DUS VOLOP APPELS, PEREN, PRUIMEN, MAAR OOK MELOE NEN EN BRAMEN. Thoolse aannemers verliezen terrein Commissaris werkt niet mee Herstel torenuurwerk Zomerfruit, de tweede golf. Donderdag 21 augustus 1986 DE EENDRACHTBODE 13 In Sint Philipsland en Anna Jacobapolder Zonder op- of aanmerkingen kon de Fliplandse raad accoord gaan met het voorstel om voor f. 6033,30 de openbare tijdsaanduiding op de torens van de Gere formeerde Kerk in Anna Jacobapolder en de Neder lands Hervormde Kerk in Sint Philipsland te herstel len. "We moeten beide dorpen bij de tijd houden", zei burgemeester T.A. Vogel. Legalisering Aanval uit de diepte Het raadsel van de Wadden Zij sprongen bij maanlicht De generaal Toren Ultimatum 1906 Ik heb je nooit een rozentuin beloofd LOGE IMATUURGEBIED Het vroege fruit is overwegend rood van kleur: aardbeien, kersen, bessen. Die zijn er nu natuurlijk ook nog wel, maar wat nu rijp in de bomen, de struiken en in de kassen hangt, zit toch meer in het geel/groene kleurenpalet. Uitzonderingen bevestigen de regel: ook bramen zijn er nu volop. Dus wat een rijkdom en keus aan fruit. Profiteer van die top- aanvoer. Wie wat lekkers weet met het zomerfruit, moet nu z'n kans grijpen, Enkele tips: Braam. Aangenaam! Vlaai Meloen? Doen Ogenmeloen met ijs en vruchten Met de nieuwe appels naar school Peer, dat smaakt naar meer Appel-ijsblokje Sappig smulfruit: pruimen Stijgende werkloosheid door schoolverlaters Werkgelegenheid in de landbouw In Anna Jacobapolder wordt de mechanische moederklok vervan gen door een electronisch kwarts- gestuurde klok, wat 2856 gulden exclusief btw kost en waarbij nog de aanlegkosten van de electrische leidingen komen. Het onderhoud van het torenuurwerk kost jaar lijks 180 gulden. De kosten van onderhoud kwa men tot nu toe voor rekening van het kerkbestuur, maar dat bracht de nodige problemen mee. Voort aan zullen de onderhoudskosten voor de openbare tijdsaanduiding voor rekening van de gemeente zijn. Het kerkbestuur neemt de volledige kosten van de luidinstal- latie voor haar rekening. In Sint Philipsland werd in 1906 een overeenkomst tussen het ge meentebestuur en de kerkvoogdij gesloten over het onderhoud van de toren en de klok. Deze regeling is nu enigszins gewijzigd. De ge meente neemt de volledige onder houdskosten van de kerktoren en de openbare tijdsaanduiding voor haar rekening. De kosten voor de luidinstallatie zijn voor het kerk bestuur. A.P. Kornaat merkte op, dat hiermee in feite de bestaande situatie wordt gelegaliseerd. H. Geluk drong aan op het schrifte lijk vastleggen van de overeen komst met het hervormd kerk bestuur. Er wordt jacht gemaakt op de be voorradingsschepen van generaal Rommel, de bekende Duitse offi cier uit de Tweede Wereldoorlog. De auteur John Wingate vertelt het verhaal in het bij Hollandia te Baarn verschenen boek. Een on derzeeboot van het Tiende Flot tielje opereert van uit het beleger de Malta. Dit Flottielje heeft meer dan een miljoen ton aan bevoorradings- en troepen transportschepen van Rommel en tien onderzeeboten tot zinken ge bracht of beschadigd. Ook een "U-klasse onderzeeboot van de Nederlands Koninklijke Marine, Hr Ms. Dolfijn maakte eind 1943 deel uit van het Tiende Flottielje. "Aanval uit de diepte" is een spannend boek en kost 22,90 bij de erkende boekhandel. Vanaf de eerste bladzijde een boeiend klassiek spionnagever- haal dat een uiterst spannende cli max op het einde bereikt. Daarbij kan de lezer ook zelf meedenken om aan een oplossing te komen en dat maakt het nog interessanter, maar ook minder gemakkelijk tussentijds met het lezen te stop pen. Als men weet dat de eerste uitgave van dit verhaal al dateert uit 1903, dan moet het inderdaad een echte, maar tegelijkertijd zeer spannende klassieker zijn. Paper back 22,50. Geïllustreerd met kaarten van het gebied, waarin het verhaal zich afspeelt en dat is elke Nederlander bekend. Vooral in de periode 1944-1945 was er in Londen een bureau met bijzondere opdrachten voor agen ten, die assistentie moesten verle nen aan verzetscentra.Het bureau kwam tot stand na de mislukking van het zgn. "Englandspiel". Tussen 31 maart 1944 en 23 april 1945 werden bijna 70 agenten ge dropt en nog een aantal teams van 3 tot 5 personen. Wat er gebeurde in het maanlicht, als de door Radio Oranje opge roepen Nederlandse verzetslieden* op de vaak koude velden zaten te wachten tot het vliegtuig ver scheen, wordt in het boek verteld door Eddy de Roever. Een Hol landia uitgave. Een verhaal met niet eerder gepubliceerde feiten, maar nu na intens speurwerk in archieven aan het licht gekomen. Er werden op 86 verschillende af- werpterreinen 211 wapen - en an dere goederendroppings ver zorgd. Niet zo maar een oorlogs verhaal, maar de historie van het BBO, bureau bijzondere op drachten. Gebonden 39,90, maar een historisch bezit voor de liefhebber. Alan Sillitoe heeft het later ver filmd verhaal geschreven over "De Generaal". Een oorlogsdra ma op een onbekende plaats en in een tijdloze periode. Een symfonie-orkest(Ieden) wordt ge vangen genomen op weg naar een optreden voor vijandelijke strijd krachten. Kunst wordt geplaatst tegenover barbarisme. De Gene raal komt in een dilemma. Een briljante boeiende romsn. Uitga ve Hollandia te Baarn. Kost 18.90. Momenteel verstoort de luidklok de slaginstallatie van het uurwerk. Om dit te verhelpen worden een aantal technische voorzieningen aangebracht. Dat gaat f. 3177,30 kosten, waarbij nog het jaarlijks onderhoudsabonnement van f. 164,80 komt. Streekarchivaris H. Uil was voor dit agendapunt in de gemeentelij ke archieven gedoken om te on derzoeken wat de rechten en plichten van de gemeente zijn met betrekking tot de toren, de klok en het uurwerk op het kerkge bouw van de Hervormde ge meente. Bij de scheiding van kerk en staat in 1798 kwamen de kerkgebouwen aan de kerkelijke gemeenten, maar de torens kwamen, in ver band met hun bestemming, als re gel aan de burgerlijke gemeenten. Dat gold ook voor torens die op de kerk staan, zoals in Sint Phi lipsland. Daarom ligt het, aldus de heer Uil, voor de hand dat ook deze toren aan de burgerlijke ge meente bleef. Volstrekt zeker is het echter niet en een schriftelijke overeenkomst hieromtrent ont breekt. Anno 1986 gaat het ge meentebestuur er echter van uit, dat de toren eigendom van de bur gerlijke gemeente is. Rond 1870 verkeerde de toren in zeer slechte staat en de Kerkvoog dij verzocht de gemeente om tot herstel over te gaan. Op de begro ting voor 1871 werd daarvoor dan ook 400 gulden gereserveerd. Kort daarop beweerde de Kerkvoogdij dat de toren haar eigendom was en stelde de gemeente een ultima tum. Vanaf 1 november 1871 ver bood ze de gemeente het gebruik van de toren en de klok. Hierop verzocht het gemeentebestuur aan de Kerkvoogdij om vóór die da tum de bewijzen van het eigen domsrecht te overleggen. Als ze dat niet kon, dan zou de gemeente gebruik gaan maken van de toren en klok van de Afgescheiden ge meente in de Achterstraat. De Kerkvoogdij kwam niet met bewijzen en daarop werd een bij eenkomst belegd. Burgemeester Von Staedel las uit het archief di verse begrotingsposten voor waar uit bleek, dat de gemeente sinds 'onheugelijke tijden' de lasten van de toren en de klok voor haar re kening had genomen. Ook was aan de Commissaris des Konings een brief gestuurd over het klok luiden. De beide colleges stelden daarop een concept-overeenkomst op. Daarin werd geregeld dat het onderhoud van de toren en de klok voor 2/3 door de gemeente en voor 1/3 door de kerkvoogdij zou worden gedragen. In 1873 werd vervolgens de toren gerepa reerd, waarmee een bedrag van 795 gulden was gemoeid. Het ont werp van architect F. Geense gaf de toren zijn huidige vorm en uit voering. De overeenkomst uit 1871 was voor tien jaar aangegaan en liep dus in 1881 af. In 1906 kwam ge meentesecretaris M. van Bende- gom tot de ontdekking dat er geen overeenkomst meer bestond en de raad stelde een nieuw contract op, dat door de Kerkvoogdij werd goedgekeurd. In grote lijnen werd het concept uit 1871 aangehou den. De kostenverdeling bleef 2/3 voor de gemeente en 1/3 voor de kerk. Het onderhoud van het uur werk, alsmede het salaris van de klokkenist en klokkenluider was voor rekening van de gemeente. Verder werd ook vastgelegd wan neer er geluid mocht worden. De overeenkomst werd voor één jaar aangegaan en werd tot wederop zegging telkens met een jaar verlengd. Dat niet altijd strikt de hand aan de genoemde bepalingen werd ge houden blijkt, aldus archivaris H. Uil, uit het feit dat in 1955 schil derwerk en in 1960 reparaties aan de toren geheel voor rekening van de gemeente zijn uitgevoerd. Hollandia te Baarn heeft z'n best seller ook weer opgediept. De 50ste druk van Hanna Green meest beroemde boek. Al talloze lezers zijn eerder geboeid door de onnavolgbare beschrijving van Green van het schizofrene meisje Deborah Blau. Drie jaar lang duurt de strijd van dokter Fried tegen de heersers van de ziekte. Dan wordt uit vrije wil gezege vierd.De schrijfster toont in al haar boeken begrip te hebben voor minderheden die in hun ge drag en opvattingen afwijken van wat wij als normaal beschouwen. De rozentuin heeft alle aanbeve lingen overleefd. Nu maar 15,90. Sinds lange tijd krijgen we weer 'es een logé. Het neefjes- en nichtjesarsenaal was de laatste jaren wat uitgedund, want de meesten hebben in middels zelf een achtertuintje en een caravan met vriend of vriendin, dus vandaar. Maar een nieuwe golf is in aan tocht. Van de week op die bloedhete middag, ging de te lefoon. "Met Bob...., weet jij nog wat je Alexander beloofd hebt?" Wie is Bob? Wat heb ik beloofd? O ja, dat is die nicht met haar zoontje, die verleden jaar met opa en oma "een dagje Smerdiek" deden. Leuk was dat, zo'n weerzien. Alexander was die dag amper binnen geweest, zó druk had 'ie 't buiten gehad. "Zo", had 'ie handenwassend verze kerd, "ik ga de boel 'es oprui men, 'k zal d'r 'es een nette boerderij van maken". En eerlijk waar, dat klonk als muziek in m'n oren. Daarom stelde ik voor dat 'ie dan maar 'es een week moest ko men. "Tsjoh, m'n eigen "bloe 'ed' komt zomaar loge ren", zei manlief, en aan de klank van z'n stem te horen is dat héél iets anders dan een telg uit de tegenpartij, 'k Weet helemaal niks van dat kind, alleen dat hij geloof ik, negen jaar is en een blondje. Hoe vroeg is 'ie gewend uit bed te komen en hoe laat gaat 'ie d'r in? Wat lust 'ie wel en wat niet? Misschien vindt 'ie yoghurt vies en lust 'ie alleen maar vla. Misschien doet 'ie véél zout op z'n ei en eet 'ie alleen maar hagelslag op z'n brood. Zou 'ie ook een kof fieteut zijn? Wil 'ie een plons melk in z'n thee? Waar speelt zo'n kind nou eigenlijk mee. In ons huis is niet veel te vin den. Een paar beduimelde kinderboeken. "Van drie kleine jongens en een scha- Twee jaar geleden bracht die aardige man van Staatsbosbe heer een lief, klein, violet kleurig orchideetje voor me mee. Hij was zo verguld ge weest met de tweehonderd exemplaren die hij in de Pluimpot had geteld, dat hij mij met ééntje in z'n blijd schap wou laten delen. Ik was nogal gevleid door dat ge baar, want waar heeft zo'n man erg in, dacht ik. Zijn blik dwaalde goedkeurend langs ons huis en hof, want in mijn tuin stonden méér dan vijf afrikaantjes in het midden en een hortensia op de hoek. Er stond van alles en nog wat in de vasteplantenborder. Haast allemaal gekregen van andere tuinliefhebbers die teveel had den. De kilometer verderop wonende bijenkolonie was rensliep" en "De nieuwe avonturen van Pietje Bell". Anderhalve Donald Duck. Twee verveloze houten tollen. Een soort hondebeer, ooit 'es door dochterlief op de kermis gewonnen. Dat is alles. Nee, daar vermaken jongetjes uit de computertijd zich vast niet meer mee. Maar wat wij wel hebben zijn varkens, kalfjes, kippen, konijnen, duiven en een geit. Hondjes en een poes. En die moeten allemaal ge voerd worden. En klétsen dat ze doen! Alexander zal niet weten wie 'ie 't eerste ant woord moet geven. Op de trekker meerijden is ook leuk. Ik kan hem leren wieden, la ten zien hoe aardappels groei en en waar bieten voor zijn. We kunnen een eind de polder in lopen met de hond. Dan nemen we een herderstasje mee om de kamille in te doen, die hij van de winter voor z'n zere keel kan gebruiken. We kunnen klavertjes vier gaan zoeken, er liggen verhaaltjes zat tussen 't gras. En met een paar pauweveren kun je ook een heleboel doen. Hij kan meehelpen bessen plukken. Misschien verwondert 'ie zich dat ons huiselijk leven voor namelijk in de keuken plaats vindt. Hopelijk is 'ie niet bang voor spinnen. Een hooi wagen hoort tenslotte op 't land en niet boven je kussen. En 's nachts spoken er géén Indianen rond ons huis, 't is gewoon de pauw die roept. De knecht zal misschien flin ke concurrentie krijgen, maar manlief krijgt er vast een frietmaat bij. Affijn, ik heb pleisters en kauwgom in huis en z'n bed staat klaar. Hij kan komen. doorlopend kind aan huis bij ons. Honing te over. 'k Doe m'n best, 'k laat zo veel mogelijk staan", jokte ik tegen die aardige man op z'n vraag, dat ik zeker ook veel van de natuur hield, 'k Durf de niet te zeggen, dat ik eigen lijk hardstikke ontevreden was over m'n tuin. Dat ik hem maar niet kon krijgen zo als ik graag zou willen. Voor aan kruipspul, afgewisseld met laagbloeiers, overgaand naar steeds hogere soorten. Keurig netjes gewied en bijge houden. Hoe ik ook zwoegde in het zweet mijns aanschijns, de boel weer veranderde, hier een stuk uitgespit, déar weer tussen gezet, kleuren bij el kaar, een geel hoekje en voor al véél blauw, m'n lievelings kleur. Roekeloos hakte ik spontaan opgekomen nieuw komers de verdrogingsdood in. Wat me van tijd tot tijd gevoelens van wroeging ople verde, want in andere delen van de wereld liepen immers vrouwen mijlen ver voor wa ter om hun plantjes in leven te houden? Er verdween ook ge regeld weer wat. Opgevreten door de slakken, luizen of rupsen. Of doodgevroren. Ik kwam erachter dat, als je een "plaatjestuin" wil hebben, je minstens één dag in de week weer alles moet nakijken. En dat kon ik niet opbrengen. Of het regende drie weken achter mekaar, óf ik had andere hoognodige bezigheden. En zo was en bleef het een rom melig "gedoetje". En nou heb ik een beslissing genomen. Sinds ik die schitte rende foto's van dat natuur gebied heb gezien. Waar echte natuurvrienden gewoon laten groeien wat er komt. 'k Had er altijd al oog voor, als kind al. Hoeveel jampotjes en eier dopjes met boterbloemen, pinksterbloemen, en made liefjes hebben er al niet op moederliefs en mijn tafel gestaan. Omdat ik het niet kan laten van langs de weg wat mee naar huis te nemen. Maar ja, rondom je huis moet het netjes wezen. Dat element zit door je opvoeding heenge- roest. Maar nou staat m'n besluit vast. Alles wat er in m'n tuin belieft te groeien en te bloeien, laat ik staan. Daar blijf ik voortaan van af! Be halve stekels, die moet ik uit zien te roeien, vindt manlief. Het kan me niks schelen dat het een wildernis wordt, 'k Hóóp zelfs, dat het een wil dernis wordt. Met duizenden judaspenningen, kaardebol- leij en akeleitjes. Laat ze maar woekeren. Waarom mogen er geen paardebloemen onder de brem staan? Waarom geen hondsdraf naast de lupinen? We hébben toch twee hon den! Waarom moeten er persé dahlia's en asters in? Dui zendblad en wilgeroosjes zijn ook mooi! En waarom staat er geen boerenwormkruid? Manlief is toch boer? Waar om mag fluitekruid alleen in de berm en aan de dijk, en niet voor ons huis? Dat is toch eigenlijk raar! Misschien kruipt de kamperfoelie langs een zonnebloem omhoog. Nou en! 'k Vond bij de la opruimen een restje viooltjes zaad in zo'n katoenen zak. Over van een perceel bloem zaadteelt van verleden jaar. "Mag ik 'et hebben?", vroeg ik door het dolle heen aan manlief. Die waarschuwde me, dat er minstens een "met" mee gezaaid kon wor den, maar dat weerhield me niet om het met gulle hand over m'n tuin te strooien. Er kijken binnenkort vast en ze ker ontelbare lieve gezichtjes mijn kant op. En dat is toch hartstikke leuk gezelschap. Zo zal ik m'n eigen "natuur gebiedje" krijgen, waar nog meer vogels in kunnen flui ten. En waarin de steeds sja- grijniger kijkende tuinkabou ter voortaan neuriënd z'n rondje kan gaan doen, uit de wind. Ja, m'n tuin zal een "sprook je" worden. En van sprookjes mag je dromen. Daarom droom ik van een huisje ver scholen tussen 't groen. Dat "eens" ontdekt zal worden. Door een prins. Als 'ie zich een weg heeft gebaand door een oerwoud van vlierbessen en bruidsluiers, ziet 'ie dat huisje. Dat door vergeet-mij- nietjes en lelietjes-van-dalen is omzoomd. Heé, hier woont iemand, zal hij verbaasd fluisteren. Kijk maar naar die blauwe pan nen. Dat is nou zeker een "verzameling". Raar spul, dat emaille. Rare kleur ook. O, ze heeft ook nog een groe ne verzameling, 't Lijkt me maar een raar mens.... En dan zal hij naar Doorn roosje zoeken, die hij wakker moet kussen 't Zal natuurlijk m'n eigen "prins" wel weer wezen. Hoewel, in sprookjes weet je 't maar nooit, 'k Laat het u in ieder geval weten hoor, wie het geweest is. Maar gelukkig kan ik die aar dige man bij z'n eerstvolgen de bezoek, aldus naar waar heid, mededelen: 'k Heb alles laten staan! Bramen, die hebben we allemaal wel eens geplukt. Pluk nu het voordeel van de gekweekte soort, die groter, voller zoeter en geuriger is. Die heerlijke vrucht zit vol vitamine C, kalk en caroteen (vitamine A). Snoep ze zó of overgiet ze met room, vla of yoghurt. Met kwark of zure room is 't helemaal een delicatesse. Ander fruit (vooral bessen) laat zich er dankbaar mee combineren. 400 g bramen 2 doosjes), suiker naar smaak. Voor het deeg: 200 g bloem, 1 dl melk, 1/2 ei, 10 g gist, 25 g boter, 10 g basterdsuiker, iets zout. De bramen wassen, laten uitlekken en van de kroontjes ontdoen. Ze met suiker bestrooid wegzetten. Ondertussen het deeg maken. Hiertoe de gist aanmengen met de lauwe melk. De bloem in een kom doen, iets zout toevoegen, boter, basterd suiker en ei. Het gistmengsel onder roeren toevoegen en het geheel goed dooreenkneden tot een soepele bal, die van de kom loslaat. Het deeg afdekken met een met bloem bestoven doek en op een lauw warme plaats laten rijzen (ongeveer 1 uur). Daarna het deeg uitrollen en er een ingevette vlaaivorm mee voeren. Het deeg afgedekt nog enige tijd laten rijzen. Het deeg hier en daar met een vork inprikken en de vlaai vullen met de gesuikerde vruchten. De vlaai in een warme oven ongeveer 30 minuten bakken. De Hollandse ogenmeloenen liggen nu in de winkel. Van handige kleintjes tot hele grote. De kleintjes voor één- of tweepersoons huishoudens, de grote voor de hele familie, makkelijk in parten te verdelen. Combineer stukjes meloen met andere vruchten. Of geef 'm met magere - of ardennerham - een voorafje dat niet duur en toch exclusief is. En ijs met meloenmoes is echt een ontdekking. Misschien nog lekkerder met 'n scheutje port of likeur, maar echt nodig is het niet. 1 Ogenmeloen, 300 g vruchten als b.v. frambozen, bessen bramen, ontpitte kersen, stukjes peer, 1/2 glaasje witte rum, 50 g suiker, 300 g roomijs. Snij van de meloen een "deksel" af en laat het vocht en de pitten weglopen. Haal er dan met een lepel net vrucht vlees uit en snij dat in kleinere stukjes. Doe ze terug in de meloen, giet er de rum bij en laat (afgedekt) een uurtje in de koelkast staan. Maak de vruchten schoon en laat ze uitlekken. Bestrooi ze met suiker en laat dat een half uurtje in de koelkast koud worden. Vorm met een lepel of een ijstang bolletjes en vermeng die met de stukjes meloen en vruchten en vul hiermee de meloen. Direkt serveren. Net nu het schoolseizoen weer begint, komen de eerste appel tjes van de bomen. Als eerste komt de Yellow TVansparant en al snel daarna Benoni, Mantet en Stark Earliest. Lekkere tussendoortjes voor thuis of om mee naar school te geven. Met weinig calorieën en met natuurlijke suikers. Bovendien zijn er heerlijke warme schotels mee te maken, warme appeltaart met roomijs, stoofappeltjes, gepofte appel of warme appel met kaneel en rozijnen, als toetje. Van appeltaart zijn er natuurlijk tientallen recepten. Een paar peren worden al in de zomer aangeleverd: Clapp's Favourite (geelgroen met een blosje, met sappig vlees), de Beurré Hardy (veelgevraagd om het sappige aroma onder z'n roestbruine schil) en de THomphe de Vienne (een grote peer, vol-zoet van smaak). De echte perentijd moet echter nog komen. Dan heeft u nog meer keus, dan komen de stoofperen er ook bij. Maar stop! We zijn nu in de zomer. Heeft u wel eens koude gekookte peer met-warme- chocolade-overgoten gegeten? Peer is ook een fris ingrediënt in vruchtensalades, mag in geen enkele sangria of bowl ontbreken, is heerlijk in drankjes al of niet gecombineerd met andere vruchten. Peer met kirsch is een heerlijk en makkelijk toetje De moes en het sap van appels en peren zijn goed in te vriezen in ijsblokjesvorm, (heerlijk een ijsblokje appelsap in een drankje). Meloen is minder geschikt, maar bramen zijn uitstekend in te vriezen. "Jantje zag eens pruimen hangen't Bijna klassieke versje dat al aangeeft wat een begeerlijk fruit het is. Sappig. Zurigzoet van smaak. Met schil en al te eten. Jantje moet 't moeilijk gehad hebben, want heerlijke soorten als de Wijn pruim, Reine Claude en Reine Victoria ("reine vikken", zeggen de kwekers) waren toen al niet weg te denken "klassiekers". Natuurlijk zijn er heel veel lek kere variëteiten bijgekomen. Zoals de Opal en de Czar - de vroegst rijpe pruim van allemaal. Beide soorten behoren inmid dels ook al een aantal jaren - om hun zeer aparte smaak - tot de toptien favoriete pruimen. Pruimen eet je zó tussendoor of als dessert. Vooral de zoetzure en zurige soorten zijn lekker voor vlaaien en taarten. En in eenRumtopf of Sangria van vers zomerfruit mag het pruimen- aroma niet ontbreken. Werkloosheid Gedurende de maand juli 1986 steeg het aantal werkloze mannen van 377 tot 406. Dat is een toename met 29 mannen. Dit is een gevolg van: a. ontslagen bij aannemers bouw en grondwerken 12); b. het inschrijven van jeugdige schoolverlaters. 17). Bij de vrouwen nam het aanbod toe met 42, t.w. van 188 tot 230 vrou wen. Bij alle beroepsgroepen was een stijging van het aanbod waar te nemen. De stijging is een gevolg van: a. ontslagen van tijdelijke krachten bij een zeilmakerij; b. een stijging van het aantal schoolverlaters met 32 personen. Aanvragen m/v Eind juli betrof de vraag in totaal 34 personen. Deze vraag richt zich op jeugdige modinettes, metaalbewerkers en horecapersoneel. Eind ju ni 1986 omvatte de vraag in totaal 37 personen. Eind juli 1985 was er vraag naar 11 personen. Onderstaand overzicht geeft een juist inzicht in cie ontwikkeling van de werkloosheid per beroepsgroep in vergelijking met de vorige maand en de overeenkomstige maanden van het vorige jaar. Beroepsgroepen MANNEN Bouwnijverheid Grondwerken Metaalnijverheid Landbouw Handel Horeca Scheepvaartpersoneel Niet varend verkeerspers. Kantoor en onderw. pers. Sociale- en geneesk. zorg Los arbeiders enz. Overige beroepsgroepen Totaal werkloze mannen VROUWEN Verkoopsters Serveersters enz. Kantoor- en onderwijzend p. Sociale- en geneesk. zorg Huishoudelijk personeel Los arbeidsters enz. Overige beroepsgroepen Totaal werkloze vrouwen Totaal aanvragen M/V PLAATS VAN INWONING juni juli juni juli 85 85 86 86 66 78 34 42 46 48 37 41 69 69 41 55 23 25 23 18 19 21 17 15 5 6 7 9 8 11 7 7 53 51 39 40 34 35 28 35 9 9 6 7 116 125 101 100 36 42 37 37 484 520 377 406 57 59 36 51 11 11 9 10 56 61 35 40 33 33 22 25 31 36 34 37 52 56 39 46 23 27 13 20 263 283 188 230 16 11 37 34 Gemeente St. Phi lipsland Gemeente Tholen SCHOOLVERLATERS JEUGDIGEN EN MANNEN 45 361 Totaal 406 OVERIGE VROUWEN 24 206 230 INGESCHREVEN schoolverla- Overigenschoolver- Overigen ters laatsters Jonger dan 17 jaar 13(9) 1(2) 15(3) 0(3) 17 jaar 13(7) 1(2) 12(12) 7(4) 18 jaar 9(7) 9(3) 16(8) 5(5) 19 t/m 22 jaar 7(2) 35(37) 31(19) 32(27) Totaal 42(25) 46(44) 74(42) 44(39) De tussenhaakjes geplaatste cijfers is het aanbod van juni 1986. WERKLOOSHEIDSPERCENTAGE Dit percentage geeft het aantal ingeschrevenen weer in procenten van de afhankelijke beroepsbevolking. MANNEN VROUWEN Tholen 10,0% 13,5% Provincie Zeeland 8,3% 13,1% Nederland 13,0% 18,4% Bouwnijverheid Tijdens de verslagmaand nam het aantal werkloze bouwvakkers met 8 mannen toe. Een en ander is een gévolg van inkrimping der werkzaamheden. Het ligt in de verwachting dat na de bouwvakvakantie het aanbod weer iets zal afnemen. Het aantal jeugdige werkzoekenden in deze sector betreft 4. Grondwerken Ook hier was sprake van een lichte stijging van het aantal werklozen. Deze personen werden werkloos wegens het opleveren van een objekt. Het aanbod omvat hoofdzakelijk grondwerkers. Het aanbod van jeug digen is gering en omvat slechts 2 personen. Ten opzichte van juli 1985 zijn er bij bovengenoemde beroepsgroepen nu 53 mannen minder werkloos. Kledingindustrie en zeilmakerijen Bij een zeilmakerij werd een aantal vrouwen, die een tijdeljk contract hadden, ontslagen. Bij een kledingindustrie is vraag naar jeugdige mo dinettes. Metaalnijverheid Bij deze sector was een stijging met 14 mannen waar tenemen. Het aan tal jeugdigen omvat een aantal van 13. De stijging is een gevolg van in krimping der werkzaamheden elders en het inschrijven van schoolver laters. De vraag richt zich op vaklieden, o.a. c.v. monteurs. Landbouw en aanverwante bedrijven Het seizoen in de landbouw (de oogstperiode) is in volle gang. Ook is er een begin gemaakt met het rooien van zilveruien. De vraag is zeer gering. Handels - kantoor - onderwijzend personeel Bij de mensen behoren 50 personen en bij de vrouwen 91 personen tot deze sectoren. Het aanbod is dus bij de vrouwen aanzienlijk hoger dan bij de mannen. Het aantal jeugdige vrouwen betreft 27. Los arbeiders etc. In totaal staan bij deze categorie werkzoekenden 100 mannen en 46 vrouwen ingeschreven. De Stichting Agrarische Projecten Zeeland (STAP) is in samenwer king met de Regionale Verenigin gen voor Bedrijfsverzorging en de Gewestelijke Arbeidsbureau's van start gegaan met het combinatie- banenproject. De coördinator van STAP Zee land, dhr. J. van der Maden, tracht de deeltijdwerkzaamheden op de verschillende agrarische be drijven te combineren tot banen van een volledige werkweek. Jongeren van 17 - 22 jaar met een agrarische afkomst en/of oplei ding kunnen deelnemen als com- binatiebaanwerker. Het is een ideale mogelijkheid om ervaring op andere bedrijven op te doen. Daarnaast kan een aanvullende opleiding of cursus worden ge volgd. Gebleken is dat niet alleeen in de veehouderij en de fruitteelt, maar ook in de akkerbouw be langstelling bestaat voor deelna me aan dit project. Voor meer informatie: bij dhr. M.M. Punt, tel 01667-2392, voor zitter van de Bedrijfsverzorgings- dienst. De waarnemend commissaris der koningin in Zeeland heeft de di rectie van postorderbedrijf Otto in Tilburg gevraagd niet langer de indruk te wekken als zou de com missaris der koningin gegevens verstrekken die het bedrijf ge bruikt voor het uitschrijven van de prijsvraag "Otto's Grand Prix". In het bericht, dat door de computer geselecteerde winnaars ontvangen, staat onder de naam en het adres van de winnaars de zin: "Afgegeven door de commis saris der koningin in de provincie Zeeland". Mensen in Zeeland die zo'n formulier hebben ontvan gen, kwamen in de veronderstel ling, dat de persoonlijke gegevens uit het provinciale rijbewijzen- bestand waren verstrekt. Die in druk wordt versterkt, doordat de gegevens op het wedstrijdformu lier zijn afgedrukt op een rose on dergrond en een quasi- kentekenbewijs daarbij is afge drukt. De hoofdprijs, die het postorderbedrijf beschikbaar stelt, is een auto. De waarnemend commissaris der koningin wijst erop, dat persoon lijke gegevens van rijbewijshou ders nooit worden verstrekt aan commerciële instanties. Hij heeft het postorderbedrijf gevraagd te vermijden, dat de functie van de commissaris der Koningin in rela tie wordt gebracht met prijsvra gen en soortgelijke activiteiten. Een afschrift van zijn brief heeft hij gestuurd aan de commissaris sen der koningin in de andere pro vincies. v V

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1986 | | pagina 13