Monument 4 mei in Thools Bosje EHBO St.Annaland kringkampioen 'Ik ga met liefde voor de mensen weg' Annewas aanwinst voor eiland Tholen Ambulancedienst Tholen Gemeenschap Oud-Vossemeer Geld voor brigadiers jaar stichting HOORTOESTELLEN St. Maartensdijk tweede in Meulvliet, Stavenisse derde Mevr. C.H.R. Anthonisse-den Engelsman uit St. Maartensdijk Donderdag 17 maart 1988 DE EENDRACHTBODE 13 De gemeenteraad beslist maandagmiddag over het vervaardigen van een gedenkteken ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Het monument zal 4 mei in het Thools Bosje onthuld worden. Overleg De EHBO-afdeling St. Annaland mag 15 april mee doen aan de provinciale kampioenschappen in Nieu- werkerk. Dat doel werd bereikt dankzij het winnen van de kringwedstrijd Tholen/St. Philipsland, woens dagavond in Meulvliet. Het verschil met de ploegen van St. Maartensdijk en Stavenisse was minimaal. Brieven op schrijf avond Amnesty Nek uitscheren vandaag in vandaag in NIEUWE VOORJAARSCOLLECTIE f 50,— AANBIEDING Veel moeite Philadelphia blij met gezinsvervangend tehuis Het gezinsvervangend tehuis Annewas in St.Anna land wordt vrijdag 15 april officieel geopend. Dat deelde voorzitter ds. M.A. Jansens mee op de jaarver gadering van de oudervereniging voor het afwijkende kind, Philadelphia afdeling Tholen en Sint Philips land, dinsdag in een vol Holland Huis te Scherpenis- se. Afscheid G.A. Heijboer Wachtlijst St. Maartensdijk Goedkoop 40% Hart AN DRIES SEN AU IC I ENS S PENSTRAAT 37, BERGEN OP ZOOM, TELEFOON 01640-34464 Vlakbij Grote Markt en Parkeergarage. Peepshow DIE VOOR ONZE VRIJHEID VIELEN "Het komt voor iedereen als een verrassing", zegt dhr. J. Renes uit Oud-Vossemeer, die samen met de heren Withagen en Deurloo het 4 mei-comité vormt. Verder wil hij nog geen commentaar geven in af wachting van mededelingen van het gemeentebestuur. Zoals ge bruikelijk zullen leden van de Na tionale Reserve, het zangkoor Canticum en de koninklijke har monie Concordia medewerking verlenen aan de dodenherden king. Eerder organiseerde de ver eniging Stadsactiviteiten dit enige jaren op de Markt. "Ook 43 jaar na de bevrijding wordt het als een gemis ervaren, dat de herdenking niet plaats kan vinden bij een permanent gedenk teken", schrijven b en w aan de gemeenteraad. "Een dergelijk monument dient er te komen. Er is overleg gevoerd met enkele mensen die betrokken zijn bij de 4 mei-herdenking, waarbij van ge dachten gewisseld is over de aard van het gedenkteken, het op schrift en de plaats. Gezien het feit, dat de 4 mei herdenking tot op heden alleen in Tholen plaatsvindt, dient het ge denkteken in Tholen te komen. Van de Markt en het wandelpark bij de Vossemeersepoort, is de laatste plaats gekozen. Voor de vormgeving is uitgegaan van de contouren van het eiland Tholen", aldus b en w. Het opschrift wordt: 'Gedenk al len die voor onze vrijheid vielen'. Aangezien op korte termijn de op dracht voor vervaardiging van het monument moest worden ver strekt, zijn de raadsleden al schriftelijk van de plannen op de hoogte gesteld. De EHBO-ploeg van St. Maartensdijk aan het werk tijdens de kringkampioenschappen in Meulvliet. Leider Johan Moerland en de helpsters Ria van 't Hof-Schot en Sylvia Menheere-Heijboer werden flink op hun huid gezeten door de ploegen van St. Maartensdijk en Stavenisse, die elk maar een halve punt minder kregen. Dat gaf aan, dat er in kwalitatieve zin een brede top drie is. In kennis en kunde ontliepen die ploegen elkaar nau welijks iets. Gastheer in Meulvliet was de EHBO-vereniging Tholen, die ook Bergen op Zoom had uitge nodigd om een demonstratie te geven, voordat de wedstrijdploe- gen aan bod kwamen. Vorig jaar zegevierde St. Philips- 10 Personen maakten vrijdag avond in de openbare bibliotheek De Vier Heemskinderen gebruik van de voorbeeldbrieven van Am nesty International, om brieven te schrijven aan verschillende politi ci. De dames Corrie Priem en Wil Baan, Amnesty-contactpersonen voor het eiland Tholen, waren na afloop tevreden óver de deelname. Er werden in totaal namelijk 30 brieven geschreven. Als voorbeeld lagen er exemplaren aan o.a. Minister-President Li Peng van de Chinese Volksrepubliek (hem werd verzocht aandacht te schen ken aan Liu Shanqing, die een straf van 10 jaar uitzit wegens contra-revolutionaire overtredin gen. Ook kon een brief worden ge schreven aan de president van Ma lawi over de 43-jarige dichter Mr. Jack Mapanja, die volgens de re gering te politiek getinte gedichten schrijft. En er was een brief over Hasan Fikret Ulusoydan, deze moest geschreven worden aan mi nister president Turkut Özal van Turkije. Ulusoydan, redacteur van een krant zou communistische propaganda geschreven hebben en daarmee de overheid hebben bele digd. Een deelnemer aan de schrij- favond, die voor de tweede maal op Tholen georganiseerd werd, schreef zelf samengestelde brieven aan de ambassades van de betrok ken landen. Er werd tijdens deze avond ook informatie verstrekt over Amnesty International en er konden adres sen worden genoteerd van mensen die blijvend willen schrijven voor Amnesty. Zij ontvangen dan "Wordt Vervolgd" waarin telkens drie schrijfsuggesties staan. De artikelen die door Amnesty ten bate van de acties worden ver kocht konden worden bekeken en gekocht. Wensen die meer infor matie willen, kunnen zich wenden tot Corrie Priem-Moeliker, Keen- hoekseweg 2, 4695 PS Sint Maar tensdijk, tel. 01666 - 2292. Of er een vervolg komt op deze schrijfavond zal in de afdeling worden besproken. land met een halve punt voor sprong op St. Annaland. De helpers moesten bij een huis kamerongeval twee 'gewonden' verzorgen: dhr. Boonman met een snijwond in de nek van 3 a 4 cm die bleef bloeden en mevr. Boon man met een voorhoofdwond van 2 cm, een wond aan het scheen been en een verstuikte pols. Mevr. Boonman wilde de nek van haar man uitscheren, toen zij over ^veel mooie blouses en sweaters.^ van f 79,f 89,voor lamswollen truien en streep- blouses nu f 29,75 2 voor f 50, t Prins Bernhardlaan 26, Bergen op Zoom t (hoek Borgvlietsedreef) Advertentie I.M. Nu het voor niet-verpleegkundigen per 1 april onmogelijk wordt om deel uit te maken van de ambulancedienst, zal mevrouw C.H.R. Anthonisse- den Engelsman uit St. Maartensdijk haar werkzaamheden als bege leidster moeten opgeven. Andere vrijwillig(st)ers stopten al eerder. "Die zagen de bui al aankomen", zegt M. Kwekkeboom. Cfè. 59-jarige begeleidster kwam op 1 november 1977 bij de ambulance dienst. Hoeveel ritten ze in al die jaren heeft meegemaakt weet ze niet: "Dat heb ik nooit bijgehouden. Het was wel veel zwaarder dan nu, want je draaide dag-en nachtdienst terwijl je nu óf dag-óf nachtdienst draait. Soms hadden we vijf patiënten op één dag, "vertelt Stien, die het werk 'met hart en ziel' heeft gedaan: "Ik ga met liefde voor de mensen weg. Ik gaf er niet om wat voor patiënten het waren. Het omgaan met de mensen is het belangrijkste. Je moet goed met de mensen kunnen pra ten". Mevrouw Anthonisse wilde twee jaar geleden al afscheid van het ambulancewerk nemen omdat het werk haar te zwaar werd: "Je moet ook mensen van de zolder halen, maar er werd steeds gevraagd of ik wil de blijven". Aan de gedachte dat ze het werk zou moeten gaan beëindi gen, heeft Stien flink moeten wennen: "het is een stuk van je leven ge worden". Hoewel ze niet meer als begeleidster op de wagen mee mag, blijft mevrouw Anthonisse de dienst trouw. Als schoonmaakster van het kantoor en van de 'binnen-en buitenboel' van de garage blijft ze elke week voor een aantal uren met de dienst verbonden. het uitgeklapte gedeelte van het keukentrapje struikelde. Dhr. Boonman belde de buren, waarna de EHBO'ers in maximaal vijftien minuten de verwondingen dien den te behandelen. De lotusstu diekring 19 Noord- en Midden-Zeeland te Goes zorgde weer voor de 'gewonden'. De jury bestond uit huisarts R.H. Padt uit Poortvliet, kaderinstruc- trice mevr. J. Joossen-Snoep en kaderinstructeur dhr. M. Hart- hoorn. Ook hoofdbestuurder dhr. Nijssen woonde woensdagavond de kringwedstrijd in Meulvliet bij. Er waren 255 punten te behalen en St. Annaland werd eerste met 214 1/2 punt 2. St. Maartensdijk 214 p 3. Stavenisse 214 p 4. St. Philips land 184 1/2 p 5. Tholen 169 p 6. Bergen op Zoom 158 p. Veel moeite bleek men te hebben met de behandeling van de ver wonding in de nek. Een verbandje erop was minder goed gezien de kans op stikken. Ook het neerleg gen van dhr. Boonman was niet juist gezien het bloedverlies. Een beenwond verbinden met de kou sen aan is ook geen goede behan delmethode. Zo had de jury nogal wat aan te merken. Bij St. Maartensdijk en Stavenis se, die een gelijk aantal punten hadden, gaf de waardering voor de leider de doorslag bij de plaats bepaling. Johan Moerland uit St. Annaland was de beste leider met 43 punten 2. St. Maartensdijk 39 p 3. Bergen op Zoom 38 p 4. Sta venisse 36 p 5. Tholen 35 1/2 p 6. St. Philipsland 34 p. De afdelingen Sint-Annaland en Poortvliet/Scherpenisse/Tholen van Veilig Verkeer Nederland heb ben de gemeente gevraagd om ver goeding van de materialen die ze hebben aangeschaft voor de ver- keersbrigadiers in de Schoolstraat in Sint-Annaland en de Molen- vlietsedijk in Tholen. B. en w. stel len de raad voor om respectievelijk f. 359,50 en f. 570,30 beschikbaar te stellen. Ook wordt de raad om 45.600 gul den gevraagd uit de reserve auto matisering. Dat dient voor aankoop van een programma om het handmatig tekenen, op land meetkundig gebied, te automa tiseren. De bemanning van de Thoolse ambulance voor het Rode Kruisgebouw in St. Maartensdijk tien jaar geleden met rechts in het midden, mevr. Anthonisse temidden van mevr. Van Akkeren(links) en mevr. Van der Schaaf (rechts). Links de heren v.l.n.r. Van der Staaij, Hage en De Viet. Het tehuis biedt plaats aan tien mensen. Half januari namen vijf bewoners hun intrek in het tehuis. In april/mei volgt een tweede groep van vijf. Het bestuur hoopt dat dit aantal met 2 of 3 bewoners uitgebreid kan worden. Het pro gramma van de officiële opening was dinsdagavond nog niet be kend. Ds. Jansens zei zeer blij te zijn met de Annewas: Het is een aanwinst voor het eiland. Prak tisch elke jaarvergadering zijn er vragen over gesteld en steeds heb ben we moeten antwoorden: we hopen, we verwachten dat maar nu is het huis bewoond en zijn bewoners en begeleiding voor het eerst op deze avond aanwe zig." Het bestuur van de oudervereni ging is momenteel bezig verster king te zoeken. Dinsdagavond nam het bestuur afscheid van G.A. Heijboer. De 68-jarige inwo ner van Poortvliet is zo'n 20 jaar bestuurslid geweest, evenals me vrouw A.J. Opree-van Nieuwkerk, die aftredend was en niet herkies baar maar wel beschikbaar,name lijk tot het bestuur erin is geslaagd de vacature Heijboer op te vullen. "We hebben tot op he den niemand kunnen vinden die haar plaats kan innemen. We kun nen haar eigenlijk ook niet mis sen", zei Jansens over mevrouw Opree, die vanaf de oprichting van de vereniging in 1967 bestuurslid is. De voorzitter liet echter wel weten, dat het bestuur iemand 'op het oog heeft' die voor deze functie is gevraagd. Ds. Jansens bedankte Heijboer voor de trouwe diensten die hij in de vooiaigaanüe jaren ue ouuer- vereniging heeft bewezen. Als blijk van waardering voor zijn in zet kreeg het vertrekkende bestuurslid een envelop met inhoud. Secretaris G. Quaak deelde mee, dat het aantal leden en donateurs 597 bedraagt. Half januari werd het tehuis Annawas in St.Anna land in gebruik genomen. Het te huis valt onder de stichting Philadelphia Tehuizen Tholen en Sint Philipsland. Kandidaat be woners kunnen op de centrale wachtlijst zwakzinnigen geplaatst worden. Volgens de secretaris zal het aantal bewoners in St.Anna land niet snel uitgebreid worden omdat de regio Tholen tien plaat sen door de provincie zijn toebe deeld. "Ook de andere tehuizen in Zeeland willen meer bewoners toegewezen krijgen. Daarom ver wacht ik, dat we dit jaar niet meer plaatsen krijgen, hoewel er ruimte is voor 2 a 3 bewoners". De oudervereniging sloot het boekjaar 1987 af met een batig saldo van ruim 3000 gulden, zo'n 100% meer dan het jaar daar- voor.Ds Jansens zei zuinig te wil len zijn op de penningmeester A.W. Beurkens, maar waarschuw de de zaal voor het volgend jaar niet al te hoge verwachtingen te koesteren: "U mag niet denken dat we dan met 30.000 gulden voordelig saldo afsluiten". De voorzitter toonde zich eveneens tevreden met de 20.000 gulden ei gen vermogen waarover de vereni ging beschikt. De jaarvergadering werd opge luisterd door een optreden van het zangkoor V.Z.O.S. uit Sint Phi lipsland. Tevens werd een verlo ting en verkoping gehouden. april te beschikken over louter ver pleegkundigen, die bovendien een diploma intensive care (intensieve verzorging) en de aantekening car diologie (ten behoeve van hartpa tiënten) op zak dienen te hebben. "De dienst kan met moeite volle dig zijn",'stelt de heer Kwekke boom vast". Het moeten gekwali ficeerde mensen zijn die in de on middellijke omgeving wonen en binnen een paar minuten uit kun nen rukken". Volgens Kwekkeboom is het aan bod van verpleegkundigen in St. Maartensdijk en Scherpenisse ge ring. Bovendien hebben niet alle 6 verpleegkundigen waarover de dienst van het Thoolse Rode Kruis beschikt, volledig de vereiste ken nis. "Twee hebben het diploma intensive care, een aantal heeft de verkorte cursus gedaan of is hier nog mee bezig. De inspecteur voor de volksgezondheid in Zeeland kan evenwel ontheffing verlenen aan verpleegkundigen die wel de aantekening cardiologie hebben, maar nog studeren voor de inten sive care". Daarnaast heeft de dienst twee vaste chauffeurs en twee reserve chauffeurs in dienst. De laatsten krijgen een cursus re-animatie. Al le ambulancebestuurders dienen tenminste een EHBO-diploma te bezitten. In 1987 werden 347 patiën ten/slachtoffers met de Thoolse ambulance vervoerd. Dat is slechts 4,4% van het totale vervoer in de regio West-Brabant (Roosendaal, Bergen op Zoom, Tholen een St. Philipsland). In 1986 werden 334 patiënten vervoerd (in 1985 316). Het gaat hierbij om vervoer met een spoedeisend karakter. In het afgelopen jaar werden 100 patiën ten naar de intensive-care en/of cardiologie-afdelingen gebracht, 24 patiënten gingen per ambulance naar een kraam/gynaecologie- afdeling, 157 mensen moesten ver voerd worden wegens een ongeval naar een eerste hulp-afdeling en spoed-opname. Daarnaast werden 66 patiënten vervoerd zonder spoedeisend karakter, het zoge naamde besteld vervoer. Uit het jaaroverzicht is af te lezen hoeveel patiënten uit welke kern per am bulance zijn vervoerd: Tholen 68, Scherpenisse 28, St. Maartensdijk 73, Stavenisse 26, Oud-Vossemeer 38, St. Annaland 56, Poortvliet 32 en St. Phililpsland 14. De overige 12 waren patiënten uit kernen bui ten de gemeente Tholen en St. Philipsland. Het opmerkelijke ho ge cijfer in St. Maartensdijk wordt volgens Kwekkeboom veroorzaakt door het feit dat de ambulance dienst meer 'besteld vervoer' van uit de smalstad heeft verzorgd. "Dat gaat dan om patiënten die eigenlijk door de ambulance uit Bergen op Zoom moeten worden opgehaald, maar omdat we hier over een ambulance beschikken, laten ze dat door ons doen". VERVOLG VAN PAG 1 hoog aantal patiënten te zien die met hartproblemen naar het zie kenhuis moeten worden vervoerd. "Dat komt overeen met het lande lijke beeld. De zomermaanden zijn vooral voor deze categorie moeilijke maanden". Kwekke boom wijst verder op het gemid deld hoge aantal 'cardiologiepa- tiënten' die de dienst vervoerde: "Dat is in ons gebied 40% tegen 17% landelijk". Vooral uit Stave- Dit jaar nog wil de afdeling Tholen van het Nederlandse Rode Kruis de ambulance dienst onder brengen in een stichting. De uitvoering van dit plan - dat vorig jaar tijdens de algemene ledenvergadering bekend werd gemaakt - liep vertraging op doordat de dienst over onvoldoende opge leide chauffeurs beschikte. "De basis was niet breed ge noeg", zegt voorzitter A. van den Hoek, "maar inmiddels zijn er twee chauffeurs bijge komen die over de nodige pa pieren beschikken en is het aantal verpleegkundigen op volle sterkte". Volgens de voorzitter vallen de medewer kers na de oprichting van de stichting onder de CAO- bepalingen, 'maar voor het zover is, heeft het dagelijks bestuur eerst de toestemming nodig van het algemeen bestuur'. Bovendien zullen ook de leden gehoord worden om te bepalen wat er vanuit de afdeling ondergebracht wordt in de stichting. "Hopelijk krijgt het dit jaar zijn beslag", aldus Van den Hoek. nisse en St. Annaland vervoert het Thoolse Rode Kruis patiënten met hartstoornissen: "Dat is ook lo gisch omdat deze kernen het verst van het ziekenhuis in Bergen op Zoom liggen en de huisartsen geen risico willen lopen. In het stadje Tholen ligt dat wat eenvoudiger. Daar kan de huisarts ook voor een taxi zorgen om de patiënt snel te laten vervoeren". Vorig jaar werden in de maand fe bruari 37 patiënten vervoerd, een piek waarvoor Kwekkeboom geen officiële verklaring heeft. De zo mermaanden geeft vooral een Doordat de dienst steeds meer een professioneel karakter begint te krijgen, worden de kosten ook groter. Volgens de verpleegkundig coördinator behoort de Thoolse ambulancedienst evenwel tot de goedkopere van Nederland. "De ritprijs is laag. Als het ziekenfonds MZB deze wil verhogen, dan is daarvoor toestemming nodig van het Centraal Orgaan Tarieven in de Gezondheidszorg. Als we 400 ritten per jaar halen, dan is dat gunstig voor de financiële si tuatie". Als 'voorrijtarief' geldt 82,80. Daar komt 6,60 per kilometer bij wanneer er met een patiënt ge reden wordt. Per rit wordt boven dien 44,50 aan CPA betaald. s Al jarenlang het adres voor vakkundige en vertrouwde aanpassing van: Gediplomeerd F1DA lid Lid Ned. Vereniging voor Audiologie Gediplomeerd electrotechnisch Ingenieur. Met de auto voor de deur bereikbaar Ingang ook voor rolstoelen geschikt Indien nodig ook bezoek aan huis. Alle merken en typen boortoestellen Leverancier van ziekenfondsen Vervaardiging van oorstukjes en mini-in-oor toestellen in eigen bedrijf Moderne test- en meetinstrumenten voor controle en aanpassing van Uw toestel. Gewaarborgde Service door: Gratis halfjaarlijkse controle en service abonnement. Gratis Proefperiode. Advertentie I.M. VERVOLG VAN PAC, van dank voor deze medewerking en een excuus voor de overlast lijkt me zeer zeker op z'n plaat," zei de wethouder. De scholen maakten gebruik van de Vossen- kuil en de verenigingen van gym nastieklokalen in andere kernen. "De gemeenschap Oud- Vossemeer is een prachtige voor ziening rijker, een voorziening waarvan momenteel het onder wijs voor 13 klokuren per week gebruik maakt en de plaatselijke verenigingen v.v. Vosmeer, Spido en A.V.C. '87 samen voor 21.5 uur." Gekscherend zei de wethouder, dat Oud-Vossemeer met het ge bouw ongewild een attractie rijker werd, namelijk Tholen's eerste 'peep-show'. Hij doelde daarmee op de lage, doorzichtige ramen in de kleedaccommodatie. "In deze kern is de stichting Promotie Oud-Vossemeer actief, die de aan trekkelijkheid ervan wil promo ten. Aangezien deze attractie daarin niet past, hebben wij ook zeer recent besloten deze ruiten te vervangen door matglazen." Behalve de al genoemde vereni gingen maken ook de tennisclub en de peuterspeelzaal voor een speeluurtje gebruik van de gym zaal. Hoofdaannemer was bouwbedrijf Vaessen uit Vught, onderaanne mers Moerland schilderwerken en PAS metselbedrijf uit Oud- Vossemeer, fa. Verjaal (electra) en Potter (gas, water, loodgieters- werk en sanitair) uit St.- Maartensdijk en Installatiebedrijf Noord-Brabant(verwarming).

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1988 | | pagina 13