Enquete pas bij verfijningsplan Woningen wijken voor verpleeghuis Verfijning zit eigenlijk aan het basisplan vast Raad Tholen blij met minimabeleid Klachtencommissie in Lievensberg Vakantie is wat waard Verkeers- spektakel in Goes Lage btw maakt suiker concurrerend Landbouw, milieu en ontwikkeling Ooievaar in de Weihoek In M. van Gelrestraat te Tholen Stormbestendige woning f. 400,- Actief in de eigen gemeente M.A. van Gorsel uit Tholen plv. lid Donderdag 26 januari 1989 DE EENDRACHTBODE 13 Hoofdingelanden beslissen over zoet water De hoofdingelanden van het waterschap beslissen uit eindelijk of het basisplan voor zoet water op Tholen en St. Philipsland uitgevoerd wordt en of er daarna in een aantal gebieden verfijningen aangebracht worden. Ongelegen Ruzie In wijsheid Waardeloos Onverstandig De gemeenteraad heeft 10.000 gulden beschikbaar gesteld voor begeleiding van de bewoners van 20 be jaardenwoningen aan de Machteld van Gelrestraat in Tholen. Die woningen moeten worden afgebroken om de bouw van een verpleeghuis en aanleunwoningen mogelijk te maken. Voor 40% subsidie moet doelstelling verdichting zijn Wegens de 40% rijkssubsidie die gegeven wordt omdat er via het zoet water een hoger rendement uit de landbouw komt, moet de opzet heel duidelijk aanwezig zijn om na het basisplan verder te gaan met verfijning. Fijne nuance Kind Kwaliteit Beroepskrachten Praktische uitvoering nog weinig concreet Alle fracties in de gemeenteraad betuigden maandag hun instemming met het instellen van twee fondsen voor inwoners met een inkomen, op het minimum ni veau. Voor dit jaar werd 50.000 gulden beschikbaar gesteld. Signaal Niet simpel Bietenvoorman bekritiseert landbouwbeleid in Poortvliet "Graan is de spil voor de prijsvorming van de akkerbouwproducten en kan ander zijds niet gemist worden voor een gezond bouwplan. Dat minister Braks die spil functie niet voldoende onderkent zien we nu reeds in de prijsvoorstellen om de bietenprijs met 5% te verlagen," dat zei voorzitter A. Maarsingh van de Nederland se Bietenfederatie vrijdagavond in Tolrust te Poortvliet. Daar waren de CSM bie tentelers van het district Tholen bijeen. Bevredigend Braakligging Hangmat Over het tweede onderdeel komt er een enquete onder de grondei genaren en -gebruikers in het des betreffende gebied. Een schriftelijke peiling met een halve stem voor de eigenaar en een hal ve stem voor de gebruiker, waarbij de hectares tellen. A.L. Hage uit St. Annaland wilde dat ook voor het basisplan al, maar dat wees de dijkgraaf als 'overtrokken' van de hand. "An ders moet je bij het stichten van een gemaal en het verhogen van een dijk ook een enquete houden. In theorie is alles mogelijk, maar dan schiet je je doel voorbij. Dat is niet praktisch." De dijkgraaf vergeleek de besluit vorming over het zoet water met een landelijke zaak als kruisraket ten en een gemeentelijke aangele genheid als de aanleg van een zwembad. "Over de kruisraketten op Woensdrecht is het eiland Tho len ook niets gevraagd, dat wordt landelijk beslist. Als de gemeente raad een zwembad aanlegt, beslis sen de raadsleden. Over zoet water beslissen de hoofdingelan den van het waterschap, namens en voor u, maar je doet het nooit tot volle tevredenheid van ieder een." De dijkgraaf benadrukte, dat de Op verzoek van de Raad van Ker ken in Zeeland organiseren het Centrum Ontwikkelings Samen werking en het Consulentschap natuur en milieu educatie de cur sus 'Landbouw, milieu en ontwik keling'. Ze is bedoeld voor het kerkelijk kader en wil een handvat bieden in het kader van het Conci liair Proces. In de cursus wordt de samenhang tussen 'Heelheid van de Schep ping' en 'Gerechtigheid', en de re latie tussen (milieu)problemen in onze eigen wereld en die in de der de wereld centraal gesteld. Maandagmorgen is in de Weihoek ter hoogte van de boerderij van J.P. Niemantsverdriet aan de Bram Groenewegeweg in Poort vliet een ooievaar gesignaleerd. De fraaie vogel was in een sloot kennelijk op zoek naar visjes. Ooievaars vormen een zeldzame verschijning op Tholen en zeker in de winter, hoewel daarvan nu nau welijks sprake is. Geruime tijd ge leden waren op de Stoofdijk in Stavenisse meerdere ooievaars op straatlantaarns te zien, evenals op een landbouwperceel in de Muye- polder te St. Maartensdijk. VERVOLG VAN PAG 1 Bestuurslid Kooijman merkte op, dat het zoet waterplan 'nooit on gelegener kan vallen dan in zo'n bedroevende tijd voor de akker bouw'. "Ondernemen is echter ri sico's nemen en de risico's zonder zoet water zijn groter." Hij vond het jammer, dat de 'zwijgende massa' dijk wij ls verstek laat gaan tijdens discussies, waardoor er meer tegenstanders aan bod ko men. De dijkgraaf waarschuwde 'voorzichtig te zijn om enkele stemmen over te waarderen'. Ook hij noemde het moeilijk om 'de zwijgende menigte te peilen'. A.C. Wessels uit St. Annaland, die 'oude knarren' maar een vreemde opmerking vond, signaleerde bij de ZLM-enquete ongeveer de helft voor- en tegenstanders voor zoet water. "Is het nu niet moge lijk om met de ruilverkaveling de voorstanders bij elkaar in een ge bied te krijgen en daar te verfij nen. Dan komt het zoet water bij de mensen die het willen, maar dan zal er wel geweldig veel grond geruild moeten worden." Kooijman was daar somber over. "Ik voorzie nog veel meer oude knarren voordat we aan vijf ruil- verkavelingsgebieden toe zijn. Het blijft een ruzietoestand tot in lengte van jaren. Ik voorzie gewel dig veel problemen. Ik wil het lie ver gelijk goed doen en overal zoet water zien te krijgen, want je kunt nooit een billijke berekening voor iedereen presenteren", zei het bestuurslid uit district I, te vens akkerbouwer en fruitteler. In Scherpenisse voorspelde A. Geluk Lzn. dat het 'een strijd op leven en dood wordt'. Hij doelde met name op de situatie waarbij boeren langs de watergangen van het grofmazig basisplan voor 25 gulden per ha van zoet water kun nen profiteren. Griffier De Korte zei het 'meer dan billijk' te vinden dat er betaald wordt door boeren die langs de watergangen land hebben. enquete een meningsvorming is, geen besluitvorming. "Ik kan me heel goed voorstellen, dat dit een ernstige teleurstelling is, maar zo is het Nederlands staatsbestel." De enquete zal tegelijk met de ruilverkaveling in de verschillende deelgebieden op Tholen en St. Philipsland gehouden worden. De dijkgraaf noemde de uitslag van die peiling 'richtinggevend voor de besluitvorming van de Algemej ne Vergadering.' "Als waterschap hebben we een neutrale houding, het is aan de hoofdingelanden, die in wijsheid beslissen, zonder last of ruggespraak." A. Geluk Lzn. uit St. Maartens dijk concludeerde, dat 'het water schap toch wel blij was met de zogenaamde aanvraag van de landbouw voor zoet water'. "Dan heb je wat te doen, anders is het leven zo saai", was het badineren de antwoord van de dijkgraaf. "Maar ik sta geen zoet water te verkopen." Wat de enquete betreft, infor meerde J. Akkermans uit St. An naland of dit tegelijk met de wenszitting van de ruilverkaveling zou gebeuren. De dijkgraaf noem de dat 'juridisch onmogelijk en vrij gevaarlijk'. "Het kan, dat het één het ander blokkeert. De uit voering van zowel ruilverkaveling als zoet water gebeurt zo mogelijk wel samen." De dijkgraaf riep de inwoners op 'voldoende signalen' naar het wa- lïïèSSÉ Landbouwers uit Oud-Vossemeer, St. Annaland, St. Maartensdijk en Stavenisse in de Wellevaete tijdens de eer ste van vijfdistrictsvergaderingen van het waterschap Tholen. terschap te zenden, enige methode om kenbaar te maken." "Dat is de uw mening Dhr. Bevelander zei in Scherpenis se, dat 80% van de ZLM-leden in zijn afdeling destijds tegen zoet water waren, maar de hoofdinge landen hadden toch voor het doorgaan met de procedure voor het basisplan gestemd. "Dat is toch waardeloos", concludeerde hij. De dijkgraaf zei dat in het totale waterschapsgebied ongeveer 50% van de georganiseerde landbouw voor was en de andere helft tegen. "Dat heeft geresulteerd in een voorzichtig ja, mits....." A. Geluk Lzn. concludeerde, dat de hoofdingelanden zich niet mo gen laten beïnvloeden. "Ze moe ten zonder last of ruggespraak handelen, maar het lijkt nergens op, dat ze ons kunnen verplichten om 100 gulden per ha voor zoet water te betalen." Geluk nam daarbij aan, dat het niet bij het basisplan van 25 gulden en een verdichtingsplan van 47 gulden blijft. Bestuurslid A.C. Breure noemde het 'heel onverstandig' van hoofd ingelanden om voor verfijning te stemmen, wanneer de ingelanden in hun district tegen de verdich ting zouden zijn. "Met het ba sisplan is dat wat anders, maar het pluspunt van deze opzet is juist, dat men per deelgebied kan verfij nen." W.M. Potappel uit Scherpenisse vroeg zich af, of het waterschap het nu eerlijk vindt dat iedereen aan het basisplan meebetaalt. De dijkgraaf antwoordde bevesti gend. "Het is een algemeen wa- terschapswerk. Voor de verfijning wordt het profijtbeginsel toege past, maar dat is in ons land een hoge uitzondering." De bejaardenwoningen zijn eigen dom van Beter Wonen. "Is die be geleiding geen zaak die alleen de woningstichting aangaat?" wilde Dat bleek na een vraag van L.C.J. Potappel uit Stavenisse tijdens de districtsvergadering van het wa terschap in de Wellevaete. "Hoe vast is die subsidie als er geen ver dichting komt?", wilde de akker bouwer weten. Bestuurslid J.C. Kooijman ant woordde, dat de subsidie gekop peld is aan de intentie van uitbreiding van het basisplan met een verfijningsplan. "Als die ver dichting er niet komt, kan de sub sidie teruggevorderd worden." A.A. Geluk uit St. Annaland rea geerde woedend: "Mochten we dat niet weten? Op de ZLM- vergaderingen is dat nooit aan de orde gekomen. We moeten open heid hebben, dan heb je geen pro blemen." Een ontstemde ZLM- kringvoorzitter M.C.J. Kosten maakte bezwaar tegen de presen tatie van Kooijman. "Er wordt geen subsidie teruggevorderd bij het loslaten van de koppeling, dat heb ik nagevraagd." Kooijman zei dat het waterschap geen verantwoording draagt voor onbevredigende ZLM- vergaderingen waar de leden te weinig antwoord krijgen. Dijkgraaf I.C. Hage sprong erin om duidelijkheid te verschaffen en merkte op, dat er alleen een 'fijn nuanceverschil' met de ziens wijze van Kooijman was. "In de wandelgangen is besproken hoe hard de toezegging voor de 40% subsidie is. Ik zou bijzonder te leurgesteld, ja dood ongelukkig zijn, wanneer er na het basisplan geen verdichting komt. Dan zou men het bestuur in zijn hemd la ten staan. Het merendeel van de agrariërs wil zoet water, maar het gaat om de kosten. Bij Tholen wordt er een proefgebied aangelegd. Stel nu heel extreem, dat die proef mislukt. Dan zijn er gewijzigde omstandigheden en dan wordt er geen subsidie teruggevorderd. Bij bedrog en oplichterij bestaat de mogelijkheid van terugvordering wel. Men is niet verplicht om te verdichten, maar het dient wel de bedoeling te zijn. Wanneer het proefgebied alleen negatieve resul taten oplevert, zou het echter dwaas en puur dom zijn om ver der te gaan", aldus de dijkgraaf. A. Geluk Lzn. en L.M. Niemants verdriet constateerden, dat je ei genlijk vast zit aan een verfijningsplan. "Het basisplan is een kinderwagen zonder kind", zei Niemantsverdriet, waarbij het Holland Huis daverde van het la chen. "Beter een summiere voorziening, dan helemaal niets", zei de dijk graaf, "want dan kun je er over 15 jaar spijt van hebben." Giljam merkte op, dat er bij het basisplan met de beste wil de kwa liteit in alle leidingen en in alle hoeken niet optimaal zal zijn in verband met de zoute kwel. "Het basisplan is een minimale voorzie ning, maar we kunnen er wel een verfijnd peilbeheer mee bereiken. Tijdens het zomerseizoen kun je onder alle omstandigheden een gewenst peil handhaven. Met het basisplan zal de waterstand ge middeld 20 cm meer zijn." J.L. Mol constateerde dat er fun dering voor een gebouw komt. "En verder zien we nog wel eens wat daar op gebouwd wordt. Voor 75 gulden per ha heb je pas wat, maar de standsorganisaties lich ten ons anders voor." J. Priem uit St. Maartensdijk was 'dodelijk ongerust' over de kwali teit van het zoete water uit het Schelde-Rijnkanaal. Hoofd tech nische dienst M.J. Giljam hield hem voor, dat de nota waterhuis houding de kwaliteit regelt. Er wordt in het Schelde-Rijnkanaal geregeld gemeten en de verontrei niging en het chloridegehalte is 'veel beter' dan verwacht volgens de prognoses van rijkswaterstaat. "Je houdt ook niet voor mogelijk wat er voor vis in het proefgebied bij Tholen zit?" Priem: "Maar durf je het te eten?" Giljam hield het maar bij het voor de landbouw geschikte water en daar had hij geen zorgen over. Hij wees ook op de milieu effectenrapportage, wat een be langrijk onderdeel is van de gehe le procedure. Volgens Giljam zou het basisplan een voorbeeldfunctie kunnen heb ben. "Je kunt dan aan het zoet water proeven en later valt het misschien best mee. Het Holland Huis is soms meer bijna afge brand bij een vergadering, maar later bleek het toch een goed besluit te zijn", aldus Gilja. Dhr. M.J. Giljam, hoofd technische dienst van het waterschap Tholen, wijst op de kaart de leidingen aan van het grofmazig basisplan voor zoet water. P. van Belzen weten. Burgemees ter Van der Munnik vertelde dat de gemeente heeft bemiddeld bij het overleg tussen Beter Wonen en de Stichting Rust- en Verpleeghui zen Zeeland. "Er is een principe overeenkomst, maar de beide besturen moeten nog wel hun eindoordeel geven." Volgens de burgemeester zijn beide stichtin gen overtuigd de financiële hob bels te kunnen oplossen. "Beter Wonen bouwt en de gemeente be taalt - via het rijk - een bedrag voor verhuis- en inrichtings kosten." Het gaat om 20 woningen, waarin zowel bejaarden als jongeren wo nen. Voor de begeleiding (in de vorm van gesprekken, wist Van Belzen) wordt gebruik gemaakt van beroepskrachten. Per woning betaalt de gemeente daarvoor 500 gulden. "Ik vind de begeleiding op deze manier heel goed," zei J. de Bres. Van der Munnik zette uiteen, dat Zes reacties en vier aanmeldingen van gastgezinnen was vorig jaar het resultaat van een bericht in de Eendrachtbode over de stichting Europa-Kinderhulp. Uit heel Zee land kwamen 65 reacties, wat 51 gastgezinnen opleverde. De stich ting noemt dat een prima resul taat, want een publicatie in de PZC samen met een t.v.- uitzending gaf in totaal 36 reac ties. Ook dit jaar komen weer zo'n 200 kinderen naar Zeeland op vakan tie en daarvoor worden nieuwe gastouders gezocht. Het gaat om kinderen die zonder hulp van an deren nooit met vakantie zouden kunnen, kinderen uit gespannen thuissituaties, uit gebroken rela ties of uit tehuizen. Vaak ook ko men ze uit grote steden. Europa-Kinderhulp regelt voor deze kansarme kinderen een va kantie van drie weken. Voor dit jaar zoekt men in Zeeland vooral gastouders voor Franse en Engel se kinderen. Zij nemen in de zo mer drie weken een kind in huis en zorgen ervoor dat dit kind van een zorgeloze vakantie kan genie ten. De vakanties van de kinderen die naar Zeeland komen zijn: uit Frankrijk (1 tot 22 juli), Engeland (31 juli tot 22 augustus), Duits land (25 juli tot 18 augustus) en Nederland (24 juli tot 11 augus tus). Mensen die informatie wil len, of zich willen aanmelden, kunnen bellen naar mevr. N. Bliek, tel. 01150-96793. De stichting Woord en Daad heeft in samenwerking met Christian Service Society een plan ontwik keld, om in Bangladesh huizen te bouwen die bestand zijn tegen de regelmatig terugkerende water overlast en de veelvuldig in dat land voorkomende cyclonen. Deze huizen kunnen worden ge bouwd voor een bedrag van 400 gulden per stuk. Woord en Daad heeft een aanvraag om er 4.000 te bouwen. Voorlopig is een begin gemaakt met de bouw van 400 huizen. De stichting is een actie begonnen om geld bijeen te bren gen voor de bouw van zoveel mo gelijk van deze woningen. De toekomstige bewoners ervan be horen tot de armsten. Zij helpen zelf bij de bouw van deze 2.8x5 meter grote woningen. de voorziening bij Ten Anker uit vier 'poten' gaat bestaan: de be staande serviceflat, een nieuw ver zorgingstehuis een nieuw verpleeghuis en de aanleunwonin gen. Van die woningen zijn er in middels 12 toegewezen. "We stellen nu alles in het werk om er nog 10 bij te krijgen," aldus de burgemeester. Op initiatief van Veilig Verkeer Nederland en het ministerie van verkeer en waterstaat wordt op acht plaatsen in het land een 'Na tionaal Verkeersspektakel' geor ganiseerd. Op 4 februari is het de beurt aan Goes, waar de Zeeland hallen van 10.00 tot 18.00 uur in het teken staan van verkeer en ver voer. Op informatieve, educatieve, recreatieve en sensationele wijze kunnen de bezoekers er zien en horen wat voor hen van belang is om een veilig verkeersdeelnemer te zijn en te blijven. Er bestaat een duidelijke wisselwerking tussen het Nationaal Verkeersspektakel en de t.v.-comedy De Familie Ou denrijn, die zich richt op de be wustwording verkeersonveiligheid. Top-attracties in Goes zijn een op treden van de Familie Oudenrijn; de actie 'Kiek een Knelpunt' door de schooljeugd uit Goes; de auto te water demonstratie; optredens van VOF de Kunst en van Piet Brakman. Verder trekken activi teiten als de bots-simulator en een alcohol-simulator veel aandacht. In een besloten vergadering was uitgebreid over deze zaak gespro ken, zo bleek uit reacties van meerdere raadsleden. M. Dijke wees erop, hoe de gemeente eigen lijk een taak van het rijk over neemt zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. Het bufferfonds sprak zijn fractie meer aan dan het declaratiefonds, maar al met al noemde hij het een goede zaak. "Ik hoop dat dit stukje 'zorg op maat' het sociaal isolement van mensen met een minimum inko men enigszins opheft," zei P. van Belzen. Hij pleitte ervoor om via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een signaal naar de rijksoverheid te geven dat er iets moet gebeuren. Wethouder P. van Schetsen zei te hopen, dat deze handreiking een krachtig signaal zou zijn. Mevrouw J.A. Snoep-Overbeeke zei dat haar fractie al langer voor de minima had gepleit. Ze was be nieuwd of 50.000 gulden genoeg zou zijn en vroeg of de fondsen tussentijds konden worden aange vuld. B. en w. reageerden daar echter niet op. Mevrouw J.M. Deurloo-van Broekhoven adviseerde het colle ge om het minimabeleid in andere gemeenten te volgen. "Je kunt van elkaar leren." Ook wees ze op een onderzoek van het ministerie van WVC in samenwerking met de Raad van Kerken. Meerdere fracties pleitten voor een goede evaluatie. Over de fondsen is nog weinig concreets te zeggen. Het declara tiefonds heeft als doel het sociaal isolement te doorbreken of te voorkomen, terwijl het buffer fonds incidentele ondersteuning bij calamiteiten op basis van indi viduele omstandigheden beoogt. Wethouder Van Schetsen sprak over een "niet simpel uit te voeren besluit". Intern buigt men zich nog over de criteria e.d. "De lijn moet nog gevonden worden," zei gemeentevoorlichter F.A.P.M. Bakx desgevraagd. Binnenkort zal de gemeente met voorlichting naar de burgers komen. De werkgroep voor politieke scho ling, samengesteld uit vertegen woordigers van acht vrouwenorganisaties, organiseert op Tholen een cursus onder het motto 'Actief in eigen gemeente'. In vijf bijeenkomsten wordt ge probeerd vrouwen meer inzicht te geven in het politieke gebeuren in de gemeente, waarin zij wonen. Begeleiders van de cursus zijn de beide Thoolse raadsleden, de da mes J.M. Deurloo-van Broekho ven en J.A. Snoep-Overbeeke. De cursusdata zijn 14 feb. (Tol- rust, Pvl.), 21 feb. (gemeentehuis St.M'dijk), 28 feb. (Meulvliet, Tin), 7 mrt. (Haestinge, St.M'dijk) en 14 mrt. (Gouden Leeuw, Anl). Op 20 maart wordt een raadsvergadering bijgewoond. Aanmelden kan tot 7 febr. bij mevr. Polderman, tel. 01660-4066. Directeur H.J. Eibers heeft dinsdag de klachtencommissie patiënten zorg in ziekenhuis Lievensberg geïnstalleerd. Deze commissie, in gesteld door de directie, heeft als opdracht een zo onafhankelijk moge lijke behandeling van patiënten-klachten te realiseren. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de doelstelling van het ziekenhuis om een goede patiëntenzorg te waarborgen. In het bijzonder wordt hiermee recht gedaan aan de individuele patiënt, mede ter bevordering en bescherming van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Lievensberg loopt hiermee vooruit op de Wet op de Patiëntenrechten, die door staatssecretaris Dees van volksge zondheid wordt voorbereid. De klachtencommissie patiëntenzorg bestaat uit vijf leden. Op voor dracht van de patiëntenraden uit Bergen op Zoom en Tholen, neemt mevrouw C. Dekker-Vink uit Bergen op Zoom zitting in de commissie. Haar plaatsvervanger is de heer M.A. van Gorsel uit Tholen. Vanuit het ziekenhuis zijn de medische staf, de klinische verplegingsdienst, de medisch- ondersteunende sector en als toe hoorder de directeur patiënten zorg in de klachtencommissie ver tegenwoordigd. De commissie kan zich uitspreken over door of namens een (voormalige) patiënt geuite onvrede over het functio neren van een medewerker of het ziekenhuis in het kader van de zorgverlening. De heer Maarsingh - lid van de hoofdafdeling akkerbouw van het Landbouwschap - lichtte de posi tie van de Nederlandse landbouw ten opzichte van de Europese Ge meenschap toe. Van de productie wordt 85% geëxporteerd, wat net to 14 miljoen gulden oplevert. De exportkansen worden, aldus Maarsingh, verhoogd door een verplaatsing van geld binnen de E.G. van Noord- naar Zuid- Europa. hij het minst slechte systeem. Al ternatieven als hennepteelt, etha nol en afbreekbaar plastic bieden in de ogen van Maarsingh toe komstperspectief. Hij roerde ook het milieu aan en hekelde de vaak overtrokken voorstelling van zaken richting landbouw. "Laten wij het hoofd koel houden. Wij dienen niet alles te nemen wat door 'wijze' profes soren wordt uitgedacht, zoals de heffing op kunstmest." eerlijke concurrentie ten opzichte van isoglucose ook de accijns moeten worden afgeschaft," zei hij. Volgens de akkerbouwer uit Stadskanaal zijn de gevolgen van de zuiveloverschotten afgewenteld richting akkerbouw. "Verdere prijsdaling kan de akkerbouw niet accepteren," zei hij. Quotering en braakligging bieden in zijn ogen meer toekomst dan prijsverlagin gen, hoewel de huidige braakrege ling niet voldoet: van de verwachte 10.000 ha is maar 530 ha aangemeld. Het huidige qoute- ringssysteem voor suiker noemde Popinfoboek. Voor een nieuwe editie van het Popinfoboek is be gonnen met de inventarisatie van Zeeuwse popgroepen. Eventuele nieuwe groepen, die nog niet be naderd zijn, kunnen zich melden. Tel. 01180-23475. In de bietenteelt is er twee jaar er varing met het bewaakt meng- prijssysteem. De hectares bieten zijn in enkele jaren gedaald van 139.000 naar 123.000. De huidige 915.000 ton te produceren suiker is volgens Maarsingh een goed uit gangspunt. "Het knelpunt van onderleverantie voor de teler is nu opgelost door het 'vangnet', hoe wel het door de mogelijkheid tot 15% overschrijding meer weg heeft van een hangmat." Volgens de NBF was 10% voldoende geweest. Maarsingh hield zijn gehoor voor, dat de overproductie van suiker nret door de biet maar door een te sterke toename van de rietsuiker productie werd veroorzaakt. De concurrentiepositie is verbeterd, nu suiker onder het lage b.t.w.- tarief valt. "Toch zou voor een Maarsingh verwacht een goede bietenprijs. De fabrieken hebben mede door de prima verwerkings kwaliteit goed gedraaid. Voorzit ter M.A. Steenpoorte van de stichting 'Steenbergen' noemde in zijn openingswoord het resultaat over 1988 bevredigend. Dit on danks de prijsstelling, quotering, het milieu en het natte jaar met op Tholen zware hagelbuien. Aan het begin van de avond toon de hoofdlandbouwkündige ir. A. Smook van CSM Breda dia's over het nieuwe tarreerlokaal en de nieuwe bietenontvangst aan de talrijke aanwezigen. Districtsland- bouwkundige J. Wisse uit Goes vertoonde aan het slot de gebrui kelijke diaserie. "Zo vast als nu de verbinding via de Oesterdam van Tholen met Zuid-Beveland is ge worden, zo vast moge ook de ver binding blijven tussen de telers en CSM. U teelt voor een gezond be drijf dat tijdig de bakens heeft verzet, waarvan u als bietenteler kunt profiteren. Via de bieten kunt u met korting aandelen ver werven die uw inkomen on dersteunen," zei hij.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 13