Plan autowrakken Laatste diploma-uitreiking zelfstandige gem.mavo Tholen Diplomauitreiking Chr. Mavo Tholen Subsidie audiologisch centrum Beplanting Kijk op Kogge in 't stadhuis DE EENDRACHTBODE (OM MISSIES IN BEHOEP Volgens de Afvalstoffenwet moet elke provincie een plan voor de verwijdering van autowrakken hebben. Gedepu teerde Staten van Zeeland hebben nu een zg. voorontwerp voor het Zeeuwse autowrakkenplan gepresenteerd. De branche Sanering Bestemmings plannen Milieu Richtlijnen rijk Financiële gevolgen Pen met inscriptie voor 26 geslaagden; 23 studeren verder Voor de laatste keer heeft de Thoolse gemeentelijke mavo als zelfstandige school diploma's uitgereikt. Verschillende sprekers stonden daarbij stil en de 26 geslaag den kregen een speciaal aandenken van de ouderraad: een pen met inscriptie. Vol gend schooljaar gebeurt het eindexamen onder de paraplu van de Thoolse scho lengemeenschap, waarin gem. mavo, l.h.n.o. de Oesterschelp en l.t.s. Burgemeester Bouwense samengaan. 59 van de 60 geslaagd; 98.3% Computerdiploma's PAK EVEN UW ZAKBOEKJE Geldleningen voor auto, boot of caravan? w.q. donken Bestuursacademie f PROGRAMMA-OVERZICHT. S.L.O.TH. ZIT mr-mmmmrn OP 89.9 MHZ. SSI.GnrH tel. 01660-4004 Zeevisvaart Mollerlyceum CHR. MAVO Volle tijd KMBO Rijksscholen gemeenschap V.J.V. Den Singel ABDIJ I EUWS Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor f 46.000,— startsubsidie te verlenen voor een dependance in Goes van het audiologisch centrum "de Ammanstichting" in Rotterdam. Hiervan zal na af loop van het startjaar f 28.000,— door de Am manstichting worden terug betaald. Door de start van een depen dance in Goes wordt de bereik baarheid van hulp aan dove en slechthorende jongeren en vol wassenen in Zeeland sterk ver beterd. Er is nadrukkelijk geko- De Zeeuwse beplantingscom missie vergadert op woensdag 9 juli. Als belangrijkste agenda punt staat genoteerd het be heersplan beplantingen buiten gebied van de gemeente Tholen. Deze openbare vergadering be gint om 15.00 uur en zal wor den gehouden in het provincie huis, Sint Pieterstraat 42 in Middelburg. zen voor Goes als vesti gingsplaats omdat op die ma nier nauw kan worden samen gewerkt met de school voor slechthorende en spraakge- brekkige kinderen "de Kring" die al in Goes is. Gesprekken van medewerkers van de provinciale griffie, direc ties van De Kring, Ammanstich ting, Zeeuwse Stichting voor revalidatie en de Oosterschel- deziekenhuizen hebben geresul teerd in een plan per 1 juni 1986 te starten met een perio diek spreekuur van de Am manstichting in Goes. Ver wacht wordt dat bij de start één onderzoeksdag per maand vol doende zal zijn en dat er gelei delijk een uitbreiding tot een dag per veertien dagen of mo gelijk een dag per week zal plaatsvinden. Niet alleen voor ouderen is het van belang dat er een dergelijke voorziening komt in Zeeland maar ook (en vooral) voor dove en zeer slechthorende kleuters omdat op die manier een aantal "uithuisplaatsingen" buiten de provincie zou kunnen worden voorkomen. Door de openstelling van de de pendance voor alle leeftijds groepen worden de noodzakelij ke investeringen eerder renda bel. Inmiddels zijn ook gesprek ken gevoerd met de k.n.o.- artsen in Zeeland over 'de me dewerking' aan een dependan ce. Deze zijn overwegend posi tief verlopen. Omdat er in het startjaar extra De tweede kamer uit Gedepu teerde Staten houdt op dinsdag 8 juli tweemaal zitting om be roepschriften tegen gemeente lijke uitspraken over bijstands zaken te behandelen. De be zwaren richten zich tegen beslissingen van de gemeente Vlissingen. De zittingen beginnen om 10.00 en om 10.20 uur. De hoorcommissie bestem mingsplannen houdt op vrijdag 11 juli tweemaal zitting. De eerste begint om 10.00 uur en heeft als onderwerp het bestemmingsplan "Nisse, ge deelte bedrijfsterrein Drieweg" van de gemeente Borsele. Te gen dit plan zijn drie bezwaar schriften ingediend. Mevrouw mr. drs. L.G. van den Berge uit Leidschendam en de heren J. Bos en P. Wesselius (beiden uit Nisse) maken be zwaar tegen de vestiging van een transportbedrijf op een bestaand verhard terrein aan de Drieweg in Nisse. De transport ondernemer, die het perceel in eigendom heeft, wil een loods bouwen voor open overslagac tiviteiten. De bezwaarden-die dicht bij het terrein wonen vrezen overlast van het bedrijf. De tweede zitting begint om 10.30 uur en heeft als onder werp het bestemmingsplan "Pauwhoek, 4e herziening" van de gemeente Mariekerke. De heer mr. J. Boogaard uit Middelburg maakt bezwaar te gen de agrarische bestemming op een terrein aan de Cornelis Jaspersestraat in Meliskerke, waar een mini-camping is ge vestigd. Ook maakt hij bezwaar tegen een aantal woningen die dicht bij de camping gebouwd zullen worden. Alle zittingen zijn openbaar en worden gehouden in het provin ciehuis, Sint Pieterstraat 42 in Middelburg. kosten zullen worden gemaakt voor de aanschaf van appara tuur en ander werkmateriaal heeft de Ammanstichting een startsubsidie gevraagd. De Staten nemen in hun verga dering van 19 september hier over een beslissing. In dit plan is o.a. aangegeven welke autosloperijen hun activi teiten om redenen van natuur, landschap en woonomgeving moeten beëindigen. Ook wordt duidelijk gemaakt welke maat regelen nodig zijn ter bescher ming van het milieu bij bedrijven die hun werk voortzetten. In afwijking van de richtlijnen van het rijk kent het Zeeuwse plan geen minimumgrens voor het aantal wrakken dat per be drijf per jaar moet worden ver werkt. Zulke bedrijven moeten wel aantonen dat zij econo misch doelmatig èn milieuhy giënisch verantwoord te werk gaan. Is dit niet het geval dan dan moeten ze alsnog stoppen. In Zeeland is een kleine tachtig bedrijven actief met het verwer ken van autowrakken. De sloo pauto's worden opgeslagen, onderdelen worden eruit ge haald en eventueel worden de wrakken geplet. In twee bedrij ven worden wrakken met een schrootschaar versnipperd. De bedrijven bevinden zich op 37 plaatsen in de provincie. In to taal worden in Zeeland per jaar rond 11.000 wrakken aangebo den. Uiteindelijk wordt al dit auto-schroot afgevoerd naar shredders in Den Haag, Nieu- werkerk aan de IJssel of 's- Hertogenbosch. Volgens een schatting werken 40 tot 50 woonwagenbewo ners in de autowrakkenbranche en 20 mensen met een vaste vestiging. Geen van de sloopterreinen of bedrijven voldoet geheel aan de eisen van de Afvalstoffenwet. Het gaat vooral om bescher mende maatregelen tegen bo de mvervuilingdoorolieenan- dere stoffen en de landschappe lijke camouflage van de ter reinen. De provincie wil een situatie be reiken waarin het opslaan, slo pen etc. van autowrakken niet leidt tot milieuvervuiling. De plaatsen waar dit gebeurt moe ten bovendien passen in de om geving. Natuurlijk dient ook aandacht te worden besteed aan de werkge legenheid in de bedrijven en die van de woonwagenbewoners. Om deze doeleinden te bereiken zal er echter een sanering moe ten plaatsvinden, bijvoorbeeld door verplaatsing van bedrij ven, door beëindiging en door het treffen van milieumaat regelen. De autosloperijen kunnen in twee categorieën worden ver deeld: die wel en niet in een bestemmingsplan zijn geregeld. De terreinen die overeenkomen met het bestemmingsplan zul len over het algemeen nog moe ten worden verbeterd uit een oogpunt van milieube scherming. Een bijzonder geval vormen de sloopterreinen bij: woonwagen centra. De provincie streeft er naar t.z.t. de woon- en sloopge- deelten te scheiden. Dit bete kent in de praktijk dat öf een aantal sloopterreinen öf een aantal woonterreinen moet worden verplaatst. Dit zal overi gens via een ander plan worden geregeld, het "Saneringsplan woonwagencentra", dat dit na jaar verschijnt. Er zijn autowrakkenterreinen die niet in een bestemmingsplan zijn geregeld en die bovendien in een beschermingszone van een waterwingebied liggen, in een woongebied, een recreatie gebied, een natuurgebied of an derszins waardevolle gebieden. Deze terreinen moeten worden verplaatst of gesloten. In de volgorde van belangrijk heid gaat het om de volgende terreinen. Bedrijven op het woonwa gencentrum Goes (woon gebied); Verheijden, Clinge (woonge bied en gebied met land schappelijke/natuurweten schappelijke waarde; Van Mourik, 's-Heer Hen drikskinderen (woongebied en gebied met landschappe lijke/natuurwetenschappelij ke waarde); Hogerwerf, Bruinisse (re creatiegebied); Van Doezelaar, 's-Heer Arendskerke (vlakbij natuur gebied); Jansen, Hoek (gebied met landschappelijke/natuurwe tenschappelijke waarde); Bedrijven op woonwagen centrum De Val, Zierikzee (gebied met landschappelij ke/natuurwetenschappelijke waarde). Binnen drie maanden nadat het autowrakkenplan door het rijk is goedgekeurd moet elke sloper of eigenaar een vergunning aan vragen bij Gedeputeerde Staten. In die vergunning komt te staan aan welke (milieu)voorwaarden moet worden voldaan. Niet alle maatregelen moeten meteen worden ingevoerd. Het is ook denkbaar dat de slopers onder ling maatregelen treffen. Op korte termijn zal echter wel moeten worden gezorgd voor een goede bodembescherming. Volgens het rijk zouden minstens 1000 wrakken per jaar moeten worden verwerkt, wil een bedrijf goed kunnen werken. Dat zou betekenen dat er in Zeeland slechts plaats was voor 10 grotere slopers. Vol gens het nu gepresenteerde plan zou dit alleen al uit een oogpunt van spreiding onge wenst zijn, nog afgezien van de positie van de mensen die in de sloopsector werk vinden. De provincie kiest daarom voor een plan waarbij ook de kleinere bedrijven een kans krijgen, mits ook zij kunnen aantonen aan de nodige voorwaarden te vol- Tot 1 september a.s. kan op het voorontwerp autowrak kenplan worden gerea geerd. Schriftelijke reacties moeten worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Woonwagenbewoners die willen reageren kunnen con tact opnemen met de heren P. Verschuur en H. van der Heyden, die werkzaam zijn bij de Stichting woonwa- genwerk Noord- en Midden- Zeeland/Zeeuwsch- Vlaanderen. Anderen kunnen voor nade re informatie contact opne men met het bureau voor lichting van de provincie Zeeland, Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon (01180) 31396. Men kan hier ook een gratis samenvatting van het plan krijgen of een exemplaar van het plan zelf f 10, doen. De kleine bedrijven zou den bijvoorbeeld door samen werking en concentratie op één terrein hun voortbestaan veilig kunnen stellen. De financiële gevolgen van het plan zijn op dit moment zeer moeilijk te overzien. De sane ring (bij verplaatsing) van de eerdergenoemde bedrijven kan een kleine f 3 miljoen kosten. Voorts zullen gemeenten kosten moeten maken voor ge meentelijke (gratis) inleverter- reinen. Van de kant van het rijk zijn er subsidiemogelijkheden, bijvoorbeeld in gemeenschap pelijke voorzieningen en voor milieumaatregelen. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting. Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon 01180-31392 of 31402 De aanwezigheid van lts-directeur A.A. Meloen en lhno-adjunct- directeur C. Hoek van Dijke we zen daar vrijdagavond al op en In de maanden juli en augustus is er in de hal van het stadhuis aan de Hoogstraat te Tholen de ten toonstelling "Kijk op Kogge". De materialen zijn in leen van het Scheepvaart geologisch museum Ketelhamer. Het tolschip, waar aan Tholen zijn naam te danken heeft, was een Koggeschip. Tho len motst voor haar Heer 30 sol daten leveren, die per Kogge wer den vervoerd. Meer over die histo rie en het toen gebruikte materiaal ziet men op deze expositie. Ze is van dinsdag t/m zaterdag ge opend van 15.00 tot 17.00 uur. Dit, een onderdeel van streekmu seum De Meestoof met gelijke openingstijden en entreegelden. wethouder van onderwijs J. Ver- sluijs ging er niet aan voorbij in zijn felicitatie. Hij vond, dat men over deze laatste zelfstandige diploma-uitreiking van de gem. mavo niet dramatisch hoefde te doen. "Wat samen beter gedaan kan worden dan voorheen, moe ten we niet nalaten. Er wordt een sterkere eenheid gevormd, dan de drie partijen die er waren, om dichtbij huis onderwijsvoorzie ningen te houden. Ik hoop, dat deze stap juist en noodzakelijk was om goed onderwijs op Tho len te garanderen." Directeur J. v.d. Donker vond, dat deze laatste keer toch een extra di mensie gaf aan de diploma uitreiking. Mevr. Hage on derstreepte dat namens de ouder raad in de vorm van een pen voor elke geslaagde. De gem. mavo heeft negen van de tien keren een warme finale gehad en ook vrijdagavond mochten van de leerlingen, ouders, leraren en Vrijdag 27 juni was een heuglijke dag voor 59 eindexamenkandida ten van de Chr. Mavo. 's Avonds hebben zij in de aula van de school hun diploma in ontvangst genomen. Voorzitter T.A. Vogel opende de bijeenkomst door iedereen welkom te heten, daarna ging hij voor in gebed en las Jo hannes 21.Directeur K. Flikweert deelde mee, dat het percentage geslaagden 98,3% was (59 van de 60 kandidaten) terwijl 2 leerlingen zich tijdens het examenjaar we gens gezondheidsredenen moesten terugtrekken. De diplo mauitreiking geschiedde" dit jaar door de mentoren van de vierde klas: de heer de Kunder reikte ze uit aan klas 4A, mevrouw Van Veen aan klas 4B en de heer Van Belzen aan klas 4C. Na de pauze hield de heer Flikweert een medi tatie in de vorm van een opstel. Dit kreeg als titel: Gezakt... en toch geslaagd naar aanleiding van Johannes 21waar de Heere Jezus aan Petrus de vraag stelt of hij Hem liefheeft. Deze vraag "Heb je mij lief" komt ook tot ons wanneer we hierop bevestigend kunnen antwoorden, dan zijn we pas geslaagd",aldus de directeur. Namens de ouders werd door de heer Beurkens een dankwoord uitgesproken en namens de leer lingen kreeg Erna Berkens het woord. Hierna werd gezamenlijk Ps 116 vers 1, 2, 3, 7 en 10 gezon gen en sloot de heer Flikweert de ze avond met gebed. andere belangstellenden de ramen van Meulvliet wijd open staan. Directeur Van den Donken herin nerde eraan, hoe de geslaagden vier jaar geleden als timide brug- klassertjes op school kwamen. "Ze werden een hele goede klas en we dachten: bij het eindexamen zitten we op rozen met allemaal achten, maar dat is niet gelukt. Na de eerste schrik is 't gelukkig nog meegevallen - 4 van de 30 haalden 't niet - maar de leer krachten hebben er ook keihard voor gewerkt, zonder overspan nen te worden. De leerlingen had den prachtige rapporten en er wa ren nooit geen problemen. Totaal 86.6% van de kandidaten haalde de eindstreep, zo'n 43% heeft in zeven vakken examen gedaan en gelukkig bij meer dan 80% op D- niveau", aldus de directeur. "Het is een resultaat dat er mag wezen: 26 van de 30 geslaagd", zei wethouder Versluijs. "Na vier jaar blokken, wordt een periode van vorming en ontwikkeling af gesloten. 't Is een hele belangrijke periode en ik hoop, dat de gedi plomeerden hier 4 of 5 jaar met genoegen gewerkt hebben. Succes verder", zo besloot de wethouder, die meisjes en jongens, ouders en personeel feliciteerde. Hij reikte de 26 diploma's uit, na dat de directeur van elke leerling een karakteristiek had gegeven. Richard Arends was de knapste jongen van de klas en twee jon gens kregen nog een tweede diplo ma: Johan Slabbekoorn en Jobert Schot ontvingen een getuigschrift van hun vaardigheden op de com puter. Schooldecaan H. Venekamp zei blij te zijn, dat bijna alle leerlin gen doorgaan met leren. "Alleen mavo is te weinig om verder en mee te kunnen." Het vervolg van de geslaagden ziet er als volgt uit: 9 havo Bergen op Zoom, 4 m.t.s.(2 B.o.Z., 2 Vlissin gen), 2 v.h.b.o. Goes, 4 k.m.b.o., 1 m.d.g.o.(kapster) Goes, 1 Intas B.o.Z., 1 vei pleging, 1 streek school Breda, 1 militaire dienst, 1 winkel en 1 l.t.s. THOLEN 16 juli Toeristenmarkt van 14 tot 20 u. SCHERPENISSE 9 juli Fancy Fair Oosterschelde- school van 17 tot 20 u. op school plein Blokkendoos 12 juli Wedstrijd voor herders honden. 10 u. Langeweg 2 16 juli Touwtrekken, 14 u. De Pluimpot SINT MAARTENSDIJK 5 juli Pleinconcert Euterpe (markt) 16 juli Dauwzwemmen Haestinge (6.00 uur) 16 tot 19 juli Zomerfeesten 19 juli Braderie (met wielerronde en rommelmarkt) STAVENISSE 12 juli Braderie SINT ANNALAND Tentoonstelling Tegels (Frouwien Visser), De Meestoof OUD VOSSEMEER 3 en 4 juli Avondwandelvier daagse 5 juli Schuurfeest PJZ, Langeweg 12 juli Rommelmarkt BERGEN OP ZOOM t/m 20 juli Expositie foto's van Jacques Bakker en gegraveerd glas van Karin Kunst, Etcetera 25, 26 en 27 juli Bourgondische Krabbenfoor film film film ROXY 1: Police Academy 3 - a.l. dag. 19 en 21.30 u. za 14, 19 en 21.30 u. zo 14, 16.30, 19 en 21.30 u. wo 14, 19 en 21.30 u. ROXY 2: The delta force - 12 jr. dag. 19 en 21.30 u. zo 16.30, 19 en 21.30 u. Troetelbeertjes - a.l. za, zo en wo 14 u. CINEMACTUEEL 1: D.A.R.Y.L. - a.l. dag. 20 u. vr en za 19 en 21.30 u. zo 14, 16.30, 19 en 21.30 u. CINEMACTUEEL 2: Teachers - a.l. dag. 20 u. vr en za 19 en 21.30 u. zo 14, 16.30, 19 en 21.30 u. CINEMACTUEEL 3: Abel - a.l. 20 u. vr en za 19 en 21.30 u. zo 14, 16.30, 19 en 21.30 u. Kerkstraat 14 4694 BX Scherpenisse Telefoon 01666-29 79 assurantiebezorger hypotheekadviseur Advertentie I.M. ESLAAGD DOS GEFELICITEERD André de Bruin uit Poortvliet en Wilfred van Elzakker uit Tholen, zijn aan het Instituut voor Sla gersvakonderwijs te Utrecht (met als cursusplaats Goes) geslaagd voor het geïntegreerde onderne mersdiploma, wat naast hun al eerder behaalde vakdiploma voor het slagersbedrijf, mogelijkheden biedt voor vestiging in de detail handel met uitzondering van: slij terij, drogisterij en vuurwapen- handel. Adrie Overbeeke uit Poortvliet is aan de toneelschool te Maastricht geslaagd voor het einddiploma na een vierjarige opleiding. Hij is voor een halfjaar verbonden aan toneelgezelschap Globe te Eind hoven. Broer Jan Overbeeke slaagde aan de m.t.s. te Breda voor het diplo ma weg- en waterbouwkunde. Bratn Goedegebuure uit St. Anna- land is aan de muziekschool te Fijnaart geslaagd voor het diplo ma saxofoonspel A. R.K. M.T.S. Antonie Keldermansschool Bergen op Zoom Geslaagden diploma Bouwkunde: Anthonisse J.(Hans) Poortvliet; Havermans L.M.M. (Luciën) Oud-Vossemeer; Hoffman W. (Wilmar) Oud-Vossemeer; Schot C.M. (Cees) St. Maartensdijk; van Vossen C.W. (Cees) St. An- naland; Niemantsverdriet J.J. (Jan) Poortvliet; Quist F. (Frans) St. Philipsland. Drie kandidaten werden afgewezen, vijf kandida ten krijgen een herexamen. Electrotechniek. Studierichting Energietechniek v. Rooy R.M.I. (Roy) St. Maar tensdijk Studierichting Electronica den Braber W.J. (Wim) Stavenis- se; Prosman J. (Johan) St. Phi lipsland. Drie kandidaten krijgen een her examen. Werktuigbouwkunde v.d. Klundert J.F.M. (John) Oud-Vossemeer; Zwikker P.C. (Pieter) Scherpenisse. twee kandidaten werden afgewe zen, twee kandidaten krijgen een herexamen, een kandidaat moet wegens ziekte nog examen af leggen. Bouwkunde Jansen W. (Wim) Tholen, Vijf kandidaten werden afgewe zen, vier kandidaten krijgen een herexamen, drie kandidaten moe ten wegens ziekte nog examen af; leggen. Motorvoertuigentechniek inclusief praktijkjaar Poot P.M. (Peter) St. Maar tensdijk Geslaagd aan de Voetiusscholengemeenschap te Goes H.A.V.O.: Poortvliet: Marian van As, Mar jan Priem. Scherpenisse: Marja Lindhout Sint-Annaland: Liesbeth Heijboer Sint-Philipsland: Fenny den Haan, Lenie Aarnoudse Stavenisse: Wim den Braber, An drea Dorst, Peter van haaf- ten,Jeanine Knuist Tholen: Johan Geuze, Simon Maljaars, Wouter Scherpenisse, Lianne Verhage. M.A.V.O.: Sint-Philipsland: Hanna Eerland Tholen: Jaap Zwaai. Lia van Alphen uit Tholen slaag de aan de Rijks-Universiteit te Maastricht voor de 1ste graads leraren-docentenopleiding H.B.O. Gezondheidszorg. Martijn Boerhouwers uit Tholen is aan de Roncalli scholengemeen schap te Bergen op Zoom geslaagd voor het Mavo-diploma. Aan de Zeeuwse Bestuursacade mie te Goes zijn geslaagd: Mw. H.J. v.d. Ree- de Graaf uit Sint Maartensdijk voor Admi nistratief ambtenaar. Mej. G.J. van der Gouwe uit Scherpenisse, en dhr. F.L. Huijbrechts uit Sint Maartensdijk voor bestuursamb tenaar. Dhr. J. de Feyter uit Sint Maartensdijk voor de aanteke ning Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. Dhr. M.P. Oost- dijk uit Sint Maartensdijk voor Hoger Bestuursambtenaar. Ook dhr. A.A. Vos uit Goes, af komstig uit Oud-Vossemeer en werkzaam bij het Bevelandse wa terschap, is geslaagd voor het di ploma Hoger Bestuursambtenaar. Vrijdag 4 juli 18.00-19.30 19.30-20.30 20.30-21.30 21.30-22.30 Zaterdag 5 juli 10.30-11.00 11.00-12.00 Weekend voor de deur. Pres.: Marjo Donders, Leo Troost en Harry v.d. Ree. Er is hoop met gospelmuziek. Jazz in de polder. Pres.: Jean Quist Cyborg's tijdingen van elders Marja's kinderprogramma Jeugdprogramma. Met Ned.talige top 3, top 15 en Ditjes en Datjes. Pres.: Gert Smits, Jac- co Vinjé en Liane Burgers. S.L.O.Th. Non Stop Verzoekhoek. Pres.: Jan Voormeulen. Rawhide. Pres.: Gert Smits Zevensprong. Populair familieprogramma met diverse spelletjes.Pres.: Kees Burgers. Bloemendaalse radio kerkdienst Ds. van Gent. Viva la Musica. Pres.: Sarien Bout. Computercorner/hobbyhoek. Pres.: Jan Slab- becoorn en André Bout: deze week de MSX. 12.30-14.00 14.00-16.00 16.00-17.30 Zondag 6 juli 11.30-14.30 14.30-15.30 20.30-21.30 Maandag 7 juli 18.00-19.00 Dinsdag 8 juli 18.00-19.30 Erik en Jeroen met de hits van toen. Woensdag 9 juli 18.00-19.00 Streeknieuws. Pres.: Marjo Donders. 19.00-20.00 Vliegende schijven. Pres.: Jan van Hie. Donderdag 10 juli 18.00-19.30 Rondom 60. Pres.: Mevr. V. Driel-Vaders, Greetje Mayer en Wim Ojevaar. Aan de Zeeuwse School voor Zee visvaart te Vlissingen zijn geslaagd voor het diploma stuur man/werktuigkundige VI zeevis vaart lager nautisch onderwijs: L.K.M. van den Berge en D.P. Bijl uit Tholen. Aan de afdeling MEAO van de Zeeuwse Dag- en Avond Scholen gemeenschap zijn A. Broekhuizen uit Poortvliet en W. A. Fase uit Sint Annaland geslaagd voor drie certificaten. M. Quak uit Sint Philipsland is aan de Streekschool Zeeland geslaagd voor gezinshelpster. Aan het Mollerlyceum te Bergen op Zoom zijn geslaagd: Gymnasium B: Ellen Suijkerbuijk uit Tholen en Ellen Heydra uit Oud Vossemeer. VWO A: Corina van Putten uit Stavenisse en Marjolein van der Slikke uit Sint Maartensdijk. VWO B: Peter Boudeling uit An na Jacobapolder, Ronald Korstanje uit Tholen, Maurits van de Maarl uit Sint Maartensdijk, Chris Nieuwenhuizen uit Stave nisse en Piet van Westen uit Oud Vossemeer. Hendrina Dorst en Linda van Iwaarden uit Sint Maartensdijk zijn aan de chr. mavo te Tholen geslaagd voor het herexamen. Aan het KMBO te Bergen op Zoom zijn geslaagd: Metaal: D. Barzilay en C.J. de Korte uit Tholen en A. van Me- chelen uit Sint Maartensdijk. Detailhandel Tholen: J.D. Gaa- keer, J.C. van der Male en J.L. van Nieuwehuizen uit Tholen. 41 J.N.G. Donken uit Scherpenisse. H.A.L. Overbeeke uit Sint Maar tensdijk. Aan de Rijksscholengemeenschap te Bergen op Zoom zijn geslaagd: MAVO: Rinan van Nieuwenhuij- zen uit Tholen. John Vroegop uit Oud Vossemeer. Jan van den Hoek uit Sint Philipsland. HAVO: Hassan Eljilali uit Tho len. Huib Uijl uit Sint Maartens dijk. Monique Timmermans uit Oud Vossemeer. VWO: Heieen Zuidweg uit Tho-- len. Arnoud Hogendoorn uit Sint Maartensdijk. Jerry Wagemaker uit Sint Philipsland. Aan het vormingscentrum V.J.V. Den Singel te Bergen op Zoom zijn geslaagd voor het Ensaid- diploma modinette: Conny Schillemans uit Sint Anna land en Elza van Zetten uit Tholen.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1986 | | pagina 7