Meisjes hebben geen moment spijt van keuze voor metaal Scholenmarkt maakt kinderen wegwijs Oefenen in lezen en schrijven Scholen peilen ouders over acties Jolanda Geuze uit Stavenisse en Constance Bijnagte uit Scherpenisse Moeilijke woorden zijn hindernissen bij het REC Tholen Donderdag 26 januari 1989 DE EENDRACHTBODE 9 Koken en naaien Pesterig Roken St.-Philipsland steunt onderwijs aan volwassenen Chr. Mavo "Raffel raffel en weg was Tineke. Wat zou je je ook druk maken over huiswerk. Je was toch altijd de slechtste op school en je werd toch nooit de beste. Dus dan maar leve de lol. Als je altijd maar een vijf haal de, maakte het ook niet uit of je een vier kreeg". Krant Moeilijke woorden Verbergen Analfabetisme Vakbond ABOP bij openbaar onderwijs Nog niet zo lang geleden werd bij de gemeente Tholen de eerste vrouwelijke bode aangesteld. De vrijwillige brandweer van Sint- Maartensdijk kent sinds kort een vrouwelijke spuitgast en lazen we een paar weken geleden niet over een oppervrouw die tussen de mannen in Sint-Annaland aan het straten was? Ook binnen het on derwijs vinden verschuivingen plaats; wat vroeger een typisch vak voor jongens leek, kan even goed (of beter) door meisjes wor den geleerd. Op de Thoolse scholengemeen schap, afdeling lager technisch onderwijs in Sint-Maartensdijk zijn Jolanda Geuze (14) uit Stave nisse en Constance Bijnagte (16) uit Scherpenisse zeer tevreden over de keuze die ze na de brug klas hebben gemaakt. Beide meis jes zitten nu in de derde klas van het L.T.O., vakrichting metaal, of zoals het op school heet 3MT (mechanische technieken). Dat houdt onder meer in 2 uur per week constructiebankwerken, 4 uur machinale techniek (draai bank) en elke veertien dagen 2 uur lastechniek. Al in de brugklas toonden Jolanda en Constance belangstelling voor techniek. Toen ze de keuze mochten maken tussen Frans en techniek aarzel den ze geen moment. De vreemde taal (2 uur) moest het afleggen te gen de technische vakken(4 uur). Constance: "We kregen metaal, electro en hout. Dat vonden we erg leuk en daarom zijn we hier op de technische school geble ven". Jolanda: "Ik ben ook geen type om achter een naaimachine te gaan zitten. Draaien en lassen doe ik veel liever". In de brugklas vande T.S.G. laat het vak techniek 'de leerlingen kennismaken met technische aspecten, waarmee elke burger te maken heeft', zo luidt het in het informatieboekje van de school. Daarnaast neemt het vak verzor ging (huishoudkunde en gezond- heidskunde) in de brugklas een voorname plaats in. "Koken in de brugklas vond ik heel leuk", zegt Constance, "maar toen moest je gaan naaien en daar heb ik geen geduld voor". Het derde leerjaar l.t.o. kent drie vakrichtingen: bouw, metaal en motorvoertui gen. Een keuze voor één van deze drie wordt op het eind van het tweede jaar gemaakt. Jolanda "Van motorvoertuigen werd ge zegd dat er niet zoveel werk in te vinden was, voor de bouw voelde ik niet zoveel. Met metaal heb je meer kans op een baan". Op dit moment zien Constance en Jolan da mogelijkheden om na de l.t.o. bijvoorbeeld bij Fokker in Woensdrecht aan de slag te gaan. Ook biedt volgens Constance een verdere opleiding aan de Janneke Dierx School in Middelburg (21 weken, 3 dagen per week waarvan 2 dagen theorie en 1 dag praktijk) vooruitzichten op een beroep in de metaal. Beide leerlingen voelen er meer voor om te gaan werken dan om verder te studeren. Een opleiding aan een middelbare technische school wordt niet ge heel uitgesloten, maar liever stap pen de meisjes het bedrijfsleven in, want, zegt Constance, "dan hoef je niet zoveel meer te stude ren". Dat de leerlingen zich se rieus oriënteren op de toekomst, lijdt geen twijfel. Zo bezochten ze in de herfstvakantie de Kort Hei- ligerskazerne in Bergen op Zoom die speciaal voor meisjes een voorlichtingsdag organiseerde (opleiding rijschool). Vooral Jo landa is enthousiast over de mili taire dienst, Constance zoekt lie ver elders emplooi. Naast de praktijklessen volgen de derde klassers van de l.t.o. Neder lands, Engels en Duits, wiskunde, natuurkunde, maatschappijleer en lichamelijke oefening. Het aantal uren dat aan de verschil lende vakken worden besteed, hangt af van het niveau dat de leerlingen volgen: A/B of C/D.(A is vereenvoudigd niveau. B is het gemiddelde niveau. C is uitgebreid niveau lager beroeps onderwijs en eenvoudig mavo niveau. D is extra uitgebreid ni veau, tevens algemeen geldend voor de M.A.V.O.). Jolanda en Constance zitten wat de theorie betreft op B/C -niveau en op A/B niveau wat de praktijk betreft. In het praktijklokaal krijgen ze les samen met 19 jongens. Dat Constance 'haar mannetje staat' laat zich aflezen aan de cijfers die ze behaalde op haar kerstrapport. Met een 7,2 voor praktijk en een 7,3 voor vaktheorie scoorde ze de hoogste cijfers van de klas. Constance: "De jongens zeiden wel eens: oh het zwakke geslacht kan het weer eens niet. Daar gaan we dan altijd tegen in. En dat doen de leraren ook. Die steunen ons dan. Voor de rest worden we als meisjes door de leerlingen en de leraren hartstikke goed opge vangen". Jolanda: "Door de om gang met die jongens word je zelf wel brutaler. Af en toe kunnen ze pesterig doen". Constance: "De jongens roeren hun mondje wel,maar wij kunnen er ook wat van hoor". De reacties op de keuze van Jo landa en Constance voor een technische richting werd in de fa milie en vriendenkring verdeeld ontvangen. Sommigen vonden het 'meer voor jongens', anderen vonden het juist 'leuk'. Constan ce: "Ik heb een kennis die bij Goedhart werkt. Daarmee kan ik over het werk praten. Dat vind ik leuk. Ik heb er nog geen spijt van dat ik dit gekozen heb". Hoewel ze het beiden erg gezellig op school vinden, hebben ze ook een punt van kritiek op de schoollei ding. Constance."Voor school tijd en in de kleine pauzes mag hier niet gerookt worden. Op de l.h.n.o. en de mavo in Tholen mag dat wel. Ze beweren altijd dat de T.S.G. één school is, maar in dit geval gaat het niet op. We hebben dat ook al tegen een paar leraren gezegd. Die zijn het met ons eens". Jolanda: "Ze zouden een plaatsje aan moeten wijzen waar het wordt toegestaan". Bij de open dag voor de basisscholen werd Constance gevraagd de draaibank te bedienen. Aanstaan de zaterdag zullen Jolanda en Constance present zijn wanneer de l.t.o. open huis houdt voor ouders en andere belangstellen den net zoals de jongens in blau we overalls. De tegenstellingen tussen de ver schillende scholen voor voortge zet onderwijs lijken nog wel zo groot te zijn, dat de meeste ouders met hun zoon of dochter graag informatie inwinnen tijdens de onderwijsmarkt. Ook dit jaar werd dit evenement weer georga niseerd, met als traditionele loca ties de C.N.S. de Regenboog en de o.b.s. Ter Tolne te Tholen. In het eerste gebouw konden de 170 leerlingen die zich hadden in geschreven terecht bij scholenge meenschap de Lage Meren uit Bergen op Zoom, lagere agrari sche school de Brug uit Steenber gen, school voor IHNO Petrus Canisius en Roncalli Scholenge meenschap uit Bergen op Zoom, en de Chr. Mavo uit Tholen. In Ter Tolne werden de toekomstige brugklassers voorgelicht over de Thoolse scholengemeenschap, gymnasium Juvenaat, Moller (Havo, VWO, gymnasium), en Rijksscholengemeenschap (Havo- Een brief van de Zeeuwse dag- en avondscholengemeenschap, be treffende de toekomst van het vol wassenen onderwijs, kreeg woensdag bijval van de St.- Philipslandse gemeenteraad. B. en w. stelden voor het schrijven voor kennisgeving aan te nemen, maar dat ging het CDA niet ver genoeg. "Ik vind dat dit ondersteund moet worden, gezien de eventuele gevolgen. Door de bezuinigingen kan er het één en ander gaan ver dwijnen," zei J. de Jager. Hij kreeg steun van de PVAB. "Vol wassen is men vanaf 18 jaar, dus zou het vervolgonderwijs in de knel kunnen komen. Het is een heet hangijzer, we ondersteunen dit," zei A.P. Kornaat. Bij monde van H. Geluk stemde ook de SGP daarmee in, maar wethouder L. Walpot wilde een restrictie maken waar het emancipatorische zaken betrof. "Het project valt of staat met het aantal cursisten en dat is op het platteland nu eenmaal minder. Maar het moet blijven, vind ik," zei wethouder A. Kosten. Een brief van de stichting 'Hart voor het regenwoud' kreeg bijval van H. Geluk. Hij vond de ver mindering van het gebruik van hard hout een goede zaak en stel de b. en w. voor om te informeren naar alternatieve materialen. "Die zijn bij gemeentewerken welbekend," zei de burgemeester. VWO) allen uit Bergen op Zoom. De meeste bezoekers bezochten 3 sessies. Daar kregen zij voor hen waardevolle informatie over za ken zoals huiswerk, begeleiding etc. De voorlichters tijdens deze onderwijsmarkt lieten weten dat men zich zo uitgebreid mogelijk wil oriënteren. Zij zorgen dan ook dat er over hun school veel verteld wordt. De keuze voor een bepaald type onderwijs zoals MAVO, HAVO, VWO of tech nisch onderwijs is dikwijls al ge maakt. Maar waarheen? "Waar haar vriendin heengaat", is de mening van een der moeders over haar dochter. Dikwijls is dat een richtlijn voor een toekomstige leerling. Maar een bezoek aan de onderwijsmarkt of een open dag van een school kan zo'n idee toch nog veranderen. Een kort praatje met de voorlich ters van het Moller uit Bergen op Zoom leert, dat men tevreden is met de opkomst. Want ook al is het Moller ?en katholieke school toch heeft men steeds leerlingen van Tholen getrokken. Dat ka tholiek zijn betekent, dat men in het kader van de identiteit wel verplicht is de godsdienstlessen te volgen, doch dat daarvoor ont heffing kan worden verleend. "Maar meestal volgen de kinde ren, al zijn ze van andere religie, toch deze les," aldus rector Van Aalzum. Donderdagavond werd in de Christelijke Mavo aan de Zoek weg voorlichting gegeven door de Voetius Scholengemeenschap voor Havo en Vwo en de Reho- both Scholengemeenschap voor LBO uit Krabbendijke, terwijl ook de Chr. Mavo zich nog eens presenteerde. De uitnodigingen waren verzon den aan de groep 8-leerlingen van 6 scholen van het eiland Tholen op St.-Philipsland. Het karakter van deze informatie tijdens deze avond is minder op de jeugd ge richt, en meer op het principiële karakter van het onderwijs. Vakantie-oppashuizenregeling. Fiom-Zeeland organiseert deze re geling om één-oudergezinnen fi nancieel in staat te stellen op vakantie te gaan. Het komt er op neer, dat mensen die hun woning tijdens de vakantie onbeheerd achter laten, deze ter beschikking stellen aan een één-oudergezin. Fiom bemiddelt bij het leggen van contacten. Informatie 01180-27311. Zo beschrijft Tineke (26) haar er varingen op school. Ze komt uit Scherpenisse en zit sinds septem ber vorig jaar op de lees- en schrijfgroep van het Regionaal Educatief Centrum (REC) in Tholen. Elke week op maandag avond oefent ze samen met een klein aantal andere Thoolse bur gers in lezen en schrijven. "Als je drie keer een vraag stelde aan de leraar omdat je iets niet begreep, dan kreeg je de hele klas op je kop. Hou nou maar eens je mond, zeiden ze dan. Zo laat je het wel uit je hoofd om vragen te stellen. Als je van die stomme vragen stelt, mogen we niet gaan sporten, werd er dan tegen me ge zegd. Op den duur hou je je mond. En zo zijn er meer meisjes en jongens die er dan maar met de pet naar gaan gooien. Nu heb je er spijt van". Tineke kan wel lezen en schrijven, maar mist de oefening die ze no dig heeft om zonder problemen bijvoorbeeld een brief te kunnen schrijven. Ook het lezen stelt haar voor problemen. De cursisten van de lees- en schrijfgroep krijgen van begeleidster Edje de Jong een krante-artikel te lezen. Over het Europees kampioenschap schaat sen voor heren in het Zweedse Göteborg. Zomaar een bericht uit een regionaal dagblad. Voor ie mand die moeite heeft met lezen blijkt het éénkolommertje vol hindernissen. In grote lijnen be grijpen de cursisten waar het om gaat (en dat is het belangrijkste) maar de meesten struikelen over uitdrukkingen en moeilijke woor den: ..'op superieure wijze'....ge doodverfde favoriet...debu tant..internationaal schaatscir- cuit...concurrentie...' Edje de Jong: "Meestal nemen we iets ac tueels, iets wat de afgelopen week is voorgevallen. Of iets wat ie mand persoonlijk bezighoudt. Daar beginnen we al mee wanneer we aan het begin van de avond sa men koffie drinken. Het eerste deel van de avond zijn we op deze manier samen aan ifets bezig. De cursisten kunnen elkaar dan heel goed tot steun zijn". De bege leidster laat steeds de cursisten het te behandelen stukje tekst hardop voorlezen. In een paar zinnen sa menvatten en in eigen woorden weergeven wat er staat. Die sa menvatting wordt weer nageke ken op taalfouten en verbeterd. En dan schrijft de cursist dat weer over. De Jong: "Mensen hebben taal in hun hoofd. Door ze zelf iets te laten schrijven, ontdekken ze waar ze fouten maken. Vroeger werd er op school zó gedrukt op de fouten. Wij vinden dat je men sen daar niet jarenlang op moet blijven wijzen maar het goede moet benadrukken". De cursisten krijgen de opdracht om de moeilijke woorden in de tekst te onderstrepen. Is dat ge beurd, dan vraagt de begeleidster naar de betekenis van de woor den. Of naar het tegenovergestel de van bijvoorbeeld 'superieur'. Voor Tineke levert de betekenis van de woorden niet zoveel moei lijkheden op. Wel vindt ze het lastig om de woorden in één keer goed te schrijven. In het 39-regeIs tellende kranteknipsel heeft Tine ke 7 moeilijke woorden on derstreept. De cursisten kijken het stukje nog eenmaal in en dan zegt de leidster wat ze op moeten schrijven, een beknopt dictee- tje:'de gedoodverfde favoriet wordt dit keer niet kampi oen...soms is het wel goed dat er concurrentie is...'. Na deze oefening kijkt de cursist zelf zijn stukje na. Edje de Jong: "Elke week vragen we na hoe het met de cursisten is gegaan in het dagelijks leven met datgene wat ze hier geleefd hebben. Jarenlan ge lessen volgen heeft op zich geen zin, maar schrijven de cur sisten werkelijk die brief die we hier hebben geoefend wanneer ze thuis zijn. Daar gaat het om". In de lees- en schrijfgroep wordt veelvuldig gebruik gemaakt van artikelen in de krant. Een stukje over het 60-jarig bestaan van de verbinding tussen Tholen en West-Brabant was aanleiding voor de cursisten zelf een verhaal te schrijven over ondermeer de Thoolse brug. Ook advertenties over bepaalde artikelen worden onder de loep genomen. Naar aanleiding daarvan schrijven de cursisten een brief aan de leveran cier. om nadere inlichtingen over het aangeprezen product. De Jong: "In 1 a 2 jaar kan een cur sist veel oefenen. Die moet dat oefenen wat hij het meest nodig heeft voor zijn leven of zijn werk. Daaraan kun je hier werken". Volgens de begeleidster van de cursus kost het voor veel mensen die problemen hebben met lezen en schrijven, moeite om er voor uit te komen. "Mensen zijn heel goed in staat het te verbergen, praten er met niemand over, scha men zich ervoor". Ook Tineke kent die houding: "Tijdens een vakantie met vrienden en vrien dinnen zouden we kaarten sturen naar familie en kennissen. Dan scheef ik wel de adressen, maar verder niks. Ik kan niet zo goed verhaaltjes schrijven hoor, zei ik dan maar, laat mij de adressen maar doen. Ze zeggen dan niet dat je een stomme trut bent, daar heb je nu de leeftijd voor, maar vroeger was dat wel zo. Als je een jaar of twaalf bent, dan leer je om een hekje rond je te zetten, dan verberg je het". Tineke hoorde van een familielid dat er bij het REC een lees- en schrijfgroep bestond. Sinds okto ber doet ze mee. Acht jaar gele den verliet ze het voortgezet on derwijs. Kwam in een restaurant te werken en heeft het daar goed naar haar zin. Toch wil ze meer. "Dit is bedoeld als een aanloopje om mijn middenstanddiploma te halen". In 1977 werd in Nederland een onderzoek uitgevoerd naar het aantal 'semi-analfabeten! Dat werd toen op ongeveer 4170 van de bevolking geschat. Een vergelijk baar onderzoek in Engeland gaf hetzelfde beeld. Nog niet zo lang geleden is dat onderzoek in Enge land herhaald: ondanks de alfa betiseringscursussen is ongeveer 7fo functioneel analfabeet. Voor Nederland zou dat betekenen dat er ongeveer 900.000 mensen zijn die onvoldoende kunnen lezen en schrijven om zich op een aan vaardbare manier te kunnen red den in de samenleving. Het aantal analfabeten, mensen die echt niet kunnen lezen of schrijven, wordt geschat op 130.000. Voor deze groep bestonden bij het REC ver schillende curussen: voor begin ners en gevorderden. Edje de Jong: "Het lijkt wel of dat wat afgeroomd is. De laatste jaren krijgen we steeds meer mensen via de hulpverleningsorganisaties. Zo'n cursus heeft zin als mensen zelf de telefoon pakken of hier over de drempel stappen. We gaan er nooit zelf op af, de men sen moeten zelf komen. Het zou leuk zijn als we wat meer mensen in de groep konden krijgen. Dat werkt beter". In dit artikel is de naam, leeftijd en woonplaats van de cursiste om persoonlijke redenen veranderd. O' nt De afdeling Tholen van de Algemene Bond van Onderwijzend Perso neel (ABOP) heeft maandagavond in Scherpenisse besloten om de ko mende dagen op Thoolse en St. Philipslandse openbare scholen bij ouders te peilen of deze bereid zijn acties te voeren tegen de bezuinigin gen in het onderwijs. De ABOP wil dit doen via de le den van de ouder- en medezeg genschapsraden. Alle openbare basisscholen (behalve uit Oud- Vossemeer) waren maandag avond op de vergadering verte genwoordigd. Een staking van de leerkrachten werd door de verga dering afgewezen omdat zo'n ac tie bij de ouders van de leerlingen niet sympathiek overkomt. Verte genwoordigers van het districts- bestuur van de ABOP legden maandag uit dat de actiebereid heid in de gemeente Borsele groot is: 8 van de 10 basisscholen zou den bereid zijn acties tegen de be zuinigingen te voeren door hun deuren te sluiten of de lokalen te bezetten. In december liepen de onderwijsvakorganisaties door middel van handtekeningenacties en protestbijeenkomsten ook al te hoop tegen de voornemens van het kabinet het aantal leerkrach ten op scholen met minder dan 125 leerlingen te verminderen. De voorgestelde korting op de zoge naamde formatieplaatsen van 0.4 werd door de protesten gehal veerd. Half februari hoopt de ABOP dat ouders en leerkrachten massaal uiting geven aan hun on genoegen over het beleid van mi nister Deetman die tegen die tijd het overleg met de onderwijsvak organisaties afsluit.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 9