PLAATSELIJK NIEUWS lij GESLOTEN Vers vleeslekker mals en mager, koopt u bij uw slager 2 DE EENDRACHTBODE Donderdag 26 januari 1989 PLAATSELIJK NIEUWS ~"T THOLEN DEURLOO EN ZOON PAELLA f 5,95 3 SPEKBOKKINGE^ Steeds aanbiedingen in de winkel. NCVB en politie te water Praktijk van dr. MELLEMA van 6 t/m 10 februari Stoofstraat, Tholen Telefoon: 01660-2028 Leeskring ter ziele Schip met gas gestrand Buitenzorg Repetitieruimte gesloopt ZLM over problemen uiencontracten Batho zoekt heren Foutparkeerders bekeurd Auto tegen bordes OUD VOSSEMEER Alcohol-verkeerscursus Biljarten SUCADELAPPEN 1 kg15,95 SOEPVLEES 250 gram GEHAKT 250 gram MERGPIJP samen6,95 KIPPEB0UTEN RUNDERROOKVLEES VARKENSROLLADE PALINGWORST LEVERWORST KIPZIGEUNERSALADE 1 kg5,75 100 gram2,95 150 gram2,70 150 gram1,80 250 gram1,75 100 gram1,95 VARKENSLAPPEN 1 kg9,95 BOERENHAMLAPPEN 1 kg9,95 HAMBURGERS 5 halen4 betalen Bij aankoop van een ROOKWORST 500 gram ZUURKOOL GRATIS HACHEEVLEES 400 gram samen... 10,— F. GRAAUWMANS, OUD VOSSEMEER C. SLAGER, SINT-ANNALAND J. GEILINGS, THOLEN J. AARTS, STAVENISSE Kind gewond Overstort Patrijzenweg Clubscheidsrechters geslaagd SINT-ANNALAND Groei Plattelandsvrouwen Tunnel glad Kerken willen rustiger braderie Koos Hage nieuw bestuurslid Activa Smash zwaait wedstrijdsecretaris uit Bestrating Huygensstraat Wezen Armen verhuurt wél Biljarten Aquarellen STAVENISSE DR. VELDMAN AFWEZIG SINT MAARTENSDIJK Trottoir Westvest Schoolklas bij de raad Oud papier Toneel op gezinsavond Klavserjassen THOlEN STAVENISSE SCHERPENISSE SINT PHILIPSLAND OUD VOSSEMEER. POORTVLIET SINTANNALAND SINT MAARTENSDIJK ANNA JACOBAPOLDER JACOBAPOLDER NIEUW VOSSEMEER THOLEN STAVENISSE SCHERPENISSE STAVENISSE SCHERPENISSE SINT PHILIPSLAND OUD VOSSEMEER POORTVLIET Al A ATCCI ||f NIFHWQ NA JACOBAPOLDER NIEUW VOSSEN- I LHH I OLLIUIV II I La U WW SINT PHILIPSLAND OUDVOSSEMEER POORTVLIET SINT ANNALAND SINT MAARTENSDIJK ANNA JACOBA POLDER NIEUW VOSSEMEER THOLEN STAVENISSE SCHERPENISSE Mossel- en Zeevishandel Contr. Escarpe 11 Tholen Tel. 01660-2799-2550-2504-3257 uit eigen keuken 500 gram Advertentie I.M. Voor het eerst in het nieuwe jaar kwam de NCVB in het Visnet bij een. Presidente Mevr. M. Mullié sprak een welkomstwoord tot de 50 aanwezigen en in het bijzonder werden dhr. J.L. Bout en zijn echtgenote verwelkomd. De heer Bout was deze avond de gastspre ker en zou iets vertellen over zijn werk als adjudant en pl. vervan gend groepscommandant der Rijkspolitie te water te Wemel- dinge. Eerst zong men Ps. 33-1:8 en na het gebed las mevr. Mullié Psalm 33. Haar meditatie droeg de titel "Een jaar om te vieren". Dit thema was gekozen omdat de NCVB het 70-jarig bestaan gaat vieren in november. Aansluitend zongen de aanwezigen Gez. 293-1 en 4. Daarna kreeg dhr. Bout het woord. Aan de hand van dia's en een film liet hij de dames zien wat er allemaal op het water gebeurt en wat er mis kan gaan. Er werd aandacht besteed aan de schepen die bv. op het Schelde-Rijnkanaal varen en waarmee veel gif en brandbare stoffen vervoerd wor den. Om daar controle op uit te kunnen oefenen wordt men reeds vanuit Lopik ingelicht en daar zijn de papieren gecontroleerd. Anders zou men de schepen tij dens de gehele route kunnen aan houden voor controle en dat zou te storend werken. Er wordt ook naar drugs gezocht. In Zeeland, en met name rond Tholen, heeft de RP te water veel werk. Vroeger was dat alleen via Wemeldinge. Nu is dat nog maar 40% en 60% via het Schelde-Rijnkanaal. Met de moderne apparatuur staat men steeds met de wal in verbinding. Naast de beroepsvaart neemt ook de recreatievaart een belangrijk deel van de tijd van de politie mensen in. Ook heeft men veel te maken met het stelen van boten en buitenboordmotoren. In de winter krijgt men tijd om daar naar op zoek te gaan aan de hand van in kaart gebrachte nummers. En gelukkig met succes. Daarna liet Bout de dames nog een film zien over inbraakpreventie, met daarbij de bekende maar dikwijls nagelaten tips: nooit ramen of deuren geopend laten, geen touwtjes uit brievenbussen, zo veel mogelijk het huis verlichten, radio aan laten zodat het lijkt of er iemand is. Er werden uiteraard veel vragen afgevuurd op de poli tieman, die hij zo goed mogelijk beantwoordde. De presidente be dankte het echtpaar Bout voor de leerzame avond met een fles wijn en wenste hen wel thuis. Na het zingen van Gez. 390 ver 1 en 3 ging mevr. J. Deurloo-van der Velde voor in dankgebed. Zij las een gedicht van Heieen Bastiaans. De volgende vergadering staat in het teken van het jaarfeest en wordt gehouden op 15 februari om 18.00 uur. Laat tijdig uw medicijnen herhalen. Waarneming voor spoedgevallen: Dr. Kale. Tel. 2542. 'kraaltjes breien' vervaardigd hadden. Tevens was er een aan bod voor een les "werken met filigrain-papier". Deze duurt een avond. En mevr. Hoogedeure wil graag lessen in zijdeschilderen ge ven, enkele voorbeelden werden reeds getoond. Het is trouwens niet zo dat de cur sussen alleen voor Plattelands vrouwen zijn. Iedereen kan daar aan mee doen. De leeskring is he laas ter ziele. Mevr. W. Meerman vertelde dat er van de groep da mes die zich hadden opgegeven steeds te weinig waren. Wellicht dat er in de toekomst iemand opstaat om weer opnieuw te star ten. De commissie Vrouw moet wellicht wat uitleg. De Ned. Bond van Plattelandsvrouwen heeft een educatieve, recreatieve en emanci patorische taak. De commissie Vrouw overbrugt het geheel en een kader (waarin mevr. G. van Elsacker ook zit) krijgt cursussen over bepaalde onderwerpen om daarmee naar de afdelingen te gaan. Mevr. Van Elsacker heeft in diverse kernen op het eiland al cursussen gegeven die bv. als the ma hebben 'Oud en wijs ge noeg?" Deze hebben vooral be trekking op de 50+ vrouwen. Een groep die in de belangstelling staat, aldus het kaderlid van de commissie Vrouw. Ook krijgt men in Utrecht instructies over thema's als 'Wat na 1992? Want in het - ondertussen al magisch te noemen jaar - zal er zeker voor de vrouw ook veel veranderen. Zo ook over de regeling van 1990, wanneer de meisjes economisch zelfstandig worden. Een regeling waarin ze dus dezelfde rechten en plichten als de man zullen heb ben. Reden genoeg om naar een gedegen opleiding te streven, aan gezien daarmee een goed pensioen voor later kan worden opge bouwd. Al deze zaken vallen on der de Commissie Vrouw, waar van de eerder genoemde mevr. Van Elsacker verslag deed. De kascommissie bleek content. Deze bestond uit de dames Van Elzak- ker en Van Velzen. De bestuurs verkiezing moest beslissen of mevr. W. Meerman, die herkies baar was, inderdaad de voorzit tershamer kon behouden. De ver gadering ging hiermee akkoord. De dames Hardenbol en Verduit werden in de plaats van de dames Vos en Damen gekozen. De func ties zullen nog worden verdeeld. Daarna was het de beurt aan dhr. André Kloet die de "dames mee nam naar het prachtige natuur schoon van Nieuw-Zeeland. Australië, Indonesië en hij begon in Amerika. De reis was door hem gemaakt toen hij afgestudeerd was aan de hogere landbouw school. Hij kreeg de smaak te pakken en reisde door al deze lan den in de wereld, genietend, maar ook werkend voor de kost. Ver der ontmoette Kloet veel perso nen waarmee hij later contacten onderhield en die de familie zelfs in St. Maartensdijk bezochten. Het was een prachtige serie plaat jes, die de kou en mist van ons kleine landje deden vergeten. Advertentie I.M. Advertentie I.M. In tegenstelling tot wat op de con vocatie stond - Veiligheid in de privé-sfeer - genoten de aanwezi ge dames op de jaarvergadering van de Plattelandsvrouwen van een dia-serie over Nieuw Zeeland, Australië etc. De heer S. Zwiers, consulent van Zeeland van de Stichting Consument en Veilig heid had inderdaad voor veilig heid gekozen: hij bleef wegens de dikke mist in Zeeuws- Vlaanderen. Men begon met het jaarverslag van penningmeesteresse mevr. J. Vos, die na de centen 6 jaren lang goed beheerd te hebben tijdens deze vergadering vertrok. Uiter aard werd ze heel hartelijk be dankt. Ook de secretaresse mevr. C. Damen, die in haar jaarverslag terugzag op alle activiteiten, stap te op. Ook zij kreeg een attentie. De handwerkcommissie, onder de bezielende leiding van Mevr. G. Hoogedeure liet tijdens de verga dering in een kleine expositie zien wat de cursisten tijdens de lessen In de nacht van woensdag op don derdag heeft de sleepboot Annie van sleepvaartbedrijf Jansen een Belgische tanker los getrokken. Het lege, maar nog niet ontgaste schip, strandde omstreeks tien uur in dichte mist op de Prinsesse- plaat. De tanker was vanaf Ant werpen op weg naar Shell Chemie Moerdijk via het Schelde- Rijnkanaal. Vader en zoon Jansen konden het schip op de radar opsporen en vrij snel vast maken. Ze moesten daar na steeds rekening houden met het doorgaande scheepvaartverkeer, maar na drie uren kwam de tanker los. De Annie begeleidde de Belgi sche tanker naar de vluchthaven, vanwaar de volgende dag bij hel der weer de reis werd vervolgd. De Annie is sinds een jaar de eni ge sleepboot ter plaatse na het vertrek van de Coby M. Door de sluiting van het Tholense Gat is het aantal scheepsongelukken flink teruggelopen. Vermeer Grond en Wegen te Moerdijk gaat voor 664.000 gul den (exclusief btw) de werken uit voeren om het eerste gedeelte van het bestemmingsplan Buitenzorg III bouwrijp te maken. Het voormalige repetitielokaal van muziekvereniging Concordia aan de Kruittoren zal worden gesloopt. Wethouder J. Versluijs zei dat maandag na een vraag van raadslid J. v.d. Jagt. Concordia is, evenals peuterspeelzaal De Fabel- tuin, verhuisd naar de Oudeland- sepoort. Ten behoeve van de peuterspeelzaal stelde de raad geld beschikbaar voor de aan schaf van een binnenzandbak. De ZLM-afdeling vergaderde dinsdagavond in hotel Zeeland. Voorzitter M.J. Stoutjesdijk gaf een beeld over het afgelopen natte jaar en bij de huishoudelijke za ken maakte A. Geluk in de kas commissie plaats voor H. v.d. Zande. Dhr. R. Hoiting hield een lezing over gebruik van contracten in de landbouw. Er zijn dit jaar nogal problemen met uiencontracten, zodat hij de telers adviseerde, goed uit te kijken voordat een contract wordt afgesloten. Bij de uien laat de kwaliteit te wensen over en wanneer de telers dat vol gens contract niet kunnen nako men, wordt er een korting op de prijs toegepast. Bedrijfsvoorlichter L.N. Bax hield een praatje over organische mest of kunstmest en het AM- beleid bij aardappelteelt in de ja ren negentig. Dhr. J. Quist, die al drie jaar in Canada verblijft, vertelde over de landbouw in de nieuwe wereld. Mais is zijn voornaamste teelt en dat bevalt hem prima. De opkomst op deze ZLM- vergadering was goed met 24 leden. Voorzitter P. Nijs van badminton club Batho kon tijdens de jaarver gadering in Meulvliet maar een gering aantal leden begroeten. Na de notulen las secretaris J. Nijs het jaarverslag. Vervolgens vertel de penningmeester en ledenadmi nistrateur R. Peper dat de vereniging bij de recreanten nog diverse heren kan plaatsen. Peper gaf ook uitleg over de balans en een toelichting op de begroting en de kascommissieleden W. de Bie en P.J. Overbeeke deelden mee dat de boeken prima in orde waren. De voorzitter van de activiteiten commissie beloofde de leden weer diverse activiteiten in 1989 en de technische commissie vertelde het een en ander van de gehouden tournooien. Na de pauze werden de aftredende bestuursleden J. Nijs en R. Peper weer voor drie jaar herkozen en na de rondvraag demonstreerde F. Lammers de door de vereniging aangekochte racket bespanmachine. Zes automobilisten kregen maan dag op de Oesterdam een bekeu ring, omdat ze hun auto zonder noodzaak op de vluchtstrook hadden geparkeerd. Een dag eer der trof de politie vier auto's aan op de Kaaij en één in de Een- drachtsweg, die op het trottor ge parkeerd stonden. Dat leverde een bekeuring op, evenals voor een auto die in de Kon. Julianastraat bij een gele streep geparkeerd stond. In de Touwslagersdreef, Bosstraat en Molenvlietsestraat werden drie automobilisten bekeurd, omdat hun auto niet APK was gekeurd. Tijdens een verlichtingscontrole aan de Postweg - en ook in de Stoofstraat in Poortvliet - werden tien personen bekeurd. De contro le moest vorige week woensdag vroegtijdig worden afgebroken wegens de ongevallen op de Phi- lipsdam. Mejuffrouw H.J. van 't H. uit Rotterdam werd zondagmorgen in de Hoogstraat zodanig verblind door het zonlicht, dat ze met haar auto tegen het bordes van het voormalige stadhuis aanreed. Het voertuig werd aan de rechter voor kant gedeukt en ook was de stuurstang verbogen. In de nacht van zaterdag op zon dag werd uit de auto van P.M.R, een radiocassetterecorder gesto len. Van de in de Regentessestraat geparkeerde auto werden boven dien het deurslot, dashboard en de linker achterruit vernield. In de Ten Ankerflat verdwenen vorige week woensdag waardepa pieren uit de woning van C.B.G. Van de daders ontbreekt elk spoor. W.A. is door de Middelburgse po litierechter veroordeeld tot 800 gulden boete en een voorwaarde lijke ontzetting van de rijbevoegd heid voor een halfjaar. Bovendien moet hij een tweedaagse alcohol- verkeerscursus bij het Zeeuws Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs volgen. Dit was gelijk aan de eis van de officier van justitie, die rekening hield met het schoon strafblad en het feit, dat de verzekering 10.000 gulden schade aan de auto van A. niet had vergoed. A. sloeg vorig jaar augustus op de Oud- Vossemeersedijk met zijn busje over de kop, waarbij volgens de politierechter flink wat alcohol in het spel was. Uitslagen K.O.T. A-team: M. van Hees-P. Moerland 2-0, H. van Daalen-C. de Koning 0-2, M. Goudzwaard-J. Schetters 0-2, W. Heijboer-A. Goudzwaard 2-0, A. Brusselaars-J. van Daalen 2-0. Kortste partij (23 brt.) C. de Ko ning, hoogste serie (12 car.) J. Schetters, beste gemiddelde (3.67) W. Heijboer. K.O.T. B-team: A. Havermans-H. van Herpen 0-2, M. Moerland-A. Kruf 2-0, J. Kruf-C. van Steen- paal 2-0, W. de Leeuw-P. de Jager 0-2, M. Potappel-A. van Daalen Donderdag, vrijdag en zaterdag 26, 27 en 28 januari MAGERE RUNDER- OF Maandag en dinsdag 30 en 31 januari Woensdag 1 februari RUNDERGEHAKT met gratis kruiden 500 gram Dit alles bij uw Thoolse slagers Advertentie I.M. 2-0. Hoogste serie (8 car.) A. Ha- vermans, kortste partij (24 brt.) en beste gemiddelde (1.58) J. Kruf. Poedelaars: J. Wessels-P. van Gastel 7.09-10, T. Schot-M. van Poortvliet 10-7.93, A. v.d. Houten-T. Schot 10-9.14, J. Hermans-D. Vaders 10-9.57, J. van Gorsel-J. van Wezel 10-4.19, M. Pipping Jzn.-J. van Wezel 10-7.74. Hoogste serie (11 car.) en kortste partij (18 brt.) J. van Gor- sel. Uitslag beker: M. Pipping Jzn.-J. van Daalen 2-0. Hof van Holland: J. van Driel-H. van Daalen +11/-2, J. van Daalen-C. Boogaart -9/+14, J. Burgers-A. Hermans -12/-4, P. de Ronde-P. van Treijen -2/0, J. de Koning-J. Burgers +28/-9, J. van Daalen-M. Witkam +2/+11, J. Burgers-J. Hermans -1/-3. Hoog ste serie (11 car.) en beste gemid delde (2.4) J. de Koning. Bij een aanrijding tussen twee au to's op de kruising Oud- Vossemeersedijk/Deltaweg is zon dag een jongetje gewond geraakt en werden twee auto's vernield. Dhr. De V. uit Halsteren kwam van de brug en wilde rechtdoor de Deltaweg in. Daarbij zag hij de van rechts komende H.S. uit Ou denbosch over het hoofd. De V. had zijn twee zoontjes bij zich. Het ene jongetje zat voorin en bleef ongedeerd, maar het andere kind liep een gecompliceerde bo venbeenbreuk op en werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het maken van een overstortput met bijkomende werkzaamheden in de Patrijzenweg is door het ge meentebestuur voor f. 12.857,25 gegund aan aannemingsbedrijf Joh. van Vossen en Zn. te St.- Annaland. Voor hetzelfde werk besloot de gemeenteraad maan dag om een overeenkomst aan te gaan met A.P. Hommel betreffen de een recht van opstal. Op de grond van dhr. Hommel moet voor dit karwei namelijk een nieu we rioolleiding worden aangelegd. Overigens ontstond hierover een woordenwisseling tussen raadslid Van Gorsel en wethouder Koop man. De opmerking van Van Gor sel, dat het slordig was dat de kraan er al stond en men toen tot de ontdekking kwam dat de tuin particulier eigendom was, schoot bij de wethouder verkeerd. "Ik begrijp dat niet, want vóór de uit voering was er al overleg met de betrokkene." Uit de woorden van Koopman viel te beluisteren dat het overleg toen nog niet tot over eenstemming had geleid. Vier leden van voetbalvereniging Vosmeer hebben met succes het theoretisch gedeelte van de scheidsrechterscursus afgesloten. M. Lobbezoo, A. Vis, J. van Meer en J. Hommel Mzn. kunnen nu wedstrijden leiden van lagere en jeugdelftallen van hun eigen ver eniging. In Steenbergen, waar de cursus werd gegeven, was M. Lob bezoo met 97 van de 100 te beha len punten onbetwist de beste examenkandidaat. Het Vosmeer- bestuur was ingenomen met de bereidheid om een cursus te vol gen en liet dat blijken door de vier arbiters een fluit en stopwatch ca deau te doen. De Bond van Plattelandsvrouwen heeft maandagavond in de Gou den Leeuw de jaarvergadering ge houden. Presidente mevr. I. de Wilde-Gaakeer vond het plezierig zo'n groot aantal leden te mogen begroeten. Zij keek terug op een goed verenigingsjaar 1988, al wa ren er ook wel eens bijeenkomsten met een slechte opkomst. Het bestuur probeert dit jaar weer zo veel mogelijk variatie te brengen. Niet alleen om gezellig bij elkaar te zitten, maar ook om samen te leren of gezamenlijk te doen. Secretaresse To van Iwaarden- Rijnberg gaf een uitvoerig over zicht van de bijeenkomsten en cursussen. Het ledental groeide van 71 tot 72. Mevr. Stoel- Elenbaas overleed, 5 leden be dankten en 7 nieuwelingen traden toe. Het verslag van penningmeeste resse Rie van Driel-Dormaar werd goedgekeurd. Zij was met de se cretaresse na drie jaar aftredend. Beiden werden met grote meerder heid herkozen. Aan de orde kwam verder de ge zinsavond op 10 februari samen met de ZLM. Er is gekozen voor een bowling- en gourmetavond in Leysdream te Roosendaal. Op 14 februari begint de cursus 'Actief in eigen gemeente' en op 20 fe bruari is er een eigen bijeenkomst. In de pauze kon men werkstukjes bezichtigen van de haakcursus in het afgelopen seizoen. Daarna speelde men enkele ronden bingo met mooie prijsjes. Bestuurslid Stina Hage concludeerde in haar slotwoord, dat dit gezellig onder deel voor herhaling vatbaar was. Op dinsdag 31 januari wordt oud papier opgehaald voor de zending. Advertentie I.M. Niet alleen voor de auto's was het vorige week woensdag glad, maar ook het fietstunneltje aan de Oude Zeedijk bleek een gevaarlijk punt. Verschillende scholieren kwamen er met hun rijwiel ten val. De drie plaatselijke kerken heb ben bij het bestuur van de mid denstandsvereniging Activa aangedrongen op een rustiger bra derie. "Wij begrijpen goed dat u het kopen in eigen dorp wilt be vorderen, maar de braderie krijgt steeds meer weg van een kermis en een circus", aldus de brief, die was ondertekend door ds. A. van Herk, ouderling C. Bruynzeel en ouderling A. Gunter. Volgens de kerken onttrekt zich een aantal mensen aan de braderie wanneer die indruist tegen de Bijbelse nor men. De brief kwam woensdagavond in de Gouden Leeuw aan de orde tij dens de jaarvergadering van mid denstandsvereniging Activa. Voorzitter M. Poot stelde, dat het bestuur steeds zoekt naar attrac ties om het publiek te kunnen blij ven trekken. Hij wees erop, dat het gemeentebestuur daar ook steeds vergunning voor verleent. Volgens de voorzitter zouden de kerken daarom hun wensen via hun politieke partij moeten aan kaarten. Overigens werd uit de discussie niet duidelijk, waarop de kritiek van de kerken zich nu pre cies richt. In de brief werd ook niets apart genoemd. Als vermoe den werd de Cola Cola spring- show genoemd, die vorig jaar met nogal wat decibellen gepaard ging. Besloten werd dat het bestuur een gedachtenwisseling met de kerken over deze zaak zal houden. De braderie 1989 werd vastgesteld op zaterdag 5 augustus. Bij het zoeken naar een attractie werd met 13 tegen 6 stemmen en 1 stem blanco gekozen voor de Sky Channel Roadshow, die 3350 gul den, exclusief Bumarechten en btw vergt. Via de kabeltelevisie wordt reclame gemaakt voor dit muzikale evenement. De vorige braderie was kostendekkend. Activa heeft voor het eerst onder leiding van voorzitter M. Poot de jaarvergadering gehouden. Hij is P.M. Gunter opgevolgd, die de middenstandsvereniging acht jaar leidde en nog adviserend bestuurslid blijft. Voorzitter Poot deed in grote lij nen financieel verslag in verband met vakantie van penningmeester J. Hommel. Er is nog 5868 gulden beschikbaar, wat door de kascom missieleden B. de Man en D. Bruynzeel accoord werd bevon den. De Man werd opgevolgd door B.M. Keur. In de plaats van de niet-herkiesbare Hommel werd Koos Hage met 11 stemmen geko zen. P. Dekker kreeg 5 stemmen, P. Mosselman 3. Bestuurslid W. Pleune werd met 17 stemmen(l blanco, 1 ongeldig) herkozen. Het ledental nam met 4 toe tot 48. Daarnaast is er nog 1 erelid. De winkelactie kwam uit op een om zet van 709.975 gulden, waarmee men ingenomen was. Bij de rondvraag kwamen de ver schillen in winkelsluiting(maan- dagochtend, woensdagmiddag, dinsdag) nog ter sprake, wat ver warrend is voor de consument. Gezien het verschil in branches kwam men niet tot een oplossing. Verder kwam het postkantoor ter sprake. Er werd een motie aange nomen, waarin de ledenvergade ring haar verontrusting uitsprak over de plannen voor het overhe velen van de postsortering naar St. Maartensdijk en het verlies aan plaatselijke werkgelegenheid. Gevreesd werd voor latere postbe zorging voor het bedrijfsleven, zo wel voor postbus- als niet-postbushouders. De 35 aanwezigen bleven daarna nog gezellig bijeen met het rad van avontuur en panbiljart. Het laatste spel werd door velen voor het eerst beoefend. Bij de dames gingen de prijzen naar Lia Pleune, Miranda Mosselman, Stien Dek ker, Kees Moerland en Sarina Sla ger; bij de heren waren Jaap Rijnberg, Wim Mosselman, Bert Keur en Wim Pleune de gelukki gen. Tijdens de vrijdag gehouden alge mene ledenvergadering van tafel tennisvereniging Smash '76 legde Martin v.d. Klooster na negen jaar zijn bestuursfunctie neer. Hij begon als algemèen adjunct (drankbeheerder en materiaalver zorger), werd na drie jaar secreta ris en was het afgelopen jaar wedstrijdsecretaris. Voorzitter Kees Vroegop bedankte hem voor zijn inzet en bood tuingereed schap aan. Als nieuw bestuurslid werd David van Driel gekozen, terwijl de voorzitter en Piet van Dijke herkozen werden. In de kas commissie was Conny v.d. Klooster na drie jaar niet meer herkiesbaar; Peter van Dijke nam haar plaats in. De notulen van de vorige algemene ledenvergadering en het jaarverslag van secretaris Christian van 't Hof werden goed gekeurd. Penningmeester Piet van Dijke maakte melding van een vrij groot tekort, wat echter door de gemeentelijke subsidie gedekt wordt. Van der Klooster reikte de percentage-trofee voor de beste competitiespeler (87%) uit aan Christian van 't Hof. Hij memo reerde verder de degradaties van het eerste en tweede team, maar ook de kampioenschappen van het eerste en derde team die daar na volgden. Carla v.d. Steen reikte de prijzen uit van de gespeelde clubwedstrijden. In zijn openingswoord tot de 26 aanwezigen zei voorzitter Vroegop (die de vergadering voor het eerst leidde) dat de tweede competitie helft beter was geweest dan de eer ste. Namens de activiteitencommissie maakte Kees van Poortvliet melding van de geplande activiteiten: een bow lingavond met barbecue, een spel- middag voor de jeugd en een dagje vissen. Na afloop van de vergadering werden nog enkele ronden bingo gespeeld. De aanleg van de definitieve bestrating bij de woningen Huy gensstraat 97 t/m 105 wordt voor 11.850 gulden uitgevoerd door straatmakersbedrijf A. Goede- gebuure. "De Wezen-Armen is geen stich ting waarmee wij overleg over wo ningtoewijzing behoeven te plegen. Zij exploiteert wel et n aantal woningen, maar de ve - huur loopt via de woningstich ting." Die uitspraak van d: burgemeester, genoteerd in de no tulen van de raadsvergadering var 19 december, werd maandag door raadslid J.L. van Gorsel tegen gesproken. "Het is niet zo. De verhuur van woningen van de We zen Armen loopt niet via Beter Wonen, dat doet het bestuur zelf." De burgemeester meende dat het officieel misschien zo gesteld moest worden, maar dat het er wel op neerkwam zoals hij had ge zegd. "Officieel komt het er ook niet op neer," reageerde J. de Bres daarop. Ook K.A. Heijboer meende dat het bestuur van de Wezen Armen zelf haar woningen verhuurt en vroeg opheldering daarover. "Als u het beter weet dan de voorzitter geeft u ons dan opheldering, want u heeft namens de raad zitting in het Wezen Arm bestuur," reageerde de burgemees ter. Heijboer verduidelijkte dat er weieens overleg is tussen beide in stanties wanneer de één een wo ning over heeft en de ander er één tekort komt. "Verder verhuren ze geheel zelfstandig." De tweede competitiehelft van De Hoop is volgens schema van start gegaan. R. Smits heeft daarbij al drie keer de volle winst behaald. Vrijdag won hij overtuigend van W. Rijnberg. Het is gebruikelijk dat de gemiddeldes voor deze tweede helft opnieuw worden be rekend. Daarbij valt op dat het spelpeil is gestegeq, want tien van de elf deelnemers moeten meer caramboles maken. Alleen R. Smits is 0.1 punt omlaag gegaan. Uitslagen: E. Rijnberg-R. West- predikbeurten Zondag 29 januari THOLEN HERVORMDE GEMEENTE 9.30 (H.D.) en 18.30 u. ds. Verheul vr 3/2 15.45 u. ds. Verheul (huw.bev.) HERV. GEM. IMMANUEL 10 u. ds. de Bie, 's-Gravenpolder GEREF. KERK 10 en 17 u. kand. Zweers, Kampen CHR. GEREF. KERK 10 en 18.30 u. ds. Boogaard dorp 10-8.68, C. Gunter-R. Kaat 6.06-10, R. Westdorp-T. van Poortvliet 7.25-10, W. Rijnberg-R. Smits 5.26-10. Beste gemiddelde (3.4), kortste partij (20 brt.) en hoogste serie (16 car.) T. van Poortvliet. Uitslagen Havenzicht: B. Huibrechts-J. Vroegop 10-9, A. Westdorp-F. den Engelsman 10-9.25, J. Kodde-A. Westdorp 10-7.61, B. Huibrechts-H. Dijke- ma jr. 10-6.78, B. de Man-J. Vroe gop 10-4. Hoogste serie (11 car.) A. Westdorp, kortste partij (20 brt.) en beste gemiddelde (2.55) J. Kodde. De ranglijst wordt aange voerd door J. Kodde met 114.76 uit 12, gevolgd door D. den En gelsman (97.42 uit 11), C. Goede- gebuure (96.49 uit 10), B. Huibrechts (95.50 uit 11) en F. den Engelsman (94.23 uit 11). In de openbare bibliotheek is tot en met 21 februari een expositie te zien van vrij moderne aquarellen en olieverfschilderijen. Deze zijn gemaakt door Wil Konings uit Roosendaal. is van 30 januari t/m 8 februari Waarneming door dr. Noteboom. Spreekuur om 13.30 uur. Apotheek 's morgens gesloten. Nieuwe recepten alleen tijdens spreekuren. Advertentie I.M. De aanleg van een trottoir en par keerplaatsen aan de Westvest bij de nieuwbouw van Van Houte en Lindhout is door het gemeente bestuur voor f. 14.931,- gegund aan straatmakersbedrijf N. de Rijke. De groepen 7 en 8 van de Juliana van Stolbergschool bekeken maandagmiddag vanaf de publie ke tribune de verrichtingen van de gemeenteraad. De kinderen trof fen het, want de raadsleden hiel den het deze keer bijzonder kort. Bovendien waren er verschillende facetten te zien. Behalve discussie was er een schriftelijke stemming over een kandidaat voor de be heerscommissie van dorpshuis De Vossenkuil in Oud-Vossemeer. Ook waren de kinderen getuige van een felle woordenwisseling tussen raadslid J.L. van Gorsel en wethouder L.J. Koopman. Onder leiding van directeur Egas bezoch ten de leerlingen de vergadering in het kader van het vak 'Maat schappelijke verhoudingen'. Door muziekvereniging Euterpe werd 4.140 kilo oud papier opge haald. Alle gevers hartelijk dank daarvoor. De toneelgroep van de Platte landsvrouwen en ZLM uit Poort vliet heeft weer een blijspel ingestudeerd, wat op 3 februari wordt opgevoerd tijdens de ge zinsavond van Plattelandsvrou wen en ZLM in Haestinge. In het stuk, getiteld 'Operatie Nagte- gaal', spelen Mees Burgers, Corrie van Kempen, Saar Scherpenisse, Ko Goense, Lucie van Bale, Leen Hoek, Adri van Dijke (tevens gri- meuze), Kees de Rijke en Wini Timmermans mee. De regie is in handen van Ton de Bruin en Lenie Visser is souffleur. De avond be gint om 19.45 uur en in de pauze is er een verloting. Vrijdag hield De Pendelaars een inhaalwedstrijd. De uitslag was als volgt: 1. J. v. Zetten, 5573 punten; 2. P. v. Bloppoel, 5353 punten; 3. C. Landa, 4760 pun ten; 4. K. Waasdorp, 4734 pun ten; 5. Mw. Waasdorp, 4715 pun ten; 6. M. v. Bloppoel, 4609 pun ten; 7. J. v. Splunter, 4577 pun ten; 8. M. den Haan, 4486 pun ten; 9. Mw. Franke, 4458 punten; 10. J. Knuist, 4321 punten; 11. P. Bazen, 4314 punten; 12. L. Kampman, 4131 punten; 13. J. v. Gorsel, 4119 punten; 14. J. v.d. Werf, 3942 punten. Na deze inhaalwedstrijd is de tus- VERVOLG PAG. 19 GEREF. GEM. 10 en 18.30 u. ds. Gunst 14.30 u. leesdienst R.K. KERK za 19 u. en zo 10.45 u. H. Mis OUD VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE 10 (H.A.) en 18.30 u. ds. De Kie viet GEREF. KERK 10 en 15 u. ds. Talsma, Breda CHR. GEREF. KERK 10 en 18.30 u. leesdienst 14.30 u. ds. Boogaard GEREF. GEM. IN NED. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst R.K. KERK za 17.30 u. en zo 9.30 u. H. Mis SINT ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE 10 (H.D.) en 18 u. ds. Van Herk GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst GEREF. GEM. IN NED. 9.45, 14.15 en 18.15 u. leesdienst STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE 10 (H.A.) en 18 u. ds. Born OUD GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst SINT MAARTENSDIJK HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. (H.D.) ds. Van Loon HERV. GEM. REHOBOTH 10 u. ds. v.d. Veer, Gouda 19 u. ds. Ytsma, Rotterdam OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst GEREF. GEM. IN NED. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. Van Bergen Bravenboer GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18.30 u. leesdienst POORTVLIET HERVORMDE GEMEENTE 10 en 18 u. ds. Egas GEREF. KERK 10 u. ds. Lo, Oudenbosch 14.30 u. kand. Zweers, Kampen GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst di 31/1 19.30 u. ds. Beens, Scher penisse (bev. ambtsdr.) SINT PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds. Lammers 17 u. ds. v.d. Meyden, Bleiswijk GEREF. GEM. 9.30 en 18 u. ds. Karens, Op- heusden OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK 10 u. (H.A.) ds. Vos, Halsteren 14.30 u. ds. De Roo, Zwijndrecht Zaterdag 28 en zondag 29 januari Tholen, Poortvliet, Oud Vosse- meer en Scherpenisse (dr.Padt): Dr. De Looze, Oud-Vossemeer, tel. 01667-2400 St.-Maartensdijk, St.-Annalanfl, Stavenisse en Scherpenisse (Dr. vd. Bel): Dr. Noteboom, St.-Annaland, tel. 01665-2400 St.-Philipsland en Nw.- Vossemeer: Dr. De Groot, Nw.-Vossemeer, tel. 01676-2545 AMBULANCEVERVOER Tel. 01650-40000 TANDHEELKUNDIGE HULP DIERENARTS W. BRONS Tholen spr.u. za 11-12 u., Poort vliet za. 8.30-9 u„ tel. 01666-2596 WIJKVERPLEGING Bellen naar de alarmcentrale, tel. 01184-14444 WELZIJNSORGAAN THOLEN Alg. maatsch. werk, gezinsverzor ging en informatie-advieswerk, dag. 8.30-10 u., geestelijke volks gezondheid di, do, vr. morgen 9-10 u. en volgens afspr. Hoogstr. 12, Tholen. TUBERCULOSEBESTR. Rijdende bus GGD, Molenvliet- sestr. 11, Tholen, elke do. 13-14.30 u. Afspraak maken 01184-18395 PATIENTENVER. Vertrouwenstelefoon NPV 01660-3727, b.g.g. 01663-2605 CONSULT. ALC. EN DRUGS Afspraken: tel. 01100-23420 TELEFON. HULPDIENST Tel.01180-15551 d/n 01180-36251 (chr) kindertel.: 01180-38080 of 01650-56600 KINDERMISHANDELING Bureau vertrouwensarts, tel. 01180-28800 MAATSCHAPPELIJK WERK Voor hulp alg. maatschappelijk werk buiten kantooruren (noodsi tuaties) tel. 01110-13184 LAAT LEVEN Hulp bij ongewenste zwanger schap, 01662-2974 en 033-620244 RUTGERSHUIS Parallelweg 39, Bergen op Zoom, tel. 01640-40424, ma. en vr.avond 19-21 u. Do.mi. 14-16 u. Tel. tij dens speekuren 01640-55878, in het weekend (19-21 u.) 01640-40424 BLIJF VAN M'N LIJF Opvangtehuis voor vrouwen, tel. 01184-14645 WERKGR. ALLEENSTAAND. Tel. 01662-2830 of 01676-3113 START Uitzendbureau START, ma. 9-12 u., arbeidsbur. Tholen STORINGEN ENERGIE Tel.01180-38888 HOOGWATERSTANDEN Donderdag 26 jan. t/m vrijdag 3 febr. donderdag 26 6.07 - 18.37 vrijdag 27 6.42 - 19.07 zaterdag 28 7.12 - 19.37 zondag 29 7.47 - 20.12 maandag 30 8.22 - 20.57 dinsdag 31 9.12 - 21.57 woensdag 1 10.27 - 23.12 donderdag 2 11.53 - vrijdag 3 0.37 - 13.12 ma. 30/1 LK 3.02 u. Tijden gelden voor Stavenisse. Voor Gorishoek steeds twee minu ten later. Bel voor gecorrigeerde getijverwachtingen 01184-15600.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 2