w Badpakken doen zonnetje volop schijnen in Tholen Kabel t.v. Zekatel op St. Philipsland? 'Gemeenschap Oud- Vossemeer is prachtige voorziening rijker' Ambulancedienst Tholen streeft naar snellere hulpverlening MAN POTTER Industriebond over pensioen 'Lijdensweg' van vijf jaar met gymzaal nu eindelijk ten einde Kornaat dreigt met de Kroon Met moeite voldoende aantal bevoegde verpleegkundigen Nog 2 weken kortingen tot 50% Gemeente verlegt weg voor 30 arbeidsplaatsen bij Timpa De 120 personeelsleden tellende Timpa Foundations in Tholen wil voor het ma ken van badpakken ruim 1500 m2 bijbouwen, wat 25 tot 30 nieuwe arbeidsplaat sen schept. Ben W zijn bereid daarvoor de Ampèrestraat te verleggen omdat het bedrijf anders knel zit. In gasfabriek Witte raaf Onderhandelingen met Casema voor Tholen Nutsvoorziening Tholen Het nieuwe gymnastieklokaal in Oud-Vossemeer is gisterenmiddag officieel geopend door wethouder P. van Schetsen van sportzaken. De groep kleintjes van gymvereniging Spido was de wethouder daarbij be hulpzaam. Ze zongen een openingslied en boden dhr. Van Schetsen een sleutel aan om een deur van deze nieuwe accommodatie open te maken. Woninginrichting ii Renovatie Vrij uniek DEZE WEEK De ambulancedienst Tholen en St. Philipsland werkt momenteel aan het verkorten van de zogenaamde uit- ruktijd; dat is de tijd tussen de melding van het Cen trale Post Ambulancevervoer Roosendaal (CPA) en het vertrek van de ambulance met volledige bemanning uit St. Maartensdijk. Hiermee probeert de dienst de 'aanrijtijd' -dat is de periode tussen de melding en de aankomst bij de patiënt/slachtoffer, die maximaal 15 minuten mag bedragen- te verkorten. Onbetrouwbaar Slapen Cj bl <-( S b Donderdag 17 maart 1988 44e Jaargang no. 18 VERBOUWINGSUITVERKOOP Juwelier-horloger-opticiën ADRI C. BROEKHUIS EN ZN. GROTE KERKSTRAAT 5-7 STEENBERGEN TEL. (01670) 6 33 85 Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement f 20,50 per halfjaar. Per jaar f 38,-, per post f 47,55 per jaar. Losse nummers f 1,10. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f 0,37 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contant. Inclusief btw op rekening f 9,— Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. De gemeenteraad beslist maan dagmiddag over de wijziging van het bestemmingsplan en de ver koop van grond. Er zijn een aan tal mogelijkheden bekeken, maar uiteindelijk is gekozen voor ver legging van de langs de bestaande fabriek gelegen weg. In twee bouwlagen kan er dan nieuwe produktie- en kantoorruimte ge schapen worden. B en W willen daaraan in principe planologische medewerking geven en als de raad dat ook goed vindt, kan op korte termijn de zogenaamde artikel 19-procedure beginnen. Timpa is één van de oudste bedrij ven op het eerste Thoolse in dustrieterrein. In de zestiger jaren begon het bedrijf in het vereni gingsgebouw aan de Brugstraat een confectie-atelier, maar binnen de kortste keren groeide het be drijf uit zijn jasje. Opnieuw werd een gemeentelijk gebouw aange boden: de voormalige gasfabriek. Timpa bood toen al werk aan 25 mensen. Na een aantal jaren bleek ook de ze ruimte onvoldoende. De groei ging door en toen besloten de ge broeders Te Pas, die de directie vormden, op erfpachtsgrond op het industrieterrein een nieuwe fa briek te bouwen. Timpa is verder uitgebreid tot 120 medewerkers in Tholen. Daarnaast zijn er pro- duktievestigingen in Tunesië(Afri- ka) en verkoopkantoren in België, Frankrijk en de Verenigde Staten. "Een opmerkelijke ontwikkeling •omdat de Nederlandse kledingin dustrie en in het verlengde daar van de textielindustrie een lijdensweg van 20 jaar achter de rug heeft", concluderen b en w. "Een massale uittocht vond plaats naar landen met lage lo- De afdeling Tholen van de In dustriebond FNV houdt maandag 21 maart de jaarvergadering in ca fé Smerdiek in Sint-Maartensdijk. Aansluitend verzorgt districts bestuurder J. Vegting een inlei ding met als titel 'Recht op pensioen'. Daarin worden zaken behandeld als aanvullend pen sioen, hoe pensioen wordt opge bouwd, wie het uitbetaalt, pensioenrechten e.d. Daarna is er discussie over het thema en kun nen vragen worden gesteld. Elke bezoeker krijgt een gratis brochu re over pensioenen. De jaarvergadering begint om 19.30 uur en de thema- en discussie-avond om 20.30 uur. Ook niet-leden zijn welkom. nen. Timpa - als witte raaf in het geheel - maakte een tegenover gestelde ontwikkeling mee en ver sterkte haar positie. Hoofdzakelijk door produktver- betering en -verdieping en naar wij aannemen goede leiding", al dus b en w. Een viertal jaren geleden heeft Timpa opnieuw op het industrie terrein een uitbreiding verwezen lijkt, waarmee alle ruimte werd benut. De bh-fabriek zit nu knel, maar het nieuwste produkt van Timpa Foundations - badpakken - maakt uitbreiding noodzakelijk. B en W hebben er geen problemen mee: planologisch geeft de weg- verlegging geen moeilijkheden. "In esthetische zin zal een verster king van het beeld kunnen plaats vinden", aldus het college. De verkoopprijs van de grond wordt bepaald op basis van de kosten die gemoeid zijn met de verlegging van de Ampèrestraat. B en W hebben daarover met Timpa overeenstemming bereikt. Op 13 april doet de gemeenteraad van St. Philipsland een principe uitspraak over de aanleg van ka beltelevisie. "B en W hebben er al over gesproken en de meerderheid staat er niet negatief tegenover", zegt burgemeester T.A. Vogel. Het college zal de plannen eerst nog in een informele bijeenkomst met de raadsleden bespreken. Zekatel, een dochteronderneming van de PZEM, heeft de aanleg, voorgelegd aan de gemeerr"b «tu ren van St. Philipsland en Schouwen-Duiveland. Die willen de inwoners voor veertien kana- len(Nederland, België, Frankrijk, BBC, Sky en Super Channel) niet meer laten betalen dan 20 gulden. Zekatel komt aan 27,75. Het te kort van 3.4 miljoen per jaar zou dan uit de PZEM-reserves betaald moeten worden. Men kan ook kie zen voor een basispakket(alleen Nederland en België), wat een tientje per maand gaat kosten. In tegenstelling tot Tholen, hoeft er geen entreegeld betaald te wor den. "Zekatel beschouwt kabel t.v. als een algemene nutsvoorziening zo als water, gas en elektriciteit", zegt burgemeester Vogel. "Daar om wil men in heel Zeeland kabel t.v. aanleggen. Er moeten wel mi nimaal 75 huizen bij elkaar lig gen. De gemeente hoeft geen kosten te maken, want het opbre ken van de straten wordt door Ze katel betaald. We hebben er als gemeente belang bij, dat de anten nes van het dak kunnen. Hoe je ook over televisie denkt, het is niet meer weg te denken in onze sa menleving. Via de kabel kunnen we de inwoners een stukje tech niek aanbieden. Wanneer we dat niet doen, komt St. Philipsland in een minderheidspositie." Volgens de norm van 75 huizen zouden de Langeweg, Noordweg en Steintjeskreek in Anna Jacoba- polder wel aangesloten kunnen worden, maar de Beatrixstraat en Commandostraat niet. Volgens dhr. Brasser van Zekatel zal St. Philipsland via Tholen be- kabeld worden. "We gaan op ter mijn daarover gesprekken voeren met Casema." Burgemeester Vogel meent, dat bij de totale opzet van Zekatel, Tho len inbegrepen is. "Casema wordt opgekocht door Zekatel of er komt een vorm van samenwer king." Brasser Vindt dat veel te ver gaan, maar sluit niets uit. "We kunnen ook een signaallevering aan Case ma vragen, zoals Casema dat op haar beurt voor Tholen doet in Bergen op Zoom." Alles is echter nog in een pril stadium. Volgens de burgemeester moeten provinciale staten als grootste aandeelhouder van de PZEM/Ze- katel eerst een principe-uitspraak doen of men het tekort van 3.4 miljoen gulden wil dekken. De nieuwe gymzaal in Oud-Vossemeer is gisteren officieel geopend. Gymnastiekvereniging Spido maakt al vanaf oktober gebruik van de sterk verbeterde accomodatie, die voor volleybalvereniging AVC best een stuk hoger had mogen zijn. De wethouder noemde de gym zaal pen verbetering van het voor zieningenpakket in de kern Oud-Vossemeer. "De realisatie er van is ons niet in de schoot gewor pen." Van Schetsen herinnerde eraan, hoe tijdens een kernbezoek op 3 november 1983 was gewezen op de slechte onderhoudstoestand van het gymnastieklokaal. Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet Advertentie I.M. "Sindsdien is er heel wat over legd, gerekend, geplust en gemind en het belangrijkste: knopen doorgehakt." 'Tn juli 1984," zo vervolgde de wethouder, "was een plan tot re novatie ontwikkeld dat f. 430.000,- kostte. In oktober van dat jaar werd besloten tot spoed overleg met de bouwkundige in spectie van het ministerie van on derwijs." Volgens Van Schetsen werd daarbij uitgegaan van nieuwbouw binnen cfe normen, óf herstel van het gebouw met op schuiving van het bouwjaar bin nen de normen. In december besloot de raad om te renoveren en in mei 1985 werd dat besluit nogmaals genomen, hiertoe ge dwongen door de overgangswet op het basisonderwijs en het feit, dat men op het ministerie voor 1 augustus 1985 geen beslissing kon nemen. In november werd het ge bouw door de bouwkundige in spectie opgenomen en deelde het ministerie mee, niet meer dan f. 50.000,- beschikbaar te stellen. Verdere bouwkundigs voorzienin gen werden aangemerkt als nor maal onderhoud of zijnde niet strikt noodzakelijk voor een goe de voortgang van het onderwijs. Van Schetsen: "Het begrip Londo-norm waarde in die perio de als een spook door het gemeen tehuis." Het gemeentebestuur was het er niet mee eens, dat het lokaal voor 50.000 gulden optimaal geschikt te maken was. In februari 1986 werd bekeken of er bezuinigingen op het plan mogelijk waren, en zo kwam er een alternatief plan dat f. 227.500,- kostte in plaats van f. 430.000,-. Het college stelde in maart vast dat er teveel bezuinigd was, bracht een bezoek aan het gebouw en stelde vast dat een in vestering van vier ton niet verant woord was. Uit de woorden van de wethouder was op te maken, dat toen eigenlijk kwam vast te staan dat er nieuwbouw moest komen. Het ministerie bleek niet bereid meer dan 50.000 gulden bij te dra gen, waarna de raad in augustus besloot een nieuw gymnastieklo kaal te bouwen op dezelfde plaats van het oude lokaal. Dat leverde een besparing van 100.000 gulden op. "Normaal ontvangt de ge meente voor een A-lokaal een kostendekkende rijksvergoeding op jaarbasis. Met de geraamde in vestering van 821.000 gulden mi nus de toegezegde rijks vergoeding van 50.000 gulden nam de ge meente een jaarlijkse last van 70.000 gulden uit de algemene middelen op zich." Van Schetsen noemde dat een vrij unieke aange legenheid. Hij schetste de problemen, waar voor de basisscholen en de plaat selijke verenigingen zich door dit besluit geplaatst zagen. "In een drachtige samenwerking met scholen en verenigingen zijn we ook daar uit gekomen. Een woord VERVOLG PAG. 13 ZLM Sint-Philipsland unaniem voor zoet water •k Jeugdige muzikanten van OVM en Accelerando naar eredivisie Poortvliets echtpaar gaf al meer dan vijftig keer bloed Stien Anthonisse-den Engelsman neemt afscheid van ambulance dienst Kleinst mogelijke meerderheid Sint-Philipslandse gemeenteraad stemt voor een nieuwe APV Afscheid bestuurslid G.A. Heij boer van Philadelphia Computertomograaf komt defini tief niet naar Lievensberg Smurdiekse Voedingsbond FNV huldigt jubilarissen Meer bloeddonors bij Rode Kruis SPS en Vosmeer laten het zitten Zaterdag provinciale sneldam- kampioenschappen in Meulvliet Juniorenviertal De Eendracht speelt beslissingswedstrijd om na tionale titel VUUR MOET MEN NIET IN PAPIER VERPAKKEN Dit nummer bestaat uit 18 pagina's "Als u de volgende keer opnieuw een voorbehoud maakt op grond van door de raad vastgestelde cri teria, stemt de PVAB met u mee. Vervolgens zullen wij het geno men raadsbesluit dan ter vernieti ging voordragen aan de Kroon." Raadslid A.P. Kornaat wees de Sint-Philipslandse wethouder L. Walpot terecht, die de woning 't Keeten 9 niet wilde verhuren aan mej. M.P.P. v.d. Laak omdat hij het niet eens was met het crite rium 'regionaal economisch ge bonden'. Kornaat: "Dit criterium is door de raad bij meerderheidsbesluit aanvaard en moet derhalve door het college worden uitgevoerd. Daarom moet dhr. Walpot geen voorbehoud maken." Walpot stel de echter dat het begrip 'regio naal' niet te definiëren is, omdat door de overheid geen regio's zijn vastgesteld. Hij wees de PVAB er op, hoe in het verleden een wet houder uit haar eigen gelederen (A.A. Rijstenbil - red.) regelmatig besluiten van de raad naast zich neerlegde. Nadat het raads voorstel al gereed was, vond de wethouder nog een reden om te gen verhuur van de woning te zijn. "Ik zou aan dergelijke (al leenstaande) personen ook liever geen eengezinswoning toewijzen, maar een (kleinere) aan het Karre- veld." De SGP-fractie was het met dat laatste eens. Verhuur van de woningen Es doornhof 4 aan dhr. C.P. Kosten en Steintjeskreek 11 aan dhr. J.G. Arnouts werd zonder discussie goedgekeurd. Deze werd volgens de cijfers van het streekgewest West-Brabant vo rig jaar met ruim 13% overschre den ten opzichte van 4% in 1986. Over dit verschil stelde VVD- raadslid J.L. van Gorsel tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering vragen aan de wethouder van volksgezondheid P. van Schetsen. Volgens de verpleegkundig coördi nator M. Kwekkeboom van de ambulancedienst van het Rode Kruis wordt dit percentage veroor zaakt doordat sinds vorig jaar ook St. Philipsland onder het verzor gingsgebied van de Thoolse ambu lancedienst is komen vallen. Voor heen werd deze gemeente door de dienst uit Bergen op Zoom be diend, die in 1987 daarom ook minder overschrijdingen maakte dan het jaar daarvoor. Volgens de gegevens van CPA be draagt de gemiddelde aanrijtijd naar St. Philipsland 16.5 minuten. "Het overschrijdingspercentage voor de gemeente Tholen en St. Philipsland is nauwelijks gewij zigd", schrijft CPA in een toelich ting. "Hier kan nog wel duidelijk verandering in komen als het Ro de Kruis de uitrukperiode weet te verkorten". "Zo zie je maar dat niets zo onbe trouwbaar is als percentages", reageert Kwekkeboom laconiek op zijn post boven de ambulancega rage aan de Noortpoort in Sint Maartensdijk. "Door de perma nente bezetting is de uitruktijd al verbeterd", zegt de verpleger, die sinds vorig jaar juli in volledig dienstverband bij het Thoolse Ro de Kruis werkt. "Als de pieper gaat, belt de dienstdoende chauf feur naar de centrale post om te horen waar we heen moeten. Ik zet de auto buiten, zorg dat alle apparatuur in orde is en vul de vereiste formulieren in en weg zijn we". Voorheen belde de verpleeg kundige eerst de chauffeur -nadat deze erin was geslaagd de centrale te bereiken- om het een en ander af te spreken. "Maar de verpleeg kundige moest eerst altijd wachten tot de chauffeur uitgebeld was. En daar hebben we ook wel eens moeite mee gehad dat de chauf feur drie of vier keer moesten bel len voordat hij contact kreeg met de centrale post in Roosendaal, buiten onze schuld om. Nu is het zo: zodra de pieper gaat, snelt de verpleegkundige naar de garage. We zullen hiermee een aantal maanden experimenteren om te zien of het de uitruktijd bespoedigt". Uit een overzicht van de eerste zes maanden van 1987 blijkt, dat de overschrijdingen voornamelijk plaatsvinden in de avonduren en 's nachts of op zaterdag. In die om standigheden rijdt de ambulance in 16 minuten (vanaf de melding) naar Tholen, Oud-Vossemeer en St. Philipsland. "En dat is toch best snel", zegt Kwekkeboom. "Een enkele keer lukt het ons om binnen 15 minuten in St. Philips land te zijn". De coordinator vindt het 'een nadeel dat de dienst niet semi-permanent is' is: "In zo'n geval slapen de chauffeurs en verpleegkundigen boven de ambu lance. Dat zou de uitruktijd zeker kunnen verkorten". Volgens de nieuwe richtlijnen van het ministerie voor volksgezond heid dient de ambulancedienst Tholen en St. Philipsland vanaf 1 VERVOLG PAG 13 Het interieur van de twee jaar geleden in gebruik genomen ambulance van het Thoolse Rode Kruis.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1988 | | pagina 1