THOLEIMDERWIJS informatierubriek van de gemeente tholen MAANDAGAVOND VERGADERT DE GEMEENTERAAD 10 JULI: VERGADERING COMMISSIE SOCIAAL CULTUREEL WERK HINDERWET: OPENBARE KENNISGEVING VERZOEK OM VERGUNNING WOENSDAG 9 JULI: BIJEENKOMST SCHOOLSPORTPROJEKT VOOR THOLEN WAT LIGT TER INZAGE? Voetbalcompetitie 1986/1987 afdeling Noord-Brabant Donderdag 3 juli 1986 DE EENDRACHTBODE 5 WIJ ZOEKEN NOG ENKELE NIEUWE LEDEN VOOR DE BEHEERSKOMMISSIE VAN DE DORPSHUIZEN IN STAVENISSE EN SCHERPENISSE SPREEKUUR B EN W Na de KNVB heeft nu ook de afdeling Noord- Brabant de indeling voor het komende seizoen be kend gemaakt. Er spelen in totaal 23 streekelftallen mee. Redactie: Voorlichtingsambtenaar Gemeentehuis Tholen Markt 1 5 Sint Maartensdijk Tel 01666-2955 Maandag 7 juli a.s. komt de Thoolse gemeenteraad voor de laatste keer voor de vakanties voor een vergadering bijeen in het gemeen tehuis te Sint-Maartensdijk. Deze vergadering, die om 19.30 uur begint, staat onder leiding van onze nieuwe burgemeester, de heer H.A. van der Munnik. De vergadering is zoals altijd openbaar. Elke belangstellende is dus van harte welkom. Op de agenda staan on der meer de navolgende onderwerpen: - Uitbreiding gemeentehuis te Sint-Maartensdijk; Er bestaat een dringende behoefte tot uitbreiding van het ge meentehuis. De uitbreiding kan plaatsvinden naast het gemeen tehuis langs de Ds. de Bresstraat. De benodigde panden zijn daarvoor inmiddels aangekocht. De raad wordt thans om een principe-uitspraak gevraagd. Tevens wordt de raad gevraagd het college van burgemeester en wethouders te machtigen om het architektenbureau Würdemann B.V. te Utrecht een besteks- klaar plan te laten vervaardigen. Dit architektenbureau heeft ook de huidige nieuwbouw van het gemeentehuis voorbereid. Het benodigde voorbereidingskrediet wordt geraamd op f 30.000,-. - Treffen van voorzieningen t.b.v. het dorpshuis "de Vossenkuil" te Oud-Vossemeer; Door wateroverlast is schade ontstaan aan de parketvloer in de foyer van het dorpshuis "de Vossenkuil" in Oud-Vossemeer. Een groot deel van de parketvloer is hierdoor onbruikbaar ge worden. Daarnaast is schade ontstaan aan de parketvloer in de grote zaal, onder meer als gevolg van een vloerverzakking. Het proces van de verzakking wordt voorlopig even afgewacht. Voorgesteld wordt de foyer te voorzien van een nieuwe marmo- leum vloerbedekking en dat met de daaruit vrijkomende nog goede stukken parket, de vloer in de grote zaal wordt gere pareerd. Een ander probleem dat om een oplossing vraagt betreft de ge luidsinstallatie. De versterker is in het verleden onbeschermd in de grote zaal geplaatst. Door ondeskundig gebruik en een aan tal ongelukjes is schade ontstaan. Voorts heeft de beheerscom missie van het dorpshuis de behoefte gesignaleerd om sprekers zowel in de grote zaal als in de foyer hoorbaar te laten zijn, als mede te voldoen aan de behoefte in beide ruimtes tegelijkertijd achtergrondmuziek te laten horen. Voorgesteld wordt de ver sterker achter de bar op te stellen en twee luidsprekers in de foyer te plaatsen. De raad wordt gevraagd het benodigde kre diet beschikbaar te stellen. - Aanvullend krediet restauratie toren N.H.-Kerk te Stavenisse; Om diverse redenen is het niet mogelijk de restauratie van de toren van de Nederlands Hervormde Kerk te Stavenisse binnen het door de raad in november 1985 beschikbaar gestelde kre diet uit te voeren. De belangrijkste daarvan zijn: het foutief in schatten door de architekt van de prijsverhogingen die sedert 1982 zijn opgetreden en het teloor gaan van de voordelen (soms zelfs 35%) ten gevolge van de recessie. Ook de conditie van de uurwerken en de luidklok blijken dermate slecht dat een radikale aanpak noodzakelijk is. Uit nader onderzoek is gebleken dat ook de elektrawerken, inclusief de groepenkasten volledig vernieuwd moeten worden. De raad wordt om een aanvullend krediet gevraagd van f 134.000, - Verstrekking geldlening van f 25.000,— aan de stichting Scouting Heenetrecht te Tholen; In augustus 1985 werd aan de stichting Scouting Heenetrecht te Tholen een gemeenteliljke subsidie verstrekt van f 76.231,— voorde bouw van een eigen akkommodatie. In het kader van de subsidieregeling Jongeren bouwen voor Jongeren was aan de stichting een subsidie toegekend van f 1 50.000, Bij de aanbesteding, medio oktober 1985, bleek de begroting fors te zijn overschreden. Ondanks het feit dat een aantal bezuinigingen zijn doorgevoerd, resteert een tekort van f 25.000,-. De raad wordt voorgesteld aan de stichting een hypothecaire geldlening te verstrekken van f 25.000, - Aanvullend krediet t.b.v. restauratie molen te Stavenisse; Het blijkt niet mogelijk de restauratie van de molen te Stavenis se uit te voeren binnen het daarvoor beschikbaar gestelde kre diet. Redenen daarvoor zijn de lange tijd (6 jaar) tussen de da tum van opname en de datum van uitvoering, de slechte globale opname en controle bij het maken van het bestek door monu mentenzorg en de tegenvallers tijdens de uitvoering. Om de restauratie verder te kunnen voltooien is het noodzake lijk dat slechte c.q. rotte onderdelen alsnog worden hersteld of vernieuwd. In verband daarmee wordt de raad om een aanvul lend krediet van f 40.000,— gevraagd. - Verbreding toegangsweg jachthaven Sint-Annaland; De toegangsweg tot de jachthaven te Sint-Annaland is momen teel 2.50 m breed. De lengte van de weg is circa.200 m. De wa- tersportverenigingg "Sint-Annaland" heeft om verbreding van de weg gevraagd met circa 0.50 m aan beide zijden. Dit in het belang van de voetgangers die nu bij het passeren van een auto uit moeten wijken naar de veelal modderige berm. De uitvoe ringskosten zullen voor rekening van de vereniging komen en worden verwerkt in de jaarlijkse exploitatiesom die de wa tersportvereniging jaarlijks voor het gebruik van het jachthaven complex betaalt. De raad wordt voorgesteld de voor de uitvoering benodigde gel den beschikbaar te stellen. - Vergoeding salariskosten orthodidakt 1986-1987; Sinds 1981 is aan de M.L.K.-school "De Veste" een zoge naamde orthodidakt verbonden, een leerkracht die hulp ver leent aan leerlingen (ook buiten "De Veste") met leermoeilijk heden. Dankzij de activiteiten van de orthodidakt kunnen ver schillende leerlingen binnen het reguliere (normale) onderwijs worden gehandhaafd. De werkzaamheden van de orthodidakt zijn in de loop der jaren op verschillende manieren bekostigd. Voor wat betreft het schooljaar 1986-1987 heeft het bestuur van "De Veste" nog geen zekerheid over de vraag of het ministerie een rijksvergoe ding zal verstrekken. Reden waarom de gemeenteraad ge vraagd wordt de benodigde gelden f 54.000, beschikbaar te stellen. Garantie van f 10.000,— t.b.v. inventarisaanschaffingen voor de Thoolse Scholengemeenschap; Op 1 augustus a.s. gaat de Thoolse Scholengemeenschap (waarin opgenomen de Burg. Bouwense L.T.S., de L.H.N.O.- school "de Oesterschelp en de openbare M.A.V.O.) officieel van start. Het streven is om de brugklassen van de scholenge meenschap te huisvesten in de lokaties Sint-Maartensdijk en Tholen. Achtergrond hiervan is: het onderwijs moet zo dicht mogelijk bij de leerlingen gevestigd zijn. Voor brugklasleerlingen staan de vakken verzorging (2 uur) en techniek (4 uur) wekelijks op het rooster. In verband daarmee moeten de brugklasleerlingen uit Sint-Maartensdijk één dag(deel) naar Tholen. Het vak techniek moet in Sint- Maartensdijk worden gevolgd. De 4 uren techniek kunnen even wel niet op één dag op het lesrooster opgevoerd worden. Zon der nadere voorzieningen moeten de brugklasleerlingen uit Tho len twee maal per week naar Sint-Maartensdijk reizen. Omdat men echter alle brugklasleerlingen op gelijke wijze wenst te be handelen is naar een oplossing gezocht. Het huidige handvaar digheidslokaal van "de Oesterschelp" is geschikt te maken als lokaal voor het vak techniek. Wel is het nodig dat extra inventa ris van circa f 10.000,— wordt aangeschaft. De vraag blijft of het ministerie bereid is een dergelijk bedrag beschikbaar te stel len. De gemeenteraad wordt gevraagd garant te staan voor dit bedrag. Aanleg van riolering in de Hoenderweg te Sint-Annaland; In juli 1985 heeft de gemeenteraad zich uitgesproken over het opgestelde rioleringsplan Sint-Annaland, eerste fase. Het betrof de aanleg van riolering in de Anna van Bourgondiëstraat. In dat voorstel werd opgemerkt dat het om financiële redenen noodza kelijk was het oorspronkelijke plan dat voorzag in de oplossing van wateroverlast in de desbetreffende omgeving, in twee fa sen uit te voeren, de werkzaamheden betrekking hebbend op de 1e fase hebben recent een aanvang genomen. Thans dient de 2e fase van het projekt tot uitvoering te komen. Het hiertoe opgestelde plan voorziet in de aanleg van een riole ring in de Hoenderweg (gedeelte tussen Domineeshof en Cu- reestraat). Ook voor deze 2e fase wordt een bijdrage ontvangen uit het fonds "bijzondere voorzieningen". Voorts kan een deel van de kosten gefinancierd worden uit het stadsvernieuwings fonds en de reserve openbare werken. De raad wordt gevraagd om krediet beschikbaar te stellen. Rekonstruktie Molensingel te Tholen; In de planning kapitaalswerken 1986 is voor uitvoering opgeno men de rekonstruktie van de Molensingel te Tholen. Het plan voorziet in het aanbrengen van een nieuwe fundering van het wegdek, het vervangen van de bestaande asfaltverharding door een klinkerbestrating, de aanleg van een trottoir en parkeervak ken aan de zijde van de woningen, het aanpassen van de open bare verlichting, alsmede de aanplant van bomen in berm en de aanwezige sloot en het wegdek. Tevens wordt deze sloot wat minder diep, maar behoudt echter wel zijn funktie voor het af voeren van regenwater. In 1985 zijn door een aantal bewoners van de Molensingel klachten geuit over wateroverlast op hun precelen. Deze overlast wordt voornamelijk veroorzaakt door het huidige niveauverschil van de Molensingel met de aangren zende percelen. Uitvoering van het plan voorziet tevens in de oplossing van de wateroverlast-problematiek. Ook voor dit plan dient de raad een krediet beschikbaar te stellen. Vaststellen beheersplan Buitengebied; Het landschap van Tholen wordt getypeerd door een veelheid aan dijken en landschappelijke wegen waarop en waaraan in veel gevallen bomen en bosplantsoen zijn aangeplant. In nage noeg alle gevallen is dat in dezelfde periode gebeurd te weten direkt na de watersnoodramp en de herverkaveling (jaren vijf tig/zestig). De houtopstanden worden geplaagd door ziekten, achterstallig onderhoud en zijn vaak om redenen van ouderdom kaprijp. Om te voorkomen dat in een korte periode een kaalslag optreedt en het karakteristieke Thoolse landschap wordt aangetast hebben burgemeester en wethouders het noodzakelijk gevonden een beheersplan Buitengebied op te stellen. In dit plan is het beheer van houtopstanden planmatig benaderd. De raad wordt voorgesteld het beheersplan als beleidsinstru ment vast te stellen. Aankoop grond van dhr. J.L. Goedegebuure te Sint-Annaland; Het provinciaal bestuur heeft onlangs het bestemmingsplan "Bedrijfsterrein Sint-Annaland goedgekeurd. Dit bestem mingsplan vormde een uitvloeisel van het uitdrukkelijk beleid van de gemeente om in elke woonkern de beschikking te heb ben over een industrie- c.q. bedrijfsterrein. Op dit moment heeft het gemeentebestuur vergevorderde onderhandelingen met een industriekandidaat (dhr. W. Mosselman) voor het bedrijfsterrein te Sint-Annaland. Daarom is het nodig op korte termijn de grond in dit bestemmingsplan aan te kopen. De grondeigenaar, dhr. J.L. Goedegebuure is bereid zijn eigen dommen ter plekke in fasen te verkopen op basis van een thans vast te stellen prijs. De gemeenteraad wordt voorgesteld tot aankoop van het perceel aan de Veilingweg ter grootte van 2.88.90 ha. aan te kopen. Verkoop van grond aan dhr. W. Mosselman te Sint-Annaland; Sedert een aantal jaren is de heer W. Mosselman uit Sint- Annaland aktief met het maken van rolluiken, markiezen en daarmee verband houdende aluminium konstrukties. Als gevolg van een duidelijke groei van zijn bedrijf bestaat de behoefte aan een veel grotere bedrijfsruimte. De heer Mosselman wenst deze te verwezenlijken op het industrieterrein aan de Veilingweg. De raad wordt voorgesteld een perceel ter grootte van 1350 m2 te verkopen. Voorbereiding bestemmingsplan; De vereniging "Het Rode Kruis" te Sint-Maartensdijk is voorne mens een garage te bouwen voor het stallen van een ziekenwa gen aan de Noordpoort te Sint-Maartensdijk. Tevens wensen een aantal gegadigden aan de Noordpoort een garage te bouwen. De plannen zijn niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan "Kom" Sint-Maartensdijk. Eerst nadat de raad heeft verklaard dat voor het desbetreffende gebied een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid wordt het mogelijk met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een bouwvergunning te verlenen. Op donderdag 10 juli a.s. komt de commissie voor sociaal en cultu reel werk voor een vergadering bijeen in het gemeentehuis te Sint- Maartensdijk. Deze bijeenkomst begint om 19.30 uur en is openbaar. Elke belangstellende is van harte welkom en kan vooraf gebruik maken van het spreekrecht. Op de agenda staan onder meer de navolgende punten: - Nota peuterspeelzalen Tholen "Twee voor vijftien"; De Thoolse peuterspeelzalen hebben gezamelijk een nota ge schreven over de situatie van de peuterspeelzalen en de knel punten die zich t.a.v. het personeelsbeleid voordoen. De peuterspeelzalen verzoeken, door middel van de nota, om een structurele verhoging van de subsidie aan de peuterspeel zalen. Dit om in staat te zijn 2 vaste leidsters in dienst te nemen en hun het minimum-loon uit te betalen. Thans werken de peu terspeelzalen met 1 betaalde leidster en wisselende moederhulp c.q. stagiaires. Om diverse redenen zijn de peuterspeelzalen van mening dat 2 leidsters per groep van 1 5 peuters noodzakelijk zijn op de aktivi- teiten op een verantwoorde wijze uit te voeren. Burgemeester en wethouders zijn echter van mening dat 2 vaste leidsters per groep niet pertinent noodzakelijk is; Ouders worden op die manier minder bij het peuterspeelzaalge- beuren betrokken. Door het aanstellen van 2 vaste leidsters zal de stimulans voor ouders om zich in te zetten voor de aktivitei- ten van de peuterspeelzaal afnemen. Er zullen, door de aanstelling van 2 vaste leidsters, onevenredi ge verschillen ontstaan ten opzichte van de situatie binnen het basisonderwijs, waar één docente in de meeste gevallen de lei ding heeft over een groep kinderen die groter is dan 1 5. Er ontstaan eveneens onevenredige verschillen, door de aan stelling van 2 vaste leidsters, ten opzichte van de situatie in het overige vrijwilligerswerk, waar men in belangrijke mate (mede) afhankelijk is van vrijwilligers. Het structureel verhogen van de subsidie aan de peuterspeelza len om hen in staat te stellen, 2 vaste leidsters in dienst te ne men en hun het minimum-loon uit te betalen heeft ook grote fi nanciële consequenties. Naast de financiële consequenties be horende bij het voorstel van de peuterspeelzalen zijn in de bijla gen ook de financiële consequenties aangegeven van alterna tieven op het voorstel van de peutespeelzalen. Het college is van mening dat peuterspeelzalen in staat moeten zijn 1 vaste leidster in dienst te nemen en deze het minimum loon te betalen. Daarnaast zijn wij van mening dat ouders en an deren betrokken moeten worden bij de aktiviteiten van de peu terspeelzaal. In verband met de continuïteit van een en ander kan het noodzakelijk zijn vrijwilligers een onkosten-vergoeding te geven. Ook hiertoe dient de peuterspeelzaal in staat te zijn alsmede om te reserveren voor de vervanging van het spelmate riaal en meubilair. Om peuterspeelzalen in staat te stellen een redelijk financiëel beleid te voeren, wordt voorgesteld de subsidie-verordening te wijzigen. De kommissie wordt om advies gevraagd. - Subsidieverzoek "Vrouwenleerjaar"; De Vrouwenstichting "Vergeet Mij Niet" wil in samenwerking met het Regionaal Educatief Centrum een cursus "Vrouwen leerjaar" organiseren. Dit met ingang van het kursusjaar 1986-1987. De kursus is voor vrouwen en heeft tot doel: zelfvertrouwen van vrouwen te bevorderen; vrouwen bewust te maken van en inzicht te geven in hun eigen situatie, gekoppeld aan de maatschappelijke situatie van vrouwen; de zelfredzaamheid van vrouwen te bevorderen. De kosten die aan deze kursus verbonden zijn, zijn geraamd op f 18.673,75. Om een en ander te bekostigen heeft men een verzoek om sub sidie ingediend bij de provincie. Zeer waarschijnlijk zal de pro vincie een subsidie van f 10.000,— verlenen. Dit omdat het gaat om een nieuwe aktiviteit in het kader van de emancipatie, die daardoor een extra stimulans nodig heeft. De provinciale subsidie geldt slechts in principe voor één jaar. Indien het "Vrouwenleerjaar" na een jaar wordt voortgezet, zal men voor de totale kosten een beroep doen op de gemeente Tholen. Uitgaande van het feit dat de provincie f 10.000,— subsi dieert, resteert er nog een tekort van f 8.673,75. Voor dit restant doet men een beroep op de gemeente Tholen. Uit informatie van de gemeente Hulst, waar reeds vanaf 1984 een kursus "Vrouwenleerjaar" draait, is gebleken dat de begroting wel erg ruim is opgesteld. De kosten van kinderopvang dienen derhalve teruggebracht te worden naar f 500, Voor het te gebruiken speelmateriaal dient geen subsidie verleent te worden. Ten aanzien van de begeleiderskosten is geen vermindering mogelijk. Het uit eindelijke exploitatie-tekort wordt nu f 16.573,75. Een kursus "Vrouwenleerjaar" kan een stimulerende werking positieve invloed hebben op bijvoorbeeld de situatie van vrou wen in besturen en andere organisaties. Een dergelijke kursus kan ertoebijdragen dat vrouwen gemakkelijker deel zullen gaan nemen in besturen, kommissies e.d. en/of weer een studie gaan volgen. De eigen bijdrage van vrouwen bij deze kursus is erg gering te meer omdat ook kinderopvangmogelijkheden zullen worden ge boden. Het R.E.C. hanteerd bij andere kursussen steeds een eigen bijdrage van f 100,— per jaar. De kommissie wordt gevraagd een advies uit te brengen. - Wijziging subsidieverordening ten aanzien van het jeugdwerk; In de "Algemene subsidieverordening specifiek welzijn van de gemeente Tholen (artikel 22) is bepaald dat de subsidie voor jeugd- en jongerenverenigingen f 500,— bedraagt bij een leden aantal tot 40 en f 750,— bij een ledenaantal vanaf 40. In onze gemeente zijn slechts 2 jeugdverenigingen, waarbij sprake is van een geregistreerd aantal leden. Te weten: Jeugd vereniging "Smerdiek" in oprichting en Jeugdvereniging "Scarpenesse". De andere jeugdclubs zijn stichtingen, die een steeds wisselend aantal bezoekers hebben en waarbij niemand als lid of vaste deelnemer of bezoeker geregistreerd staat. Het gaat hierbij om: Jeugdstichting "Jong Vosmaer", Stichting Jeugd en Jongeren werk, Tholen en Jongerenstichting Stavenisse. Ondanks het ontbreken van geregistreerde leden bij deze stichtingen, is toch steeds artikel 22a van de verordening toegepast. Het spreekt echter voor zich dat onjuistheden op deze manier erg gemakke lijk konden voorkomen. Om deze situatie te verbeteren en jeugdclubs gelijk te benaderen stellen wij voor art. 22a van de Algemene subsidieverordening specifiek welzijn zodanig te wij zigen dat in het vervolg slechts 1 basisbedrag van f 600,— zal worden gehanteerd bij de subsidiëring van alle jeugdvereni gingen. Ook in dit geval wordt de kommissie om een advies gevraagd. Burgemeester en wethouders van Tholen maken, gelet op artikel 12 van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne bekend dat op 23 mei 1986 bij hen een aanvrage voor een vergunning ingevolge de Hinderwet is ingekomen van: de N.V. P.Z.E.M., Poelendaelsesingel 10 te Middelburg voor het oprichten en in werking hebben van een gasdrukregelstation op het perceel kadastraal bekend sektie o, nr. 252 gelegen aan de Zuid Oudaan te Tholen. De aanvraag en andere ter zake zijnde stukken liggen met ingang van 4 juli 1986 op de secretarie van de gemeente Tholen te Sint- Maartensdijk ter inzage elke werkdag van a.UO tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur, alsmede elke maandag van 17.00 tot 20.00 uur in de openbare bibliotheek. Markt 58 te Sint- Maartensdijk. Gemotiveerde bezwaren tegen het verlenen van de vergunning kunnen door een ieder gedurende een maand na de da tum van de ter inzagelegging schriftelijk bij ons kollege worden in gebracht. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inza ge gelegd. Degenë die een bezwaarschrift indient kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet kenbaar te maken. Eveneens kun nen mondelinge bezwaren worden ingebracht tijdens een openbare Uit perspublikaties hebt u kunnen lezen dat gedurende de jaren 1986-1988 het beleid stimulering sportdeelneming, zoals dit door het ministerie van W.V.C. gevoerd wordt, in het teken staat van een aantal thema's: sport overdag en jeugdsport (1986), minder heden en jeugdsport (1987) en vrouwen en 35-plussers (1988). Voor de uitvoering van dit beleid, waarvan het doel is het werven van nieuwe sporters en vrijwilligers en het voor de sport behouden vn de huidige sporters en vrijwilligers, is in samenwerking met het ministerie en de Nederlandse Sportfederatie een plan ontwikkeld. In hoofdlijnen betreft dit plan de landelijke promotie ten behoeve van deze thema's en de bevordering van de plaatselijke aktivitei ten. Deze laatste zijn vooral kennismakingsaktiviteiten met de ver schillende sportonderdelen. In samenwerking met de Zeeuwse Sportraad en de gemeentelijke kommissie sport willen burgemeester en wethouders bekijken of in verband hiermee een schoolsportprojekt voor Tholen van de grond kan komen. Hiervoor is een nauwe samenwerking tussen gemeen te, sportverenigingen en het onderwijs noodzakelijk. Een en ander moet resulteren in een programma van kennismakingsaktiviteiten. In zo'n programma kan de schooljeugd in de leeftijd van 8 tot 14 jaar kennismaken met diverse sporten en sportverenigingen. Het doel is om de jeugd in de gelegenheid te stellen op een verantwoor de wijze voor een sport te kiezen. Informatie bijeenkomst op woensdag 9 juli Over dit schoolsportprojekt wordt op 9 juli, om 19.30 uur, in het rekreatiecentrum "Haestinge" te Sint-Maartensdijk een informa tiebijeenkomst gehouden. Tijdens de bijeenkomst zullen nadere mededelingen worden gedaan omtrent mogelijkheden en opzet. Sportverenigingsbestuurders en onderwijsmedewerkers worden van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen. zitting op 14 juli 1986 om 9 uur. De zitting vindt plaats in het ge meentehuis te Sint-Maartensdijk, waarbij tevens de gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen. Burgemeester en wethouders vestigen er tenslotte de aandacht op, dat degenen die bezwaar hebben ingebracht, op de wijze als bovenomschreven en een ieder die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, in de gelegenheid zullen worden gesteld bezwaren tegen de ontwerpbeschikking in te dienen. Sint-Maartensdijk, 4 juli 1986 Burgemeester en Wethouders van Tholen. De gemeente Tholen kent 6 beheerskommissies. Voor de beheers- kommissie van dorpshuis "De Stove" in Stavenisse en dorpshuis "Holland Huis" in Scherpenisse zoeken we nog minimaal één lid. De kommissies hebben tot taak de uitoefening van het feitelijk be heer van de dorpshuizen. De uitvoering van deze taak geschiedt door: a. het desgevraagd of eigener beweging adviseren aan burge meester en wethouders omtrent de inrichting', onder- houdstoestand van akkommodatie van de dorpshuizen en de benoeming van de beheerder, alsmede omtrent alle andere za ken betreffende het beheer en de exploitatie van het complex" b. de exploitatie van het complex overeenkomstig de door burge meester en wethouders vastgestelde richtlijnen. Elke kommissie moet bestaan uit minimaal 5 leden. Voor Stavenis se en Scherpenisse komen we er nog minimaal 1 tekort. De kom missieleden worden op aanbeveling van burgemeester en wethou ders door de gemeenteraad benoemd. Per vergadering ontvangen de kommissieleden een vergoeding. Hebt u belangstelling voor het lidmaatschap van één van de twee kommissies, dan kunt u dat door het schrijven van een brief aan burgemeester en wethouders van Tholen, Markt 1-5, 4695 CE Sint-Maartensdijk kenbaar maken. Deze brief moet uiterlijk 1 5 juli a.s. in ons bezit zijn. De eerstvolgende spreekuren van de leden van het college van bur gemeester en wethouders vinden plaats op maandag 7 juli 1986 in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk. Het spreekuur van bur gemeester H.A. van der Munnik komt te vervallen. De wethouders P. van Schetsen, L.J. Koopman en J. Versluijs hou den hun spreekuur van 11.00 - 12.00 uur. Wilt u op een ander tijdstip met een van de collegeleden spreken, belt u dan even naar het gemeentehuis, telefoon 01666-2955, toestel 215. Bouwen in afwijking van bestemmingsplan; Er is een aanvraag om vergunning ingediend door: 1. Het Nederlandse Rode Kruis, p/a Bloemenlaan 122 te Sint-Maartensdijk voor het bouwen van een ambulance garage op het perceel, kadastraal bekend Sint- Maartensdijk, sektie N, nummer 1099 (ged.), plaatselijk gemerkt Noordpoort. 2. De heer J.M.F. Horst, Anna v. Bourgondiëstraat 56 te Sint-Annaland voor het verbouwen van een berging op het perceel, kadastraal bekend Sint-Annaland, sektie G, nummer 892, plaatselijk gemerkt Anna van Bourgon diëstraat 56. Deze bouwplannen zijn niet in overeenstemming met de ter plaatse geldende bestemmingsplannen. Burgemeester en wethouders van Tholen zijn voornemens met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, na verkregen toestemming van het kollege van Gedeputeerde Staten van Zeeland, vergunning te verlenen voor de onder havige bouwplannen. Alvorens hiertoe over te gaan wordt een ieder in de gelegen heid gesteld om van 5 juli tot en met 18 juli 1986 schriftelijk bezwaar in te dienen bij burgemeester en wethouders te Tholen. De bouwtekeningen liggen gedurende deze termijn ter ge- meentesekretarie te Sint-Maartensdijk, afdeling gemeente lijke ontwikkeling, ter inzage. Sint-Maartensdijk, 4 juli 1986 De burgemeester van Tholen, P. van Schetsen, wnd. In de 2e kl. standaard komt SC Stavenisse als enige standaard club uit onze streek voor. In het nieuwe seizoenontmoet men maar liefst 4 nieuwe tegenstanders en zijn er 5 verdwenen, zodat nu 11 i.p.v. 12 elftallen in deze klasse uitkomen. Dat zijn Capelle, Ca- pelle is ontstaan uit een fusie tus sen HNC en Wit Zwart, Dongen, Terheyden en veerse Boys. Geble ven zijn Chrislandia, DSE, JE- KA, Vrederust, VVR en FC Wan delbos. Verdwenen:Bavel, Beek Vooruit, Sprundel, Waspik en ZPR '84. In de le kl. res. Smer diek 2 ingedeeld. Verdwenen zijn WHS 3, HNC 2 en Wit Zwart 2. Beatrix '63 2 komt i.p.v. het 3e elftal en verder zijn ook DVO'60 en 2 en 2 3 nieuwkomers. Gebleven zijn Dinteloord 3, FSV 2, Good Luck 3, Klundert 3, ONI 2, Rust Roest 2 en 3 en SSC '55 3, zodat 12 i.p.v. 13 elftallen zijn ingedeeld. 2e kl.res.A.: SPS en Tholense B.3. ontmoeten als nieuwkomer NOAD '67 2. Ook The Gunners 2 en WC '68 2 zijn nieuwe tegen standers, terwijl DVO'60 4 er bij komt i.p.v. het 2e en 3e elftal. Ook Dinteloord 4 is verdwenen. Gebleven zijn Chrislandia 2, DSE 2, Klundert 4, Kogelvangers 3,PTT Breda 2, Seolto 3 en Vre derust 2. 3e kl.res.A.: Hierin zijn de streek elftallen NOAD 3,Smerdiek 3, Stavenisse 2 en WHS 4 ingedeeld. Verdwenen zijn Kogelvangers 4 en NOAD 2, terwijl WC 3 en 4 nieuw zijn i.p.v. WC 2. Ook nieuw is Dinteloord 4, dat naast het 5e elftal in deze klas is inge deeld. Gebleven zijn verder Alli ance 2, Chrislandia 3, DV.O 5 en ZPR 2. 4e kl.res.A.: NOAD 4, Smerdiek 4, SPS 3 en 4, Stavenisse 3, Tho lense B. 4. en WHS 5 ontmoeten als nieuwe tegenstanders Kogel vangers 4 en Vrederust 3. Alleen WC 5 is uit deze klas verdwenen. 4e kl. res.B.: hierin komt Tholen se B. 5als enige streekelftal uit. Nieuwe tegenstanders zijn Sprun del 2, VVR 2 en mogelijk DSE 4 (dat evt. naar de 4e kl. C. gaat). Verdwenen zijn Dinteloord 6, Vrederust 3, DVO 7 en FSV 4. Gebleven zijn FSV 5 en nu ook 6, Alliance 4, Chrislandia 4, DVO 6, Klundert 5, WC 6 en ZPR 4. dames:Smerdiek speelde vorig seizoen nog in de afdeling Zee land, maar nu ook de afd. N. Brabant voor de tweede seizoen een damescompetitie op de zater dag heeft, is daarvoor ingeschre ven. Er moet een dubbele compe titie worden afgewerkt en men ontmoet daarin Capelle, Good Luck, NEO '25 en SSV '55. ZONDAG le kl.res.l08:Vosmeer 2 begint in deze klas aan het tweede seizoen en ontmoet als nieuwe tegenstan ders Bavel 2,MOC 2 en SAB 2 die in de plaats zijn gekomen voor FC Bergen 2, Gastel 2 en RSV 2. Gebleven zijn Alliance 2, Beek Vooruit 2, Boeimeer 2, RAC 2, Steenbergen 2, VES 2 en VVR 2 2e kl. res. 209: Hierin ontmoet Vosmeer 3 Moerse Boys 3 (Zun- dert) als nieuwe tegenstander, ter wijl Gastel 4 is vervangen door de 3e keus en MOC 3 door de 4e keus. Dosko 4 is verdwenen en ge bleven zijn DIOZ 2, Hoeven 2, Meto 3, RBC 3, Rood Wit 3, Uni- tas 2, Virtus 3 en Zundert 2. 4e kl. res.: in klas 401 ontmoet Vosmeer 4 alleen Lepelstraatse B. 3 en Meto 5 als nieuwe clubs, ter wijl Halsteren 5 de zesde keus ver vangt. Verdwenen is Welberg 4 en gebleven zijn FC Bergen 4, MOC 9, Moerstraten 2, Odio 3,Rimboe 2, Steenbergen 5 en WW 6. Vosmeer 5 is ingedeeld in de nieu we klas 405 en ontmoet als beken de alleen Nw. Borgvliet 6. verder zijn ingedeeld FC Bergen 8, Divo 5, HalsterenlO, Meto 8, MOC 13, Moerstraten 5, NVS 6, Odio 7 en Vivoo 5. regioklasse west dames: Vosmeer komt hierin voor het eerst uit en ontmoet BSC, Desk, DIOZ, Ma- dese B..Moerse B., Neerlan- dia'31, NOAD (Tilburg), LFRKC (Waalwijk), VVR, Welberg en 't Zand.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1986 | | pagina 5