THOLENDERWIJS HERZIENING VERKEERSMAATREGELEN TE SINT MAARTENSDIJK WOENSDAG 1 FEBRUARI: VERGADERING WELZIJNSKOMMISSIE VERVUILDE WEGEN: EEN GEVAAR VOOR ONS ALLEMAAL! Modern Jazz Dance Company DJAZZEX HINDERWET: OPENBARE KENNISGEVING VERZOEK OM VERGUNNING informatierubriek van de gemeente tholen Glas het inzamelen waard. Hfeg Hup, in de glasbak! SPREEKUUR B EN W Een goed krijgsknecht Donderdag 26 januari 1989 DE EENDRACHTBODE 5 het SMALSTADS MANNENKOOR LOUIS VAN DIJK Zie het Lam Gods LEDEBOERIANEN (5): door J.M. Vermeulen Net even anders Liever doorstoken Broer Paulus Collega Molenaar Lesje kerkrecht Niet voluit predikant I Redactie: Voorlichtingsambtenaar Gemeentehuis Tholen Markt 1-5 Sint-Maartensdijk. Tel. 01666-2955 Op woensdag 1 februari komt de welzijnscommissie 's middags om half vier voor een vergadering bijeen in het gemeentehuis te Sint- Maartensdijk. Deze bijeenkomst is openbaar. Elke belangstellende is van harte welkom en kan vooraf gebruikmaken van het spreekrecht. De agenda voor deze vergadering geeft aan dat o.a. wordt gespro-^ ken over de aanpassing van de gemeentebegroting 1989 i.v.m. na gekomen subsidieverzoeken, terwijl ook de subsidiëring van de loka le omroep Sloth voor het jaar 1989 aan de orde komt. Voorts wordt van de kommissie een advies gevraagd over het be grip "Leidersvorming" in de subsidieverordening. De Tarievenverordening specifiek welzijn kent ten aanzien van een groot aantal werksoorten/aktiviteiten een subsidiegrondslag van 80% van de kosten van leidersvorming. 8ij de invoering van dit ta rief is de volgende toelichting gegeven: "Het is een goede zaak dat vrijwilligers binnen de verenigingen in staat gesteld kunnen worden bepaalde kursussen te kunnen volgen ter bevordering van het funk- tioneren van de vereniging. Wel dient hierbij de voorwaarde gesteld te worden dat een dergelijke subsidie niet verstrekt zal worden ten behoeve van personen die een vergoeding en dergelijke voor hun werkzaamheden bij de vereniging ontvangen." Deze voorwaarde is echter niet expliciet in bedoelde verordening opgenomen. Een en ander heeft tot gevolg dat er in de praktijk wel eens diskussie kan ontstaan over door verenigingen op te voeren kosten van lei dersvorming, bijv.: a. de kosten van opleiding tot trainer in de sportsektor, ook als de man/vrouw belooft of zelfs contractueel vastlegt dat hij/zij bij de desbetreffende vereniging nooit om een salaris zal vragen, dan wel dit gedurende een bepaalde periode niet zal doen. b. De kosten van een kursus "leidster peuterspeelzaal" f 550,— per persoon, maar waarbij het afronden van deze kursus niet leidt tot salarisverhoging voor betrokkene. c. De kosten van een kursus "management in non-profit organisa ties" door bijv. de voorzitter van een vereniging, waarvan de kosten zo'n f 1500,— excl. reiskosten per jaar bedragen. Hoewel de bedoeling van de subsidie in de kosten van leidersvor ming duidelijk zijn, verdient het aanbeveling het begrip leidersvor ming en de subsidiabele kosten daarvan nader te omschrijven. Dit zou als volgt kunnen: Leidersvorming: Aktiviteiten gericht op de vergroting van de deskundigheid van niet- betaalde vrijwilligers ter bevordering van het funktioneren van vere nigingen en instellingen, zowel op bestuurlijk- als uitvoerend gebied. Hiertoe worden gerekend de goedgekeurde kosten van: 1. deelneming aan kursussen en bijeenkomsten, met uitzondering van die kursussen welke opleiden tot een op geld waardeerbaar di- plomabezit; 2. de aan 1 verbonden noodzakelijke reis- en verblijfskosten of de door de verenigingen en instellingen zelf georganiseerde kursussen, waartoe worden gerekend de goedgekeurde kosten van: 3. honoraria sprekers en externe adviseurs 4. de kosten van voor kursussen te gebruiken materialen 5. de huur van de noodzakelijke akkommodaties 6. andere door burgemeester en wethouders aanvaarde kosten. Tholen is een landelijk gelegen gemeente met een overwegend agra risch karakter. Dat heeft vele voordelen, die wij u niet hoeven op te noemen, omdat die genoegzaam bij u bekend zijn. Een van de vervelende bijkomstigheden van een gemeente met een overwegend agrarisch karakter is de vervuiling van openbare wegen door landbouwverkeer. Met name in de periode die net achter ons ligt, leidt de combinatie van vaak slecht weer (regen) en het bieten- vervoer tot gevaarlijke situaties voor het vesrkeer. Onlangs heeft de ouderraad van de Thoolse Scholengemeenschap zijn bezorgdheid nog uitgesproken over de vervuilde wegen. Vooral voor kinderen die per fiets de scholen bezoeken, ontstaan levensgevaarlijke situaties, met name op de binnenwegen, om nog maar te zwijgen over kleding en (brom)fietsen die zwaar bemodderd uit de strijd komen. Wij willen er nogmaals op wijzen, dat bij vervuiling van wegen, in de meeste gevallen het de landbouwers in onze gemeente zijn, die daarvoor verantwoordelijk zijn. Die verantwoordelijkheid wordt niet weggenomen met de plaatsing van een bordje "slipgevaar". De ver vuiler is verplicht tot schoonmaken van de weg. Zonodig treedt de politie verbaliserend op en worden bij niet naleving van de schoon- maakplicht, de kosten die alsdan door de wegbeheerder worden ge maakt, op de vervuiler verhaald. Via de Z.L.M. heeft het gemeentebestuur onlangs een beroep op agrarisch Tholen gedaan, om situaties als in dit artikel beschreven te voorkomen. Via deze rubriek doen wij nogmaals een beroep op de Thoolse landbouwers, de vervuiling van wegen en bij gevolg het creëren van gevaarlijke situaties tot een minimum te beperken. Zwembadtarieven In de voor de gemeenteraad in juli 1988 vastgestelde sportnota is melding gemaakt van een aanvullende studie naar de toekomstige funktie van de 2 openluchtzwembaden in de gemeente. Burgemees ter en wethouders menen dat beide baden gehandhaafd moeten worden en in de loop van de komende jaren aangepast moeten wor den aan de eisen die gesteld worden in de Wet Hygiëne en Veilig heid Zwemgelegenheden. In het onderzoek is ook aandacht besteed aan de diverse zwembad tarieven. Deze tarieven, betrekking hebbend op toegangsbewijzen en abonnementen, zijn al geruime tijd niet meer gewijzigd en wijken af van de tarieven die andere gemeenten rekenen. Vooral de tarie ven voor de zwemabonnementen liggen gemiddeld lager. Burgemeester en wethouders zijn voornemens de tarieven voor "dagkaarten", "seizoenkaarten" (lees: abonnementen) en zwem- leskaarten als volgt te wijzigen: dagkaarten, thans f 1,95 en f 3,05, voorstel f 2,— en f 3, seizoenkaarten, thans f 102, f 105,-, f 108,-, f 111,- en f 114,-, voorstel: f 102,-, f 108, f 114, f 120, en f 126, zwemleskaarten, thans f 31,— en f 51, voorstel: f 45,— en f 60, De kommissie wordt gevraagd een advies uit te brengen. Uitbreiding schoolzwemmen: Uit een ingesteld onderzoek is gebleken dat leerlingen afkomstig uit de woonkernen waar een openluchtzwembad aanwezig is zwem- vaardiger zijn dan leerlingen uit andere woonkernen. De aanwezig heid van een zwembad maakt dat kinderen sneller aan particuliere zwemlessen deelnemen en ook vaker gaan vrij-zwemmen. Dit alles leidt tot een voornemen van burgemeester en wethouders het schoolzwemmen voor de kernen Poortvliet, Oud-Vossemeer, Sint-Annaland, Stavenisse en Scherpenisse met één jaar uit te brei den tot de groep 6/7 jaar (groep 4) en wel per het schoolzwemsei- zoen 1989. Deze uitbreiding gaat circa f 3500,— extra kosten. De kommissie wordt om advies gevraagd. Zaterdag 28 januari 1989 Aanvang 20.15 uur Gemeenschapscentrum "Meulvliet" Tholen Uit op Tholen presenteert het optreden van: Djazzex bestaat inmiddels zes jaar en blijft in artistieke zin groeien. De 2e produktie, die Djazzex dit seizoen uitbrengt, is speciaal gemaakt voor kleine podia en bestaat uit werken van de cho reografen Bruce Taylor - Karei Vandeweghe. Jazzdans vermengd met andere dansvormen is het uitgangs punt van hun optreden. Met "SWINGTIME" brengt Djazzex een volwaardige dansproductie. Zeker een must voor alle liefhebbers van jazz- ballet. Kaartverkoop: Reserveren of afhalen van kaarten Via VVV Eiland Tholen Haven 48, St. Maartensdijk Tel: 01666 - 3771 H. Nieuwenhuis Markt 28, Tholen, tel: 01660 - 2363 tussen 9.00 en 12.00 uur. Entree: leden f 9, Niet leden f 10, CJP en 65 f 6,50. In een reeks van jaren zijn in de kern Sint-Maartensdijk diverse ver keersmaatregelen getroffen. Onlangs hebben burgemeester en wet houders die verkeersmaatregelen geëvalueerd, waarbij gebleken is dat door gewijzigde omstandigheden een aantal maatregelen over bodig zijn geworden of niet meer in overeenstemming zijn met de huidige situatie. Besloten is dan ook de desbetreffende verkeersmaatregelen op te heffen. Onderstaand geven wij aan om welke verkeerssituaties het gaat: Kaaistraat Het parkeerverbod voor beide zijden van de Kaaistraat wordt inge trokken en vervangen door een verbod stil te staan. Ten behoeve van de winkels in deze straat wordt voor het bevoorradingsvekeer een uitzondering gemaakt door plaatsing van een onderbord "uitge zonderd bevoorradingsverkeer". Het doorgaansverbod (borden 44 en 45 RVV) wordt ingetrokken, aangezien de praktijk aangeeft dat dergelijke situaties zich vanzelf oplossen. Tevens wordt het verbod om (brom)fietsen in deze straat te plaatsen van 18.00 - 24.00 uur opgeheven. Éénrichtingsverkeer Markt Het éénrichtingsverkeer op het weggedeelte van de Markt, gelegen tussen de Ds. de Bresstraat en de oostelijke rijbaan van de Markt wordt opgeheven. Bij het verlaten van het parkeerterrein vóór het gemeentehuis wordt door automobilisten vaak thans tegen de rij richting in gereden. Het éénrichtingsbord zal verplaatst worden naar het begin van de Ds. de Bresstraat. Voetpad tussen Westvest en Oudestraat Besloten is het pad tussen de Westvest en Oudestraat aan te wijzen als voetpad. Bij de ingang aan de Westvest staat reeds een bord (61 RVV). Bij de ingang aan de Oudestraat wordt een dergelijk bord ge plaatst. Opheffing B-weg gedeelte Oostsingel Het gedeelte Oostsingel gelegen tussen Onder de Linden en Bea- trixstraat is momenteel aangeduid als B-weg, terwijl het bovendien gesloten is verklaard voor voertuigen die de breedte van 2 meter te boven gaan. Deze maatregelen zijn destijds genomen vanwege de geringe breedte van de straat. Jaren geleden is bedoeld gedeelte één meter verbreed, zodat de geldende verkeersmaatregelen kun nen vervallen. Wissel-parkeerverbod Jacoba van Beierenstraat en Frank van Bor- selenstraat Het wissel-parkeerverbod in de Jacoba van Beierenstraat en de Frank van Borselenstraat geldt momenteel voor de gehele lengte van beide straten. Dit zal worden beperkt voor wat betreft de Jaco ba van Beierenstraat tot het gedeelte gelegen tussen de percelen 16-56 (even) en 13-33 (oneven). De beperking in de Frank van Bor selenstraat geldt voor het gedeelte dat gelegen is tussen de West vest en de Cornelis Vermuydenstraat. Tot slot De in dit artikel genoemde wijzigingen worden van kracht op het moment dat de benodigde borden zijn geplaatst c.q. de overbodig geworden borden zijn verwijderd. Nadere inlichtingen kunnen desgewenst worden ingewonnen op het buro openbare orde en veiligheid van de gemeente-secretarie, tel. 01666-2955, tst. 311. De eerstvolgende spreekuren van de leden van het college van bur gemeester en wethouders vinden plaats op maandag 30 januari 1989 in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk. Burgemeester H.A. van der Munnik en de wethouders P. van Schetsen, L.J. Koopman en J. Versluijs houden hun spreekuur van 11.00 - 12.00 uur. Wilt u op een ander tijdstip met een van de collegeleden spreken, belt u dan even naar het gemeentehuis, telefoon 01666-2955, toestel 330. Zaterdag 4 februari 1989 Aanvang 20.00 uur Holland Huis te Scherpenisse De beheerscommissie van het Holland Huis te Scherpenisse presenteert het optreden van: en In onze regio behoeft het Smalstads Mannenkoor geen nade re toelichting. Maar ook Louis van Dijk, een van Neerlands beste pianisten, is een oude bekende voor de regio Tholen. De combinatie Louis van Dijk en het Smalstads Mannenkoor is al meermalen beproefd en met sukses! Niet voor niets koos de beheerscommissie voor een herhaling van deze suk- sesformule. Entree: 7*10,— voor volwassenen en f 6,50 voor jeugd tot 18 jaar en 65 Voor iedereen is er een gratis kopje koffie. Burgemeester en wethouders van Tholen maken, gelet op artikel 12 van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne bekend dat op 29 november 1988 bij hen een aanvrage voor een vergunning ingevol ge de Hinderwet is ingekomen van: Schietvereniging Prinses Juliana, p/a Kuipersdreef 26 te Tholen voor het uitbreiden van de bestaande schietinrichting met een pistoolbaan van 10 meter op het perceel kadastraal bekend sektie G, nr. 1329, gelegen aan de Bierensstraat 2a te Sint-Annaland. De aanvraag en andere ter zake zijnde stukken liggen met ingang van 27 januari 1989 op de secretarie van de gemeente Tholen te Sint-Maartensdijk ter inzage elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur, alsmede elke maandag van 17.00 tot 20.00 uur in de openbare bibliotheek, Markt 58 te Sint- Maartensdijk. Gemotiveerde bezwaren tegen het verlenen van de vergunning kunnen door een ieder gedurende een maand na de da tum van de ter inzage legging schriftelijk bij ons kollege worden in gebracht. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd. Degene die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet kenbaar te maken. Eveneens kunnen mondelinge bezwaren worden ingebracht tijdens een openbare zit ting op maandag 13 februari 1989 om 9.30 uur. De zitting vindt plaats in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk, waarbij tevens de gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen. Burge meester en wethouders vestigen er tenslotte de aandacht op, dat degenen die bezwaar hebben ingebracht, op de wijze als bovenom schreven en een ieder die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, in de gelegenheid zullen worden gesteld bezwa ren tegen de ontwerp-beschikking in te dienen. Sint-Maartensdijk, 26 januari 1989 Burgemeester en Wethouders van Tholen. overdenking Johannes 1:29 b Kleine kinderen worden groot. Ook het kind Johannes en het Kind Jezus. Profeet van de Aller hoogste en Zoon van de Aller hoogste. Van beiden zegt de evan gelist Lukas dat ze opwiesen, op groeiden en gesterkt werden in de geest. De Heilige geest maakt hen beiden klaar voor taak die hen wacht. Johannes, God is genadig, zal heengaan voor Jezus, de Za ligmaker. Als Zijn heraut, in de geest en de kracht van Elia. On verschrokken, niemand sparend, er geen doekjes omwindend. Zon der onderheid predikt hij: Bekeert u want het Koninkrijk der heme len is nabijgekomen. Johannes weet zich de heraut van de Ko ning. Die keurend rondgaat, Die als vruchten en tarwe het gedrag van Zijn onderdanen inspecteert. Brengt dan vruchten voort die van bekering getuigen. Het is de prediking van boete en bekering en van gericht De bijl is aan de wortel der bomen gelegd; alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Johan nes predikt Jezus als de Geweldi ge, de Majesteit. De Rechter. Daarom roept Johannes op om zich te laten dopen. De doop van Johannes is teken van boete en berouw. Van onderwerping. Kijk maar niet tegen mij op, zegt Jo hannes. Die na mij komt, om Hem gaat het. Ik ben het zelfs niet waard om Zijn schoenriemen los te maken. Diepe eerbied spreekt hieruit. Dat heeft de Hei lige Geest Johannes geleerd. De Geest der profetie. Zo sprak moe der Elizabeth al voor dat de jon gens geboren waren bij de ont moeting met Maria. Vanwaar overkomt mij dit, dat de moeder van mijn Heere tot mij komt? Zo spong Johannes al op in de schoot van zijn moeder toen de nog niet geboren Zaligmaker hem nader de. Johannes de Doper wordt ge leid door de Heilige Geest. Die Geest overtuigt van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Dat is ook de spits van zijn prediking. Maar we zien dat ook Johannes door die Geest al dieper ingeleid moet worden in het Heilgeheim van de gekomen Christus. De Heere heeft de prediking van Jo hannes willen gebruiken. Hij is Zijn profreet. Hij mag voorberei dend werk doen. De boetepredi- king van Johannes moet wakker- schudden. Moet verbrijzelen. Moet de noodzaak van bekering bijbrengen. Bekeert u, want het Koninkrijk Gods is nabijgeko men. En in dat Koninkrijk zal geen plaats zijn voor onrechtvaar digheden, die voortleven in hun zonden. De prediking van Johan nes de Doper is de prediking die Adamskinderen er bewust van maakt dat ze kind van Adam zijn. Velen hebben zich aangesproken gevoeld door de prediking van Jo hannes. Velen hebben zich geër gerd. Hoe is het met u?? Brengt de boetgezant ook u tot de er kenning? Tot de in schuld verslagen belijde nis: Ik heb gezondigd. Wees mij genadig, Heere? Of keert u zich ook geërgerd van Hem af. Wees mij genadig, Heere? Of keert u zich ook geërgerd van Hem af. Doe dat niet te gauw. Want de prediking van de Doper heeft nog meer in petto. Wanneer Jezus tot Johannes ge komen is om Zich te laten dopen, komt dat andere aspect van Christus aan de orde. Zeker, Hij is de Koning. De Zoon van Da vid. De Mesias. De Heerser. Maar Johannes moet leren dat deze Heerser gekomen is om te dienen. Hij laat Zich door Johannes do pen. De Doper weigert in eerste instantie. Hij werpt tegen: ik moet door U gedoopt worden. Maar de Heere zegt: laat nu af, houd Mij niet tegen, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Deze prediking van Christus Zelf heeft Johannes no dig. Christus de Reine, laat Zich tot zondaar maken. Laat Zich do pen om Zich aan zondaren gelijk te stellen. Hij oordeelt niet, maar laat Zich veroordelen. Dat is het keerpunt in de prediking van de Doper. De strenge boetgezant wordt nu de lieflijke gids. Zie, het Lams Gods, dat de zonde der we- Ds. A.G. Boogaard reld wegneemt, roept hij uit. Zie lezus Zelf heeft hem erop gewe ten dat de koning de weg gaat van Vlan van Smarten, Jesaja's bood schap gaat voor De Doper open. Door Zijn kennis zal Mijn Knecht Je Rechtvaardige velen rechtvaar dig maken. Want Hij zal hun on gerechtigheden dragen. Johannes moet met zijn prediking van de Heerser met de wan in Zijn hand verbrijzelen. Tot verslagenheid brengen. Tot schuldbesef. Dat is zijn aanvankelijke taak. Maar nu heeft hij mogen zien dat Christus Zaligmaker is. Hij heelt wat ge broken is. Hoe?? Door het over nemen van de schuld. Door het wegnemen van de zonde. Zie, het Lam Gods dat de zonde der we reld wegneemt. De Doop van Jo hannes is teken van berouw. Maar neemt de zonde niet weg Verzoent de schuld niet. Dat kan slechts door bloedstorting. Daar wezen de offers op. Dat kan slechts uiteindelijk door het stor ten van het bloed van het Lam. Het Lam dat de Vader Zelf Zich toebereidt. Het Lam dat geslacht is van de grondlegging der wereld. De Zoon van Eeuwigheid, Die, geboren uit de Heilige Geest en Maria al vanaf Bethlehems kribbe de kruisweg opgegaan is. Hij was eer dan ik zegt Johannes de Doper. Zie, het Lam Gods. Ja Hij is het beide. Lam Gods en Die een Heerser zal zijn in Israël, wiens uitgangen zijn vanouds van de da gen der eeuwigheid. De leeuw uit Juda's stam, de wortel Davids. O, alleen door Zijn Borglijden wor den vijanden met God verzoend. Is die Borg voor u al noodzakelijk geworden? De bijl ligt aan de wortel van uw levensboom maar uit u zal in der eeuwigheid geen vrucht komen."Nog een korte tijd en u wordt naar Gods heilig recht uitgehouwen en in het vuur ge worpen. Leeft u die ernst in?? O, Zie het Lam Gods!! Dit Woord Gods is een nodiging. Het richt zich tot alleen voor wie het nu ho peloos geworden is. Dat Lam Gods heeft Zich geofferd. Dit is het enige middel, de Middelaar, om met God verzoend te worden. Zie Hem kruipen in de hof van Gethsemané. Zie Hem geboeid worden. Zie Hem bespot en gesla gen worden. Zie Hem aan het kruishout der schande genageld worden. De profeet Jesaja spreekt daarvan. Doch het be haagde de HEERE Hem te ver brijzelen, Hij heeft Hem krank gemaakt. Eeuwig wonder: Zie het Lam Gods. Zijn lijdensarbeid heeft gevolgen. Het zal vruchten voortbrengen. Als Zijn Ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben zo zal Hij zaad zien. Hij zal sterven, maar ten derden dage opstaan. Het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand ge- lukkiglijk voortgaan. Zie het Lam Gods. O, vraag toch of de Heilige Geest, Die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel u de ogen voor Hem opent! Vlucht toch tot Hem! Hij wacht op zon daren. Al wat de Vader Mij geeft zal tot Mij komen, en die tot Mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Ja, ze zullen komen! Dit Lam Gods noemt Zichzelf ook De Goede Herder. Zijn schapen ho ren Zijn stem. Hoort u Hem?? Zie het Lam Gods. Er komt nog een ander "zie". Dan is de gena detijd voorbij. Zie, Hij komt met de wolken, en alle oog zal Hem zien! Hoe zal dat aanschouwen zijn? Het Lam zal u leiden tot de levende fonteinen der wateren. Als bruid tot de Bruiloft des Lams of u zult uitroepen: bergen, valt op ons, heuvelen bedekt ons. Zo gij Zijn stem dan heden hoort, Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord, Verhardt u niet, maar laat u leiden. Ds. A.G. Boogaard Oud-Vossemeer Midden in de winter van 1838 ligt daar in de eeuwenoude Bentlan- den een Benthuizen dat, gezien ons laatste artikeltje, geen twijfels meer hoeft te hebben of haar do minee wel bekeerd is, of op zijn best maar hopen. Want iedere do minee zegt dat natuurlijk van zichzelf. Men veronderstèlde het misschien, bij gebrek aan bewijs. Maar nu weet Lambertus Lede- boer dag en uur van zijn recht- vaardigmaking. Eigenlijk is de jonge ds. Ledeboer altijd net even anders dan ande ren. Het wordt - en dat verergert na zijn bekering - gewoonte om ongewoon te zijn. Hij vraagt naar zijn vroegere boeken niet zoveel meer. En aan zijn vroegere studie hecht hij steeds minder waarde. Schitterende talenten heeft hij niet; zijn preken zijn doorweven met losse en bevindelijke opmer kingen. Vaak wordt de ordelijke samenhang verbroken door hart verwarmend vuur des hemels. Maar het grootste deel van zijn gemeente vergeeft hem dat na tuurlijk graag. Velen hebben hem lief omdat hij ondanks zijn een voud in het spreken, een man is vol des Heiligen Geestes en bezet met grote ijver en trouw. IJver en trouw. Op zekere zon dag, zo vertelt ds. Ledeboer in "s Heeren wegen', gebeurde het op zekere zondagmorgen, 'dat ik een wolf op de predikstoel liet predi ken. Hoe ver kan het gaan; wat is de mens. Mijn ziel kromp onder de prediking als een aal. Dan lie ver doorstoken te worden, dan mijn ziel met zulke messen, dol ken en zwaarden te laten door priemen. Ik kon zulke leraren geen ambtsbroeders noemen'. In de middagdienst klinkt dan ook oprecht door het kleine kerkge bouw Ledeboers stem: 'Die man heeft leugen verkondigd, want al le mensen worden niet zalig'. Ja, Ledeboer durft veel zeggen. Sprekend in Aarlanderveen moet hij bekend maken dat de predi kant aldaar - bij Ledeboer onbe keerd - heeft bedankt voor een be roep naar elders. Vrijmoedig voegt de Benthuizer leraar er aan toe: 'Dat zal Gods volk daar tot blijdschap zijn, maar de vijanden tot droefheid'. Komt hij eens in de oude gemeen te van Alexander Comrie en hoort hij dat een onbekeerde voorzan ger de toon zal aangeven, dan wordt Woubrugge opgeschrikt door de uitroep: 'Een onbekeerde voorzanger en een schoon orgel zijn precies gelijk'. Wat ds. Ledeboer ook ijverig en trouw doet, is schrijven aan zijn ouders. Het aanzienlijke koop mansechtpaar komt echter niet onder de indruk van Lambertus' bediening. Zijn vermanende brie ven en de aanhoudende geruch tenstroom over zijn bevindelijke preken, zijn voor broer Paulus re den om er eens op uit te trekken naar Benthuizen, want Lambur- tus' zielezorg over vader en moe der wordt vervelend; de Rotter damse predikanten zijn mans ge noeg om voor het geestelijk wel zijn van het ouderlijke echtpaar te zorgen. Paulus denkt in Benthui zen een overspannen broer te ont moeten en hij sjouwt grof geschut mee. Aanvankelijk neemt hij zich voor om met 24-ponders te gaan schieten en, zo schrijft Paulus overtuigend: 'had een van ons niet bedaard dan had ik misschien een paar 36-ponders losgebrand'. Maar Lambertus is 'extra be daard en kalm', en geschoten wordt er niet. Wel adviseert Pau lus om op de kansel meer te zwij gen over 'die zoogenaamde be- keeringsgeschiedenis'. Maar dat gaat zomaar niet: 'Dat is mij on mogelijk, want waar het hart vol van is, stroomt de mond van over'. Een van de vrienden die Ledeboer hierover schrijft, is de bekende Haagse predikant Molenaar. De ze oprechte collega heeft gehoord van Ledeboers krachtdadige be kering en de getuigenissen op de kansel, die er een gevolg van zijn. Molenaar is door Ledeboer wei eens verzocht om in Benthuizen te komen preken, maar dit werd steeds verhinderd. In een brief vraagt de Haagse predikant broe derlijk: 'Ik zou wel wensen om uwentwil en vooral om den naam onzes Gods wil, dat men minder zonderlinge uitdrukkingen en handelingen in de openbare gods dienstoefeningen van u hoorde'. Een van de ouderlingen herinnert zich de boetgezant Ledeboer als hij schrijft: 'Vooral was hij aan grijpend wanneer hij de diepe val van kerk en staat aanwees, dan zwol zijn stem opmerkelijk'. Deze diepe val der kerk heeft Ledeboer beleefd in de tweede helft van 1840, twee jaar na zijn bekering. Want wat is er dienaangaande gebeurd? Ds. Ledeboer wordt volgens een oud plaatselijk gebruik verplicht om mensen uit twee bij Benthui zen behorende gehuchten, kandi daat te stellen voor de kerkeraad. En dat doet hij niet. Ledeboer kijkt niet naar woonplaats. Hij stelt alleen Bijbelse eisen. 'Daar protesteerde ik tegen, onder veel strijds, maar kreeg geen gehoor'. Eenentwintig leden zien hun kans schoon en kaarten de zaak aan bij hogere instanties. Daar denkt men Ledeboer een lesje kerkrecht te geven en men wijst hem erop, dat de oude gewoonte in ere moet blijven. De classis zendt een be middelaar, maar deze krijgt geen kans: Ledeboer weigert als eis tot het ambt te stellen: 'Waar komt mijn kandidaat vandaan'. Hij schrijft eenvoudig: 'Tweeërlei wetten, strijdig tegen elkander, kunnen niet bestaan. Of men zal de ene gehoorzamen en de andere verachten, de ene liefhebben en de andere haten. Hebben wij for mulieren, zij moeten gehand haafd worden'. Meer en meer krijgt hij daardoor moeite met zijn positie in de kerk. Kan hij nog wel voluit dienaar des Woords zijn? Komt hij tot de conclusie dat in de Hervormde Kerk het ambt feitelijk niet meer kan worden uitgeoefend? Hierin wordt hij gesterkt door de verlicht gestelde gezangen? Zegt hij daar van niet: 'Ik mag niet laten zingen wat niet uit God is, en er zijn leu gens op schier iedere bladzijde'. Maar hij wordt er wèl toe ge dwongen en verplicht. 'Is hij dan nog wel dienaar van Christus?' Nee, nee en nog eens: nee! Deze vraag wordt levensvraag! 'Hier moest ik kiezen: God of de men sen, er was geen derde...' Zo wordt het woensdag 4 novem ber 1840. Vader en moeder gaan op stap naar Benthuizen. Om ech ter te bezien wat daar besproken wordt en wat er mogelijk mee in verband staat, daartoe hopen wij D.V. de volgende keer de pastorie aan de Dorpsstraat een klein weekje wat meer van nabij te be schouwen. Op de step. 't Stepke, p/a dhr. Buijs in Sprundel (tel. 01653-2969) organiseert van 19 t/m 25 juni een Ronde van Bra bant op de step. De tocht heeft een lengte van 750 kilometer. Deelnemers kunnen zich aan melden.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 5