Rode Kruis blij met 404 bloeddonors Personeel tegen wegtrekken mensen 'Men moet beseffen, dat men het zelf nodig kan hebben' OP OP Zilver en goud (met robijn) Raadsleden op oude voet kandidaat stellen Poortvliets echtpaar Verburg gouden bloeddonors VAN MEURS WANDBEKLEDING B.V. Dud-Vossemeer blijft achter met slechts 17 deelnemers Donderdag 17 maart 1988 DE EENDRACHTBODE 11 Indrukwekkendzei één van de donors, die voor de eerste keer in Haestinge te St. Maartensdijk bloed kwam geven. Ze was verrast door de goede organisatie bij dit massale gebeuren. Het Thoolse Rode Kruis heeft donderdagavond in Haestinge te St. Maartensdijk 404 bloeddonors gere gistreerd. Dat was aanzienlijk meer dan de 338 in sep tember vorig jaar, maar minder dan de 434 een jaar geleden. 53 nieuwe SGP kiesverenigingen tegen wijziging De afgevaardigden van de plaatselijke kiesverenigin gen van de Staatkundig Gereformeerde Partij op Tholen zijn er tegen, om artikel 16 van het huishou delijk reglement van de gemeentelijke kiesvereniging te wijzigen. Dat artikel regelt de kandidaatstelling bij de gemeenteraadsverkiezingen. Technologische dienst Zeeuwse waterschappen Het voltallige personeel van de technologische dienst van de Zeeuwse waterschappen maakt in navolging van het waterschap Tholen bezwaar tegen het weg trekken van mensen. Dijkgraaf De Jager van het wa terschap Noord- en Zuid-Beveland had met zijn medebestuurders besloten de adjunct-directeur van de technologische dienst aan te trekken. Dit buiten afspraken van de waterschappen boven de Wester- schelde om gezamenlijk op te trekken. PTT-bus Nieuwe bestuurder De heer mevrouw Verburg - Niemandsverdriet uit Poortvliet. Een mens heeft gemiddeld 4 a 5 liter bloed in zijn li chaam. Het bloed dat een donor afstaat wordt in korte tijd weer aangevuld. Hoewel het geven van een halve liter over het algemeen niet vaker dan 2 keer per jaar plaatsvindt, zijn er bloeddonors die al meer dan 25 li ter hebben afgestaan. Het echtpaar Verburg- Niemandsverdriet uit Poortvliet heeft samen op deze manier al ongeveer 50 liter gegeven, goed voor 5 em mers bloed. Schuimvinyl, schors- en pleistereffect van f 32,— NU voor f 24,95 en 1 14,95 (100°/o afwasbaar) Wit structuurbehang van f 14,95 voor f 9,50 Huybergsestraat 9 (naast de HEMA) 4611 MG BERGEN OP ZOOM Tel. 01640-36670 Sinterklaasavond Schudmachientje Universele ontvangers Vier jubilarissen bij Voedingsbond FNV St. Maartensdijk De afdeling St. Maartensdijk van de Voedingsbond FNV heeft maandag vier leden gehuldigd: drie tijdens de jaarvergadering in café Smerdiek en één thuis. De 80-jarige J. Hage kreeg een gouden vakbondsspeldje met robijn voor zijn 50-jarig lidmaatschap. De jubilarissen van de Voedingsbond F.N.V., afd. St. Maartensdijk. Staand v.Ln.r.: J. de Graaf en W. Hage. Zittend v.l.n.r.: XV. vande Klooster en J. Hage. Boerenknecht Bloemetje Pendelbusje Waren er in september een aantal oorzaken(oogstwerkzaamheden landbouw, begin van scholen en cursussen) dat het aantal donors tegenviel, ten opzichte van maart 1987 is er toch ook een daling van 30 bloedgevers. Met name Oud- Vossemeer blijft wat achter. Vol gens bestuurslid mevr. T. de Vos zou dat kunnen liggen aan de on gunstiger ligging ten opzichte van St. Maartensdijk en het feit dat er mogelijk Oud-Vossemeerders bloed geven in het dichterbij gele gen St. Philipsland. Daar is ook twee keer per jaar een donor avond. Ook Tholeri blijft gezien het inwonertal achter bij andere kernen, maar volgens mevr. De Vos werken er nogal wat Tholena- ren mee aan de bloedbank van ziekenhuis Lievensberg in Bergen op Zoom. motoriseerd vervoer. Aanmelding is nog mogelijk bij Tinie de Vos, tel. 01663-2532. De volgende bloedafname in St. Maartensdijk is 1 september a.s. Het resultaat van donderdag met tussen haakjes het aantal donors in september vorig jaar: Van de 404 donors waren er 53 die voor de eerste keer bloed gaven: 13 uit Poortvliet, 8 uit Scherpenis- se en Stavenisse, 7 uit St. Maar tensdijk, St. Annaland en Tholen, 1 uit Oud-Vossemeer en 2 van bui ten het eiland. Bij de controle van het bloed en het opmeten van de bloeddruk en de temperatuur, alsmede het in vullen van een vragenlijst werden er 14 adspirant-donoren afgewe zen. Men kon zich donderdagavond nog opgeven voor de nieuwe Rode Kruisopleiding module 1, die uit 16 lessen bestaat. Er wordt infor matie gegeven over het Rode Kruis Korps, gezond/ziek hulp verlening, anatomie/fysiologie, eerste hulp, reanimatie en niet ge- St. Maartensdijk St. Annaland Poortvliet Tholen Scherpenisse Stavenisse Oud-Vossemeer Diversen Totaal 90(86) 75(74) 67(39) 63(48) 43(34) 41(38) 17(17) 8(2) 404(338) Mentale gezondheid. Gerard Als- erda heeft plannen om op Tholen en St. Philipsland een lezing te houden over de moderne weten schap van de mentale gezondheid, dianetics. Volgens die leer heeft een reumatieklijder in vroeger tij den iets meegemaakt in combina tie van vocht en pijn. Madja Mohorko uit Amsterdam past di anetics toe. Belangstellenden kun nen 020-653949 bellen. Het bestuur moest daarom tijdens zitter L.J. Koopman en dhr. Den "Alle verdere medewerking aan de GonOPOBrd plaatsing van personeel bij de wa- dè jaarvergadering haar voorstel terugnemen, temeer omdat de af gevaardigden ook niet accoord gingen met een gewijzigde versie. Het bestuur achtte wijziging no dig, om tot een nog meer geper fectioneerde manier van kandidaatstelling te komen. Het ledental van de gemeentelijke kiesvereniging steeg in 1987 van 351 naar 354. Vooral in Tholen was men de laatste jaren actief op het gebied van ledenwerving en <ook in Sint-Annaland wordt er Jnomenteel hard aan gewerkt. ■Daar liep het ledental in de laatste 15 jaar terug van ruim 70 naar 56. DSsafgevaardigden uit Scherpenis se hadden vragen over het ge- mffitótelijk beplantingsbeleid, de opritten bij het chinees restaurant en de stankoverlast door opslag en-verwerking van compost door de -Oyer dit laatste had voorzitter lj. Koopman (wethou der openbare^ewèëhT al contact opgenomen met dcfVdfctlJitwoQj-de- lijke mensen. Hit Poortvliet kwamen klachten- over de PTT-dienstverlening. J. V,d. Jagt had overleg gepleegd met de PTT in Bergen op Zoom, maar kon geen uitbreiding in het voor uitzicht stellen omdat de voorzie ning voldoet aan de landelijk gestelde normen. Klachten over parkeeroverlast in de Langestraat bij begrafenissen, alsmede een on veilige route naar de begraaf plaats wegens de oversteek van de haasdijkweg, verwees Th. Aar- rtjoudse naar de rijkspolitie. Als eerste werden een aantal huis houdelijke punten afgewerkt. No tulen en jaarverslagen werden goedgekeurd. Penningmeester Be vélander sloot met een batig saldo van f. 1.587,-, wat aanmerkelijk beter was dan vorig jaar. In de k^scommissie werden de heren Djeurloo en Op den Brouw uit St.- ivjaartensdijk benoemd. Zij be vonden alle stukken in orde. De 45 aanwezigen, waaronder de volle dige raadsfractie, herkozen voor- Engelsman in het bestuur. Dhr. A. Klippel uit Stavenisse volgde zijn plaatsgenoot Eerland op, die niet herkiesbaar was. Tweede op de voordracht stond C. Wesdorp. Tenslotte gaf raadslid M. Dijke een uiteenzetting over de APV op Tholen. De collecte in de pauze bracht f. 198,70 op. De vergade ring werd geopend met samen zang van Ps. 25:4 en Schriftlezing Lukas 22:31-34 en 54-62; na de pauze werd heropend met het zin gen van Ps. 25:5 en de slotzang was Ps. 74:2. terschappen wordt opgeschort tot dat de desbetreffende bepalingen van de wet gemeenschappelijke re- gelingen(WGR) nauwkeurig wor den nageleefd, alsmede naast een personeelsplan ook een sociaal plan tot stand is gekomen", aldus de technologische dienst, die de waterschappen met name advi seert op het gebied van de water zuivering. Men noemt in een brief aan de waterschappen, het provinciaal bestuur en de vakbonden het weg trekken van personeel bij de tech nologische dienst 'volledig onaanvaardbaar'. "Een heel plasje bij elkaar", merkt de heer J. Verburg (56) op. Hij stond in januari voor de 52ste keer die rode vloeistof af bij de bloedbank in het ziekenhuis Lie vensberg in Bergen op Zoom. Me vrouw L. Verburg- Niemandsverdriet (57) gaf in 1985 voor de 50ste maal bloed. Om ge zondheidsredenen moest het bij dat respectabele aantal blijven. Ze heeft er een zilveren (voor 40 keer bloedgeven) en een gouden broche (voor 50 maal) aan overgehouden, plus een bronzen legpenning. De heer Verburg kreeg als beroepsmi litair te maken met de pokkenvac- cinatie. "Je kreeg dan ook serum ingespoten, zodat je er niet zo be roerd van werd. Dat serum werd ook weer uit ons bloed gehaald, waar weer serum uit werd getrok ken. Vanaf die tijd ben ik bloed blijven geven". Verburg werd bo vendien gesterkt door het feit dat hij eens een collega die bloed no dig had met spoed naar het zieken huis heeft moeten brengen. "Het beleid van de waterschap pen wekt de indruk dat de indivi duele belangen van de betrokken mensen worden genegeerd. Voor enkele werknemers van de techno logische dienst wordt nog steeds geen uitzicht op plaatsing gebo den", aldus het voltallige perso neel van de technologische dienst. De Zeeuwse waterschappen zijn van plan de technologische dienst in het kader van een aanpassing van de interwaterschappelijke sa menwerking op te heffen. Volgens de WGR zullen de waterschappen gehouden zijn het personeel van de technologische dienst over te Advertentie I.M. Mevrouw Verburg: "Ach het is voor een goed doel. Je zou zelf ook blij zijn als je in het zieken huis terechtkomt en dat er dan bloed is om te geven. Het is nood zakelijk, maar er zijn er een hoop die het niet aandurven". Met haar bloedgroep O-resusfactor negatief behoort zij tot een beperkte groep Nederlanders. (85"% heeft re- suspositief). Mevrouw Verburg herinnert zich de periode dat ze 'in betrekking' in Amsterdam in de jaren vijftig elke vier maanden ge vraagd werd om bloed te geven. "Eén keer was dat op Sinterklaas avond. Ik werd opgebeld en ze vertelden me, dat ze voor een kindje bloed nodig hadden. De moeder had al twee kinderen ver loren en om dit derde kindje te la ten overleven, hadden ze mijn bloed nodig. Er was niemand an ders te bereiken die avond". Me vrouw Verburg moest zich daartoe door de stad naar de Cloveniers- burgwal begeven, naar het Bin nengasthuis. "Ik weet nog goed dat ik in een lift naar boven moest. Dat was er nog eentje met zo'n open traliedeur". Maar niet alleen de medische staf aan de Cloveniersburgwal wist de bloed donor uit Poortvliet te vinden. "Ook in het Diaconessenzieken- huis aan de Overtoom en het Em ma kinderziekenhuis ben ik ge weest. Ik heb nog een paar keren moeten vragen, hoe ik er moest komen, want het was aan de ande re kant van de stad". Het echtpaar woont inmiddels al weer 25 jaar op Tholen. Aan het bloed geven is op zich niets veran derd. Wel aan de manier waarop het opgevangen wordt. Verburg: "Vroeger stond er altijd iemand bij die met die zak moest schud den, tegenwoordig liggen we aan een schudmachientje. Met zijn drieën tegelijk. Als de halve liter vol is, gaat er een belletje. Het ap paraatje werkt feilloos". Me vrouw Verbufg: "Er wordt altijd gekeken naar het bezinksel in het bloed. Vroeger moest je veertietr dagen tot drie weken op de uitslag» wachten. En dan werd je gebeld en) gevraagd om te komen. Nu kun-) nen ze dat meteen aflezen aan een) meetapparaatje". Last hebben ze-van het bloedaf-I tappen nooit ondervonden. De) heer Verburg kan na het geven 'meteen' gaan zitten, zegt hij eni mevrouw Verburg haalt haar' schouders op als ze de vraag) gesteld wordt of ze wel eens duize lig is geworden. Verburg: "Jei In ons land heeft 46% van de bevolking bloedgroep O, 43% bloedgroep A, 8% bloedgroep B en 3% AB. In andere landen is deze verhouding anders. Personen met bloedgroep O kunnen bloed afstaan aan pa tiënten met bloedgroep A, B, AB of O. Iemand uit deze groep wordt dan ook de 'uni versele donor' (de algemene gever) genoemd. Personen met bloedgroep AB kunnen bloed ontvangen van alle an dere groepen: de universele ontvangers. krijgt altijd wel een kop koffie i aangeboden. Schijnbaar hebben) ze toch liever dat je nog even blijft) zitten". Hij kan zich maar één) keer herinneren dat er een glaasje 'cognac' werd geserveerd. Als zijn gezondheid het toelaat, staat het voor Verburg vast: "Ik blijf tot mijn 65ste geven. Als ik twee keer per jaar geef, dan kom ik op 68 keer. Ik probeer wel wat te versie ren om aan de zeventig te komen.) "Bloedgeven is volgens het echt-) paar 'een mooi iets'; "Mensen; moeten beseffen dat ze het zelf wei eens nodig kunnen hebben. Dat) het er klaar voor staat". Zijn broer W.Hage (70) kreeg zil ver opgespeld voor een kwart eeuw trouw aan de bond. De he ren J. de Graaf (57) en W. van de Klooster (70) kregen een gouden versiering op hun colbert geprikt door de voorzitter D.C. Kaas hoek. Hij verving de door ziekte verhinderde districtsbestuurster Elsebee Slob. Voor Kaashoek was het de eerste maal om deze hande ling te verrichten. Het kostte hem dan ook enige moeite de speldjes uit de doosjes los te draaien. De jubilaris J. Hage werd 50 jaar geleden lid van de Algemene Ne derlandse Landarbeidersbond. Hij werkte 25 jaar als boerenknecht en later -tot zijn 65ste- in Rotterdam waar hij betrokken was bij het leg gen van kabels en de aanleg van de metro. Het pendelen naar de ha venstad beviel Hage goed: "Het was minder hard werken en goed verdienen en als het niet te druk was, dan kon je nog eens een straatje omlopen". Ook zijn broer W. Hage en J. de Graaf zijn als boerenknecht begonnen en later in Rotterdam gaan werken. Hoewel de meeste jubilarissen in andere sectoren van de arbeidsmarkt te recht kwamen, bleven ze lid van de landarbeidersbond, die op zou gaan in de voedingsbond. W. van de Klooster begon in de winter van 1963 in Rotterdam als grondwer ker na eerst als los werkman zijn brood te hebben verdiend. "Het was een strenge winter, dat weet ik nog goed, want we zijn toen 13 weken thuis geweest". Van de Klooster werkte tot zijn 60ste en moest op medische gronden stop pen. Hij bleef evenwel lid van de bond: "Het geeft niet van welke bond je lid bent, als je maar lid bent, dan is het goed". werkte hij in de wereldhaven. De laatste 15 jaar werkte hij op de zil- j veruienfabriek van G.H. Polder-» man in St. Maartensdijk. J. de Graaf was in 1975 één van de laatste boerenknechten op Tholen. In dat jaar stapte ook hij in een) pendelbusje naar Rotterdam. De jaarvergadering werd door 13 leden bezocht. De afdeling telt) momenteel 41 leden. Bij de) bestuursverkiezing zijn D.C.JJ Kaashoek en D. van Gorsel herko-« zen. De vacature die was ontstaan, na het vertrek van A. Oostdijk is) opgevuld door K. Quist. Namens het hoofdbestuur en de» afdeling van het FNV feliciteerde) Kaashoek de jubilarissen en be-J dankte hen voor de trouw aan de" bond. (De heer J. Hage was niet» aanwezig tijdens de vergadering,) maar werd thuis gehuldigd). De" voorzitter kon ook de echtgenote" van Van de Klooster begroeten en- haar een bloemetje in het vooruit-) zicht stellen. A. van Zetten en A." Polderman werden herkozen in de« kascommissie. Voor W. Hage was de periode in Rotterdam kort. Slechts 1 'A jaar

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1988 | | pagina 11