Oeververbinding 1 Cijfers 2 Thoolse muzikanten naar de eredivisie IN BEROEP Milieukaravaan in onze regio TSG bezoekt Middelburg DE EENDRACHTBODE COMMISSIES Provinciale staten spreken zich 15 april uit over het uitvoe ringsprogramma recreatie en toerisme 1988/1989. Het pro gramma komt eerst in de statencommissies aan de orde. Daar in wordt bovendien gepraat over het meerjarenprogramma re creatie en toerisme. Speerpunten Achterland Financiën Een voorbijganger Successen voor O.V.M.en Accelerando op solistenconcours De veertienjarige Marjolein Droogers uit Oud-Vossemeer en de net vijftien gewor den Hans Goedegebuure uit Sint-Annaland hebben zaterdag een prima muzikale prestatie geleverd. Beiden behaalden op het solistenconcours in Middelburg 51 punten op de bugel. Dat betekende een eerste prijs in de eerste divisie en promotie naar de eredivisie. Blazers PAK EVEN UW ZAKBOEKJE STEMMEN VAN LEZERS Wie de schoen past, trekt zich dit aan ABDIJ Welke effecten heeft eén vaste oeververbinding Westerschelde op het milieu en hoe onderzoek je dat? Vrijdag, twaalf uur, buigen de le den van de statencommissies voor ruimtelijke ordening, voor econo mische zaken, voor milieuhygiëne en voor waterstaat en verkeer zich over deze vragen in de statenzaal, in Middelburg. De gecombineerde commissie- van de wegen, inclusief een tun- vergadering, die met spreekrecht nel bij Sluiskil, en handhaving van het veer Vlissingen-Breskens - en het meest milieuvriendelijke alter natief. De andere mogelijkheden zijn de verbindingen die centraler in het Westerscheldegebied zijn gepland. voor het publiek begint, is volle dig gewijd aan de richtlijnen milieu-effectrapportage Wester schelde oeververbinding. De (landelijke) commissie voor de milieu-effectrapportage heeft het dagelijks bestuur van de pro vincie geadviseerd over de richt lijnen voor het onderzoek. In eer ste instantie moeten alle alterna tieven, die in het rapport van de stuurgroep Westerschelde oever verbinding worden genoemd, worden onderzocht. Daarna kan het vervolgonderzoek worden beperkt tot de alternatieven die voldoen aan de doelstelling en aan de voorwaarden die daarbij zijn gesteld. De doelstelling is "het verbeteren van de ver- keersplanologische positie van Zeeuwsch-Vlaanderen in zijn to taliteit door het op korte termijn tot stand brengen van een vaste verbinding tussen dit gebied en Midden-Zeeland". De landelijke commissie vindt overigens, dat niet alleen de betekenis voor Zeeuwsch-Vlaanderen belicht moet worden. Ook de relatie tot Midden-Zeeland en tot het we gennet tussen de Randstad en midden-België moeten aan de or de komen. Met andere woorden: er zijn meer dan alleen regionale belangen in het geding. De alternatieven in het eerste on derzoek omvatten het nul alternatief -de huidige veerverbin- dingen- het VOW'77-alternatief - vaste verbinding tussen Kruinin- gen en Perkpolder, aanpassing 10.500 gulden vergt. De Arob- commissie uit gedeputeerde sta ten houdt een openbare hoorzit ting ter behandeling van het be zwaarschrift op dinsdag 22 maart, 11.20 uur. Alle zittingen zijn openbaar. Zij worden gehouden in het provin ciehuis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg. De milieugevolgen op alle gebied moeten aan de orde komen, va riërend van geluid en trillingen op de wegen tot aantasting van het landschap en van volksgezond heid, leefklimaat en veiligheid tot» het toerisme vanuit België. Twee inwoners van Vlissingen hebben beroep aangetekend te gen de beslissing van hun ge meentebestuur op een aanvraag voor algemene bijstand. De tweede kamer uit gedeputeerde staten hoort de partijen in open bare zittingen op dinsdag 22 maart. De eerste zitting is om 10.20 uur en de tweede om 10.40 uur. De stichting Genealogisch Cen trum Zeeland heeft Arob- bezwaar ingediend bij de provin cie. In het geding is de beslissing van gedeputeerde staten geen subsidie (vijfduizend gulden) te verlenen in de aanschaf van een computersysteem voor het Ge nealogisch Centrum. De provin cie ziet voor zichzelf geen taak in de financiering, die in totaal Maandag 21 maart, 13.30 uur, vergadert de statencommissie voor waterstaat en verkeer over de reconstructie van het kruispunt in de weg tussen de Zeelandbrug en Goes en de Langeweg tussen Wolphaartsdijk en Wilhelminadorp. Ook op 21 maart, maar om 16.00 uur, vergadert de staten commissie voor economische za ken. Aan de orde is een bijdrage van 75 mille voor een natuur historisch en educatief centrum bij Het Zwin en bijdragen voor de stichting Nederland Museumland 1988 en de Federatie van Zeeuwse musea en oudheid kamers. De commissie bespreekt het uit voeringsprogramma recreatie en toerisme 1988-1989 en het meerjarenprogramma recreatie en toerisme. Woensdag 23 maart, 14.00 uur, vergadert de afdeling basisonder wijs en speciaal onderwijs van de provinciale onderwijsraad. Be langrijkste agendapunt is de in standhouding van kleine basis scholen in de provincie. Aan de orde komen verder een nota van het ministerie van on derwijs en wetenschappen over de ontwikkelingen in het speciaal onderwijs en de vraag of in 1988 een studiedag moet worden ge houden, uitgaande van de pro vinciale onderwijsraad. Vrijdag 25 maart, 16.00 uur, vergadert de statencommissie welzijn ook over het instandhou- dingsbeleid kleine basisscholen. Vrijdagmorgen, 10.00 uur, ver gadert overigens eerst de staten commissie bestuurszaken. De agenda voor die vergadering wordt volgende week in Abdij- nieuws vermeld. Alle vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het pro vinciehuis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg. De statencommis sies beginnen met spreekrecht voor het publiek. IEUWS Recreatie en toerisme De uitgangspunten in het provin ciale beleid voor recreatie en toe risme blijven gericht op seizoen verlenging, de realisering van elk- weervoorzieningen en van goed kope logiesaccommodaties en op de ontwikkeling van een doel treffende organisatie en promotie van het toerisme. Vraag is alleen of voor de verwezenlijking daar van voldoende geld beschikbaar is. Dat staat in het uitvoe- ringsprogramma recreatie en toe risme 1988/1989 van de provin cie. Het dagelijks bestuur van de provincie geeft aan, dat Zeeland voor de openluchtrecreatie van het rijk voortaan vijf ton krijgt. Regel was tot nu toe 1,1 miljoen gulden. De bijdrage voor de Gre- velingen is hierbij buiten be schouwing gelaten. Verder is het onzeker of de rijkssubsidie voor de speerpuntgebieden na 1989 blijft bestaan. In de recreatie in Zeeland wordt gewerkt met vier speerpunten: de kust van West Zeeuwsch- Vlaanderen, Vlissingen, Neeltje Jans en de damaanzet Brou- wersdam. Voor de eerste twee zijn inmiddels miljoenen aan rijks subsidie ontvangen. Voor West Zeeuwsch-Vlaanderen moet in overleg met het gemeente bestuur van Oostburg gewerkt worden aan de tweede fase. De drie gemeenten in het gebied moeten bovendien hun beleid voor recreatie en toerisme op el kaar afstemmen. Voor Vlissingen wordt gestreefd naar twee grote hotels op de boulevard: Britannia en een nieuw hotel, dat aan de Plaza moet komen en de capaciteit overneemt van het Strandhotel. Op de plaats, waar nu het Strandhotel staat zouden appar si"* sl?r ^ISK Arsenaal, Vlissingen tementen kunnen worden ge bouwd met horecavoorzienin- gen. Het Arsenaalgebied moet optimaal worden gebruikt voor het toerisme. Vlissingen zou zo vlug mogelijk de plannen moeten ontwikkelen voor de Spuikom, waarbij de provincie vooral denkt aan elk-weervoorzieningen en congrestoerisme. Aan de ontwikkeling van Neeltje Jans wordt vooral in bestuurlijk opzicht gewerkt door de opstel ling van afspraken tussen de di verse overheidsinstanties en door een beheersmaatschappij (met financiers) op te richten. Het droogmaken van de Pijlerpol der zou nog dit jaar ter hand moeten worden genomen. Het World Fish Center en Delta Expo moeten in de plannen worden verwerkt, opdat een goed geheel ontstaat. De damaanzet Brouwersdam is het laatste speerpunt, dat in ont wikkeling komt. Eerst zijn de plannen voor de Kabbelaarsbank afgewacht. De gemeentebestu ren van Middenschouwen en van Westerschouwen zijn de instan ties die nu (op elkaar afgestem de) plannen moeten maken. De provincie is bereid geld te stop pen in een adviesbureau, dat de gemeenten daarbij van dienst kan zijn. De provincie wil recreatie en toe risme niet beperken tot de speer punten, die alle aan de kust lig gen. Er is ook aandacht voor het Bevolking, economie en onder wijs zijn de belangrijkste elemen ten in het boekje Zeeland in cij fers. In het boekje staan statisti sche gegevens over de bevol kingsgroei, de ontwikkeling van de werkgelegenheid, het aantal scholieren in het algemeen vor mend onderwijs en in het be roepsonderwijs en de woning voorraad. De meeste gegevens zijn per regio onderverdeeld. Het materiaal is verzameld door het stafbureau economisch on derzoek en datavoorziening van de provincie en het heeft betrek king op de jaren 1975-1986. Zeeland in cijfers is voor tien gul den te koop bij het informatie centrum van de provincie, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Mid delburg, 01180-31400. achterland, dat vooral geschikt is voor elkweervoorzieningen, bij voorbeeld met een cultureel of met een sportief karakter. In Middelburg worden plannen ontwikkeld vdor onder meer het kunstcentrum Karei Appel en in Sluis zijn ver gevorderde plannen voor een natuurhistorisch en educatief centrum bij Het Zwin, waarin de onlangs aangekochte vogelcollectie tentoongesteld kan worden. Sportieve recreatie wordt onder meer voorzien ter hoogte van het Spuikanaal bij Bath en in het fietspadenplan van de provincie wordt al rekening gehouden met toeristische fiets routes. Soortgelijke routes zou den uitgezet moeten worden voor ruiters en wandelaars. Uitvoering van alle plannen vergt van de provincie zo'n 47 miljoen gulden. Gedeputeerde staten hebben de minister van land bouw en visserij (verantwoorde lijk voor de openluchtrecreatie) laten weten, dat het geld, dat hij straks beschikbaar heeft daar "uiterst onevenwichtig" tegen over staat. Zij vinden, dat twee miljoen gulden per jaar nodig zijn, exclusief de anderhalf miljoen voor de Grevelingen. Gs hebben provinciale staten voorgesteld de vijfhonderd dui zend gulden die bij de begroting al is gereserveerd voor de recrea tie, te gebruiken voor voeding van het toeristisch-recreatief ont wikkelingsfonds. Het fonds bestaat sinds juli vorig jaar. Het was een miljoen gulden groot en inmiddels is daarvan bijna vier ton gebruikt. Aan de statencommissies voor economische zaken, ruimtelijke ordening en bestuurszaken wordt gevraagd nieuwe bedra gen uit het fonds toe te kennen. Analysering van de sterke en zwakke punten van het achter land van Walcheren komt op een kleine veertig duizend gulden en hetzelfde bedrag is nodig voor een soortgelijke studie op het achterland van Noord- en Zuid- Beveland en Tholen. Deelneming in de stichting Landelijk fietsplat- form kost de provincie over twee jaar tienduizend gulden. Voor het natuurhistorisch en educatief centrum Het Zwin is 125 dui zend gulden uit het fonds ge vraagd en voor een informatie centrum natuur en landbouw bij na dertig duizend gulden. De pro vinciale bijdrage voor de opzet van een kanorouteplan komt op 17,5 mille en voor een ruimtelijk economisch onderzoek jachtha venontwikkeling op 23 mille. Het haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van het toerisme rond het Spuikanaal Bath vraagt een provinciale financiering van ruim zestien duizend gulden en de verdere invoering van het toe ristische Zeeland-beeldmerk kost 25 duizend gulden uit het fonds. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 VOW'7 7-alternatief. 4^ '•L—overdenking Het is alweer heel wat jaren gele den dat door een evangeliserend gezelschap van Amerikaanse ne gers, hier te lande, met declamatie en zang, een uitvoering werd gege ven van de bijbelse geschiedenis, vanaf de schepping van de wereld tot het lijden en de opstanding van Jezus Christus. Grote aandacht werd daarin gegeven aan de voor bijganger, die van het land kwam en door de Romeinse soldaten ge dwongen werd het kruis te dragen, waaraan Jezus even later genageld zou worden, een zekere Simon van Cyrene (Mattheus 27:31, Marcus 15:21, Lucas 23:26). Veel weten we eigenlijk niet af van deze voor bijganger, want hij wordt in de Bijbel slechts terloops genoemd. Cyrene was een Noord-Afrikaanse stad en waarschijnlijk was deze Si mon een Jood, die daar vroeger gewoond had en nu een stuk land in de buurt van Jeruzalem be werkte. Maar deze neger-artiesten spraken over "black Simon", "zwarte Si mon". Ze herkenden zichzelf in deze voorbijganger en zagen in hem het beeld van de neger, die gedwongen werd om slavenarbeid te verrichten. In alle vernedering en -ejlendj \»an de dwangarbeid mocht Siaicfn^toch heel dicht bij de lijdende J^zus zijn en zelfs Zijn last verlichten*. P?ar putten zij troost uit, want zij voelden zich één met Simon van Cyrene, "zwarte Simon", en geloofden dat ook zij in hun vernedering en nood deel hadden aan het Kruis van Jezus. En zo is het, juist dat kruisdragen voor Jezus maakte Simon tot een gezegend man. "Zalig die treu ren", zegt Jezus zelf, "want zij zullen vertroost worden" (Mat theus 5:4). En Simon, die samen met Jezus en terwille van Jezus, getreurd heeft, is zeker vertroost. Kinderen te hebben, die in Jezus geloven, is een zegen voor de ouders en Simons beide zonen, Alexander en Rufus, worden door Marcus genoemd als Christenen, die bij zijn lezers welbekend moe ten zijn geweest (Marcus 15:21). Mogen ook wij in deze weken, waarin wij nog sterker dan anders het lijden van Jezus gedenken, niet zomaar voorbijgangers zijn, maar mensen die, evenals Simon van Cyrene, met Jezus meegaan op Zijn lijdensweg. Mogen wij zelf ons eigen kruis zien in het licht van Zijn Kruis en door het lijden met en om Jezus Zijn zegen ont vangen, zoals dat ook met Simon van Cyrene gebeurd is. R* Jonge muzikanten, zoals hier tijdens de play-in van de gezamenlijke muziekver enigingen in Haestinge te St. Maartensdijk, deden het zaterdag uitstekend tijdens het solistenconcours in Middelburg. De afdeling Zeeland van de KNF kon zaterdag 12 slagwerkers en ruim 50 blazers en ensembles ver welkomen tijdens de wedstrijden. De jury was bijzonder tevreden over de verrichtingen van de deel nemers, waaronder leden van O.V.M. en Accelerando. Bij het slagwerk was er een eerste prijs voor Wim van Halum (OVM) met 48 p. in de tweede di visie. In de introductfedivisie be haalde het trio Wim van Halum, Rien Moerland en Bas Quist (OVM) een tweede prijs met 46 p. en een advies voor de derde divisie. In de introductiedivisie kwamen ook Rianne van Bendegom (Acc.) en Paul Droogers, Mare Droogers en Leo Hartman (OVM) uit. Ri anne behaalde een tweede prijs met 42.5 p. op de althoorn en werd geplaatst in de derde divisie. Paul behaalde op trompet 46.5 p., eveneens een tweede prijs en ad vies voor de tweede divisie. Mare behaalde op de corhoorn eenzelf de puntenaantal, met ook een tweede prijs en advies voor de tweede divisie. Een gelijk resultaat was er voor Leo, die op de tuba 44 p. behaalde. In de eerste divisie blies Bram Goedegebuure (Acc.) op de alt saxofoon 49 p. bij elkaar, goed voor een eerste prijs. In de tweede divisie was er succes voor Timo thy v.d. Wal (Acc.), die op de bu gel met 51 p. en een eerste prijs promotie naar de eerste divisie af dwong. Ook Imanda Goedege buure (Acc.) behaalde een eerste prijs op de bugel met 48.5 p. De broers Gerard en Piet van Driel (OVM) sleepten op de trombone met 42 p. een tweede prijs in de wacht en Marjolein Droogers met Pieter-Jan van Halum (OVM) op de bugel deden hetzelfde met 45 p. Eerste prijzen in de derde divisie waren er voor Wil Leune (Acc.), trompet 50 p.; Marc Goedegebuu re (Acc.), bariton 48 p. en Carla Westdorp (Acc.), es-cornet 48 p. Tweede prijzen: Marjolein Giljam (Acc.), bugel 45.5 p. en Piet van Driel (OVM), trombone 44 p. Kinderbescherming. Tussen 21 en 27 maart wordt gecollecteerd voor de kinderbescherming. De op brengst komt ten goede aan de meer dan 30.000 kinderen in te huizen van de kinderbescherming. De Zeeuwse milieukaravaan komt op 16 april in Tholen en op 23 april in Sint-Philipsland. Het is een feestelijke presentatie van vrijwel alle Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties aan het Zeeuw se publiek, ter gelegenheid van de afsluiting van het Europese Jaar van het Milieu. Onder het motto 'Een jaar voor het milieu? Kom nou!' wil men duidelijk maken, dat de bevolking na het milieujaar in beweging moet komen. Ook willen de meewerkende organisa ties laten zien dat de natuur- en milieubeweging een gezamenlijk doel heeft en er alle reden is haar te steunen. De leerlingen van de vierde klas lhno en derde klas mavo van de Thoolse scholengemeenschap brachten een bezoek aan Middel burg. Dat gebeurde in het kader van het onderdeel staatsinrichting van de lessen maatschappijleer. Directeur Meloen: "Wij zijn van mening dat juist deze practische ondersteuning een waardevolle aanvulling op de lessen is." De ex cursie wordt jaarlijks gemaakt. Onder leiding van de docenten Hettema en Hoek van Dijke en conciërge dhr. Kurvink vertrokken de leerlingen van 4Vz en 4VA per bus naar de Zeeuwse hoofdstad. Eerst werd in de arrondissements rechtbank naar enkele rechtsza ken gekeken. Vervolgens ging de groep naar het Zeeuws Museum. Men mocht zelfstandig alles be kijken, waarna enkele vragen beantwoord werden. Om kwart voor elf was het stadhuis aan de beurt, waar de film 'Middelburg 1000 jaar jong' werd bekeken. Aansluitend maakte men onder leiding van mevr. Kruse een wan deling langs de monumenten. Zij vertelde daarbij over de geschie denis en de gebouwen van de stad. Na de eetpauze was het provincie huis en het Abdijcomplex aan de beurt. Voor de leerlingen werd de diaserie 'Provinciaal bestuur van Zeeland' vertoond. Tot slot kon er ruim een uur gewinkeld worden in de Middelburgse binnenstad. "Het was een hele leuke en leerza me dag, ik ben veel te weten geko men over de stad Middelburg. Als het even kon zou ik deze dag over willen doen!" aldus Anneke Jan sen uit klas 4VA. THOLEN 18 mrt. Amsterdams Gitaartrio, stadhuishal 20.15 u. 19 mrt. Winteruitvoering Concor dia, Meulvliet 19 mrt. Natuurver., bosexcursie Dassenberg 9.30 u. 20 mrt. Competitiewedstr. hsv De Pieterman 24 mrt. Ledenvergad. Anbo, Vis net 14 u. 25 mrt. Bingomiddag Bejaarden- soos, Ten Anker 14 u. 26 mrt. Natuurver., jeugd excursie Bosje 9.30 u. 2 apr. Paul de Leeuw, Meulvliet 9 apr. Excursie Natuurver, naar Strijenham 13.30 u. 9 apr. Ophalen spullen rom melmarkt 11 apr. Cursus ziekenverzorging thuis, wijkgebouw Gr. Kruis 14.15 u. 16 apr. Zeeuwse milieukaravaan 16 apr. Bijeenkomst Natuurver., Meulvliet 9.30 u. 16 apr. Oriëntatierit MAC, Zoek weg 19 u. 17 apr. Competitiewedstr. hsv De Pieterman 20 apr. NCVB, Pasen, Visnet 19.30 u. 23 apr. Voorjaarsmanifestatie Zeeuwse Milieudag 23 apr. Ophalen spullen rom melmarkt 27 apr. Excursie Natuurver, naar Zeeuwse weg, 18.45 u. 30 apr. Rommelmarkt OUD VOSSEMEER 19 mrt. Viswedstr. hsv 't Scharre tje 14-17 u. Stavenisse 23 mrt. Zeeuwse Vrouwenraad, reisje naar PZC, 12.45 u. 25 mrt. Toneelavond v.v. Vosmeer, Vossenkuil 19.30 u. 2 apr. Viswedstr. hsv 't Scharretje 14-17 u. 12 apr. Bloemschikavond AVB, Vossenkuil 20 u. SINT ANNALAND 17 mrt. Projectavond De Casem- brootschool, 18-19.30 u. 26 mrt. Balkanavond, Wellevaete 26 mrt. Paaszangavond Woord en Daad, Ned. Herv. kerk 19.30 u. STAVENISSE 22 mrt. Alg. ledenverg. Ned. Pa tiëntenver. afd. Tholen, de Schuil plaats 19.30 u. 12 apr. Jaarvergad. SGP Studie ver. Calvijn, gebouw Oud-Ger. Gem. SINT MAARTENSDIJK 21 mrt. Jaarvergad. Industrie bond FNV, café Smerdiek 19.30 u. 1 apr. Paasklaverjaswedstr. De Pendelaars, café Smerdiek 20 u. Programma SLOTH tel. 01660-4004. Ether 106.5 Mhz/FM, kabel 89.9 Mhz. donderdag: 18.00-19.30 uur Rondom zestig 19.30-20.30 uur American hour vrijdag: 17.00-18.00 uur Vliegende schijven 18.00-19.30 uur Weekend voor de deur 19.30-20.30 uur Er is hoop Zaterdag: 11.00-12.00 uur Music Machine 12.00-12.30 uur Ditjes en Datjes 12.30-14.00 uur Sloth accent 14.00-16.00 uur De verzoekhoek 16.00-18.00 uur De hak op de tak show 17.30 Sportprogramma Tribune Zondag: 11.30-14.30 uur De Zevensprong 14.30-15.30 uur Radiogem. Bloemendaal 15.30-16.30 uur Viva la Musica 16.30-18.30 uur Jazz in de polder 18.30-19.30 uurMu/iek uit vervlogen tijden 19.30-20.30 uur Dienst Thoolse kerken SCHERPENISSE 22 mrt. Plattel.vr., EHBO-groep St.-Annaland, Holland Huis 20 u. 21 apr. Plattelandsvr. over 'de tuin', Holland Huis 20 u. POORTVLIET 24 mrt. CNV, invullen belasting biljetten 25 en 31 mrt. Toneelstuk ouders De Eevliet, 19.30 u. SINT PHILIPSLAND 17 mrt. CNV invullen belasting biljetten, Wimpel 19.30 u. 30 mrt. Jaarvergad. streekmu seum, de Wimpel 20 u. 23 apr. Zeeuwse milieukaravaan BERGEN OP ZOOM t/m 27 mrt. Expos. 'Ruimtelijk', zaal Etcetera t/m 2 mei Wandtapijten uit Ouden aarde, Markiezenhof 14-17 u. 26 mrt. Optreden Life on Grey, zaal Botte Hommel 26 mrt. Franz Liszt kamerorkest, Stoelemat 20.15 u. 27 mrt. Smalstads Mannenkoor t.b.v. Terre des Hommes, aula Mu ziekschool 12-14 u. film film film ROXY 1: Dirty dancing - a.L, do, ma en di 20.15 u., vr 19 en 21.30 u., za 14, 19 en 21.30 u., zo 14, 16.30, 19 en 21.30 u., wo 14 en 20.15 u. ROXY 2: One flew over the cuc koo's nest - 12 jr., dag. 20 u., vr en za 21.30 u., zo 19 en 21.30 u. The Principal - 16 j., vr 19 u., za 14 en 19 u., zo 14 en 16.30 u., wo 14 u. CINEMACTUEEL 1: Fatal at traction - 12 j., dag 20 u., vr 19 en 21.45 u., za 14, 19 en 21.45 u., zo 14, 16.30, 19 en 21.30 u. CINEMACTUEEL 2: Amster- damned - 12 j., dag 20 u., vr 19 en 21.30 u., za 14, 19 en 21.30 u., zo 14, 16.30, 19 en 21.30 u. CINEMACTUEEL 3: Barfly - 12 j., dag 20 u., vr en za 19 en 21.30 u., zo 16.30, 19 en 21.30 u. De red- dertjes - a.L, za en zo 14 u. Op zaterdagmorgen 20 februari werd door onze overbuurman dhr. v.d. Velde een dode poes gevonden in zijn volkstuin. Een grote week later, op zondag 28 februari tus sen 2 en 12 uur, is onze poes Boe- lie opzettelijk vergiftigd. Wij vonden haar om 12.30 uur achter ons huis. Nadat we sectie op de poes hadden laten verrichten, bleek uit het rapport van de die renarts dat ze opzettelijk was ver giftigd met een snelwerkend zenuwgif, dat aan haar was toege diend op een portie gekookte vis (waar ze gek op was). Wij willen graag de mensen die dit doen, wijzen op de gevaren van hun actie. Er lopen hier kleine kinderen in de straat die ook van dit 'voedsel' zouden kunnen 'proeven'. Beseft u wel wat hier van de gevolgen zouden kunnen zijn? Ook bent u strafbaar vol gens het Burgerlijk Wetboek, we gens het doden van het - in dit geval kostbaar - bezit dat niet van -u is. Wij zouden u graag het advies willen geven om met de eigenaar van de poes - die u in dit geval blijkbaar ergernis gaf - eerst eens te praten over het probleem dat u met het dier heeft, voordat straks niemand meer een poes heeft in onze toch al zo kleine gemeen schap. Daar is een dader toch al niet zo veraf te zoeken. Rien en Gerry Fonteyne, Beatrixstraat 8, Anna Jacobapolder(Zijpe). t

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1988 | | pagina 7