Heen en weer Verdediging in Zeeuwsch-Vlaanderen Tholen krijgt reddingsbrigade Verder leren in Zeeland Concert van Poolse pianist Initiatief van J. van Meggelen Bedrtivfë Vakantiebeurs brengt Tholen dichterbij Donderdag 26 januari 1989 Vorige week vrijdag is het rapport Cultuurhistorische routes in Revalidatie Zeeuwsch-Vlaanderen in Sluis gepresenteerd. Samensteller van het rapport is Remco de Roo, student van de nationale hogeschool voor toerisme en verkeer. Routes Bekendheid PAK EVEN UW ZAKBOEKJE Officieel luidt de naam "Thoolse Duik- en Reddings brigade de Snotdolf"; een nieuwe vereniging die van af 1 februari op Tholen aan de weg gaat timmeren. Of nog beter gezegd: te water gaat. Zeer positief Strandjes EHBO STEMMEN VAN LEZERS TERUGBLIK NAAR 1953 ABDIJ IEUWS De veerboten op de Westerschelde hebben in 1988 bijna 42 dui zend overtochten gemaakt. Om precies te zijn, waren het 41.856 vaarten. Op de lijn Vlissingen-Breskens werden ruim 20 duizend reizen gemaakt en op de lijn Kruiningen-Perkpolder ruim 21 dui zend. Door weersomstandigheden vervielen over het hele jaar maar tien vaarten - vier als gevolg van storm en zes door de mist. Storingen leiden tot meer opont houd: door storingen aan de brug konden tien vaarten niet worden gemaakt en door techni sche storingen op de schepen moesten 64 reizen vervallen. Al les bij elkaar werden dus 84 overtochten niet uitgevoerd, wat neerkomt op een percenta ge van 0,21 op het totale aanbod. Van de veerboten maakten in 1988 ruim 7,6 miljoen passa giers gebruik. Afgezet tegen het aantal inwoners van Nederland, zou gesteld kunnen worden, dat de helft van de totale bevolking is overgezet. In 1987 ging het om bijna 7,4 miljoen passagiers. Het aantal voertuigen bedroeg ruim drie miljoen tegen ruim 2,8 miljoen in 1987. De stijging is voor beide veerverbindingen on geveer gelijk en komt op ruim zes procent. Gegevens over de Provinciale stoombootdiensten in Zeeland zijn beschikbaar in de brochure De boten van de provincie. Ver meld is onder meer wanneer de nu in de vaart zijnde schepen zijn gebouwd, hoeveel vermo gen zij hebben en hoeveel auto's en passagiers zij kunnen vervoeren. Boten van de provin cie is gratis verkrijgbaar in het informatiecentrum van de pro vincie, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180-31400. ('OM M I SS I i:s Woensdag 25 januari, 10.15 uur, vergadert de commissie verpleeghuizen en gezonds- heidszorg voor ouderen van de Provinciale Raad voor de Volks gezondheid. Aan de orde komen het pré-advies over de discussie nota "verpleeghuizen in perspectief" van de Nationale Ziekenhuis Raad, twee reacties op het voorontwerp verpleeg huisplan, de vervanging van de verpleeghuiszorg, een voorstel voor het werkplan 1989 en de discussienota "provinciale raad volksgezondheid, nu en in de toekomst" (over de toekomst van de raden in Nederland). De commissie basis- en eerste lijns gezondheidszorg van de Provinciale Raad Volksgezond heid, vergadert op dinsdag 31 januari om 19.00 uur. De be langrijkste agendapunten zijn het wetsvoorstel collectieve preventie, een voorstel voor het werkplan 1989 en de discussie nota over de toekomst van pro vinciale raden volksgezondheid in Nederland. Bovenstaande openbare verga deringen worden gehouden in Hotel Terminus, F. den Hollan derlaan 37, in Goes. De agen da's met bijbehorende stukken liggen ter inzage in het informa tiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg. Vorige week is in Abdijnieuws vermeld, dat tegen het vooront werp van de beleidsnota Revali datie in Zeeland tot en met 20 maart bezwaar kan worden aan getekend. Ten onrechte is daar bij gesteld, dat de bezwaar schriften gericht moeten wor den aan Gedeputeerde Staten. De instantie, waaraan de be zwaarschriften moeten worden toegezonden is: Provinciale Staten van Zeeland, postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Het ontwerp-plan ligt tot en met 20 maart ter inzage in het infor matiecentrum van de provincie in Middelburg en in de gemeen tehuizen van Domburg, Goes en Terneuzen. Van het plan is een samenvatting gemaakt. Plan en samenvatting zijn gratis verkrijg baar bij het informatiecentrum, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180-31400. Verder leren in Zeeland is een brochure voor leerlingen in het voort gezet onderwijs. Leerlingen, die hun vakkenpakket gaan sa menstellen of die zich bezinnen op een opleiding na het lager be roepsonderwijs, de mavo, de havo of het vwo kunnen in de bro chure informatie vinden. Ook wordt vermeld welke mogelijkheden er zijn om leren en werken te combineren. Per opleiding wordt aangegeven welke vakken vereist dan wel ge wenst zijn, hoe lang de opleidingen duren, of een stage in de oplei ding zit en aan welke opleidingseisen je verder moet voldoen. Ver der leren in Zeeland is een uitgave van de Provinciale Onderwijsraad. De brochure uit 1988 is geactualiseerd. Doordat er maar weinig wij- zigingerv waren ten opzichte van het lopende schooljaar kon worden volstaan met een wijzigingsblad. Het wijzigingsblad is toegezonden aan de schooldekanen in het voortgezet onderwijs. Het is gratis te verkrijgen bij het bureau on derwijs van de provincie, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, te lefoon 01180-31358. De brochure is aan hetzelfde adres te koop voor 2,50 gulden. Het wijzigingsblad is zonder de oorspronkelijke brochure niet te gebruiken. De Roo heeft tijdens zijn stage bij de Grontmij in Goes in op dracht van de regionale project groep Zeeuwsch-Vlaanderen de verdedigings- en vestingwerken in Zeeuwsch-Vlaanderen in kaart gebracht. Aan de hand van de inventarisatie kan wor den bekeken hoe toeristische routes langs de forten, schan sen, vesten en bunkers kunnen worden uitgezet. In de inventarisatie worden vier perioden onderscheiden: de Ro meinse tijd, de Tachtigjarige Oorlog, de Tweede Wereldoor log en de periode na 1945. Uit de Romeinse tijd dateert het castellum in Aardenburg, ter hoogte van het kruispunt Sint Bavostraat-Burchtstraat-Ruiter- kwartier. Er zijn plannen om een deel van het castellum te re construeren. De wallen, schansen en forten stammen uit de Tachtigjarige Oorlog. De inventarisatie is be perkt tot de elementen, die he den ten dage nog zichtbaar zijn. Soms zijn dat hele steden (Sluis en Hulst) en soms alleen nog contouren, zoals bij de Krabbe- schans en de Catelijneschans. Van alle elementen wordt een korte beschrijving in het rapport gegeven. Zo wordt bij de Kruis- schans vermeld, dat de Raad van State de schans in 1762 heeft verkocht aan Pieter Hen- nequin voor 201 gulden. Krijgs kundige waarde had de schans toen al niet meer en de familie Hennequin maakte er een bui tenplaats van. De legende van Kruisdijk luidt, dat in de schans goud en juwe len verborgen zijn. Het koffertje van Hennequin is tot nu toe echter niet gevonden. De markt van IJzendijke was ten tijde van prins Maurits parade- en exercitieterrein en het ravelijn is inmiddels inge richt als hertekamp. Na het pa raderen en exerceren verbleven Maurits' soldaten nogal eens in de Rosemarijnstraat, alwaar destijds de dames van lichte ze den kwartier hielden. Hulst en Sluis bieden de mooiste vestingwerken. In beide steden zijn de wallen toegankelijk voor het publiek, maar er wordt nog weinig gebruik van gemaakt. In Hulst zijn negen bastions, een ravelijn aan de oostkant en een extra verdedigingslinie aan de zuidkant. De wal wordt op drie plaatsen doorbroken: de Gent- schepoort, de Graauwsche- of Bagijnepoort en de Dubbele poort. In de jaren vijftig zijn de restanten van de Bollewerck- poort ontdekt. In 1618 kwam de poort onder de grond als gevolg van het maken van een nieuwe vesting. De poort werd in 1506 gebouwd en diende als land- en waterpoort. Aan de Liniedijk liggen de Moer- schans, de Rape en Zandberg. De Roo schrijft in zijn rapport, dat de Moerschans van die drie de mooiste en best bewaarde is. De meeste bunkers uit de Twee de Wereldoorlog liggen westelijk van het Kanaal Gent-Terneuzen. Zij maakten deel uit van het Duitse verdedigingsgebied tus sen Terneuzen en Blanken- berghe. In Breskens en Oost burg zijn elk nog dertien bunkers te vinden en in Groede nog zes. De verdedigingswerken van na 1945 beperken zich tot beton nen luchtwachttorens. Zij staan in Eede, Koewacht, Nieuw- Namen en Kioosterzande. Aan de hand van de inventarisa tie kan een route worden sa mengesteld, die heel Zeeuwsch- Vlaanderen dekt, maar er kun- nen ook vier aparte routes wor- den gemaakt, die dan gezamen lijk de volledige inventarisatie dekken. Retranchement-Aardenburg is de eerste aparte route, die wordt beschreven. Bindend cul tuurhistorisch element is, dat alle versterkingen in dit gebied zijn gebouwd door de Staatsen, Sluis was al voor de Tachtigjari ge Oorlog een versterkte. Staat se stad. In 1587 veroverden de Spanjaarden Sluis. De Staatsen kregen de stad in 1604 terug. Zij waren op dat moment uit op de verovering van Oostende, maar toen dat niet bleek te luk ken, heeft men halt gehouden in Sluis. De tweede route is geconcen treerd rond IJzendijke en omvat Turkeije en de Jufferschans. De Axelse linie vormt de derde route. De schansen werden er naar heiligen genoemd. Daarvan zijn nu nog te herkennen Sint Jan, Sint Joseph, Sint Jacob, Sint Nicolaas en Ferdinandus. Aanbevolen wordt begin- en eindpunt van de route te maken bij de Zwarte Sluis bij Westdor- pe. De Zwarte Sluis is een inun- datiesluis. Om de route ook voor fietsers aantrekkelijk te maken, zou op de liniedijk een fietspad gemaakt kunnen worden. De laatste route wordt gevormd door Hulst en de Liniedijk. De meningen over de stichters van de forten langs de linie lopen uit een. Volgens de ene historicus zijn zij aangelegd door de Staat sen en volgens de andere door de Spanjaarden. De Roo conclu deert, dat zij in elk geval bij el kaar horen, omdat zij altijd een linie gevormd hebben. De Linie dijk zou niet geschikt gemaakt moeten worden voor autover keer. Wel zou de onverharde weg langs de dijk fietspad kun nen worden en zou de dijk zelf wandelgebied kunnen zijn. De vestingwerken in Zeeuwsch - Vlaanderen zijn niet erg be kend. Dat geldt voor een goed deel van de bewoners van de re gio, maar ook voor de toeristen die er komen. Het verdient daarom aanbeve ling een brochure samen te stel len en die breed te verspreiden. Door de routes te maken en daaraan ruime bekendheid te ge ven, kan het toeristenseizoen worden verlengd en kan de cul tuurhistorische kant van Zeeuwsch-Vlaanderen worden versterkt. Aangeraden wordt ook over de grens te kijken en daar mogelijk soortgelijke activi teiten te ontplooien. Verder zou eraan kunnen worden gedacht de mogelijkheden tot recreatie op de routes te vergroten, bij voorbeeld door lokaties aan te wijzen, waar gevist kan worden, waar kinderspeelplaatsen kun nen worden aangelegd en waar nadere studie naar de vestings- werken kan worden gedaan. Onderweg zou informatie ver strekt kunnen worden aan de hand van panelen. Het rapport cultuurhistorische routes in Zeeuwsch-Vlaanderen is verkrijgbaar bij het informa tiecentrum van de provincie. Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180-31400. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 THOLEN 26 jan. Openb. districtsverg. wa terschap, Meulvliet 19.30 u. (dis trict IV) 28 jan. Djazzex, Meulvliet 20.15 u. 28 jan. Bingo avond h.s.v. De Pie terman 31 jan. Anbo en verkeer, Visnet 14 u. 3 feb. Alg. ledenverg. MAC 6 feb. Alg. ledenverg. aquarium ver. Labeo, Meulvliet 19.30 u. 11 feb. Oriëntatierit MAC, Zoek weg 19 u. 15 feb. Jaarfeest NCVB, Visnet 19.30 u. 17 feb. Alg. ledenverg. bejaar- densoos v 18 feb. Competitietournooi bad- mintonver. Batho 23 feb. Informatie- en discussie avond over de rotgans, Meulvliet 19.30 u. OUD-VOSSEMEER 26 jan. Openbare les gymver. Spi- do, gymzaal 18.45 u. 27 jan. Alg. ledenverg. h.s.v. 't Scharretje, Hof van Holland 20 u. 28 jan. Kaartavond v.v. Vosmeer, café De Hoop 31 jan. Carnavalsavond AVB, Vos- senkuil 4 feb. Vergad. Bond v. Muziekge- zelsch., zaal Odéon 15 feb. Jaarvergad. ZLM, Vossen- kuil 19.30 u. 24 feb. Gezinsexcursie Platte- landsvr. en ZLM naar Cehave, vertrek 9 u. 25 feb. De gekkengalerij (cabaret), Vossenkuil 20.15 u. SINT-ANNALAND 10 feb. Gezinsavond Platte- landsvr. en ZLM, vertrek 18.15 u. 18 feb. Voorronde turnwedstr. Ra- bocup, Wellevaete 24 feb. Donateursavond Acce lerando SINT-MAARTENSDIJK 3 feb. Gezinsavond Plattelandsvr. en ZLM, Haestinge 19.45 u. POORTVLIET 26 jan. Openb. districtsverg. wa terschap, 't Ouwe Raed'uus 14 u. (district III) 26 jan. Verg. Ver. v. Bedrijfs- voorl., Tolrust 9.30 u. 27 jan. Gezinsavond Platte landsvr. en ZLM, Tolrust 19.30 u. 6 feb. Alg. ledenverg. Ver. v. Be- drijfsvoorl., Tolrust 15 feb. Natuurver., herkennen bo men/struiken, Lange Zandweg 19.30 u. SINT-PHILIPSLAND 30 jan. Openbare districtsverg. waterschap, Ons Dorpshuis 19.30 u. (district V) 8 feb. Gecomb. vergad. ZLM/CBTB, 19.30 u. 24 feb. Jaarverg. Rode Kruis, Wimpel 19.30 u. BERGEN OP ZOOM t/m 12 feb. Vastenavondten- toonst., zaal Etcetera 18 feb. De drie Musketiers, Stoele- mat 20.15 u. film film film ROXY 1: De Siciliaan - 12 j., dag 20.15 u. Beetlejuice - a.L, za 14 u., zo 14 en 16.30 u., wo 14.30 u. ROXY 2: Big - a.L, do, ma en di 20 u., vr 19 en 21.30 u., za 14, 19 en 21.30 u., zo 14, 16.30, 19 en 21.30 u., wo 14 en 20 u. CINEMACTUEEL 1: Scrooged - a.L, do, ma en di 20 u., vr 19 en 21.30 u., za 14, 19 en 21.30 u., zo 14, 16.30, 19 en 21.30 u., wo 14 en 20 u. CINEMACTUEEL 2: A fish cal led Wanda - a.L, do, ma en di 20 u., vr 19 en 21.30 u., za 14, 19 en 21.30 u„ zo 14, 16.30, 19 en 21.30 u., wo 14 en 20 u. CINEMACTUEEL 3: Who fra med Roger Rabbit - a.L, do, ma en wo 20 u., vr 19 en 21.30 u., za 14 en 19 u„ zo 14, 16.30, 19 en 21.30 u., wo 14 en 20 u. A fish called Wanda za 21.30 u. De Poolse pianist Andrzej Pikul geeft 29 januari een concert 'In den Wouwdfluit' te Wouw. Pikul heeft voor dit optreden werk ge kozen van zijn beroemde landge noot Frédéric Chopin. Verder speelt Pikul de sonate opus 22 van de Argentijnse componist Alberto Ginasteraen 'Images' van Claude Debussy. Andrzej Pikul studeer de aan de muziekacademie van Kraków. Als student behaalde hij de gouden Kopernikus medaille en de cultuurprijs van de stad Kraków. Bovendien werd Pikul door het stadsbestuur van Kra ków in staat gesteld twee jaar in Wenen te studeren bij prof. Paul Badura-Skoda. In 1982 maakte Pikul zijn internationale debuut tijdens het Festspiel 'Scene der Jugend'in Salzburg. Nadien trad de pianist regelmatig op in het Westen, onder andere in Wenen. Ook voor de Poolse radio en tv maakt Pikul opnames. Liefheb bers van pianomuziek kunnen om 16.00 uur terecht in concertzaal 'In den Wouwdfluit'. Omgang 10. Het optreden in het Westbra bantse maakt deel uit van een se rie recitals die Pikul geeft in Mün- chen, Keulen en Brussel. Telefo nisch reserveren is gewenst: 01658-1839. De onderwatersportvereniging De Snotdolf heeft in de afgelopen 8 jaar al een bekende plaats ver diend tussen de andere sport clubs. Maar voorzitter Jan van Meggelen loopt al 2 jaar lang met een plan in het achterhoofd om op Tholen ook een duik- en red dingsbrigade op te zetten. Hij richt zich daarbij vooral tot de ve le goede zwemmers die het eiland rijk is, maar een groot deel van deze 'waterratten' ziet het duiken niet zitten. langrijk voor de duik- en red dingsbrigade is bv. de kennis van EHBO. Want er zal toch hulp verleend moeten worden. Ook reanimeren komt aan de orde. Maar ook daarover heb ik reeds contacten gelegd, 'k ben al zo'n half jaar zeer intensief bezig. Naast de praktische dingen, heb ben we nu als bestuur ook de theoretische zaken rond. Per 1 fe bruari kunnen we officieel van start gaan. Toen hij, met in zijn achterhoofd het voorbeeld uit Vlaardingen, initiatieven ontwikkelde om in derdaad tot een officiële vereni ging te komen, bleek dat P. van der Vlies van de gemeente Tholen er zeer positief tegenover stond. Maar ook de contacten met de Kon. Ned. Bond tot Redding van Drenkelingen leerden dat men be reid was de nieuwe vereniging alle medewerking te geven. Begelei ding komt van de heer Schippers uit Middelburg, die de afdeling Zeeland leidt. Bij Van Meggelen is bekend dat zo'n 10 jaar geleden dhr. H. Bocxe ooit plannen had om met een duik- en reddingsbrigade van start te gaan. Waarom dat toen niet lukte, weet hij niet. Nu hoopt Van Meggelen wel emplooi te vin den met zijn plannen. Zijn eigen vereniging De Snotdolf liep over van enthousiasme, alle leden ga ven zich meteen op voor de nieu we vereniging. "Ik weet gewoon", aldus van Meggelen, "dat er bij de jeugd behoefte bestaat om meer te doen dan alleen duiken en zwemmen. Maar er is geen verdere mogelijk heid. En wat de trainingen be treft, die gaan wekelijks plaats vinden. Theorie wordt gegeven voor zover dat nodig is. Maar be- De leden van de groep zullen in de toekomst worden ingezet aan de verschillende strandjes, dijken en dammen. "Er zullen wellicht EHBO-posten worden ingericht, maar zover zijn we nog niet", stelt van Meggelen nuchter vast. "Laten we eerst maar eens alle goede zwemmers van het eiland mobiliseren, die dit op vrijwillige basis allemaal willen gaan volgen. De leeftijd voor aanmelding is 6 jaar. Bijzonder jong dus. Maar vanaf die leeftijd kan geleerd worden voor de serie van brevet ten die gehaald moeten worden, wil men werkelijk praktisch duik en reddingswerk gaan be drijven". De bestuursleden van de Snotdolf- zien de aanmeldingen van nieuwe leden graag tegemoet. Men kan zich opgeven bij voorzit ter J. van Meggelen, tel: 01665 - 2219 of secretaris J. Verkamman tel: 01660 - 3106. Wachttijden veerdienst De dubbeldeksveerboot Prinses Christina wordt donderdag 2 fe bruari uit de vaart genomen voor de jaarlijkse dok- en onderhouds beurt. Gedurende de werkzaam heden - vijf weken - wordt een enkeldekker ingezet op de lijn Kruiningen-Perkpolder. De dienst wordt dan onderhouden met de dubbeldekker Prins Willem-Alexander en de enkel dekker, zodat rekening moet wor den gehouden met wachttijden. Na 35 jaar is de gebeurtenis in de "rampnacht" nog altijd voelbaar bij mij van binnen. Iets wat zo in grijpt in je leven, amper 19 jaar jong, verdwijnt nooit, al doet het niet dagelijks pijn. Er zijn echter momenten in het leven waardoor die herinnering weer opleeft. Zo'n moment is 1 februari. Dan voelt dat verdriet echt als verdriet door o.a. het vele dat na de ramp nooit meer is geworden als daarvoor. Verdriet ook om het plotselinge afscheid van leeftijds genoten met wie je vele zaterdag avonden over het dorp kuierde (ook DIE gewoonte is voorbij). Verdriet ook om de verwoesting van dingen waar je van hield, die je zo vertrouwd waren. Je was er van kindsafaan mee verbonden. Verdriet ook over tekortkomin gen naar elkaar. In DIE nacht, maar ook daarna.... Het lijkt wel of die nacht alles veranderd heeft, of gewoontes en verhoudingen MEE verdronken zijn! Ik proef kilheid, zo van: "Ik een beetje meer dan jij", terwijl je verwacht dat onderlinge liefde en warmte gegroeid zou zijn in zo'n getroffen dorp. Of heeft in mijn beleving de tijd stil gestaan? Mis schien wil ik dat wel een beetje. Over m'n schouders van nu kijkt dat meisje van toen, uit Stavenis- se, mee terug. Dwalend langs al die vertrouwde plekjes, die ondanks alle verande ringen toch te herkennen zijn, welt in mij dankbaarheid, diepe dankbaarheid op. In het Bos sta ik stil bij een totaal veranderd huisje. De bewoners van toen wo nen nu elders. Doch de fijne jaren die ik met hen mocht delen, zijn opgeborgen in mijn hart, verbor gen voor de huidige bewoners. Ik loop door straten en langs hui zen die me niets zeggen. Maar op de Molendijk sta ik stil, word ik stil: "Wie ben ik, dat de golven mij niet verslonden hebben?" Dat was toch het geluid van het bulde rende water, dat verslond wat het tegenkwam, mens, dier, huis, dijk en alles. "Had ik nog een op dracht te vervullen?, maar die an der dan die wel verdronk?" Nu, na 35 jaar leven die vragen nog steeds, ook de angst en de twijfel, twijfel.... waaraan? Twij fel aan de uitspraak van een oude bewoner die beweerde dat God kwaad was op Stavenisse en nu door deze ramp strafte! Ik geloof niet in zo'n straffende macht. Ik geloof dat de schepping -eens zo volmaakt- door de eeu wen heen, door de zonde (de men sen) mismaakt is, de harmonie verstoord, op weg naar haar on dergang. Ik geloof dat die vloed ook een verstoring was van de schepping, een schepping die met reikhalzend verlangen uitziet naar de HERSCHEPPING die ons be loofd is. Daarover heb ik geen twijfel! P.J. Gaakeer Entelerweg 2 Enter Hans Kok Optiek Hans Kok Optiek in Tholen slaag de erin om een nieuw type con tactlens voor het zien in de verte én dichtbij in de winkel te krijgen. De Diffrax contactlens, een pro- dukt van Pilkington, maakt een leesbril overbodig. In tegenstelling tot de traditionele contactlens zijn er geen twee lensdelen voor het le zen en het vérzien. Overvérziend- heid - u neemt bij het lezen steeds meer afstand - is een leeftijdsver schijnsel. Bijna iedereen tussen de 40 en 45 jaar krijgt ermee te ma ken: het oog stelt zich niet meer zo gemakkelijk in op iets wat dicht bij is. Dat kan nu ondervangen worden met de twee-in-een- contactlens. Pandabrood Elf bakkers op Tholen en Sint- Philipsland doen mee aan een ac tie voor het Wereld Natuur Fonds. Vanaf zaterdag verkopen zij 12 weken lang Pandabroodjes, waar van een deel van de opbrengst naar het WNF gaat. Het recept van de broodjes is speciaal voor deze actie samengesteld. Door het sparen van de WNF-merkjes op de speciale verpakking kan de klant bovendien in het bezit ko men van een Panda-knijpbeertje. Ook kan men zich als lid van het WNF opgeven. De landelijke actie 'Help de natuur een pootje, eet een Pandabroodje' is opgezet door Zeelandia Bakkerij grondstoffen te Zierikzee. Wekelijks Ether 106, donderdag: vrijdag: zaterdag: zondag: vast programma SLOTH tel. 01660-4004 5 Mhz/FM, kabel 89.9 Mhz. maandag: dinsdag: woensdag: 18.00-19.30 uur 19.30-20.30 uur 14.00-15.00 uur 15.00-16.00 uur 16.00-17.00 uur 17.00-18.00 uur 18.00-19.30 uur 19.30-20.30 uur 11.00-12.00 uur 12.00-12.30 uur 12.30-14.00 uur 14.00-16.00 uur 16.00-17.30 uur 17.30-18.30 uur 11.30-14.30 uur 14.30-15.30 uur 15.30-16.30 uur 16.30-18.00 uur 18.00-19.00 uur 19.00-20.00 uur 20.00-21.00 uur 18.00-19.00 uur 19.00-20.00 uur 20.00-21.00 uur 18.00-19.00 uur 19.00-20.00 uur 20.00-21.30 uur 13.00-14.00 uur 14.00-14.30 uur 14.30-15.30 uur 15.30-16.00 uur 16.00-18.00 uur 18.00-19.00 uur 19.00-20.00 uur 20.00-21.30 uur 21.30-23.00 uur Rondom 60 Sloth'jes Door de wereld gaat een woord Op de thee De verjaardagskalender Vliegende Schijven Weekend voor de deur Gospelprogramma er is hoop Music Machine Ditjes en Datjes Sloth Accent De Verzoekhoek Hak op de Tak show Op de Tribune sportprogr. De Zevensprong Bloemendaalse Radiogem. 1 Uur Jan gevarieerd progr. Goed Zeeuws, goed rond Viva' La Musica Literatuur en cabaret Dienst Thoolse Kerken Breng eens een zonnetje Maandagavondmatinee sportflitsen Country muziek Muziek uit vervlogen tijden Aan de afwas Dubbel zout Pardoes Kinderprogramma Er is een brug chr. koren Boeklezing voor blinden Goud en oud Aan het diner met Gré Muzikale mengelmoes City Dance Club Tandem De Vakantiebeurs 1989 die van 11 tot en met 15 januari in Utrecht is gehouden en waar de streek VVV- eiland Tholen was vertegenwoor digd, heeft resultaten opgeleverd. Aanstaand weekend komen de eerste toeristen naar Sint- Annaland als gevolg van de pro motie van de VVV op de beurs. Een week na het evenement zijn er ook meer vragen binnengeko men over het sportvissen in de Oosterschelde. Andere VVV- kantoren in den lande vroegen brochures over Tholen aan. De VVV verhuurde bovendien al en kele plaatsen op verschillende Thoolse campings. Ook komt in februari een touroperator een kijkje op Tholen nemen nadat de ze op de beurs met attractieve kanten van Tholen had kennis kunnen maken. Het zakje bloem zaadmix bleek volgens A. Saris van de VVV voor vele bezoekers een aanleiding meer over Tholen te willen weten. "Als promotie middel heeft het heel goed ge werkt", zegt mevr. Saris over het produkt van Thoolse bodem. Me dewerkers van het kantoor in Sint-Maartensdijk verzorgden bij toerbeurt het standwerk op de beurs. De provincie Zeeland trad als 'gastprovincie'op. De provin ciale VVV presenteerde zich op de openingsdag onder meer met een groep mannen en vrouwen in Zeeuwse klederdracht. Uit Sint- Annaland was de heer L. Hage in dracht gestoken en uit Stavenisse mevr. C. Stoutjesdijk- Engel vaart. Arbeidsrecht. Op dinsdag 21 fe bruari begint het CNV voor haar leden met een gratis cursus 'Ar beidsrecht'. De vier avonden, waarop de verhouding werkne mer/werkgever wordt uitgediept, worden gehouden in Bergen op Zoom. Informatie 01100-20310. f

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 7