Vosmeer dames gehuldigd als de beste sportploeg van Tholen Veel decibellen tijdens sportshow damesteam van Vosmeer atleet Wim van Dijke dammer Toby Hage SPORTTEAM VAN HET JAAR 1988 SPORTMAN VAN HET JAAR 1988 AANMOEDIGINGSPRIJS Donderdag 26 januari 1989 DE EENDRACHTBODE 17 De Thoolse sportploeg van het jaar: het damesvoetbalelftal van v.v. Vosmeer. Gehurkt v.l.n.r. Anita Verhees, aanvoerster Helma Verhees-Goedegebuure, Liesbeth de Korte, Anja v.d. Repe-Leinse, Rya den Engelsman- Rijnberg en Helma Hommel-Mosch. Daarachter staan v.Ln.r. Diana Hendrikse, Jolanda Dorst-van Driel, Toos Istha-Plompen, Elsa van Haaften, Conny v.d. Laak, leidster Bets Havermans-Oerlemans, Marjan Verhoef, grensrechter Leo Havermans Jzn., Anita Goedegebuure en trainer Leo Havermans Czn. Op de foto ontbreken Ma ja Vermaas-Leinse en Anita Bosmans-van Zetten. Sjacco Bliek (links) en Jaap de Rijke(midden) applauÜiseren voor een buigende Wim van Dijke, die Thools sportman van het jaar 1988 werd. Rechts presentator Perry Bakx. Twee in brede kring getip te kanshebbers kregen vrijdagavond in een vol Haestinge te St. Maar tensdijk de hoogste eer op het Thoolse sportgala. "Het lag misschien in de lijn der verwachtingen, maar ik was toch verrast en ik ben er blij mee", zegt Wim van Dijke uit St. Maartensdijk, de Thoolse sportman 1988. "Ik had er eigenlijk wel op gerekend", zei ook Helma Verhees uit Oud- Vossemeer, aanvoerster van het dameselftal van Vosmeer dat Thoolse sportploeg van 1988 werd. Benadeeld In de roos Schoolsport Primeur Minder lacherig Uitzonderlijk Drie uur gemeentelijk amusement in Haestinge De bekendmaking van de Thoolse sportprijzen 1988 is vrijdagavond in Haestinge te St. Maartensdijk verpakt in een amusementsprogramma, waarbij het gemeente bestuur royaal met decibellen strooide. Vegetariër Records 1 11» Thoolse artiesten tijdens het sportgala in Haestinge, v.l.n.r. pianist Jan van Elsac ker, zangeres Gré Boelhouwers en de Amerikaanse bassist Foy. Vriendenclub Vosmeer dames Harde leerschool Lars Tazelaar Het voetbalelftal van De Casem- brootschool uit St. Annaland en de springgroep van gymnastiek vereniging Olympia Tholen vielen daarmee buiten de boot, evenals Jaap de Rijke(triathlon) uit St. Maartensdijk en Sjacco Bliek(ral- lycross) uit St. Annaland. In tegenstelling tot vorig jaar, werd de uitslag echter nu op een enkeling na onderschreven. Direc teur G.T. Bril van De Casembroot- school, die door een lek vorige week maandag al te weten kwam dat zijn leerlingen de spörtprijs niet kregen, was wel teleurgesteld. "Sportief gezien hadden wij de prijs moeten ontvangen, dat heb ik ook van Vosmeer-dames ge hoord. Wij hebben de prestatie al geleverd, zij moeten het nog doen, maar ik ga geen ingezonden stuk ken schrijven, zoals vorig jaar bij Wim van Dijke is gebeurd." Jacob Pekelsma van Olympia Tholen had er niet op gerekend dat zijn ploeg zou winnen. Hij had de Vosmeer-dames getipt en die verwachting kwam uit. Hij en Magda Verbiest vonden het al mooi dat ze met hun kandidatuur voor de ploegprijs zo in de publi citeit gekomen waren. Dat gold bij de individuele prijzen ook voor Jaap de Rijke en Sjacco Bliek. "Wim van Dijke werd te recht de winnaar, want hij is vorig jaar benadeeld", zei De Rijke. Rallycrosser Bliek was al blij dat zijn onbekende sport wat meer in de schijnwerpers kwam. "Het genomineerd worden is op zich al een prijs", hield wethouder P. van Schetsen hen voor. "Het is een blijk van waardering. Laat staan, als je zoals jullie doordrin gen tot een laatste selectie van drie, met alle aandacht die daarbij hoort. Toegegeven, er zijn maar twee hoofdprijzen, maar ik kan u verzekeren dat de criteria, de ka ders en de afwegingen die daarbij een rol spelen, zeer zorgvuldig zijn gekozen." Verwachte revanche voor atleet Wim van Dijke bij derde sportgala van een heleboel vrije tijd en steun van sponsors kan lukken. "Het is een dure sport", vertelde Bliek. Zijn nieuwe auto, waarmee hij een sprong maakt van 85 naar 112 pk, moet in april klaar zijn. Het derde Thoolse sportgala trok weer bijna 500 toeschouwers. "Zo'n aantal mensen bijeen in een constructieve, fijne sfeer, dat is een felicitatie voor Perry Bakx en Piet v.d. Vlies", zei voorzitter C. van den Berge van de commis sie sport. "Zij hebben er ongelo felijk hard aan gewerkt en wat is er dan beter dan hen te bedanken, dan met het aantal toeschouwers. Met superlatieven breng je een de valuatie aan in je dankwoord", zei de voorzitter. Ook wethouder Van Schetsen bracht naar voren, dat het ge meentebestuur met het organise ren van een sportgala 'in dejoos schiet'. "De belangstelling is weer overweldigend en daar zijn we ontzettend blij mee om. Niet al leen voor de organisatoren die er veel vrije tijd aan hebben opgeof ferd, maar juist ook om de sport en de Thoolse sportwereld in zijn algemeenheid! Eén keer per jaar staafde sport in al zijn verschillende takken cen traal en komen bestuurders, spor ters en vrijwilligers samen, daarbij symboliserend, dat sport verbroedert en verzustert." De wethouder noemde het plezierig, dat ook vertegenwoordigers van de Zeeuwse en Bergen op Zoomse sportraad aanwezig waren. Van Schetsen bracht naar voren, dat met steeds meer vrije tijd sport in de vorm van pure recrea tie, maar ook als prestatiesport en sub-topsport zowel passief en ac tief steeds meer in de belangstel ling komt te staan. "Ook in Tholen. Het is aan het gemeente bestuur om daarvoor de rand voorwaarden in de vorm van accommodaties en subsidies be schikbaar te stellen. Uiteraard binnen de financiële mogelijkhe den. Daarnaast dient het stimule ren, van vooral de jeugd om aan sport te doen, grote prioriteit te krijgen." De wethouder bedankte de scho len en verenigingen die aan het ge meentelijk schoolsportproject hadden meegedaan. "Ook in de sport geldt, dat wie de jeugd heeft, de toekomst heeft." Volgens Van Schetsen betekent sport meestal plezier hebben. "Al leen of samen met anderen. Die vorm van plezier wens ik ook u vanavond toe. En met de opening van dat schitterende ballet van Laura Ouwens en mijn woorden is het derde Thoolse sportgala defi nitief begonnen." De spanning voor de uitreiking van de sportprijzen werd nog op gevoerd, maar de winnaar van de aanmoedigingsprijs kwam al vroeg uit de bus. Het was voor het eerst, dat deze trofee in het drieja rig bestaan van het sportgala werd uitgereikt. Dammer Toby Hage Czn.(13) uit Tholen had de pri meur. Hij kreeg een tinnen bord met inscriptie en een oorkonde voor o.a. het bereiken van de na tionale jeugdselectie. Elke maand traint hij in Deventer, waarvoor een lange treinreis gemaakt moet worden. Zijn ouders en begeleider Stef Baerends van de Thoolse damclub de Eendracht deelden in de vreugde. Het reglement voorzag al langer in de mogelijkheid om een Thools sporttalent dat tot dusdanige rij ping is gekomen, dat hij een be lofte inhoudt voor de toekomst, van een aanmoedigingsprijs te voorzien. "Wij hopen, dat van deze prijs een stimulans uit mag gaan", zei voorzitter C. van den Berge van de commissie sport. "Maak deze belofte waar!" De verwachting werd nog uitgespro ken, dat men Toby Hage over een paar jaar als sportman van Tho len zou terugzien. Voor de pauze werden de drie kandidaten voor de ploegenprijs Op grond van de navolgende prestaties: Het damesteam, gevormd door de speelsters Helma Verhees- Goedegebuure, Conny van de Laak, Marjan Verhoef, Diana Hendrik- se, Elsa van Haaften, Jolanda Dorst-van Driel, Toos Istha-Plompen, Lieiroeth de Korte, Anita Goedegebuure, Anita Verhees, Helma Hommel-Mosch, Anja van de Repe-Leinse, Maja Vermaas-Leinse en Anita Bosman-van Zetten, behaalde in het seizoen 1987/1988 het kam pioenschap in de regioklasse West van de K.N.V.B. afdeling Noord- Brabant en promoveerde daardoor naar de hoofdklasse A. Met de promotie bereikte dit team niet alleen de op één na hoogste klasse in de Nederlandse damescompetitie, maar het betekende tevens voor dit team voor de 4e maal promotie -waarvan 2 maal gepaard gaand met een kampioenschap- in een tijdsbestek van 9 jaar. Deze prestaties konden alleen bereikt worden door intensieve training, een goede begeleiding en niet in de laatste plaats een goede teamgeest. Het uitroepen van dit team tot sportteam van het jaar 1988 mag gezien worden als een waardering voor de bewonderenswaardige inzet van speelsters, trainer en leiding dat geleid heeft tot het hoge niveau waar op dit damesvoetbalteam nu speelt. Op grond van de navolgende prestatie: Hoewel Wim van Dijke pas op latere leeftijd met zijn sport begon, kwam hij door zijn intensieve trainingsarbeid bij het lange afstand lo pen al in de afgelopen jaren tot enkele aansprekende resultaten. Zo deed hij in 1984 van zich spreken door in de bekende Schipholloop - over een afstand van 61 km- een 4e plaats voor zich op te eisen. In 1985 verbeterde hij deze prestatie door zich als 3e te plaatsen en in 1987 keerde hij hier zelfs met een 2e plaats huiswaarts. Voorts mogen na tuurlijk niet onvermeld blijven zijn le plaats in de marathon van Alme- re in 1987, alsmede zijn goede klasseringen in datzelfde jaar in de ma rathon van Rheden en bij de strijd om het Zuid-Nederlands kampioen schap over 25 km (beide een 2e plaats). Evenwel mag als een hoogtepunt zijn deelname aan de Euromarathon eind maart 1988 gezien worden. In deze monstertocht, waaraan 7 lan den deelnamen en die voerde van Luxemburg naar Cap d'Agde (Frank rijk), maakte Wim van Dijke deel uit van de 10-hoofdige Nederlandse afvaardiging. Als één van de 80 deelnemers, ingedeeld in de zwaarste categorie, legde hij in 11 dagen tijd een afstand af van 522 km en bereikte daarmee in het persoonlijk klassement een 4e plaats. De Nederlandse ploeg -Van Dijke was hier de enige Zeeuw- won bovendien het landenklassement. Deze prestatie mag gezien worden als een beloning voor de langdurige en intensieve trainingsarbeid -variërend van 12 tot 17 uur per week- die hieraan ten grondslag ligt. De benoeming nu tot sportman van het jaar 1988 mag gezien worden als een waardering voor genoemde prestaties waaraan grote wilskracht en doorzettingsvermogen ten grondslag liggen. Wegens het feit dat deze jeugdige sporter blijk heeft gegevën over capa citeiten te beschikken die een belofte voor de toekomst inhouden. Toby Hage kwam in 1985 via schooldammen voor het eerst serieus met de damsport in aanraking. In datzelfde jaar meldde hij zich als lid aan bij de Thoolse damclub De Eendracht. Op 13 maart 1986 maakte hij deel uit van het Thoolse pupillenviertal dat de Zeeuwse titel in de wacht sleepte. Datzelfde viertal behaalde bij de Nederlandse pupillenkampi- oenschappen voor clubviertallen een 4e plaats. Op 24 januari 1987 werd hij zelf 3e bij het Zeeuws pupillenkampioen- schap 1987 en 2e bij het Zeeuws pupillenkampioenschap sneldammen 1987. Ook maakte hij in dat jaar deel uit van het clubviertal dat na eerst de Zeeuwse titel in de wacht gesleept te hebben ook op overtui gende wijze Nederlands clubkampioen bij de pupillen werd. In 1986 en 1987 werd hij winnaar van het sneldamtoernooi te Aagte- kerke. In 1988 gaat hij van de pupillen (t/m 12 jaar) naar de aspiranten (12 - 16 jaar). Als eerste-jaars-aspirant weet hij dan al meteen beslag te leggen op de Zeeuwse dam- en sneldamtitel bij deze categorie. Tijdens de Neder landse kampioenschappen wordt hij bij het sneldammen 8e, terwijl hij bij het gewone dammen één punt te kort komt om zich tot de beste 10 aspiranten van Nederland te kunnen rekenen. In augustus 1988 behaalt hij tijdens de Open Nederlandse damkampi oenschappen te Brunssum een 3e plaats in de categorie aspiranten. Onlangs werd hij na een zware voorselectie toegelaten tot de Centrale aspirantentraining, een maandelijkse training verzorgd door de Ko ninklijke Nederlandse Dambond ten behoeve van de sterkste Neder landse aspiranten. De prestaties -met name in het afgelopen jaar behaald- zijn aanleiding om aan deze aan het begin van zijn carrière staande talentvolle dammer de aanmoedigingsprijs toe te kennen. voorgesteld, waarbij presentator Bakx met de aanvoerders sprak en Rien Burgers videobeelden van de sporters toonde. Tijdens de gesprekken liet men ook nog mu ziek bij de beelden horen, wat geen ideale combinatie bleek.. Helma Verhees van Vosmeer ver telde over tien jaar damesvoetbal, waarvan negen jaar competitie, waarin vier promoties en twee kampioenschappen werden be haald. "Het wordt nu serieus ge nomen, 't is minder lacherig dan vroeger", zei de aanvoerster. Er is nu zelfs een vriendenclub die het elftal, dat momenteel in de hoofd klasse A op de zesde plaats staat, financieel ondersteunt. Deze maand zijn 12 speelsters met trai nen en oefenwedstrijden begon nen voor de vorming van een tweede dameselftal bij Vosmeer. Die basis is nog te smal, zodat er nog meer liefhebbers verwacht worden. Jacob Pekelsma en Magda Ver biest van Olympia Tholen vertel den over de zes dames, die vanaf 1986 serieus op de mini- trampoline springen. Ze vertel den, dat de twee uren training per week eigenlijk te weinig zijn, maar in Tholen is er niet meer ac commodatie aanwezig, zo kregen b en w, raadsleden en de commis sie sport te horen. Olympia gaat binnenkort naar de Nederlandse kampioenschappen. Heel uitzonderlijk noemde pre sentator Bakx de kandidatuur van het voetbalelftal van De Casem- brootschool uit St. Annaland, dat Thools en Zeeuws kampioen werd en na strafschoppen ongeslagen tweede bij de landelijke titelstrijd in Zeist, waar de Piersonschool zegevierde. De leerlingen voetbal len allemaal bij WHS: 8 jongens in het Dl elftal, 3 in D2 en 1 bij de E-pupillen. De jongens zijn inmiddels uitge zwermd over vele scholen voor voortgezet onderwijs, maar be halve voetballen konden ze ook volleyballen(lste prijs), estafette lopen(lste) en dammen. Voorzitter Van den Berge consta teerde bij het wikken en wegen in de commissie sport 'buitenge woon kleine verschillen' tussen de drie kandidaten. Hij meende, dat iedereen in de sport kan relative ren omdat vreugde met teleurstel lingen afgewisseld worden. De volle glorie was voor het dames elftal van Vosmeer. "Onze harte lijke gelukwensen en succes in de toekomst", zei voorzitter Van den Berge, na het voorlezen van de De showgroep van het jazzballet van Laura Ouwens uit Oud- Vossemeer opende het gala op muziek van Alexander's Ragtime Band. Na de pauze werden nog twee nummers uitgevoerd: Kiss van Tom Jones en The Art of Noise. Presentator Perry Bakx in formeerde nog naar de plannen voor herhaalde deelname aan de Demogiyada, maar Laura Ou wens vertelde meer op de leuke sfeer in de groep uit te zijn, dan op landelijke prestaties. Leon Aarden uit Bergen op Zoom bracht met vijf dames van the Crab City Girls een Broadway show. Onder de deelnemers waren Jacqueline Nooy-Heijboer uit St. Annaland en Bianco van 't Hof- van Maaren uit Tholen. Beroepsmilitair Dick Rietkerk uit Tholen voerde als Magic Dick de spanning in Haestinge op met een goochelnummer, waarbij zijn as sistente Linda diverse zwaarden door haar hoofd leek te krijgen. Rook en muziek droegen bij tot de spanning, maar het liep goed af. Dat was niet het geval bij allerlei sportongelukken, die evenals vo rig jaar op video werden getoond. Bij auto- en motorraces, ski wedstrijden e.d. ging het nogal eens mis, waarbij het vallen op een ijsbaan tot de meest onschul dige taferelen behoorde. 'Er gaat in de sport ook wel eens wat mis', was de titel van dit onderdeel. Amusant was het optreden van de alternatieve springorganisatie Oezoo-ASO uit Bergen op Zoom. Van eigen bodem kwam zangeres Gré Boelhouwers uit Tholen, die met pianist Jan van Elsacker en de Amerikaanse bassist Foy uit Oud- Vossemeer een jazz- en cabaret achtig programma bracht, waar bij de teksten speciaal op de sport toegespitst waren. Leon Aarden solo verzorgde de fi nale, waarbij hij het publiek en thousiast maakte en de armen ineen geslagen werden voor een 'uitsmijter', voordat de voorzitter van de commissie sport, dhr. C. van den Berge, zijn slotwoord sprak. motivering. Wethouder Van Schetsen reikte de prijs uit. Na de pauze kwamen de indivi duele kandidaten aan bod. Aller eerst werd Wim van Dijke voorgesteld, die ook vorig jaar in Haestinge voor het voetlicht kwam. De 522 km in 11 dagen tij dens de Euromarathon van Luxemburg naar Zuid-Frankrijk werd vermeld, naast vijf mara thons met 2.34 u als snelste tijd. Van Dijke, verbeterde zijn per soonlijke records op de 10 en 15 km en de halve marathon. Hij doet in april mee aan de mara thon van Rotterdam, in mei weer aan de Euromarathon en in het najaar loopt de Smurdiekse atleet nog twee halve marathons. Het praatje van gemeentevoor- lichter Bakx ging ook bij de twee de kandidaat, rallycrosser Sjacco Bliek, vergezeld van videobeelden met muziek. Zijn sport legde hij uit als een combinatie van rallyrij den en crossen. Bliek komt uit in de standaardklasse en rijdt veel in Rilland Bath en Valkenswaard. Hij begon zes jaar geleden, toen Joop van Holstein uit St. Anna land hem vroeg om te helpen bij een crossauto. Nu bouwt hij zelf een nieuwe, wat door opoffering Jaap de Rijke werd als derde en laatste kandidaat voor de indivi duele spörtprijs belicht. Fietsen, zwemmen en hardlopen vormen de thriathlon, waarmee de hts'er zich in 1988 voor het eerst serieus bezig hield. De Rijke werkte er 17 af. Voor deze zware sport stelde hij zich eerst op de hoogte bij het Sport Medisch Adviescentrum in Vlissingen, waar zijn school staat. Hij werd Zeeuws kampioen bij de junioren, 1ste in West-Brabant en 13de bij de Nederlandse kampi oenschappen voor studenten. De sportman uit St. Maartensdijk vertelde, dat hij speciaal vegeta riër was geworden om de triathlon beter te kunnen beoefenen. Licht verteerbaar voedsel is ideaal ten opzichte van vlees. De combinatie van leren en studeren is te doen, maar De Rijke slaapt weinig. Hij achtte 27 tot 30 jaar de ideale leef tijd voor iemand die de triathlon beoefent, zodat hij als 20-jarige nog naar zijn top kan toegroeien. Medescholieren van de Vlissingse h.t.s. ondersteunden hun favoriet vrijdagavond met een spandoek en aanmoedigingen. Het was voor de commissie weer een krachttoer om een aanbeve ling aan b en w te doen. "Het zijn drie voortreffelijke sporters", zei voorzitter Van den Berge, "volko men ongelijksoortig, maar met een onnoemelijke inzet. Je komt op drie tienen uit!" De hele reeks van prestaties van Wim van Dijke gaven de doorslag boven de kortere sportcarrière van de andere twee kandidaten. Daar mee waren de Thoolse sportprij zen 1988 weer verdeeld. feliciteert haar elftal met het behalen van de Thoolse spörtprijs 1988. Advertentie I.M. Het jeugdige Thoolse voetbalta lent Lars Tazelaar heeft in het jeugdinternaat van voetbalvereni ging PSV te Geldrop een harde leerschool. Dat bleek vrijdag avond tijdens het Thoolse sport gala, waar Perry Bakx en Rien Burgers het videoprogramma 'Een dag uit het leven van Lars Ta zelaar' vertoonden. De combina tie van school, trainingen en wedstrijden is een pittige opgave. De PSV-begeleiders lieten weten, dat ze eerst hadden getwijfeld of ze met Lars Tazelaar in zee zou den gaan. "Maar hij doet er alles voor en hij moet 't zelf ook op knappen." Na eerst problemen met het van huis zijn gehad te hebben, heeft de voormalige junior van Tholen- se Boys het nu goed naar zijn zin. Of de echte spitsspeler ooit eens tot het eerste elftal van PSV zal doordringen, moet voorlopig af gewacht worden, maar PSV spant zich in om talenten uit eigen land op te leiden in plaats van voor miljoenen guldens spelers te ko pen. Lars, die met zijn ouders en een PSV-vertegenwoordiger vrij dagavond in Haestinge was, werd nog in de bloemetjes gezet. Ton Kienhuis gaf vrijdagavond in formatie over het Sport Medisch Adviescentrum en het Preventief Sport Medisch Onderzoek. Nu de verplichte sportkeuring is afge schaft, kan men zich in Bergen op Zoom, Goes, Vlissingen of Breda laten onderzoeken. Er is deskun digheid aanwezig per tak van sport.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 17