Echtpaar Westerweel niet te oud om Frans te leren i Zeg, wat dacht u van Turkije... 12 Jaer pap mi klonters heete Neerstorten van een V 1, Duits en Engels vliegtuig Rabobank Open dagen onderwijs Geen deelname boluswedstrijd Donderdag 26 januari 1989 DE EENDRACHTBODE 11 Opleiding proces- en milieutechniek aan Bergse m.t.s. Cursus Vrouw en Werk in Meulvliet Lezingen, films, taal- en kookcursussen bij de Franse Vereniging in B.o.Z. Deze maand is voor veel mensen de tijd waarin ze moeten beslissen naar welke school zoon of dochter gaat wanneer deze in juni van de basisschool afkomt. Het regent advertenties in de kranten, van allerlei scholen in de regio en daarbuiten, en er worden voor lichtingsbijeenkomsten gehouden. Deze maand is ech ter voor veel mensen ook een periode waarin ze beslis sen naar welk land ze deze zomer op vakantie zullen Vrouw en Werk Zeeland begint op gaan. Wordt het (weer) een zuidelijk land met garan- J.6 februari in Tholen met een cur- je op zorlj Schotse hooglanden vanwege de ruige natuur, steken we de oceaan over, gaan we lekker uit in eigen land' of blijven we aan deze zijde van de Thoolse Brug en beproeven we de nieuwe strandjes langs de Thoolse kust? Kookles Lezing en film Eindcijfer 8 Stavenisse Bij verhuizing a.u.b. tijdig een adreswij ziging sturen aan Een- drachtbode. Postbus 5, St. Annaland of aan uw bezorger. Sint-Annalandse heren krijgen kookles in Tholen Sla van gisteren Hoeie puddieng Eigen tuin In het woedend golfgeklots II Drie ooggetuigen uit Tholen doen verslag van 1944/1945 Ardennenoffensief Overkant Dodenherdenking Heel wat scholen voor voortgezet onderwijs houden de komende tijd open dagen, om de leerlingen uit het basisonderwijs kennis te laten maken met de verschillende opleidingen. Vandaag kan men in Steenbergen terecht in De Bongerd, school voor lager en individueel huis- houdonderwijs. Ouders en leerlin gen van basisscholen zijn welkom tussen 18.30 en 20.30 uur. De Thoolse scholengemeenschap houdt morgen van 19.00 tot 21.00 uur open huis voor m.a.v.o. en l.h.n.o. in Tholen en zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur voor l.t.o. in Scherpenisse en St.-Maartensdijk. Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur zet in Bergen op Zoom de St. Ger- trudisschool voor middelbaar be roepsonderwijs m.d.g.o./m.h.n.o. haar deuren eveneens open. En in Goes kunnen belangstellen den zaterdag tussen 10.00 en 14.00 uur terecht aan de Hogere Be roepsopleiding tot Verpleeg kundige. In augustus gaat aan de r.k. mid delbare technische school Antonie Keldermans in Bergen op Zoom een nieuwe opleiding van start. Het gaat om proces- en milieu techniek, een vakrichting die zich bezig houdt met het ontwikkelen en controleren van producten en processen, alsmede het tekenen en in bedrijf houden van installaties in de procesindustrie. Daaronder vallen rubber-, leer- en papierin dustrie, chemie, petrochemie, voedingsmiddelen-, genotmiddelen-, geneesmiddelen en cosmeticaindustrie, fotogra fie/metallurgie/kunst mest/wasmiddelen. Proces- en milieutechniek leidt op voor beroepen als procesoperator, laboratoriummederwerker, func ties bij gemeentelijke of rijks instellingen die zich bezighouden met milieubeheer, technisch- commercieel medewerker, mede werker Keuringsdienst van Waren, waarnemer kwaliteitscontrole enz. De nieuwe afdeling van de Anto nie Keldermansschool is morgen (vrijdag) te zien tijdens de open dag van de m.t.s. De deuren staan open van 13.30 tot 17.00 uur en van 18.30 tot 21.30 uur. sus 'Banen- en Beroepenoriënta- tie'. Voorafgaand daaraan is er op donderdag 2 februari van 13.00 tot 15.00 uur een informatiebij eenkomst in Meulvliet. De cursus 'Baan- en Beroepeno- riëntatie', die onder de naam 'Vrouw en Werkcursus' bekend is geworden, is bedoeld voor vrou wen die al een tijd geen betaald werk meer hebben gehad en voor vrouwen die nooit buitenshuis hebben gewerkt. Werkervaring, opleiding en diplo ma's zijn voor het volgen van de cursus dan ook niet van belang. Die kunnen immers verouderd zijn en het is bovendien nog maar de vraag of de vrouwen wel in het zelfde beroep als dat van vroeger willen 'herintreden'. In de cursus zoeken de deelneemsters zelf uit wat voor werk of welke opleiding voor hen geschkt is en hoe dat te regelen is met huishouding of gezin. Er wordt informatie gegeven over het arbeidsbureau, opleidingsmo gelijkheden, solliciteren en ar beidsrechten en -plichten. Met behulp van die informatie stelt ie dere cursiste voor zichzelf een programma op over de stappen die ze moet ondernemen om haar plannen tot uitvoering te kunnen brengen. Daarnaast worden ex cursies georganiseerd naar het Ge westelijk Arbeidsbureau, een opleidingsinstelling, een kantoor of een vakschool voor volwasse nen. De resultaten van deze 12-weekse cursus waren de afgelopen jaren bijzonder positief. Op de infor matiebijeenkomst wordt verteld wat de cursus inhoudt en worden de preciese cursustijden afgespro ken. De cursus is gratis en indien nodig is er een regeling voor kin deropvang. Voor informatie 01180-37555. Voor een belangrijk deel genieten de schoolkinderen buiten hun woonkern het voortgezet onderwijs. De gemeente Tholen biedt dan ook dikwijls een aanbeeld van lange rijen en grote groepen kinderen die zich per fiets door weer en wind van en naar scholen spoeden Dat staat te lezen in de gemeentelijke notitie Tholen in Beeld'. Schoolkinderen vormen een mogelijk thema voor een kunstwerk op Tholen. Deze jongens vervoeren hun boeken en schriften in een rug zak. Of dat van invloed is op de schoolprestaties is niet bekend. en c 'Unnnn on Rornonon nriönf Q_ 41 1 1 Voor velen is de keuze al ge maakt: Frankrijk, waar duizen den Nederlanders hun noordelijk hartje aan hebben verpand. Het hoort nog steeds tot de popu lairste vakantiebestemmingen: is het niet vanwege de rotskust van Bretagne, de musea in Parijs, de lieflijke Dordogne of het mondai ne Nice dan is het vanwege het Atlantische strand bij Les Lan- des, de wijnstreken van Bor deaux, de schilderachtige Proven ce of de pieken van de Voge zen.... Een instelling die mensen in de gelegenheid stelt in Neder land kennis te laten maken met Frankrijk is de Franse Vereni ging, beter bekent als de Alliance Frangaise. In Nederland zijn er zo'n 38 plaatselijke afdelingen met in totaal 12000 leden. Tholen en Sint-Philipsland kennen geen afdeling (comité), maar de dichtstbijzijnde in Bergen op Zoom bloeit met zo'n 120 leden als nooit tevoren. Naast deze 120 leden telt de Bergse afdeling nog eens 140 leerlingen die zich aan het studiecentrum van de Alliance (dependance op Mollerlyceum) bekwamen in de Franse taal. Dat doen ze om tijdens de vakantie in Frankrijk beter uit de voeten te kunnen. Of om het schoolfrans op te frissen. Mensen die het vak op school vanwege het keuzepak ket hebben moeten laten vallen nemen bij de Alliance de draad weer op. Gepensioneerden die als hobby de taal willen beoefenen volgen eveneens de cursussen die vanaf september tot eind april jaarlijks worden gehouden. Met het oog op de zomervakantie worden er in samenwerking met de ANWB in mei en juni korte cursussen verzorgd. Daarnaast zijn er op het studiecentrum dat sinds 2 jaar bestaat nieuwe cur sussen gestart zoals 'Frans in het bedrijfsleven'. Een cursus die zich mag verheugen in een zeer grote belangstelling gaat over de Franse keuken. De kooklessen zijn zo in trek dat het bestuur van de afde ling overweegt deze cursus wat grootser op te zetten. Er wordt op de taalcursus door vijf leraren les gegeven met een methode die in Frankrijk is ontworpen. De cur sisten kunnen aan het eind van de rit een 'Diplome de Langue' be halen dat een zekere internationa le bekendheid geniet. Voor de leden van de vereniging worden elk jaar in Bergen op Zoom zo'n 8 bijeenkomsten ge houden. Er worden dan lezingen gehouden over een typisch Frans onderwerp (uiteraard in het Frans). Het onderwerp kan uit eenlopen van kastelen langs de Loire, de Normandische keuken, de geschiedenis van het Franse chanson in de 19de eeuw, Vincent van Gogh tot stedebouwkundige ontwikkelingen in de nieuwe bui tenwijken van Parijs. Voor kleine bijeenkomsten wordt een zaaltje in het Markiezenhof gebruikt; verwacht de afdeling veel mensen dan verhuist men naar de gerefor meerde kerk aan het Bolwerk. Sinds kort worden leden ook in de gelegenheid gesteld om films van Franse regisseurs te gaan zien in Cinemactueel. De Bergse afdeling is begonnen met het opbouwen van een kleine bibliotheek voor de leden. Verder denkt het bestuur aan het laten rouleren van een leesportefeuille met verschillende Franse bladen. Voor het onder brengen van de bibliotheek wordt momenteel onderdak gezocht. Het bestuur onder voorzitter schap van de heer J.A. Brink horst denkt verder aan het organi seren van excursies naar Frank rijk, 1 of 2 keer per jaar. Ook gaat de afdeling 1 keer per jaar een gidsje uitgeven met daarin de belangrijkste evenementen. Ook een Franstalig krantje voor de af deling is in de maak. Lid van de Alliance en liefhebbers van Frankrijk en de Franse taal zijn de heer en mevrouw Westerweel-van den Berg uit Sint- Maartensdijk. Zo'n 6 jaar gele den werden ze lid van de Bergse afdeling. Omdat het aantal leden vanuit Tholen op één hand is te tellen wil het echtpaar wat meer aandacht voor de vereniging. "De lezingen worden wel in het Frans gehouden, maar het is niet zo dat we onderling ook in het Frans te gen elkaar spreken", zegt de 71-jarige Smurdiekenaar. Het echtpaar zou daar overigens geen enkele moeite mee hebben want in 1982 behaalden beiden een 8 als eindcijfer op het diploma Franse taal en letterkunde aan het West brabants Avondcollege op het ni veau van het voortgezet weten schappelijk onderwijs. Daarvoor doorliepen ze bij hetzelfde insti-„ tuut de'iïÈAVO- en HAVO cursus in die taal. Westerweel: "We wa ren de oudsten van de cursus. Ze noemden me de opa. We hebben overwogen om aan de Nutsacade- mie in Rotterdam verder te gaan maar door ziekte in de familie is het daar niet van gekomen". Me vrouw Westerweel (60) heeft nog steeds zin om de studie op univer sitair niveau voort te zetten. "Dan moet je weer net als vroeger op school huiswerk maken. Dan heb je een stok achter de deur want anders blijft het te vrijblij vend". Ook zij begonnen Frans te leren om tijdens de vakanties in Frankrijk goed uit de voeten te kunnen. Westerweel: "We kon den voortbouwen op de kennis die we op de middelbare school hadden opgedaan. Dat ging vrij gemakkelijk. Maar toen ik exa men moest doen had ik net zo'n piene in m'n buik als vroeger". Om het Frans op peil te houden leest het echtpaar boeken in die taal en luistert -als de ontvangst goed is- naar het Franse radiosta tion France Culturel. Met vrien den en kennissen in hun vakantie land Frankrijk onderhoudt het stel een briefwisseling. Ook met die twee Fransen die zo'n 7 jaar geleden op een motorfiets in Sta venisse verzeild raakten. De toe- ...want de Turkse Rivièra lokt, met 300 échte zon-dagen per jaar! Voor de overtuigde zonaanbidder blijft er dus niets te wensen over. Maar na tuurlijk is er méér: Wip 'ns binnen bij uw vertrouwde Rabobank en ont dek nóg 1001 Zonnige Zomerbestem- mingen om uw welverdiende vakantie rust op te doen. Aan de reizenbalie kunt u zich verzekeren van deskundige voorlichting, waar de reis ook heengaat. Volop keuze en u heeft nergens omkijken naar, uw Rabo bank verzorgt alles: van vertrektijd tot verzekering, van boeking tot beta ling. Kom vandaag nog even langs! Zonnig in Zomervakanties risten waren toevallig ('par ha- sard') daar terechtgekomen. "We hebben ze op 't Scheldt ontmoet tijdens een wandeling", vertelt mevrouw Westerweel, "we heb ben ze één keer in Frankrijk opge zocht. In de buurt van Toulouse. We wisten het adres maar de post code beslaat daar een gebied zo groot als Tholen. Ga dan maar eens uitzoeken waar ze wonen". Het echtpaar houdt met het lid maatschap van de Alliance in Ber gen op Zoom de voorliefde voor de Franse cultuur levendig. Westerweel: "We hebben via de afdeling leuke contacten gelegd. Het is gewoon goed voor het alge meen welzijn, laat ik het zo maar noemen. Het geeft veel voldoe ning en het vult de tijd. Ook voor mensen die werken is het als te genwicht tegen het werk nuttig om er zo'n hobby op na te hou den". Het adres van Alliance Frangaise in Bergen op Zoom is: Franciscusweg 77, tel. 01640-52344. Bij een artikel als dit zou geen kleurenfoto, maar een geurenfoto geplaatst moeten worden. Want wie op dinsdagavonds voorbij de Oesterschelp in Tholen loopt, ruikt geuren die men eigenlijk in de buurt van een 5-sterren restau rant verwacht. De reden van dit alles is, dat daar tijdens de laatste drie weken 20 Stallandse heren kookles krijgen van mevr. L. Goorden. De basis van het hele gebeuren ligt in prin cipe bij de gezinsavond van de Plattelandsvrouwen en ZLM die jaarlijks in St. Annaland wordt gehouden. De vraag rees of er tus sendoor iets leuks georganiseerd kon worden. En het idee van een kookles voor mannen was daar van het gevolg. Mevr. L. Goor den, sinds, medio vorig jaar lera res 'in ruste', werd gevraagd of zij deze taak op zich wilde nemen. "Voor mij was het een uitda ging", vertelt mevr. Goorden. "Ik heb nog nooit kookles aan mannen gegeven. Ik was dan ook zeer nieuwsgierig wat ik in mijn klas zou krijgen. En ik wist dat de meesten nog nooit gekookt had den. maar ik had al gezegd, af wassen kunnen ze altijd. Vanaf de eerste les was het geweldig leuk. We zijn begonnen met het koken van aardappelen, worteltjes en braden van gehakt. Alles moet door de heren zelf klaargemaakt worden, er wordt twee aan twee gewerkt aan het fornuis en ik doe de boodschappen. De recepten halen we niet uit een kookboek maar ze staan op stencil en dat staat gemakshalve zo genoteerd dat bv. de griesmeelpudding die deze avond gemaakt moet worden bovenaan staat". De geur die in de keuken hangt is heerlijk, de prachtige bruin ge bakken aardappelen staan te pronken naast de lichtbruine korst van de platvis. Een verse groentesoep geeft een mooie kleur aan het geheel en mevr. Goorden vertelt dat de sla er keurig uit moet zien. "Niet als sla van giste ren", zegt ze met de van haar zo bekende duidelijke stem. "Eigen lijk is het net zoiets als kookles geven aan brugklassers, met dit verschil dat die nogal eens durven pesten, terwijl deze mannen het met veel overtuiging doen. Want het feit dat ze toch elke week, vier keer achter elkaar, een avond vrij maken zegt mij al genoeg. Het is volgens mij een sociaal gebeu ren", meent de lerares. "Want veel van deze mannen hebben nu thuis iemand die voor hen kookt, maar wat gebeurt er als daarin onverhoopt verandering komt?" Desgevraagd blijkt dat een van de heren zelfstandig woont, en hij voor zichzelf weieens vis bakt. Maar dan is dat een tong, die gaat niet zo gauw kapot. Op de vraag of ze hun huiswerk hebben gemaakt volgt, tot grote hilariteit van de medeleerlingen het antwoord "k noe eindeluk us hoeie puddieng hekookt. 'k E 12 jaar jaer pap mi klonters hee te!" De meesten zouden best nog een vervolgcursus willen, maar daaraan wil de ex-docente zich nog niet verbinden. Na de geza menlijke maaltijd volgt de afwas. Twee dingen snappen ze niet, hoe ze elke keer toch aan zoveel afwas komen en waarom vrouwen altijd zo lang in de keuken staan. Bij hen is het allemaal zo gereed! "Ze vergeten",lacht mevr. Goorden", dat alle boodschappen gereed staan en de soepgroente e.d. ge sneden is". Maar de meeste op merkingen tijdens de lessen moe ten met een korreltje zout worden genomen. De vraag of er op een speciaal dieet gelet wordt, vetarm of zo, moet de kookjuffrouw ontken nen. "We letten er alleen op of er verse groente, en het liefst nog die groente die uit eigen tuin beschik baar is, gebruikt wordt. De koks in spé zitten ondertussen geza menlijk aan tafel, de schorten (één kocht zelfs speciaal een nieuw exemplaar) voor de buik en dan -"eet U smakelijk-". De schrijver Rik Valkenburg heeft een vierde boek het licht doen zien over de watersnoodramp van 1 februari 1953, nu 36 jaar gele den. Het werk is getiteld 'In het woedend golfgeklots, deel II' en bevat verhalen over een tocht over het Haringvliet, de klokkeluider van Dreischor, ds. A. Hoogerland uit Wolfaartsdijk en kapper A. Krijger uit Middelharnis. Maar ook de belevenissen van de Beve- landse boer Sinke, ds. Van Meche- len in Zeeuws-Vlaanderen en de weg naar het predikantschap van Cor en Fred Harinck staan in het boek opgetekend. Het is versche nen bij uitgeverij Kool te Veenen- daal en kost tot 1 april in de boekhandel f. 37,90. Daarna is de prijs f. 42,90. Geen enkele bakker van Tholen of Sint-Philipsland heeft deelgeno men aan de wedstrijd om de titel 'Beste bolusbakker 1989'. Deze wedstrijd werd evenals vorig jaar georganiseerd door de provincale VVV Zeeland. Overigens waren zes bakkers uit de regio door de VVV uitgenodigd. In totaal zonden 63 bakkers hun bolussen ter beoordeling in. Ze werden beoordeeld door een pu blieksjury onder leiding van Pier re Kartner (Vader Abraham). In de Campveerse toren in Veere werd dinsdag bakker C.A. Dees uit Zaamslag uitgeroepen tot bes te bolusbakker van 1989. Tegelijkertijd is een herdruk ver schenen van deel I van 'In het woedend golfgeklots', dat vorig jaar binnen twee maanden was uitverkocht. Drie reacties kwamen er binnen op het verzoek om inlichtingen over neergestorte vliegtuigen in de Weihoek en bij Tholen, naar aan leiding van het artikel over de En gelse Halifax bommenwerper die bij Strijenham neerkwam. Vermoedelijk een week voor Kerst 1944 moet er aan de Hogeweg bij Poortvliet een VI neergestort zijn. Als vijftienjarige jongen ging Willem van Burg'n vanuit Tholen, waar hij geëvacueerd was, kijken hoe de ouderlijke woning er bij de drie huisjes aan de Hogeweg bij lag. Zijn vader was ziek en daar om ging Willem. Op een gegeven moment zag hij een brandend vliegtuig(later bleek het een V 1 te zijn), waar twee Engelse jagers achteraan vlogen. De Engelsen keerden om, waarna hij een enor me explosie hoorde. "Dat moet de eerste V 1 zijn geweest die op Tho len neerstortte", concludeert Van Burgh. De V 1 kwam neer bij de boerderij van J. Elenbaas in de Weihoek. Tussen Kerst en Nieuw jaar stortte er aan de Postweg in Tholen bij boomkwekerij Van den Berge nog een V 1 neer. Een tweede melding van een neer gekomen vliegtuig kwam van dhr. L.M. Schot uit Tholen, die als 21-jarige bij de Engelsen aan het veer in Tholen hielp. Met Engelse pontons werd er een veerdienst onderhouden, waarbij hij op Nieuwjaarsochtend 1945 voer. "De Duitsers waren toen bezig aan het Ardennenoffensief, hun laatste stuiptrekking. We zagen dat een Duitse jager door twee Engelse jachtvliegtuigen werd neergeschoten. Het Duitse toestel kwam tussen Poortvliet en Scher penisse neer. De zwaar gewonde piloot werd met een Canadese ge vechtswagen naar het ziekenhuis in Bergen op Zoom gebracht. Ik zie de piloot nog voor me", aldus dhr. Schot. Dhr. L.M. Goedegebuure uit Tho len was ooggetuige van het neerstorten van een vliegtuig rond de jaarwisseling 1944/1945. "Het was 's middags omstreeks drie tot vier uur met prachtig, zonnig weer voor de tijd van het jaar. Ik was aan het ploegen achter de Blauw- landshoeve op een perceel aan de Brabantse kant langs de rivier de Eendracht. Dat land behoorde toe aan de familie Boveé van de Zui- derkreekweg in Halsteren. Ik was juist een 25 meter van de zeedijk teruggedraaid, toen er drie Engel se jachtvliegtuigen laag over mij heen vlogen. Zij waren net boven de Eendracht, toen de middelste van de drie met een korte draai te rug kwam. De motor begon in eens hevig te ronken. Ik liet de paarden stilstaan en dacht hard op: dat vliegtuig moet mij heb ben. Ik keek naar boven, maar er was niets aan het toestel te zien, zelfs geen vonkje. Opeens echter sloeg het vliegtuig een slag om en dat was mijn geluk misschien, want plotseling spatte het vlieg tuig uit elkaar. De stukken vlogen van mij vandaan. Ik wilde bij de paarden blijven, maar aan de andere kant weglo pen. Voor het laatste maakte ik aanstalten, maar het was niet meer nodig. Ik liep geen gevaar meer. De twee andere jagers keerden om naar de piloot van het verongeluk te vliegtuig te zoeken, maar boven het wrak draaiden ze terug. De omgekomen vlieger heeft drie da gen verpletterd onder het toestel gelegen, toen de Duitsers Boveé bevel gaven om de piloot weg te halen. Het wrak werd met drie paarden omgetrokken. Het zwaar verminkte lijk werd per slede weg gebracht. Zijn kleren hielden hem bijeen. Onverschillige mensen roe pen wel eens: val te pletter. Wan neer je er één gezien hebt zoals ik - het was verschrikkelijk - zeg je dat niet meer. De piloot is tijdelijk in Tholen be graven. Toen na de bevrijding de eerste dodenherdenking in Tholen plaatsvond, gebeurde dat vanaf dit graf."

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 11