THOLENDERWIJS Lerarenopleiding Zeeland behouden Slaapkursus Vergeving van zonden KRUISWERK informatierubriek van de gemeente tholen MAANDAGMIDDAG VERGADERT DE GEMEENTERAAD DINSDAG 24 JANUARI: KOMMISSIE OPENBARE WERKEN Gemeentehuis gesloten Glas het inzamelen waard. nn a DONDERDAG 26 JANUARI: VERGADERING KOMMISSIE SOCIAAL KULTUREEL WERK WAT LIGT TER INZAGE? Brief G.S. aan Tweede Kamer Donderdag 19 januari 1989 DE EENDRACHTBODE 5 SPREEKUUR B EN W. ,rö A Dodelijk zelfbedrog Diepere ontdekking LEDEBOERIANEN (4): Rechtvaardigmaking Reactie STEMMEN VAN LEZERS Ledeboerianen Dertig mille Wat kun je er leren? Redactie: Voorlichtingsambtenaar Gemeentehuis Tholen Markt 1-5 Sint-Maartensdijk. Tel. 01666-2955 Op maandag 23 januari a.s. komt de Thoolse gemeenteraad 's mid dags om 14.00 uur voor een vergadering bijeen in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk. Deze vergadering is openbaar. Elke belangstel lende is van harte welkom. De vergadering wordt door de lokale om roep Sloth rechtstreeks via de radio uitgezonden en wel via de kabel op de 89.9 Mhz en via de ether op FM 106.5 Mhz. Op de agenda staan onder meer de navolgende onderwerpen: Aanschaf dranghekken; Bij wielerrondes kon het gemeentebestuur tot voor kort dranghek ken gebruiken van de Algemene Verkeersdienst van de Rijkspolitie te Driebergen. In verband met doorgevoerde bezuinigingen is deze dienstverlening per 1 januari 1989 beëindigd. Viermaal per jaar werd voor de wielerrondes hiervan gebruik gemaakt en werden 125 dranghekken per keer ter beschikking gesteld. De gemeente bezit zelf 125 dranghekken a 2Vi meter. De raad wordt voorgesteld over te gaan tot aanschaf van 100 extra dranghekken. Voorzieningen t.b.v. het "Holland Huis" te Scherpenisse; Omdat het in het dorpshuis te Scherpenisse tijdens zonnige dagen al snel te warm is verzoekt de beheerscommissie voor de achterzijde van het complex om zonwering. Tevens is er behoefte aan twee bui tenlichten bij de zij- en achteringang. Met name op winteravonden is het op die plaatsen erg donker. De raad wordt gevraagd het beno digde krediet beschikbaar te stellen. Sanitaire voorzieningen bij jachthaven te Sint-Annaland; De watersportvereniging Sint-Annaland heeft al eerder de wens I geuit de toiletvoorziening bij de jachthaven te Sint-Annaland te ver beteren. Alle jachthavengebruikers zijn aangewezen op het bestaan de kleine gebouwtje, hetgeen op de nodige praktische bezwaren stuit. Na de uitbreiding van de jachthaven in 1987 en de renovatie -van het oude gedeelte in 1988 is de behoefte aan goede sanitaire voorzieningen met een grotere capaciteit aan douches en toiletten alleen maar groter geworden. De afgelopen twee jaar is die behoefte ondervangen door in het hoogseizoen een portocabine als nood- voorziening in te huren. Thans is het echter zover, dat een plan is voorbereid om een ge scheiden voorziening voor dames en heren te verwezenlijken. Daar- toe zal naast het te renoveren bestaande gebouw een nieuwe ruimte worden gebouwd. Voor de daadwerkelijke uitvoering zal de gemeente als opdracht- geefster fungeren. De uit het werk voortvloeiende lasten zullen in de door de watersportvereniging te betalen pachtsom over 1989 wor- den doorberekend. De raad wordt voorgesteld de benodigde gelden beschikbaar te stellen. Deelname V.V.V.-Tholen aan vakantiebeurs te Utrecht; Vanuit "toeristisch Tholen" is de idee geboren deel te nemen aan de vakantiebeurs te Utrecht. De deelname vindt plaats in samen werking met V.V.V.-Tholen, de Thoolse kampeerbedrijven, mid- denstandsfederatie, exploitanten van sportvisboten en het ho- telwezen. De raad wordt voorgesteld een bedrag van f 1500,— beschikbaar te stellen om de deelname mogelijk te maken. Instellen van een tweetal fondsen voor inwoners met een inko men op minimum niveau; In de aanbiedingsbrief bij de begroting 1989 hebben burgemeester en wethouders reeds aangekondigd na te gaan of uitbreiding van het huidige pakket maatregelen op het gebied van het "minimabe leid" mogelijk en noodzakelijk is. Na de Tweede Wereldoorlog is in Nederland de verzorgingsstaat tot volle wasdom gekomen, met als gevolg dat personen die wegens werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, ouderdom of andere redenen niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, recht hebben op geldelijke bijstand van de overheid. Een mijlpaal in dit geheel was de totstandkoming van de Algemene Bijstandswet in 1965. De ABW was bedoeld als onderste vangnet van de Nederlandse verzor- Ïgingsstaat en met de ABW werd officieel een bodem gelegd in het .totale sociale zekerheidsstelsel. Uit verschillende onderzoeken is inmiddels naar voren gekomen dat het leven op het sociaal minimum in de jaren tachtig niet zonder rmeer een waardig bestaan garandeert. Sterker nog, er ontstaat een groep permanent armen binnen onze verzorgingsstaat. Daar waar men in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog dacht, dat onder druk van de vrijwel ongekende economische groei, de laatste restanten van armoe te kunnen opruimen, bleek dit een misvatting te zijn. De oliecrisissen maakten een eind aan de groei- 'verwachtingen en leidden tot een massale uitstoot van arbeid én mensen. Ondanks het aarzelend ingezette economisch herstel moet thans gerekend worden met een groep van langdurig werklozen die permanent van een uitkering moet leven. Aan deze groep moeten dan andere, min of meer traditioneel kwetsbare groepen worden ge voegd zoals bejaarden, arbeidsongeschikten, bijstandsvrouwen en anderen die een inkomen op bijstandsniveau ontvangen. Zij zullen voor langere termijn op uitkeringen zijn aangewezen en ge confronteerd worden met de gevolgen daarvan. Armoede op zich is een relatief begrip (ontwikkelingslanden), maar in de Nederlandse si tuatie is er sprake van armoede indien groepen mensen geen deel hebben aan welvaart die voor een samenleving als geheel normaal wordt gevonden. Burgemeester en wethouders vinden dan ook dat maatregelen ge wenst zijn. Maatregelen die echter op basis van de beschikbare mid delen slechts een "handreiking" kunnen zijn en niet de pretentie hebben een oplossing te zijn. Voorgesteld wordt een 2-tal fondsen in te stellen: a. een declaratiefonds, met als doel het doorbreken c.q. voorkomen van het sociale isolement en b. een bufferfonds, met als doel bij voorkomende calamiteiten, op basis van individuele omstandigheden, incidenteel financieel te on dersteunen. Om na te gaan of deze uitgangspunten aansluiten bij de praktijk wordt de raad gevraagd voor 1989 een bedrag van f 50.000, be schikbaar te stellen. Na afloop van dit jaar zal een evaluatie plaats vinden. - Benoeming nieuw lid beheerskommissie Oud-Vossemeer; Na het ontstaan van een vacature in de beheerskommissie van het dorpshuis "de Vossenkuil" te Oud-Vossemeer hebben op de oproep voor kandidaten in de gemeentelijke informatierubriek "Tholender- wijs" 3 heren en 2 dames gereageerd. De heer J.D. Vroege is kandidaat namens de uitleenpost van de Openbare Bibliotheek Tholen. Deze uitleenpost is mede-gebruiker van het dorpshuis "de Vossenkuil". Juist vanwege het frekwente gebruik van een deel van het gebouw door de bibliotheek, maar te vens vanwege het feit dat de heer Vroege ook anderszins aktief is binnen de gemeenschap van Oud-Vossemeer, wordt de raad voor gesteld hem te benoemen als lid van de beheerskommissie. - Gewijzigde vaststelling ontwerp-bestemmingsplan "Stoofweg" (Sint-Annaland); Het ontwerp-bestemmingsplan "Stoofweg" (Sint-Annaland) heeft gedurende een maand vanaf 27 mei 1988 ter inzage gelegen. Tegen het plan zijn een 3-tal bezwaarschriften ingediend. Bij de behande ling in de kommissie ruimtelijke ordening zijn wij in deze rubriek uit voerig op de bezwaarschiften ingegaan. Thans beperken wij ons tot de mededeling dat betrokkenen deels wel en deels niet in hun be zwaren tegemoet zijn gekomen. Zo wordt de oorspronkelijk geplan de groenstrook tussen de woningen aan de Anna van Bourgon- diëstraat en het nieuwe plan verbreed van 3 naar 5 meter en wordt de bouwdiepte van de aangrenzende kavels tot 1 5 meter beperkt, alsmede door verschuiving van het uitbreidingsplan in zuidelijke richting. De raad wordt voorgesteld het ontwerp-bestemmingsplan "Stoof weg" gewijzigd vast te stellen. Op dinsdag 24 januari a.s. vergadert de kommissie openbare wer ken om vier uur 's middags in het gemeentehuis te Sint- Maartensdijk. Deze vergadering is zoals altijd openbaar. Elke be langstellende is van harte welkom en kan vooraf gebruikmaken van het spreekrecht. Op de agenda staan onder meer de navolgende onderwerpen: Autovrij maken plein vóór het gemeentehuis; Het voornemen bestaat om het gedeelte van de Markt te Sint- Maartensdijk vóór het gemeentehuis vrij te houden van geparkeerde auto's. Momenteel is er geen parkeerverbod van kracht. Indertijd is volstaan met het plaatsen van een bord met de tekst "Verzoeke niet te parkeren". De plannen van burgemeester en wethouders kunnen worden uitgevoerd door plaatsing van een parkeerverbodsbord bij de oprit van het plein met een onderbord "uitgezonderd bij huwe lijksvoltrekking". Nabij de oprit wordt tevens een parkeerplaats ge maakt voor minder-validen. Langs de rest van het plein wordt een hardsteenkleurige trottoirband geplaatst. De kommissie wordt om een advies gevraagd. Verbetering en herprofilering ged. tertiaireweg nr. 15; Tertiaireweg nr. 15 wordt gevormd door de wegen Kadijk, Hoge- weg, Duivekeetseweg en Molenweg ged. In de lijst van in uitvoering te nemen werken behorend bij de ge meentebegroting 1988 is de verbetering van een gedeelte van deze weg opgenomen. Het betreft het deel tussen de als Moerdijk bekend staande weg en de bebouwde kom van Oud-Vossemeer. Het op gestelde plan voorziet in het uitvullen van verzakkingen in lengte richting en het herprofileren in dwarsrichting met open asfaltbeton. Daarna wordt het geheel voorzien van een deklaag van dichtasfalt- beton. Ook nu wordt de kommissie om advies gevraagd. De eerstvolgende spreekuren van de leden van het college van bur gemeester en wethouders van Tholen vinden plaats op maandag 23 januari 1989 in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk. Burgemees ter H.A. van der Munnik en de wethouders P. van Schetsen en L.J. Koopman houden hun spreekuur van 11.00 - 12.00 uur. Het spreek uur van wethouder J. Versluijs komt te vervallen. Wilt u op een an der tijdstip met een van de collegeleden spreken, belt u dan even naar het gemeentehuis, telefoon 01666 - 2955, toestel 330. In verband met de arbeidsduurverkorting voor het gemeenteperso- neel is het gemeentehuis vrijdagmiddag 20 januari 1989 gesloten en tevens telefonisch niet bereikbaar. Houdt u daar rekening mee! Op donderdag 26 januari a.s. komt 's avonds om half acht de kom missie sociaal cultureel werk voor een vergadering bijeen in het ge meentehuis te Sint-Maartensdijk. Deze vergadering is openbaar. El ke belangstellende is van harte welkom en kan vooraf gebruikmaken van het spreekrecht. De agenda voor deze vergadering geeft aan dat o.a. wordt gespro ken over de aanpassing van de gemeentebegroting 1989 i.v.m. na gekomen subsidieverzoeken, terwijl ook de subsidiëring van de loka le omroep Sloth voor het jaar 1989 aan de orde komt. Voorts wordt van de kommissie een advies gevraagd over het be grip "Leidersvorming" in de subsidieverordening. De Tarievepverordening specifiek welzijn kent ten aanzien van een groot aantal werksoorten/aktiviteiten een subsidiegrondslag van 80% van de kosten van leidersvorming. Bij de invoering van dit tarief is de volgende toelichting gegeven: "Het is een goede zaak dat vrijwilligers binnen de verenigingen in staat gesteld kunnen worden bepaalde kursussen te kunnen volgen ter bevordering van het funktioneren van de vereniging. Wel dient hierbij de voorwaarde gesteld te worden dat een dergelijke subsidie niet verstrekt zal worden ten behoeve van personen die een vergoe ding en dergelijke voor hun werkzaamheden bij de vereniging ont vangen." Deze voorwaarde is echter niet expliciet in bedoelde verordening op genomen. Een en ander heeft tot gevolg dat er in de praktijk wel eens diskussie kan ontstaan over door verenigingen op te voeren kosten van lei dersvorming, bijv: a. de kosten van opleiding tot trainer in de sportsektor, ook als de man/vrouw belooft of zelfs contractueel vastlegt dat hij/zij bij de desbetreffende vereniging nooit om een salaris zal vragen, dan wel dit gedurende een bepaalde periode niet zal doen. b. De kosten van een kursus "leidster peuterspeelzaal" f 550,— per persoon, maar waarbij het afronden van deze kursus niet leidt tot salarisvserhoging voor betrokkene. c. De kosten van een kursus "management in non-profit organisa ties" door bijv. de voorzitter van een vereniging, waarvan de kosten zo'n f 1500,— excl. reiskosten per jaar bedragen. Hoewel de bedoeling van de subsidie in de kosten van leidersvor ming duidelijk zijn, verdient het aanbeveling het begrip leidersvor ming en de subsidiabele kosten daarvan nader te omschrijven. Dit zou als volgt kunnen: Leidersvorming: Aktiviteiten gericht op de vergroting van de deskundigheid van niet- betaalde vrijwilligers ter bevordering van het funktioneren van ver enigingen en instellingen, zowel op bestuurlijk- als uitvoerend gebied. Hiertoe worden gerekend de goedgekeurde kosten van: 1. deelneming aan kursussen en bijeenkomsten, met uitzondering van die kursussen welke opleiden tot een op geld waardeerbaar di- plomabezit; 2. de aan 1 verbonden noodzakelijke reis- en verblijfskosten of de door de verenigingen en instellingen zelf georganiseerde kursussen, waartoe worden gerekend de goedgekeurde kosten van: 3. honoraria sprekers en externe adviseurs 4. de kosten van voor kursussen te gebruiken materialen 5. de huur van de noodzakelijke akkommodaties 6. andere door burgemeester en wethouders aanvaarde kosten. Bestemmingsplan "Buitenzorg III" (Tholen) ter inzage: De burgemeester van Tholen maakt bekend dat ter secretarie van de gemeente. Markt 1-5 te Sint-Maartensdijk (bureau ruimtelijke ordening en grondzaken) met ingang van 20 janu ari 1989 gedurende een maand voor een ieder ter inzage ligt het besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland van 5 juli 1988, nummer 1537/87/172, afdeling 4, bureau rov, waar bij goedkeuring is verleend aan het mede ter inzage liggende bestemmingsplan Buitenzorg III (Tholen). Het besluit van Ge deputeerde Staten geeft tevens aan welk deel van het goed gekeurde bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. Ge durende bovengenoemde termijn kan beroep worden in gesteld bij de Kroon door: a. hen die zich tijdig met bezwaren tot zowel gemeenteraad alswel tot Gedeputeerde Staten hebben gewend; b. hen die zich tijdig tot Gedeputeerde Staten hebben ge wend en bezwaren hebben ingediend tegen de wijziging die bij de vaststelling van het plan in het ontwerp zijn aan gebracht. De beroepschriften moeten worden gericht aan de Afdeling voor de Geschillen van Bestuur van de Raad van State, Bin nenhof 1 te 's-Gravenhage. Sint-Maartensdijk, 19 januari 1989 De burgemeester voornoemd, H.A. van der Munnik Ontwerp-bestemmingsplan "Bedrijfsterrein Slabbecoorn- polder, 4e herziening" ter inzage; De burgemeester van Tholen maakt bekend, dat met ingang van 20 januari 1989 gedurende één maand ter gemeentese cretarie, Markt 1 -5 te Sint-Maartensdijk ter inzage zal liggen, het ontwerp-bestemmingsplan "Bedrijfsterrein Slabbe'coorn- polder, 4e herziening" met toelichting. Gedurende bovenge noemde termijn van een maand kan een ieder schriftelijke be zwaren tegen deze ontwerp-herziening bij de gemeenteraad indienen. Sint-Maartensdijk, 19 januari 1989 De burgemeester voornoemd, H.A. van der Munnik. Rekr. centr. "Haestinge" Sint - Maartensdijk Toegang gratis Morgenavond, vrijdag 20 januari, aanvang 19.30 uur, organiseert het gemeentebestuur het Sportgala 1988. Een gala-avond waarbij de verkiezing van de sportman/sportvrouw en het sportteam van Tholen 1988 centraal staat. Het Sportgala is een avondvullend pro gramma vol sport en amusement, voor een ieder gratis toegankelijk. De plaats van handeling is het rekreatiecentrum "Haestinge" te Sint-Maartensdijk. Wie worden de opvolgers van het tennisteam van de C.C.E.T. en voetballer Jan van der Vlies? Morgenavond weten we meer. Kandidaten voor de titel sportman (helaas drongen er geen vrouwelijke kandidaten tot de laatste selek- tie door) zijn: Wim van Dijke, atleet uit Sint-Maartensdijk; Sjacco Bliek, rallycrosser uit Sint-Annaland en Jaap de Rijke, triathlon- atleet uit Sint-Maartensdijk. Kandidaten voor de sportploeg zijn: het damesvoetbalteam van V.V. Vosmeer; de springgroep van gymnastiekvereniging "Olym- pia" uit Tholen en hét schoolvoetbalteam van "de Casembroot- school" uit Sint-Annaland. Het amusementsgedeelte wordt verzorgd door de showgroep van het Jazzballet van Laura Ouwens, zanger Leon Aarden en the Crab- City girls, de komische springgroep "Oezoo-A.S.O.", "Magic Dick" en het trio Gré Boelhouwers. Voorts is er aandacht voor het Preven tief Sport Medisch Onderzoek (interview) en wordt met een video film "Een dag uit het leven van Lars Tazelaar" belicht. Lars Tazelaar is een voetbaltalent van Thoolse bodem, dat thans deel uitmaakt van het jeugdinternaat van P.S.V. uit Eindhoven. Hel vorige artikeltje over ds. Le deboer heette; de jonge dominee. En wat voor een dominee? Weten ;we het nog? Heerlijk en krachtig was zijn bediening. En toch was ".Lambertus zonder genade, zwe vend op zijn beschouwing. Predi kend als een apostel, biddend als een engel, met het hart van een duivel (Meade). Het is november 1838, nog geen half jaar na zijn intree, als Lambertus Ledeboer als een vijand met God verzoend wordt. We volgen hiertoe het tweede hoofdstuk uit ,'s Heeren wegen', alsmede enkele brieven. Dominee L.G.C. Ledeboer, geroe pen knecht, bewandelt een weg van dodelijk zelfbedrog. Met al ?ijn gaven, ernst en licht, weet hij niets van hetgeen noodzakelijk gekend moet worden. Kort voor de jaarwisseling echter behaagt het de Heere om dit uitverkoren vat in te leiden in de diepte van zijn schuld. God wordt rechtvaar- dig, en Ledeboer de grootste der zondaren. Verbroken en in de diepste droefheid vertoeft hij drie dagen en drie nachten in grote af zondering. Daarvan - in meer dan tien uitspraken - getuigt hij: 'Het t eerste bepaalde de Heere mij bij mijn gemis, hoe ik een hemel zocht zonder Christus hoe ik onwedergeboren was ik zag daarop mijn ziel in een stikdonke re nacht aan al de geboden zag ik mij schuldig ik was Adam, en God rechtvaardig zo Hij mij verdoemde ik was een I bedrieger van mezelf telkens meende ik dat de Heere zou ko- men, maar het was Zijn tijd nog piet ik at of dronk gans niet 1 zo kon het niet langer blijven mijn verstand moest gevangen I genomen worden, dat kostte wat drie dagen en nachten lag ik te wachten in die toestand het was een zware strijd, maar de "strijd was Godes v "Zo gaat er een zaterdag voorbij. door J.M. Vermeulen Dan komt de zondag, en nog meer ontdekkingen volgen. Lede boer voelt dat de zaken die bij be leefd heeft, persoonlijk moeten worden toegepast: God rechtvaar digt de goddeloze; niet de geheel- of halfbekeerde, de gevorderde of de dominee. Hij rechtvaardigt niet degene die al min of meer recht vaardig is. Leert hij dat niet, dan blijft hij onverzoend. En op zon dag léért hij dat niet! Maar de ontdekking gaat dieper. Lamber tus leert het recht van God toeval len en omhelzen: de Allerhoogste doet geen onrecht. Maandagmorgen is hij alleen op zijn kamer. 'Dat ging op leven en dood', schrijft hij later in een van zijn wonderlijke boeken. Maan dagmorgen wordt de jonge domi nee verlost uit een allesoverstelpende droefheid door een genadige, barmhartige en tus- sentredende Hogepriester. Hier wordt verlorengaan door God niet toegestaan. Het is eigenlijk één grote onuitsprekelijke genadever heerlijking als Ledeboer daarover schrijft: 'Het plekje weet ik daarop zonk ik ter aarde, ik meen de te sterven, en zo de adem uit te blazen de hemelen werden mij in de geest geopend, het was mij of er een kind geboren was ik was een nieuw mens geworden zonden voelde ik niet meer een vrede voelde ik, die alle ver stand te boven gaat de Drieë- nige God maakte woning in mijn hart, ik gevoelde de witte keursteen met de naam erop ge schreven met Christus ont waakte ik, stond ik op, sliep ik in, ging ik ter ruste dag en nacht...' Opnieuw wordt het zondag. Nog steeds staande in de volle ruimte en overstelpt door een nauwelijks te dragen liefde, preekt Ledeboer over: 'Eén ding weet ik, dat ik blind was, en nu zie.' Heel kort na zijn rechtvaardigma king schrijft Lambertus vele en lange brieven aan zijn ouders in Rotterdam. Hij voelt dringende noodzaak hen bekend te maken dat hij gerechtvaardigd is: 'Ik heb gevonden de parel van grote waar de nu mag ik eene vrede der ziele smaken die alle verstand te boven gaat nu is het leven mij Christus en het sterven gewin 1838 is mijn geboortejaar voor den hemel, verheugt u en verblijdt u met mij...' Door zijn hemels licht vertrouwt Lambertus niets meer van de be kering van vader en moeder. Keer op keer waarschuwt hij de familie voor zelfbedrog: 'Laat ons onszel- ve nauw beproeven.' Rotterdam begrijpt evenwel niet veel van het nieuwe leven van hun zoon in Benthuizen. Vader Ledeboer raad pleegt zelfs enkele bevriende pre dikanten, maar ook die halen de schouders op. Ze zijn in de verste verte niet voor 'syshematische' be keringen: wedergeboorte kan ook zonder strijd plaats vinden, zeg gen ze, en wat er meer is zijn al leen maar overspannen aandoeningen. Ieder vreest dat Lambertus de zaak overdrijft, maar men verwacht dat het wel zal overgaan. Na zijn bekering gaat Ledeboer Benthuizen anders behandelen. Zondag aan zondag hoort de ge meente dat er buiten het bloed geen zaligheid is. Maar zij hoort ook - nu vanuit de praktijk - hoe die zaligmakende kennis bevinde lijk verkregen wordt. Een vrij logisch gevolg van zijn bekering is, dat Gods volk vanuit de wijde omgeving op Benthuizen aantrekt. Velen laten hun blinde leraren voor wat ze zijn, als men verneemt dat een zekere dominee Ledeboer de Christus der Schrif ten predikt. Anderen verlaten de gezelschappen om hun 'overjarig koren' te ruilen voor het 'levende brood'. Maar niet iedereen is blij. De schijnvrome kan in Benthui zen niet kerken. En wat openbaart het aantasten van droggronden bittere vijandschap. De burge meester, de dokter, de kerkvoog den zijn Lambertus' vrienden niet meer. Ds. Ledeboer houdt er niet zoveel 'bekeerde' mensen op na, als de meeste leraren van zijn tijd. Maar dat gaat natuurlijk (in het volgende stukje) voor interne pro blemen zorgen. Hel dagelijks bestuur van de pro vincie Zeeland heeft de vaste commissie voor onderwijs en we tenschappen in de Tweede Kamer gewezen op het belang van de deeltijd-lerarenopleiding voor Zeeland. Aanleiding daartoe vormt de beleidsnotitie. Vraag en aanbod onderwijsgevenden - cij fers, maatregelen, plannen. GS stellen, dat bij het uitstippelen van beleid niet kan worden vol staan met beoordeling van cijfers, maar dat de regionale omstandig heden van minstens zo groot be lang zijn. De onzekerheid over het feit, dat ds. Ledeboer pas 4 jaar na het beëindigen van zijn studie, het be roep naar Benthuizen kreeg/aan nam, zou misschien opgelost kun nen worden, door onderzoek van de lokale geschiedenis van de va cante gemeenten tussen 1834 en 1838. In het archief van de Hervormde gemeente van Stavenisse bevindt zich nameljk een "sollicitatie brief" van Ledeboer, waarin hij te kennen geeft, dat hij graag in aanmerking voor een beroep zou komen in de toen aanwezige vaca ture van ds. Jacobus Burger- houdt. Een uitgebreider onder zoek over de 4-jarige ambteloze periode van Ledeboer zou wel licht een heel ander beeld geven, dan tot nu toe gesuggereerd wordt. Het lijkt me onjuist om te veronderstellen, dat Ledeboer een dergelijke brief enkel maar naar Stavenisse zal hebben verzonden, temeer daar de ligging van de ge meente - als we die tenminste aan ds. Burgerhoudt af mogen meten - geenszins de zijne zal geweest zijn. D. Roozemond Kleine Haarsekade 61 4205 VC Gorinchem Vacatures in het Zeeuwse onder wijs en vooral het beroepsonder wijs beslaan doorgaans maar en kele uren. Voor vervulling van die vacatures is meestal geen belang stelling van mensen die al in het onderwijs werkzaam zijn of net zijn afgestudeerd van de voltijdle rarenopleidingen. Die belangstel ling is er wel van afgestudeerden van de deeltijd-lerarenopleiding en de meeste vacatures worden dan ook van daaruit vervuld. De deeltijd-lerarenopleiding ver vult ook een belangrijke functie in de verkleinig van de afstand tussen onderwijs en arbeid. Een aantal mensen vanuit het be drijfsleven en instellingen volgt de deeltijd-lerarenopleiding met de bedoeling de kennis aan te wen den in de werkkring. GS stellen, dat voor deze categorie studenten afstands-onderwijs geen alterna tief biedt en als voorbeeld noe men zij, dat een deeltijd lerarenopleiding in Rotterdam voor Zeeuws-Vlamingen in de praktijk onbereikbaar is. GS houden de commissie voor, dat het provinciaal bestuur het belang van de deeltijd lerarenopleiding in Zeeland zo groot vindt, dat onlangs (in okto ber) is besloten voor 1988 en 1989 dertigduizend gulden per jaar voor de opleiding beschikbaar te stellen. Tegelijkertijd werd uit gesproken, dat in 1990 jaarlijks een bijdrage van het rijk noodza kelijk is. De slaapcursus richt zich vooral op het slaapgedrag. Er wordt niet uitgegaan van de oorzaak van het ontstaan van het slechte slapen. Zo'n oorzaak kan nog aanwezig zijn, maar ook al lang verdwenen (men is er aan gewend geraakt om slecht te slapen). Een ander belangrijk kenmerk van de cursus is de nadruk die ge legd wordt op de zelfwerkzaam heid van de deelnemers. Van het begin af wordt de nadruk gelegd op de noodzaak dat de deelnemer zelf de veranderingen die nodig zijn, moet bewerken. Dat komt ook naar voren in de vorm waarin de begeleiding wordt gegeven. Er wordt gesproken van "cursus" en "huiswerk", en de- begeleiding bestaat voor een belangrijk deel uit uitleg van methoden, instruc tie daarin, en oefenen. Er wordt gewerkt met een cursusboek, waarin de oefeningen nog eens duidelijk beschreven staan, zodat men precies weet wat men moet doen. 1. Vaak wordt door mensen die niet kunnen slapen gezegd, dat men wel zou kunnen slapen als men er maar in zou slagen zich te ontspannen. Een belangrijk on derdeel van de cursus vormen dan ook de ontspanningsoefeningen, op de cursus geleerd, thuis ge oefend. 2. De oorzaak van het niet kun nen slapen ontstaat bij veel men sen overdag. De leefwijze draagt bij aan de instandhouding van de slapeloosheid. In de cursus wordt aandacht besteed aan de daginde ling en de leefwijze overdag. 3. Mensen die slecht slapen krij gen juist door die ervaringen vaak tegenzin in het naar bed gaan, omdat ze denken dat de nachtrust vermoedelijk wel weer slecht zal zijn. Door deze tegenzin worden ze vaak gespannen en geprikkeld, Door kruiswerk- consulente A. Renkema waardoor het inslapen en de slaap weer verslechterd worden. Als de ze tegenzin nu weggenomen wordt, kan men rustiger en ont spannen naar bed gaan en waar schijnlijk sneller inslapen en beter slapen. Hoe men daarmee om kan gaan wordt in de cursus geleerd. 4. Mensen die slecht slapen heb ben er vaak last van dat een constante stroom van gedachten door hun hoofd spookt. In de cursus wordt de gedachtenstop- methode gebruikt om zo de span ning en de onrust weg te nemen, waardoor het gemakkelijker wordt om in slaap tevallen. Dit zijn enkele belangrijke onder delen van de cursus. Heel veel mensen met slaapproblemen heb ben baat bij de cursus. Reden waarom het Kruiswerk het van groot belang vindt, dat zoveel mogelijk mensen met slaappro blemen er gebruik van maken. Van belang is natuurlijk om een slaapcursus te volgen al voordat men slaapmiddelen neemt. Maar ook bij langdurig slaapmiddelen- gebruik werkt de cursus en leren mensen zonder middelen te slapen. In de gehele provincie worden cursussen, voor een ieder bereik baar, georganiseerd o.a. in Tho len op 9 februari van 19.30-21.00 uur. Informatie en aanmelden bij: Mevrouw A. Renkema, G.V.O.-consulente Kruiswerk Goes, tel. 01100-15892. Dit is het laatste artikel van een serie van drie.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1989 | | pagina 5