SGP: parkeerverbod in Deldensestraat JE3L 00K IN DE GLASBAK 83 'Vormgeving en commercie zijn in Tholen goed samen gegaan' Dacomex verdrievoudigd Hans Josen nieuwe voorzitter Eegedima Kerk wordt theater Raden stellen rekeningen vast Ouderwetse H Burgemeester bij opening van C1000 aan de Eendrachtsweg Tholen koopt dranghekken Twee vrouwen met pmen loopt val op een ruimte tr. Ben tent samen lezen geeft oóle veel te vrezen Wie ontVdriqt er de tent Donderdag 26 januari 1989 DE EENDRACHTBODE Gemeentegarantie weer ter discussie De SGP-fractie in de Sint-Philipslandse gemeenteraad heeft b. en w. gevraagd, opnieuw met een voorstel te komen aangaande het verlenen van gemeentegarantie. De burgemeester beloofde dat in het college te zullen bespreken. Grote moeite Parkeerverbod Zeeuwse Sportraad heeft nieuwe voorzitter Gemeenteraad St.-Philipsland stopt met roken tennis Allure Het milieu Steeds groter Neem nu een abonnement. Voor slechts 73 cent per week wordt volop informatie over Tholen en St. Philipsland verstrekt. Bel nu 01665-2752 of vul de bon in en u krijgt de Eendrachtbode een maand gratis. i i Trainer Dick Waasdorp vertrekt 1 april badminton Foto's bestellen Erevoorzitter I 15 In september werd het besluit over verlening van gemeentegaranties herzien, in verband met de aftop ping ervan. Niemand viel toen de bepaling op, dat bij verschil van mening binnen het college, de be slissing tóch niet in handen van de raad wordt gegeven. Pas in decem ber kwam dat aan het licht. De burgemeester zei toen, dat die wij ziging 'op onverklaarbare wijze' in het raadsvoorstel was gekomen. "Wij hebben toch grote moeite met deze fout, want dat is het," zei H. Geluk. Hij trad voor het eerst als fractievoorzitter op. "Deze be paling is ook helemaal niet ter sprake geweest, want de wijzigin gen hadden betrekking op andere punten." De burgemeester gaf toe dat iedereen er overheen gelezen had. Dat het de SGP dwars zat, kwam ook naderhand nog tot uitdruk king. De I.Z.A.-regeling en de rechtspositieregeling voor ambte naren moesten namelijk gewijzigd worden. De betreffende voorstel len waren hamerstukken. "Hope lijk is er geen regel weggevallen over het uitbetalen van salaris, want dan zouden onze ambtena ren dat niet meer krijgen," merkte wethouder L. Walpot daarbij fijntjes op. Het voorstel om het stopverbod aan de zuidkant van de Delden sestraat op te heffen, werd door b. en w. teruggenomen voor nader overleg met de politie. De SGP vroeg daarom. Geluk: "Als het De Zeeuwse Sportraad heeft een nieuwe voorzitter. Jan Kruize, sinds kort burgemeester van Oostburg, nam het roer over van waarnemend voorzitter Henk Hoogerland tijdens een buitenge wone vergadering in hotel Termi nus te Goes. Kruize kent het klap pen van de zweep bij een provin ciale sportraad. Voor zijn komst tiaar Oostburg, was hij 8 jaar voorzitter van de Groningse Sportraad. Overigens is hij niet van plan het roer volledig om te gooien. "De sportbonden hebben hun eigen verantwoordelijkheid. Maar de Zeeuwse Sportraad zal het ontmoetingspunt van de sport moeten zijn. Daar komen al die sectoren - bonden, gehandicap tensport, lichamelijke opvoeding, locale bundelingen en sportge- zondheidszorg bijeen". Tijdens de nieuwjaarsreceptie - die aan sluitend aan de vergadering plaatsvond - maakten velen van de ruim 80 aanwezigen kennis van de nieuwe voorzitter. De rekening over 1986 is maandag door de Thoolse gemeenteraad voorlopig vastgesteld. Dat ge beurde zonder op- of aanmer kingen. Het bedrag van de inkomsten en uitgaven van de gewone dienst is vastgesteld op f. 48.870.300,61, de uitgaven van de kapitaaldienst op f. 30.618.174,53, de inkomsten van de kapitaal- dienst op f. 29.756.859,97 en het eindbedrag van de balans op f. 161.089.462,21. Vorige week woensdag stelde ook de gemeenteraad van Sint- Philipsland een rekening voorlo pig vast, namelijk die van 1985. De gewone dienst sluit met een batig saldo van f. 18.626,61, wat wordt toegevoegd aan de brand weerreserve. "Nu heb ik warempel L. Ge luk ingevuld," zei raadslid L. den Engelsman tegen zijn fractievoorzitter H. Geluk. Over diens benoeming in de Sint-Philipslandse commissie financiën werd vorige week woensdag schriftelijk gestemd. Burgemeester Vogel las vijf keer H. Geluk op, maar naar het laatste stem briefje keek hij wat bedenke lijk. "Dat is een ouderwetse H," kwam wethouder Kosten de raadsvoorzitter te hulp. "H. Geluk," las deze daarop, waarmee het SGP-raadslid met zes stemmen voor (en 1 blanco) was benoemd. stopverbod is opgeheven kun je aan beide zijden parkeren. Dat is lastig en gevaarlijk voor verkeer dat uit de Gladiolenstraat komt. En dat de bewoners uit gewoonte aan één kant parkeren zegt me niets, want van een gewoonte kun je afwijken." Hij vroeg daarom om aan de zuidkant van de straat een parkeerverbod in te stellen. J. de Jager was het met de SGP eens, maar ging verder accoord met het voorstel. Flessen doet u er al in. Maar waarom de glazen potjes niet? Want glas is glas en dat kan allemaal de glasbak in. r, GLASBAK Bedankt namens glasbak, reinigingsdienst en natuur. Voortaan mag er in Sint- Philipsland niet meer gerookt worden tijdens openbare raads vergaderingen. De PVAB verzocht hierom via een schriftelijke vraag en kreeg meteen steun van het col lege en de fracties van de SGP en het CDA. "Een, naar ons idee, goede vingerwijzing in de richting van het publiek, ter bevordering van volksgezondheid én milieu," aldus de PVAB. "Dan verdwijnen dus de asbakken en komt deze zaak slechts opnieuw aan de orde als de raad daarom vraagt," zei burgemeester T.A. Vogel. Wethouder L. Walpot greep de ge legenheid aan om de PVAB om haétr steun te vragen wanneer de SGP met zaken betreffende de geestelijke gezondheid komt. Hij noemde het vloeken van Gods naam en het naaktlopen. De voormalige H. Maagdkerk aan de Grote Markt in Bergen op Zoom wordt verbouwd tot een theater dat plaats biedt aan 650 bezoekers. De plannen worden ge realiseerd binnen het bestaande kerkgebouw, dat op de lijst van beschermde monumenten staat. Met het project is een bedrag van 11.5 miljoen gulden gemoeid. De gemeente Bergen op Zoom is al bijna 35 jaar op zoek naar een schouwburgvoorziening. In het voorjaar van 1990 verwacht men het theater in gebruik te kunnen nemen. Het ontwerp van de archi tecten Greir.er en Van Goor wordt uitgevoerd door aannemingsbe drijf Adr. de Kok. Burgemeester Van der Munnik overhandigt mevr. Van de Velde-Geluk een fles wijn ter gelegenheid van de ope ning van de nieuwe supermarkt. Dhr. Van de Velde, mevr. Boelhouwers en wethouder Versluijs genieten mee. Nadat zoon Kees v.d. Velde woensdagmiddag de sleutel aan burgemeester H.A. van der Mun nik overhandigde, hebben hon derden inwoners de nieuwe supermarkt aan de Eendrachts weg in Tholen ontdekt. De burgemeester, die in de oude Mikromarkt aan de Botermarkt af en toe zelf om boodschappen ging, had bij de officiële opening van de C1000 zijn voor de fam. Van de Velde vertrouwde bood schappentas meegebracht. Niet om die direct te vullen, maar om een geschenk aan te bieden: een fles wijn. De vertegenwoordiger van het ge meentebestuur - hij was boven dien nog vergezeld van wethouder J. Versluijs en ambtenaar C. Nuy- ten - was bijzonder ingenomen met de vernieuwing. Hij compli menteerde daarvoor architect J. Boelhouwers. "Vormgeving en commercie is hier een keer goed samengegaan", aldus de burge meester. "Misschien geeft dit de stoot tot verdere verbetering in de stadskern van Tholen." Aannemer A. van den Bergh sprak over een 'bouwwerk met al lure'. "Een halfjaar geleden stond Met het milieu is 't ver gekomen, we weten er geen raad meer mee. Er wordt gepraat, heb ik vernomen, maar iets aan doen, dat is vers twee. De ozonlaag zit vol met gaten, en wordt ook dunner, zo men zegt. Men moet de kosmos zuiver laten, want daar komt 't vuilste vuil terecht. Zoals raketten, satellieten, en al wat men de lucht in brengt. Die troep doet daar de gaten schieten, of is 't verkeerd als men zo denkt? Als alle rommel rond de aarde toch slecht is voor de ozonlaag, wat heeft dan een protest nog waarde als men toch door gaat? is mijn vraag. Ik weet het niet, 'k ben geen geleerde, maar ik weet wel, zo gaat het fout. Ik geloof ook niet - wat men beweerde dat men daar niets van overhoudt. Als leiders de garantie geven dat er geen troep de lucht in gaat, en ieder vecht voor schoner leven, dan is 't - misschien - nog niet te laat. P.M. van Ekelen. Het terrein naast het bestaande gebouw van Dacomex aan de Provincialeweg in Sint-Maartensdijk wordt overdekt. Het uien exporterend bedrijf Da comex in Sint-Maartensdijk gaat een gedeelte van het bedrijfster rein overkappen. "Het bestaande gebouw is te klein en hierdoor krijgen we drie keer zoveel ruim te," zegt directeur M. van Damme. Bij slecht weer kunnen de uien voortaan gewoon buiten blijven staan om te drogen, wat werk uit spaart. Overigens is het op dit moment in de uienhandel niet best gesteld. "Maar je moet wat doen en daarom bereiden we ons optimaal voor op de toekomst," aldus Van Damme. De gemeenteraad verleende maandag medewerking aan het plan, door groen licht te geven voor wijziging van het bestem mingsplan. Dat was nodig, omdat na het opheffen van de veiling aan de Provincialeweg verzuimd was de subbestemming 'veilingbedrijf' te veranderen. Dacomex nam toen de gebouwen over. Het voorstel aan de raad was een hamerstuk. Met de werkzaamheden is inmid dels een begin gemaakt. hier nog een verouderde garage. Nu heeft het straatbeeld een meta morfose ondergaan door de ge weldig goede samenwerking van de gemeente, Schuitema, dhr. Van de Velde, dhr. Haentjes Dekker van makelaardij Van Opstal, ar chitect Boelhouwers en Van den Bergh Bouw." Na het onthullen van een monu ment dat herinnert aan de halte voor de stoomtram, opende bur gemeester Van der Munnik de deuren. "Na de vernieuwingen in St. Maartensdijk, St. Annaland en Oud-Vossemeer is dit de vierde supermarkt die vernieuwt. Voor heel veel zaken moet je over de brug, maar ontzettend veel directe benodigdheden kun je hier krij gen en voor een nog redelijker prijs. Zelfs Rinus v.d. Velde stond er versteld van hoe goedkoop het is", zei de burgemeester. Directeur Maasdam van Schuite- SldgBNj ma Zuid had de winkel aan de Bo termarkt 25 jaar geleden uit het oog toen die overging naar de Spar-organisatie, die momenteel voor de helft tot Schuitema be hoort. "Mevr v.d. Velde-Geluk was winkelmeisje in die zaak, haar man werkte in de bouw. Ze komen allebei van Tholen en kun nen hun handen goed gebruiken. Toen zij in de zaak kwamen onder de naam Mikromarkt ontwikkel de het zich goed. In de winter moest er verbouwd worden en dat was behelpen met een tent voor de deur. Het ging erg goed en de ver koopruimte moest weer groter worden. Van het bestaande pand viel niets te maken en op dit per ceel aan de Eendrachtsweg zag ik het eigenlijk ook niet zitten. Toch staat hier een prachtige super markt. Toen ik het gebouw met de pilaren voor het eerst zag, dacht ik: ik hoef niet meer naar Grie kenland", aldus de directeur. Hij dankte alle medewerkers voor dit resultaat en wenste de familie Van de Velde geluk. "Ook de inwoners van Tholen gefeliciteerd met deze prachtige zaak. Het draait hier erg succesvol", aldus directeur Maasdam. De gemeente Tholen gaat 100 ex tra dranghekken aanschaffen. Bij wielerrondes werden die tot nu toe beschikbaar gesteld door de Alge mene Verkeersdienst van de Rijkspolitie in Driebergen, maar door de bezuinigingen gebeurt dat sinds 1 januari niet meer. Tholen heeft al 125 dranghekken van 2.5 meter, maar er moeten er bij ko men. "Onze fractie is tegen wie lerrondes, maar deze aanschaf is zó van belang voor de openbare orde en veiligheid dat we accoord gaan," zei SGP-fractievoorzitter J. van der Jagt maandag. Op vragen van P. van Belzen deelde wethou der L.J. Koopman mee, dat de hekken gratis beschikbaar worden gesteld, maar dat het afhalen en terugbrengen voor de verenigin gen is. Van den Bergh Bouw uit Bergen op Zoom heeft zeven Tholenaren in dienst, vanwie uitvoerderder L. Deurloo en dhr. M. v.d. Linde zich heel veel met de supermarkt hebben beziggehouden. Van 190 m2 Mikromarkt is de verkoo pruimte bij de C1000 gegroeid tot 400 m2. Winkel, magazijn, kanti ne, e.d. beslaan totaal 600 m2. Het personeelsbestand groeide van 5 tot 11 mensen, waarbij de fam. Van de Velde de eerste dagen steun kreeg van medewerkers van Schuitema en collega P.M. Gunter uit St. Annaland. Opvallend is de 8.75 m lange koel- toonbank bij de slagerij met daar naast een koelcel, diepvries en een centrale, goed geisoleerde ruimte met alle koelinstallaties. Van de Velde heeft een slager uit Steen bergen aangetrokken voor dit nieuwe onderdeel. Nieuw is verder de lectuurhoek en huishoudelijke artikelen van Sorbo. Diverse afde lingen zijn sterk uitgebreid: de groente- en melkafdeling zijn alle bei verdubbeld en verder is er 3 m meer aan diepvriesprodukten ge komen. Het bestelsysteem is via de streep jescode sterk geautomatiseerd, waardoor de fam. Van de Velde weer jaren vooruit kan. i i Naami i Adres.. W oonplaats i J I L1 Tennisvereniging Eegedima heeft na een enerverende algemene le denvergadering donderdag in de kantine aan de Zoekweg in Tho len een nieuwe voorzitter in de persoon van dhr. H. Josen. Te vens hebben enkele commissiele den afscheid genomen en vertrok één der bestuursleden. De vergadering werd voor het laatst geopend door C. vaq den Berge, die 15 jaar de voorzitters hamer hanteerde. Hij zei in zijn welkomswoord dat hij vergade ringen in diverse locaties voorzat: hotel Zeeland, Hof van Holland, Meulvliet, maar nu was hij trots dat hij de vele aanwezigen kon be groeten in de goed verwarmde, van alle gemakken voorziene ei gen kantine Baan 5. Daarna wer den de huishoudelijke zaken afge werkt. De leden hadden van se cretaris W. Coldenhoff de notu len tevoren thuis ontvangen, zo dat iedereen zich kon voorberei den. Er bleken vragen te leven, o.a. over nieuwe lampen, wind- haag, eventuele zitplaatsen. Ook rezen er vragen waarom de leden naast notulen niet de financiële zaken van de vereniging tevoren thuisgestuurd kregen. Rond het vertrek van trainer Dick Waas dorp, dat op 1 april a.s. zal plaatsvinden en rond de plannen voor een ander beleid van de kantine-commissie ontstonden soms emotionele discussies. Dat gebeurde ook over de noodzaak van een p.r. functie in het bestuur. Een motie over dit punt werd door de vergadering aange nomen met als gevolg dat G. Koenders geen bestuursfunctie kon innemen. Wat het baanbe- heer betreft, daarvoor is in princi pe Fr. de Wit weer benoemd. De activiteitencommissie, die vanaf Shuttle Meppers '80 is kampioen Met nog twee wedstrijden te gaan en vijf punten voorsprong op Hoeven is Shuttle Meppers vorige week kampi oen geworden. Zondag trad men aan tegen BVO 3 uit Oud-Gastel. René Geers verloor in een driesetter en sa men met Rein Reijngoudt ook de he- rendubbel. De rest van de partijen werd winnend afgesloten, een 6-2 zege dus. De dames Corrine Reijngoudt en Liesbeth Broekhuizen hadden weinig tegenstand. Vrijdag staat in St.- Annaland de wedstrijd tegen Hoeven op het programma. Het tweede team, met Rein Reijn goudt, Peter en Conja v.d. Gouwe en Marleen van Herpen, speelde 4-4 te gen Olympus uit Halsteren. Het derde team met Richard Schip pers, Hans en Ineke Kik, Suzanne Broekhuizen en Ploni van Velzen was te sterk voor BBV 3 uit Bergen op Zoom: 5-3. Het herenteam won met 8-0 van Blauw Wit. Setstanden: Erik Broek huizen 15-5, 10-15, 15-12; René Stout- jesdijk 15-10, 15-18, 15-12; Rien van Poortvliet 15-6, 15-7; Addy Stoutjes- dijk 15-2, 15-8; Erik/René 15-11, 11-15, 15-6; Rien/Addy 15-4, 15-12; Erik/Ad- dy 15-4, 15-9; Rien/René 4-15, 15-10, 15-6. De Bl-jeugd (David van Velzen, Corné Geers, Tmothy v.d. Wal, Leanne Ver wijs en Mireille Quist) won met 5-3 van Dino. De Cl-jeugd verloor met 1-7 van Olympus. Alleen Ellen Geers won haar enkelpartij, Rob en Dion Kik, Peter van As en Marscha v.d. Wal ver loren. Batho wint niet gemakkelijk Voor Batho stond de uitwedstrijd te gen Olympus 4 uit Halsteren op het programma, waarbij het de vraag was of de Thoolse spelers na het behaalde kampioenschap nog voldoende gemo tiveerd waren. In de heren enkel had Rob Peper aan twee sets (15-13, 15-12) voldoende om de winst binnen te ha len. Ferry Lammers wist een 6-0 ach terstand in de eerste set om te zetten in een 15-10 winst. Toch had hij een der de set nodig om de partij op zijn naam te brengen (15-10, 11-15, 15-11). In de dames enkel startte Anja Moeliker zeer voortvarend met een 11-1 over winning. In de tweede set ondervond ze meer tegenstand, maar won na ver lenging op het nippertje (11-1, 12-10). Janet van Duivendijk had haar dag niet. Veel shuttles sloeg ze telkens net uit, waardoor ze haar partij dan ook verloor (5-11, 8-11). In de beide dubbels moesten de spelers er flink tegenaan. Paul-Jan Overbeeke en Rob Peper wisten uit achterstand in de eerste set terug te komen en die winnend af te sluiten. Door in de tweede set hun tegenstanders onder druk te houden, brachten ze ook deze set zonder veel problemen op hun naam (17-14, 15-9). De dames Anja Moeliker en Janet van Duivendijk hielden de spanning er goed in. De be slissing viel in de derde set na verlen ging gelukkig in het voordeel van Batho uit (8-15, 15-7, 18-14). In de ge mengd dubbels moesten zowel Janet van Duivendijk met Ferry Lammers (12-15, 6-15) als Anja Moeliker met Paul-Jan Overbeeke (8-15, 14-18) hun meerdere erkennen in de tegenstander. Een 5-3 overwinning voor Batho. Als laatste wedstrijd staat thuis het treffen tegen Dino 5 uit Bergen op Zoom op het programma. \3 ilt u een in de E.B. gepubli ceerde foto graag zelf hebben? Dal kan. als het om foto's van on/e eigen redactie gaal. Bel of schrijf naar Kendrachlhode. Postbus 5, 4697 Sinl Anna land, lel. 01665-2752 en u krijgt u» folo-herinnering thuis. dit Seizoen een nauwe samenwer king krijgt met de kantinecom missie en onder één commissie- bestuur doorgaat had een aantal data voor de komende evenemen ten. Zo zal er weer een toernooi in Familyland zijn, een ope- ningstoernooi, een vrouwenoch tend, een mannenochtend, Pinkstertoernooi, familiedag, marathon toernooi, sluitingstoer- nooi en een toernooi in het kader van het 20-jarig bestaan van de vereniging. In de verschillende commissies, die eveneens hun jaa roverzicht hadden rondgestuurd, werden diverse mensen vervan gen. De vertrekkende leden voor hun werkzaamheden werden be dankt. Wat de teams betreft: Ee gedima neemt met 7 teams deel aan de landelijke competitie met 1 team in de overgangsklasse B. na mens het district. In de district scommissie spelen 3 herenteams, 4 gemengde teams, 5 damesteams en een jeugdteam 170, enkele jeugdteams nemen deel aan de Halsteren- en/of Zeelandcompe titie. Dat Eegedima niet alleen een goed sportief beleid voert, maar dat ook de financiën uitstekend beheerd worden, bleek uit het ver slag van penningmeester H. Draayer. Marco Rijstenbil en Annemiek Korevaar werden bedankt voor hun werk in de activiteitencom missie, J. van Elsacker en J.van de Reydt voor hun werk bij de Gravel-redactie en G. Koenders voor het werk in de technische commissie. Nan Volwerk stapte uit het bestuur, maar de meeste aandacht was voor de voorzitter. Hij dankte zelf de leden en ieder een met wie hij samenwerkte en - wenste de vereniging een goede toekomst. Maar een toekomst is nooit automatisch goed, dit lukt alleen als je er zelf aan mee werkt". Daarna werd de voorzit tershamer en de sleutelbos over handigd aan H. Josen die met een korte toespraak zijn nieuwe func tie aannam. J. van Reydt nam af scheid van de vertrekkende voor zitter. Hij deelde van den Berge mee, dat eerst nog overwogen was of men hem zijn eigen speech niet zou moeten laten schrijven", want niemand van ons is daarin zo bekwaam". Toch logenstrafte v.d. Reijdt deze bewering, (in elk geval bij deze gelegenheid) met zijn eigen geestige en spirituele woorden. Er waren geschenken en bloemen, en als klap op de vuurpijl volgde het ere lidmaatschap en ere- voorzitterchap van de vereniging voor de scheidende voorzitter. AVC h3 dichtbij setzege Het derde herenteam van AVC slaagde er maandagavond in Meulvliet bijna in om de tweede setzege in deze competitie te beha len. Nadat de eerste set tegen Dio- medon met 4-15 verloren was gegaan, leek de tweede set goed uit te pakken. Met 11-15 trokken de Thoolse heren echter opnieuw aan het kortste eind. Ook de der de set was voor de Steenbergse ploeg: 5-15. Maandagavond wordt de eerste competitiehelft besloten met de wedstrijd Meilust 1-AVC 3 in de Bergse sporthal Meilust, aanvang 21.30 uur. Belangrijke winst A.V.C. heren I Een 4-punten wedstrijd, zo belangrijk was het competitietreffen tegen de Burgst uit Breda, een ploeg onder A.V.C. op de ranglijst. In de eerste set zag het daar helemaal niet naar uit. Er werd door de Thoolse heren dramatisch slecht gespeeld: fou te services, veel verkeerde passes, on derlinge misverstanden bij het verde digen en weinig overtuigende aanval len, kortom veel misère. De Burgst liep naar 5-14 uit en hoewel A.V.C. nog wat terugdeed werd de set met 15-12 verloren. In de tweede set ging het aanvankelijk niet veel beter, een zeer nerveus en gespannen spelend A.V.C. dat meer tegen zichzelf vocht dan tegen de ma tig volleyballende tegenstander. Ech ter: een dubbele wissel waarbij Sjaak Smeets, een jong talent en Jan van de Zanden werden ingewisseld bracht de ommekeer. Sjaak sloeg driemaal ach tereen raak en Jan bracht vechtlust in het team, dat plotseling geïnspireerd werd en een schijnbaar hopeloze ach terstand van 14-8 overbrugde en de set met 16-14 won. De derde set ging lang gelijk op. De lange Bredase ploeg viel redelijk aan, maar was technisch verder bijzonder zwak en de Zeeuwen kwamen steeds beter in hun spel. A.V.C. maakte in één servicebeurt van Nico Klippel van 11-11 een tweede setwinst van 15-11. Het leek wel of de ploeg plotseling ontketend werd. Opeens liep de aan val wél en het Bredase blok werd door Danny Polderman, André van Dam me en Ron Steketee en het bekeken spelverdelen van Willem Valkier en wéér Jan van de Zanden volkomen weggespeeld. Aanvallend kwamen de Brabanders, vooral door het sterke serveren van Ko Droogendijk, er hele maal aan te pas. In 12 minuten stond een 15-1 stand en dus een 3-1 overwinning op het telfor- mulier. Een "narrow escape", maar in ieder geval een belangrijke winst partij, die het toch wel wat gezakte moreel van de heren zeker op zal krikken. Zaterdag weer een belangrijke wed- 'strijd in Meulvliet om 15.30 uur: A.V.C. I - Super Roosendaal.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 15