PLAATSELIJK NIEUWS PLAATSELIJK NIEUWS DAG EN NACHT VISSER DE TOEKOMST P. GLADDINES Vers vlees, lekker mals en mager, koopt u bij uw slager 2 DE EENDRACHTBODE Donderdag 17 maart 1988 THOLEN DEURLOO EN ZOON KABEUAUWFILET Hn SPIERING 4n HARING REKLAME BAKKERIJ EIERKOEKEN BOLUSSEN BRUINE BOLLETJES Juwelier Dit alles bij uw Thoolse slagers F. GRAAUWMANS, 0UD-V0SSEMEER C. SLAGER, SINT-ANNALAND J.AARTS STAVENISSE - m -Jljj BETAALBARE HAARMODE IKAVIPSAVLCN /HIIICaVNDAV SINT-ANNALAND t THOLEN STAVENISSE SCHERPENISSE SINT PHILIPSLAND OUDVOSSEMEER POORTVLIET SINT-ANNALAND SINT MAARTENSDIJK ANNA JACOBAPOLDER JACOBAPOLDER NIEUW VOSSEMEER THOLEN STAVENISSE SCHERPENISSE STAVENISSE SCHERPENISSE SINT PHILIPSLAND OUD VOSSEMEER POORTVLIET pi A ATCCI I IIKlirilWQ NA JACOBAPOLDER NIEUW VOSSEM LHH I O C L I l\ RlbU 11 SINT PHILIPSLAND OUD VOSSEMEER POORTVLIET SINT ANNALAND SINT MAARTENSDIJK ANNA JACOBAPOLDER NIEUW VOSSEMEER THOLEN STAVENISSE SCHERPENISSE Mossel- en Zeevishandel Contr'Escarpe 11 Tholen Tel. 01660-2799-2550-2504-3257 1 kglU," 2 kglU,- 1 emmertje, inhoud 15 stuks/,3U Steeds diverse aanbiedingen in onze winkel. Advertentie I.M. Ruiling grond en huis Buitenzorg III Het gemeentebestuur wil met dhr. C. van den Berge zijn huis en 1.90.50 ha boomgaard aan Her tenkamp ruilen om de nieuw bouwwijk Buitenzorg III te kunnen ontwikkelen. Er is 6.16.10 ha gemeentegrond aan de Mossel- hoekseweg pachtvrij beschikbaar en daarvan krijgt Van den Berge 1.90.50 ha voor de inbreng van zijn grond aan Hertenkamp. De resterende hectares koopt hij te gen de marktwaarde van de ge meente. Van den Berge wil aan de Mosselhoekseweg een nieuwe boomgaard met bedrijfsschuur stichten. Het woonhuis Herten kamp 15 is ook in de transactie in begrepen. Per 1 januari 1990 krijgt de gemeente de vrije be schikking over dit pand. Binnen plan Buitenzorg III kan dat huis gehandhaafd blijven, zodat b en w te zijner tijd de woning gaan verkopen. Goedkeuring van gedeputeerde staten kregen b en w voor de ver koop van grond aan dhr. J. Schoonen. In verband met de bouw van een aantal huizen aan het Groot Ver- réhof en Watervliethof beslist de gemeenteraad maandagmiddag over de aanleg van inritten; trot toir en een gedeeltelijke herbestra ting. Golfremmen in jachthaven Om schade aan de drijvers te voorkomen, wil het gemeente bestuur een golfremmend element aanleggen. Door deze voorziening worden de golven gebroken, zodat de steigers in rustiger vaarwater komen te liggen. Schade aan de drijvers, die mogelijkerwijs niet door de verzekeringsmaatschap pij wordt vergoed, zal hierdoor achterwege blijven. Plaatsing van een golfschot, haaks op het dijkli- chaam ten zuiden van de jachtha ven, bevestigd aan palen, gaat 150.000 gulden kosten. Dit moet opgebracht worden uit verhoging van de liggelden van de wa tersportvereniging de Kogge. tedere maandag: 5 stuks van 2.voor1.50 Iedere woensdag: 5 stuks van 4.25 voor3.25 Weekendreklame: SLAGROOM THOLENEESJES 4 stuks van 6.60 voor.. 4.50 ROZIJNENSLOF MET SPIJS van 3.25 voor2.75 6 stuks van 2.40 voor.. 1.50 Zaterdag om 10 uur nog vers brood uit de oven Van uw warme bakker Dalemsestraat 11, Tholen Advertentie I.M. Reumacollecte Zeer tevreden gaf mevr. C. Wee- da, organisator van de Reuma- colLecte, de opbrengst van deze collecte door: 3445,70. De ge vers en geefsters, maar ook de collectanten wordt hartelijk dank gezegd voor hun medewerking. Boomplantdag op oesterputten Op 20 maart is de officiële afslui ting van het jaar voor het milieu. Reden voor scouting Nederland om een boom, in dit geval een lin de, te plaatsen in een groot aantal gemeenten. Ook Tholen heeft een scouting-boom toegewezen gekre gen. Deze zal zaterdag geplant worden op de oesterputten door de burgemeester. Tevens worden tijdens deze boomplantdag een groot aantal struiken en wilgebo men bij de gebouwen op de oester putten geplant. De plechtigheid vindt plaats rond half drie. Voor de scouting-jeugd is er op'deze dag nog een aantal festiviteiten. Dia-avond 25 jaar zending Gereformeerde Gemeenten Donderdag werd er een zendings avond gehouden in de verenigings zaal van de Rehobothkerk aan de Hoogaarsstraat, door de plaatse lijke zendingscommissie. De avond stond in het teken van het feit dat het dit jaar precies 25 jaar geleden is dat er vanuit de Gere formeerde Gemeenten daadwerke lijk met zendingswerk begonnen is. Ouderling S. Maljaars opende met het laten zingen van Psalm 72 vers 6 en 8, het lezen van Handelingen 11 vers 19 - 30 en het voorgaan in gebed. Hij hield naar aanleiding van het gelezen Schriftgedeelte een meditatie, "Het Woord van God wordt verbreid over de gehele we reld, maar waar heeft dat Woord óns gebracht?" aldus Maljaars. Daarna volgde het eerste gedeelte van het diaklankbeeld over 25 jaar zending. Het werk aan het thuis front kwam aan de orde, evenals de zendingsarbeid op Irian-Jaya. Naar dit gebied werd in 1963 de eerste zendingspredikant, ds. G. Kuijt, uitgezonden. De overige dia's die na de pauze getoond wer den, lieten het zendingswerk in Afrika zien. In dit werelddeel zijn drie zendingsvelden van de Gere formeerde Gemeenten: de gebie den Izi en Igede in Nigeria èn Bop huthatswana in Zuid-Afrika. "Na 25 jaar zendingswerk past verwon dering dat deze arbeid, onder Gods zegen, gedaan mocht wor den", aldus de Zendingscommis sie. De avond werd besloten door ouderling T. Akershoek die Psalm 86 vers 5 liet zingen en met dank gebed eindigde. Jong èn oud kon den terugzien op een goede avond. atelier ESIGN "Mireille' Stoofstraat, Tholen Telefoon: 01660-2028 Advertentie I.M. Winteruitvoering Concordia met Frank van der Poel Het is voor Concordia een grote eer dat Frank van der Poel, de be kende trompettist, zijn medewer king wil verlenen aan de jaarlijkse winteruitvoering van de muziek vereniging. Als laatste op het eiland organi seert Concordia op zaterdag 19 maart om 20.00 uur haar winter uitvoering. Door de opheffing van het majoretten-peloton vorig jaar verschijnen nu nog maar twee on derdelen van de vereniging op het podium, namelijk de harmonie o.l.v. P. Steijns en de drumband o.l.v. B. Kustusz. Er is een zeer gevarieerd program ma in elkaar gezet, met o.a. num mers uit eigen land, België, Israël en Amerika. Hoogtepunten wor den echter drie nummers waarin de 27-jarige solist Frank van der Poel uit Ossendrecht zal optreden. Hij is sinds 1980 solo trompettist van de Marinierskapel. Ook bui ten de Marinierskapel trad hij als solist op bij het Frysk Orkest, Zeeuws Orkest, Brabants Orkest en het BRT symfonie-orkest. Te vens was hij te gast bij "Jonge Mensen op het concertpodium". In 1986 slaagde hij cum laude voor het einddiploma van "uit voerend musicus" aan het Rotter dams Conservatorium. Zijn popu lariteit als solotrompettist nam enorm toe dankzij zijn optreden tijdens de nationale taptoe te Bre da. Concordia hoopt dat velen ko men genieten van deze muziek avond. Plattelandsvrouwen en de visserij Dinsdag 8 maart werd in het Pa tronaatsgebouw voor de Platte landsvrouwen een film getoond over schaaldieren. Te zien was hoe mossels, oesters enz. gekweekt worden en verwerkt. Ook zag men een film over de visserij op de Noordzee. Te zien was hoe de vis gevangen wordt en wat er verder mee gebeurd voor hij in de winkel ligt. Enorme hoeveelheden wor den gevangen in de Noordzee, de vraag is dan ook hoe lang dit nog door kan gaan. Na de film werd bij een glas wijn nog gesmuld van lekkere vishapjes, allemaal met zorg bereid door mevrouw A. Deurloo. Zij verzorgde deze avond en vertelde ook welke soor ten vis in deze hapjes verwerkt wa ren. Een journaliste van het blad Visserij-nieuws maakte deze avond enkele foto% Donderdag 24 maart wordt in de Prins van Oranje te Goes de provinciale jaarvergadering van de Platte landsvrouwen gehouden. Wijnrit Zaterdag werd vanuit de Zoekweg gestart voor de wijnrit van MAC "Tholen" en via de verschillende opdrachten kwamen de 23 deelne mers aan bij de finish in café De Kroon. Hoewel de rit niet moeilijk was werden er toch door verschei dene equipe's behoorlijk wat strafpunten verzameld. In de A- klasse ging de overwinning naar de "Stallandse" equipe J. v. Vossen met 43 strafpunten, 2e K. Gunst (Wemeldinge) 47, 3e J. Goorden 55, 4e A. v. Loo (Kapelle) 55, 5e I. de Graaf (Sliedrecht) 71, 6e J. Huige (Middelburg) 103, 7e M. Tazelaar 106, 8e J. v. Weele 107, 9e S. de Korte 111, 10e A.J. Hage 111. In de B-klasse waren er 6 deelnemers waarvan H. de Groen uit St. Maartensdijk de minste strafpunten had met 135, 2e L. Ti- chem 142, 3e W. de Visscher 198, 4e J. de Graaf 217, 5e P. v.d. Kasteele (Poortvliet) 286 en 6e H. Jansen (Poortvliet) 317. De vol gende rit is de Jubileumrrit (12,5 jarig bestaan) op 16 april om 19.00 uur vanuit de Zoekweg. Beheerder Gasthuiskapel stopt Dhr. D. Buijs stopt per 1 april als beheerder van de Gasthuiskapel. Hij heeft deze functie 12 1/2 jaar, vanaf de restauratie van dit monu mentale gebouw in de Kerkstraat, uitgeoefend. De beheerscommis sie spreekt nog over de opvolging. Via een interne procedure zou er een nieuwe beheerder kunnen ko men. De Gasthuiskapel wordt ge bruikt door de Hervormde Gemeente Immanuël(wekelijkse kerkdienst op zondagmorgen), twee muziekgezelschappen(repeti- ties) en de Zeeuwse Muziek- school(orgelles). Open dag bij bakker Van Oost Toen in november, juist voor de sinterklaas- en kerstdrukte, de nieuwe bakkerij in bedrijf werd genomen, beloofde bakker Van Oost dat hij voor een breed pu bliek 'weieens' een open dag zou houden. Iedereen hield hem er aan en daarom kon men dinsdag aan de Botermarkt terecht, om te kijken naar de nieuwe bakoven met de automatische narijskast met thermostaat. De belangstel ling was groot, vooral 's avonds bewonderden de bezoekers de ac tiviteiten van de proefbakker van de bloemfabriek, waarvan Van Oost zijn grondstoffen betrekt. Naast het eigen personeel waren ook enkele vrijwilligers aan het werk. De bezoekers mochten, te gen betaling uiteraard, hun eigen slagroomtaart opspuiten. Van die gelegenheid werd druk gebruik gemaakt. Ondertussen ontvingen dhr. en mevr. Van Oost en hun familiele den alle begoekers met een vrien delijk woord, drankje en hapje. Van Oost vertelde over de grote sortering brood en gebak die hij zijn klanten leveren kan. De on langs ontvangen prijzen kwamen uiteraard ook ter sprake. Wie eveneens trots was op deze open dag, was Van Oost senior. 'De Bakker', zoals hij ondanks zijn 81 jaar nog steeds wordt genoemd, vertelde het een en ander oVer het ontstaan van de broodbakkerij. In 1930 werd begonnen, met naast de bakkerij een lunchroom voor de wachtende passagiers bij het tramhokje. Van Oost kende vroe ger de met hout gestookte oven, later werden dat kolen en de pro ductie ging de hele dag door. Maar ook nu kan brood- en ban ketbakkerij Van Oost de klanten enkele malen per dag vers brood aanbieden. Hoe dat allemaal ver wezenlijkt wordt, was tijdens het open huis te zien. Ds. Van gent bij Tryfosa Op de 39e jaarvergadering van de Gereformeerde vrouwenvereni ging Tryfosa, maandag in het Vis net, sprak ds. A. van Gent over 'Heeft God het zó gewild?' Na het boeiend betoog van de bekende radio-dominee bestond er gele genheid tot het stellen van vragen. De vergadering, door ongeveer 60 mensen bezocht, werd geopend met het zingen van Ps. 145. Dhr. A. Groenendijk verzorgde deze avond het orgelspel. Na het ope ningsgebed verwelkomde presi dente mevr. Hoogstrate de leden en vele gasten van o.a. zustervere nigingen. Haar Schriftlezing was uit Lucas 23 en Joh. 19, waarna de meditatie ging over 'het volk stond en zag het aan, onberoerd'. Na een eerste muzikale bijdrage van mevr. Steketee volgde het jaarverslag van secretaresse mevr. M. Quist. Na de eerste pauze zong men Gez. 427. Mevr. Steketee zong na het betoog van ds. Van Gent 'De Heer is mijn Licht', ge volgd door samenzang van Ps. 68:10. Mevr. Heuseveldt verzorgde een voordracht in Zeeuws dialect. Na Gez. 257 las ds. Van Gent het gedicht 'Als het donker wordt' van Nel Benschop, waarna hij de avond met dankgebed sloot. Predikanten beroepen Drs. J.A. Droogendijk, Gerefor meerd predikant in Tholen(Doel- weg) en Poortvliet, is beroepen door de Gereformeerde Kerk uit Anjum. De Gereformeerde Gemeen- te(Hoogaarsstraat) heeft een be roep uitgebracht op ds. L. Blok uit Nunspeet, die ook al een be roep heeft gekregen uit Oud- Beijerland. Meevaller begraafplaats De gemeenteraad beslist maan dagmiddag over het beschikbaar stellen van gelden voor uitbrei ding van de openbare basisschool Ter Tolne. De kosten van uitbrei ding, inclusief het slopen van een noodlokaal en bijkomende wer ken, worden geraamd op f. 467.500,-. Daarin is ook de ver vanging van de c.v. begrepen, maar een deel van die kosten (17.000 gulden) valt onder tech nisch onderhoud. Voor de uitbrei ding en aanpassing is een rijksvergoeding van f. 467.061,- beschikbaar. De uitbreiding van de algemene begraafplaats valt enorm mee. De raad stelde eerder een krediet van f. 512.000,- vast, maar de aan Donderdag, vrijdag en zaterdag 17, 18 en 19 maart MALSE BIEFSTUK 250 gram. 6.50 ROSBIEF OF BIEFLAPPEN 500 gram. 9.95 TARTAAR 5 halen... 4 betalen SCHOUDERHAM 150 gram. 1.95 KATENSPEK 150 gram. 1.95 CORNED BEEF 100 gram. 1.20 GEBRADEN GEHAKT 100 gram. 0.95 KIPZIGEUNERSALADE 100 gram. 1.95 ZULT bakje 1.25 Maandag en dinsdag 21 en 22 maart RIBLAPPEN 1 kilo 13.00 SCHOUDERKARBONADE 1 kilo 5.95 SLAVINKEN 5 halen... 4 betalen Woensdag 23 maart RUNDERGEHAKT met gratis kruiden 500 gram. 5.00 VERSE VARKENSLEVER 500 gram. 1.95 MAGERE VARKENSLAPPEN 1 kilo 8.98 L 1 J. GEILINGS, THOLEN M f Advertentie I.M. besteding viel dermate mee, dat nu wordt voorgesteld het krediet met twee ton te verlagen. De raad bespreekt verder de aan schaf van een waterontharder voor het stadhuis. Dat is nodig, omdat de filters in de luchtbe vochtigers te kampen hebben met kalkafzetting. Video gestolen Onbekenden hebben vrijdaga vond tussen acht uur en half ne gen uit de woning van A. van S. in de Jolstraat een videorecorder ter waarde van ongeveer 1200 gulden gestolen. De daders drongen ver moedelijk de woning binnen door gebruik te maken van een loper of valse sleutel. De bewoners waren niet thuis. Oplichter gepakt De politie heeft de dader te pak ken, die vorig jaar bij videotheek Aurora een moviebox en twee speelfilms verduisterde. L.E.I.C., die geen vaste woon- of verblijf plaats heeft, werd door de politie in Bergen op Zoom aangehouden. Burgerlijke stand Geboorten: 2-2 Maria Gerrie Zwagemaker, 6-2 Joan Petronella Wilhelmina Bolsius, 6-2 Marisse Catharina Johanna Bolsius, 8-2 Cornelis Timotheus Zuiddam, 12-2 Milou Jobine Boonman, 22-2 Desiree Petronella Antoinette Aarts, 23-2 Arno Hage, 25-2 Adri- aan Pieter Bijl, 26-2 Ronald Al- bertus Maria van Loon, 29-2 Johanna Jacomina Westdorp. Overlijden: 21-2 Elizabeth de Hond-de Klerck (70), 29-2 Mathi- as Adrianus van Gink (51). Huwelijken: 12-2 Petrus Christi- aan van der Rijsen (25) en Mieke Antoinette Baerends (21), 26-2 Franciscus Adriaan Bout (21) en Johanna Stoffelina Bustraan (19), 26-2 Hendrikus Jan Hermanus Snepvangers (33) en Maaike Met- je Uitman (27). Plattelandsvrouwen en verkeer Dhr. M. Pipping verzorgde voor de Plattelandsvrouwen een avond over verkeer en verkeersregels. Al meteen bleek, dat dit voor de meeste aanwezigen niet helemaal overbodig was. Dhr. Pipping legde eerst het verschil uit tussen het oude en het nieuwe theoretisch examen voor het rijbewijs. Bij het oude moest men het juiste uit meerdere antwoorden kiezen. Het nieuwe systeem is geheel geauto matiseerd, er kan slechts met 'ja' of 'nee' geantwoord worden. Alle vragen worden begeleid door een dia met daarop een situatie. Voor het examen krijgt men 70 vragen, waarvan er 60 goed moeten zijn. Voor de dames had dhr. Pipping 40 vragen, waarvan er minimaal 32 goed beantwoord moesten worden. Na afloop kon helaas niet iedereen zeggen 'geslaagd' te zijn. Al met al was het een gezelli ge en leerzame avond. De meeste dames waren van mening dat het voor herhaling vatbaar is, omdat ieders veiligheid in het verkeer er mee gediend is. Vrijdagavond en zaterdag 18 en 19 maart haalt O.V.M. oud papier op- Advertentie I.M. Auto in brand Maandagmorgen omstreeks kwart voor negen brandde de motor van de personenauto van mevrouw Van Dijke in de Molenstraat volle dig uit. Nadat zij enkele malen ge probeerd had de auto te starten, zag zij plotseling rook onder de motorkap uitkomen. De brand weerkorpsen uit Tholen en uit $t. Annaland werden gealarmeerd, maar het Thoolse korps(St. An naland mocht in de Broekseweg al terugkeren naar de kazerne) kon niet verhinderen, dat de motor volledig uitbrandde. Vermoedelijk is de brand ontstaan door het overschakelen van benzine naar gas. Nieuwe dirigent OVM De 21-jarige René Hendrickx uit Putte is door het bestuur van OVM benoemd als de nieuwe diri gent. Hendrickx heeft een proef tijd van negen weken bij de muziekvereniging gehad. Hij stu deert aan het conservatorium saxofoon en voor het dirigenten diploma. OVM wordt het eerste eigen korps van de Brabander, die al tweede dirigent is bij EMM, Concordia, Kolpings Zonen en de jeugd van Juliana in Bergen op Zoom. Hendrickx volgt Ko van Driel op, die per 1 januari j.l. werd ontslagen. Kontakt met Kootje De toneelgroep van v.v. Vosmeer brengt op 25 maart het blijspel 'Kontakt met Kootje' op de plan ken. Het belooft weer een plezieri ge avond te worden, met behalve de zes vertrouwde gezichten van Henny Pons, Lucia Schot, Joop van Ballegooy, Nel van Dijke, Ma rina Geuze en Alfred Vis twee de butanten: Cees Bolier en Lian de Wit. De avond begint om half acht in de Vossenkuil en na afloop is er bal met muziek van het Misty Kwartet. Biljarten Uitslagen K.O.T. A-team: J. Schetters-M. Goudzwaard 0-2, J. van Daalen-P. Timmermans 0-2, W. Heijboer-A. Goudzwaard 0-2, M. van Hees-P. Moerland 0-2. Hoogste serie (12 car.) en beste ge middelde (3.24) W. Heijboer, kortste partij (21 brt.) M. Goud zwaard. K.O.T. B-team: M. Moerland-W. de Leeuw 2-0, M. Potappel-P. de Jager 0-2, A. Zwegers-C. van Steenpaal 0-2, A. Kruf-H. van Herpen 0-2, J. Kruf-A. van Daa- len 2-0. Hoogste serie (6 car.) M. Potappel, kortste partij (18 brt.) en beste gemiddelde (1.66) P. de Jager. De Poedelaars: J. Hermans-J. Plandsoen 10-5.88, M. Pipping Wzn.-M. van Poortvliet 10-5.65, M. van Poortvliet-B. Wolf 9-10, L. Klippel-J. van Gorsel 10-8.65, M. Pipping Jzn.-B. Wolf 5.88-10. Kortste partij (17 brt.) en hoogste serie (10 car.) B. Wolf. Paasdriebanden Biljartvereniging Hof van Hol land heeft de eerste ronde van het paasdriebandentournooi gespeeld. Er wordt gespeeld om 30 beurten of 15 caramboles. Uit slagen: A. Douw-M. Goudzwaard 7/8, T. Schot-J. de Klerck 13/5, J. van Meer-D. Vaders 7/12, C. van Steenpaal-P. van Treijen 5/3, J. Hermans-J. Bosters 7/13, A. van Daalen-D. Hendrikse 1/11, D. van Dam-C. Burgers 7/10, J. Ver- hees/M. Vercammen 7/6, H. Vaders-J. van Driel 7/8, C. Gode- rie/P. Hommel 10/8, J. van Meer- J. van Driel 4/10. Hoogste serie J. van Driel 4 car. Uitslagen onderlinge competitie: C. Boogaart-F. Witkam +3/-2, C. Boogaart-J. van Driel +9/+8, A. Hermans-P. de Ronde 0/+7, J. van Wezel-M. Vercammen 12/-4, J. Bosters-P. de Ronde -4/-4, A. Hermans-B. van Bemmel -4/-5, J. van Driel-J. van Daalen -3/-1, W. de Oude-C. Witkam -1/+9. Hoogste serie (9 car.) en beste gemiddelde (2.35) J. van Driel. Tentoonstelling verplaatst Omdat de Vossenkuil in november bezet is, zal de onderlinge ten toonstelling van De Vogelvrien den op 10 december worden georganiseerd. Dat werd meege deeld op de ledenvergadering. Daar werd ook besproken om weer mee te doen met het touw- trekkeaop Koninginnedag. Daar voor moet men zeven personen opgeven. De avond werd verder gevuld door parkietenkeurmeester dhr. v.d. Berg en kanariekeurmeester dhr. Verduld. Zij spraken uitvoerig over de voeding, het formaat en de verzorging voor de tentoonstel ling. Voorzitter L. Vroegop dank te beide heren voor hun leerzame uiteenzetting. Aankoop woning Het gemeentebestuur heeft met dhr. J.J. Gelok overeenstemming bereikt over aankoop van de wo ning Molenstraat 5. Dhr. Gelok mag zijn leven lang in het pand blijven wonen. Gedeputeerde Staten hebben het besluit van b. en w. goedgekeurd tot aankoop van grond van bouw bedrijf Uijtdewilligen. Gewond bij ongeluk Mevrouw J.S. raakte donderdag morgen licht gewond toen zij met haar auto, na een botsing met de auto van L.G. uit Tholen, tegen een muur van een woning in de Kalisbuurt reed. J.S. verleende geen voorang aan L.G., die vanuit de Corn. Frankenstraat kwam en rechtdoor de Kalisbuurt wilde in rijden. Bij de botsing raakten bei de auto's zwaar beschadigd en het voertuig van S. kwam zelfs nog te gen een muurtje tot stilstand. Dokter De Looze verleende eerste hulp. Ring 14, St. Annaland tel.: 01665-2102 Advertentie I.M. Nieuwe penningmeesteresse AVB Mevr. B. Vaders-Opree is tijdens de algemene ledenvergadering ge kozen als nieuwe penningmeeste res van de Algemene Vrouwen bond. Ze volgt mevr. D. Vos-van Beveren op. Van de 23 aanwezigen stelden de damés Tholenaar en Van Hees zich beschikbaar voor de kascontrole. Na de rondvraag werden enkele ronden bingo gespeeld. Plattelandsvrouwen naar Joods Historisch Museum Met drie bussen vertrokken de Plattelandsvrouwen donderdag naar de hoofdstad voor een be zoek aan het Joods Historisch Museum. Aan deze excursie van de Culturele Commissie namen ook een aantal Thoolse dames deel. Na een koffiepauze in Meer kerk werd het gezelschap in Am sterdam in groepen verdeeld. De ene groep kreeg een rondleiding door het museum, terwijl de an dere een wandeling maakte door de zogenaamde Jodenbuurt. Door de deskundige informatie kreeg ieder op prima wijze inzicht in de achtergrond van de Joodse cultuur. Aan de hand van ten toongestelde voorwerpen en delen van oude geschriften werd uitleg gegeven over de gebruiken, zoals deze al eeuwenlang in het Joodse gezin in ere worden gehouden. Ook de plaats van de vrouw in het Jodendom kwam aan bod. De vier synagogen, twee grote en twee kleine, zijn onderling verbonden door een loopbrug. Overal namen de dames een kijkje en men ge noot van het prachtige schilder werk en de gebouwen. Men leerde de verschillen tussen de Duitse en Portugese Joden, het verschil in welstand. Kortom, tijdens deze zeer interessante dag werd een tip je van de sluier rond het Joden dom opgelicht. Op 28 april is er voor belangstellende dames als nog de gelegenheid dit museum te gaan bekijken. Uitbreiding begraafplaats Aannemingsbedrijf Jan Moerland uit St. Maartensdijk is bezig met de uitbreiding van de begraaf plaats aan de F.M. Boogaardweg. Begin volgend jaar moeten op dit nieuwe stuk van 8900 m2 de eerste' begrafenissen kunnen plaatsvin den. Moerland was met 113.100 gul den, exclusief btw, de laagste van vier inschrijvers. De uitbreiding ligt ten noorden van de bestaande begraafplaats richting de Zoetwa- terweg. Er komt ruimte voor 695 graven. De 10 meter brede omran ding bestaat uit bosplantsoen met essenbomen. De vormgeving is ge lijk aan de bestaande begraaf plaats met rechthoekige grafvakken. Een belangrijke ver andering is, dat naar ieder graf een verhard asfaltpad komt. Gras, zoals in de huidige situatie, werkt bij natte weersomstandigheden belemmerend voor de bereikbaar heid. Alle graven komen in blok ken, omzoomd met lage beplanting. De berging voor de baar e.d., die nu vlakbij de aula buiten de be graafplaats staat, zal naar het nieuwe gedeelte worden ver plaatst. Daar komt ook een tap punt voor de waterleiding voor het onderhoud door gemeente werken en inwoners die bloemen en planten water willen geven. De vele regen werkt nu niet mee aan een vlot verloop van het werk, maar dit voorjaar wil men toch al les nog inplanten. Als de zon ho ger staat, kan het asfaltwerk gebeuren. Voor de uitbreiding van de be graafplaats was in de gemeentebe groting totaal 250.000 gulden geraamd. Gemeentegarantie voor pistoolbaan Schietvereniging Prinses Juliana wil bij de Sakofahal in de Bie- rensstraat een pistoolbaan bou wen. Hiervoor is een geldlening van 15.000 gulden afgesloten bij de Rabobank, looptijd 15 jaar, rente 7% vijf jaar vast. B en W stellen de gemeenteraad voor, ge meentegarantie te verstrekken. De lening staat in redelijke verhou ding tot de waarde van het bouw- predikbeurten Zondag 20 maart THOLEN HERVORMDE GEMEENTE 9.30 (H.D.) en 18.30 u. ds. Verheul HERV. GEM. IMMANUEL 10 u. ds. v.d. Sluys, Driebergen GEREF. KERK 10 u. ds. Droogendijk 17 u. ds. Vlaardingerbroek* Rot terdam CHR. GEREF. KERK 10 en 18.30 u. ds. Van Benthem GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst wo 19.30 u. stud. De Leeuw, Rot terdam NED. PROT. BOND 10.45 u. mevr. Scheijgrond- Verhulst, Gouda R.K. KERK za. 19 en zo 10.45 u. H. Mis OUD VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. De Kieviet 18.30 u. ds. Scheepmaker, Dintel- oord GEREF. KERK 10 u. ds. Knibbe 16 u. ds. Noordhof, 's- Gravenpolder CHR. GEREF. KERK 10 en 18.30 u. leesdienst 14.30 u. ds. Van Benthem werk, aldus het college. De vereniging is volgens de overlegde financiële bescheiden in staat om de jaarlijkse lasten op te brengen. Wezen Armen boert goed De rekening 1986 van het Wezen Armbestuur sluit met een batig saldo van 86.927,32. Over 1985 was het overschot 97.553,65. Het eigen kapitaal bedroeg per 31 december 1986 552.152,98. Dit is zonder de waarde van de 18.5 ha landerijen. B en W stellen de gemeenteraad voor deze cijfers goed te keuren. Het overschot 1986 wordt als volgt besteed: er is 8307 gulden verrekend met tekorten in voor gaande jaren, 13.463 gulden is toegevoegd aan de algemene be- drijfsresererve. Het voordelige bezit van de overi ge bezittingen(landerijen en tuin tjes), 8996 gulden, is toevoegd aan het eigen kapitaal. Aan het eigen kapitaal is 6°7o rente toegevoegd: 30.744 gulden en aan het ontler- houdsfonds is eveneens 6% rente toegevoegd: 8291 gulden. Het on- derhoudsfonds is tevens nog gespekt met 17.123 gulden wegens voordelig verschil tussen werkelij ke onderhoudskosten en normbe dragen. Ook de begroting 1988 geeft b en w geen aanleiding tot op- of aan merkingen, zodat de gemeente raad die maandagmiddag kan goedkeuren. De woningexploitatie toont een batig saldo van 16.756 gulden, de overige bezittingen(op- brengst landerijen en rente eigen kapitaal) 34.370 gulden. Het ge raamde overschot op de huizen is toegevoegd aan de algemene re serve en dat van de overigen bezit tingen aan het eigen kapitaal. Gas en electra bedrijven Veilingweg Ten behoeve van de energieleve ring aan het industrieterrein Vei lingweg wil het gemeentebestuur voor 111.000 gulden een gas- en electriciteitsleiding aanleggen. Bij de grondprijzen is daar al reke ning mee gehouden. In verband met de vestiging van een aantal bedrijven aan de Vei lingweg moet het terrein bouwrijp gemaakt worden. Een deel van de riolering komt te liggen in grond van W.J. Mosselman. Hiervoor wil de gemeente een recht van opstal vestigen, uitsluitend ten be hoeve van het leggen, hebben, on derhouden, vervangen en zonodig verwijderen van een riolering met bijkomende werken. B en W heb ben hiervoor met Mosselman overeenstemming bereikt. Brandschade 20.000 gulden Voor 20.000 gulden schade ont stond er na een brand in de wo ning van dhr. D.L. Hage in de Anna van Bourgondiëstraat. Za terdagavond om vijf over negen werd brandweercommandant W.J. van Popering gealarmeerd, waar na er elf man uitrukten voor deze binnenbrand. Door oververhitting van de schoorsteen van de open haard was het tussenplafond in brand geraakt. De bewoners merkten zelf dat het niet goed ging en sloegen alarm. Met een schuimblusser werden de vlam men gedoofd, waarna er met de hoge drukspuit nog 100 liter water werden gebruikt. De brandweer verwijderde de schoorsteen. Alles bij elkaar liep de schade nog op tot twintig mille. De familie Hage was verzekerd. Diefstal uit auto Uit de auto van M.C.L.S. uit Sint- Maartensdijk, die geparkeerd stond op het Havenplein, is in de nacht van zaterdag op zondag een Blaupunkt radio-cassetterecoder gestolen. De dader kwam de auto binnen door een ruitje in te slaan. De diefstal is gepleegd tussen ne gen uur en kwart voor twee. Reumafonds De collecte voor het Reumafonds heeft f. 1.953,40 opgebracht. Dat is f. 38,80 meer dan vorig jaar. Al le gevers en collectanten wordt dank gezegd voor dit fraaie re sultaat. VERVOLG PAG. 9 GEREF. GEM. IN NED. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst R.K. KERK za 17.30 en zo 9.30 u. H. Mis SINT ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE 10 en 18 u. ds. Van Herk GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst di 22/3 19.30 u. ds. Beens (bev. ambtsdr.) GEREF. GEM. IN NED. 9.45, 14.15 en 18.15 u. leesdienst STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Born 18 u. ds. Cazander, Oude Tonge OUD GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst SINT MAARTENSDIJK HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. Wijnmaalen, Vianen HERV. GEM. REHOBOTH 10 u. ds. Rikin 19 u. ds. Groen, Waarde OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst GEREF. GEM. IN NED. 9.30, 14 en 18.30 u. leesdienst SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. Vlietstra, Me lissant GEREF. GEMv. 9.30 en 18.30 u. ds. Beens 14 u. leesdienst POORTVLIET HERVORMDE GEMEENTE 10 en 18 u. ds. Egas GEREF. KERK 10 u. ds. Smouter, Rhoon 14.30 u. ds. Noordhof, 's Graven polder GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst SINT PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds. Kaars, Papendrecht 14.30 u. ds. Breure, Haaften vr 25/3 14.30 u. ds. Born, Stave- nisse (huw.bev.) GEREF. GEM. 9.30 en 15 u. leesdienst OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK 10 u. ds. De Bie, 's Gravenpolder 15 u. ds Knibbe Zaterdag 19 en zondag 20 maart Tholen, Poortvliet, Oud Vosse- meer en Scherpenisse (dr.Padt): Dr. Kale, Tholen, tel. 01660-2542 St.-Maartensdijk, St.-Annaland, Stavenisse en Scherpenisse (Dr. vd. Bel): Dr. v.d. Bel, St.-Maartensdijk, tel. 01666-2400 St.-Philipsland en Nw. Vossemeer: Dr. Van Doesburg, tel. 01677-2500 AMBULANCEVERVOER Tel. 01650-40000 TANDHEELKUNDIGE HULP Bomas, St.-Philipsland, tel. 01677-3232 DIERENARTS W. BRONS Tholen spr.u. za 11-12 u., Poort vliet za. 8.30-9 u., tel. 01666-2596 WIJKVERPLEGING U kunt de dienstdoende wijkver pleegkundige bereiken onder tel. 01666-2318. WELZIJNSORGAAN THOLEN Alg. maatsch. werk, gezinsverzor ging en informatieadvieswerk, dag. 8.30-10 u., geestelijke volks gezondheid di, do, vr. morgen 9-10 u. en volgens afspr. TUBERCULOSEBESTR. Rijdende bus DGD, Molenvliet- sestr. 11, Tholen, elke do. 13-14.30 u. Afspraak maken 01184-18395 ANONIEME ALCOHOLISTEN wo. 19 u. Kerkstraat 15, Tholen, tel, 01660-3742 CONSULT. ALG EN DRUGS Afspraken: tel. 01100-23420 TELEFONISCHE HULP DIENST Tel.01180-15551 d/n 01180-36251 (chr) kindertel.: 01180-38080 of 01650-56600 MAATSCHAPPELIJK WERK Voor hulp alg. maatschappelijk werk buiten kantooruren (noodsi tuaties) tel. 01110-13184 LAAT LEVEN Hulp bij ongewenste zwanger schap, 01662-2974 en 033-620244 RUTGERSHUIS Parallelweg 39, Bergen op Zoom, tel. 01640-40424, ma, wo en vr 19-21 u., do 14-16 u. BLIJF VAN M N LIJF Opvangtehuis voor vrouwen, tel. 01184-14645 PATIËNTENVERENIGING Voor familieleden van chronisch psychotische of schizofrene men sen (Ypsilon), tel. 01100-12221 WERKGR. AL LEENSTAANDEN Tel. 01662-2830 qW)l67,6-3,113 START - Uitzendbureau ST^RT, ma. 9-12 u., arbeidsbur. Tholen STORINGEN ENERGIE Tfei.01180-38888 HOOGWATERSTANDEN Donderdag 17 t/m vrijdag 25 mrt. donderdag 17 vrijdag 18 zaterdag 19 zondag 20 maandag 21 dinsdag 22 woensdag 23 donderdag 24 vrijdag 25 vr 25/3 5.30 u. 2.44 - 15.24 3.39 - 16.09 4.19 - 16.49 4.59 - 17.29 5.39 - 18.09 6.19 - 18.49 6.59 - 19.24 7.34 - 7.34 8.19 - 20.44 Bel voor gecorrigeerde getijver wachtingen 01110-17056. Voor storingen in uw installaties zowel elektra, gas, c.v en water, kunt u ons dag en nacht bereiken. TECHNISCH BUREAU Poortvliet, tel. 01 662-2650 Advertentie IM

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1988 | | pagina 2