Brug open - brug dicht Verder leren in Zeeland Lokale radio Sloth V oorlichtingsavond T.S.G. afd. Mavo Speciaal onderwijs Uien 13 cent Open huis TSG Donderdag 3 maart 1988 IN BEHOEP Mevrouw C. Koster uit Middelburg wordt in de statenverga dering beëdigd tot statenlid. Zij volgt in de VVD-fractie de heer Ph. van den Hoek op. Milieu Wegen Onderwijs KMBO Kinderopvang COM MISSIES Volksgezondheid PAK EVEN UW ZAKBOEKJE Kabel en ether Krijgstucht Sticker Uitstralen Uit eigen zak BALLET- EN DANSKLEDING Algemene Zeeuwse geheel vernieuwd ABDIJ T-N 256 8rug open Middelburg Auto's die voor bruggen moesten wachten in 1985 hebben aan wachttijd bijna driehonderd duizend uren verdaan. In geld omgezet komt dat neer op ruim vijf miljoen gulden. Schepen, die op hun beurt moesten wachten om een brug of sluis te passeren, staken daarin ge zamenlijk zo'n 26 duizend uren of 2,5 miljoen gulden. Aangenomen wordt, dat die getallen nu iets hoger liggen dan drie jaar geleden en wel als gevolg van de toenemende drukte, zowel op de weg als op het water. Dat staat in het rapport "Onder zoek naar de gevolgen van de passages van sluizen en bruggen voor weg- en waterverkeer in de provincie Zeeland". De provincie en het rijk (rijkswaterstaat Zee land) hebben het onderzoek uit gevoerd. Onderzocht zijn de wachttijden bij de Zandkreekdam, Bruinisse (sluis Grevelingendam), Sluiskil en Sas van Gent (kanaal Gent- Terneuzen) de bruggen over het Kanaal door Walcheren (Middel burg, Souburg en Vlissingen), de Zeelandbrug, en de bruggen over het Kanaal door Zuid- Beveland (Bonzijbrug, Postbrug en Vlakebrug). Vastgesteld is, dat de grootste verliezen optreden bij de bruggen over het Kanaal van Gent naar Terneuzen en over het Kanaal door Walcheren. Als land- en waterweg tegelijkertijd druk ge bruikt worden, hebben de ver keersstromen onderling steeds last van elkaar. Dat geldt voooral op zomerdagen bij de Zandkreek- brug tussen Noord- en Zuid- Beveland en in wat mindere ma te voor Bruinisse: erg lange files op de weg en lange wachttijden voor de sluis. Bijna een vijfde van de ongeluk ken op en bij bruggen zou niet zijn gebeurd, als de bruggen niet \Z&rSldQ geopend zouden zijn geweest. De bruggen bij Bruinisse en Sluis- De Arob-commissie uit gedepu teerde staten behandelt dinsdag 8 maart, 10.30 uur, de bezwaar schriften van de heer M.D. de Witte uit Wemeldinge en van het gemeentebestuur van Kapelle. Aan de orde is de beslissing van gs de bouw van een loods aan de Westelijke Kanaaldijk in Wemel dinge niet toe te staan. De bouw is in strijd met het bestem mingsplan. De gemeente Kapelle had namens de heer De Witte om ontheffing van de bepalingen uit het bestemmingsplan ge vraagd. Dinsdag 8 maart, 11.00 uur, dient ook een Kapelse zaak in de tweede kamer uit gs. Een Kapel- lenaar heeft beroep ingediend te gen een beslissing van zijn ge meentebestuur op een aanvraag voor algemene bijstand. De twee zittingen zijn openbaar en zij worden gehouden in het provinciehuis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg. WM IEUWS kil zijn wat dat betreft het be ruchtst. Door de brugheffingen zijn er daar dertig procent meer verkeersongelukken Ook het openbaar vervoer heeft van de obstakels te lijden. Ver tragingen in de dienstregeling met als gevolg het missen van aansluitingen en in het algemeen het niet betrouwbaar zijn van de dienstregeling op de lijnen met beweegbare bruggen zijn de be langrijkste schadelijke elemen ten. Met het hanteren van blok- tijden, waarbinnen de bruggen steeds berijdbaar zijn, en voorrij regeling voor bussen (zoals bij de Zandkreekdam) wordt gepro beerd de schade te beperken. Ter hoogte van Middelburg en Sluiskil loont het de moeite en de kosten naar grootscheepse oplossingen van de problemen te zoeken. De kosten die met de verliesuren zijn gemoeid zijn gro ter dan wanneer investeringen worden gepleegd om de hinder te voorkomen. De druk bij de bruggen Zandkreekdam en Brui nisse zal afnemen als gevolg van het gebruik van de weg over de stormvloedkering in de Ooster- schelde. In het rapport wordt daarom gesteld, dat het seizoen 1988 eerst kan worden afge wacht alvorens daar nadere maatregelen te overwegen. Staten vergadering De statenvergadering van 11 maart, 10.00 uur, is -zoals altijd- toegankelijk voor iedereen: sta tenvergaderingen zijn openbaar. Plaats van samenkomst is de Statenzaal, Abdij 11, Mid delburg. November vorig jaar werd een themadag georganiseerd over het speciaal onderwijs. "Hand haven..? Dat gaat niet zo maar" was de titel. Kinderen in de over gang van het basisonderwijs naar het speciaal onderwijs, de bezuinigingen in het onderwijs en de mogelijkheden van hulp in zo wel het basis- als in het speciaal onderwijs waren onderwerpen die aan de orde kwamen tijdens de studiedag in Heinkenszand. Inmiddels heeft de Provinciale onderwijsraad alle inleidingen van die dag gebundeld, alsook de verslagen die zijn gemaakt van de workshops. De bundeling is verschenen in het POR- mededelingenblad. Het verslag is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Provinciale onderwijsraad Zeeland, provin ciehuis, afdeling welzijn. Abdij 10, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, tel. 01180-31358. Provinciale staten beslissen over een krediet van ruim vier ton voor controle op bedrijven in zestien gemeenten in Zeeland. De controle heeft betrekking op het vrijkomen en verwijderen van chemisch afval. De staten wordt om het geld gevraagd op voor waarde, dat het rijk (het ministe rie van volkshuisvesting, ruimte lijke ordening en milieubeheer) daarvan ruim 3,3 ton voor zijn re kening neemt. Voor de provincie resteert dan een bedrag van 77 duizend gulden, in drie jaar te voldoen. De bedrijven die gecon troleerd gaan worden zijn onder andere drukkerijen, fotozaken, chemische wasserijen, houtcon- serveringsbedrijven, ziekenhui zen en scholen (natuurkundelo- kalen bijvoorbeeld). In totaal zijn dat zo'n 460 ondernemingen. De stichting Het Zeeuwse Land schap kan bijna een hectare wei degrond kopen in het relatienota- gebied Klevenskerke, gemeente Arnemuiden. De kosten zijn bijna 26 duizend gulden en aan provin ciale staten wordt gevraagd daarvan de helft te betalen als subsidie. Beroeper/manifestatie in Goes. Voor de afdekkende asfaltlaag op de doortrekking van de weg Zeelandbrug-Goes naar rijksweg A58 is 2,3 miljoen gulden nodig. Sinds 1982/83 is de weg in ge bruik. De ondergrond is nu vol doende gezet om de deklaag aan te brengen. Ten behoeve van wegenaanleg worden gronden gekocht, ver kocht en geruild. Soms kan wor den volstaan met pachtontbin- ding. Aan de staten wordt een overzicht geboden van al die transacties van juli tot en met de cember vorig jaar. Het secundair en tertiair wegen plan moet worden herzien. In het plan (van 1978) staat vermeld welke wegen van de provincie, de waterschappen, het weg schap of de gemeenten zijn en of zij moeten worden verbeterd. In de herziening wordt aangegeven welke wegen van eigenaar ver anderen, wat weer gevolgen heeft voor de financiering. Verder leren in Zeeland is een onderwijsbrochure voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Aan de hand van de informatie in de bro chure kunnen geslaagden voor het diploma in het voortgezet onder wijs bepalen of zij willen verdergaan met leren dan wel of zij willen gaan werken en leren tegelijk. Provinciale staten wordt ge vraagd een subsidie van ruim tienduizend gulden te geven voor de opvang van schoolverlaters, die leerplichtig zijn, maar het op hun school niet meer zien zitten. Van 16 tot en met 19 maart is de Zeeuwse beroepenmanifestatie in Sas van Gent. De manifestatie is bedoeld voor scholieren en hun ouders. De informatie is vooral gericht op de groepen zeven en acht van de basisscholen, de brugklas van het voortgezet on derwijs en de klassen twee en drie van het voortgezet onder wijs. De keuze voor het beroep en het daarmee verband houden de vakkenpakket kan worden vergemakkelijkt met de informa tie die wordt opgedaan tijdens de beroepenmanifestatie. Een subsi die van 25 duizend gulden wordt aan de provincie gevraagd. Ver der wordt nog 25 mille achter de hand gehouden voor bezoeken in schoolverband. Als de vervoers kosten per leerling boven de vijf De brochure is verdeeld in hoofd stukken, die beroepsgroepen zijn. Zo is er een hoofdstuk land en tuinbouw, een hoofdstuk ge zondheidszorg, een hoofdstuk politie, douane, defensie en brandweer en een hoofdstuk ci viele dienst, horeca en uiterlijke verzorging. Er zijn overzichten opgenomen met de opleidingen in het kort middelbaar beroeps onderwijs en die in het leerling wezen. Per beroep wordt aange geven welke vakken je in je pak ket moet opnemen en van welke vakken dat wenselijk is. Ook wordt vermeld op welk niveau examen moet worden gedaan om voor een vervolgopleiding in aanmerking te kunnen komen. Verder leren in Zeeland is voor een rijksdaalder te koop bij de schooldecaan of bij het bureau onderwijs van de provincie, Ab dij 10, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, tel. 01180-31358 (mevr. S.H. Hendrikse). Over het Kort Middelbaar Be roeps Onderwijs (KMBO) is ook een brochure gemaakt. KMBO is er speciaal voor jonge ren tussen de zestien en achttien jaar. Het KMBO is een dagoplei ding met theorie en praktijk. Bo vendien is aan de opleiding een stage verbonden. In de (gratis) brochure is vermeld aan welke gulden komen, betaalt de provin cie de meerkosten. Aan de opleiding van haar amb tenaren betaalt de provincie mee in de kosten van de Zeeuwse Bestuursacademie in Goes. De bijdrage, die wordt gevraagd is zestig duizend gulden per jaar. Provinciale staten beslissen over de besteding van veertig duizend gulden voor kinderopvang. Het provinciaal personeel kan van die kinderopvang gebruik maken. Van het bedrag kunnen zes plaatsen in Middelburg worden gekocht. Daarvan kunnen gemid deld tussen de twaalf en achttien kinderen (en hun ouders) gebruik maken. De ouders wordt ge vraagd naar draagkracht een bij drage in de opvang te betalen.l scholen KMBO wordt gegeven, hoe duur de opleidingen zijn en hoe lang zij duren. Er zijn KMBO- opleidingen in de administratie, detailhandel, elektrotechniek, horeca, metaal, motorvoertui gentechniek en verzorging. Voor wie nog geen keuze kan maken, zijn er oriëntatie- en schakelpro gramma's. De folder is te bestellen bij het Regionaal Orgaan voor het leer lingwezen, SKOA, Nieuwstraat 2, postbus 2034, 4460 MA Goes, telefoon 01100-30548. De commissie geestelijke ge zondheidszorg en zwakzinnigen zorg uit de provinciale raad voor de volksgezondheid vergadert donderdag 10 maart, 9.45 uur. Op de agenda staat de aanvraag van het Psychiatrisch Ziekenhuis Zeeland in Goes voor de uitbrei ding van de kinder- en jeugdpsy chiatrie met acht -bedden. De commissie bespreekt het advies van de Nationale raad volksge zondheid over de afstemming van vraag en aanbod in de geestelijke gehandicaptenzorg. De vergadering wordt gehouden in Terminus, F. den Hollander laan 37, Goes. Er is spreekrecht voor het publiek. De vergaderstukken liggen ter in zage in het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9, Mid delburg. Hl Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 THOLEN 3 mrt. Kernbezoek gemeente bestuur, Meulvliet 19.30 u. 4 mrt. Bejaardensoos, videofilm Oesterdam, Ten Anker 14 u. 4 mrt. Wereldgebedsdag, Ten An ker 19.30 u. 12 mrt. Oriëntatierit Mi\C, Zoek weg 19 u. 12 mrt. Natuurver., vogelexcursie Oesterdam 9 u. 16 mrt. NCVB over voe ding/schoonheid, Visnet 19.30 u. 18 mrt. Amsterdams Gitaartrio, stadhuishal 20.15 u. 19 mrt. Winteruitvoering Concor dia, Meulvliet 19 mrt. Natuurver., bosexcursie Dassenberg 9.30 u. 20 mrt. Competitiewedstr. hsv De Pieterman 24 mrt. Ledenvergad. Anbo, Vis net 14 u. 26 mrt. Natuurver., jeugd excursie Bosje 9.30 u. OUD VOSSEMEER 5 mrt. Viswedstr. hsv 't Scharretje 14-17 u. Oesterdam 9 mrt. Bingomiddag Anbo, Vos- senkuil 14 u. 12 mrt. Passieconcert m.m.v. o.a. Smalstads Mannenkoor, N.H. kerk 19.30 u. 14 mrt. Alg. ledenvergad. Anbo, Vossenkuil 14 u. 15 mrt. Jaarvergad. Alg. Vrou wenbond, Vossenkuil 20 u. 19 mrt. Viswedstr. hsv 't Scharre tje 14-17 u. Stavenisse 23 mrt. Zeeuwse Vrouwenraad, reisje naar PZC, 12.45 u. 25 mrt. Toneelavond v.v. Vosmeer, Vossenkuil SINT ANNALAND 3 mrt. Plattelandsvr., koffieoch tend, Gouden Leeuw 9.30 u. 8 mrt. Int. Vrouwendag, Wellevae- te 14 u. 9 mrt. Kijkavond School m.d. Bij bel 7-9 u. 10 mrt. Plattel.vr., excursie Joods Hist. Museum A'dam 11 mrt. Shuttle Meppers, fondue avond, Wellevaete 14 mrt. Plattelandsvr., natuurge nezer en wichelroedeloper, café Van Dijke 19.30 u. 16 mrt. Jaarvergad. WIK, Welle vaete 20.15 u. 17 mrt. Projectavond De Casem- brootschool, 18-19.30 u. 26 mrt. Balkanavond, Wellevaete STAVENISSE 5 mrt. Zilveruitjes en augurken, de Stove 20 u. SINT MAARTENSDIJK 10 mrt. Bloedafname Rode Kruis, Haestinge 18.30 u. 12 mrt. Toneeluitvoering AIOS, Haestinge 20.15 u. 15 mrt. Ledenavond Plattel.vr., Haestinge 19.45 u. SCHERPENISSE 4 mrt. Algemene vergad. water schap, Holland Huis 14 u. 10 mrt. Studiever. Calvijn, spreker drs. J. Mulder, zaal Ger. Gem. 22 mrt. Plattel.vr., EHBO-groep St.-Annaland, Holland Huis 20 u. POORTVLIET 3 mrt. Jaarverg. Ver. v. Bedrijfs- voorl., Tolrust 19.30 u. 10 mrt. Ledenverg. Wildbeheers- eenheid, 't Ouwe Raed'uus 24 mrt. CNV, invullen belasting biljetten SINT PHILIPSLAND 17 mrt. CNV, invullen belasting biljetten 30 mrt. Jaarvergad. streekmu seum, de Wimpel 20 u. BERGEN OP ZOOM 6 t/m 27 mrt. Expos. 'Ruimtelijk', zaal Etcetera t/m 2 mei Wandtapijten uit Oudenaarde, Markiezenhof 14-17 u. t/m 2 mei Wandtapijten uit Oudenaarde, Markiezenhof 3 mrt. Henk Elsink, Stoelemat 20.15 u. 4 mrt. Jamsessie popsticht. Spirit, zaal Botte Hommel 21 u. 5 mrt. 'Jeans', Stoelemat 20.15 u. 8 mrt. Uitvoering Johannes Passi on door COV, Gertrudiskerk 20 u. 12 mrt. Anti-apartheidsdag, Botte Hommel 26 mrt. Optreden Life on Grey, zaal Botte Hommel film film film ROXY 1: Dirty dancing - a.l., dag 20.15 u., vr 19 en 21.30 u., za 14, 19 en 21.30 u., zo 14, 16.30, 19 en 21.30 u. ROXY 2: The Principal - 16 j., dag 20 u., vr 19 en 21.30 u., za 14, 19 en 21.30 u., zo 14, 16.30, 19 en 21.30 u. CINEMACTUEEL 1: Fa- tal attraction - 12 j., dag 20 u., vr en za 19 en 21.45 u., zo 14, 16.30, 19 en 21.30 u. CINEMACTUEEL 2: Amster- damned - 12 j., dag 20 u., vr 19 en 21.30 u., za 14, 19 en 21.30 u., zo 14, 16.30, 19 en 21.30 u. CINEMACTUEEL 3: Lucht machtacademie - a.l., dag 20 u., vr 19 en 21.30 u., za 14 u., zo 16.30, 19 en 21.30 u. De reddertjes - a.l., za en zo 14 u. Amsterdamned - 12 j., za 20.15 en 22.45 u. Veiling Sint-Annaland, dinsdag 1 maart. 80 Ton uien maat 40 op waarts klasse 2 NL f. 13,40. VERVOLG VAN PAG. 1 zin ongewenste verdringing van het 'kleine' nieuws door het gro te'. "Onze nationale omroep voorziet op voortreffelijke wijze in de behoefte aan informatie over nationale, regionale en waar mogelijk lokale gebeurtenissen en ontwikkelingen. Dankzij Den Haag Vandaag zit de burger als het ware bij alle belangrijke de batten op de publieke tribune in de Kamer. Hij is daardoor veel meer dan voorheen betrokken bij het politiek bedrijf en kan de ver richtingen van zijn volksvertegen woordiger volgen en beoordelen. De politieke bewustwording en belangstelling en de democratie zijn hiermee gediend. Het is een goede zaak wanneer dat uitgebouwd wordt en ook op regionaal en lokaal niveau een dergelijke betrokkenheid bestaat. Niet alleen ten aanzien van de po litiek, maar ook op cultureel, maatschappelijk en geestelijk ge bied. Het is verheugend, dat de Media wet de mogelijkheid opent voor lokale en regionale besturen, in stanties of organisaties om zich te bedienen van zowel de kabel als de ether. Het Commissariaat voor de Media wijst zendtijd en financiële middelen toe aan omroepinstellin gen die daarop op grond van wet telijke bepalingen recht hebben. Rekening houdende met deze maatschappelijke tendens heeft de Nozema(Nederlandse omroep zender maatschappij) de haar op gedragen taak met betrekking tot lokale zenders ingevuld. Ondanks de sterke techniche verwevenheid tussen de aanleg en exploitatie van lokale radiozenders enerzijds en van landelijke en regionale zen ders anderzijds, heeft de Nozema toch kans gezien kaders te formu leren, waarbinnen het merendeel van de lokale radiozenders zonder haar directe bemoeienis door de lokale organisaties kunnen wor den aangelegd. Om lokale etheromroep in de ruim 700 gemeenten in ons land mogelijk te maken, is door de PTT een plan opgesteld voor ver deling van de beschikbare FM- frequenties over het land. Dit is op drie plaatsen getest, waarbij is gebleken, dat het met behulp van kleine omroepzenders - beperkt vermogen en alleen mono uitzending - mogelijk is op bevre digende wijze lokale radio uitzendingen in het merendeel van de Nederlandse gemeenten te ver zorgen. Niet elke club van een aantal ge lijkgezinde vrienden kan zich als gerechtigde omroepinstelling pre senteren, althans niet met succes. Daarvoor moet in ons volle (ether)land aan enige toelatings criteria worden voldaan: het 'reg lement op de krijgstucht'. De drie hier aanwezige lokale or ganisaties voldoen aan deze crite ria. Zij hebben deze horde genomen en de volgende: hun zender is door de PTT goedge keurd. Ik beschouw het als een eer, dat de Olon mij verzocht heeft deze eerste machtigingen uit te reiken. Dat is buitengewoon plezierig. Gaarne wil ik hierbij mijn ge lukwensen aanbieden. Ik hoop dat u uw doelstellingen en inten ties in uw programmabeleid zult kunnen realiseren. Dit is voor uw luisteraars van belang, maar ook voor uw organisatie omdat u im mers moet blijven voldoen aan de criteria op basis waarvan u een zendvergunning is verstrekt", al dus de minister. Ze tekende vervolgens de zend machtigingen en reikte die als eer ste uit aan de Sloth, waarbij voorzitter C.A. Burgers de eer gunde aan secretaris J.W. van Els- acker omdat die de contacten met Den Haag onderhield. Mevr. Smit-Kroes plakte vervol gens op een foto van de zender van de drie omroepen een sticker om daarmee de goedkeuring te symboliseren. Na de herkenningsmelodie van de Sloth sprak secretaris Van Elsac- ker een dankwoord. "Ik vind het een zeer grote eer om u te bedan ken voor deze zendmachtiging. Het is een heel bijzondere dag voor de Sloth. We hopen op meer leden om het ook financieel te kunnen laten draaien. De vrijwil ligers van de Sloth gaan enthousi ast door onder het motto "voor de bevolking, door de bevolking." Olon-voorzitter H. Posthoorn waarschuwde de lokale omroepen voor professionele invloeden. "Blijf zelf programma's maken en enthousiasme uitstralen. De kracht is immers, wat er gebeurt in de directe omgeving." Toch lan ceerde hij plannen voor gezamen lijke inkoop van programma's en een alternatief voor het ANP- nieuws. Posthoorn was het rijk dankbaar voor de extra subsidie van twee ton, waardoor de Olon totaal 450.000 gulden krijgt om een nieuw kantoor te kunnen inrich ten voor betere serviceverlening aan de lokale omroepen. De Olon-voorzitter vroeg zich af, of de lokale omroepen op de lan gere termijn wel voldoende finan ciële armslag zullen hebben. "De kosten zijn vrij hoog en daar staan maar weinig inkomsten te genover. De machtiging moet toch betaald worden. Bij een groot deel van de omroepen betalen mede werkers de kosten uit eigen zak om de lokale radio te laten draai en. Een ander heet punt is reclame. Aan de grens met België zijn er nogal wat gaten. Minister Brink man zou eens in de leer moeten gaan bij verkeer en waterstaat, want het tegenhouden van recla me is geen kwestie meer van één vinger in de dijk. Het water kun je rustig over Nederland laten spoe len, zonder dat iemand er last van heeft", aldus de Olon-voorzitter. Ook secretaris Van Elsacker dacht in de roes van het succes van l maart nog aan de financiële zor gen. "We staan nog 25 mille in het rood." Hij verwachtte met extra ledenwerving daar spoedig verbe tering in te kunnen brengen. Ten aanzien van de techniek rekende hij de eerste maand nog wel met kinderziekten omdat de invoering van etherradio eigenlijk hals-over- kop was verlopen. Speciaalzaak in kousen, sokken, panty's, maillots Wouwsestraat 1 5, B.o.Z. Telefoon: 33666 Advertentie I.M. De ook op Tholen en St. Philips- land werkende Algemene Zeeuwse Verzekering Maatschappij N.V. houdt vrijdag a.s. vanaf drie uur open huis. Het karakteristieke pand aan de Houtkaai in Middel burg is van binnen geheel ver nieuwd. Directeur mr. J.A.F. Jonas van de Algemene Zeeuwse reikt morgen aan vice-voorzitter R. Bloember gen van de Zeeuwse Sportraad een gift uit voor het project 'De ont wikkeling van de jeugdsport tot het jaar 2000'. Dit project begint 29 maart met een bijeenkomst in de Vroone te Kapelle. Al jaren is de Algemene Zeeuwse ook sportsponsor van de wielervereni ging Theo Middelkamp. Het spor tieve komt ook naar voren in de opening van het vernieuwde kan toor: president-commissaris mr. J.J. van der Weel zal al 'ringste kend' de deuren openen. De Thoolse scholengemeenschap heeft vrijdag en zaterdag open huis gehouden voor belangstellen de ouders en kinderen die een keu ze moeten maken voor het voortgezet onderwijs. Vrijdaga vond beet de lhno-school en de mavo in de Oesterschelp te Tholen de spits af. De bezoekers hadden met name belangstelling voor het informaticalokaal, talen en ge- zondheidskunde. Zaterdagmiddag kwam de lts aan bod. In de Burgemeester Bouwen- seschool te St. Maartensdijk was het een hele drukte, maar in Sas- segrave te Scherpenisse was meer ruimte. In de afdeling motorvoer tuigentechniek sleutelden de leer lingen aan motoren en halve auto's en in de lokalen werden natuur- en scheikundige proeven gedaan en ook theorielessen gege ven. De leerlingen zaten ook za terdagmiddag in de schoolbanken. In St. Maartensdijk waren werkstukken van oud-leerlingen te zien die bij de vliegtuigfabriek Fokker werken. Dat onderstreep te, welke mogelijkheden er zijn met een lts-opleiding als basis. In de drie TSG-gebouwen konden de inwoners zich breed oriënteren over de onderwijsmogelijkheden in de eigen streek. Programma SLOTH tel. 01660-4004. Ether 106.5 Mhz/FM, kabel 89.9 Mhz. donderdag: 18.00-19.30 uur Rondom zestig 19.30-20.30 uur American hour vrijdag: 17.00-18.00 uur Vliegende schijven 18.00-19.30 uur Weekend voor de deur 19.30-20.30 uur Er is hoop Zaterdag: 11.00-12.00 uur Music Machine 12.00-12.30 uur Ditjes en Datjes 12.30-14.00 uur Sloth accent 14.00-16.00 uur De verzoek hoek 16.00-18.00 uur De hak op de tak show 17.30 Sportprogramma Tribune Zondag: 11.30-14.30 uur De Zevensprong 14.30-15.30 uur Radiogem. Bloemendaal 15.30-16.30 uur Viva la Musica 16.30-18.30 uur Jazz in de polder 18.30-19.30 uurMuziek uit vervlogen tijden 19.30-20.30 uur Dienst Thoolse kerken Dinsdagavond 23 februari organi seerde de T.S.G. ten behoeve van de ouders van klas 2 mavo een voorlichtingsavond i.v.m. de te volgen vakken. Direkteur A. Meloen leidde de bij eenkomst in en gaf daarna het woord aan schooldecaan H. Ve nekamp. Bijna alle leerlingen waren verte genwoordigd door 1 of beide ouder(s) en dat vond dhr. Vene kamp plezierig en verstandig, om dat er in dit tweede lesjaar de le belangrijke keuze moet worden gemaakt, namelijk het laten vallen van 1 of 2 vakken. Met behulp van de overheadpro- jektor kregen de ouders een duide lijk overzicht van de gebruikte les- sentabellen van brugklas t/m eind examenklas, waardoor de ontwik keling en uitbreiding van de ver schillende vakken in de schoolpe riode duidelijk werd. Immers bij het mavo-onderwijs dat, zoals bekend algemeen vor mend is kan uit een groot aantal vakken gekozen worden, zoals Nederlands, Frans, Duits, Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, wis kunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, handelskennis, muziek, tekenen, handvaardigheid, lich. oefening en maatschappijleer. Sommige daarvan blijven ver plicht, uit de meeste andere wordt uiteindelijk aan het eind van klas 3 een keuze van 6 a 7 gemaakt. Om dat aan het eind van klas 2, 1 of 2 tot dan toe gevolgde vakken moe ten afvallen uit de serie Frans, wis kunde, natuurkunde en handels kennis is het van belang, dat zo veel leerlingen als ouders weten, wat dat voor konsekwenties voor het vervolgonderwijs heeft. Om dat duidelijk te maken liet dhr. Venekamp nog even de vervolg- schoolkeuzes van de laatste vijf ja ren van de landelijke mavo zien, waaruit bleek, dat de meeste leer lingen kiezen voor een vorm van middelbaar beroepsonderwijs zo als MTS, MEAO, MMO, MAS, M/O of MHS een flink aantal voor HAVO-trap, en de meeste overigen voor KMBO. Een enke ling kiest meteen voor een werk kring en dat is ook overeen komstig de bedoeling van het Mavo-onderwijs, namelijk geen eindonderwijs, hoewel het wel mo gelijk is. Vervolgens maakte de inleider dui delijk, dat bij het laten van be paalde vakken, zoals wis-en na tuurkunde bepaalde vervolgoplei dingen niet meer mogelijk zijn, vooral in de "technische" rich ting. Daarom is een juiste keus ook zo belangrijk, want daardoor kan voorkomen worden, dat leer lingen spijt krijgen als het te laat is. Na enkele vragen en antwoorden naar aanleiding van de inleiding werd er gepauzeerd en daarna za gen de aanwezige nog de roldoor- brekende film "Zij wel", die dui delijk maakt, dat voor meisjes evengoed als voor jongens een be roep in de technische richting mo gelijk is, zoals jongens best in de verzorgende sector terecht kunnen. Via individuele gesprekken in de loop van dit cursusjaar wordt de definitieve keuze in juni gemaakt.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1988 | | pagina 7