Nieuwe supermarkt luidt verdere verlevendiging stadskern Tholen in Veel zaken opgelost door 10 aanhoudingen Thoolse weg naar Oesterdam komt er Enquête Oud-Vossemeer nu bij gemeentebestuur BOUMAN POTTER Speld voor toneelspeler VERBOUWINGS UITVERKOOP Welzijn voor Ouderen zonder voorzitter Rijksrecherche bekijkt klacht tegen politie Burgemeester Van der Munnik onthult kunstwerk over stoomtram Ook inbraak in De Oesterschelp Philipsdam 2 uur dicht na botsingen Ander kantoor Riagg Tholen Donderdag 19 j^nD^ri 4989 45e Jaargang no. 10 nu kortingen tot 50% BROEKHUIS Ter herinnering aan het eindpunt van de stoomtram Antwerpen/Bergen op Zoom/Tholen heeft burge meester H.A. van der Munnik gisterenmiddag bij de opening van de C1000 voordeelmarkt een kunstwerk onthuld. Op een muur naast de nieuwe supermarkt trok hij het doek weg voor een spiegelende wand, waar in reliëf wordt verwezen naar de laatste tramrit op 6 oktober 1934. Met de opening van deze supermarkt zal het centrum van Tholen een verdere verlevendiging krijgen, aldus de burgemeester. Met de aanhouding van tien, merendeels minderjarige, personen heeft de Thoolse rijkspolitie een 65-tal in braken, diefstallen en vernielingen opgelost. Als hoofddaders kwamen drie 14-jarige jongens uit Tho len en Bergen op Zoom naar voren. Alle verdachten (6 uit Tholen, 1 uit Oud-Vossemeer, 2 uit Bergen op Zoom en 1 uit Roosendaal) zijn inmiddels in vrijheid gesteld. Halsteren Nieuwe winkels Feestdag Hard werken Laagste inschrijver 2.1 miljoen gulden Aannemingsbedrijf Rasenberg uit Breda was dinsdag met 2.154.000 gulden, exclusief btw, de laagste in schrijver voor de Thoolse aansluiting op de Oester- dam. De ruim 2 km lange weg loopt van het Stenen Kruis naar de Bergsediepsluis. Bijna 2 m gezakt B. en w. Tholen willen nader gesprek met SPV "Ik heb de voorzieningen in uw dorp eens geturfd en kom tot een respectabel aan tal. Ik ben een beetje onder de indruk van wat u met 2.200 inwoners allemaal wel heeft," zei burgemeester H.A. van der Munnik gisterenmorgen tegen het bestuur van de stichting Promotie Oud-Vossemeer. Uit handen van voorzitter M.J.C. Geluk ontving de eerste burger de uitslag van de eind vorig jaar in Oud-Vossemeer gehou den enquête. Relativeren Discotheek Onder de Molen KLOKKENMAKERIJ Grote Kerkstraat 13 4651 BA Steenbergen Telefoon (01670) 6 39 25-6 33 85 Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-:3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement f 21,— per halfjaar. Per jaar f 38,75, per post f 48,50 per jaar. Losse nummers-f 1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f 0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contanct. Inclusief btw op rekening f 9,— Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. De stichting Welzijn voor Oude ren Tholen/Sint-Philipsland ope reert momenteel zonder voorzitter. J. de Bres uit Sint- Maartensdijk heeft zijn bestuurs functie neergelegd. Omdat de ge meente Tholen nog geen nieuwe vertegenwoordiger in het stich tingsbestuur heeft aangewezen, is men nog niet tot de verkiezing van een nieuwe voorzitter gekomen. Anbo-vertegenwoordiger P. Noor- dijke fungeert als vice-voorzitter. In de Zeeuwse Raad voor Oude ren volgt A. Kosten uit Sint- Philipsland dhr. De Bres op. Hij vertegenwoordigt in de ZRO de stichtingen Welzijn voor Ouderen Tholen/Sint-Philipsland en Schouwen-Duiveland. De rijksrecherche zal een onder zoek instellen naar een klacht van horeca-ondernemer P. van Al phen van bar 't Anker uit Tholen tegen de Thoolse politie. Hij be weert te zijn geduwd, geslagen en geschopt, waardoor ribben ge kneusd zouden zijn, maar groeps commandant D. Coppoolse wil daar in afwachting van het onder zoek, niet op reageren. Feit is, dat in de nacht van zater dag op zondag omstreeks kwart voor drie een controle werd ver richt in verband met het sluitings uur van horecabedrijven. Naar aanleiding van een melding over een vechtpartij was de politie van uit St. Annaland naar Tholen ge reden. Op de Markt stond Van Alphen in de deuropening van bar 't Anker. Hij liet enkele mensen uit. Volgens de politie wilde hij vervolgens verhinderen dat een politieman binnen keek. Van Al phen werd toen 'aan de kant ge schoven' en toen de politieman na rond gekeken te hebben in de bar, weer naar buiten wilde gaan, wil de de exploitant dat opnieuw ver hinderen. Hij werd daarop mee genomen naar het politiebureau en ingesloten. Na verhoor door hulpofficier van justitie Verkerke werd hij vrij gelaten. Volgens groepscommandant Cop poolse is Van Alphen zelf de oor zaak van de moeilijkheden. "Hij laat de politie niet toe om een controle te verrichten, terwijl hij dat volgens de wet verplicht is. Van Alphen bewijst zich hier geen dienst mee." Op de schermutseling zelf wil de groepscommandant niet reageren. "We stoppen het niet in de doof pot, maar laten het in alle open heid door externe onderzoekers behandelen. Dat moet objectief gebeuren en ik verbind nu nergens een waarde-oordeel aan." Architect Boelhouwers glundert bij de nieuwe supermarkt aan de Eendrachtsweg in Tholen, die door de pilaren extra opvalt. Door die vormgeving en de luifel wordt de reclame op de ramen aan het oog onttrokken. Hij toonde zich bijzonder ingeno men met de nieuwbouw aan de Botermarkt. Hij wees daarbij op het belang voor de stad en voor de gemeente Tholen. "Een nieuwe supermarkt is van belang voor de ontwikkeling van heel Tholen", zei Van der Munnik. "De levendi ge bedrijvigheid binnen deze ge meente komt niet alleen tot uiting in de over het algemeen goede en velerlei ontwikkelingen van het De zaak kwam aan het rollen na een onderzoek, ingesteld naar aanleiding van twee in de week voor Kerstmis gestolen brommers. Eén van die Honda's werd rond de jaarwisseling aangetroffen naast de Albert Heijn supermarkt in Tholen. Op 3 januari zijn twee 14-jarige Tholenaren aangehouden en een dag later een eveneens 14-jarige inwoner van Bergen op Zoom. Al le drie zijn twee dagen op het bu reau vastgehouden. Op aanwijzingen van de Bergenaar werd op 5 januari in een berging in zijn woonplaats een grote hoe veelheid gestolen goederen aange troffen. Daarbij waren een Honda bromfiets en het merendeel van de spullen, die in de kerstvakantie uit De Oesterschelp in Tholen werden gestolen. Diezelfde avond is één van de Tholenaren, die 's morgens was vrijgelaten, opnieuw opge pakt. Bij hem thuis werden gesto len goederen gevonden en in beslag genomen. Op 6 januari volgde de aanhou ding van de 23-jarige W.P.S. uit Tholen, na wiens verklaring de politie die avond in een schuurtje van een vriendin te Halsteren een Honda brommer in beslag nam. Ook de andere 14-jarige Thole- naar werd die dag voor een tweede keer aangehouden voor nieuwe feiten en bij hem thuis werden gestolen spullen gevonden. Op 14 januari kreeg de zaak een vervolg met de aanhouding van een 15-jarige inwoner van Oud- Vossemeer. Diezelfde dag werden de 16-jarige Tholenaar M.A. van B. en een 15-jarige plaatsgenoot op het politiebureau verhoord over hun aandeel. Een dag later gebeurde datzelfde met J.A.Th.H.H. (23) uit Roosendaal en M.H. van A. (48) uit Bergen op Zoom. Tegen alle verdachten is proces-Verbaal opgemaakt. producerende bedrijfsleven. Ook in die van de middenstands- en su permarktbedrijven. Tijdig mee groeien en aanpassen aan de eisen van de tijd zien we ook hier. Deze supermarkt betekent een belang rijke bijdrage aan het supermark- tennet binnen deze gemeente. We hoeven niet over de brug om daar te halen wat hier ook even goed te krijgen is", aldus de burge meester. Voor de stad Tholen achtte hij de nieuwe supermarkt in drie opzich ten belangrijk. "Voor de inwoners is in hun stad het assortiment le vensmiddelen en huishoudelijke artikelei) aanzienlijk uitgebreid en de prijs is redelijk. Het winkelen wordt er aantrekkelijker door: versterking van het winkelbestand dus. Ten tweede is in de binnenstad van Tholen een weinig fraai ogende plek zeer goed opgevuld met een prima in het stadsbeeld passend gebouw met een aansprekend front. Compliment voor de archi tect, de opdrachtgever en de bou wer, die goed begrepen hebben dat vormgeving en commercie zeer goed kunnen samengaan. En wie weet, zal dit project meer winkel bedrijven op ideeën brengen. Ten derde betekent dit project ook dat de plannen voor de panden aan de Botermarkt, de Bakstraat en de Brugstraat, waar de Mikro- markt gevestigd was, verder kun nen worden ontwikkeld voor vestiging van winkels en mogelijke kantoren. Hiermee zal het cen trum van Tholen een prima face lift en verdere verlevendiging krij gen." De burgemeester feliciteerde de ondernemers van de C1000, Adri en Rinus van de Velde, met de opening. "Het is een feestdag, want ze hebben bereikt waarvoor ze acht jaar keihard hebben ge werkt. Ze verdienen succes. Het ging gewoon goed deze acht jaren en ik twijfel er niet aan, dat het ze goed zal blijven gaan. Ze staan klaar voor de klanten, als van ouds, maar in een nieuwe jas. Het trotse, nog vrij jonge stel staat vandaag in de schijnwerpers en dat mag ook best een keer. Ze hebben het hem toch maar ge fikst! In nauwelijks acht jaar heb ben zij, begonnen in een eenvoudige supermarkt van 110 m2 vloeroppervlak, naar deze nieuwe vestiging toegewerkt. Ze De Philipsdam is gisterenmorgen twee uur afgesloten geweest voor alle verkeer na een reeks van bot singen, waarbij alleen een auto mobilist uit Zierikzee licht gewond raakte. Omstreeks acht uur raakten acht auto's in dichte mist door de glad heid op de kruising Rijksweg/af slag naar de Philipsdam bij aanrijdingen betrokken, waarbij drie voertuigen vrij zware schade opliepen. Het merendeel van de bestuurders kwam uit Steen bergen. Toen de politie met die zaak nog bezig was, deed zich op de brug over de Krammersluizen een een zijdig ongeval voor. Een auto kwam daarbij op zijn kant te recht. Vervolgens raakte een PZEM- busje in een slip. Het voertuig ging de vangrail over en kwam op de parallelweg tot stilstand. Daarmee was de verkeersellende' nog niet voorbij, want twee vrachtauto's versperden daarna de weg. Een automobilist uit Zierik zee werd daardoor verrast, slipte en botste tegen één van de vracht wagens. Drie kraanwagens van Faassen uit Steenbergen en Ista uit Ooster- land kwamen eraan te pas om de ravage op te ruimen. begonnen op 9 maart 1981 voor zichtig. Als echtpaar kon je er nog geen hele baan aan hebben. Adri deed de winkel en Rinus bleef zijn baan als loodgieter nog aanhou den. Het was met vier mensen (Adri, haar broer en twee andere medewerkers) heel hard werken. Rinus hielp 's avonds bezorgen en werkte zaterdags druk mee. Het eerste jaar was vakantie er niet bij. Pas in de zomer van 1982 gunde het echtpaar zich een korte VERVOLG PAG. 11 Er waren 19 inschrijvingen en nog 1 alternatief. Troost uit Spijkenis- se was met 3.160.000 gulden de hoogste inschrijver. Na gunning door het provinciaal bestuur zal het werk half februari beginnen. De termijn voor uitvoering be draagt 160 werkbare dagen. Volgens tellingen gaan er op werk dagen 2000 voertuigen per etmaal over de Oesterdam. Op zaterdag en zondag is dat minder. Dat komt overeen met de prognose, maar de Oesterdam is nog maar sinds september open en er is geen bewegwijzering. De nieuwe asfaltweg gaat de Veer- weg vervangen, al blijft die smalle polderweg als parallelweg functio neren, evenals de Gortzakweg. Er wordt nog een klein stuk parallel weg aangelegd. De aanleg van de Thoolse aan sluitende weg gebeurt nu pas in verband met de slechte bodem gesteldheid. De zetting is nu prak tisch tot stilstand gekomen, maar bij de oprit bedraagt die tegen de 2 meter. Op het overige traject loopt dat uiteen van 20 tot 75 cm. "Het is dus heel nuttig dat we de tijd voof die zetting genomen heb ben", concludeert ir. Lievense van provinciale waterstaat. Deze derde fase van de Oester dam, de noordelijke aansluiting nummer 26 van het secundair we genplan, omvat het opbreken van 18.000 m2 verhardingen, het leve ren en verwerken van 49.000 m2 steenfundering, 13.500 ton asfalt beton, 28 ton bitumenemulsie, 215 ton steenslag en het ontgraven en verwerken van 87.000 m3 grond/zand. Het overschot aan zand wordt naar de Krabbenkreekweg bij St. Philipsland gebracht. Als er ver traging in de uitvoering van ur gentere werken komt, kan de Krabbenkreekweg - onlangs werd die aan elke kant met een strook verbreed - naar voren geschoven worden. Op het eind vorig jaar in gebruik genomen deel van de Oesterdam loopt niet alles naar wens. "Er zijn problemen, waarover diep wordt nagedacht", zegt ir. Lieven- se van provinciale waterstaat. Het gaat volgens hem om 'tegenstrij digheid van belangen van recreatie en natuur'. Meer wilde hij er in verband met het onderzoek niet over kwijt. DEZE WEEK Welkom voor ds. Gunst in Tholen en afscheid van ds. Ri- kin in Tholen/St.- Maartensdijk Landbouw blikt vooruit naar 1992 tijdens studiedag Zoemende wipwatermolen in Sint-Annalandse achtertuin Bezoekersaantal streekmu seum De Meestoof 20% gestegen Thools gemeentebestuur stelt fondsen in voor de minima en trekt meer uit voor opvang van zwerfdieren Vossemeerse toneelspeler krijgt gouden speld Nieuwe supermarkt trekt meer voorzieningen naar cen trum stadje Tholen Muziekvereniging Euterpe viert zilveren jubileum Bronzen penning voor sport- cracks Badmintonkampioenen bij Batho in Tholen AARDAPPELEN VOEDEN BETER DAN LAUWEREN Dit nummer pagina's bestaat uit 22 De burgemeester had waardering voor het initiatief van SPV en stel- WONINGINRICHTING r li I' i li i. Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet De Regionale Instelling voor Am bulante Geestelijke Gezondheids zorg Zeeland(Riagg) krijgt dit jaar een eigen kantoor in de Brugstraat/Bakstraat in Tholen. "Dat zal praktisch permanent be zet zijn, zodat de dienstverlening verbeterd wordt", zegt directeur drs. J.M.P. van Nispen. Het Riagg huurt sinds twee jaar een vertrek in het stadhuis in de Hoogstraat, waar ook maatschap pelijk werk en gezinsverzorging van het Welzijnsorgaan Tholen kantoor houden. Dat is allemaal te krap geworden, zodat het Riagg al langer zoekt naar een eigen kantoor. In gesprekken met een makelaar kwam men op de monu mentale panden aan de Brugstraat. In verband met de opening van de nieuwe super markt C1000 van M. v.d. Velde komen die ruimten vrij. Er zijn tekeningen gemaakt voor restauratie en aan de gemeente is om toestemming gevraagd voor wijziging van de bestemming. Als dat rond is, zal het ministerie van WVC om goedkeuring worden verzocht. Het Riagg Zeeland biedt op Tho len en St. Philipsland het comple te pakket met een pscyhiater, psycholoog, jeugdzorg, e.d. Er wordt samengewerkt met maat schappelijk werk en de huisart sen. de op korte termijn een gesprek met het voltallige college van b. en w. voor, om de voornaamste knel punten die naar voren zijn geko men op een rijtje te zetten. Van der Munnik juichte destijds het initiatief om tot SPV te komen toe, omdat hij met dergelijke be langengroeperingen in zijn eerde re Groningse gemeenten goede ervaringen had. "Er was op gezet te tijden overleg en op die manier kwam er bij de verenigingen ook een inzicht tot stand over wat een gemeentebestuur in een gemeente met meerdere kernen allemaal doet." Het instellen van een mee- denkgroep, en dus een verbreding, vond de burgemeester een goede zaak. Trots toont P.J. Hommel de oorkonde, die hij ontving wegens zijn veertigjarig lidmaatschap van de Oud- Vossemeerse toneelvereniging Sint Joseph. Even tevo ren speldde voorzitter mevr. N. Zeeman (links) hem de bijbehorende gouden 1\CA-onderscheiding op. ZIE VERDER PAGINA 13 Van der Munnik was wel van me ning, dat een stuk relativering in de enquête moest worden aange bracht. "Als je bijvoorbeeld vraagt of men tevreden is met het openbaar vervoer, dan zou je eerst moeten vragen of men er al dan niet gebruik van maakt." Toch vond hij dat er een algemeen beeld was gevormd over datgene, waarover de inwoners van Oud- Vossemeer zich druk maken. "Natuurlijk zijn een aantal zaken best bij het college bekend en sommige vind je ook in andere dorpen." De heer Geluk zette het doel van SPV uiteen: het bevorderen van de leefbaarheid in Oud-Vossemeer. "Een aantal evenementen heeft gezorgd voor de financiële rug gesteun voor het werkelijk promo ten van het dorp. Als eerste is nu de enquête opgezet, met de mee- denkgroep, want je wilt weten wat er leeft." Hij benadrukte dat SPV niet politiek bezig wil zijn. Vervolgens lichtte Geluk de vra gen van de enquête stuk voor stuk toe. In de E.B. van 1 december gingen wij daarop al uitgebreid in. De meeste op- en aanmerkingen werden gemaakt over het aanzien en de open plekken van het dorp. "Deze kwestie blijkt absolute prioriteit te genieten. Ook wijzen veel mensen op de verpaupering van de Ring," aldus Geluk. De burgemeester zei dat de vrij oude en kleine woningen in alle kernen op het eiland één van de grootste zorgen van het college is. Er wordt gestreefd naar een goed sanerings- beleid. Het feit dat 50% van de mensen verder dan 10 kilometer van huis werkt, noemde Van der Munnik "een zaak van lange adem." Opmerkelijk was dat velen - ook ouderen - pleitten voor de aanwe zigheid van een discotheek. "Ik voel dat wel aan, want het is een stukje opvang dicht bij huis. Er is altijd meer een negatieve gedachte over disco's, maar vaak betreft het slechts enkele uitspattingen," al dus de burgemeester. De verwe zenlijking van zo'n voorziening is echter een zaak voor particulier initiatief. Veel inwoners zagen ook graag een ruimere openstelling van de bibliotheek, waarvoor de burge meester naar het bibliotheek- bestuur verwees. Inwoners uit Molenweg en Onder de Molen hadden opmerkingen gemaakt over een ontsluitingsweg van het bedrijventerrein naar de Oudvos- semeersedijk en stoplichten of een zebrapad Onder de Molen. Daar bij hebben die inwoners het overi gens niet gelaten, want er is onlangs een handtekeningenactie op touw gezet om verbetering van de situatie te verkrijgen. Een aula in het dorp is een grote wens van de inwoners. De plaatse lijke kerken hebben het gemeente bestuur daarover een brief geschreven. "Gisteren hebben we daarover met vertegenwoordigers van vijf kerken gesproken. Dat ge beurde op last van de gemeente raad," zei de burgemeester. Verder wilde hij daarop niet ingaan. "We proberen nu een nadere mening te vormen." De uitslag van de enquête is ge bundeld en voorzien van een toe lichting per vraag. Achteraan zijn bovendien de opmerkingen opge nomen, zoals die door de inwo ners bij de verschillende vragen zijn gemaakt. fi '<S f

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1