SS J. VAN OOST TIJDREDE MALSOVIT VERHUISD Dhr. P.C. Mink GEMEENTE SINT PHILIPSLAND ADMINISTRATIEKANTOOR PONSE GEMEENTE SINT PHILIPSLAND W GEMEENTE SINT PHILIPSLAND HUISHOUDSTER STICHTING "BETER WONEN" j. VAN OOST AMANDELBROODJES ROND FRIES KRENTEBR00D 2.45 Donderdag 26 januari 1989 DE EENDRACHTBODE 3 - - - Verloting V.V. WHS BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Sint Philipsland maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 31 van de Wet Al gemene bepalingen Milieuhygiëne be kend dat zij in hun vergadering van 17 januari 1989 hebben besloten: - aan de fa. Den Haan en Van Starken- burg, Voorstraat 50 te Sint Philips land, vergunning te verlenen als bedoeld in artikel 2 van de Hinderwet voor het oprichten en in werking hou den van een champignonkwekerij op het perceel Prins Hendrikpolder la te Sint-Philipsland, kadastraal bekend gemeente Sint-Philipsland, sectie G, nr. 297; - aan het Waterschap Tholen, Onder de Linden 7 te Sint Maartensdijk, ver gunning te verlenen als bedoeld in ar tikel 2 van de Hinderwet voor het oprichten en in werking houden van een rioolwaterzuiveringsinstallatie op het perceel Abraham Wisseweg ong. te Sint-Philipsland, kadastraal bekend gemeente St. Philipsland sectie G, nummers 15 ged., 225 ged. en 226 ged. De beschikkingen en andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf heden gedu rende een maand voor een ieder ter inza ge op het gemeentehuis, Kerkring 1 te Sint Philipsland en wel op elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en op de woens dagmiddagen van 14.00 tot 17.00 uur, alsmede op de woensdagen gedurende deze termijn van 17.00 tot 20.00 uur (na telefonische afspraak). Gedurende deze termijn, derhalve vóór 26 februari 1989, kan beroep ingesteld worden tegen deze beschikkingen, door de aanvragers en de betrokken adviseurs, alsmede door andere belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijker wijs niet in staat zijn geweest tegen de aanvrage en de ontwerp-beschikking be zwaren in te brengen. Het beroepschrift dient te worden ge richt aan H.M. de Koningin en dient te worden ingediend bij de Afdeling van Geschillen van Bestuur van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te 's-Gra- venhage. Indien tegen een beschikking beroep wordt ingesteld kan overeenkomstig arti kel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek gedaan worden tot schorsing van de betreffende beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voor ziening. Sint-Philipsland, 26 januari 1989. Burgemeester en wethouders voornoemd, de secretaris, J.P.A. de Kok de burgemeester, T.A. Vogel De Kiesvereniging S.G.P. Tholen D.V. vrijdag 3 februari AANGIFTEBILJET ADMINISTRATIE „WEET GIJ NIET...?" VOORBEREIDINGSBESLUIT De burgemeester van Sint Philipsland maakt bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 18 januari 1989 heeft verklaard, dat een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid voor: - een gebied aan de Noordweg te Sint Philipsland, zoals dit nader is aange geven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening. Het raadsbesluit met bijbehorende teke ning ligt vanaf 27 januari 1989 voor een ieder op de gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken ter inzage en treedt per gelijke datum in werking. Sint Philipsland, 26 januari 1989 De burgemeester voornoemd, BEKENDMAKING De burgemeester van Sint Philipsland maakt bekend dat het college van burge meester en wethouders van Sint Philips land voornemens is met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 8 van de Wo ningwet, na verkregen toestemming van Gedeputeerde Staten van Zeeland, bouwvergunning te verlenen voor het bouwen van: - een werkschuur aan de Noordweg te Sint Philipsland, kadastraal bekend gemeente Sint Philipsland, sectie H, no. 1119. Alvorens hiertoe over te gaan wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om van 27 januari 1989 tot en met 9 februari daar aanvolgend eventuele bezwaren tegen de voorgenomen vergunningverlening schriftelijk in te dienen bij burgemeester en wethouders, Kerkring 1, 4675 CC Sint Philipsland. Gedurende deze termijn lig gen de daarop betrekking hebbende stukken ter gemeentesecretarie, afd. alge mene zaken, ter inzage. Sint Philipsland, 26 januari 1989 De burgemeester voornoemd, GEVRAAGD: Vroege opsporing borstkanker bij vrouwen boven 40 jaar nu ook in Zeeland Spreekuur woningzoekenden: Elke maandag van 10.30 tot 12.00 uur op het adres Molenstraat 16-18. Telefonisch: maandag 9.00 - 10.00 uur woensdag 9.00 - 10.00 uur donderdag 13.30 14.30 uur Klachtenmeldingen: schriftelijk via de bekende klachten briefjes; telefonisch maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 10.00 uur. WORD 00K EEN MEISJE-MOEDER WAT U VERS HAALT IS PAS LEKKER Vrijdag en zaterdag 5 halen4 BETALEN van 2.95 voor. Brood- en banketbakkerij Botermarkt 12, telefoon 2324, Tholen De Heere die leven gaf, en leven spaarde, J schonk ons in Zijn on- j doorgrondelijke goed- heid, een dochter en zusje J Martha Elizabeth A.M. Hengstmengel 1 P. Hengstmengel- van Oeveren I Jolanda-Lian c Sjaak-Ria Mark-Nelly s Adrian-Marinus Johannes-Pieter s R.R.Z. Burgessville, 13 januari 1989 S N.O.J. I.C.O. Ontario Canada tó De Heere, die leven gaf j len leven spaarde, ver- blijdde ons met de ge- j boorte van een doch- i tertje en zusje Maatje Adriana Johanna Wij noemen haar Madeleine i M.A. van Houdt S.A. van Houdt- ivan Vossen i Joscelin Alexandra 14695 BD i Sint-Maartensdijk, 23 januari 1989 Zuidsingel 21 Pieter Willem van de Wege en Johanna Elisabeth de Rooy Wij geven u, ook namens onze ouders, kennis van ons voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrek king Deo volente zal plaatsvinden op donderdag 2 februari 1989 om 13.15 uur in het stadhuis te Tholen. Ons huwelijk zal om 14.30 uur kerkelijk bevestigd worden in de kerk van de Ger. Gem. in Ned. te Oud-Vossemeer door de weleerwaarde heer ds. W. Verhoeks. Receptie van 20.00 tot 21.30 uur in Motel "De Wouwse Tol", Bergse Baan 85 te Wouw. januari 1989 Klaverstraat 53, 3572 VC Utrecht Groeselaan 178, 3521 CH Utrecht Ons adres wordt: Klaverstraat 53, 3572 VC Utrecht Mar ja Bakker en Gerard Boluijt trouwen op vrijdag 3 februari 1989 om 15.00 uur in het stadhuis te Tholen. De kerkelijke inzegening van ons huwelijk vindt plaats om 15.45 uur in de Nederlands Hervormde Kerk te Tholen door de Weleerwaarde heer ds. H. Verheul. U bent van harte welkom op onze receptie van 19.00 tot 20.30 uur in hotel-restaurant "De Gou den Leeuw", Hoge Markt 8-10 te Scherpenisse. Hoogstraat 5, 4691 CA Tholen Jolstraat 27, 4691 JS Tholen Toekomstig adres: Tulpstraat 17, 4695 HL Sint Maartensdijk. Op vrijdag 27 januari hopen onze ouders en grootouders J.P. van Vossen en M.A. van VóÊsen-van Zetten in huiselijke kring hun 40-jarig huwelijksjubileum te herdenken. Hun dankbare kinderen: Tinus en Gerda Wim en Jeanette Andrea, Rik en Sonja Ina en Marcel Marian en William Sint-Annaland, januari 1989 Raiffeisenstraat 32 Mede namens mijn vrouw zeg ik u allen hartelijk dank voor de vele blijken van belangstelling, die ik in verband met het beëindigen van mijn haven meesterschap mocht ontvangen. Johannis den Engelsman Sint-Annaland, januari 1989 Langs deze weg willen wij u onze dank betuigen voor de overweldigende belangstelling na het overlijden van GERARD Het was voor ons een grote steun bij dit grote verlies. Ria Boudewijn Fam. v.d. Werff Scherpenisse, januari 1989 Omdat het voor ons onmogelijk is iedereen persoon lijk te bedanken voor het medeleven en de belangstel ling welke wij mochten ontvangen na het overlijden van onze geliefde zorgzame vader, schoonvader, groot- en overgrootvader ANTHONIE QUIST willen wij op deze wijze onze hartelijke dank be tuigen. Kinderen en kleinkinderen Stavenisse, januari 1989 Nog vrij onverwachts heeft de Heere uit onze fami liekring weggenomen, mijn geliefde zwager en oom, de heer MARINUS JACOB IJZERMAN echtgenoot van Dirkje de Jager op de leeftijd van 84 jaar en 5 maanden Sint Maartenshof: L. v.d. Werf Sint-Maartensdijk: J.C. Polderman-v.d. Werf M. Polderman Stavenisse: Wim en Conny Sint-Maartensdijk: Johan en Adriënne Soest: J.H. v.d. Werf M. Berkhof Janine Sint-Maartensdijk, 24 januari 1989 Bedroefd om het grote verlies, maar vervuld van dankbaarheid voor alles wat zij voor ons deed en be tekende, geven wij u kennis dat de Heere, na een kortstondige ziekte in het ziekenhuis Lievensberg te Bergen op Zoom van onze zijde heeft weggenomen onze zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder, zuster, schoonzuster en tante ADRIANA MOERLAND weduwe van Abraham van Zetten in de ouderdom van 84 jaar. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Sint-Maartensdijk, 21 januari 1989 Frank van Borselenstraat 21 Correspondentie-adres: C. Goedegebuur, Rozestraat 19, 4695 HK Sint-Maartensdijk. Gelegenheid tot condoleren voor aanvang van de rouwdienst in de aula. De begrafenis zal heden plaatsvinden op donderdag 26 januari om 14.00 uur op de algemene begraaf plaats, Kastelijnsweg 2a te Sint-Maartensdijk. Vooraf wordt de rouwdienst gehouden in de aula van de begraafplaats, aanvang 13.15 uur. Zaterdag 21 januari overleed voor ons allen toch nog onverwachts onze lieve oma ADRIANA MOERLAND-VAN ZETTEN Oma u zal altijd in onze gedachten blijven. Bram, Corry Adri, Dick Gerard, Elly Wilma, Willy Rien, Kitty Clementina Diana, Arno Gertie Ingrid Sint-Maartensdijk, januari 1989 Heden overleed onze overgrootmama ADRIANA MOERLAND-VAN ZETTEN Gerda, Cris Wim Claudia, Nicolette Lizette, Denis Desiré, Kevin Jitske Rust zacht, lieve oma. Sint-Maartensdijk, januari 1989 Bedroefd om het grote verlies, maar vervuld van dankbaarheid voor alles wat hij voor ons deed en be tekende, geven wij u kennis dat de Heere, na een ge duldig gedragen lijden, nog vrij onverwacht in het bejaardencentrum "De Schutse", van onze zijde heeft weggenomen, mijn innig geliefde man, onze zorgza me vader, schoonvader en opa MARINUS JACOB IJZERMAN echtgenoot van Dirkje de Jager in de ouderdom van 84 jaar. Scherpenisse: D. IJzerman-de Jager Sint-Annaland: P.M. IJzerman C.E. IJzerman-Ridderhof Sint-Maartensdijk: E. van Akkeren-IJzerman W. van Akkeren Vught: W. Francken-IJzerman J. Francken Breda: M.W. Nelisse-IJzerman J.C. Nelisse Sommelsdijk: J. IJzerman J. Verploeg Sint-Annaland: M. IJzerman A.J. IJzerman-Stols en kleinkinderen 4694 ED Scherpenisse, 24 januari 1989 Willem Alexanderplein 11 Geen bloemen De begrafenis zal D.V. plaats hebben op zaterdag 28 januari a.s. om 14.00 uur op de algemene begraaf plaats te Scherpenisse. Vooraf wordt er een rouwdienst gehouden in het ver enigingsgebouw "De Hoeksteen", Margrietlaan 2, aanvang 13.20 uur. Zij die de rouwdienst bij willen wonen worden ver zocht om 13.15 uur in "De Hoeksteen" aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren voor aanvang van de rouwdienst in "De Hoeksteen". Heden overleed onze allerliefste opa MARINUS JACOB IJZERMAN We zullen hem erg missen. Rinus en Gertien Jos Hans en Rianne Conny en Ivo Desiree Gerard en Marjolein Dick Marcel Dick Scherpenisse, 24 januari 1989 Met droefheid geven wij u kennis dat de Heere onver wacht uit ons midden heeft weggenomen onze gelief de schoonzuster MARIA GOEDEGEBUURE-VAN IWAARDEN weduwe van Leendert Goedegebuure M.P. Goedegebuure- Theunisse K.J. Van der Maas- Goedegebuure E.M. Goedegebuure- Polderman Sint-Annaland, 17 januari 1989 Heden behaagde het de Heere, na een geduldig gedra gen lijden in het bejaardentehuis 'Sint-Maartenshof' van ons weg te nemen, onze zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder WOUTERINA LINDHOUT weduwe van Dimme Jacobus van der Rhee in de ouderdom van 92 jaar en 10 maanden. Bolnes: D.B. de Ruiter-van der Rhee A. de Ruiter Sint-Maartensdijk: M.A. van der Rhee- de Graaf Slikkerveer: Bas en Janny Monique Rien en Rina Marieke, Gert-Jan Jan en Bep Govert Sint-Maartensdijk: Cobie Sint-Maartensdijk, 18 januari 1989 Bejaardentehuis 'Sint-Maartenshof' Correspondentie-adres: M.A. van der Rhee-de Graaf, Frank van Borselenstraat 24, 4695 EJ Sint- Maartensdijk. De begrafenis heeft plaatsgehad op maandag 23 ja nuari jl. op de algemene begraafplaats Kastelijnsweg 2a te Sint-Maartensdijk. Sint-Maartensdijk: Sint-Maartensdijk: Dat zovelen met ons hebben meegeleefd in de moeilij ke dagen bij het overlijden van onze lieve vader en opa DANIEL JOHANNES OPREE hebben wij zeer gewaardeerd. Hiervoor betuigen wij u onze oprechte dank. M.J.J. Stoel-Opree en familie 4318 BK Brouwershaven, januari 1989 Noorddijkstraat 46 Heden behaagde het de Heere, tot onze diepe droef heid, na een kortstondige ziekte en liefdevolle verzor ging in het bejaardentehuis "Sint-Maartenshof" van onze zijde weg te nemen, mijn geliefde vrouw, onze moeder, groot- en overgrootmoeder MARINA WESDORP echtgenote van M.A. van Beveren eerder weduwe van M.G van Oudenaarde In de ouderdom van bijna 87 jaar. Sint-Maartensdijk: M.A. van Beveren Rotterdam: B. van Oudenaarde P.C. van Oudenaarde van 't Veer klein- en achterklein kinderen Sint-Maartensdijk, 23 januari 1989 Bejaardentehuis "Sint-Maartenshof", Bloemenlaan 2, kamer 72 Correspondentie-adres: B. van Oudenaarde, Lutuli- singel 19, 3069 CW Rotterdam. Geen bloemen Gelegenheid tot condoleren voor aanvang van de rouwdienst in het verenigingsgebouw "De Schuil plaats", Poststraat te Stavenisse. De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op vrijdag 27 ja nuari a.s. om 14.00 uur op de algemene begraafplaats te Stavenisse. Vooraf wordt de rouwdienst gehouden in het vereni gingsgebouw "De Schuilplaats", Poststraat te Stave nisse, aanvang 13.15 uur. Zij die de rouwdienst bij willen wonen worden ver zocht om 13.10 uur in "De Schuilplaats" aanwezig te zijn. Hartelijk dank voor alle feli citaties en geschenken die we hebben ontvangen na de ge boorte van ons zoontje en broertje Jaco Fam. A. den Braber Stavenisse, januari 1989 Bos 10 Langs deze weg wil ik u be danken ook namens mijn ouders, voor de vele belang stelling, kaarten en cadeaus die ik in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst heb ont vangen. Rini Neeie Stavenisse, januari 1989 Kon. Haakonstraat 13 Langs deze weg wil ik ieder een, mede namens mijn man en kinderen, heel hartelijk bedanken voor de vele kaar ten, bloemen, fruit en ande re attenties tijdens mijn verblijf in en mijn thuis komst uit ziekenhuis Lie vensberg. Tevens iedereen bedankt, die met mijn man en kinderen naar het zieken huis heeft willen rijden. Toos Hage-Polderman Sint Annaland januari 1989 Schoolstraat 21 Wij willen iedereen, ook na mens onze kinderen en kleinkinderen, heel hartelijk bedanken voor de vele kaar ten, bloemen en andere at tenties van hier en elders die wij mochten ontvangen bij ons 40-jarig huwelijk. Het was hartverwarmend. Fam. J. Snepvangers-Quaak 4691 BL Tholen, januari 1989 Oudelandsepoort 20 Langs deze weg wil ik u al len ook namens mijn man hartelijk bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes, bloemen, fruit en andere at tenties in welke vorm dan ook, die ik bij mijn verblijf in het brandwondencentrum te Rotterdam en bij mijn thuiskomst mocht ontvan gen. Ook degenen die mij bezocht hebben en in zon derheid de hulp thuis, harte lijk bedankt. D. den Braber-Reijngoudt Sint-Philipsland, januari 1989 Mosselkreekstraat 24 van Eendrachtsweg 17 in Tholen naar St.-Maartenshof K 11 St.-Maartensdijk Hierdoor wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele bloemen, fruit, kaarten en andere attenties tijdens mijn verblijf in zie kenhuis De Lievensberg en bij mijn thuiskomst. Mevr. G.J. van Dienst- Lindhoud Oud-Vossemeer, januari 1989 Langs deze weg wil ik U al len hartelijk bedanken, ook namens mijn vrouw en kin deren, voor uw belangstel ling en de vele kaarten tij dens mijn verblijf in het zie kenhuis en bij mijn thuis komst, dhr. P.H. van Dijke Sint Annaland, januari 1989 4697 BV Cureestraat 26 Mede namens mijn gezin wil ik graag iedereen bedanken die de afgelopen maanden geholpen hebben. De hulp, het bezoek, de kaarten, bloemen, fruit en al het andere was ons een grote steun waarvoor wij erg dankbaar zijn. Jannie van Dijke-v/d Bor Sint-Maartensdijk, januari 1989 Winnende nummers zijn: 1e prijs 1172, 2e prijs 2207, 3e prijs 1450, 4e prijs 1001, 5e prijs 1967, 6e prijs 353, 7e prijs 135, 8e prijs 1989. Prijzen af te halen bij: A. v. Ast, Hoenderweg 66, tel. 01665-2966 hoopt ds. W. Pieters Ned. Herv. pred. van Genemuiden voor ons een tijdrede te houden. De dienst wordt gehouden in de Ger. Gem. Kerk aan de Hoogaarsstraat in Tholen. Aanvang 19.30 uur. Allen hartelijk welkom ook jeugdige S.G.P.-ers. Het bestuur. Voor het invullen van uw of het verzorgen van uw naar: Westkerkseweg 51 4694 GX SCHERPENISSE, tel. 01666-3670 Met die woorden verwijt de apostel aan dè gemeente in Korin- the dat ze niet goed de gedachten van God kennen. Tienmaal verwijt hij hen dat. We hebben 10 vingers, 10 tenen,. 10 geboden in de Wet van God; dat wijst op onze verantwoor delijkheid: Wat doen we met onze handen, waar gaan onze voeten heen, hebben wij aan de eisen van Gods Wet voldaan? Tienmaal; Weet gij niet...; dat is een vraag aan ons of wij het Woord van God wel genoeg kennen en onderzoeken. Het zou voor u de moeite waard zijn als u die tien teksten eens opzocht in Korithe. Elk van die tienmaal is een onderwerp, be langrijk genoeg om na te speuren of orrtop een avond onder ling te bespreken. Laten we toch de Bijbel bestuderen. De profeet Hosea zegt dat de Heere twist met Zijn volk, omdat het zonder kennis is. Ho sea 4:1 en 6. In de Bijbel komen we nooit uitgelezen en uit gestudeerd. Graag noemen we daarom nog de schriftelijke Bijbelcursussen die wij gratis beschikbaar stellen. Er zijn cursussen voor junioren, 10-16 jaar en voor volwasse nen. En cursussen van 6 lessen (1 per maand), maar ook van 15 lessen en van 30 lessen. En over verschillende onderwerpen uit de Bijbel. Dus keus genoeg. De eerste les is geheel vrijblijvend op proef; ook gratis. Bel gelijk even... of schrijf. J. Koelewijn Tuinstraat 45, 4697 BP Sint-Annaland, tel. 01665-2471 Leeftijd tot 55 jaar. Reacties onder nummer: 4439. Postbus 5, 4697 ZG Sint-Annaland. Borstkanker vroeg ontdekt, kan genezen. Laat een foto van uw borsten maken in het Borstonderzoekcentrum Goes, Schuttershof 17. Bel 06-821 21 02 vooreen afspraak (tussen 9 en 12 uur) of lichtingsbijeenkomst over borstkanker, vroege op sporing en het onderzoek op woensdagmiddag 8 feb. of 15 feb. a.s. aanvang 2 uur in het BOC. BORSTONDERZOEKCENTRUM >t> STICHTING KANKERPREVENTIE ZUIDWEST NEDERLAND Molenstraat 16-18, 4695 CK Sint Maartensdijk Telefoonnummer: 01666-3955 Nu bij uw eigen warme bakker: Malsovit brood Malsovit Knacke Malsovit Maal tijdkoeken Malsovit Koffie- koekjes Malsovit Slank spread Brood- en banket bakkerij Botermarkt 12-14 Tholen Tel. 01660-2324

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 3