Toon en kauwtje zijn onafscheidelijk Koker i... LP 3? Parkeerverbod voor gemeentehuis Sint-Maartensdijk Kosten nogal pittig: aanslag op parkeerruimte voor winkels Markt Een wonderbaarlijke vogel in de Tienhoven te St. Annaland J Donderdag 26 januari 1989 DE EENDRACHTBODE 19 In november werd er in Sint-Maartensdijk een tamme kauw gesignaleerd: het beest streek neer op de daken van schuurtjes, schuttingen en liet zich gemakkelijk uit de hand voeren. Er verscheen een oproep in de krant van de eigenaar in St. Annaland die de kauw was kwijtgeraakt. Later verscheen er een gedicht in de E.B. waarin M.A. Goedegebuure zich afvraagt wie er nu eens over 'die zwarte kraoi' schrijft nadat al eerder aandacht was besteed aan een reiger die bij een bus halte stond te wachten. Welnu het volgende artikel gaat over de tamme kraoie in de Tienhoven. Naar de kerk Kieskeurig Je moet het gezien hebben bij... De commissie openbare werken ging dinsdag unaniem accoord met het voorstel van het college om op het voorterrein van het gemeentehuis in St. Maartensdijk een parkeerverbod in te stellen. Paaltjes Oud-Vossemeer PLAATSELIJK NIEUWS SCHERPENISSE BETAALBARE HAARMODE POORTVLIET SINT- PHILIPSLAND Youth for Christ moet nog wachten op een subsidie In mei 1987 kwam hij aangevlo gen: het kauwtje van A. van Iwaarden in Sint Annaland. Nu zo vertrouwd in de buurt, dat de vogel er niet meer is weg te den ken. Het tijdstip dat de vogel had gekozen om bij Van Iwaarden op bezoek te gaan, was treffend: "Het was precies op mijn verjaar dag", herinnert Van Iwaarden zich", je zou zeggen dat het een geschenk uit de hemel was'. De Sutallander had het beest voor die tijd niet eerder gezien. "Het was in het begin geweldig schuw. Met een beetje brood en water, van de In de reeks verzamelalbums over de Nederlandse natuur van de firma Verkade Comp. te Zaandam werd zelfs een album geheel aan de kauw gewijd: 'Hans de torenkraai', van H.E. Kuylman met il lustraties van C. Rol, J. Voer man Jr. en H. Rol, 1935. De albums werden vooral bekend door de boeiende schrijftrant van dr. Jac. P. Thijsse (1865-1945), Hans de toren kraai kijkt in het boek vanaf de weerhaan van een oud kasteel naar het zuiden: 'met zijn scherpe, door dringende oogen... gaat zijn blik over de heide... over de donkere akkers, waar de adem van de omgeploegde aarde trillend opstijgt en de landman met krachtige arm zwaai het zaad uitstrooit...' hak op de tak, is hij mak ge worden". Overdag is het kauwtje in en om het huis van zijn 'baas' te vinden: de achterdeur van Van Iwaar- dens' woning staat open, zodat de vogel in en uit kan vliegen. Van Iwaarden laat hem overigens niet toe in alle vertrekken van zijn wo ning. Het kauwtje zou de boel te veel bevuilen maar in de berging, waar ook de trap naar de zolder staat, kan dat niet veel kwaad, 's Nachts slaapt het beestje in de bo men langs het oude kerkhof, ach ter de woning van Van Iwaarden. "Hij heeft een natuurlijk leven, maar 's morgens om half acht is het altijd vaste prik, dan zit hij op de deurkruk te wachten op een koekje, 's Middags krijgt hij een aardappel, 's avonds een boter ham en tussendoor een olieneutje of een stukje boterhamworst. Hij roept altijd aan me", zegt Van Iwaarden, "het is een wonder baarlijke vogel". De kauw(coloeus monedula), ook wel torenkraai genoemd, heet bij Van Iwaarden gewoon 'Kauwtje'. Het dier is erg gehecht aan zijn baas en andersom: "Zondagsoch tends vliegt hij altijd mee naar de kerk, van Tienhoven, via Van den Bossstraat tot aan het Scher merspad. Dan vliegt hij boven me. Af en toe laat hij zich dan ho ren: oehóe roept hij dan". Ook wanneer Van Iwaarden bood schappen in het dorp doet, wordt De tamme kauw strijkt ook neer op Van Iwaarden's arm wanneer deze terugkeert van een wandeling. getracteerd wordt op een stukje koek dat hij buiten krijgt aange reikt. "Als ik op de fiets naar mijn zuster ga, die tegenover De Schutse woont, dan zit hij altijd op het stuur. Als we dan langs het bejaardentehuis komen, staan de mensen voor het raam te zwaai en". In de buurt zorgt Kauwtje ervoor dat de kokmeeuwen op een afstand blijven. Van Iwaar den: "Hij jaagt ze gewoon weg. Sinds ik die kauw heb, zie je ze hier niet meer. Ze zijn er inwendig benauwd van. Als ik etensrestjes op het gras gooi, dan vliegt hij er meteen op af". Meeuwen worden door de kauw uit de buurt gehou den maar een paar keer per week trekt hij een soortgenoot aan. De tamme kauw van de familie Van Dijke komt Kauwtje af en toe ge zelschap houden: "Net alsof ze samen boodschappen moeten gaan doen. Ze gaan met zijn tweeën op mijn hand zitten om een olienootje te eten". maar raar staan kijken als hij weg was. Elke ochtend roep ik hem. Soms zit hij een eind in het dorp. Ik heb er alles voor over". hij door Kauwtje begeleid: "Zo gauw ik de winkel in ga, vliegt hij terug". Van Iwaarden heeft ach ter zijn woning een klein hokje voor de vogel hangen waar het dier overdag gebruik van kan ma ken. Ook staat er altijd een bakje water gereed waar de vogel zich in kan 'douchen'. Elke morgen gaat Kauwtje mee om koffie te drin ken bij de overbuurvrouw, mevr.Rijnberg-de Graaf, waar hij Wat het eetgedrag van het kauw tje betreft, heeft Van Iwaarden gemerkt dat het beestje bepaald kieskeurig is: "Een boterham van 2 dagen oud laat hij liggen. Geef je hem een verse, dan eet hij hem radicaal op. Hij is net als de men sen". Dat de kauw familie is van de ekster die het op blinkende voorwerpen heeft gemunt, heeft Kauwtje bewezen door enkele malen met cadeautjes voor zijn baas thuis te komen: een bandaf nemer en een lepeltje. Dat er bij Van Iwaarden ook wel iets van zijn gading te vinden was, werd zijn baas gewaar toen Van Iwaar den zijn huissleutel miste."Ik had de deursleutel met sleutelhanger in het slot laten zitten. Zo heeft hij hem eruit gehaald. Uiteinde lijk hebben we hem in de dakgoot teruggevonden". In tegenstelling tot de tamme kauw van de familie Van Dijke is Van Iwaarden zijn 'huisdier' nog nooit kwijt ge weest. Van Iwaarden: "Je zou ...de keuken vandaag de dag is functioneel. Een plek om praktisch te werken, die gemakkelijk te onderhouden is en daarnaast perfect aansluit op uw verdere leefomgeving. Stijlvol, maar vol praktische snufjes en slimme, smaakvolle ideeën. Jan Buermans van de Schelde maakt zo'n keuken voor u... mooi, praktisch en doordacht in alle details. Duikt u maar alvast in de recepten, de Schelde zorgt voor de rest. Kom maar 'ns kijken en praten. Een verbodsbord moet automobi listen hierop wijzen maar bij hu welijksvoltrekkingen wordt een uitzondering gemaakt. Deze regel zal eveneens kenbaar worden ge maakt op een bord. Om een en ander duidelijk aan te geven, wordt langs een gedeelte van het plein een trottoirband geplaatst. Bovendien komt er bij de oprit voor het stadhuis een parkeer plaats voor minder-validen. PvdA-er M.A.J. van der Linde vond de financiële gevolgen van de maatregel 'nogal pittig'. Hij vroeg zich af of het niet simpeler en goedkoper is uit te voeren. Me vrouw J.M. Deurloo-van Broek hoven (CDA) had moeite met het voorstel omdat de verbodsbepa ling ook bezoekers aan het ge meentehuis treft. "Het is boven dien een aanslag op de parkeer ruimte voor winkels op de Markt, maar ook voor die in de Kaaistraat en de Ds. de Bresstraat", meende zij. Haven en in de Ds. de Bresstraat. Chef civiel-technische zaken W.A. Blaas lichtte toe, dat in het plan wordt vermeden dat het ter rein vol komt te staan met ver bodsborden. Dit zou het gemeen tehuis niet aantrekkelijker maken. De commissie ging verder ac coord met het voornemen van het college om een gedeelte van de tertiaire weg tussen Moerdijk en Oud-Vossemeer te verbeteren. Het geld hiervoor kan via subsidie van de provincie komen, deelde wethouder Koopman mee". Lukt dat niet, dan zal de gemeente toch tot uitvoering van dit werk over gaan". De T15 staat als 37ste op het urgentieschema tertiaire we gen van de provincie. Behalve de ze weg Poortvliet/St. Annaland staat als 30ste de T13 Poort vliet/St. Annaland, als 53ste de T14 Veilingweg St. Annaland. Ook veel raadsleden zullen voortaan een andere parkeerplaats moeten zoeken op de Markt in St. Maartensdijk. B en W willen geen auto meer voor het gemeente huis, behalve bij huwelijksvoltrekkingen. Er komt ook een speciale parkeerplaats voor minder validen. De parkeerplaatsen voor de huizen en winkels op de Markt zullen voortaan meer bezet worden. Wethouder L.J. Koopman legde Valpartijen uit dat er eerst een duurder plan was ontwikkeld (het terrein afzet ten met paaltjes) maar dat het huidige voorstel niet voor minder kon worden uitgevoerd. Koop man wees er verder op dat auto mobilisten parkeerruimte kunnen vinden voor de Rabo bank, op de SGP-raadslid J. van der Jagt vroeg dinsdag in de commissie openbare werken aandacht voor de klachten van bewoners in de Prinses Christinastraat in Tholen. Hem waren geluiden ter ore geko men over valpartijen die veroor- zaakt worden door de verhoogde betonbanden in de par- keerstroken. Bij de afdeling civiel-technische zaken was hierover nog niets be kend. Van der Jagt wilde verder weten hoe het met de afdekgrond voor het Tuttelhoekje staat. Het raadslid had gezien dat de klei die voor dit doel op de stortplaats was gebracht in de stort was ver werkt. Ook had hij de indruk dat het aanbod van vuil zo groot was, dat Tuttelhoekje eerder dan 1992 vol zou zijn. Wethouder L.J. Koopman legde uit dat de berg klei waarop Van der Jagt doelde, verwijderd is omdat deze een te grote druk kon uitoefenen op het dijklichaam. Op verzoek van het waterschap is de grond daarom verplaatst. Koopman zei verder over geen aanwijzingen te be schikken als zou Tuttelhoekje eer der dan 1992 vol zijn. Ook de heer Blaad kon hierover geen uit sluitsel geven. Hij zegde toe me tingen te zullen verrichten. De uit slag daarvan komt op de agenda van de commissie. PLAATSELIJK NIEUWS PLAATSELIJK NIEUWS senstand: 1. P. v. Bloppoel, 57.879 punten; 2. K. Waasdorp, 57.090 punten; 3. M. v. Bloppoel, 55.687 punten; 4. J. Knuist, 55.306 punten; 5. J. v. Gorsel, 55.014 punten. M. den Haan is nog steeds leider in het klassement voor de marsen- prijs met 17 marsen. Vrijdag wordt een klaverjas- wedstrijd gespeeld tegen "De Tol- jassers" uit Poortvliet. Autobanden lek Vrijdag bleken bij een vijftal au to's de banden te zijn lek gesto ken. Geen van de eigenaren deed echter aangifte bij de politie, zo dat naar deze vernielingen geen onderzoek zal worden ingesteld. Jeugdsecretaris Voetbalverenging Smerdiek heeft oud eerste elftalspeler Rien Joppe benoemd tot jeugdsecretaris. Plantenwerkgroep bezoekt gemeentetuin. Een ding is zeker, in dit jaargetij de is de plantentuin van de ge meente Tholen aan de L. Deur- loostraat niet op z'n mooist. Maar het is wel leerzaam om in deze periode, nu alles kaal en dor is, de takken en knoppen goed te bekijken, zodat men daaraan de bomen, struiken en planten kan herkennen. Dat deed een aantal leden van de Natuurvereniging Tholen. Zij bezochten onder lei ding van de heer M. van Loen- KAPSAICN /HIK4NDA Tevens verhuur zonnebank Ring 14, St. Annaland tel.: 01665-2102 Advertentie I.M. hout, deze tuin, die eigenlijk is aangelegd voor het educatieve aspect. En iedereen die belang stelling heeft kan eens door deze tuin heenwandelen. Alle struiken, planten en bomen hebben hun naam op een bordje. En de plan tenwerkgroep kreeg schrifteljke informatie vooraf, zodat men nog beter geïnformeerd was. Het is de bedoeling dat de plantenwerk groep, naast de kennis over de wilde vegetatie waarbij G. Westerveel de 'docent' is, van M. van Loenhout onderwijs krijgt over de gekweekte flora. Iedereen was zeer enthousiast, want naast het leerzame deel nam men me teen een pakket informatie mee naar huis om daarmee in de eigen tuin aan de slag te gaan. Deze (koude) ochtend krijgt op 15 fe bruari een vervolg ten huize van M. Geuze aan de Lange Zandweg te Poortvliet, waar men met de herkenning van snoeitakken de lessen zal vervolgen. Dodi Dodi brengt stemming De eilandelij k volksdansvereni ging Dodi Dodi heeft dinsdag in het Holland Huis een fraai gastoptreden verzorgd voor de Plattelandsvrouwen. De dames dansten in een vlot tempo het Bal kanprogramma, dat werd aange kondigd door mevrouw v.d. Reest. Nadat de danseressen in de pauze een consumptie hadden genut tigd, vervolgde men met het Bal kanprogramma, dat werd afgesloten met een sfeervolle kaarsendans. De Plattelandsvrou wen vonden het een prachtige avond en ook de danseressen kon den terugzien op een geslaagd op treden, al vond men het in de zaal wel erg warm. Aan het begin van de avond werd de agenda van de algemene leden vergadering vlot afgewerkt. De verslagen van secretaresse mevr. Meloen en penningmeesteresse mevr. Muller werden goedge keurd. Mevr. Meloen werd voor drie jaar als bestuurslid herkozen. De volgende bijeenkomst, op 17 februari, staat in het teken van het Wereld Natuur Fonds. Volle zaal voor muzikanten Zaterdagavond presenteerden 27 leerlingen van dhr. H. Jansens en de dames N. Vroegop, J. de Vos en C. Vermeulen in een volle zaal van het Holland Huis een gevarieerd programma van orgel-, keyboard- en accordeonmuziek. Ook was er een fraaie solozang te beluisteren. Aan deze geslaagde avond werk ten ook kinderen van acht jaar mee. Verleggen Polderweg Aannemingsbedrijf Gebr. Moer land b.v. uit Sint-Annaland gaat voor 5.901,30 grond- en bestra tingswerkzaamheden uitvoeren om een gedeelte van de Polderweg te verleggen. Elenbaas lijstaanvoerder Tolrust J. Elenbaas gaat halverwege de biljartcompetitie van Tolrust aan de leiding. Hij behaalde van de 140 punten die er maximaal te ver dienen waren, 136.22 punten. 2. G. de Jonge 132.09, 3. A. Hage 130.26, 4. K. Zwagemaker 129.83, 5. J. Uijl 129.70, 6. K. Bolier 127.17, 7. T. Hage 126.65, 8. A. Burgers 126.05, 9. J.K. Elenbaas 124.44, 10. D. Sakko 123.01, 11. A. Schot 118.97, 12. L. Bijl 110.01, 13. K. Lisseveld 108,08, 14. H. Anthonisse 106.66, 15. R. Geuze 105.39. K. Zwagemaker behaalde in één partij de hoogste serie met 27 ca ramboles en het beste gemiddelde van 4.35. K. Bolier en K. Zwage maker speelden in 14 beurten de kortste partij. J. Elenbaas speelde de langste partij in 42 beurten en R. Geuze behaalde de meeste poe dels: 262. Filmmiddag Speeltuinvereniging Rekelstad or ganiseert woensdag 1 februari voor de kinderen een filmmiddag. Voor de jeugd tot en met 5 jaar (onder begeleiding van volwasse nen) wordt om 14.00 uur een te kenfilm vertoond. En om 17.00 uur kunnen de kinderen van 6 tot en met 12 jaar genieten van de Ne derlandse film Repelsteeltje. Ouderavond slaat aan Donderdag is aan de chr. Jena planschool de jaarlijkse ouder avond gehouden. Peter Grabijn opende de avond met bijbellezing en gebed. Vervolgens presenteerde Anita Roggeband een klankbeeld. De diabeelden en de geluidsband waren gemaakt en ingesproken door stagiaire Hans Quist, die vo rig jaar, naar hij zegt, met veel plezier op de school heeft ge werkt. De negatieve gedachten die hij had over Jenaplan onderwijs zijn tijdens de stageperiode omge bogen in een positieve zienswijze. Na het klankbeeld vertelde Mi chael Wisse het een en ander van een blokuur, waarin de kinderen zelfstandig aan het werk gaan met de hun opgegeven taken. Na de koffiepauze konden de 36 aanwe zige ouders deelnemen aan één van de drie werkgroepen. Daar kon men, onder leiding van Elly Hazeleger, zelf ervaren hoe de kinderen op de Jenaplanschool le ren en werken. Vervolgens konden de deelnemende groepen hun er varingen van de gedane onderde len uitwisselen. De ouderwerkgroep werd door het onderwijzend personeel bedankt met een plant en aan het slot van deze, door de ouders als zeer waardevol ervaren, avond eindig de dhr. Hofland met dankgebed. NCVB en homeopathie Het echtpaar Slobbe uit Oud- Vossemeer heeft donderdagavond voor de NCVB een lezing gehou den over homeopathie. Na de ope ning door mevrouw Verheuvel-Brand, samenzang, schriftlezing, gebed en meditatie over vriendschap, gaven de spre kers een uiteenzetting over ho meopathie. Er werd aandachtig geluisterd en bovendien was er ge legenheid tot discussie. Hoewel het onderwerp eigenlijk nog niet helemaal behandeld was, besloot de presidente met een hartelijk dankwoord tot de sprekers en luisteraars, de avond om wille van de tijd, te besluiten. Beroepen De Gereformeerde Gemeente heeft een beroep uitgebracht op dominee M. Mondria te Waar denburg. In de Hervormde Gemeente heeft J.C. Polderman zijn benoeming tot diaken aangenomen. Jeugdwerk jubileert Tijdens het jaarfeest op 17 fe bruari viert het Interkerkelijk Jeugdwerk het koperen jubileum. Het programma is heel gevarieerd, 's Middags zijn de leden en de lei ding al aanwezig in de gemeen schapsruimte van de chr. Jenaplanschool, om voorberei dingen te treffen voor de feest maaltijd, die later op de dag samen met ouders en belangstel lenden gehouden wordt. Deze zijn om half zes welkom. Tijdens het jaarfeest is er ook tijd voor infor matie over het jeugdwerk, samen zang, sketches, liedjes, plezier, lachen enz. Er is eveneens tijd voor geestelijke vorming, met als thema 'De tien geboden'. De le den brengen dat door liederen, sa menspraak en voordrachten. Belangstellenden voor deze bij eenkomst moeten zich met een antwoordstrook aanmelden, of bellen naar tel. 2924. Directeur Rabobank Oud-dorpsgenoot C.H. Men- ger(42) is per 1 maart benoemd tot directeur van de Rabobank Ooltgensplaat/Stad aan 't Ha ringvliet. Hij volgt dhr. G.J.M. Appelman op, die per 1 februari directeur wordt van de Rabobank 's-Gravendeel. Dhr. Vanger, die sinds 1964 in de banksector werkt, is momenteel verbonden aan de Rabobank te Dinteloord. Haven uit het donker Op het havenplateau zullen enkele lichtmasten worden geplaatst. Burgemeester Vogel zei dat vorige week in de gemeenteraad. De SGP had op de beide donkere hoeken gewezen en de daardoor grotere kans op diefstal of vernieling. In de toekomst zullen er meer bussen en vrachtwagens geparkeerd staan, omdat het havenplateau en het industrieterrein in de nieuwe APV daarvoor zijn aangewezen. De SGP stelde voor om licht masten te gebruiken, die na de re constructie van de Stationsstraat over zijn. De burgemeester ging zelfs zover dat hij er eventueel nieuwe masten zou willen plaatsen. De gemeenteraad ging accoord met de verkoop van een perceel bouwgrond aan de Esdoornhof aan dhr. A.C. Verhees. De prijs per m2 werd vastgesteld op f. 86,80, exclusief de b.t.w. en de kosten voor verricht bodemonder zoek. Voor de reconstructie van de Stationsstraat, die zal worden uitgevoerd door aannemingsbe drijf De Voogd te Grijpskerke, werden de benodigde gelden door de raad beschikbaar gesteld. Ook trok men f. 5.352,- uit voor de aanschaf van buitenspelmateriaal voor o.b.s. De Luyster. Rommel Bruintjeskreek De PVAB-fractie in de gemeente raad heeft vragen gesteld over een hoeveelheid puin en oud ijzer, dat in de Bruintjeskreek ligt ter hoog te van het erf van dhr. Van Herk. Burgemeester Vogel zei dat hij er van wist. "De milieupolitie heeft het vanuit de lucht gesignaleerd en onderzoekt de zaak op dit mo ment. Het gaat om een beschermd natuurgebied, waar het strafbaar is om zulke zaken neer te gooien." Wethouder Walpot vulde nog aan, dat het best betrekking zou kun nen hebben op het tegengaan van oeverafkalving. In dat geval zou het puin daar volkomen legaal lig gen. Zonder discussie ging de gemeen teraad woensdag accoord met een bedrag uit de pot 'opknappen ge meentehuis' voor het maken van een praatschets betreffende de verbetering van het gemeentehuis. "Misschien kan er nu al, in dit vroege stadium, rekening worden gehouden met de positie van de invaliden," merkte H. Geluk op. Hij noemde de bereikbaarheid en eventueel parkeergelegenheid. Het welzijnsprogramma sociaal- cultureel werk 1989 werd nu met 4 tegen 3 stemmen aangenomen, nadat twee keer eerder de stem men staakten doordat een raadslid afwezig was. Sexueel geweld. Een groep vrou wen die zelf te maken hebben (ge had) met sexueel geweld (ook ongewenste intimiteiten en naflui ten op straat), start op 16 februari bij Fiom-Zeeland. Inlichtingen 01180-27311. Omdat er voor de raadsleden geen stukken ter inzage waren gelegd, wilde de Thoolse gemeenteraad nog geen besluit nemen over sub sidieverlening aan Youth for Christ. "Ik heb geen begroting noch een subsidieaanvraag gezien. Is het verzoek wel tijdig inge diend?" wilde M. Dijke (SGP) weten. Ook J. de Bres (PvdA) vond, dat kennis genomen moest kunnen worden van de stukken om tot een verantwoorde beslis sing te komen. Burgemeester Van der Munnik kon niet anders dan die informatie alsnog toezeggen. Dijke wees erop, dat ook de be grotingen van het REC en de Indi catiecommissie bij de stukken ontbraken, terwijl een begrotings wijziging op de agenda stond. Bij monde van J. v.d. Jagt ver klaarde de SGP tegen de 1500 gul den voor 'toeristisch Tholen' te zijn. "We stemmen ook steeds te gen de subsidie voor de VVV. Overigens staan we sceptisch te genover het aantrekken van aller lei vormen van toerisme," zei hij. Ook P. van Belzen (RPF/GPV) was tegen deze bijdrage voor deel name aan de vakantiebeurs in Utrecht, omdat die beurs ook op zondag plaatsvond. Zijn opmer king dat het raadsvoorstel ook 'staatkundig onjuist' was (de va kantiebeurs is al achter de rug - red.) vond geen weerklank bij het college. M.A.J. van der Linde (PvdA) was benieuwd naar de er varingen van degenen die de stand hadden bemand. De SGP was verder niet accoord met de verbetering van de toilet voorziening bij de jachthaven in Sint-Annaland. "We hebben te gen de uitbreiding van de jachtha ven gestemd en dit zien we als een completering daarvan," verklaar de Van der Jagt.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 19