■bouman potter Inenting tegen polio na mazelen Gladde vrouwenbenen doen Budelpack verder groeien Vingerwijzingen naar 1989 r iliL_—i. Rustig van oud naar nieuw Heeft Tholen 19.000 inwoners? St.-Philipsland min 19 inwoners Wim van Dijke weer kandidaat sportprijs Voorlichting van Kruiswerk Weer uitbreidingsplannen op bedrijventerrein Poortvliet Ajax-trainer bij Smerdiek Donderdag 5 januari 1989 45e Jaargang no. 8 n^Qqg\_WS^^ w DEZE WEEK Philips Voorziening Krabbenkreekweg hapert alweer Overschot verdeeld Groepsleiders Met een personeelsbestand van 113 mensen en een or derportefeuille van 6 miljoen gulden gaat de sterk groeiende contractverpakkingsindustrie Budelpack dit jaar in Poortvliet weer voor 1.250.000 gulden investe ren. Melkpoeder Magazijnen Loodsen De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland en het Kruiswerk beginnen dit jaar met een inentings campagne tegen polio. Deze campagne wordt gevoerd omdat de kans op het uitbreken van een polio epidemie niet onmogelijk wordt geacht. Principieel Gratis V* OF Oog S V*H "TH *r? o O S2 Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement I 21,— per halfjaar. Per jaar f 38,75, per post I 48,50 per jaar. Losse nummers f 1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f 0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contanct. Inclusief btw op rekening f 9,— Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. WONINGINRICHTING Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet overzicht niet te verliezen, hebben we de functie van groepsleider in het leven geroepen. Deze organi satorische wijziging is een proef, die promotie betekent voor drie verpakkingsmachine-operators: Hans Hartog uit St. Annaland, Paul van de Kasteele uit Poortvliet en Nico Boudewijn uit Poortvliet. In wisseldienst zullen er twee overdag en één 's avonds aanwezig zijn. De drie staan onder leiding van Wim Wielaard uit Stavenis- se." André Nieuwkerk herinnerde er aan, hoe hij zelf nog aan een ver pakkingsmachine stond, voor de reparatie zorgde en tussendoor nog naar de telefoon vloog. "In de groei zijn er alsmaar functies bijgekomen." Er zijn al 20 ploeg bazen, die vanaf 1 februari door ploegleiders begeleid worden. Ondanks de toenemende automa tisering was er een explosieve stij ging van het aantal manuren van 135.482 in 1987 tot 166.600 vorig jaar. In 1985 was dat minder dan de helft: 76.521. Driekwart van het totale order bestand bestaat uit permanent VERVOLG PAG. 11 Rustig van oud naar nieuw Woningbouw in 1988 gedaald van 91 naar 87 huizen Budelpack breidt nog verder uit in Poortvliet Natuurvereniging in teken van ganzen Schippers ongerust over Oosterschelde Gevaarlijke steenglooiing in het Schelde-Rijnkanaal •k Fonds voor kosten verwerking afval Slaapadviezen van het Kruiswerk Engelse bommenwerper stort te neer bij Strijenham Derde Thoolse sportgala met zes kandidaten voor de sport- prijzen S.G Stavenisse viert zilveren jubileum SHF verovert voor derde keer en daarmee definitief wissel beker mini-zaalvoetbal DE TWIJFEL IS DE STERKSTE DRIJFVEER VOOR DE VOORUITGANG Dit nummer bestaat uit 16 pagina's De overgang naar het nieuwe jaar is op Tholen en Sint-Philipsland bijzonder rustig verlopen. De po litie meldde slechts de vernieling van een lichtmast in de Molen- vlietsestraat in Tholen, terwijl in de Gareelmakersdreef een afval container in brand werd gestoken. Die werd door de politie geblust, waarna de brandweer de zaak flink nat maakte. In de dagen voor de jaarwisseling kwamen bij de politie vele tele foontjes en een vijftiental klach ten binnen over vuurwerk. Er werden zeker honderd stuks vuur werk in beslag genomen (waaron der een groot aantal - verboden - strijkers) en tussen de vijf en tien bekeuringen uitgedeeld. Voor de politie is het aanleiding om ook de eerstvolgende jaarwisseling hierop attent te zijn. Het precieze aantal inwoners per 31 december 1988 is nog niet be kend, maar het zal er om houden of de 19.000 Tholenaren worden gehaald. Chef L. den Braber van het bureau bevolking en burgerlij ke stand deelde dat gisteren desge vraagd mee. Op 30 november telde de gemeente nog 19.010 in woners, maar in de laatste maand van het jaar zijn er erg veel overle den. Op 1 januari 1988 woonden er 18.992 mensen op Tholen. Den Braber verwacht een geboorteo verschot van ongeveer 90 en een bijna net zo groot vertrekover- schot. Een groei zoals in 1987 (met 33 inwoners) lijkt er dus voor 1988 niet in te zitten. Het inwonertal van Sint- Philipsland blijft zich in een neer gaande lijn bewegen. Op 31 de cember 1988 telde de kleinste Zeeuwse gemeente 2.281 inwoners (1.168 mannen en 1.113 vrouwen), 19 minder dan op 1 januari. Toen waren er nog 1.180 mannen en 1.120 vrouwen. Er werden in 1988 slechts twee inwoners meer gebo ren (26) dan er overleden (24). Dat kleine geboorte-overschot (2) kon het vertrekoverschot (21) dan ook niet beïnvloeden. Opnieuw ver trokken er meer mensen uit de ge meente (110) dan er zich vestigden (89). Er werden 21 huwelijken gesloten en 5 echtscheidingen in geschreven. De verbreding van de Krabben kreekweg geeft nu al problemen. Volgens de politie ontstaan scheu ren op het punt, waar de oude in de nieuwe asfaltlaag overgaat. De nieuw aangebrachte stroken gaan bovendien verzakken. Met name op het Thoolse deel van de weg doet zich dit probleem voor. Inmiddels hebben gedeputeerde staten van Zeeland een voorstel gedaan om 600.000 gulden uit te trekken voor het gereed maken van het plan voor de aanleg van de weg Tholen-Sint-Philipsland. Deze weg is op het urgentiesche ma secundaire wegen 1998 de eni ge, waarvoor de planologische procedures doorlopen zijn en ook bijna alle gronden aangekocht. Alleen voor verbetering van de aansluiting op de Broekseweg zijn nog enkele stroken grond nodig. G.s. zijn tot dit voorstel gekomen om vertragingen in de uitvoering van het werk te voorkomen. Een aantal hoger op het urgentiesche ma geplaatste projecten zal moge lijk niet op tijd kunnen worden uitgevoerd, omdat daarvoor nog verschillende procedures begon nen moeten worden. Het college wil echter continuïteit houden in de uitvoering van de werken. Aan leg van de weg Tholen-Sint- Philipsland (S5) gaat ongeveer 7 miljoen gulden kosten. Daarbij is rekening gehouden met de verwer king van zand en klei dat vrijkomt van de weg naar de Oesterdam. Helpende handen. De afdeling Flakkee/Schouwen/Tholen van 'Helpende handen' gehandicap tenzorg van de Geref. Gemeenten houdt op 14 januari een contact bijeenkomst voor verstandelijk gehandicapten en hun ouders of verzorgers. De bijeenkomst begint om kwart over twee in het kerkge bouw van de Geref. Gemeente in Oosterland. Jaap de Rijke en Sjacco Bliek De 39-jarige atleet Wim van Dijke uit St. Maartensdijk staat voor de tweede achtereenvolgende keer in de top drie van de kanshebbers voor de individuele sportprijs van de gemeente Tholen. De andere twee kandidaten zijn: de 20-jarige Jaap de Rijke(triathlon) uit St. Maartensdijk en de 34-jarige Sjacco Bliek(autocross) uit St. Annaland. Voor de ploegprijs zijn kandidaat: het dameselftal van voetbalvereni ging Vosmeer uit Oud-Vossemeer, de springgroep van gymnastiek vereniging Olympia uit Tholen en het schoolvoetbalelftal van de openbare De Casembroot basis school uit St. Annaland. De commissie sport heeft inmid dels al een keuze gemaakt en dat advies aan b en w overgebracht. Het college beslist dinsdag en vrij dagavond 20 januari wordt dat in Haestinge te St. Maartensdijk openbaar. Voor het eerst zal er ook een aan- moedingsprijs uitgereikt worden aan een veelbelovende sporter. Er zijn 18 aanmeldingen voor de Thoolse sportprijzen tegenover vorig jaar 12. Pagina 9 Goochelaar met zwaarden bij gratis Thools sportgala Euromarathon brengt Wim van Dijke dichterbij hoogste eer De rekening 1987 van de gemeente Tholen gaf al een overschot te zien van f. 1.036.688,86, maar b. en w. verwachten dat ook de be groting 1988 een meevaller van bijna zeven ton zal opleveren. De commissie financiën wordt dan ook advies gevraagd over de be stemming van totaal 1.725.875,86. B. en w. willen hiervan een half miljoen gulden gebruiken voor het instellen van een egalisatiefonds afvalstoffen heffing. Aan de reserve openbare werken wil men 150.000 gulden toevoegen. Dit bedrag is namelijk overgeschoten uit de pot her bestratingen, doordat de re constructie van de Kalisbuurt in Oud-Vossemeer abusievelijk bij 1987 werd gerekend, terwijl die post op 1986 drukte. Verder wil het Thoolse college f. 1.068.000,- vervroegd afschrijven op openba re werken, waardoor voor 1989 de lasten met bijna 197.000 gulden dalen. De commissie bespreekt dinsda gavond ook een voorstel om een aantal reserves te herzien. Zo wordt de reserve uitkering ge meentefonds, groot 125.000 gul den, toegevoegd aan de algemene reserve. De reserve bejaardenvoor- zieningen van f. 11.258,- gaat naar de reserve welzijnsvoorzieningen en de reserve bijzondere mavo- school - groot f. 229.917,- - naar de algemene reserve. Begin 1988 kwam de uitbreiding van meer dan 3 miljoen gulden gereed, waardoor Budelpack over 8 volledig gescheiden nieuwe ver pakkingsruimten beschikt. "De eisen van de klanten worden steeds zwaarder: men wil als maar meer gescheiden opslag", aldus Nieuwkerk. In de nieuwe ruimten zijn ventilatie, verwarming en air conditioning per ruimte apart re gelbaar. "De ruimtes voldoen aan de laatste eisen voor wat betreft hygiëne en transport." Eind 1988 zijn vier nieuwe maga zijnen gereed gekomen, waardoor de totale bedrijfsoppervlakte meer dan 2500 m2 is uitgebreid. De laadperrons namen met 50% toe, de loscapaciteit werd ver hoogd en het intern transportma teriaal vernieuwd. Begin 1989 komt er een nieuw kantoor met chauffeurskantine en toiletgroep(kosten 2 ton) voor de Hij liet weten 'heel dankbaar' te zijn voor het resultaat. Nieuwkerk prees het personeel. "De inzet was geweldig goed en op heel ongeluk kige tijden werd gedaan wat nodig was. Dat is ontzettend belangrijk voor een onderneming en voor de werkgelegenheid." De directeur zette een aantal men sen in het zonnetje. Secretaresse Calista Uytdewilligen kreeg ter ge legenheid van haar ondertrouw met Frank Timmermans een voorproefje van haar bruidsboe ket in de Budelpack-kleuren. Maddie Bolier werd in de bloe men gezet wegens haar 12 1/2-jarig dienstverband Gezien de groei tot 48 verpak- kingslijnen en 100 machines kon digde Nieuwkerk jr. per I februari een reorganisatie aan. "Om het Burgemeester H.A. van der Munnik en dhr. A. van den Hoek uit Scherpenisse hebben na het uitwisselen van de beste wensen voor 1989 al direct een onderwerp bij de kop, waarbij de woorden kennelijk versterking nodig hebben. De Nieuwjaarsreceptie van het Thoolse gemeentebestuur heeft maandagavond heel wat mensen naar het gemeentehuis in St. Maartensdijk getrokken. Het was drukker dan vorig jaar, zo was de indruk van bode GA. Weijler en chef interne zaken A. Quist. Raadsleden, gemeentepersoneel, bestuurders van de provincie, ver enigingen, vertegenwoordigers van de brandweer, politie, water schap, arbeidsbureau, wo ningstichting, Welzijnsorgaan en het bedrijfsleven wensten burge meester en wethouders en hun echtgenote alle goeds voor 1989. Voor gemeentesecretaris TG Be- nou en zijn vrouw was het de laat ste Nieuwjaarsreceptie in functie gezien zijn komende afscheid per 1 juli. Onder de belangstellenden waren ook oud gemeentebestuurders als de wet houders GJ. Moerland en A.J. Scherpenisse en fractievoorzitter M. van Damme. Gemeentelijk beiaardier Gerard de Waardt luisterde de ontvangst muzikaal op. Directeur André Nieuwkerk heeft dat vrijdagavond bekend tijdens het eindejaarsdiner in de Welle- vaete te St. Annaland. De sport zaal was voor deze gelegenheid omgetoverd in een restaurant, waar dhr. P. Nelisse van de Gou den Leeuw uit Scherpenisse de scepter zwaaide. Budelpack schonk de bloemstukken zaterdag aan bejaardencentrum de Schutse en het gezinsvervangend tehuis de Annewas. Budelpack keek terug op een goed jaar. De omzet steeg van 10 tot 10.5 miljoen gulden, maar dat had een miljoen meer kunnen zijn als er geen melktekorten waren ge weest. Door gebrek aan melkpoe der werd de verwerking van 1.8 miljoen kilo opgehouden. Dat drukte de winst ook met 2 ton, maar het resultaat nam deson danks toe van 739 tot 800.000 gul den. Voor het nu begonnen jaar 1989 wordt een omzet van 12 mil joen gulden geraamd, maar een lagere winst van 5 ton. "Het is ge makkelijker om meevallers te ver werken, dus is onze prognose voorzichtig", aldus de openharti ge directeur. De afschrijvingen zullen naar schatting stijgen van 563 tot 672.000 gulden. "De gehe le winst en de afschrijving wordt in de onderneming gestoken en we lenen nog bij. Herinvestering en bijlenen is in het belang van de groei van onze onderneming", zei Nieuwkerk. aan- en afvoer van de produkten beschikbaar. De logistiek secreta resse kan het laden en lossen door middel van een video volgen, waardoor ze betere afspraken kan maken met de expeditiebedrijven. Met deze optimale bezettings graad van de laadperrons kunnen lange wachttijden voorkomen worden. In verband met de verdergaande groei zijn er plannen in voorberei ding voor weer nieuwe magazij nen in de tweede helft van 1989. Daarna kunnen de omstreden Romney loodsen(snelbouwhallen) worden afgebroken. Het gemeen tebestuur wil die nu al weg heb ben, maar Budelpack wenst die tijdelijke ruimte nog tot de vol gende nieuwbouw te benutten. "Ik hoop dat het gemeente bestuur zo ondernemersvriende- lijk is", aldus Nieuwkerk jr. Er is overleg met b en w gaande. In de loop van 1990 voorziet Bu delpack uitbreiding van de kanto ren aan de voorkant, vergroting van de kantine, toiletgroepen en garderobe van het in 1978 geopen de bedrijf. Op de plaats waar nu de tijdelijke loodsen staan, is dan voor de ver dere toekomst nog 9000 m2 grond beschikbaar voor de grootste Ne derlandse contractverpakker, die ook in West-Europa een voor aanstaande positie inneemt. "We streven echter naar een gezonde groei en geen enorme groei, want dat houdt risico's in", zei de direc teur in zijn toelichting tot het per soneel. Een dergelijke epidemie kan zich bij groepen niet-ingeënten om de tien jaar voordoen. Volgens de medische wetenschap gaat in de regel aan de polio-epidemie een mazelen-epidemie vooraf. Vorig jaar in januari en februari deed zich zo'n epidemie voor. GGD en Kruiswerk willen in de eerste helft van dit jaar voorlichting geven over het vaccineren. In februari worden de gemeenten benaderd om te zien langs welke kanalen de bevolking het beste kan worden voorgelicht. Beide instellingen willen bereiken dat aan Zeeuwen die zich tot dusver niet hebben la ten inenten, hiertoe alsnog de mo gelijkheid wordt aangereikt. De brede voorlichtingscampagne van GGD en Kruiswerk is bedoeld om ouders van kinderen die niet zijn ingeënt tegen polio een bewuste keus te laten maken. De vaccinatiegraad ligt in Zeeland op gemiddeld 90 procent. Dat is 5 tot 8 procent onder het landelijk gemiddelde. In een aantal Zeeuw se gemeenten ligt dit percentage nog lager: in Sint-Philipsland, Duiveland, Tholen, Reimerswaal en Bruinisse is dat minder dan 80 procent. Dit lagere gemiddelde wordt voornamelijk veroorzaakt doordat een aantal kerkelijke ge meenschappen zich principieel ke ren tegen vaccineren. Tot de risi cogroepen behoren niet alleen de gene die om godsdienstige rede nen vaccinaties afwijzen maar ook degene die zich lang geleden hebben laten inenten en regelma tig naar landen reizen waar polio nog voorkomt. Ook uit het buitenland afkomsti ge adoptiekinderen, waarvan bij aankomst in Nederland maar 25 procent is ingeënt, behoren tot de risicogroepen. In de buurlanden (onder andere West-Duitsland) ligt de vaccinatiegraad aanzienlijk lager dan in ons land. Hierdoor zou het poliovirus ook via het toe risme in Zeeland binnengebracht kunnen worden (In 1956 vond in Nederland een grote polio epidemie onder de groep niet- ingeënte kinderen plaats. In 1978 woedde eveneens een epidemie). Het Kruiswerk in Zeeland is be last met de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma. Voor kinderen tot 13 jaar is dit gratis. Ook voor niet-ingeënte kinderen die men alsnog wil laten vaccine ren, kan men bij het Kruiswerk (de consultatiebureaus) kosteloos terecht, mits de kinderen nog geen 13 jaar zijn. Jongeren van 13 tot 17 die tegen polio ingeënt wil len worden, kunnen hiervoor te recht bij de huisarts. Het zieken fonds vergoedt de prik. Wie ouder is dan 17 jaar moet onge veer 25 gulden betalen voor de vaccinkosten. De keeperstrainer van Ajax, Frans Hoek, komt vrijdag na Hemel vaartsdag naar voetbalvereniging Smerdiek. De ex-doelman van Vo- lendam, die door Johan Cruyft naar de Amsterdamse topclub werd gehaald en nu Stanly Menzo traint, zal vanunegen uur 's mor gens tot zes uur 's avonds elke doelman van Tholen en St. Phi lipsland die dat wenst, onder han den nemen. Zowel senioren als junioren keepers komen daarvoor in aanmerking. De groei bij Budelpack maakte een organisatorische wijziging noodzakelijk, wat voor drie personeelsleden pro motie tot gevolg had: v.r.n.l. Paul v.d. Kasteele uit Poortvliet, Nico Boudewijn uit Bergen op Zoom en Hans Hartog uit St. Annaland werden groepsleider, een nieuwe functie. Links Ron Swiderski uit Scherpenisse de nieuwe projectleider van Budelpack.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1