PLAATSELIJK NIEUWS DEURLOO EN ZOON Vers vleeslekker mals en mager, koopt ii bij uw slager VOLKSKERSTZANG t DE EENDRACHTBODE Donderdag 15 december 1988 THOLEN Verkiezing ambtsdragers Riolering Hofstraat Nieuw licht voor toren Anti-klimijzers Voorzitter vangt steenbolk Gouden tip.. ..van Zang op Tweede Kerstdag Politiebureau Molenvlietsedijk Microscopie-avond Natuurvereniging Concordia krijgt f 2500,—. Ter Tolne geïntegreerd VVV in Kerkstraat Motorrijder ^aangereden Cheques ontvreemd OUD- VOSSEMEER J. Verhees beste visser Volks kerstzang GEEF TIJDIG UW BESTELLING DOOR L Dit alles bij uw Thoolse slagers J. GEILINGS, THOLEN J. AARTS, STAVENISSE F. GRAAUWMANS, OUD-VOSSEMEER C. SLAGER, SINT-ANNALAND Biljarten J.L. van Gorsel in hoofdbestuur ZLM Diabetes Eenzijdige ongevallen Slechte woning Molenweg Uitbreiding Sint- Anthoniusschool SINT-ANNALAND Crooswijck Verkiezing ambtsdragers Biljarten Goud voor CNV-lid Herstraten Huygensstraat Voorstraat geen voorrang meer Kerstconcert en kerstzangavond Overlast Voorstraat STAVENISSE De Schalm naar fruitveiling Verkiezing ambtsdragers Kerstzangdienst SINT MAARTENSDIJK Brommer op weg Biljarten Klaverjassen Zaterdag 17 december zevende Bouw bedrijfswoning 2 THOLEN STAVENISSE SCHERPENISSE SINT PHILIPSLAND OUD VOSSEMEER POORTVLIET SINTANNALAND SINT MAARTENSDIJK ANNA JACOBAPOlDER NIEUW VOSSEM Q| A ATCFI I 11/ IJlClllAfQ SINT PHILIPSLAND OUD-VOSSEMEE LMM I VkLlU IV RILU VV V SDIJK ANNA JACOBAPOLDER NIEUW VOSSEMEER THOLEN STAVENISSE SCHERPENISSE STAVENISSE SCHERPENISSE SINT PHILIPSLAND OUD VOSSEMEER POORTVLIET Q| A A TC Cl 11/ MIFHWQ NA JACOBAPOLDER NIEUW VOSSEM LiAA I W t L I W l\ PI I Eb W ^^E SINT PHILIPSLAND OUD-VOSSEMEER POORTVLIET SINT ANNALAND SINT MAARTENSDIJK ANNA NIEUW VOSSEMEER Mossel- en Zeevishandel Contr'Escarpe 11 Tholen Tel. 01660-2799-2550-2504-3257 Dagelijks aanbiedingen, ON GEBAKKEN SCHAR per stukf 1, Voor de a.s. feestdagen: KOUDE SCHOTELS BORRELGARNITUREN KOUD BUFFET, ook met kip en vlees SALADES EN SOEPEN uit eigen keuken Folders in de winkel, de nieuwe viskrant ligt voor u klaar. Advertentie I.M. In de Ned. Herv. Gemeente is A.G. v.d. Sande gekozen als kerk voogd en H. Quist als notabel. Beiden hebben hun benoeming aangenomen. Datzelfde deed al eerder M. van Dijke, die als nota bel werd herkozen. De gemeente wil de riolering in de Hofstraat/Ter Vate, die uit 1933 dateert, vervangen. Er komt een nieuwe leiding met een diameter van 40 cm. Tegelijkertijd wordt in de Vossemeersepoort de bestra ting vervangen. De gemeenteraad beslist hier maandagmiddag over. Dat geldt ook voor de aanleg van parkeerplaatsen en trottoirs bij een aantal nieuwe woningen aan de Kuipersdreef. Maandag wordt ook gesproken over de sloop, op korte termijn, van het voormalige kantoor van gemeentewerken aan de Molen- vlietsedijk. Nu maakt de peu terspeelzaal Fabeltuin daar nog gebruik van. B. en w. vragen de raad verder om planologische medewerking te verlenen aan dhr. C. Overbeeke. Deze wil aan het Oudeland een garage/berging bouwen bij zijn woning. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan Buiten gebied. De gehele verlichting met ringen van de vier wijzerplaten aan de to ren van de Grote Kerk moet wor den vervangen. Dat heeft onderzoek uitgewezen. De ver lichting was al geruime tijd kapot. De gemeenteraad besluit maan dag over het beschikbaar stellen van geld daarvoor. Het werk zal dan worden uitgevoerd door Petit en Fritsen uit Asten. Het bestuur van C.N.S. De Regen boog heeft de gemeenteraad ge vraagd om een vergoeding in de kosten voor het aanbrengen van anti-klimijzers. Daarmee moet voorkomen worden dat mensen op het dak klimmen en zodoende dakplaten vernielen. B. en w. stel len de raad voor de kosten te ver goeden. Kalkoenen, hazen, kippen, konij nen, allemaal prijzen bij hen gelsportvereniging de Pieterman. Traditiegetrouw hield men zon dag de jaarlijkse boutwedstrijd, waarbij de boot De Salamander ter beschikking werd gesteld door goud met zirconia Stoofstraat 3 - Tholen - 01660-2028 Advertentie I.M, het echtpaar Schot. 23 Henge laars namen deel aan deze wed strijd die verliep onder goede weersomstandigheden voor de tijd van het jaar. Er werd gevist bij Gorishoek en bij Strijenham en R. Kok haalde de meeste vis op: 1099 cm. Tweede was A. Spa pen met 964 cm; 3e J. Verkerke met 738 cm,; 4e A. Leydekkers 714 cm.; 5e J. van de Berge 608 cm. en 7e Corné Hage met 576 cm. vis. Voorzitter L. Berrevoets presteerde het om een steenbolk van 32 cm op te vissen, en dat tij dens de laatste wedstrijd van het jaar. In clubhuis de Tol was er een grote prijzentafel met allerlei soorten bout, waarop voor ieder een een prijs lag. Ook werd er nog een verloting gehouden, zodat men bepakt en bezakt huiswaarts keerde. Op 2e Kerstdag houden de geza menlijke koren van de Ger. Ge meente een Kerstzangdienst in de Rehobothkerk aan de Hoo gaarsstraat, aanvang 14.30 uur. Medewerkende koren zijn: kinder koor "Jubilate Deo" onder lei ding van Johan Melse, jeugdkoor "Van Knop tot Bloem" onder lei ding van Iz. Riedijk, mannenkoor "Rehoboth" onder leiding van Rijk Rijkse en gem. koor "Cre scendo" onder leiding van Piet Bout. De organist is Cees Zwaai. Stoofstraat, Tholen Telefoon: 01660-2028 Advertentie I.M. Mevrouw J.M. Deurloo-van Broekhoven heeft onlangs in de commissie ruimtelijke ordening voorgesteld om het nieuwe poli tiebureau te laten bouwen op de hoek Molenvlietsedijk/Ten An- kerweg. En niet een busstation zoals vorige week in deze krant ten onrechte was geschreven. Het CDA-raadslid is tegen het voor stel van het college om het politie bureau over te brengen naar Sint- Maartensdijk. Mevrouw Deurloo was het ook niet eens met het ver plaatsen van het arbeidsbureau van Tholpp naar Smurdiek. Ze herinnerde eraan, dat voor de brandweerkazerne in Tholen door goed overleg zo'n tien jaar gele den een aanvaardbare plaats was gevonden. Met het voorstel om het politiebureau te bouwen waar nu de houten noodlokalen van de voormalige Mavo en het REC staan, hoopt ze de beslissing over de definitieve keuze in het voor deel van Tholen-stad te laten uit vallen. De door haar geopperde plaats acht de christen-democrate uitermate geschikt wegens de lig ging aan uitvalswegen naar de Oesterdam en het Brabantse. Ook de nabijheid van het rampgevoeli- ge Schelde-Rijnkanaal wil ze in de discussie een belangrijke rol laten spelen. De 8 leden van de Natuurvereni ging die woensdagavond 7 decem ber in Meulvliet de microscopie-avond onder leiding van Louis Sauter meemaakten, konden na afloop weer heel wat kennis aan hun inmiddels al uitge breide pakket toevoegen. Sauter liet vooraf dia's zien van structuren van cellen, dwars doorsneden van stengels en blad en verschillen tussen één-en twee- zaadlobbigen. Het was de bedoeling dat men de ze avond ook vertrouwd werd met termen uit de flora. De microsco pen stonden gereed om de prepa raten te bekijken en het was een prachtige ervaring om door de mi croscoop 80x vergroot te zien hoe oud een (minuscuul) takje was, omdat men de jaarringen kon tel len. Sauter had materiaal meege bracht waar men deze avond preparaten van maakte. Het subsidieverzoek van Concor dia aan het Anjerfonds heeft suc ces gehad". De Kon. Muziekvereniging ontvangt name lijk de maximale bijdrage van 2500,— voor de aanschaf van de nieuwe uniformkleding. Dit is een achtste van de totale kosten die bijna 36.000,bedragen. Het is de bedoeling dat Concordia zich op Koninginnedag voor het eerst in de nieuwe kleding presenteert. Met een tractatie voor de kinde ren van de laagste groepen van de openbare basisschool Ter Tolne en met een tractatie voor de ande re personeelsleden, hebben juf frouw Leny, juffrouw Margreet en juffrouw Lisette, hun échte in tegratie in de basisschool gevierd. Maandagochtend was het name lijk zover dat alle 4 en 5 jarigen (dat zijn er zo'n 65) nu bij Ter Tolne horen. De laatste kleuter groep die nog gebruik maakte van de dependance in de Oudelandse- poort verhuisde naar de school aan de Molenvlietsedijk. De ei genlijke ingang van de nieuw bouw is aan de Zoekweg en de kinderen komen binnen via een hal waarin de oude plaquette van de eerste openbare kleuterschool Kleuterlust is ingemetseld. Daar na stappen ze de "Bootgang" binnen (genoemd naar juffrouw Jo Boot die in oktober na 40 jaar afscheid nam). Het is voor de leidsters en de kinderen een fijne ervaring om nu allemaal onder één dak te zitten. De kinderen van Leny van Elsacker moesten deze ochtend 'opvallend veel naar het toilet'. Terwijl de nieuwbouwacti- viteiten niet zoveel aandacht kre gen van de jeugd, vonden ze het wel leuk dat nu, na anderhalf jaar alleen te hebben gezeten, er nog veel meer vriendjes en vriendin netjes waren. Op het ruime schoolplein, waar een grote zand bak staat, is tevens opbergruimte gecreeërd voor alle spelattributen. De school was deels al aangepast aan de integratie, er was namelijk al mogelijkheid voor een zg. natte hoek en er waren kleinere toilet ten voor de peuters. Nu is er een werklokaal bijgekomen en een speelruimte waarin vooral gym nastiek zal worden gegeven. Maar het lokaal leent zich, met de mul tifunctionele vloer, ook voor an dere activiteiten. De officiële in gebruikname van de nieuwbouw zal in januari plaatsvinden. Het foldermateriaal van de streek VVV gaat mogelijk over van de Rabobank naar de tabakspeciaal zaak van de fam. Van der Heij den in de Kerkstraat. Een verzoek hiertoe kwam van de Rabobank, die te weinig tijd vrij kan maken voor de serviceverlening van de VVV. Ook gezien het feit dat de bank op zaterdag gesloten is en het in de zomerperiode opde bank vrij druk is (vakantie van personeel) vindt de Rabobank het wenselijk de post over te geven aan de fam. Van der Heijden. De middenstanders worden overigens door passanten in de jachthaven nu al regelmatig om toeristische informatie gevraagd. Het VVV- bestuur neemt het in beraad. Motorrijder F.S. raakte woens dagmorgen omstreeks kwart voor acht licht gewond bij een aanrij ding. Hij reed op de Grindweg, komende van de brug. Voor de voetgangersoversteekplaats bij de bushalte stopte een voor S. rijden de auto, bestuurd door G.W. uit Sint-Annaland. Ook S. stopte, maar de achter hem komende au tomobilist J.L.G. uit Oud- Vossemeer bemerkte dat te laat. Hij remde nog wel, maar botste vanachter op de motor, waardoor bestuurder S. tegen de auto van W. belandde. Het liep allemaal nogal goed af, want de dokter vond het niet nodig óm S. naar het ziekenhuis doér te Sturen. Zijn motor raakte flink beschadigd. Uit de woning van L. aan de M. van Gelrestraat verdwenen een be drag van 1.550 gulden, Euroche ques en twee bankpassen. De politie vond geen braaksporen, maar L. vertelde vrijdag dat de achterdeur enige tijd niet afgeslo ten was geweest. Bij de familie M. aan de Ten An- kerweg is ook geprobeerd in te breken. Er was met een schroeve- draaier geprobeerd de deur te for ceren, maar in de woning ontbrak niets. C.N.S. deed aangifte, dat van maandag op dinsdag een Puch brommer was weggenomen uit de schuur bij zijn woning. De deur zou zijn opengebroken, maar de politie trof geen sporen aan. De brommer was niet voorzien van een verzekeringsplaatje en het fra menummer was weggeslepen. Op de parkeerplaats bij Meulvliet werd zondagmiddag uit de auto van J.W.J. uit Sint-Annaland de autoradio gestolen. Vermoedelijk wist de dader het portier te ope nen via een op een kier staand raampje. N. van G. deed maandag aangifte van beschadigingen (deukjes en krassen) die de afgelopen veertien dagen aan zijn auto zijn toege bracht. De laatste wedstrijd voor het club kampioenschap van h.s.v. 't Scharretje is gewonnen door J. Verhees. Met 2145 punten was hij de beste van 25 deelnemers, van wie twee zonder vis bleven. In to taal werd in deze elfde wedstrijd aan de Van Haaftenpolder 22.385 gram vis op de kant gehaald. Uitslag: 1. J. Verhees 2145 p., 2. A. Steijns 2045 p., 3. P. Plompen 1840 p., 4. C. Plompen 1800 p., 5. C. van Steenpaal 1790 p., 6. C. Boogaart 1400 p., 7. mevr. Lind- hout 1300 p. (eerste dame), 8. R. van Ballegooy 1225 p. (eerste jeugd), 9. W. Burgers 1140 p., 10. J. Geerts 1130 p., 11. Sj. Lindhout 1115 p., 12. mevr. van Steenpaal 1065 p., 13. C. Burgers 800 p., 14. K. Bosters 730 p., 15. M. van Meel 670 p., 16. mevr. Rijnberg 570 p., 17. J. Graauwmans 530 p„ 18. C. Rijnberg 485 p., 19. R. Plompen 180 p., 20. I. Graauwmans 175 p., 21. M. Rijnberg 170 p., 22. A. Rijnberg 50 p., 23. A. Hermans 50 P- De jaarlijkse volkskerstzangdienst Donderdag; vrijdag en zaterdag 15, 16 en 17 december ROSBIEF OF BIEFLAPPEN 500 gram9,95 TARTAAR 5 halen4 betalen BOTERHAMWORST 100 gram0,95 LEVERKAAS 100 gram0,95 GEBRADEN GEHAKT 100 gram0,95 KROKETTEN 10 stuks4,- Maandag en dinsdag 19 en 20 december RIBLAPPEN 1 kg13,50 RUNDERGEHAKT met gratis kruiden 1 kg10,- HAMBURGERS 5 halen4 betalen Woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag 21, 22, 23 en 24 december HEERLIJKE KERSTROLLADES rund of varkens per kg. vanaf.... 13,50 KIPFILET 500 gram7,75 MALSE BIEFSTUK 250 gram6,95 GEBRADEN ROSBIEF 100 gram2,75 GEGRILDE HAM 100 gram2,35 C0BURGER RAUWE HAM 100 gram2,25 ZALMSALADE 100 gram2,25 EIERSALADE 150 gram1,95 RUSSISCH El 550 gram5,95 DIVERSE SOORTEN PATÉ'S EN SALADESCHOTELS. VERSE KALKOENEN EN KALK0ENDIJEN, GOURMET- EN FONDUESCHOTELS. Dinsdag en woensdag 27 en 28 december RUNDERGEHAKT met gratis kruiden 1 kg10,- VARKENSLAPPEN 1 kg9,95 VERSE WORST OF SAUCIJZEN 1 kg7,95 Advertentie I.M. wordt woensdag 21 december in de r.k. kerk gehouden. Voorgan gers in deze dienst zijn ds. A.J. de Kieviet en pastoor A. v.d. Brüle. Verder verlenen O.V.M. en Poly hymnia medewerking. De dienst begint om acht uur en iedereen is welkom. Uitslagen Treffers: P. Hommel- Jac. Etienne 2-0, H. Hommel-B. den Hollander 0-2, L. van Wezel- Joh. van Meer 2-0, C. Burgers-W. Pons 2-0, J. Verhees-P. de Leeuw 2-0. Kortste partij (34 car. in 17 brt.) J. Verhees, hoogste serie (18 car.) C. Burgers, beste gemiddelde (2.10) P. Hommel. K.O.T. A-team: P. Moerland-A. Goudzwaard 2-0, J. Schetters-P. Timmermans 0-2, W. Heijboer-H. van Daalen 2-0, M. Goudzwaard- A. Brusselaars 0-2, C. de Koning- J. van Daalen 0-2. Hoogste serie (21 car.), kortste partij (24 brt.) en beste gemiddelde (4.15) W. Heijboer. K.O.T. B-team: A. van Daalen-C. van Steenpaal 0-2, H. van Herpen-P. de Jager 2-0, A. Havermans-M. Potappel 2-0, M. Moerland-W. de Leeuw 0-2, J. Kruf-A. Zwegers 2-0. Hoogste se rie (10 car.) H. van Herpen, kortste partij (27 brt.) en beste ge middelde (1.37) C. van Steenpaal. Vrijdag en zaterdag haalt muziek- ver. OVM oud papier op. Advertentie I.M. Dhr. J.L. van Gorsel is hoofd bestuurder van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij gewor den. Het hoofdbestuur heeft die benoeming van de ledenraad be krachtigd. Van Gorsel is plaatse lijk afdelingsvoorzitter van de ZLM. In het hoofdbestuur, waar hij naast M.C.J. Kosten de tweede Tholenaar is, zal hij zich met na me in de commissie grondgebruik inzetten. Daarin volgt hij voorzit ter J. Nieuwehuyse uit Lewedorp op, die wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd afscheid nam. De diabetescollecte heeft f. 634,75 opgebracht, dat is honderd gulden meer dan vorig jaar. Gevers en collectanten hartelijk dank daarvoor. J.S. v.d. S. is op de Leguitsedijk te gen een boom gereden, nadat hij uitweek voor een tegenligger. De auto liep flinke schade op, maar de bestuurder bleef ongedeerd. In de Gankelweg belandde me vrouw A.A.M. zaterdagmorgen met haar auto in de sloot. Even niet oplettend, om een boterham in haar mond te steken, raakte ze van de weg. Ook zij kwam met de schrik vrij. B. en w. hebben mevrouw A.E. de Rooy-Braspenning gelast de wo ning Molenweg 18, die in zeer slechte staat verkeert, te verbete ren of te slopen. Daartegen is zij in beroep gegaan bij de gemeente raad, echter zonder haar beroep schrift te motiveren. Het college heeft haar vervolgens tien dagen de gelegenheid geboden dat als nog te doen, maar dat is niet ge beurd. Daarom wordt de raad nu voorgesteld om het beroepschrift van mevrouw De Rooy niet- ontvankelijk te verklaren. De plannen voor de uitbreiding van de Sint-Anthonius basis school met een onderkomen voor de kleuters zijn zover gevorderd, dat de uitvoering ervan kan begin nen. Het bestuur verzoekt de ge meente daarom om het benodigde bedrag van f. 208.050,10. Op grond van de voorlopige normen 1988 ontvangt de gemeente van het rijk een stichtingskostenver goeding gebaseerd op een investe ring van f. 228.575,-. De gemeenteraad bespreekt dit maandagmiddag. Dan komt ook de aanleg van de definitieve bestrating met parkeer vakken en trottoirs bij een aantal woningen in de Willem van Beie- renstraat aan de orde. Het bouwrijp maken van een ge deelte van Crooswijck is door de gemeente gegund aan straatma- kersbedrijf A. Goedegebuure. Die voert het grond- en bestratings- werk uit voor f. 14.100,-. In de kerkvoogdij van de Ned. Herv. Gemeente zijn geen vacatu res meer, nu de herverkozen nota belen G. Gunter en C. Scherpenisse, evenals de nieuwge- kozen kerkvoogd J.P. van Dijke hun benoeming hebben aan genomen. Slechts twee spelers van Haven zicht konden hun partijen met winst afsluiten in het nederlaag- tournooi tegen DOS uit Scherpe nisse: B. de Man en A. Westdorp. Toch brachten de Scherpenissena- ren geen grote nederlaag toe aan Havenzicht. Het puntverlies was slechts 9.51. Uitslagen: A. Westdorp-C. Drinkwaard 10-9.44, J. Vroegop-D. Opree 6.66-10, B. de Man-M. Hage 10-8.18, J. Kodde-R. Anemaat 9.77-10, H. Dijkema-M. Vroegop 8-10, C. Goedegebuure-Y. Cotereels 6.06-10, totaal 50.49-57.62. Hoog ste serie (10 car.) H. Dijkema, bes te gemiddelde (2.75) en kortste partij (20 brt.) R. Anemaet. In de onderlinge competitie van De Hoop was P. Scherpenisse, on danks het spelen van zijn gemid delde, ontevreden over zijn prestaties tegen C. Gunter en T. van Poortvliet. Dat was ook niet verwonderlijk, omdat deze tegen standers een goede vorm de monstreerden en daardoor de zege naar zich toehaalden. H. Dijkema deed ook goede zaken door over winningen op R. Smits en W. Rijnberg. E. Rijnberg liep door een nauwelijks te missen caram bole de zege mis tegen G. Rijn berg, die er daarna geroutineerd een einde aan maakte. Uitslagen: P. Scherpenisse-T. van Poortvliet 6-10, C. Gunter-P. Scherpenisse 10-5.33, G. Rijnberg-E. Rijnberg 10-9.67, H. Dijkema-R. Smits 10-6.80, R. Westdorp-C. Gunter 6.84-10, H. Dijkema-W. Rijnberg 10-8.08. Kortste partij (16 brt.) C. Gunter en T. van Poortvliet, beste gemiddelde (3.4) en hoogste serie (15 car.) T. van Poortvliet. Dhr. A. Sturris heeft het gouden insigne met oorkonde van de Hout- en Bouwbond CNV gekre gen. Secretaris J.J.P.A. Boulogne reikte hem namens het hoofd bestuur de onderscheiding thuis uit wegens zijn 25-jarig lidmaat schap. Boulogne noemde dat ver heugend, temeer omdat Sturris enkele keren zelf ondervond dat het georganiseerd zijn een steun in de rug betekent bij problemen die kunnen voorkomen in de werk kring. Namens de afdeling wenste secretaris Boulogne de jubilaris en zijn vrouw nog vele gelukkige en gezonde arbeidsjaren toe. Aan mevr. Sturris werd een plantenbak overhandigd. Omdat de woningen Huy gensstraat 97 t/m 105 gereed zijn, wil de gemeente daar nieuwe bestrating en openbaar groen aan leggen. De gemeenteraad beslist maandagmiddag. Ook bespreekt men de aanleg van een drainaf- voer nabij woningen aan de An- newas om iets aan de wateroverlast te doen. B. en w. stellen de raad verder voor om planologische medewer king te geven aan dhr. C. Aar- noudse. Die wil zijn woning aan de Hoenderweg vérbouwen en overschrijdt daardoor de maxi maal toegestane hoogte aan de achterzijde. Dat plan is in strijd met het bestemmingsplan Kom. Gedeputeerde staten hebben de besluiten van b. en w. goedge keurd tot verkoop van grond aan C. Hermans, J. Aarnoudse, N.J. Hage en Muller-Franke b.v. Door de nieuwe uitritsituatie heeft men vanaf de Voorstraat geen voorrang meer, ook wanneer men van rechts komt! Dat geldt evenzo voor de Tienhoven. Op perwachtmeester M.A. Fokker heeft dit laten onderzoeken door de Verkeersschool van de rijkspo litie te Apeldoorn. Uit de recht spraak blijkt, dat men van een uitrit in de zin van artikel 16 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens(RVV) kan spreken, als de uitmonding door zijn constructie voor iedere verkeers deelnemer - van welke kant hij ook nadert - als zodanig kenbaar is. Ondanks het feit dat de Voor straat en de Tienhoven bestemd zijn voor het doorgaand verkeer, kan de uitmonding van de ene op de andere weg als uitrit in de zin van artikel 16 van het RVV zijn uitgevoerd. Als uitritconstructie bij de Voor straat is gekozen voor een doorge trokken trottoir en een verlaagde trottoirband. Door het Studie Centrum Verkeerstech- niek(CROW) te Ede wordt echter aanbevolen om bij de aansluiting van twee wegen, in plaats van een verlaagde trottoirband, gebruik te maken van zogenaamde inritblok- ken zoals bij de Tienhoven. Inrit- blokken vergroten namelijk de herkenbaarheid als uitrit. Kon. fanfare Accelerando organi seert zaterdag om 19.30 uur in de Sakofahal een kerstconcert. Naast Accelerando zal ook het koperen semble Polyhymnia optreden. Te vens worden er enkele liederen gezongen. De toegang is gratis. In de Ned. Herv. kerk wordt vol gende week zaterdag de traditio nele" kerstzangavond gehoudeni- Medewerking verlenen chr. gem. zangkoor V.Z.O.S. en het kinder koor, dat na het vertrek van A.P. Kasse, nu ook onder leiding staat van J. van Broekhoven. Mevrouw M. van Oostenbrugge zorgt voor orgelbegeleiding en ds. van Herk zal een meditatie houden. De avond begint om 19.30 uur en de toegang is vrij. Alle bewoners van de Voorstraat hebben dinsdag een papier in de bus gekregen van de politie. Om een inzicht te krijgen in de om vang en ernst van de klachten be treffende overlast door cafébezoekers, wordt de bewoners gevraagd hun eigen ervaringen te noteren. De brieven kunnen na in vulling in de brievenbus van het rayonbureau worden gestopt. Naam en adres van de inzender hoeft niet vermeld te worden. Wie daaraan behoefte heeft, kan con tact opnemen met de politie voor een persoonlijk gesprek. Afgelopen weekeinde is er door de politie opnieuw gesurveilleerd in de Voorstraat. Het was erg rustig, maar om 2.20 uur zondagmorgen bleken er nog bezoekers aanwezig in bar l'Esperance. Om kwart over twaalf werd G.S. uit St.- Maartensdijk bekeurd, omdat hij urineerde tegen de voorgevel van de woning van tandarts Ver kouteren. Vrijdagavond verdween het spij kerjack van G.M.D., die in bar l'Esperance op bezoek was. Zater dag werd het kledingstuk terugge vonden in Havenzicht, maar alle spullen, waaronder twee kente kenbewijzen, waren eruit ver dwenen. De groepen 7 en 8 van o.b.s. De Schalm brachten vorige week woensdagmiddag een bezoek aan de fruitveiling in Kapelle- Biezelinge. Na een uurtje rijden arriveerde men, vergezeld van en kele ouders, via de Oesterdam in Kapelle. Bij de ingang van de vei ling mochten de kinderen proeven van de verschillende soorten ap pels en kregen folders aangebo den. Na een kijkje in de grote veilinghal - waar duizenden kisten appels stonden opgesteld - werden ze uitgenodigd in de afmijnhal plaats te nemen. Nadat de veiling meester uitleg had gegeven over de veilingklok, mochten de kinderen zelf achter de knoppen. Wie de klok tussen de 50 en 60 kon laten stoppen, kreeg een attentie. Dat lukte Astrid van Rossum en David Nieuwenhuize (was dat geluk, of predikbeurten Zondag 18 december THOLEN HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 18.30 u. ds. Verheul HERV. GEM. IMMANUEL 10 u. ds. Meyburg, Prinsenbeek GEREF. KERK 10 u. ds. van Gaaien, Halsteren 17 u. ds. Kerssies, Ulvenhout hadden zij al meer met dit bijltje gehakt?). Nadat de kinderen een consumptie was aangeboden, kwam het echte veilingwerk. De veilingmeester bood zakken ap pels te koop aan. Enkele kinderen toonden zich ware handelaars, door appels in de wacht te slepen voor slechts enkele centen boven de absolute minimumprijs. De opgedane kennis zal de kinde ren zeker van pas komen bij de verdere uitwerking van het project 'Klas in de boomgaard' waar men momenteel mee bezig is. In het kader van dat project worden en kele bezoeken gebracht aan de boomgaard van de familie Van Rossum. In de pluktijd is dat al één keer gebeurd. In de Ned. Herv. Gemeente blij ven vacatures bestaan, nu de ge kozen ouderling J. Westdorp en de gekozen diaken W. Beeke hun benoeming niet hebben aangeno men. Op dinsdag 20 december wordt er door S.V. Stavenisse oud papier opgehaald. Advertentie I.M. In de Ned. Herv. kerk wordt woensdag een kerstzangdienst ge houden. Medewerking verlenen chr. gem. koor Laus Deo uit Brui- nisse en Laudate Dominun uit ons dorp. De leiding en meditatie is in handen van ds. H. Born. De avond begint om 19.30 uur. Rond half een van zaterdag op zondag bemerkte de politie twee bromfietsen, waarvan een bestuurder geen helm droeg. Men volgde de twee richting industrie terrein, maar daar waren ze plots verdwenen. Op het wegdek lag echter een Suzuki bromfiets waar van de motor nog warm was. Deze werd meegenomen naar het bureau. Woensdag 21 december haalt mu- ziekver. Euterpe vanaf 18.00 uur oud papier op. Advertentie I.M. In de competitie van b.v. Smer- diek geven de twee koplopers el kaar niets toe. Koploopster Marja v.d. Spaan speelde tegen de num mer twee C. v. Gorsel. Het werd een overwinning voor Van Gor sel, maar de winst bedroeg slechts 0,53 ptn., zodat Marja v.d. Spaan aan de leiding blijft. Uitslagen: K. Waasorp-R. Lindhout 9 - 10; C. v. Haaften-Chr. Veraart 8,48 - 10; R. Lindhout-R. Bakker 8,82 - 10; C. van Gorsel-M. v.d. Spaan 10 - 9,47; K. Waasdorp-R. Bak ker 8 -10; P. Opree-C. v. Haaften 10 - 4.24. Kortste partij: R. Lindhout-R. Bakker 23 brt., hoogste serie: R. Lindhout, R. Bakker., P. Opree en Chr. Veraart allen 5 car. Stand: 1. M. v.d. Spaan 88.94; 2. C. v. Gorsel 87.56; 3. Chr. Veraart 79.88; 4. R. Bakker 79.12. PI. nws. St. Maartensdijk De uitslag van de vrijdag gespeel de competitiewedstrijd van De Pendelaars luidt als volgt: 1. K. Waasdorp 6011 pnt.; 2. P. Bazen 5066 pnt.; 3. Mw. Franke 4731 pnt.; 4. Mw. Waasdorp 4711 pnt.; 5.J. v. Zetten 4709 pnt.; 6. J. v.d. Werf 4488 pnt.; 7. H. Zwagemaker 4317 pnt.; 8. J. v. Gorsel 4225 pnt.; 9. W. Dane 3964 pnt.; 10. L. Kampman 3958 pnt. Op vrijdag 23 december or ganiseert De Pendelaars haar jaarlijkse Kerstklaverjaswedstrijd in café Smerdiek. Iedereen is van harte welkom. Aanvang 20.00 Euterpe en Smalstads Mannenkoor in Haestinge. Zaal open 18.30 uur, aanvang 19.30 uur. Advertentie I.M. A.D. Koopman wil naast zijn pak huis aan de Kastelijnsweg een be drijfswoning bouwen. Het plan is in strijd met het bestemmingsplan Buitengebied, maar b. en w. stel len de raad voor om planologi sche medewerking te geven. Ook wordt de raad maandagmid dag om een krediet gevraagd voor de aanleg van een trottoir en enke le parkeerplaatsen aan de West- vest, bij de in aanbouw zijnde showroom van Van Houte en het kantoor van F. Lindhout. Gedeputeerde staten hebben de VERVOLG PAG. 5 CHR. GEREF. KERK 10 en 18.30 u. leesdienst GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst R.K. KERK za 19 u. en zo 10.45 u. H. Mis OUD VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE 10 en 18.30 u. ds. de Kieviet GEREF. KERK IQ u. dhr. Walhout, Breda 15 u. ds. Scheider, Raamsdonk CHR. GEREF. KERK 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst GEREF. GEM. IN NED. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst R.K. KERK za 17.30 en zo 9.30 u. H. Mis wo 21/12 volkskerstzangdienst 20 u. SINT ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE 10 (H.D.) en 18 u. ds. Van Herk GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst GEREF. GEM. IN NED. 9.45, 14.15 en 18.15 u. leesdienst STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. de Bie, Papendrecht 18 u. ds. Oorschot, Dordrecht OUD GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst SINT MAARTENSDIJK HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. Van Loon HERV. GEM. REHOBOTH 10 u. (H.D.) ds. V.d. Sluis, Drie bergen 19 u. ds. Groen, Waarde OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst GEREF. GEM. IN NED. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. Zweistra, Maartensdijk GEREF. GEM. 9.30 (H.A.) en 18.30 u. ds. Beens 14 u. leesdienst POORTVLIET HERVORMDE GEMEENTE 10 en 18 u. ds. Egas GEREF. KERK 10 u. ds. Van Dalen, Halsteren 14.30 u. ds. Moolenaar, Ul venhout GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst SINT PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE 9.30 (H.A.) en 17 u. ds. Lammers GEREF. GEM. 9.30 en 15 u. leesdienst OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK 10 u. ds. Hoekstra, Hoogerheide 15 u. ds. Vrijhof, Roosendaal Zaterdag 17 en zondag 18 decem ber Tholen, Poortvliet, Oud Vosse meer en Scherpenisse (dr. Padt): Dr. De Looze, Oud-Vossemeer, tel. 01667-2400 St.-Maartensdijk, St.-Annaland, Stavenisse en Scherpenisse (Dr. vd. Bel): Dr. Noteboom, St.-Annaland, tel. 01665-2400 St.-Philipsland en Nw. Vossemeer: Dr. De Groot, Nw. Vossemeer tel. 01676-2545 AMBULANCEVERVOER Tel. 01650-40000 TANDHEELKUNDIGE HULP Noorlander, St.-Annaland, tel. 01665-3388 DIERENARTS W. BRONS Tholen spr.u. za 11-12 u., Poort vliet za. 8.30-9 u„ tel. 01666-2596 WIJKVERPLEGING Bellen naar de alarmcentrale, tel. 011 §4-14444 WELZIJNSORGAAN THOLEN Alg. maatsch. werk, gezinsverzor ging en informatie-advieswerk, dag. 8.30-10 u., geestelijke volks gezondheid di, do, vr. morgen 9-10 u. en volgens afspr. Hoogstr. 12, Tholen. Di cons.bur. alc. en drugs 19-20.30 u. TUBERCULO- SEBESTR. Rijdende bus GGD, Molenvliet- sestr. 11, Tholen, elke do. 13-14.30 u. Afspraak maken 01184-18395 CONSULT. ALG EN DRUGS Afspraken: tel. 01100-23420 TELEFON. HULPDIENST Tel. 01180-15551 d/n 01180-36251 (chr) kindertel.: 01180-38080 of 01650-56600 KINDERMISHANDELING Bureau vertrouwensarts, tel. 01180-28800 MAATSCHAPPELIJK WERK Voor hulp alg. maatschappelijk werk buiten kantooruren (noodsi tuaties) tel. 01110-13184 LAAT LEVEN Hulp bij ongewenste zwanger schap, 01662-2974 en 033-620244 RUTGERSHUIS Parallelweg 39, Bergen op Zoom, tel. 01640-40424, ma. en vr.avond 19-21 u. Do.mi. 14-16 u. Tel. tij dens speekuren 01640-55878, in het weekend (19-21 u.) 01640-40424 BLIJF VAN M'N LIJF Opvangtehuis voor vrouwen, tel. 01184-14645 WERKGR. ALLEENSTAAND. Tel. 01662-2830 of 01676-3113 START Uitzendbureau START, ma. 9-12 u., arbeidsbur. Tholen STORINGEN ENERGIE Tel.01180-38888 HOOGWATERSTANDEN Donderdag 15 t/m vrijdag 23 dec. 7.29 - 8.24 9.29 10.34 - 11.44 0.29 20.09 21.09 22.14 23.29 12.54 donderdag 15 vrijdag 16 zaterdag 17 zondag 18 maandag 19 dinsdag 20 woensdag 21 donderdag 22 vrijdag 23 vr. 16/12 EK 6.40 u. Tijden gelden voor Stavenisse. Voor Gorishoek steeds tien minu ten later. Bel voor gecorrigeerde getijverwachtingen 01110-17056. 1.29 - 13.49 2.29 - 14.49 3.19 - 15.39

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1988 | | pagina 2