Tholen trekt geld uit voor minima Overdracht 10 mille voor computers van de T.S.G. en chr. mavo Tholen Thoolse aardappel voor Zweedse feesten IMadja Hage als oppervrouw BOUMAN POTTER Us(-kï$ Tk ben het liefst buiten en je verdient er N Tijdens nieuwjaarsreceptie Overleg Orgaan Industrie Tholen Overleg over de Vossemeren Inbraken in De Veste en bij tandarts SE BIBUo^. Donderdag 12 jai»uflijK^989 45e Jaargang no. 9 v£^~- I I VERBOUWINGS UITVERKOOP nu kortingen tot 50% BROEKHUIS Moerland: zorg over toekomst kleine scholen De gemeente Tholen gaat uit eigen middelen 50.000 gulden uittrekken voor het voeren van een minimabe leid. Wethouder P. van Schetsen zei dinsdag in de commissie financiën, dat b. en w. nog deze maand een voorstel aan de gemeenteraad zullen voorleggen. De gesprekken tijdens de nieuwjaarsreceptie van het Overleg Orgaan Industrie Tholen werden vrijdag even onderbroken voor een feestelijke aanbieding. OOI- voorzitter A.P.M. van Gurp bood dhr. P.J. Filius, be leidsmedewerker economische zaken van de provincie Zeeland, een cheque aan van 10.000 gulden ten bate van computers voor de Thoolse scholengemeenschap en de chr. mavo. Tholen haalt toch de 19.000 inwoners Open sollicatie secretaris Tholen Voorbeeld Dorpsvernieuwing DEZE WEEK Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet Nieuw ras Silla wordt beproefd bij 3 telers Reclame Geen blad i m KLOKKENMAKERIJ Grote Kerkstraat 13 4651 BA Steenbergen Telefoon (01670) 6 39 25-6 33 85 Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement f 21,— per halfjaar. Per jaar f 38,75, per post f 48,50 per jaar. Losse nummers f 1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f 0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contanct. Inclusief btw op rekening f 9, Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. OOI-voorzitter Van Gurpflinks) biedt de vertegenwoordiger van het provinciaal bestuur dhr. Filius een cheque van 10.000 gulden aan. In het midden de glunderende TSG-leraar De Kerf, die mede dankzij deze steun 11 com puters kon aanschaffen. Rechts OOI-secretaris Uijl. De gemeente Tholen telde op 31 december 19.019 inwoners (9489 mannen en 9530 vrouwen), een groei met 26 ten opzichte van 1 ja nuari 1988. Tegen de verwachting in is daarmee de bevolking weer op het peil van twee jaar geleden gekomen. De groei is voorname lijk te danken aan het grote aantal geboorten (297), 57 meer dan in 1987. Er overleden 181 inwoners, drie minder dan een jaar tevoren. Opnieuw vertrokken er meer men sen uit Tholen dan er zich vestig den, 646 tegen 566. In 1988 werden 130 huwelijken voltrokken en 27 echtscheidingen ingeschre ven (een jaar eerder respectievelijk 109 en 21). Pagina 11: Forse daling in Oud- Vossemeer Loop der bevolking over 1988 Eeuw geleden 16.000 inwoners Tholen/Flupland Er komt een open sollicitatie voor de opvolging van T.C. Benou als gemeentesecretaris van Tholen. B en W hebben daartoe besloten en de vijf fractievoorzitters in de ge meenteraad alsmede de medezeg genschapscommissie van het personeel daarover ingelicht. "Voor een gemeente van de im portantie van Tholen met 19.000 inwoners is een open procedure het beste", zegt burgemeester H.A. van der Munnik. Gegadig den onder het huidige Thoolse ge- meentepersoneel mogen wel meesolliciteren. Uit de kandidaten maken b en w in februari een voorselectie, die aan de vijf frac tievoorzitters en aan de personeel scommissie wordt voorgelegd. In de personeelscommissie zit ten minste één lid van de medezeggen schapscommissie. Uit die bespreking vloeit een ad vies aan b en w voort, waarna het collega een aanbeveling maakt voor de gemeenteraad. Volgens de Gemeentewet moet die uit ten minste twee mensen bestaan. Burgemeester Van der Munnik verwacht dat de raad in maart of in april een nieuwe gemeentese cretaris kan benoemen. Op initiatief van de gemeente Tholen heeft er dinsdag een ge sprek plaatsgevonden tussen de gemeentebesturen van Tholen, St. Philipsland en Nieuw-Vossemeer en bestuur en directie van het be jaardenverzorgingstehuis de Vos semeren in Nieuw-Vossemeer. Doordat zowel Brabant als Zee land geen rekening hebben gehou den met de 40 Zeeuwse bedden in de Vossemeren is men bevreesd voor de toekomst van dit verzor gingstehuis. "We hebben de zaak op een rij ge zet en aan beide provinciebesturen signalen gegeven", zegt de Thool se burgemeester H.A. van der Munnik. "Ik heb de indruk, dat men voor alle partijen tot een aanvaardbare oplossing komt." Op de TSG in St. Maartensdijk waren er vooruitlopend op deze aanbieding al 11 Tulip computers ter waarde van 40.000 gulden in bruikleen gegeven. Op de chr. mavo in Tholen zijn 3 van de 11 Tulip computers afgeleverd. Ook in het kader van het nivo-project waren er al leerkrachten opgeleid om goed met de nieuwe apparaten te kunnen werken. Het nivo-project is een gezamen lijk initiatief van overheid en be drijfsleven. In heel Nederland willen de ministers van onderwijs en economische zaken de scholen voor voortgezet onderwijs van computers voorzien. Dat vergt to taal 130 miljoen gulden, waarvan het rijk 47 miljoen op tafel legt. Tulip, Philips en IBM leveren sa men een bijdrage van 33 miljoen. De rest moeten de provincies en het gewestelijke bedrijfsleven bij een brengen. De provincie Zee land stelde 120.000 gulden beschikbaar, terwijl er totaal zes ton moest komen. Op 50.000 gul den na is dat binnen, aldus dhr. Filius vrijdag tijdens de OOI- receptie in de Gouden Leeuw te Scherpenisse. Voorzitter Van Gurp bracht naar voren, dat het OOI een bijzondere binding heeft met het technisch onderwijs. TSG-directeur Meloen is één van de vaste gasten op OOI- bijeenkomsten. Het Thoolse be drijfsleven haakte in op een ver zoek van het provinciaal bestuur en kreeg 10.000 gulden bij elkaar. "Een erg hoog bedrag", zei Van Gurp. "De tien mille zijn op vrij gemak kelijke wijze bij elkaar gebracht", zei OOI-secretaris A. Uijl. "Ge middeld per lid komen we op een redelijk bedrag als je bedenkt, dat de 10.000 gulden door 17 onder nemers uit de industriële sector zijn gegeven." Het OOI telt 25 leden, maar ook niet-leden werden aangeschreven en later nog telefonich benaderd. De vertegenwoordiger van het provinciaal bestuur bracht voor zitter Van Gurp dank voor de snelle wijze waarop het geld bij een was vergaard. "Dit is een voorbeeld hoe Tholen zijn naam en faam waar maakt. Het zelf or ganiserend vermogen is groot. Dit resultaat is ook voor de scholen een felicitatie waard", aldus Filius. Voor de twee scholen op Tholen is er overigens 80.000 gulden ver bruikt, zodat er flink wat uit de provinciale pot is gekomen. Alle gewesten en sectoren in Zee land doen mee. Dhr. J.M. de Kerf, schooldecaan en leraar informatica aan de TSG, zei blij te zijn met de bijdrage. Hij nodigde het OOI uit om het com puterlokaal in St. Maartensdijk te komen bekijken. De OOI-receptie in de Gouden Leeuw te Scherpenisse werd be zocht door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, gemeente bestuur, waterschap, arbeidsbu reau en kamer van koophandel. De gedachten van het college gaan daarbij uit naar zaken als een bij drage in contributies, waardoor kinderen van minder draagkrach- tigen lid kunnen zijn van een ver eniging. Deze zaak kwam aan de orde bij de bestemming van het rekening saldo 1987 en het begrotingsover schot 1988. Van de ruim 1.7 miljoen gulden willen b. en w. meer dan een miljoen gebruiken voor extra afschrijvingen. "Waar om stapt u over op dat beleid, want zo worden de reserves min der gevoed," wilde P. van Belzen weten. De wethouder noemde als voornaamste reden, dat er op die manier ruimte wordt geschapen in de meerjarenraming. Het tekort van die raming voor 1990 wordt door deze operatie bijvoorbeeld teruggebracht van 133.000 naar 67.000 gulden. I.C. Moerland en M.A. van Beek roerden, evenals Van Belzen, het werkgelegenheidsfonds aan. Van Schetsen zei, dat die reserve geen aanvulling behoefde. "Na verwer king van alle plussen en minnen zit er 7.5 tot 8 ton in het werkgele genheidsfonds en dat is voldoen de." De post onvoorzien is op dit moment 357.000 gulden groot. Verschillende commissieleden vroegen zich af, waar het over schot vandaan was gekomen. "Bij de rekening 1986 kregen we daar van een overzichtje, dat gaf duide lijkheid," zei M. Dijke. Van Schetsen gaf toe, dat zoiets vragen had kunnen voorkomen. Moer land pleitte voor nauwkeurigere ramingen. "In hoeverre worden voor een bepaald jaar werken op gevoerd, terwijl men bijna zeker weet dat ze niet kunnen worden uitgevoerd," wilde hij weten. De wethouder wees erop, dat sommi ge factoren nauwelijks te beïn vloeden zijn. "Eén van de meevallers was twee ton bij sociale zaken, door minder bijstandsge- vallen. Op zichzelf is dat plezierig, maar het is niet in te calculeren. Voor de sociale werkplaats was het bedrag van hun begroting in die van de gemeente overgeno men, maar door het beleid van de Betho hadden we een meevaller van 80.000 gulden," verduidelijkte Van Schetsen. Moerland vroeg bij het college aandacht voor mogelijke andere gebieden, die in de toekomst om geld kunnen vragen. Hij noemde het dorpsvernieuwingsfonds, mi nimabeleid en kleine kernenbe- Ieid. Ook was hij bezorgd over het voortbestaan van de kleine basis scholen. Overigens adviseerde hij, net als de overige commissieleden, positief over de voorgestelde bestemmingen. Thema's in Ter Valcke. In het ver pleeghuis Ter Valcke* in Goes wordt een viertal themabijeen komsten gerorganiseerd. De eerste is op 15 febr. over slechtziendheid en blindheid, op 1 maart over 'hersen-attaque', 9 maart over reuma en 23 maart over slechtho rendheid. Deelname is gratis, men kan zich tot 10 februari aanmel den: tel. 01100-40000 tst. 215. Als alles meezit, eten een aantal Zweedse families op 15 juni tij dens de midzomerfeesten die daar gevierd worden nieuwe aardappe len van Thoolse bodem. Het gaat hierbij om een nieuw ras, Silla ge naamd, dat via aardappelhande laar A.C. Breure uit Sint- Annaland voor het eerst wortel mag schieten op Thoolse bodem. Breure heeft zo'n 1250 kilo poot- goed ondergebracht bij 3 telers van vroege aardappelen: M. Gun- ter en Zn. de gebroeders Den En gelsman en J. Moerland. Het is de Hulde voor zilveren jubilaris sen S.C. Stavenisse Doorgesneden Doré spaart kosten pootgoed Forse daling inwonertal van Oud-Vossemeer Tholen stad trekt mensen van het eiland aan Deel uit Landarbeiders staat model voor ontwikkelings werk in Bolivia Onderscheidingen voor Rabobank-directeuren en in ternationale chauffeurs Heidemij. betaalt mislukt oe- fenveld Vosmeer aan gemeen te terug Hoeveelheid Thools afval moet omlaag Gemeenteraad St. Philipsland over uitbreiding gemeentehuis Trainerswisseling Smerdiek en Tholense Boys Titelkansen voor SPS 2 en 3, Smerdiek 4 en WHS 5 DE AFWEZIGHEID VAN WENSEN LEIDT TOT IN NERLIJKE RUST Dit nummer bestaat uit 16 pagina's bedoeling dat deze vroege aardap pel voor 10 juni in Zweden is aan gevoerd. Na die datum wordt een invoerheffing van 1 gulden per ki lo op de aardappel geheven. Vol gens Breure is het een vlug groei end ras dat in onderzoek is uitge geven door de kweker. "Rond 7 juni moeten de aardappels in doosjes van 10 kilo verpakt wor den en gaan ze per vrachtwagen naar Zweden. Een kwestie van 2 dagen. De boeren hebben de ga rantie gekregen dat ze voor dit ras de prijs krijgen die op 7 juni op de veiling voor Doré's wordt gege ven". Vijftien juni is voor de Skandinaviërs een belangrijke da tum wegens de midzomerfeesten: bij die gelegenheid worden er nieuwe aardappelen gegeten. Breure: "Het is net zoiets als we hier nieuwe aardappels mee zoute vis en peetjes eten". Of Silla snel wil groeien in de Thoolse klei moet volgens Breure nog uitko men. "Ik heb ze in ieder geval on dergebracht bij de vroegste telers die ik ken". WONINGINRICHTING fc i i i_ te i. li i__j3 "Sommigen kijken hun ogen uit", zegt de 17-jarige Nadja Ha- ge uit St. Annaland, de eerste vrouwelijke opperman op Tholen en St. Philipsland. "Er is bijna een vrachtwagen tegen een andere auto op geknald omdat de chauf feur zo zat te kijken, 't Scheelde niks." Nadja Hage valt in elk geval op, al vindt ze het zelf niet zo'n grote bijzonderheid dat ze een mannen beroep heeft gekozen: opperman bij aannemingsbedrijf Adr. Goe- degebuure. "In Bergen op Zoom heb ik ook al een meisje bij een aannemer gezien en er zullen er nog wel meer volgen. Eerst was er ook maar één vrouwelijke bus chauffeur, nu zijn er al meerdere." Een loopbaan als schoon heidsspecialiste of kapster leek voor de vaak opvallend opge maakte en geklede St. Annaland- se meer voor de hand te liggen. Daarvoor volgde ze aan de O. El- semanschool in Bergen op Zoom ook de opleiding Uiterlijke ver zorging. "Om in die richting een beroep te kiezen, had ik nog twee jaar naar school gemoeten en daar had ik geen zin in. Ik was blij dat ik van school kon, want je wilt geld verdienen om uit te gaan en kleren te kopen." Nadja Hage was al eerder van plan om bij een straatmakersbe- drijf te komen, maar haar vader - die ook in het vak zit - dacht dat 't te zwaar zou zijn. "Ik ben toen in de kassen gaan werken(de oogst van radijs, tomaten en bonen) en in de boomgaard(appeloogst). Ik geef er niet om dat ik vuil word. In de kassen zag ik paars van de radijs en groen van de tomaten planten." Op die manier had Nadja krach ten opgedaan voor zwaarder li chamelijk werk. "Ik train ook elke dag een halfuur met gewich ten en verder doe ik aan gym nastiek. Dat scheelt en als je weet dat je zwaarder werk aan kunt, dan moet je het doen. Je verdient gewoon beter bij een aannemer dan in de fabriek. Daar word je onderbetaald en daar is het ook allemaal ruzie onder elkaar. Bo vendien werk ik het liefst buiten." ln het najaar van 1988 hoorde ze dat er een vacature voor opper man was bij aannemersbedrijf Goedegebuure. "Ik heb er een paar weken over gedacht en toen de stoute schoenen maar aange trokken. Binnen vijf minuten was ik aangenomen. Goedegebuure vond het prachtig. Het is goede reclame voor hem, want hij durft het om een meisje aan te nemen." Haar taak omvat o.a. het verwij deren en weer terug leggen van te gels, stenen en trottoirbanden en het kruien van zand. Soms maken haar mannelijke collega's zich zorgen. "Dan zeggen ze: laat ons dit of dat maar doen. Dan is het Gisterenmorgen werd ontdekt, dat in de m.l.k.-school De Veste aan het Schuttershof in Tholen was ingebroken. Er was voor zo'n vijf duizend gulden aan t.v.- en video apparatuur en computermateriaal verdwenen. De daders hadden bo vendien de zaak beklad. Het politie-onderzoek was gisteren nog in volle gang. Tandarts M. Bomas te Sint- Philipsland kreeg tussen vrijdag avond kwart over zeven en zater dagmiddag half vier eveneens on gewenst bezoek in zijn woning aan de Zijpestraat. De daders drongen binnen door een schuif pui-te forceren. Ze namen de kluis mee, met daarin de patiëntengege vens en een bedrag van 2.500 gul den, alsmede een CD-speler. helemaal niet nodig, maar het is wel mooi meegenomen." Het gaat overigens goed. Nadja Hage heeft alleen zere armen. Ze gebruikt handschoenen, maar verder geen speciale werkkleding. Nadja is opperman op gym schoenen. Ze leert het vak in de praktijk; aan een speciale opleiding heeft Nadja geen behoefte. Behalve in St. Annaland heeft ze ook al ge werkt in Dinteloord en Halsteren: straatwerk en stoepen aanleggen. Als het hard regent, gaat ze in de keet en praat ze mee met de man nelijke collega's over allerlei za ken. "In het begin hielden ze zich in, maar nu nemen ze geen blad meer voor de mond." De St. Annalandse denkt dit werk een aantal jaren te zullen doen. "Dan zien we weer wel. Ik wil ook nog wel eens een vorstverlet mee maken." Van het inmiddels verdiende geld gaat ze een elektrische gitaar ko pen om te leren spelen. Intussen heeft Nadja Hage de pri meur als oppervrouw. "Iemand moet de eerste zijn, maar er zullen er meer volgen. Er heeft al een meisje aan mij gevraagd of ze 't ook zou kunnen." Oppervrouw Nadja Hage uit St. Annaland aan de schop met links dhr. Op den Brouw en rechts dhr. Wesdorp, beiden uit St. Maartensdijk.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1