG geheel panklaar f 12,50 DEZE WEEK J.L. van Gorsel in Landbouwschap Verpakkingsbedrijf met 6-8 mensen Het haantje van de toren in Sint-Maartensdijk blijkt te zijn beschoten. Vrijdagmiddag lukte het gemeente timmerman Gatze de Moed uit Stavenisse de haan van het kruis te halen. Toen werd duidelijk dat er zes grote gaten in de staart zijn geschoten. Gebogen kam Passen en meten Waakzaamheid 8 KLOKKENMAKERIJ t vér- Grote Kerkstraat 13 4651 BA Steenbergen Telefoon (01670) 6 39 25-6 33 85 „ÓCJ. fo*. Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement f 21,per halfjaar. Per jaar f 38,75, per post f 48,50 per jaar. Losse nummers f 1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f 0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden 1 7,50 contanct. Inclusief btw op rekening f 9,—. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Beter Wonen zal bij het waterschap Tholen nagaan wat de financiële gevolgen zijn voor de woningstichting die als geschotplichtige gebouwd een duit in het zakje moet doen wanneer het zoetwaterplan wordt uit gevoerd. Volgens de gegevens, verstrekt op de voorlichtingsbijeenkomsten van het waterschap, gaan landeigenaren 25 gulden per hectare betalen voor het basisplan, een eigenaar van een woning 10 all gulden. De wo ningstichting exploiteert op Tholen ruim 2400 woningen. Directeur J. Kloet stelt, dat er voor Beter Wonen geen voordelen zijn verbonden aan de zoetwatervoorziening. "Maar als wordt aangetoond, dat het voor de streek duidelijke voordelen oplevert, dan zal de woningstich ting zich wel bedenken om bezwaar tegen het plan te maken". Voorals nog wil de stichting de discussies hierover volgen voordat het bestuur een standpunt zal bepalen. "Het was voor ons de eerste keer dat we in het openbaar kennis konden nemen van de plannen. We zijn verder afhankelijk van de publicaties die verschijnen over het plan". Kloet betreurt het dat de stichting geen stemrecht heeft in het water schapsbestuur. (J. Leune, bestuurslid van Beter Wonen was enkele maanden geleden als niet- hoofdingelande samen met burge meester T.A. Vogel van St. Phi lipsland kandidaat voor het dage lijks bestuur (gezworenen) van het waterschap maar de algemene vergadering koos Vogel in het bestuur nadat M.Ph. van der Weele uit St. Annaland wegens zijn leeftijd moest terugtrekken). De directeur verzekert, dat de kosten die de woningstichting eventueel moet gaan maken om de zoetwatervoorziening mogelijk te maken, niet in de huren kunnen worden verrekend. "Daarvoor zijn we gebonden aan rijksvoor schriften", aldus Kloet. WONINGINRICHTING tli 1 Advertenfie I.M. De boomgaard van C. v.d. Berge moet het veld ruimen voor verdere uitbreiding van Tholen. de Ten Ankerweg en rechts de Hertenkamp. Totaal kunnen er bijna 200 huizen gebouwd Op de achtergrond worden. De commissie sociaal-cultureel werk steunde donderdag het voor nemen van b. en w. Overigens ont braken vier commissieleden: de dames Lankhorst en Mayer en de heren Peeks en Kers. Wethouder J. Versluijs zei, dat de begroting door Sloth veel te laat was ingediend. Daarom is in de gemeentebegroting 12.500 gulden opgenomen. "Dat er meer kosten zijn door de samenwerking met Bezt en door het in de ether ko men, is te begrijpen," vond Ver sluijs. Volgens het college is de omroep buiten zijn boekje gegaan door het in gebruik nemen van een tweede studio én de uitbreiding van het aantal zenduren zonder toestemming te vragen. "Zo werkt dat niet bij een subsidiëren de gemeente. Vorig jaar was er toch al een zware discussie over de verhoging van 5.500 naar 12.500 gulden," merkte Versluijs op. "Achteraf financieel puin ruimen kan niet in een gemeentelijk subsi diebeleid." Omdat in de voorgaande twee jaar het tekort van Sloth lager was dan de maximum subsidie, gaf de gemeente toestemming om een re serve op te bouwen voor de aan schaf van apparatuur. Dat bedrag (f. 7.550,-) is echter volledig ge bruikt voor het inrichten van de tweede studio. Daarnaast roepen de afschrij vingskosten vragen op bij b. en w. Die zijn ten opzichte van vorig jaar met 7.320 gulden gestegen, waarvan 5.000 gulden voor reke ning van de nieuwe studio komt. Volgens de door Sloth verstrekte informatie wordt die in vijf jaar afgeschreven. B. en w. vinden dat niet reëel en denken dat de af schrijvingen zijn opgevoerd om nieuwe reserves te kweken. Het Sloth-bestuur zegt in de toe lichting bij de begroting, dat de tweede studio nodig werd door de uitbreiding van de zenduren. De vrijwilligers, die voor het grootste deel 's avonds beschikbaar zjn, kunnen nu tegelijkertijd program ma's opnemen en uitzenden. Het college heeft over deze zaken diverse gesprekken met het Sloth- bestuur gevoerd. "De begroting is inmiddels teruggebracht naar 19.000 gulden," deelde Versluijs mee. Om tot een goede beoorde ling te komen willen b. en w. een uitgebreider inzicht in de financië le situatie van Sloth. Daarom is de stichting gevraagd een balans te overleggen (die kwam op 26 janu ari bij de gemeente binnen - red.). Ook de vereniging Vrienden van de Sloth is om een rekening, ba lans en begroting gevraagd. VERVOLG PAG. 7 In dit flexibele plan - de grootte van de voorgevels kan variëren van 5 tot 6 1/2 m - is er plaats voor 180 tot 200 huizen. De boomgaard van C.J. v.d. Berge is inmiddels gerooid en aanne mingsbedrijf Vermeer uit Moer dijk maakt de agrarische grond voor 664.000 gulden, exclusief btw, bouwrijp. Daarin kunnen ongeveer 30 vrijstaande en half- vrijstaande huizen komen, waar voor al 23 gegadigden zijn. Een deel daarvan is al zo serieus, dat er tekeningen aan de welstands commissie zijn voorgelegd. De grondprijzen zijn overigens nog niet vastgesteld door de gemeente raad. Dat gaat deze maand nog gebeuren. De prijzen zijn nage noeg gelijk aan die in Buitenzorg I en II: 46.000 tot 72.000 gulden, exclusief btw, voor een stuk grond van 400 tot 700 m2. Voor het bungalow wijkje komt er een groengordel met eventueel een scherm naast de bedrijfsgebou wen van uienhandel Overbeeke aan de Postweg. De provincie ver richt hiervoor akoestisch on derzoek. kavels van 200 tot 375 m2 is 24.000 tot 40.000 gulden, exclusief btw. De nieuwe wijk wordt ontsloten door de Jonkheer van Vreden- burghlaan door te trekken naar de Ten Ankerweg. Na die reconstruc tie sluit Hertenkamp niet meer rechtstreeks aan op de Ten Anker weg, maar op de Jhr. van Vreden- burghlaan. Voor rijenbouw zijn er al 65 gega digden, merendeels koopwonin gen in de vrije sector van rond de 160.000 gulden. De grondprijzen voor halfvrijstaande bouw met In bestemmingsplan Buitenzorg is schuin achter de boerderij Buiten zorg van D.J. van Gorsel nog al tijd een openbare voorziening van 3000 m2 gepland. Oorspronkelijk dacht het gemeentebestuur daar bij aan een school, maar op on derwijsgebied is er nogal wat veranderd. Er ligt wel een verzoek van een ondernemer die er een winkel wil vestigen, maar b en w hebben daarover nog geen stand punt ingenomen. De eerste fase van Buitenzorg III met 200 huizen zal zo'n 2 1/2 ha grond in beslag nemen. De ge meente heeft van landbouwer Van Gorsel totaal 8 1/2 ha be schikbaar. Dat de huizenmarkt aantrekt, blijkt ook in de Muyepolder te St. Maartensdijk. Voor die nieuwe woonwijk zijn er ook veel gega digden, zodat b en w al weer den ken over de aanpak van de volgende fase. Groepjes fietsende scholieren zijn dinsdagmorgen met elkaar slaags geraakt op het fietspad langs de provinciale weg van Tholen naar Sint-Maartensdijk. Het ging om groepjes die uit tegengestelde richtingen kwamen. De politie heeft de zaak gesust en houdt de komende dagen toezicht. De rechtbank in Middelburg heeft gisteren de 2 februari 1988 gepas seerde 'kleine' statuten van het Wezen Armbestuur in St. Anna land nietig verklaard. Het ge meentebestuur van Tholen had daarom gevraagd, wat een lang durige juridische procedure heeft gevergd. Het Wezen Armbestuur had die statuten opgemaakt om de aansprakelijkheid van de bestuursleden veilig te stellen ge zien de lange periode van onze kerheid. Het gaat hier niet om de 'grote' statuten die zowel door de Wezen Armen als door de gemeenteraad vastgesteld zijn. Er werd daarbij verschillend gedacht over de in vloed van de gemeente. Gisteren was nog onduidelijk, wat de ver dere gevolgen van de uitspraak waren. Eendrachtsweg 15, Tholen tel. 01660-2540-2792 per kgf 3,50 per kgf 4, Advertentie I.M. Ambtenaren van de gemeente Middelburg en een groep heao- studenten kregen vorige week in het gemeentehuis in Sint- Maartensdijk uitleg over het Thoolse werkgelegenheidsbeleid en met name de bedrijfsverzamel gebouwen. De studenten onder zoeken in opdracht van de gemeente Middelburg de moge lijkheden voor een BVG in de Zeeuwse hoofdstad. Met vier BVG's dient Tholen als voorbeeld voor andere gemeenten. Voor de gelegenheid waren in de hal en de trouwzaal van het gemeentehuis enkele borden neergezet met de overbekende slogan 'Op Tholen werkt het'. Waterschap besluit inspraak ronde zoet water met vijfde districtsvergadering Thoolse visclubs pleiten voor vrije Oosterschelde Het is een zootje, zegt voorzit ter Dingemans van Natuur- vereniging Tholen Dagelijks weten 1338 auto's de Oesterdam te vinden CNV: Kwart werklozen in de bouw blijkt te werken Burgemeester opent ten toonstelling sociale woning bouw architect Moerland Poolse pianist in St. Maar tensdijk Zorgen akkerbouwer gestegen Gouden jubilaris W.J. Potap- pel bij schietvereniging prin ses Juliana in Scherpenisse Kampioen Shuttle Meppers doet mee aan de eerste Thool se badmintonkampioen schappen Vosmeer krijgt klop bij inhaal-competitie ERVARINGEN ZIJN WEG WIJZERS, GEEN PLEISTERPLAATSEN Dit nummer bestaat uit 18 pagina's In de gewestelijke raad voor Zee land van het Landbouwschap is J.L. van Gorsel uit Oud- Vossemeer M.C.J. Kosten uit Tho len opgevolgd. Kosten vertegen woordigde de ZLM in de raad. Kosten treedt op 13 februari ook terug als voorzitter van de ZLM kring Tholen en Sint-Philipsland. Van Gorsel staat als eerste op de voordracht om hem op te volgen. Op dit moment is Van Gorsel nog voorzitter van de ZLM-afdeling in zijn woonplaats, maar die functie legt hij op 15 februari neer. De gewestelijke raad heeft beslo ten om gedeputeerde staten in een brief te vragèn om druk op de be voegde organen uit te oefenen, zo dat het voorzieningenniveau op het platteland niet verder achter zal gaan lopen. De raad denkt aan een verminderde dienstverlening van de geprivatiseerde PTT-Post en PTT-Telecom. Men spreekt van een 'ongewenste ontwikkeling' die voorkomen moet worden. J.M. Schouten en Zn. b.v. uit Roo sendaal vestigt zich in het be drijfsverzamelgebouw, waar het ruimte huurt van het Onderne merscentrum St. Maartensdijk b.v. Schouten maakt verpak kingsmaterialen en zal in eerste termijn werkgelegenheid bieden aan 6 tot 8 mensen. Naast de pro- duktie zal ook de handel en distri butie vanuit St. Maartensdijk plaatsvinden. Het haantje van de toren van St. Maartensdijk zwaar gehavend door kogels van een onbekende scherpschutter, tijdelijk in veiliger handen. De windwijzer verloor door de voltreffers ook bladgoud zoals duidelijk op deze foto is te zien. Aan de rand van de staart zijn sporen van schampschoten te zien. Gatze de Moed doet zijn naam in deze zeker eer aan. Zonder blikken of blozen haalde hij het haantje van het hoogste punt in de smalstad, bijgestaan door J. Krijger (links), J. Stoutjesdijk (rechtsachter) en M. Fase. Over de schouder van De Moed is het gebouw van de Thoolse scholengemeenschap te zien, afdeling lager technisch onderwijs. Ook in de 'rug' van het uit rood koper gemaakte haantje zat een groot gat. Wie deze schoten op de haan gelost heeft, is niet bekend, maar de zaak is wel in onderzoek bij de politie gegeven. Volgens A.W. Brouwer, chef bouwkundi ge zaken van de gemeente Tholen, is het niet de eerste keer dat er op het haantje geschoten is. Zo'n tien jaar geleden, toen de wind wijzer van bladgoud voor inspec tie van het kruis werd gelicht, werden er ook gaten in het dier aangetroffen. Deze waren volgens Brouwer echter kleiner dan de ga ten die nu werden gevonden. Verder kwam de haan met zijn kam in aanraking met het dak toen De Moed de windwijzer met een lat van het kruis wipte waar door het een korte val maakte. Het kwam de sierlijke haan op een gebogen kam te staan. Overi gens kostte het de timmerman enige moeite de haan naar benes, den te halen. Vanaf het plateau, dat vanuit het bovenste gedeelte van de toren waar het carillon hangt (de lantaren geheten) was gemaakt, was een lange ladder nodig om het kruis te bereiken. De toren is tot en met de bol 41 meter hoog. Het kruis meet nog eens 2Vi meter. Omdat het kruis volgens De Moed 'niet helemaal was te vertrouwen' diende de tim merman gebruik te maken van een lat om de haan van het kruis te duwen. Om te voorkomen dat de windwijzer een val van 43 Vi meter zou maken of op de omrin gende kerkdaken zou storten had De Moed, weer gebruik makend van de lat, een touw rond de staart van de haan weten te leggen. Het laatste loodje van het karwei was niet eens het zwaarste onder deel van het werk. De timmerlie den hadden de dag daarvoor eerst de balken voor het plateau moe ten maken die in de lantaarn moesten worden vastgezet. Het was passen en meten om de dra gers goed verankerd te krijgen. De balken konden niet via de trappen naar boven, maar moesten buitenom naar boven ge takeld worden. Daarbij was het zaak dat de onderdelen tijdens hun tocht naar boven op zekere afstand van de toren werden ge houden. Het takeltuig werd speci aal voor dit doel gemaakt; een stalen constructie met drie uit- schuifbare delen dat in het klok kenspel werd vastgezet. (Kleine balkjes en latten konden wel via het trapgat naar boven). De Moed kreeg bij zijn werk assistentie van Johan Krijger uit Poortvliet, Jan Stoutjesdijk uit Sint- Maartensdijk en Rien Fase uit Sint-Annaland. Vooral de laatste moest, als benjamin van het ge zelschap, menigmaal naar boven en beneden om gereedschap e.d. op te halen. Voor inwoners van Smurdiek was het een spannend schouwspel. Ook vanuit het ge meentehuis konden ambtenaren de verrichtingen van De Moed en de zijnen goed gadeslaan. De Moed -niet bepaald gehinderd door hoogtevrees- nam op de smalle sporten van de ladder rustig de tijd om naar zijn colle ga's te zwaaien. In het boek 'Christelijke symbo liek en iconografie' van prof. Timmers (uitgegeven in 1974)wordt de haan beschreven als symbool van waakzaamheid. De haan die nimmer het aankon digen van de dag na de nacht overslaat. Ook zou de haan het beeld van de wereldrechter verte genwoordigen en de mensheid herinneren aan 'de stem van aller hoogste rechter'. De haan kraait wanneer 'het licht 's morgens aan de kimmen verschijnt'.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1