Thoolse landbouwers reageren zuur op plannen voor zoet water Lievensberg heeft eigen tomograaf Waterstaat gaat dammen nat strooien Aanmoediging voor Toby Hage Postkantoor wordt huis BOUMAN POTTER Actie voor apparatuur Thoolse ambulance VERBOUWINGS UITVERKOOP Een tientje per huis voor zoet water Groep 4 gaat schoolzwemmen Dijkgraaf Hage: moeilijk om zwijgende menigte te peilen 400 Kilo mossels voor een avondje Donderdag 26 januari 1989 45e Jaargang WK\11 nu kortingen tot 50% BROEKHUIS Goede belangstelling, positieve geluiden naast kritiek in St. Annaland en veel gemopper in Scherpenisse op de plannen voor zoet water. Dat is het resultaat van de eerste twee districtsvergaderingen van het waterschap Tholen in St. Annaland en Scherpenisse. Vanmiddag volgt Poortvliet, vanavond Tholen en maandagavond Anna Jacobapolder. Voor de jeugd Dit jaar 1200 CT-onderzoeken verwacht Ziekenhuis Lievensberg te Bergen op Zoom heeft sinds begin dit jaar een eigen computertomograaf. Radiodi- agnost dr. J. Klings verwacht dit jaar 1200 CT- onderzoeken te zullen verrichten. Röntgen Pijnloos Situatie Philipsdam inschattingsfout De gladheid op de Philipsdam, waardoor vorige week na een reeks van botsingen de weg twee uren lang was afgesloten, gaf woensdag aanleiding tot vragen in de Sint-Philipslandse gemeenteraad."Provinciale wa terstaat heeft de weersverwachting gewoon verkeerd ingeschat," geeft ing. J.B. Katerberg toe. Nat strooien DEZE WEEK woninginrichting te ll Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet De ambulancedienst Tholen e.o. wil dit voorjaar een speciale actie houden om de aanschaf van bewakings apparatuur mogelijk te maken. Het gaat om een cou veuse (voor pasgeborenen en babies tot 1 jaar) en een zogenaamde pulse/oximeter die de zuurstofverzadi- ging van het bloed kan meten. Voor beide apparaten heeft de dienst zo'n 10.000 gulden nodig. Over de aard van de acties wordt binnen de dienst nog ge dacht. Volgens coördinator M. Kwekkeboom kan dit in de vorm van een sponsorloop of de verkoop van lotjes gebeuren. Tarief omhoog KLOKKENMAKERIJ Grote Kerkstraat 13 4651 BA Steenbergen Telefoon (01670) 6 39 25-6 33 85 Eendrachlbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement I 21,— per halfjaar. Per jaar f 38,75, 'per post f 48,50 per jaar. Losse nummers f 1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f 0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contanct. Inclusief btw op rekening f 9, Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. De eigenaar van een gemiddelde woning gaat 10 tot 11 gulden per jaar betalen voor uitvoering van het basisplan zoet water op Tho len en St. Philipsland. Alle ge- schotplichtigen, zowel ongebouwd als gebouwd, moeten aan deze voorziening mee betalen. Het basisplan wordt beschouwd als een algemene streekvoorzie- ning, zoals ook de zeewering en de polderwegen. Landeigenaren be talen 25 gulden per hectare, wat voor het gebouwd overeenstemt met 300 gulden belastbare op brengst. Griffier J.D. de Korte van het waterschap Tholen komt dat op 11 tot 11 gulden per huis. Al leen eigenaren moeten betalen, niet de huurders van woningen en de pachters van landerijen. Het oude postkantoor op de hoek Hoogstraat/Visstraat in Tholen is verkocht aan dhr. A. Hoff uit Ber gen op Zoom die er na een ver bouwing zelf gaat wonen. Architect J. Boelhouwers is be gonnen aan een plan om de woon bestemming te kunnen verwezenlijken. "We moeten kij ken of het allemaal haalbaar is wat we willen", aldus dhr. Hoff. "In eerste instantie willen we er gaan wonen, zowel boven als be neden. De buitenkant van het ge bouw blijft zoals het is." Het oude postkantoor heeft meer dan twee jaar leeg gestaan. De Dienst der Domeinen had het gro te pand bij inschrijving verkocht aan Minnaard Vastgoed uit Goes, de enige inschrijver, die het in be middeling-gaf aan Sturris Vast goed in Tholen. Het gemeentebestuur van Tholen wil het schoolzwemmen met één jaar uitbreiden tot groep 4 van de basisschool (6- en 7-jarigen). Dat geldt met ingang van het komende schoolzwemseizoen echter alleen voor de kernen Poortvliet, Oud- Vossemeer, Sint-Annaland, Stave- nisse en Scherpenisse. Uit een on derzoek is gebleken dat kinderen uit die kernen, waar géén open luchtzwembad is, minder zwem- vaardig zijn dan kinderen uit Tholen en Sint-Maartensdijk. De maatregel kost ongeveer 3.500 gulden. Woensdagmiddag brengt de welzijnscommissie hierover ad vies uit. De commissie adviseert dan te vens over een aanpassing van de verschillende zwembadtarieven. Vooral die van abonnementen lig gen gemiddeld lager dan in andere gemeenten. Bestuursleden, hoofdingelanden, de ZLM-kringvoorzitter en ingelanden van het waterschap Tholen hadden in de Wellevaete veel belangstelling voor de zoet waterproblematiek. Vrijdagmiddag in St. Annaland en maandagavond in Scherpenisse waren er steeds een vijftigtal aan wezigen, die uiteenzettingen aan hoorden van het hoofd van de technische dienst M.J. Giljam en dijkgraaf I.C. Hage. De vergade ring werd geleid door het bestuurslid uit het desbetreffende district, respectievelijk J.C. Kooij- man in St. Annaland en A.C. Breure te Scherpenisse. Het basisplan met een grofmazig net van watergangen kost landei genaren 25 gulden per hectare en eigenaren van een woning 10 tot 11 gulden per jaar. Een verdich tingsplan met een fijnmazig net van sloten zal 47 gulden per ha gaan vergen, maar dan alleen voor grondeigenaren in het desbe treffende gebied. Hier wordt het profijtbeginsel toegepast. Dijkgraaf Hage erkende, dat de kostenverdeling 'weerstanden' kan oproepen. "Wij hadden dolgraag de gebruikers belast, maar de wet staat dat niet toe. Ook wilden we liever een fruitteler die voor zijn boomgaard beter van zoet water kan profiteren dan een akkerbou wer met graanland, meer laten be talen, doch ook dat kan niet. Er zijn twee uitzonderingen: bij droogtegevoelige gronden en naar de mate van verfijning." Griffier J.D. de Korte verwachtte in 1992/93 een herverdeling van de kosten tussen eigenaren en ge bruikers van de grond. Dan treedt de nieuwe waterschapswet in wer king. "Een aanzienlijk deel van de kosten gaat dan naar de pach ter", aldus de griffier. J. Akkermans uit St. Annaland was ingenomen met de positieve houding van de Algemene Verga dering van het waterschap, waar door een uitgebreider basisplan op tafel kwam. "Daar ben ik blij mee, want het geeft ook een betere aansluiting op het verdich tingsplan", zei de akkerbouwer. M. Mosselman uit St. Annaland was het daarmee eens. "Ik hoor dikwijls alleen tegenstanders, maar dit is een heel goed en reeël plan voor de toekomst. Een 25 jaar geleden waren we groots op de herverkaveling, maar nu zijn we helemaal verpauperd en ver snipperd met land op 30 plaatsen. De oudere heren hebben er geen behoefte meer aan, maar voor de jeugd moeten we dit doen. Pak die 40% subsidie voor zoet water, want als je 't hier niet opmaakt, doen ze dat in Den Haag wel", al dus de tuinder. I. Geluk Azn. uit St. Annaland was het als jonge boer niet met Mosselman eens. "Voor 80% zijn het hier allemaal oude knarren." Zijn vader A.A. Geluk noemde het verhaal van de tuinder 'onzin'. "Wij moeten voor 60 tot 80 ha betalen, een glastuinder voor 1 ha." Mosselman zei zelf ook geen behoefte te hebben aan zoet water. "Ik vang het water zelf op, maar het gaat om de kleine man!" A. Geluk Lzn. uit St. Maartens dijk bracht naar voren, dat 'de ak kerbouw de grootste subsidiegever' is van het zoet wa terplan. "Dankzij de hectares is het te doen." VERVOLG PAG. 13 Op Tholen en St. Philipsland ont stond vorig jaar met name in de gemeenteraden nogal wat deining toen bleek, dat de mobiele com putertomograaf waarvoor de stichting Kankerpreventie Zeeland ijverde, geen dag naar Lievensberg kwam. De gemeentebesturen en het bedrijfsleven had er geld voor beschikbaar gesteld en de te leurstelling was groot, toen bij na der inzien het schema van de CT bij de Zeeuwse ziekenhuizen al honderd procent bezet was. In de buurt kwam de mobiele CT alleen in Goes en Zierikzee. Verrassend slaagde Lievensberg er in om zelf een CT aan te schaffen. Een deel van de exploitatiekosten houdt men in eigen zak omdat er volgens een nieuwe regeling be taald zou moeten worden, wan neer patiënten zoals voorheen naar.de CT in Breda of Rotter dam zouden gaan. Computertomografie is een mo derne onderzoeksmethode, waar mee computer gestuurd röntgenonderzoek wordt uitge voerd. De belangrijkste gebieden van onderzoek zijn de hersenen en de rug. Daarnaast kunnen ook de inwendige organen, zoals lever en nieren met deze apparatuur wor den onderzocht. Computertomo grafie wordt in Lievensberg ervaren als een zinvolle aanvulling op de tot op heden gebruikte rönt- gentechnieken. Met het traditionele röntgenon derzoek wordt het te onderzoeken lichaamsdeel in een plat vlak af gebeeld. Om een indruk te krij gen, is het vaak nodig een tweede opname te maken in een richting die loodrecht op de eerste opname staat. Bij tomografie, een in de jaren dertig ontwikkelde röntgentech- niek, wordt het lichaam in 'plak jes' verdeeld. Daardoor is het mogelijk een beter inzicht te krij gen in de diepere structuren met een gedetailleerd beeld van de on derzochte onderganen. Pas recent is hiervoor computergebruik goed toepasbaar gebleken. Om de opnamen(CT-scans) nog beter te kunnen interpreteren, bestrijding schaft provinciale wa terstaat speciale apparatuur aan, waarmee een ton gemoeid is. De bestrijding gebeurt vanuit Sint- Philipsland, waar de provincie 750.000 gulden investeert in een nieuw opslagterrein. Het dienstkringhoofd zet uiteen, dat 's morgens tussen vier en acht uur een inspectie van de wegen plaatsvindt. De medewerkers we ten vaak al, welke wegvakken bij welke temperatuur glad kunnen zijn. "Maar de Philipsdam is voor ons een nieuw wegvak; bij een temperatuur van vijf graden SpiCgClglSQ boven nul blijkt daar al ijs te lig gen," zegt Katerberg. Hij schrijft dat toe aan de harde wind, die het wegdek al snel sterk laat afkoelen. Katerberg noemt het frappant, dat het die bewuste morgen alleen op de Philipsdam glad was. "Maar nu we dit weten, worden er maatregelen getroffen," zegt hij. In de volgende winter gaat provin ciale waterstaat op zowel de Philips- als de Oesterdam preven tief strooien. Dat betekent strooi en vóór het glad is. Het gebeurt met zout gemengd met een pekel- oplossing, het zogenaamde nat strooien. Dit mengsel hecht zich aan het wegdek vast, wat nodig is gezien de sterke wind. Gewoon strooizout zou wegwaaien. Voor dit onderdeel van de gladheids- In de raadsvergadering in Sint- Philipsland stelde A.P. Kornaat de verkeerschaos op de dam én de brug naar Nieuw-Vossemeer (door mist en gladheid) aan de orde. "Vanmorgen was het daar spie gelglad, waardoor enkele vracht wagens in de berm terechtkwamen. De Philipsdam was zelfs twee uur lang afgesloten. Wilt u actie ondernemen zodat daar op tijd gestrooid wordt?" Üe Jager vulde aan, uit betrouwbare bron te hebben gehoord dat een week eerder de Philipsdam ook glad was geweest. De burgemees ter had er zelf een kijkje geno men. "Strooien is een taak van de provinciale waterstaat," zei hij en beloofde de zaak uit te zoeken. "Om 7 uur was het al glad, maar de strooiwagen was er pas om half 9, want ik reed er zelf achter." De 13-jarige dammer Toby Hage, die tijdens het Thoolse sportgala de aanmoedigingsprijs kreeg. Links moeder Hage, rechts jeugdtrainer Stef Baerends van de Eendracht en vader Hage. "Hij heeft de kwaliteit om uit te groeien tot één van de vier beste adspiranten van Nederland", zegt Stef Baerends van de Thoolse damclub de Eendracht over Toby Hage, die als eerste de aanmoedi gingsprijs van de gemeente Tho- 'en kreeg voor veelbelovend sporttalent. "In maart zijn de Zeeuwse kampioenschappen voor viertallen en dan is Toby de grote favoriet. In onze club behoort hij qua theorie tot de beste vier. In een paar jaar heeft hij dat niveau bereikt. Om op 13-jarige leeftijd bij de senioren te spelen, zoals To by nu doet, is ook een enorme prestatie. Vorig jaar speelde hij als -12-jarige remise tegen Sybrands. Dat is ongewoon sterk. Toby is ook altijd met dammen bezig. Zo trof ik hem tijdens een kamp in de vakantie 's nachts om half vier in de tent nog met het dambord aan. Helemaal uit het hoofd speelt To by partijen na. Hij heeft echt ta lent", aldus een glunderende Stef Baerends, die als jeugdtrainer van de Eendracht ook verguld was met de aanmoedigingsprijs. wordt veel gebruik gemaakt van contrast-vloeistoffen, die hetzij gedronken moeten worden, dan wel in een ader worden ingespo ten. Hierdoor worden de organen en bloedvaten als het ware 'ge kleurd', waardoor ze nog beter herkenbaar zijn. Het vervaardigen van de CT- opnamen is pijnloos, waarbij de patiënt, veelal liggend op de rug, stap voor stap door een soort tun nel in het apparaat gevoerd wordt. Het maken van één opname duurt ongeveer vijf seconden, waarna het beeld van de opname in even eens ongeveer vijf seconden door de computer uitgerekend wordt en zichtbaar is op een scherm. Af hankelijk van het aantal opna men, is de totale duur van het onderzoek tien tot dertig minuten. De CT is een aanvulling, want het merendeel van de röntgenonder zoeken kan nog steeds het best op de gebruikelijke wijze uitgevoerd worden. Wanneer CT echter de aanwezige methode is, kan er snel ler en patiëntvriendelijker een diagnose gesteld worden. Uitein delijk zullen de kosten van de ge zondheidszorg dan eerder stijgen dan dalen. Suikerbietentelers kijken naar de toekomst Wel 50.000 gulden voor Thoolse minima, maar invul ling nog weinig concreet •k Terugblik naar 1 februari 1953 Parkeren voor gemeentehuis in Sint-Maartensdijk wordt taboe Volop nieuws over onderwijs en cursussen Ingelanden bespreken plan zoet water SGP Sint-Philipsland wil par keerverbod in Deldensestraat Dacomex Sint-Maartensdijk breidt flink uit Dammer Toby Hage komt zonder moeite in Zeeuwse fi nale en krijgt eerste aanmoe digingsprijs op sportgala Atleet Wim van Dijke en voet ballende dames Vosmeer beste sporters 1988 HOE MEER DE MENSEN WETEN, DES TE MEER TWIJFELEN ZE. HOE MINDER ZE WETEN, DES TE MEER GELOVEN ZE. Dit nummer bestaat uit 22 pagina's Aaja,..de. Keetenweg tussen Stave- nisse en St.-Annaland heeft de po litie dinsdag ongeveer 400 kilo mosselen, twee manden en twee rijven in beslag genomen. Tegen W.C.S. en A.V., beiden uit St.- Maartensdijk, is proces-verbaal opgemaakt. De politie trof hen aan op de zeedijk, waar ze bezig waren met het dichtbinden van zakken met mosselen. Er stonden er acht op de dijk en nog eens zes aan de waterlijn. Ter plaatse is er geen mosselperceel, maar het met rijven verzamelen van mosselen is een economisch delict, aldus de politie. De beide mannen ver klaarden, dat de mossels bestemd waren voor een mosselavond. Op verzoek van de provinciale voed- selcommissaris heeft de politie de schelpdieren teruggezet in de Oosterschelde. Zaterdag werden drie mannen be keurd omdat ze zagers aan het spitten waren op een mosselper ceel in de Krabbenkreek tussen St.-Annaland en Stavenisse. Hun rieken werden in beslag genomen. Het betrof F.J.M.K. uit St.- Maartensdijk en C.G.L. en W.H.M. uit Bergen op Zoom. Eén-oudergroep. Fiom-Zeeland begint op 1 maart met een doorlo pende één-oudergroep voor men sen die na het verbreken van een relatie alleen voor de opvoeding van hun kind(eren) staan. Inlich tingen 01180-27311. Het afgelopen jaar rukte de am bulance 395 maal uit, een stijging met 28 ritten ten opzichte van 1987. Vorig jaar werd 122 maal met zwaailicht en sirene uitge rukt. In 234 gevallen betrof het een spoedrit zonder signalen. Bin nen het gebied Tholen/Sint- Philipsland werden patiënten ver voerd uit de volgende kernen (de cijfers tussen haakjes geven de aantallen van '87 weer): Tholen: 104 pat. (68); Poortvliet: 28 pat. (32); Scherpenisse: 40 pat. (28); Sint-Maartensdijk: 64 pat. (73); Stavenisse: 27 pat. (26); Sint- Annaland: 42 pat. (56); Oud- Vossemeer: 37 pat. (38). De ambulancedienst heeft bij het centraal overleg tarieven in de ge zondheidszorg (COTG) een ver zoek ingediend om de tariefprijs te verhogen. Het betreft een ver hoging van 80 tot 120% van de voorrijkosten. Die bedragen nu 82,80 gulden. Verder wordt de ritprijs bepaald door een bedrag per kilometer: 6,60 per km be neden 150 km en het bedrag van ƒ44,15 voor de Centrale Post Ambulancevervoer. In 1988 hebben zich binnen de dienst een aantal personeelswijzi- gingen voorgedaan. Mw. C. van Ettinger is als verpleegkundige sinds 1 mei voor incidentele dien ster) toegevoegd aan het team. Tijdens de vakantie heeft de dienst voor het eerst gebruik ge maakt van een externe kracht. Per 1 januari 1989 is mw. M.J.M. Bouvy als arts de dienst komen versterken. Zij verricht dezelfde diensten als de verpleegkundigen, maar heeft andere bevoegdheden.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1